Pravilnik o izmjenama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine

NN 139/2022 (30.11.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine

Ministarstvo zdravstva

2094

Na temelju članka 181. stavka 4., članka 183. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18, 125/19, 147/20 i 119/22) i članka 10. stavka 3. Zakona o sestrinstvu (»Narodne novine«, br. 121/03, 117/08 i 57/11), uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore i Hrvatske komore medicinskih sestara, ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU PRVOSTUPNIKA SESTRINSTVA U DJELATNOSTI HITNE MEDICINE

Članak 1.

U Pravilniku o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine (»Narodne novine«, br. 109/19 i 119/19) članak 3. stavak 1. točka 2., 3. i 5. mijenjaju se i glase:

»2) specijalizant je najmanje prvostupnik sestrinstva koji je zaposlen u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u zdravstvenoj ustanovi čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb, u djelatnosti hitne medicine te kojem je izdano odobrenje za samostalan rad Hrvatske komore medicinskih sestara i rješenje ministarstva nadležnog za zdravstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) o odobrenju specijalizacije

3) voditelj programa specijalističkog usavršavanja prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine je medicinska sestra s najmanje završenim diplomskim studijem sestrinstva i minimalno deset godina ukupnog radnog iskustva u djelatnosti izvanbolničke i bolničke hitne medicine i važećim odobrenjem za samostalan rad

5) mentor je najmanje prvostupnik sestrinstva specijalist u djelatnosti hitne medicine s najmanje pet godina iskustva u djelatnosti hitne medicine te doktor medicine sa najmanje 5 godina iskustva u djelatnosti hitne medicine koji ima odobrenje za samostalan rad, odnosno doktor medicine specijalist hitne medicine koji ima odobrenje za samostalan rad, koji prati napredak specijalizanta u dijelu programa specijalizacije te je zaposlen u radnom odnosu u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi za provođenje specijalističkog usavršavanja.«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 2. riječ: »kliničke« zamjenjuje se riječju: »bolničke«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U svrhu provođenja plana i programa specijalizacije zdravstvena ustanova koja upućuje specijalizanta sklapa ugovor sa sveučilištem, odnosno sastavnicom sveučilišta ili veleučilištem, koje ima dopusnicu za provođenje programa specijalističkog usavršavanja.«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Popis kompetencija koje stječe specijalizant završetkom specijalizacije tiskan je u Prilogu II. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.«.

Članak 3.

Članak 5. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ministar nadležan za zdravstvo (u daljnjem tekstu: ministar), uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske komore medicinskih sestara i Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, imenuje voditelja programa specijalizacije na vrijeme od pet godina.«.

Članak 4.

U članku 9. stavku 2. riječi: »ovlaštene zdravstvene ustanove« zamjenjuju se riječima: »zavodi za hitnu medicinu koji su ovlašteni za provođenje specijalizacija«.

Članak 5.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Ovlaštena bolnička zdravstvena ustanova mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– ima rješenje ministarstva za rad objedinjenog hitnog bolničkog prijema

– zapošljava u radnom odnosu najmanje jednog mentora koji ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom.«.

Članak 6.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Ovlašteni zavod za hitnu medicinu jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba uz standarde iz članka 9. stavka 2. ovoga Pravilnika mora imati u radnom odnosu najmanje jednog mentora koji mora ispunjavati uvjete propisane ovim Pravilnikom.«.

Članak 7.

U članku 12. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo donosi rješenje kojim daje ovlaštenje zdravstvenoj ustanovi za provođenje specijalizacije na rok od pet godina.«.

Članak 8.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Specijalizacija se može odobriti najmanje prvostupniku sestrinstva koji je zaposlen u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u zdravstvenoj ustanovi čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb u djelatnosti hitne medicine, koji ima odobrenje za samostalan rad i najmanje dvije godine radnog iskustva u djelatnosti hitne medicine.«.

Članak 9.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Godišnju potrebu za specijalizacijama zdravstvenih radnika iz članka 13. ovoga Pravilnika odlukom utvrđuje ministar.«.

Članak 10.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»(1) Zdravstvena ustanova podnosi Ministarstvu zahtjev za donošenje rješenja o odobrenju specijalizacije (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva).

