Pravilnik o registru identifikacijskih kodova i infrastrukture za alternativna goriva

NN 134/2022 (16.11.2022.), Pravilnik o registru identifikacijskih kodova i infrastrukture za alternativna goriva

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2025

Na temelju članka 9.a. stavka 8. Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (»Narodne novine«, broj 120/16 i 63/22, u daljnjem tekstu: Zakon), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O REGISTRU IDENTIFIKACIJSKIH KODOVA I INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način uspostave i vođenje registra identifikacijskih kodova i infrastrukture za alternativna goriva, postupak određivanja identifikacijskih kodova te način informiranja korisnika u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

Osnovni pojmovi

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. pružatelj usluga mobilnosti znači subjekt koji pruža usluge krajnjem korisniku u zamjenu za naknadu, uključujući prodaju usluge punjenja ili opskrbe; (eng. Mobility Service Provider, u daljnjem tekstu: MSP)

2. Nacionalna pristupna točka znači digitalno sučelje u kojemu su statički i dinamički podaci o infrastrukturi za alternativna goriva dostupni korisnicima za ponovnu uporabu

3. operator mjesta za punjenje znači subjekt odgovoran za upravljanje i rad mjesta za punjenje koji pruža uslugu punjenja krajnjim korisnicima, među ostalim u ime i za račun pružatelja usluga mobilnosti (eng. Charging Point Operator, u daljnjem tekstu: CPO)

4. operator mjesta za opskrbu znači subjekt odgovoran za upravljanje i rad mjesta za opskrbu kojim se krajnjim korisnicima pruža usluga opskrbe, među ostalim u ime i za račun pružatelja usluga mobilnosti

5. javno dostupna infrastruktura za alternativna goriva znači infrastruktura za alternativna goriva koja se nalazi na lokaciji ili u prostoru koji su otvoreni široj javnosti, bez obzira na to nalazi li se infrastruktura za alternativna goriva na javnoj ili privatnoj imovini, primjenjuju li se ograničenja ili uvjeti u pogledu pristupa lokaciji ili prostoru i bez obzira na primjenjive uvjete uporabe infrastrukture za alternativna goriva

6. mjesto za punjenje znači fiksno ili mobilno sučelje koje omogućuje prijenos električne energije na električno vozilo koje može imati jedan ili više različitih priključaka te može puniti samo jedno električno vozilo istodobno, te isključuje uređaje izlazne snage manje od ili jednake 3,7 kW, uređaje koji su instalirani u privatnim kućanstvima i uređaje čija primarna svrha nije punjenje električnih vozila odnosno sučelje putem kojeg je moguće zamijeniti bateriju jednog električnog vozila (eng. Electric Vehicle Supply Equipment, u daljnjem tekstu: EVSE ID)

7. skupno mjesto za punjenje znači jedna ili više postaja za punjenje na određenoj lokaciji (eng. Pool, u daljnjem tekstu: P)

8. postaja za punjenje znači jedno fizičko postrojenje na određenoj lokaciji koje se sastoji od jednog ili više mjesta za punjenje (eng. Station, u daljnjem tekstu: S)

9. mjesto za opskrbu znači postrojenje za opskrbu bilo kojim tekućim ili plinovitim alternativnim gorivom, koje se sastoji od fiksne ili pokretne instalacije, instalacije na moru ili drugih sustava, koje može napajati samo jedno vozilo istodobno

10. postaja za opskrbu znači jedno fizičko postrojenje na određenoj lokaciji koje se sastoji od jednog ili više mjesta za opskrbu

11. dinamički podaci znači podaci koji se mijenjaju često ili redovito

12. statički podaci znači podaci koji se ne mijenjaju često ili redovito

13. ured za registraciju znači tijelo u sastavu ministarstva nadležnog za poslove cestovne infrastrukture (eng. Croatian Identification Registration Organisation, u daljnjem tekstu: CRO IDRO)«

14. usluga punjenja znači prodaja ili pružanje električne energije, uključujući povezane usluge, putem javno dostupnog mjesta za punjenje

15. usluga opskrbe znači prodaja ili pružanje bilo kojeg tekućeg ili plinovitog alternativnog goriva s pomoću javno dostupnog mjesta za opskrbu

16. krajnji korisnik znači fizička ili pravna osoba koja kupuje alternativno gorivo za izravnu upotrebu u vozilu

17. infrastruktura za punjenje i opskrbu znači infrastruktura koja omogućuje punjenje ili opskrbu vozila alternativnim gorivima

18. DATEX-II znači specifikacije za razmjenu podataka za upravljanje prometom i informiranje

19. REST API znači skup funkcija i procedura koje omogućuju stvaranje aplikacija koje pristupaju značajkama ili podacima, odnosno za upite i ažuriranja aplikacijskih podataka, registra infrastrukture za punjenje i opskrbu

20. PUSH API znači aplikacijsko programsko sučelje koje je zaduženo za dostavu poruka putem push servisa u svrhu ažuriranja registra infrastrukture za punjenje i opskrbu u realno vremenu

21. EMA ID znači identifikacijski kod za pojedinačni ugovor o pružanju usluge e-punjenja koji specificira i identificira pojedinačni ugovor o usluzi e-punjenja (eng. E-Mobility Account ID)

22. ID kod znači identifikacijski kod

23. CPO ID znači identifikacijski kod kojeg operatoru mjesta za punjenje dodijeli Ured za registraciju i koji je sastavni dio EVSE ID koda

24. MSP ID znači identifikacijski kod kojeg pružatelju usluga mobilnosti dodijeli Ured za registraciju i koji je sastavni dio EMA ID koda.

