Pravilnik o izmjeni Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu

NN 134/2022 (16.11.2022.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu

MINISTARSTVO FINANCIJA

2023

Na temelju članka 9. stavka 6., članka 12. stavka 8., članka 13. stavka 2. i članka 24. stavka 4. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, broj 121/14 i 114/22) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O NEPROFITNOM RAČUNOVODSTVU I RAČUNSKOM PLANU

Članak 1.

U Pravilniku o neprofitnom računovodstvu i Računskom planu (»Narodne novine«, broj 1/15, 25/17, 96/18 i 103/18) u članku 12. stavku 1. riječi: »3.500 kuna« zamjenjuju se riječima: »464,53 eura«.

Članak 2.

U članku 52. stavku 1. riječi: »230.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »30.526,25 eura«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 011-01/22-01/25
Urbroj: 513-05-03-22-2
Zagreb, 9. studenoga 2022.

Ministar financija
dr. sc. Marko Primorac, v. r.