Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o primjeni odredaba Zakona o faktoringu i drugih propisa na faktoring-društva u likvidaciji

NN 142/2022 (7.12.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o primjeni odredaba Zakona o faktoringu i drugih propisa na faktoring-društva u likvidaciji

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2157

Na temelju članka 107. stavka 5. Zakona o faktoringu (»Narodne novine« br. 94/14., 41/16.), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 30. studenoga 2022. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PRIMJENI ODREDABA ZAKONA O FAKTORINGU I DRUGIH PROPISA NA FAKTORING-DRUŠTVA U LIKVIDACIJI

Članak 1.

U članku 3. stavku 2. Pravilnika o primjeni odredaba Zakona o faktoringu i drugih propisa na faktoring-društva u likvidaciji (»Narodne novine« br. 52/15.) riječi »elektroničkim putem« i »putem redovne pošte« brišu se.

U stavku 5. riječ »pisana« briše se.

Stavak 7. briše se.

Članak 2.

Iza članka 7. dodaje se novi članak 7.a koji glasi:

»Članak 7.a

Sva izvješća iz ovog Pravilnika faktoring-društva u likvidaciji su dužna dostavljati sukladno uputi o načinu dostave podataka Agenciji.«

Prijelazne i završne odredbe

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-06/01

Urbroj: 326-01-70-72-22-4

Zagreb, 30. studenoga 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.