Pravilnik o provedbi Programa pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom

NN 144/2022 (9.12.2022.), Pravilnik o provedbi Programa pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom

Ministarstvo poljoprivrede

2183

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROGRAMA POMOĆI UZGAJIVAČIMA STOKE ZBOG POSLJEDICA ZARAZE STOKE BEDRENICOM

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovime se Pravilnikom propisuje provedba Programa pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom (u daljnjem tekstu: Program) donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/22-04/440, urbroj: 50301-05/31-22-3 od 17. studenoga 2022. godine.

Dodjela potpore

Članak 2.

Potpora iz Programa dodjeljuje se u skladu s točkom 9. (b) članka 26. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 оd 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 193, 25. lipnja 2014.) i Uredbe Komisije (EU) 2019/289 оd 19. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 702/2014 o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 48, 20. 2. 2019); Uredbe Komisije (EU) 2020/2008 od 8. prosinca 2020. o izmjeni uredbi (EU) br. 702/2014, (EU) br. 717/2014 i (EU) br. 1388/2014 u pogledu njihova razdoblja primjene i ostalih relevantnih izmjena (SL L 414, 9. 12. 2020.) (u daljnjem tekstu: Uredba o poljoprivrednom izuzeću).

Pojmovnik

Članak 3.

Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

a) potpora je namijenjena gospodarstvima navedenim u izvještaju Državnog inspektorata Republike Hrvatske o cijepljenim životinjama na zajedničkim pašnjacima Osekovsko polje, Repušničko polje, Gračansko polje i području zajedničkog pašnjaka Veliko Svinjičko u skladu s Naredbom o mjerama za sprječavanje pojave i širenja bedrenice na zaraženom području (»Narodne novine«, broj 85/22) (u daljnjem tekstu: Naredba 85/22) i Naredbom o izmjenama i dopunama Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i širenja bedrenice na zaraženom području (»Narodne novine«, broj 88/22) (u daljnjem tekstu: Naredba 88/22), Rješenjem Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, klasa: UP/I-322-01/22-01/30, urbroj: 525-09/557-22-3 od 29. srpnja 2022. godine (u daljnjem tekstu: Rješenje) te Naredbom o mjerama suzbijanja i sprječavanja pojave bedrenice na području Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 92/22) (u daljnjem tekstu: Naredba 92/22)

b) korisnik potpore je svaka fizička ili pravna osoba koja je zadovoljila uvjete iz Programa i ovoga Pravilnika i ostvarila pravo na potporu

c) mikro, mala i srednja poduzeća propisana su člankom 2. Priloga I. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću

d) Jedinstveni registar domaćih životinja (u daljnjem tekstu: JRDŽ) je temeljna baza koja sadrži podatke o životinjama za koje je posebnim propisima određeno vođenje jedinstvenih registara (goveda, konji, svinje ovce i koze), ostalim životinjama te o farmama, posjednicima, veterinarskim pregledima na farmama, zdravstvenim statusima životinja, trgovcima i posjednicima – označavateljima životinja u Republici Hrvatskoj te drugim podacima za koje nadležno tijelo smatra da se trebaju nalaziti u njemu

e) prihvatljiva grla su grla koja pripadaju vrstama goveda, kopitari, koze, ovce i upisana su u JRDŽ na gospodarstvu korisnika na dan 18. srpnja 2022. godine

f) Upisnik poljoprivrednika sadrži podatke o poljoprivredniku u skladu s Pravilnikom o Upisniku poljoprivrednika (»Narodne novine«, br. 62/19 i 91/20)

g) Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava sadrži podatke o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u skladu s Pravilnikom o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (»Narodne novine«, broj 62/19)

h) Uvjetno grlo (u daljnjem tekstu: UG) je usporedna vrijednost domaćih životinja svedena na masu od 500 kg. Broj UG se računa na temelju stopa konverzije iz III. Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (»Narodne novine«, br. 73/21), kako je navedeno u Tablici iz Priloga 1. ovoga Pravilnika

i) Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo i obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti kao fizičke osobe u smislu ovoga Pravilnika smatraju se mikro i malim poduzećima.

Iznos potpore

Članak 4.

(1) Iznos potpore iz Programa određuje se razmjernom raspodjelom financijskih sredstava iz Programa u skladu s brojem prihvatljivih UG, a najviše do iznosa od 600,00 kuna po UG.

(2) Ako ukupan iznos zahtjeva premaši omotnicu predviđenu za provedbu Programa, maksimalni jedinični iznos po prihvatljivom UG proporcionalno će se smanjiti.

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 5.

(1) Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga I. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću, koja se bave stočarskom proizvodnjom.

(2) Za potporu su prihvatljivi korisnici koji su:

– podnijeli Zahtjev za potporu u skladu s odredbama iz članka 6. ovoga Pravilnika

– upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

– upisani u Registar farmi i imaju upisana grla u JRDŽ na dan 18. srpnja 2022. godine

– navedeni u Izvještaju veterinarske inspekcije Državnog inspektorata Republike Hrvatske (klasa: 322-07/22-01/3130; urbroj: 443-01-08-22-4, od 14. studenoga 2022. godine) o cijepljenim životinjama na zajedničkim pašnjacima Osekovsko polje, Repušničko polje, Gračansko polje i području zajedničkog pašnjaka Veliko Svinjičko u skladu s Naredbom 85/22, Naredbom 88/22, Rješenjem i Naredbom 92/22.

(3) Korisnik je dužan pridržavati se odredbi propisa vezanih uz označavanje i registraciju stoke te prijavu premještanja stoke u razdoblju od 12 mjeseci nakon isplate potpore. U protivnom će se korisniku izdati Odluka o povratu u skladu s člankom 9. ovoga Pravilnika.