(2) Podnositelj zahtjeva obvezan je uz zahtjev dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– presliku diplome o završenom preddiplomskom studiju sestrinstva

– presliku odobrenja za samostalan rad

– dokaz o radnom iskustvu

– presliku ugovora o međusobnim pravima i obvezama vezanim uz specijalističko usavršavanje

– pisanu suglasnost osobe koja se predlaže za glavnog mentora

– pisanu suglasnost osobe koja se predlaže za mentora

– pisanu suglasnost ravnatelja ovlaštene zdravstvene ustanove za provedbu specijalizacije.

(3) Ministarstvo zdravstva će u roku od 30 dana od uredno zaprimljenog zahtjeva izdati rješenje o odobrenju specijalizacije i isto dostaviti podnositelju zahtjeva, kandidatu i Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu.«.

Članak 11.

U članku 20. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ispitivač na specijalističkom ispitu mora ispunjavati minimalno uvjete propisane za mentora.«.

Članak 12.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»(1) Rješenjem o odobrenju polaganja specijalističkog ispita određuje se datum polaganja specijalističkog ispita i imenuju se tri člana i tajnik ispitne komisije od čega je jedan član najmanje prvostupnik sestrinstva specijalist u djelatnosti hitne medicine, drugi član doktor medicine specijalist hitne medicine, a treći član je najmanje prvostupnik sestrinstva specijalist u djelatnosti hitne medicine ili doktor medicine specijalist hitne medicine. Predsjednika ispitne komisije predlaže voditelj specijalističkog usavršavanja, a imenuje ga Ministarstvo.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi u kojoj se provodi specijalistički ispit, članovima ispitne komisije, specijalizantu i Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu.

(3) Članovi i tajnik ispitne komisije imaju pravo na naknadu čiju visinu odlukom utvrđuje ministar.«.

Članak 13.

U članku 24. stavku 1. riječ: »kliničkoj« briše se.

Članak 14.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»(1) Minimalno jedan član Tima 2, najmanje prvostupnik sestrinstva, koji je na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika zaposlen u zavodu za hitnu medicinu jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba obvezan je završiti specijalističko usavršavanje u djelatnosti hitne medicine u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Prvostupnik sestrinstva koji se zaposli na poslovima u Timu 2 nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika u obvezi je završiti specijalističko usavršavanje u roku od tri godine od dana početka rada.«.

Članak 15.

Članak 29. briše se.

Članak 16.

Dosadašnji Prilog I., II., III., IV., V. i VI. zamjenjuju se novim Prilogom I., II., III., IV., V. i VI. koji se nalaze u Dodatku ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 17.

Rješenja o ovlaštenju za provođenje specijalističkog usavršavanja donesena sukladno članku 12. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine (»Narodne novine«, br. 109/19 i 119/19) danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika ostaju na snazi do isteka roka od pet godina.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-04/07

Urbroj: 534-07-1-1/3-22-1

Zagreb, 23. studenoga 2022.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.

PRILOG I.

PLAN I PROGRAM SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA

 
Sadržaj
Programa
Predavanja (P)Vježbe u kabinetu (V)Kliničke vježbe (KV)Ukupno SatiECTS
1Organizacija, administracija i kvaliteta u hitnoj medicini20 
 
201
2Klinička farmakologija hitne medicine i toksikologija20 
 
201
3Komunikacija, etika i zdravstveno zakonodavstvo20 
 
201
4Klinička propedeutika u hitnoj medicini20 
20402,5
5Anesteziologija, reanimatologija, intenzivno liječenje i liječenje boli20 

201
6Hitna stanja u pedijatriji20 
 
1003,5
6.1.praktični rad u hitnom pedijatrijskom prijemu 
 
80
7Hitna stanja u ginekologiji i opstetriciji20 
 
1003,5
7.1. praktični rad u rađaoni 
 
50
7.2. hitni ginekološki prijem 
 
30
8Hitna stanja u kirurgiji20 
 
201
9Hitna stanja u internoj medicini30 
 
302
10Hitna stanja u neurologiji15 
 
151
11Hitna stanja u psihijatriji15 
 
552,5
11.1. praktični rad u hitnom prijemu psihijatrijskih bolesnika (ukoliko nije dio OHBP-a)* 
 
