Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja investicijskih društava

NN 150/2022 (21.12.2022.), Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja investicijskih društava

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2316

Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20) i članaka 159. stavka 3. i 158. stavka 5. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, broj 65/18, 17/20 i 83/21; dalje: Zakon) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. prosinca 2022. godine donosi

PRAVILNIK

O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se struktura i sadržaj financijskih izvještaja kojima investicijska društva izvještavaju Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) i druge vanjske korisnike o financijskom položaju, financijskoj uspješnosti, novčanim tokovima, promjenama kapitala te rokovi i način izvještavanja Hanfe.

PRAVNA OSNOVA

Članak 2.

(1) Investicijsko društvo dužno je voditi poslovne knjige, sastavljati financijske izvještaje sukladno Zakonu i propisima kojima se uređuje računovodstvo poduzetnika i primjena standarda financijskog izvještavanja.

(2) Investicijsko društvo dužno je financijske izvještaje za razdoblja tijekom poslovne godine, nerevidirane godišnje financijske izvještaje i revidirane godišnje financijske izvještaje dostaviti Hanfi sukladno strukturi i sadržaju koji su definirani tehničkom uputom.

(3) Godišnje financijske izvještaje revidirane od strane ovlaštenog revizora investicijsko društvo dužno je također dostaviti i sukladno strukturi i sadržaju koji su definirani na obrascima u Prilogu 1. ovog Pravilnika zajedno s revizorskim izvješćem, u pisanom obliku.

(4) Investicijska društva dužna su poslovne događaje evidentirati u svojim poslovnim knjigama koristeći konta najmanje u opsegu koji je jednak propisanom kontnom planu (Prilog 2.).

SADRŽAJ FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 3.

(1) Financijske izvještaje investicijskih društava čine:

a) Izvještaj o financijskom položaju na kraju razdoblja

b) Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti tijekom razdoblja

c) Izvještaj o promjenama kapitala tijekom razdoblja

d) Izvještaj o novčanim tokovima tijekom razdoblja i

e) Bilješke koje obuhvaćaju važne računovodstvene politike i druga objašnjenja.

(2) Investicijsko društvo uključuje usporedne informacije za prethodno razdoblje za tekstualne i opisne informacije ako su one relevantne za razumijevanje financijskih izvještaja tekućeg razdoblja (investicijsko društvo objavljuje usporedne informacije iz prethodnog razdoblja za sve iznose prikazane u financijskim izvještajima tekućeg razdoblja).

(3) Investicijsko društvo sastavlja Izvještaj o novčanim tokovima iz stavka 1. ovog članka koristeći ili direktnu metodu ili indirektnu metodu.

(4) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj moraju sadržavati podatak o ukupnom iznosu naknada koji za određenu financijsku godinu naplaćuje revizor za zakonski propisanu reviziju godišnjih financijskih izvještaja, ukupan iznos naknada za druge usluge provjere, ukupan iznos naknada za usluge poreznog savjetovanja te ukupan iznos naknada za druge usluge osim revizorskih.

ROKOVI I NAČIN DOSTAVE

Članak 4.

(1) Investicijska društva financijske izvještaje sastavljaju i dostavljaju za poslovnu godinu i izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine.

(2) U smislu ovog Pravilnika poslovna godina jednaka je kalendarskoj godini, a izvještajna razdoblja tijekom godine jednaka su tromjesečnom, šestomjesečnom i devetomjesečnom razdoblju.

(3) Investicijska društva dužna su dostaviti Hanfi financijske izvještaje za razdoblja tijekom poslovne godine kako slijedi:

a) za tromjesečno razdoblje sa stanjem na dan 31. ožujka tekuće godine do 30. travnja tekuće godine,

b) za šestomjesečno razdoblje sa stanjem na dan 30. lipnja tekuće godine do 31. srpnja tekuće godine,

c) za devetomjesečno razdoblje sa stanjem na dan 30. rujna tekuće godine do 31. listopada tekuće godine.

(4) Investicijska društva dužna su dostaviti Hanfi nerevidirane godišnje financijske izvještaje u roku od mjesec dana po proteku poslovne godine na koju se izvještaj odnosi.

