Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o policijskim zvanjima

NN 149/2022 (19.12.2022.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o policijskim zvanjima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2297

Na temelju članka 57. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11., 130/12., 89/14. – vjerodostojno tumačenje, 151/14., 33/15., 121/16. i 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. prosinca 2022. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POLICIJSKIM ZVANJIMA

Članak 1.

U Uredbi o policijskim zvanjima (»Narodne novine«, broj 7/22.) u članku 3. stavku 1. točki 2. riječ: »stručni« briše se.

Članak 2.

U članku 8. stavku 1. riječ: »stručnog« briše se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Policijski službenik srednje stručne spreme redovno stječe policijsko zvanje iz članka 7. stavka 1. ove Uredbe ako je ispunio uvjete iz ove Uredbe, osim u slučajevima kada se policijski službenik raspoređuje na radno mjesto iz članka 11.a ove Uredbe.«.

Članak 3.

U članku 9. stavku 1. riječ: »stručnog« briše se.

U stavku 2. riječi: »u trenutku završetka školovanja« zamjenjuju se riječima: »u trenutku kumulativnog ispunjenja navedenih uvjeta«.

Članak 4.

U članku 10. stavku 1. riječ: »stručnog« briše se.

U stavku 2. riječ: »stručnog« briše se.

U stavku 3. riječ: »ako« zamjenjuje se riječju: »kada«.

U stavku 4. iza riječi: »policijski inspektor« dodaju se riječi: »u trenutku kumulativnog ispunjenja navedenih uvjeta«.

Članak 5.

U članku 11. stavku 1. iza riječi: »u kibernetičkom prostoru« dodaju se riječi: »policijskog službenika koji obavlja poslove gospodarskog kriminaliteta i korupcije«.

Članak 6.

Iza članka 11. dodaje se članak 11.a koji glasi:

»Članak 11.a

Iznimno od odredbi članaka 8., 9. i 10. ove Uredbe, osoba koja završi srednjoškolsko obrazovanje odraslih za zanimanje policajac ili redovito srednjoškolsko obrazovanje kroz 3. i 4. razred Policijske škole za zanimanje policajac, a raspoređena je na radno mjesto policijskog službenika koji provodi kriminalistička istraživanja u kibernetičkom prostoru, policijskog službenika koji obavlja poslove gospodarskog kriminaliteta i korupcije ili policijskog službenika koji obavlja poslove vezane uz informacijsku ili telekomunikacijsku tehnologiju, stječe najniže zvanje propisano za razinu potkategorije radnog mjesta na koje se raspoređuje, uz uvjet da u roku od godine dana položi državni ispit i ispit za to policijsko zvanje.«.

Članak 7.

U članku 14. stavku 1. iza riječi: »odnosi se« dodaju se riječi: »u pravilu«.

Članak 8.

U članku 15. stavku 1. iza riječi: »dva člana« stavlja se točka, a zarez i riječi: »a u pravilu su iz linije rada kandidata za polaganje ispita za zvanje.« brišu se.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Za predsjednika Ispitnog povjerenstva imenuje se jedan od policijskih službenika s najvišim policijskim zvanjem, a za članove Ispitnog povjerenstva imenuju se policijski službenici iz ustrojstvene jedinice u kojoj kandidat za polaganje ispita za zvanje radi ili policijski službenici koji su usko povezani s područjem rada kandidata za polaganje ispita za zvanje, odnosno policijski službenici koji su usko povezani s djelokrugom teme pisanog stručnog rada koju kandidat predlaže za polaganje ispita za policijsko zvanje.«.

Članak 9.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»(1) Temu pisanog stručnog rada predlaže kandidat za polaganje ispita za zvanje u prijavi za polaganje, a koju Ispitno povjerenstvo može prihvatiti ili zatražiti doradu teme.

(2) Pisani stručni rad kandidat dostavlja elektroničkom poštom predsjedniku i članovima Ispitnog povjerenstva, a u iznimnim slučajevima može ga dostaviti i na drugi način, najkasnije u roku od 60 dana od prihvaćanja teme pisanog stručnog rada.

(3) Provjeru izvornosti i autentičnosti pisanog stručnog rada provodi Policijska akademija korištenjem dostupnih softverskih programa za tu namjenu te izvješće o provedenoj provjeri dostavlja Ispitnom povjerenstvu.

(4) Pisani stručni rad Ispitno povjerenstvo ocjenjuje ocjenom zadovoljava ili ne zadovoljava najkasnije 30 dana od dana predaje pisanog stručnog rada.