40
12Hitna stanja u infektologiji15 
 
552,5
12.1. praktični rad u hitnom prijemu infektoloških bolesnika (ukoliko nije dio OHBP-a)* 
 
40
13Hitna stanja u oftalmologiji i otorinolaringologiji15
151
14Izvanbolnička hitna medicina4550 
57016,5
14.1 Telemedicina5
14.2. Medicinska prijavno-dojavna jedinica 
 
40
14.3 Rad na terenu
430
15Bolnička hitna medicina50 
 
52015
15.1. Trijaža 
 
40
15.2. Rad u OHBP 

430
16Specijalistički ispit 
5
Ukupno350501200160060


* ukoliko je hitni prijem psihijatrijskih i/ili infektoloških bolesnika dio OHBP-a, predviđeni broj sati za ta područja dodaje se radu u OHBP-u

PRILOG 1.1.

VJEŽBE U KABINETU VJEŠTINA

U kabinetu vještina potrebno je uvježbati izvođenje sljedećih postupaka:

ABCDE pregled odraslih i djece
Osnovne mjere održavanja života odraslih
Osnovne mjere održavanja života djece
Postupci otvaranja, održavanja prohodnosti dišnog puta i ventilacije kod odraslih i djece
Postupci kod gušenja stranim tijelom
Postupak defibrilacije koristeći automatski vanjski defibrilator i manualni defibrilator
Postupak primjene mehaničkog ventilatora
Napredne mjere održavanja života kod odraslih
Napredne mjere održavanja života kod djece
Postavljanje intraosealnog puta
Prepoznavanje osnovnih poremećaja srčanog ritma
Postupak kod sinkronizirane elektrokardioverzije
Postupak kod transkutane elektrostimulacija srca
Trauma pregled odraslih i djece
Skidanje zaštitne kacige
Postavljanje ovratnika za imobilizaciju vratne kralježnice
Imobilizacija kralježnice i zdjelice koristeći dugu dasku, rasklopna nosila i vakuum madrac
Upotreba prsluka za imobilizaciju i izvlačenje i druge tehnike izvlačenja
Postupci imobilizacije ekstremiteta koristeći imobilizacijska sredstva
Postupci zaustavljanja krvarenja
Zbrinjavanje opeklina, ozeblina i amputiranih dijelova tijela
Određivanje postotka opečene površine tijela (odrasli i djeca)
Porod u izvanbolničkim uvjetima
Testiranje i održavanje medicinske opreme i uređaja
Upotreba sustava veza u hitnoj medicini


PRILOG II.

