Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Putničkog prijevoza za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu

NN 145/2022 (13.12.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Putničkog prijevoza za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu

HRVATSKI SABOR

2204

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 29. studenoga 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Putničkom prijevozu na:

1. Financijski plan za 2023. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 199.979.654 eura

– ukupne rashode u iznosu od 207.664.304 eura

– manjak u iznosu od 7.684.650 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 14.425.057 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 7.047.581 euro

2. Projekciju plana za 2024. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 110.520.538 eura

– ukupne rashode u iznosu od 109.535.915 eura

– višak u iznosu od 984.623 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 6.062.958 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 7.047.581 euro

3. Projekciju plana za 2025. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 99.582.453 eura

– ukupne rashode u iznosu od 124.415.342 eura

– manjak u iznosu od 24.832.889 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 31.880.470 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 7.047.581 euro.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 400-06/22-01/35

Zagreb, 29. studenoga 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

HRKIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
PRIHODI POSLOVANJA667.538.840750.616.0791.506.646.705832.616.996750.203.994
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE685.6002.513.70399.99899.99899.998
UKUPNI PRIHODI668.224.440753.129.7821.506.746.703832.716.994750.303.992
RASHODI POSLOVANJA602.442.147682.505.813688.802.121664.468.994689.653.995
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE160.234.261293.940.141875.844.577160.829.357247.753.400
UKUPNI RASHODI762.676.408976.445.9541.564.646.698825.298.352937.407.394
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK-94.451.968-223.316.172-57.899.9957.418.642-187.103.402

B. RAČUN FINANCIRANJA

HRKIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA190.818.765205.940.118108.685.59245.681.357240.203.401
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA49.894.66853.000.00053.099.99953.099.99953.099.999
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE26.218.33172.690.4602.314.40300
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU-72.690.460-2.314.406000
NETO FINANCIRANJE94.451.968223.316.17257.899.995-7.418.642187.103.402
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE00000

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

EURIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
PRIHODI POSLOVANJA88.597.629,5799.623.874,05199.966.382110.507.26699.569.181
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE90.994,76333.625,7213.27213.27213.272
UKUPNI PRIHODI88.688.624,3399.957.499,77199.979.654110.520.53899.582.453
RASHODI POSLOVANJA79.957.813,6690.584.088,2691.419.75288.190.19191.532.815
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE21.266.741,1339.012.561,02116.244.55221.345.72432.882.527
UKUPNI RASHODI101.224.554,79129.596.649,28207.664.304109.535.915124.415.342
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK-12.535.930,46-29.639.149,51-7.684.650984.623-24.832.889


B. RAČUN FINANCIRANJA

EURIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA25.326.002,3927.332.950,8314.425.0576.062.95831.880.470
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA6.622.160,467.034.308,857.047.5817.047.5817.047.581
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE3.479.770,529.647.681,99307.17400
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU-9.647.681,99-307.174,46000
NETO FINANCIRANJE12.535.930,4629.639.149,517.684.650-984.62324.832.889
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE0,000,00000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Naziv prihodaIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
6PRIHODI POSLOVANJA88.597.629,5799.623.874,05199.966.382110.507.26699.569.181
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna65.955.673,1070.707.608,73169.401.54879.459.97368.352.246
64Prihodi od imovine2.608.209,975.412.250,455.899.4186.113.9275.946.586
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima20.033.746,5023.504.014,8624.665.41624.933.36625.270.349
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE90.994,76333.625,7213.27213.27213.272
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine90.994,76333.625,7213.27213.27213.272

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Naziv rashodaIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
3RASHODI POSLOVANJA79.957.813,6690.584.088,2691.419.75288.190.19191.532.815
31Rashodi za zaposlene31.384.611,9832.013.932,1835.371.00335.301.85535.242.660
32Materijalni rashodi45.276.189,9355.622.249,7853.090.22649.863.45152.721.106
34Financijski rashodi1.427.052,891.925.940,682.122.1042.188.4662.732.630
38Ostali rashodi1.869.958,861.021.965,62836.419836.419836.419
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE21.266.741,1339.012.561,02116.244.55221.345.72432.882.527
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine15.736.205,0635.495.406,60114.824.41820.071.58532.072.918
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini5.530.536,073.517.154,421.420.1341.274.139809.609

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-
red
Sku-
pina
 
Izvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
NETO FINANCIRANJE12.535.930,4629.639.149,517.684.650-984.62324.832.889
Prijenos sredstava iz prethodne godine3.479.770,529.647.681,99307.174
Prijenos sredstava u sljedeću godinu-9.647.681,99-307.174,46
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA25.326.002,3927.332.950,8314.425.0576.062.95831.880.470
84Primici od zaduživanja25.326.002,3927.332.950,8314.425.0576.062.95831.880.470
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA6.622.160,467.034.308,857.047.5817.047.5817.047.581
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova6.622.160,467.034.308,857.047.5817.047.5817.047.581

II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivIzvršenje
2021.
Plan
2022.
Plan
za 2023.
Projekcija plana
za 2024.
Projekcija plana
za 2025.
009HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ107.846.715,24136.630.958,13214.711.885116.583.496131.462.923
       
9000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE78.968.098,7589.389.582,9890.026.16386.730.24089.541.973
       
A900000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE78.968.098,7589.389.582,9890.026.16386.730.24089.541.973
3Rashodi poslovanja78.968.098,7589.389.582,9890.026.16386.730.24089.541.973
31Rashodi za zaposlene31.384.611,9832.013.932,1835.371.00335.301.85535.242.660
32Materijalni rashodi45.276.189,9355.622.249,7853.090.22649.863.45152.721.106
34Financijski rashodi437.337,98731.435,40728.515728.515741.788
38Ostali rashodi1.869.958,861.021.965,62836.419836.419836.419
       
9001SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA7.611.875,378.228.814,128.441.1708.507.5329.038.423
       
A900001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA7.611.875,378.228.814,128.441.1708.507.5329.038.423
3Rashodi poslovanja989.714,911.194.505,281.393.5891.459.9511.990.842
34Financijski rashodi989.714,911.194.505,281.393.5891.459.9511.990.842
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova6.622.160,467.034.308,857.047.5817.047.5817.047.581
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova6.622.160,467.034.308,857.047.5817.047.5817.047.581
       
9002PROGRAM ULAGANJA21.266.741,1239.012.561,02116.244.55221.345.72432.882.527
       
K900000NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA15.623.143,5434.393.807,29112.289.14715.413.28031.940.195
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine15.623.143,5434.393.807,29112.289.14715.413.28031.940.195
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine15.623.143,5434.393.807,29112.289.14715.413.28031.940.195
       
K900001INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE5.510.159,933.318.070,211.393.5891.260.867796.337
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine5.510.159,933.318.070,211.393.5891.260.867796.337
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini5.510.159,933.318.070,211.393.5891.260.867796.337
       
K900002INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE133.437,651.300.683,522.561.8164.671.577145.995
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine133.437,661.300.683,522.561.8164.671.577145.995
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine113.061,521.101.599,312.535.2714.658.305132.723
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini20.376,14199.084,2126.54513.27213.272