Odluka o gradskim porezima Grada Varaždinskih Toplica

NN 134/2022 (16.11.2022.), Odluka o gradskim porezima Grada Varaždinskih Toplica

Grad Varaždinske Toplice

2030

Na temelju odredaba članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj: 115/16. i 101/17.) članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 31. Statuta Grada Varaždinskih Toplica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 10/21.) i članka 26. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj: 7/13., 26/13., 4/18., 83/19., 10/21, 71/21. i 89/21. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica, na sjednici održanoj 2. studenoga 2022. godine, donosi

ODLUKU

O GRADSKIM POREZIMA GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se vrste poreza, stopa i visina poreza koji pripadaju Gradu Varaždinskim Toplicama skladu s odredbama Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj: 115/16. i 101/17.).

Riječi i pojmovi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

II. GRADSKI POREZI

Članak 2.

Gradski porezi Grada Varaždinske Toplice su:

1) prirez porezu na dohodak,

2) porez na potrošnju,

3) porez na kuće za odmor,

4) porez na korištenje javnih površina.

III. PRIREZ POREZU NA DOHODAK

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10 %.

IV. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 4.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 %.

Članak 5.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Ministarstvo financija, nadležna ispostava Porezne uprave.

V. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 6.

Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 10,00 kuna/1,33 eura po četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Članak 7.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na kuće za odmor obavlja Ministarstvo financija, nadležna ispostava Porezne uprave.

VI. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 8.

Porez na korištenje javnih površina plaća se na po metru četvornom površine koja se koristi, po danu korištenja javne površine, i to u sljedećim iznosima:

a)     prodajni stolovi, klupe, štandovi, kolica za prodaju raznih proizvoda, ledenice, ambulantne, ugostiteljske i druge prikolice, peći i naprave za pečenje plodina i slično10,00 kn /1,33 eura po m² po danu
b)     šatori u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost, zabavni parkovi, luna parkovi, cirkusi, pozornice i slično2,00 kn/0,27 eura po m² po danu
c)     ljetne terase uključujući stolove, stolice, suncobrane i sjenila, pokretne ograde i druge naprave koje se postavljaju kao otvorene terase1,00 kn /0,13 eura po m² po danu
d)     javne površine ispred trgovina koje se koriste za izlaganje i prodaju robe1,00 kn/0,13 eura po m² po danu
e)     reklamne ploče i konstrukcije, obavijesne ploče i dr.1,00 kn /0,13 eura po m² po danu
f)     kiosci, montažni objekti koji služe u prodajne, ugostiteljske i druge aktivnosti na temelju kojih se ostvaruje odgovarajući prihod.1,50 kn/0,20 eura po m² po danu

Članak 9.

U dane održavanja manifestacija na području Grada Varaždinskih Toplica, porez na korištenje javnih površina za prodajne stolove i klupe plaća se 25,00 kn/3,32 eura po m² na dan, time da korisna površina ne može biti manja od 4 m².

Članak 10.

Od plaćanja poreza za korištenje javne površine, a temeljem podnesenog zatjeva, oslobođeni su:

• pravne i fizičke osobe koje javnu površinu koriste u svrhu kulturno-umjetničkih, sportskih, prosvjetno-edukativnih, humanitarnih aktivnosti,

• gradske ustanove, Turistička zajednica Grada Varaždinskih Toplica i udruge civilnog društva s područja Grada Varaždinskih Toplica,

• političke stranke, političke inicijative, nezavisne liste te referendumske inicijative.

Rješenje o oslobađanju od poreza iz stavka 1. ovog članka donosi Jedinstveni upravni odjel Grada Varaždinskih Toplica.

Članak 11.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na korištenje javnih površina obavlja Ministarstvo financija, nadležna ispostava Porezne uprave.

VII. POSTUPOVNE ODREDBE

Članak 12.

Na pravna pitanja utvrđivanja, naplate, povrata poreza, prava na pravni lijek i postupka u povodu korištenja pravnog lijeka, prekršajnu i kaznenu odgovornost u primjeni ove Odluke kao i na druga pitanja vezana uz poreze koji su predmet ove Odluke odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuju lokalni porezi i porez na dohodak, a podredno, zakona kojim se uređuje opći porezni postupak te prekršajnog zakona.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Postupci utvrđivanja i naplate poreza na kuće za odmor započeti po Zakonu o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj: 115/16. i 101/17.) i Odluci o gradskim porezima Grada Varaždinskih Toplica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 34/17., 67/17. i 4/18.), a koji nisu dovršeni do stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se prema odredbama Odluke o gradskim porezima Grada Varaždinskih Toplica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 34/17., 67/17. i 4/18.).

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima Grada Varaždinskih Toplica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 34/17., 67/17. i 4/18.).

Članak 15.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak (članak 3.) koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem su objavljene u »Narodnim novinama«.

Klasa: 415-01/22-01/3

Urbroj: 2186-26-01-22-6

Varaždinske Toplice, 2. studenoga 2022.

Predsjednica
Gradskog vijeća
Ljubica Nofta, dipl. oec., v. r.