(2) Ostali pojmovi imaju značenja utvrđena Zakonom.

II. UVJETI I NAČIN VOĐENJA REGISTRA INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA

Članak 3.

Ured za registraciju (CRO IDRO)

(1) Ured za registraciju (CRO IDRO) određuje jedinstvene identifikacijske kodove, koji se dodjeljuju operatorima mjesta za punjenje i opskrbu i pružateljima usluge mobilnosti vozila na alternativni pogon radi njihove identifikacije.

(2) Ured za registraciju (CRO IDRO) vodi registar jedinstvenih identifikacijskih kodova i registar infrastrukture za punjenje i opskrbu.

(3) Ured za registraciju (CRO IDRO) daje informacije krajnjim korisnicima o mjestima za punjenje i opskrbu putem Nacionalne pristupne točke.

Članak 4.

Registar jedinstvenih identifikacijskih kodova

(1) Registar jedinstvenih identifikacijskih kodova sadrži bazu kodova operatora mjesta za punjenje ili opskrbu (CPO ID kod) i pružatelja usluge mobilnosti (MSP ID kod).

(2) Jedinstveni identifikacijski kodovi iz stavka 1. ovog članka sastoje se od pet znamenki, od kojih su prve dvije znamenke nacionalna oznaka države »HR« (sukladno ISO 15118 standardu), dok su sljedeće tri znamenke oznake operatora mjesta za punjenje ili opskrbu odnosno pružatelja usluga mobilnosti.

(3) Popis ID kodova, naziv subjekata i mrežne stranice subjekata su javni podaci koji se objavljuje na mrežnim stranicama Ureda za registraciju (CRO IDRO).

(4) Posjedovanje jedinstvenog identifikacijskog koda preduvjet je za puštanje u rad mjesta za punjenje ili opskrbu.

(5) Jedinstveni identifikacijski kodovi iz stavka 1. ovog članka koriste se za stvaranje pojedinačnih identifikatora, i to za svako mjesto za punjenje ili opskrbu kojim upravlja CPO (EVSE ID) te za svaki korisnički ugovor MSP-a (EMA ID).

(6) Pojedinačni identifikator EVSE ID sastoji se od CPO ID koda, oznake »E«, »S« ili »P« i željenog identifikacijskog koda koji se sastoji do 30 alfanumeričkih znakova,

(7) Pojedinačni identifikator EMA ID sastoji je od MSP ID koda, oznake »C« i željenog identifikacijskog koda do 8 alfanumeričkih znakova.

(8) Posjedovanje pojedinačnih identifikatora omogućava CPO-ima i MSP-ovima razmjenu podataka te neometano punjenje/opskrbu i naplatu korisnicima vozila na alternativni pogon.

(9) Format jedinstvenih identifikacijskih kodova te format i sintaksa pojedinačnih identifikatora nalaze se u Prilogu I. ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 5.

Podnošenje zahtjeva za jedinstveni identifikacijski kod

(1) Zahtjev za izdavanje, mijenjanje ili uklanjanje jedinstvenih identifikacijskih kodova može podnijeti subjekt koji obavlja poslove operatora mjesta za opskrbu ili punjenje (CPO ID) i/ili poslove pružatelja usluga mobilnosti (MSP ID), elektronički putem Uredu za registraciju (CRO-IDRO-a).

(2) Podnositelj zahtjeva, koji je ujedno CPO i MSP, podnosi posebno zahtjeve za izdavanje svakog koda.

(3) Podnositelj zahtjeva mora u zahtjevu ispuniti sljedeće podatke: naziv subjekta, adresu, državu, mrežne stranice subjekta, OIB ili drugi identifikacijski broj, telefon, elektroničku adresu i željeni identifikacijski kod, da bi se zahtjev smatrao potpunim.

(4) Ukoliko podnositelj zahtjeva ne unese potreban kod Ured za registraciju će mu dodijeliti raspoloživi kod.

(5) Ured za registraciju (CRO IDRO) odobrava zahtjev podnositelju zahtjeva, osim u slučajevima kada:

a) zahtjev za izdavanje koda nije potpun;

b) identifikacijski kod koji je subjekt zatražio je već dodijeljen nekom drugom pružatelju usluge mobilnosti ili operatoru mjesta za punjenje;

c) identifikacijski kod sadrži neprimjerene riječi;

d) upotreba identifikacije koju je subjekt namjeravao nije u skladu s propisanom formom u Prilogu I. ovog Pravilnika.