(5) Investicijska društva dužna su dostaviti Hanfi revidirane godišnje financijske izvještaje i revizorsko izvješće u roku od četiri mjeseca po proteku poslovne godine na koju se financijski izvještaji odnose.

(6) Ako je investicijsko društvo matično društvo, dužno je dostaviti Hanfi revidirane godišnje konsolidirane financijske izvještaje i revizorsko izvješće za grupu odnosno grupu investicijskih društava najkasnije u roku od četiri mjeseca po proteku poslovne godine na koju se financijski izvještaji odnose.

Članak 5.

(1) Investicijska društva dostavljaju financijske izvještaje Hanfi u elektroničkom obliku, u skladu s tehničkom uputom Hanfe.

(2) Investicijsko društvo dužno je izvještaje iz članka 4. stavka 5. ovog Pravilnika dostaviti i u pisanom obliku zajedno s revizorskim izvješćem.

(3) Revidirane godišnje konsolidirane financijske izvještaje i revizorsko izvješće za grupu odnosno grupu investicijskih društava iz članka 4. stavka 6. ovog Pravilnika investicijska društva dužna su dostaviti Hanfi isključivo u pisanom obliku.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

(1) Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

(2) Investicijsko društvo dužno je prve izvještaje u skladu s Prilogom 1. ovoga Pravilnika dostaviti za izvještajna razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2023. godine.

(3) Izvještaji za razdoblja do 1. siječnja 2023. godine dostavljaju se u skladu s Prilogom 1. Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja investicijskih društava (»Narodne novine« broj 83/18) na način propisan člankom 5. ovoga Pravilnika.

(4) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja investicijskih društava (»Narodne novine« broj 83/18).

Klasa: 011-01/22-01/03
Urbroj: 326-01-70-72-22-24
Zagreb, 13. prosinca 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG 1.

OBRASCI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
ZA INVESTICIJSKA DRUŠTVA

Obrazac: OP-ID-1 Opći podaci o investicijskom društvu
NAZIV INVESTICIJSKOG DRUŠTVA
Identifikacijski broj kod Hanfe
MBS
OIB
LEI
Izvještajno razdoblje
Pojedinačni ili konsolidirani izvještaj
Subjekti konsolidacije
Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)
Telefon i fax
E-adresa
Web-stranica
Datum upisa u sudski registar (dan, mjesec i godina)
Ime, prezime predsjednika i članova Uprave
Ime i prezime predsjednika i članova Nadzornog odbora
Broj zaposlenih
Ime i prezime ovlaštenih brokera i investicijskih savjetnika
Iznos temeljnog kapitala u eurima
Pet najvećih dioničara/udjelničara (ime, prezime, adresa fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe, postotak udjela u vlasništvu)
Naziv revizorske kuće koja je revidirala zadnji godišnji financijski izvještaj i godišnje izvješće
Poslovna banka investicijskog društva
Broj računa
Datum sastavljanja izvještaja
Sastavio
Telefon osobe za kontaktiranje
Napomena:
Izvještajna razdoblja:tromjesečno, šestomjesečno, devetomjesečno i godišnje
Izvještaj sačinjavaju obrasci:
1. OP-ID-1_Opći podaci o investicijskom društvupodaci na dan sastavljanja izvještaja: 31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12.
2. IFP-ID-2_Izvještaj o financijskom položajustanja na dan sastavljanja izvještaja: 31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12.
3. SD-ID-3_Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

1. 1. – 31. 3., 1. 1. – 30. 6.,

1. 1. – 30. 9. i 1. 1. – 31. 12.

4a. NT-ID-4a_Izvještaj o novčanim tokovima_direktna metoda

1. 1. – 31. 3., 1. 1. – 30. 6.,

1. 1. – 30. 9. i 1. 1. – 31. 12.

4b. NT-ID-4b_Izvještaj o novčanim tokovima_indirektna metoda

1. 1. – 31. 3., 1. 1. – 30. 6.,

1. 1. – 30. 9. i 1. 1. – 31. 12.

5. PK-ID-5_Izvještaj o promjenama kapitala

1. 1. – 31. 3., 1. 1. – 30. 6.,

1. 1. – 30. 9. i 1. 1. – 31. 12.

