Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring-društava

NN 142/2022 (7.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring-društava

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2155

Na temelju članka 67. stavka 2., 3. i 5. Zakona o faktoringu (»Narodne novine« br. 94/14, 41/16) te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« broj 78/15, 134/15 i 120/16), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 30. studenoga 2022. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O FINANCIJSKIM I DODATNIM IZVJEŠTAJIMA TE KONTNOM PLANU FAKTORING-DRUŠTAVA

Članak 1.

U članku 7. stavku 1. Pravilnika o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring-društava (»Narodne novine« br. 41/16., 61/16. i 132/17.) riječi »u elektroničkom obliku potpisane naprednim elektroničkim potpisom« brišu se.

Članak 2.

U Prilogu 2. Dodatni izvještaji faktoring-društava obrazac propisan točkom 10. Izvještaj o valutnoj strukturi imovine i obveza (VS-IO) zamjenjuje se obrascem iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Prilog 3. »Kontni plan faktoring-društva« zamjenjuje se »Kontnim planom faktoring-društva« iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 4.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«, a prvi se put primjenjuje na godišnje financijske izvještaje koji se sastavljaju sa stanjem na dan 31. prosinca 2023. te za tromjesečne financijske izvještaje koji se sastavljaju sa stanjem na dan 31. ožujka 2023. godine u dijelu koji se odnosi na financijska i dodatna izvješća dok se dio koji se odnosi na kontni plan primjenjuje od 1. siječnja 2023. godine.

(2) Izvještaji koji se odnose na izvještajna razdoblja do 31. 12. 2022. godine dostavljaju se na način propisan ovim Pravilnikom na obrascima iz priloga Pravilnika o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring-društava (»Narodne novine« br. 41/16, 61/16 i 132/17).

Klasa: 011-01/22-06/01
Urbroj: 326-01-70-72-22-2
Zagreb, 30. studenoga 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

Opis pozicijeEuro
EUR
Strana valuta i valutna klauzula
CHF
(iznos u EUR)
Strana valuta i valutna klauzula –
ostale valute
(iznos u EUR)
UKUPNO
(iznos u EUR)
Potraživanja – faktoring 
 
 
 
Potraživanja – faktoring koji uključuje otkup mjenice 
 
 
 
Potraživanja – dobavljački (obrnuti) faktoring 
 
 
 
Potraživanja – poslovi koji su u neposrednoj ili posrednoj vezi s poslovima faktoringa 
 
 
 
Ostala financijska imovina 
 
 
 
Ostala imovina 
 
 
 
IMOVINA 
 
 
 
Kapital i rezerve 
 
 
 
Obveze za kredite i zajmove 
 
 
 
Obveze po faktoring poslovima 
 
 
 
Ostale obveze 
 
 
 
OBVEZE I KAPITAL 
 
 
 
NETO POZICIJA 
 
 
 


Razred 1 – Novčana sredstva i kratkotrajna financijska imovina
10 
 
 
Novac na računu i blagajni
100Novčani računi u bankama
101Izdvojena novčana sredstva i akreditivi
102Novac u blagajni
103Novčani računi u bankama – devizni
104Devizni akreditivi
105Devizna blagajna
106Ostala novčana sredstva
109Ispravak vrijednosti
     
11 
 
 
Kratkotrajna financijska ulaganja
110Ulaganja u udjele
1100Trošak ulaganja
1109Ispravak vrijednosti
111Ulaganja u dužničke vrijednosne papire
1110Vrijednost ulaganja
1119Ispravak vrijednosti
112Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire
1120Vrijednost ulaganja
1129Ispravak vrijednosti
     
12 
 
 
Kratkotrajni depoziti
120Dani kratkotrajni depoziti
1200Kratkotrajni depoziti do godine dana
1209Ispravak vrijednosti kratkotrajnih depozita
     
13 
 
 
Derivativni financijski instrumenti
130Ulaganja u derivativne financijske instrumente
1300Vrijednost ulaganja
1309Ispravak vrijednosti
     
14 
 
 
Kratkotrajna potraživanja
140Dani kratkotrajni zajmovi
1400Zajmovi s dospijećem do 1 godine – nedospjelo
1401Dospjeli zajmovi komitentima
1402Nedospjela potraživanja po kamatnim prihodima
1409Ispravak vrijednosti
141Ostala kratkotrajna potraživanja
1410Potraživanja od države i drugih institucija
1411Potraživanja od zaposlenika
1412Ostala kratkotrajna potraživanja
1419Ispravak vrijednosti ostalih kratkotrajnih potraživanja
     
15 
 
 
Ostala kratkotrajna imovina
150Ostala kratkotrajna financijska imovina
     
18 
 
 
Odgođena porezna imovina
     
19 
 
 
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda
190Unaprijed plaćeni troškovi
191Nedospjela naplata prihoda