(6) Nakon odobrenja zahtjeva, Ured za registraciju (CRO IDRO) određuje jedinstveni identifikacijski kod i omogućuje subjektu pristup CRO IDRO sustavu, u kojem subjekt mora evidentirati sva mjesta za punjenje s identifikatorom (EVSE ID) i pripadajućim informacijama.

(7) Subjekt je odgovaran za točnost i potpunost informacija koje se o njemu vode u registru i odgovoran je za štetu koja je proizlazi iz netočnosti i nepotpunosti tih podataka.

(8) Ukoliko Ured za registraciju na bilo koji način sazna da se o subjektu u registru vodi netočan i nepotpun podatak, može ga o tome obavijestiti i upozoriti ga da ispravi nepravilnost.

(9) Ured za registraciju jedinstvenih identifikacijskih kodova dostavljene informacije koristi isključivo u svrhu jedinstvenih identifikacijskih kodova, u skladu s europskom i nacionalnom regulativom.

(10) Protiv rješenja kojim se određuje jedinstveni identifikacijski kod ne može se uložiti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

III. PRIKUPLJANJE I RAZMJENA INFORMACIJA O INFRASTRUKTURI ZA ALTERNATIVA GORIVA

Članak 6.

Registar infrastrukture za alternativna goriva

(1) Registar infrastrukture za alternativna goriva sadrži bazu statičnih i dinamičnih podataka javno dostupne infrastrukture za punjenje i opskrbu.

(2) Operatori javno dostupnih mjesta za punjenje i opskrbu moraju osigurati dostupnost statičnih i dinamičnih podataka o infrastrukturi za alternativna goriva kojom upravljaju na otvorenoj i nediskriminirajućoj osnovi i omogućiti besplatnu dostupnost tih podataka putem Nacionalne pristupne točke.

(3) Operatori iz stavka 2. ovog članka moraju omogućiti dostupnost sljedećih vrsta podataka:

(a) statične podatke za javno dostupnu infrastrukturu za punjenje i opskrbu kojom upravljaju:

– identifikacijski kod mjesta za punjenje/opskrbu (EVSE ID),

– naziv skupnog mjesta za punjenje ili opskrbu;

– geografska lokacija mjesta za punjenje ili opskrbu (GNSS koordinate, adresa, odnosno naziv ulice i broj, mjesto, poštanski broj, država);

– broj priključaka;

– broj parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom,

– ime ili naziv i kontakt podaci vlasnika i operatora mjesta za punjenje i opskrbu (telefon, e-pošta, web adresa);

– jedinstveni identifikacijski kod operatora za svako mjesto za punjenje;

– jedinstveni identifikacijski kod pružatelja usluga mobilnosti za svako mjesto za punjenje;

– vrsta alternativnog goriva na mjestu za punjenje (vodik, izmjenična/istosmjerna struja, ostale vrste goriva);

– vrsta odnosno tip priključka;

– izlazna snaga priključaka (kW) odnosno dostupna snaga punjenja;

– nazivni napon;

– popis dostupnih načina punjenja prema IEC61851;

– radno vrijeme;

– metode/načini plaćanja;

– metode/načini identifikacije korisnika.

(b) dinamične podatke za javno dostupnu infrastrukturu za punjenje i opskrbu kojom upravljaju:

– raspoloživost (slobodno/zauzeto);

– operativni status (ispravno/neispravno);

– ad-hoc cijena punjenja;

– mogućnost rezervacije mjesta za punjenje;

– potrošena električna energija za pojedinačno punjenje.

(4) Registar infrastrukture za alternativna goriva se vodi u elektroničkom obliku.

(5) Ažuriranje dinamičnih podataka o mjestima za punjenje provodi se putem REST API-a s dinamikom osvježavanja podataka svakih jednu minutu ili putem PUSH API-a nakon svake izmjene statusa, osim u slučaju tehničkih poteškoća kada će se ažuriranje obaviti bez odlaganja, po otklanjanju istih.

(6) Ured za registraciju ne preuzima odgovornost za točnost, potpunost i pravovremenost podataka, niti može biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja proizlazi iz netočnosti ili nepotpunosti ili nepravovremenosti informacija dostavljenih od strane operatora javno dostupnih mjesta za punjenje i opskrbu.

Članak 7.

Razmjena informacija o infrastrukturi za alternativa goriva putem Nacionalne pristupne točke

(1) Ured za registraciju (CRO IDRO) uspostavlja Nacionalnu pristupnu točku za razmjenu informacija o infrastrukturi za alternativa goriva u realnom vremenu.

(2) Statični i dinamični podaci o infrastrukturi za alternativa goriva u formatu DATEX II (CEN/TS 16157) dostupni su krajnjim korisnicima za preuzimanje putem Nacionalne pristupne točke bez naknade putem mrežne stranice Ureda za registraciju (CRO IDRO) za korištenje i ponovnu uporabu.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

(1) Postojeći operatori mjesta za punjenje ili opskrbu i pružatelji usluge mobilnosti u Republici Hrvatskoj dužni su uskladiti usluge punjenja i opskrbe s odredbama ovog Pravilnika u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu.

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-02/41
Urbroj: 530-08-1-2-22-1
Zagreb, 3. studenoga 2022.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

PRILOG I.