6. B-ID-6_Bilješke


Obrazac: IFP-ID-2 Izvještaj o financijskom položaju
IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU
INVESTICIJSKOG DRUŠTVA na dan________________
AKTIVAu eurima

R.

B.

Broj
pozicije
(kontni plan)
Opis pozicijeAOP31. 12. prethodne godineNa
izvještajni datum tekućeg razdoblja
1.Nematerijalna, materijalna imovina i dugotrajna ulaganja (∑AOP2 do AOP8)1
1.100Dugotrajna nematerijalna imovina2
1.201Dugotrajna materijalna imovina3
1.303Ulaganja u zajedničke pothvate4
1.404Ulaganja u pridružena društva5
1.505Ulaganja u ovisna društva6
1.6061Dugotrajna imovina namijenjena prodaji7
1.7ostalo iz skupine 0Ostala dugotrajna imovina8
2.

Novčana sredstva i potraživanja

(∑AOP10 do AOP15)

9
2.110+11Novčana sredstva10
2.212+13Potraživanja s osnove obavljenih investicijskih usluga11
2.3150+153Potraživanja temeljem transakcija financiranja vrijednosnih papira12
2.417Odgođena porezna imovina13
2.519Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi14
2.6Ostalo iz skupine 1Ostala potraživanja15
3.Financijska imovina (∑AOP17 do AOP19)16
3.130Financijska imovina po fer vrijednosti kroz RDG17
3.240Financijska imovina po fer vrijednosti kroz OSD18
3.350Financijska imovina po amortiziranom trošku19
UKUPNO AKTIVA (AOP1+AOP9+AOP16)20
4.Izvanbilančni zapisi (AOP22+…+AO27)21
4.1980Novčana sredstva nalogodavaca22
4.2981Novčana sredstava pod upravljanjem portfeljem i skrbništvom23
4.3982Financijski instrumenti pod upravljanjem portfeljem i skrbništvom24
4.4983Repo kolaterali – aktivni račun25
4.5984Nominalna vrijednost izvedenica26
4.6985Ostali izvanbilančani aktivni računi27
PASIVAu eurima
Broj
pozicije
Opis pozicijeAOP31. 12. prethodne godineNa izvještajni datum tekućeg razdoblja
1.

Kapital i rezerve

(AOP29+…. +AOP40)

28
1.190Temeljni (upisani) kapital29
1.291Vlastite dionice30
1.392Rezerve iz dobiti31
1.493Kapitalne rezerve32
1.5940Zadržana dobit33
1.6941Preneseni gubitak34
1.795Dobit ili gubitak tekuće godine35
1.896Revalorizacijske rezerve36
1.9961+962+963Dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine37
1.10971+972+973Rezerve fer vrijednosti38
1.11974Nekontrolirajući (manjinski) interes39
1.12975Hibridni i podređeni instrumenti40
2.Obveze (∑AOP42+…+ AOP53)41
2.120Obveze za naknade vezane uz trgovanje financijskim instrumentima42
2.2210 – dugoročne obvezeDugoročne obveze za primljene kredite, zajmove i predujmove43
2.3210 – kratkoročne obvezeKratkoročne obveze za primljene kredite, zajmove i predujmove44
2.422 – dugoročne obvezeDugoročne obveze po izdanim financijskim instrumentima45
2.522 – kratkoročne obvezeKratkoročne obveze po izdanim financijskim instrumentima46
2.624Obveze prema dobavljačima47
2.725Obveze prema zaposlenicima48
2.826Obveze za poreze i doprinose49
2.9266Odgođena porezna obveza50
2.1027Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja51
2.1128Rezerviranja52
2.12ostalo iz skupine 2Ostale obveze53
UKUPNO PASIVA (AOP28+AOP41)54
3.Izvanbilančni zapisi (AOP56+…+AOP61)55
3.1990Novčana sredstva nalogodavaca56
3.2991Novčana sredstva pod upravljanjem portfeljem i skrbništvo57
3.3992Financijski instrumenti pod upravljanjem portfeljem i skrbništvom58
3.4993Repo poslovi – pasivni račun59
3.5994Nominalna vrijednost izvedenica60
3.6995Ostali izvanbilančani pasivni računi61
 