Razred 2 – Obveze
20 
 
 
Obveze po poslovima faktoringa
200Obveze prema dobavljačima po poslovima faktoringa
2000Obveze prema dobavljačima po poslovima regresnog faktoringa
20000Obeze prema dobavljačima s osnove poslova domaćeg regresnog faktoringa
20001Obveze prema dobavljačima s osnove poslova izvoznog regresnog faktoringa
20002Obveze prema dobavljačima s osnove poslova uvoznog regresnog faktoringa
2001Obveze prema dobavljačima po poslovima bezregresnog faktoringa
20010Obeze prema dobavljačima s osnove poslova domaćeg bezregresnog faktoringa
20011Obveze prema dobavljačima s osnove poslova izvoznog bezregresnog faktoringa
20012Obveze prema dobavljačima s osnove poslova uvoznog bezregresnog faktoringa
201Obveze prema dobavljačima po poslovima faktoringa koji uključuju otkup mjenice
2010Obveze prema dobavljačima po poslovima faktoringa koji uključuju otkup mjenica – regresni faktoring
20100Obeze prema dobavljačima s osnove poslova domaćeg regresnog faktoringa
20101Obveze prema dobavljačima s osnove poslova izvoznog regresnog faktoringa
20102Obveze prema dobavljačima s osnove poslova uvoznog regresnog faktoringa
2011Obveze prema dobavljačima po poslovima faktoringa koji uključuje otkup mjenica – bezregresni faktoring
20110Obveze prema dobavljačima s osnove poslova domaćeg bezregresnog faktoringa
20111Obveze prema dobavljačima s osnove poslova izvoznog bezregresnog faktoringa
20112Obveze prema dobavljačima s osnove poslova uvoznog bezregresnog faktoringa
     
21 
 
 
Financijske obveze
210Obveze za kredite i zajmove banaka i financijskih institucija u zemlji
2100Dugoročni krediti i zajmovi
2101Tekuće dospijeće dugoročnih kredita i zajmova (do 12 mjeseci)
2102Kratkoročni krediti i zajmovi
2103Obveze za kamate
211Obveza za kredite i zajmove banaka i financijskih institucija iz inozemstva
2110Dugoročni krediti i zajmovi
2111Tekuće dospijeće dugoročnih kredita (do 12 mjeseci)
2112Kratkoročni krediti i zajmovi
2113Obveze za kamate
212Obveze za zajmove od ostalih kreditora
2120Dugoročni zajmovi
2121Tekuće dospijeće dugoročnih zajmova (do 12 mjeseci)
2122Kratkoročni zajmovi
2123Obveze za kamate
213Obveze za predujmove i jamstva
2130Dugoročne obveze za predujmove i jamstva
2131Kratkoročne obveze za predujmove i jamstva
214Obveze po izdanim vrijednosnim papirima
2140Dugoročne obveze po izdanim vrijednosnim papirima
2141Kratkoročne obveze po izdanim vrijednosnim papirima
215Obveze za derivativne financijske instrumente
216Ostale financijske obveze
2160Ostale dugoročne financijske obveze
2161Ostale kratkoročne financijske obveze
     
22 
 
 
Obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe
220Obveze za porez na dodanu vrijednost (PDV)
221Obveze za porez na dobit
222Obveze prema državi za ostale poreze, doprinose i druga davanja
     
23 
 
 
Obveze prema zaposlenicima
230Obveze za neto plaće i naknade plaća
231Obveze za dnevnice, nadnice i druge pristojbe
232Doprinosi iz i na plaće, nadnice i naknade
233Porez i prirez iz plaća, nadnica i naknada
234Ostale obveze prema zaposlenicima
     
24 
 
 
Ostale obveze
240Ostale dugoročne obveze
241Ostale kratkoročne obveze
     
25 
 
 
Rezerviranja za rizike i troškove
     
28 
 
 
Odgođene porezne obveze
     
29 
 
 
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja
290Odgođeno plaćanje troškova
291Prihodi budućih razdobljaRazred 3 – Potraživanja po poslovima faktoringa
30 
 
 
Potraživanja po poslovima faktoringa – s pravom regresa
300Domaći regresni faktoring
3000Nedospjela potraživanja
3001Dospjela potraživanja
3009Ispravak vrijednosti potraživanja
301Inozemni regresni faktoring
3010Izvozni regresni faktoring
30100Nedospjela potraživanja
30101Dospjela potraživanja
30109Ispravak vrijednosti potraživanja
3011Uvozni regresni faktoring
30110Nedospjela potraživanja
30111Dospjela potraživanja
30119Ispravak vrijednosti potraživanja
     
31 
 
 
Potraživanja po poslovima faktoringa – bez prava regresa
310Domaći bezregresni faktoring
3100Nedospjela potraživanja
3101Dospjela potraživanja
3109Ispravak vrijednosti potraživanja
311Inozemni bezregresni faktoring
3110Izvozni bezregresni faktoring
31100Nedospjela potraživanja
31101Dospjela potraživanja
31109Ispravak vrijednosti potraživanja
3111Uvozni bezregresni faktoring
31110Nedospjela potraživanja
31111Dospjela potraživanja
31119Ispravak vrijednosti potraživanja
     