(5) Ako je pisani stručni rad ocijenjen ocjenom zadovoljava, ispit za zvanje je položen, a pisani stručni rad se objavljuje u digitalnoj bazi podataka Ministarstva.

(6) U digitalnu bazu podataka iz stavka 5. ovoga članka neće se unositi pisani stručni radovi čiji sadržaj je klasificiran.

(7) U slučaju da se pisani stručni rad ne može ocijeniti ocjenom zadovoljava, Ispitno povjerenstvo uputit će policijskog službenika da doradi pisani stručni rad.

(8) Rok za doradu pisanog stručnog rada iz stavka 7. ovoga članka je 60 dana.

(9) Ako dorađeni pisani stručni rad bude ocijenjen ocjenom ne zadovoljava ili ne bude dostavljen u roku iz stavka 8. ovoga članka, ispit za zvanje nije položen.

(10) Policijski službenik kojem pisani stručni rad bude tri puta ocijenjen ocjenom ne zadovoljava, može ispit za zvanje ponovno polagati nakon proteka roka od tri godine od dana donošenja posljednje ocjene.«.

Članak 10.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»(1) O položenom ispitu za zvanje ustrojstvena jedinica nadležna za ljudske potencijale izdaje uvjerenje koje potpisuje predsjednik Ispitnog povjerenstva i glavni ravnatelj policije, odnosno načelnik policijske uprave.

(2) Uvjerenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje se u tri primjerka.«.

Članak 11.

U članku 19. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Ako policijski službenik nije položio ispit za zvanje, može ga ponovno polagati nakon proteka roka od šest mjeseci od dana prethodnog polaganja.«.

Članak 12.

U članku 21. stavku 1. točki 2. riječi: »pomoćnik zapovjednika za specijalnu policiju u Zapovjedništvu za intervencije;« brišu se.

U točki 3. ispred riječi: »pomoćnik zapovjednika za interventnu policiju u Zapovjedništvu za intervencije« dodaju se riječi: »pomoćnik zapovjednika za specijalnu policiju u Zapovjedništvu za intervencije;«, a riječi: »zamjenik zapovjednika Antiterorističke jedinice Lučko« brišu se.

U točki 10. riječi: »zrakoplovni tehničar letač I. kategorije Antiterorističke jedinice Lučko za Zrakoplovnu jedinicu,« brišu se.

Članak 13.

U PRILOGU 1., dijelu »FUNKCIONALNE OZNAKE RADNIH MJESTA PRIPADNIKA INTERVENTNE I SPECIJALNE POLICIJE« uz funkcionalnu oznaku opisanu u članku 21. stavku 1. točki 2. riječi: »pomoćnik zapovjednika za specijalnu policiju u Zapovjedništvu za intervencije« brišu se.

Uz funkcionalnu oznaku opisanu u članku 21. stavku 1. točki 3. ispred riječi: »pomoćnik zapovjednika za interventnu policiju u Zapovjedništvu za intervencije« dodaju se riječi: »pomoćnik zapovjednika za specijalnu policiju u Zapovjedništvu za intervencije«.

Uz funkcionalnu oznaku opisanu u članku 21. stavku 1. točki 3. riječi: »zamjenik zapovjednika Antiterorističke jedinice Lučko« brišu se.

Uz funkcionalnu oznaku opisanu u članku 21. stavku 1. točki 10. riječi: »zrakoplovni tehničar letač I. kategorije Antiterorističke jedinice Lučko za zrakoplovnu jedinicu« brišu se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

(1) Policijski službenik koji ima završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine i koji je najmanje četiri godine proveo na radnom mjestu policijskog službenika srednje stručne spreme, stupanjem na snagu ove Uredbe stječe policijsko zvanje policijski narednik.

(2) Policijski službenik koji ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i koji je najmanje tri godine proveo na radnom mjestu za koje je propisan preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine ili viša stručna sprema (VI/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, stupanjem na snagu ove Uredbe stječe policijsko zvanje policijski inspektor.

Članak 15.

Sadržaj obrazaca vezanih uz polaganje ispita za zvanje te pojašnjenja vezana uz polaganje ispita za policijsko zvanje, pisanje i objavu pisanih stručnih radova uredit će se smjernicama glavnog ravnatelja policije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 16.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 022-03/22-03/65

Urbroj: 50301-21/22-22-3

Zagreb, 16. prosinca 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.