 
 
 
 
 
OznakaDodatak bilanci
4.IKAPITAL I REZERVE (AOP63+AOP64)62
4.1a)Pripisano imateljima kapitala matice63
4.2b)Pripisano nekontrolirajućem interesu64
Napomena: Stavke pod brojem 4.1.a. i 4.2.b. popunjavaju obveznici izrade godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja


Obrazac: SD-ID-3 Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI
za razdoblje _________
u eurima
Broj pozicijeOpis pozicijeAOPIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje
1.170+71Prihodi od provizija i naknada za obavljene investicijske usluge65
1.266Rashodi od provizija i naknada za obavljene investicijske usluge66
1.Neto prihodi/rashodi od provizija i naknada (AOP65-AOP66)67
2.1770Realizirani dobici financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz RDG68
2.2630Realizirani gubici financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz RDG69
2.Neto realizirani dobici/gubici (AOP68-AOP69)70
3.1760Nerealizirani dobici financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz RDG71
3.2620Nerealizirani gubici financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz RDG72
3.Neto nerealizirani dobici/gubici (AOP71-AOP72)73
4.1771Realizirani dobici financijske imovine po fer vrijednosti kroz OSD74
4.2631Realizirani gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz OSD75
4.Neto realizirani dobitci/gubici financijske po fer vrijednosti kroz OSD (AOP74-AOP75)76
5.624Neto očekivani kreditni gubici financijske imovine po amortiziranom trošku77
6.634Ostala neto rezerviranja i vrijednosna usklađenja78
7.172Prihodi od kamata79
7.265Rashodi od kamata80
7.Neto prihodi/rashodi od kamata (AOP79-AOP80)81
8.175Pozitivne tečajne razlike82
8.264Negativne tečajne razlike83
8.Neto tečajne razlike (AOP82-AOP83)84
9.73Prihodi od dividendi, udjela u dobiti i ostalih vrijednosnih papira85
10.ostalo iz skupine 7Ostali prihodi86
11.610Amortizacija87
12.600Troškovi zaposlenika88
13.ostalo iz skupine 6Ostali rashodi89
14.Ukupno ostali rashodi (AOP87+AOP88+AOP89)90
15.Ukupni prihodi91
16.Ukupni rashodi92
17.80Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP91-AOP92)93
18.81Porez na dobit94
19.Dobit ili gubitak95
20.Pripisano imateljima kapitala matice96
21.Pripisano nekontrolirajućem interesu97
22.Ostala sveobuhvatna dobit (∑AOP99 do AOP104)98
23.Promjene revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme, nematerijalne imovine)99
24.Aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja100
25.Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz OSD101
26.Dobici/gubici od instrumenta zaštite novčanog toka102
27.Dobici/gubici proizašli iz preračunavanja financijskih izvještaja inozemnog poslovanja103
28.Dobitak/gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu104
29.Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobiti105
30.Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP95+AOP98)106
31.Pripisano imateljima kapitala matice107
32.Pripisano nekontrolirajućem interesu108
33.Reklasifikacijske usklade109
Napomena: Stavke pod brojem 20., 21., 31. i 32. popunjavaju obveznici izrade konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja


Obrazac: NT-ID-4a Izvještaj o novčanim tokovima (direktna metoda)
IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA _____________________u eurima
Opis pozicijeAOPIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje
1Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti110
Primici s osnove obavljenih investicijskih usluga111
Primici s osnove obavljenih pomoćnih usluga112
Izdaci za naknade i ostale pristojbe vezane uz trgovanje financijskim instrumentima113
Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak114
Izdaci za kupnju financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak115
Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz OSD116
Izdaci za kupnju financijske imovine po fer vrijednosti kroz OSD117
Primici od transakcija financiranja vrijednosnih papira118
Izdaci od transakcija financiranja vrijednosnih papira119
Primici od ulaganja u financijsku imovinu po amortiziranom trošku120
Izdaci od ulaganja u financijsku imovinu po amortiziranom trošku121
Novac isplaćen dobavljačima122
Novac isplaćen zaposlenicima123
Primici od kamata124
Izdaci od kamata125
Primici od dividendi126
Plaćen porez na dobit127
Plaćeni ostali porezi i doprinosi128
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti129
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti130
2Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti131
Izdaci za kupnju materijalne i nematerijalne imovine132
Primici od prodaje materijalne i nematerijalne imovine133
Izdaci od ulaganja u zajedničke pothvate, pridružena i ovisna društva134
Primici od prodaje ulaganje u zajedničke pothvate, pridružena i ovisna društva135
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti136
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti137
3Neto novčani tijek od financijskih aktivnosti138
Primici od emitiranja dioničkog kapitala i ostale uplate vlasnika investicijskog društva139
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkupa udjela140
Isplata dividendi ili udjela u dobiti141
Primici od kredita142
Izdaci za otplatu primljenih kredita143
Primici po izdanim financijskim instrumentima144
Izdaci po izdanim financijskim instrumentima145
Ostali primici iz financijskih aktivnosti146
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti147
4Efekti promjene tečaja stranih valuta148
5Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP110+AOP131+AOP138)149
6Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja150
7Novac i novčani ekvivalenti na izvještajni datum (AOP149+AOP150)151
Obrazac: NT-ID-4b Izvještaj o novčanim tokovima
(indirektna metoda)
IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA _____________________u eurima
Opis pozicijeAOPIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje
1Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti152
Dobit ili gubitak prije oporezivanja153
Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine154
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi155
Rezerviranja156
Prihodi od kamata157
Rashodi od kamata158
Umanjenje imovine159
Povećanje/smanjenje potraživanja s osnove obavljenih investicijskih usluga160
Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja161
Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG162
Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz OSD163
Povećanje/smanjenje financijske imovine po amortiziranom trošku164
Povećanje/smanjenje potraživanja iz transakcija financiranja vrijednosnih papira165
Primici od kamata166
Izdaci od kamata167
Primici od dividendi168
Povećanje/smanjenje ostalih stavki aktive169
Povećanje/smanjenje obveza za naknade vezane uz trgovanje financijskim instrumentima170
Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima171
Povećanje/smanjenje obveza prema zaposlenicima172
Povećanje/smanjenje obveza za poreze i doprinose173
Povećanje/smanjenje ostalih obveza174
Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive175
Plaćen porez na dobit176
2Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti177
Povećanje/smanjenje ulaganja u materijalnu imovinu178
Povećanje/smanjenje ulaganja u nematerijalnu imovinu179
Povećanje/smanjenje ulaganja u zajedničke pothvate, pridružena i ovisna društva180
Povećanje/smanjenje ostalih stavki ulaganja181
3Neto novčani tijek od financijskih aktivnosti182
Povećanje/smanjenje obveza za primljene kredite, zajmove i predujmove183
Povećanje/smanjenje obveza po izdanim financijskim instrumentima184
Povećanje/smanjenje obveza za izdane podređene instrumente185
Primici od emitiranja dioničkog kapitala i ostale uplate vlasnika investicijskog društva186
Isplata dividendi ili udjela u dobiti187
Povećanje/smanjenje ostalih stavki188
4Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP152+AOP177+AOP182)189
5Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja190
6Novac i novčani ekvivalenti na izvještajni datum (AOP189+AOP190)191


Obrazac: PK-ID-5 Izvještaj o promjenama kapitala
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALAu eurima
Opis pozicijeRaspodjeljivo vlasnicima maticeRaspodjeljivo nekontrolirajućim interesimaUkupno
kapital i rezerve
Upisani kapitalRezerve kapitalaRezerve iz dobitiDobit ili gubitak tekuće godine
(razdoblja)
Zadržana dobit ili preneseni gubitakRevalorizacija fin. imovine po fer
vrijednosti kroz OSD
Ostale
revalorizacijske rezerve
Stanje 1. siječnja prethodne godine
Promjena računovodstvenih politika
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja
Stanje 1. siječnja prethodne god. (prepravljeno)
Dobit ili gubitak razdoblja
Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz OSD
Ostale nevlasničke promjene kapitala
Ukupno nevlasničke promjene kapitala (prethodno razdoblje)
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala
Ostale uplate vlasnika
Isplata udjela u dobiti/dividenda
Ostale raspodjele vlasnicima
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja
Stanje 1. siječnja tekuće godine
Promjena računovodstvenih politika
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja
Stanje 1. siječnja tekuće god. (prepravljeno)
Dobit ili gubitak razdoblja
Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG
Ostale nevlasničke promjene kapitala
Ukupno nevlasničke promjene kapitala
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala
Ostale uplate vlasnika
Isplata udjela u dobiti/dividenda
Ostale raspodjele vlasnicima
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja


Obrazac: B-ID-6 Bilješke
1Bilješke sadrže informacije kao dopunu informacijama koje su prikazane u izvještaju o financijskom položaju na kraju razdoblja, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti tijekom razdoblja, izvještaju o promjenama kapitala tijekom razdoblja i izvještaju o novčanim tokovima tijekom razdoblja. U bilješkama se navodi tekstualan opis ili raščlamba stavki prikazanih u tim izvještajima te informacije o stavkama koje ne ispunjavaju uvjete za priznavanje u izvještajima.
2

U Bilješkama se:

– prezentiraju informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama koje se primjenjuju

– objavljuju informacije čije se objavljivanje nalaže MSFI-jima, a koje se ne prikazuju drugdje u financijskim izvještajima

– daju informacije koje se ne prezentiraju drugdje u financijskim izvještajima, a važne su za razumijevanje financijskih izvještaja

3Bilješke uz financijske izvještaje obvezno moraju sadržavati sljedeće informacije kad je to primjenjivo:
4Izjava o usklađenosti sa MSFI
5

Društvo objavljuje svoje važne računovodstvene politike koje se sastoje od:

– osnove mjerenja upotrijebljene pri izradi financijskih izvještaja i

– drugih računovodstvenih politika važnih za razumijevanje financijskih izvještaja

6Uz važne računovodstvene politike ili druge bilješke, objavljuju se prosudbe osim onih koje uključuju procjenu koju je uprava dala u postupku primjene računovodstvenih politika, a koja u najvećoj mjeri utječe na iznose priznate u financijskim izvještajima
7Objavljivanje udjela u drugim društvima
8Informacije o pretpostavkama za budućnost i drugim glavnim izvorima neizvjesnosti procjene na kraju izvještajnog razdoblja koje nose značajan rizik da će za posljedicu imati značajno usklađivanje knjigovodstvenih iznosa imovine i obveza u sljedećoj godini
9

Ako nije objavljeno drugdje u informacijama koje su objavljene u financijskim izvještajima, objavljuje se:

– sjedište i pravni oblik društva, njegovu državu osnutka i adresu sjedišta

– opis vrste poslovanja društva i njegovih glavnih djelatnosti

– naziv matičnog društva i krajnjeg matičnog društva grupe i

– ako je riječ o subjektu s ograničenim trajanjem, informacije o trajanju društva

10Informacije koje omogućuju ocjenjivanje ciljeva i postupaka upravljanja kapitalom društva
11

Kratki opis vrste nepredviđene obveze i ako je izvedivo:

– procjenu njezinog financijskog učinka

– pokazatelje neizvjesnosti u pogledu iznosa ili vremena svih odljeva i

– mogućnost povrata

12Objava svih transakcija s povezanim osobama
13Ukupan iznos naknada koji za određenu financijsku godinu naplaćuje samostalni revizor ili revizorsko društvo za zakonski propisanu reviziju godišnjih financijskih izvještaja, ukupan iznos naknada za druge usluge provjere, ukupan iznos naknada za usluge poreznog savjetovanja te ukupan iznos naknada za druge usluge osim revizorskih.
14

Investicijsko društvo koje ima podružnicu ili društvo kćer koje je financijska institucija u državi članici ili u trećoj zemlji za svaku državu članicu i treću zemlju jednom godišnje dužno je objaviti sljedeće informacije:

1. naziv, prirodu djelatnosti i lokaciju svakog društva kćeri i podružnice

2. promet

3. broj zaposlenika na osnovi ekvivalenta punog radnog vremena

4. dobit ili gubitak prije oporezivanja

5. porez na dobit ili gubitak

6. primljene javne subvencije.

