Odluka o gradskim porezima Grada Biograda na Moru

NN 144/2022 (9.12.2022.), Odluka o gradskim porezima Grada Biograda na Moru

Grad Biograd na Moru

2189

Na temelju članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16., 101/17. i 114/22.) i članka 31. stavka 1. točke 3. Statuta Grada Biograda na Moru (»Službeni glasnik grada Biograda na Moru«, broj 8/22.), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na svojoj 12. sjednici održanoj 29. studenoga 2022. godine donijelo je

ODLUKU

O GRADSKIM POREZIMA GRADA BIOGRADA NA MORU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se vrsta lokalnih poreza, stopa i visina lokalnih poreza te tijelo nadležno za utvrđivanje i naplatu lokalnih poreza koji pripadaju Gradu Biogradu na Moru.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Grad uvodi te mu pripadaju sljedeći lokalni porezi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 12 %.

2. Porez na potrošnju

Članak 4.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 %.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 5.

Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 1,99 € po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

III. NADLEŽNOST

Članak 6.

Poslove u svezi s utvrđivanjem i naplatom lokalnih poreza iz članka 2. ove Odluke, izuzev prireza porezu na dohodak, obavlja Jedinstveni upravni odjel Grada.

Članak 7.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovom Odlukom primjenjuje se Zakon o lokalnim porezima i Opći porezni zakon.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima i prirezu na dohodak Grada Biograda na Moru (»Službeni glasnik Grada Biograda na Moru«, br. 11/14., 2/15., 4/15., 10/17. i 8/19.).

Članak 9.

Ova Odluka će se objaviti u »Službenom glasniku Grada Biograda na Moru« i u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 410-01/22-01/01

Urbroj: 2198-16-02-22-6

Biograd na Moru, 29. studenoga 2022.

Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru
Predsjednica Gradskog vijeća
Ivana Stamičar, v. r.