POPIS KOMPETENCIJA

1Prepoznaje indikacije, izračunava potrebne koncentracije i provodi liječenje kisikom
2Provodi temeljne postupke održavanja života (masaža srca, ventilacija maskom i samoširećim balonom uz primjenu AVD-a)
3Prepoznaje srčani zastoj i provodi hitne medicinske postupke naprednog održavanja života (po smjernicama ERC-a)
4Provodi ventilaciju maskom i samoširećim balonom
5Provodi osnovne tehnike otvaranja dišnoga puta
6Prepoznaje indikacije, kontraindikacije i koristi pomagala za otvaranje i održavanje prohodnosti dišnih putova
7Prepoznaje indikaciju i postavlja orofaringealni tubus
8Prepoznaje indikaciju i postavlja nazofaringealni tubus
9Prepoznaje indikacije, kontraindikacije, moguće komplikacije, te provodi sukciju gornjih dišnih puteva pomoću katetera i tvrde cijevi širokog promjera
10Postavlja supraglotička pomagala kod odraslih
11Provodi umjetno disanje putem endotrahealnog tubusa i supraglotičkih pomagala
12Prepoznaje letalne poremećaje srčanog ritma (asistolija, ventrikulska fibrilacija, ventrikulska tahikardija bez pulsa, električna aktivnost bez pulsa) i provodi postupak sukladno smjernicama ERC-a
13Prepoznaje indikacije i izvodi sigurnu defibrilaciju manualnim defibrilatorom
14Provodi ABCDE pregled bolesnika
15Uzima SAMPLE anamnezu
16Nadzire stanje bolesnika nakon oživljavanja
17Utvrđuje smrt
18Određuje rTS ljestvicu
19Mjeri vitalne znakove (puls, tlak, disanje, temperatura)
20Koristi kapnograf/kapnometar
21Trajno nadzire vitalne znakove primjenom neinvazivnih metoda (monitoring)
22Uspostavlja intraosealni put kod odraslih
23Poznaje i priprema pribor i asistira pri brzoj indukciji u slijedu (RSI)
24Koristi perfuzor i infuzijske pumpe i priprema ih za primjenu
25Provodi aspiraciju sadržaja iz traheje kroz ET tubus
26Priprema opremu i ventilator za mehaničku ventilaciju
27Primjenjuje ocjenske ljestvice za procjenu intenziteta boli
28Prepoznaje indikaciju, priprema potreban pribor i izvodi ispiranje želuca
29Prepoznaje osnovne poremećaje srčanog ritma i provodi hitne medicinske postupke kod bradikardije i tahikardije prema smjernicama ERC-a
30Poznaje postupak, priprema opremu te asistira kod transkutane elektrostimulacije
31Poznaje postupak, priprema bolesnika i opremu te asistira kod hitne sinkronizirane defibrilacije (elektrokardioverzije)
32Prepoznaje stanje i provodi hitne medicinske postupke kod opstrukcije dišnog puta
33Provodi postupak odstranjivanja stranog tijela iz dišnog puta kod osobe koja je pri svijesti
34Provodi postupak odstranjivanja stranog tijela iz dišnog puta kod osobe koja je bez svijesti
35Prepoznaje indikacije, priprema potreban pribor i bolesnika i uvodi nazogastričnu sondu
36Poznaje postupak, priprema potreban pribor i bolesnika i uvodi uretralni kateter kod žena
37Poznaje postupak, priprema potreban pribor i bolesnika i uvodi uretralni kateter kod muškaraca
38Prepoznaje indikaciju i provodi hitne medicinske postupke kod bolesnika u hipoglikemiji
39Vrši procjenu ozlijeđene osobe (početna procjena, brzi trauma pregled ili ciljani pregled, detaljni pregled, stalna procjena)
40Izvodi postupke zaustavljanja krvarenja
41Poznaje postupak i zbrinjava amputirani dio tijela
42Prepoznaje indikacije i pruža hitne medicinske postupke osobama s iščašenjima zglobova
43Prepoznaje ozljede glave i provodi hitne medicinske postupke
44Prepoznaje ozljede prsnog koša i provodi hitne medicinske postupke
45Prepoznaje ozljede zdjelice i provodi hitne medicinske postupke
46Prepoznaje ozljede trbuha i provodi hitne medicinske postupke
47Prepoznaje ozljede kralježnice i provodi hitne medicinske postupke
48Prepoznaje ozljede ekstremiteta i provodi hitne medicinske postupke
49Provodi hitne medicinske postupke kod opeklina
50Provodi hitne medicinske postupke kod smrzotina
51Prepoznaje politraumu i provodi hitne medicinske postupke
52Primjenjuje postupke okretanja ozlijeđenog u liniji
53Prepoznaje indikacije i postavlja Schantzov ovratnik kod ozljede vratne kralježnice
54Prepoznaje indikacije i postavlja neoprenske udlage kod prijeloma ekstremiteta
55Prepoznaje indikacije i postavlja Kramerove udlage
56Prepoznaje indikacije i postavlja vakuum udlage
57Prepoznaje indikacije i koristi rasklopna nosila
58Prepoznaje indikacije i koristi vakuum madrac
59Prepoznaje indikacije i postavlja prsluk za imobilizaciju i izvlačenje iz vozila
60Prepoznaje indikacije i postavlja pojas za imobilizaciju zdjelice
61Prepoznaje indikacije i postavlja ozlijeđenog na dugu dasku s bočnim fiksatorima glave uz uporabu remena za fiksaciju tijela
62Izvodi deimobilizaciju
63Provodi postupak pripreme rane za kiruršku obradu (ispiranje, sterilno pokrivanje)
64Provodi temeljne tehnike instrumentiranja
65Samostalno postavlja sve vrste sadrene imobilizacije
66Primjenjuje zavojni materijal
67Opisuje postupak, priprema pribor i asistira pri provođenju hitne torakalne drenaže
68Prepoznaje vaginalno krvarenje u trudnoći i provodi postupke hitne medicinske pomoći
69Dovršava normalni porod na terenu
70Asistira pri porodu u objedinjenom hitnom bolničkom prijemu
71Ocjenjuje osnovne parametre vitalnosti novorođenčeta APGAR testom
72Zbrinjava majku i novorođenče
73Provodi postupak s posteljicom
74Provodi specifične postupke oživljavanja trudnice
75Izvodi postupke mjerenja vitalnih znakova kod djece (puls, krvni tlak, disanje, temperatura)
76Uspostavlja periferni venski put kod novorođenčeta i djece
77Provodi temeljne postupke održavanja života novorođenčadi i djece uz primjenu automatskog vanjskog defibrilatora u skladu sa smjernicama
78Provodi osnovne tehnike otvaranja dišnoga puta kod djece
79Postavlja orofaringealni i nazofaringealni tubus kod novorođenčadi i djece
80Postavlja supraglotička pomagala kod novorođenčadi i djece
81Prepoznaje indikacije te provodi sukciju gornjeg dišnog puta pomoću katetera kod djece
82Provodi umjetno disanje sa samoširećim balonom i maskom kod novorođenčadi i djece
83Uspostavlja intraosealni put kod djece bez svijesti
84Provodi napredne postupke održavanja života kod djece u skladu sa smjernicama
85Prepoznaje indikacije i provodi hitne medicinske postupke odstranjivanja stranog tijela iz dišnog puta kod novorođenčadi i djece
86Provodi imobilizacijske postupke kod djece
87Priprema bolesnika i pribor za tamponadu nosa
88Provodi trijažu u velikim nesrećama i katastrofama
89Primjenjuje ATS ljestvicu trijaže u OHBP-u
90Primjenjuje tehnike izvlačenja ozlijeđenog iz vozila
91Provodi postupak skidanja zaštitne kacige
92Primjenjuje transportne položaje u skladu s vrstom bolesti/ozljede
93Prepoznaje znakove i simptome toplinskog udara i provodi hitne medicinske postupke
94Auskultira srce i pluća i razlikuje patološke od normalnih tonova/šumova
95Prepoznaje znakove i simptome tenzijskog pneumotoraksa i pruža hitne medicinske postupke
96Izvodi perkusiju
97Vrši neurološki pregled FAST test metodom
98Primjenjuje Hrvatski indeks prijema hitnog poziva za MPDJ
99Koristi komunikacijske sustave u djelatnosti hitne medicine
100Koristi GIS (geografski informacijski sustav)
101Prepoznaje zakonodavnu i etičku dimenziju zdravstvene skrbi i primjenjuje važeće propise
102Vodi zdravstvenu dokumentaciju iz svog područja rada