(4) Za potporu je prihvatljiv broj grla goveda, kopitara, ovaca i koza korisnika, upisanih u JRDŽ na dan 18. srpnja 2022. godine, preračunat stopom konverzije u ukupan broj UG u skladu s Tablicom iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(5) Potporu po ovom Programu grlo može ostvariti samo jednom u svom životu.

Podnošenje Zahtjeva za potporu

Članak 6.

(1) Zahtjev za potporu iz Programa i ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: Zahtjev) popunjava se putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) izravno ili u podružnicama Agencije za plaćanja.

(2) Po popunjavanju Zahtjeva putem AGRONET-a podnositelj je dužan ispisati i ovjeriti Zahtjev i uz njega priložiti:

– popunjenu i ovjerenu Izjavu o poslovnim subjektima koji nisu međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima

ili

– popunjenu i ovjerenu Izjavu o poslovnim subjektima koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima.

(3) Ukoliko je podnositelj pravna osoba uz Zahtjev i jednu od navedenih Izjava iz stavka 2. ovoga članka dužan je priložiti i presliku referentne stranice Godišnjeg financijskog izvješća iz 2021. godine kojom dokazuje da pripada u kategoriju mikro, malih ili srednja poduzeća.

(4) Podnositelj je dužan dostaviti ispisani i ovjereni Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka sa svom navedenom dokumentacijom iz stavaka 2. i 3. ovoga članka preporučenom poštom s povratnicom na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Program pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom«.

(5) Zahtjev iz stavaka 1. i 4. ovoga članka podnosi se do 16. prosinca 2022. godine.

(6) Obrasce iz stavka 2. ovoga članka objavljuje Agencija za plaćanje na svojim mrežnim stranicama (www.apprrr.hr).

Administrativna kontrola, kontrola na terenu i postupak dodjele potpore

Članak 7.

(1) Ministarstvo poljoprivrede vrši provjere i dostavlja podatke vezane uz uvjete propisane člankom 5. ovoga Pravilnika Agenciji za plaćanja.

(2) Agencija za plaćanja provodi administrativnu obradu zahtjeva u skladu s člankom 140. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/18., 42/20. i 127/20. – Odluka Ustavnog suda Repub­like Hrvatske i 52/21) (u daljnjem tekstu: Zakon).

(3) Prihvatljivim se smatraju isključivo zahtjevi podneseni na način propisan u članku 6. ovoga Pravilnika.

(4) U slučaju da se tijekom administrativne kontrole utvrdi da zahtjev nije dostavljen Agenciji za plaćanja u skladu s člankom 6. ovoga Pravilnika i/ili da nije priložena potrebna dokumentacija iz članka 6. ovoga Pravilnika, podnositelj Zahtjeva gubi pravo na ostvarivanje potpore iz Programa.

(5) Ukoliko se tijekom administrativne kontrole utvrdi da su informacije na izjavama iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika dostavljene od strane podnositelja neistinite ili netočne, svi podneseni zahtjevi povezanih subjekata podnositelja bit će odbijeni, a podnositelji gube pravo na ostvarivanje potpore iz Programa.

(6) Nakon provedenih kontrola iz stavka 2. ovoga članka Agencija za plaćanja u skladu s člankom 15. Zakona donosi:

– Odluku o odobrenju isplata podnositeljima zahtjeva koji su udovoljili uvjetima za dodjelu potpore iz Programa ili

– Odluku o neudovoljavanju uvjetima za ostvarivanje prava potpore iz Programa podnositeljima koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

(7) Agencija za plaćanja odluke iz stavka 6. ovoga članka podnositeljima zahtjeva dostavlja u skladu s člankom 15. stavkom 2. Zakona.

(8) Ukoliko se kod korisnika potpore sustavom kontrola koje provode Ministarstvo poljoprivrede i Državni inspektorat Republike Hrvatske utvrdi nesukladnost iz propisa vezanih uz označavanje i registraciju stoke te prijavu premještanja stoke u razdoblju od 12 mjeseci nakon isplate potpore, tijelo koje je utvrdilo nesukladnost obavještava Agenciju za plaćanja, a Agencija za plaćanja postupa u skladu s člankom 9. ovoga Pravilnika.

Žalbe

Članak 8.

Na odluke iz članka 7. stavka 6. ovoga Pravilnika može se podnijeti žalba Ministarstvu poljoprivrede u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona.

Povrat potpore

Članak 9.

(1) U slučaju neopravdanih plaćanja, korisnik potpore će vratiti iznos koji mu je Agencija za plaćanja odredila Odlukom o povratu sredstava u skladu s člankom 144. Zakona.

(2) Povrat sredstava i poravnanje povrata sredstava izvršit će se u skladu s člankom 144., 145. i 146. Zakona.

Zaštita osobnih podataka

Članak 10.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

Stupanje na snagu

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/60
Urbroj: 525-13/853-22-16
Zagreb, 5. prosinca 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

STOPE KONVERZIJE ŽIVOTINJA U UVJETNA GRLA (»UG«) IZ ČLANKA 5. OVOGA PRAVILNIKA

Domaća životinjaUG/Domaćoj životinji
Goveda starija od 24 mjeseca1,0
Goveda starosti od 12 do 24 mjeseca0,6
Goveda starosti od 6 do 12 mjeseca0,3
Rasplodni bikovi1,4
Telad0,15
Konji1,2
Ždrebad0,5
Magarci0,6
Pulad0,3
Ovce i koze0,10
Janjad, jarad0,05