Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 147/2022 (15.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2243

Na osnovi članka 103. stavka 1. točke 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 1. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 64. sjednici održanoj 5. prosinca 2022. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 49/14., 51/14. – ispravak, 11/15., 17/15., 123/16. – ispravak, 129/17., 9/21. i 90/22.) tiskanice Potvrda o plaći i Potvrda o osnovicama osiguranja iz članka 82. stavka 1. mijenjaju se, tiskane su uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 2.

Tiskanice putnih naloga iz članka 95. stavka 7. mijenjaju se, tiskane su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 025-04/22-01/289

Urbroj: 338-01-01-22-01

Zagreb, 5. prosinca 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.