Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavljanju poslova faktoringa faktoring-društava iz drugih država članica i trećih država na području Republike Hrvatske

NN 142/2022 (7.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavljanju poslova faktoringa faktoring-društava iz drugih država članica i trećih država na području Republike Hrvatske

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2156

Na temelju članka 60. stavka 3. i članka 63. stavka 2. Zakona o faktoringu (»Narodne novine« br. 94/14., 41/16.), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 30. studenoga 2022. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU POSLOVA FAKTORINGA FAKTORING-DRUŠTAVA IZ DRUGIH DRŽAVA ČLANICA I TREĆIH DRŽAVA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U članku 8. stavku 3. Pravilnika o obavljanju poslova faktoringa faktoring-društava iz drugih država članica i trećih država na području Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 58/15.) riječi »1 milijun kuna« zamjenjuju se riječima »132.722,81 eura«.

Članak 2.

U članku 11. stavku 1. Pravilnika brišu se riječi »u pisanom obliku,« te se na kraju rečenice dodaju riječi »sukladno uputi o načinu dostave podataka Agenciji«.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 011-01/22-06/01
Urbroj: 326-01-70-72-22-3
Zagreb, 30. studenoga 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.