Izmjene Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

NN 141/2022 (6.12.2022.), Izmjene Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Povjerenik za informiranje

2149

Na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 25/13, 85/15 i 69/22), Povjerenik za informiranje 1. prosinca 2022. godine donosi

IZMJENE KRITERIJA

ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJE

Članak 1.

U Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine« broj 12/14 i 15/14 – ispravak), članak 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,03 eura

2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,07 eura

3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 0,13 eura

4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 0,21 eura

5. elektronički zapis na jednom CD-u – 0,53 eura

6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 0,80 eura

7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 27,87 eura za 64 GB, 19,91 eura za 32 GB, 15,93 eura za 16 GB, 6,64 eura za 8 GB, 3,98 eura za 4 GB.

8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,11 eura

9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 0,13 eura«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 2., riječi »150,00 kuna« zamjenjuju se riječima »19,91 eura«.

Članak 3.

U članku 5. riječi »50, 00 kuna« zamjenjuju se riječima »6,64 eura«.

Članak 4.

Ove Izmjene Kriterija objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 011-03/22-01/1

Urbroj: 401-01/9-22-1

Zagreb, 1. prosinca 2022.

Povjerenik za informiranje
dr. sc. Zoran Pičuljan, v. r.