Pravilnik o dopuni Pravilnika o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga koja su dužna dostavljati faktoring-društva te načinu i rokovima njihove dostave

NN 142/2022 (7.12.2022.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga koja su dužna dostavljati faktoring-društva te načinu i rokovima njihove dostave

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2159

Na temelju članka 70. Zakona o faktoringu (»Narodne novine« br. 94/14, 41/16), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 30. studenoga 2022. donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O SADRŽAJU REDOVITIH IZVJEŠĆA I IZVJEŠĆA NA ZAHTJEV HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA KOJA SU DUŽNA DOSTAVLJATI FAKTORING-DRUŠTVA TE NAČINU I ROKOVIMA NJIHOVE DOSTAVE

Članak 1.

U članku 4. Pravilnika o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga koja su dužna dostavljati faktoring-društva te načinu i rokovima njihove dostave (»Narodne novine« br. 140/14.) iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Faktoring društva dužna su dostavljati dokumentaciju iz odredbi ovog Pravilnika u skladu s uputom o načinu dostave podataka Agenciji.«

Prijelazne i završne odredbe

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-06/01

Urbroj: 326-01-70-72-22-6

Zagreb, 30. studenoga 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.