Odluka o porezima Općine Tribunj

NN 146/2022 (14.12.2022.), Odluka o porezima Općine Tribunj

Općina Tribunj

2235

Na temelju članka 20. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16, 101/17 i 144/22) i članka 37. Statuta Općine Tribunj (»Službeni glasnik Općine Tribunj«, broj 2/21), Općinsko vijeće Općine Tribunj na 15. sjednici održanoj 30. studenoga 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

O POREZIMA OPĆINE TRIBUNJ

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza te stope i visina poreza koji pripadaju Općini Tribunj (u daljnjem tekstu: Općina).

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Porezi Općine su:

1. prirez porezu na dohodak

2. porez na potrošnju

3. porez na kuće za odmor.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 6 %.

2. Porez na potrošnju

Članak 4.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 %.

Članak 5.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 6.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u visini od 1,99 eura/m2 korisne površine kuće za odmor na cijelom području općine.

Članak 7.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na kuće za odmor obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

III. PROVEDBENA ODREDBA

Članak 8.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza na temelju ove Odluke obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Šibenik, Ispostava Šibenik, uz prethodnu suglasnost ministra financija Republike Hrvatske.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Tribunj (»Narodne novine«, broj 91/20, »Službeni glasnik Općine Tribunj«, broj 14/20).

Članak 10.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i u »Službenom glasniku Općine Tribunj«, a stupa na snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojemu je ova Odluka objavljena u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/22-01/6

Urbroj: 2182-20-01-22-2

Tribunj, 30. studenoga 2022.

Predsjednik
Slobodan Ukić, v. r.