PRIMJENJUJE LIJEKOVE (prema smjernicama):
1Adrenalin – samo u kardiopulmonalnoj reanimaciji i anafilaktičnom šoku (prema smjernicama ERC-a)
2Glukozu – samo u hipoglikemiji
3Nitroglicerin – kod epistakse uzrokovane visokim tlakom i kod boli u prsištu
4Diazepam klizmu – febrilne konvulzije kod djece
5Diazepam IV. – samo u epileptičkom statusu
6Acetil salicilna kiselina
7Lidokain 2% – kod postavljanja IO. puta kod osoba pri svijesti
8Salbutamol
9Atropin – samo u bradikardiji (prema smjernicama ERC-a)
10Antagonist opioida (Nalokson)
11Glukagon – samo kod hipoglikemije
12Amiodaron – samo u kardiopulmonalnoj reanimaciji (prema smjernicama ERC-a)
13Morfij – analgezija (prema smjernicama za liječenje boli HZHM)
14Tramadol – analgezija (prema smjernicama za liječenje boli HZHM)
15Furosemid – kod plućnog edema
16NaCl 0,9% – nadoknada tekućine
17KisikPRILOG III.

STANDARDI U POGLEDU PROSTORA I
MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME KABINETA VJEŠTINA

STANDARDI U POGLEDU PROSTORA:

U kabinetu vještina potrebno je osigurati sljedeće standarde prostora za specijalizante:

1. 2,5 m2 po specijalizantu

2. sanitarni čvor.

