Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o velikim izloženostima kreditnih institucija

NN 139/2022 (30.11.2022.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o velikim izloženostima kreditnih institucija

HRVATSKA NARODNA BANKA

2102

Na temelju članka 101. stavka 2. točke 3. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020. i 146/2020.), članka 395. stavka 1., članka 493. stavka 4. i članka 500.a stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27. 6. 2013.), kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2020/873 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2020. o izmjeni uredbi (EU) br. 575/2013 i (EU) 2019/876 u pogledu određenih prilagodbi kao odgovora na pandemiju bolesti COVID-19, (SL L 204, 26. 6. 2020.) i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O VELIKIM IZLOŽENOSTIMA KREDITNIH INSTITUCIJA

Članak 1.

U Odluci o velikim izloženostima kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 111/2018., 120/2018. i 92/2020.) u članku 1. poslije stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Odredbe ove Odluke usklađene su sa Smjernicama o povezanim osobama u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom 39. Uredbe (EU) br. 575/2013 (EBA/GL/2017/15) od 23. veljače 2018. Europskog nadzornog tijela za bankarstvo.«.

Članak 2.

U članku 2. riječi »3 milijuna kuna« zamjenjuju se riječima »400 tisuća eura«.

Članak 3.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu danom uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

O. br: 416-091/11-22/BV

Zagreb, 21. studenoga 2022.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.