32 
 
 
Potraživanja po poslovima faktoringa koji uključuju otkup mjenica – s pravom regresa
320Domaći regresni faktoring
3200Nedospjela potraživanja
3201Dospjela potraživanja
3209Ispravak vrijednosti potraživanja
321Inozemni regresni faktoring
3210Izvozni regresni faktoring
32100Nedospjela potraživanja
32101Dospjela potraživanja
32109Ispravak vrijednosti potraživanja
3211Uvozni regresni faktoring
32110Nedospjela potraživanja
32111Dospjela potraživanja
32119Ispravak vrijednosti potraživanja
     
33 
 
 
Potraživanja po poslovima faktoringa koji uključuju otkup mjenica – bez prava regresa
330Domaći bezregresni faktoring
3300Nedospjela potraživanja
3301Dospjela potraživanja
3309Ispravak vrijednosti potraživanja
331Inozemni bezregresni faktoring
3310Izvozni bezregresni faktoring
33100Nedospjela potraživanja
33101Dospjela potraživanja
33109Ispravak vrijednosti potraživanja
3311Uvozni bezregresni faktoring
33110Nedospjela potraživanja
33111Dospjela potraživanja
33119Ispravak vrijednosti potraživanja
     
34 
 
 
Potraživanja po poslovima dobavljačkog (obrnutog) faktoringa
340Domaći dobavljački (obrnuti) faktoring
3400Nedospjela potraživanja
3401Dospjela potraživanja
3409Ispravak vrijednosti potraživanja
341Inozemni obrnuti faktoring
3410Nedospjela potraživanja
3411Dospjela potraživanja
3419Ispravak vrijednosti potraživanja
     
35 
 
 
Potraživanja za kamate – faktoring
350Potraživanja za kamate po poslovima faktoringa
3501Potraživanja za kamate od dobavljača
3502Ispravak vrijednosti potraživanja za kamate od dobavljača
3503Potraživanja za kamate od kupaca
3504Ispravak vrijednosti potraživanja za kamate od kupaca
3505Potraživanja za kamate od ostalih osoba
3506Ispravak vrijednosti potraživanja za kamate od ostalih osoba
351Potraživanja za kamate po poslovima faktoringa koji uključuju otkup mjenica
3511Potraživanja za kamate od dobavljača
3512Ispravak vrijednosti potraživanja za kamate od dobavljača
3513Potraživanja za kamate od kupaca
3514Ispravak vrijednosti potraživanja za kamate od kupaca
3515Potraživanja za kamate od ostalih osoba
3516Ispravak vrijednosti potraživanja za kamate od ostalih osoba
352Potraživanja za kamate po poslovima dobavljačkog (obrnutog) faktoringa
3521Potraživanja za kamate
3522Ispravak vrijednosti potraživanja za kamate
     
36 
 
 
Potraživanja za naknade – faktoring
360Potraživanja za naknade po poslovima faktoringa
3600Potraživanja za naknade od dobavljača
3601Ispravak vrijednosti potraživanja za naknade od dobavljača
3602Potraživanja za naknade od kupaca
3603Ispravak vrijednosti potraživanja za naknade od kupaca
3604Potraživanja za naknade od ostalih osoba
3605Ispravak vrijednosti potraživanja za naknade od ostalih osoba
361Potraživanja za naknade po poslovima faktoringa koji uključuju otkup mjenica
3610Potraživanja za naknade od dobavljača
3611Ispravak vrijednosti potraživanja za naknade od dobavljača
3612Potraživanja za naknade od kupaca
3613Ispravak vrijednosti potraživanja za naknade od kupaca
3614Potraživanja za naknade od ostalih osoba
3615Ispravak vrijednosti potraživanja za naknade od ostalih osoba
362Potraživanja za naknade po poslovima dobavljačkog (obrnutog) faktoringa
3620Potraživanja za naknade
3621Ispravka vrijednosti potraživanja za naknade
     
37 
 
 
Ostala potraživanja – faktoring
370Ostala potraživanja po poslovima faktoringa
3700Ostala potraživanja od dobavljača
3701Ispravak vrijednosti ostalih potraživanja od dobavljača
3702Ostala potraživanja od kupaca
3703Ispravak vrijednosti ostalih potraživanja od kupaca
3704Ostala potraživanja od ostalih osoba
3705Ispravak vrijednosti ostalih potraživanja od ostalih osoba
371Ostala potraživanja po poslovima faktoringa koji uključuju otkup mjenica
3710Ostala potraživanja od dobavljača
3711Ispravak vrijednosti ostalih potraživanja od dobavljača
3712Ostala potraživanja od kupaca
3713Ispravak vrijednosti ostalih potraživanja od kupaca
3714Ostala potraživanja od ostalih osoba
3715Ispravak vrijednosti ostalih potraživanja od ostalih osoba
372Ostala potraživanja po poslovima dobavljačkog (obrnutog) faktoringa
3720Ostala potraživanja
3721Ispravak vrijednosti ostalih potraživanja