STANDARDI U POGLEDU MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME:

Standardi u pogledu opremeKoličina
1.Model kliničkih vještina za vježbanje osnovnih mjera održavanja života odraslih1 na 10 polaznika
2.Model kliničkih vještina za vježbanje osnovnih mjera održavanja života djece starije od jedne godine1 na 10 polaznika
3.Model kliničkih vještina za vježbanje osnovnih mjera održavanja života dojenčadi1 na 10 polaznika
4.Model kliničkih vještina za vježbu zbrinjavanja dišnog puta1 na 10 polaznika
5.Model kliničkih vještina za vježbanje naprednih postupaka održavanja života odraslih1 na 10 polaznika
6.Model kliničkih vještina za vježbanje vođenja poroda s novorođenčetom1 na 10 polaznika
7.Set za porod1 na 10 polaznika
8.Model kliničkih vještina za postavljanje intraosealnog puta1 na 10 polaznika
9.Set za postavljanje intraosealnog puta1 na 10 polaznika
10.Ovratnik za imobilizaciju vratne kralježnice za djecu i odrasle2 na 10 polaznika
11.Vakuum madrac1 na 10 polaznika
12.Prsluk za imobilizaciju i izvlačenje ozlijeđenog1 na 10 polaznika
13.Rasklopna nosila1 na 10 polaznika
14.Duga daska za imobilizaciju s bočnim stabilizatorima glave i priborom za učvršćivanje pacijenta1 na 10 polaznika
15.Sredstva za imobilizaciju okrajina (vakuum udlage, splint udlage)1 na 10 polaznika
16.Motociklistička kaciga1 na 10 polaznika
17.Pojas za imobilizaciju zdjelice1 na 10 polaznika
18.Automatski vanjski defibrilator za edukaciju1 na 10 polaznika
19.Ručni defibrilator s mogućnošću analize srčanog ritma i poluautomatske defibrilacije i dodatnim priborom (EKG, krvni tlak, SpO2, kapnometrija)1 na 10 polaznika
20.Transportni ventilator1 na 10 polaznika
21.Aspirator1 na 10 polaznika
22.Ručna tetra stanica2 na 10 polaznika
23..Tlakomjer1 komad
24.Fonendoskop1 komad
25.Glukometar1 komad
26.Pulsni oksimetar1 komad
27.Termometar1 komad
28.Dijagnostička svjetiljka1 komad
29.Neurološki čekić1 komad
30.Orofaringealni tubusi za odrasle i djecu1 komplet
31.Nazofaringealni tubus za odrasle1 komplet
32.Laringealne maske za djecu i odrasle1 komplet
33.i-gel za djecu i odrasle1 komplet
34.Aspiracijski kateteri različitog promjera5 komada
35.Nosni kateter za kisik5 komada
36.Maska za primjenu kisika sa spremnikom5 komada
37.Džepna maska za ventilaciju »usta na masku«1 na 10 polaznika
38.Samošireći balon s maskom i spremnikom za odrasle i djecu2 komada
39.Laringoskop sa pripadajućim špatulama različitih veličina1 komad
40.Endotrahealni tubusi za odrasle2 komada od svake veličine
41.Fiksatori za endotrahealni tubus3 komada
42.Maske za neinvazivnu ventilaciju (NIV) svih veličina1 komad od svake veličine
43.Jednokratne samoljepljive elektrode za monitoring1 pakiranje
44.Jednokratne samoljepljive elektore za defibrilaciju i monitoring za odrasle i djecu1 od svake veličine na 10 polaznika
45.Intravenske kanile različitih veličina30 komada
46.Poveska za zaustavljanje krvarenja2 komada
47.Sistem za infuziju10 komada
48.Boca za kisik do 3 litre s redukcijskim ventilom2 komada
49.Bakteriološki filter10 komada
50.Isotermalna folija10 komada
51.Zavojni materijal za zbrinjavanje ozljeda i krvarenja1 komplet po polazniku
52.Set za velike nesreće i katastrofe1 set
53.Osobna zaštitna oprema1 set po polazniku
54.Stol2 komada
55.Stolice s naslonom1 po polazniku


PRILOG IV.

PRILOG V.

PRILOG VI.