Navedene informacije podliježu obvezi revizije u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje revizija.
PRILOG 2.

KONTNI PLAN ZA INVESTICIJSKA DRUŠTVA

0 –     NEMATERIJALNA, MATERIJALNA IMOVINA I DUGOTRAJNA ULAGANJA

1 – NOVČANA SREDSTVA I POTRAŽIVANJA

2 – OBVEZE

3 –     FINANCIJSKA IMOVINA PO FER VRIJEDNOSTI KROZ RAČUN DOBITI I GUBITKA

4 – FINANCIJSKA IMOVINA PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSD

5 – FINANCIJSKA IMOVINA PO AMORTIZIRANOM TROŠKU

6 – RASHODI

7 – PRIHODI

8 – REZULTAT POSLOVANJA

9 – KAPITAL, REZERVE I IZVANBILANČNE EVIDENCIJE

0NEMATERIJALNA, MATERIJALNA
IMOVINA I DUGOTRAJNA ULAGANJA
00Dugotrajna nematerijalna imovina
000Goodwill
0000Vrijednost goodwill-a
0001Ispravak vrijednosti
001Aplikativni softver
0010Trošak ulaganja
0011Akumulirana amortizacija
0012Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklađenje)
002Člansko mjesto na uređenom tržištu ili MTP
003Člansko mjesto u klirinškoj organizaciji
004Ulaganja radi poboljšanja funkcionalnosti tuđih nekretnina i opreme za vrijeme dugoročnog poslovnog najma
0040Trošak ulaganja
0041Akumulirana amortizacija
0042Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklađenje)
005Ostala dugotrajna nematerijalna imovina
0050Trošak ulaganja
0051Akumulirana amortizacija
0052Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklađenje)
01Dugotrajna materijalna imovina
010Zemljišta
0100Trošak ulaganja
0101Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklađenje)
011Građevinski objekti
0110Trošak ulaganja
0111Akumulirana amortizacija
0112Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklađenje)
012Uredska oprema (namještaj, računalna oprema)
0120Trošak ulaganja
0121Akumulirana amortizacija
0122Ispravak vrijednosti
013Transportni uređaji
0130Trošak ulaganja
0131Akumulirana amortizacija
0132Ispravak vrijednosti
014Ostala materijalna imovina
0140Trošak ulaganja
0141Akumulirana amortizacija
0142Ispravak vrijednosti
02Predujmovi za dugotrajnu imovinu
020Zemljišta
0200Predujmovi za zemljišta
0201Zemljišta u pripremi
0202Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklađenje)
021Građevinski objekti
0210Predujmovi za građevinske objekte
0211Građevinski objekti u pripremi-izgradnji
0212Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklađenje)
022Uredska oprema (namještaj, računalna oprema)
0220Predujmovi za uredsku opremu (namještaj, računalna oprema)
0221Uredska oprema (namještaj, računalna oprema) u pripremi
0222Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklađenje)
023Aplikativni softver
0230Predujmovi za aplikativni softver
0231Aplikativni softver u pripremi
0232Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklađenje)
024Ostala dugotrajna imovina
0240Predujmovi izdataka za ostalu nematerijalnu imovinu
0241Ulaganja u tijeku za ostalu nematerijalnu imovinu
0242Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklađenje)
03Ulaganja u zajedničke pothvate
030Ulaganja u trgovačka društva
0300Ulaganja u društva za pomoćne usluge
0301Ulaganja u ostala trgovačka društva
031Ulaganja u financijske institucije
032Ispravak vrijednosti
04Ulaganja u pridružena društva
040Ulaganja u trgovačka društva
0400Ulaganja u društva za pomoćne usluge
0401Ulaganja u društva za osiguranje i reosiguranje i koncerne osiguravatelja
0402Ulaganja u kreditne institucije
0403Ulaganja u ostala trgovačka društva
0404Ulaganja u financijske institucije
041Ispravak vrijednosti
05Ulaganja u ovisna društva
050Ulaganja u trgovačka društva
0500Ulaganja u društva za pomoćne usluge
0501Ulaganja u društva za osiguranje i reosiguranje i koncerne osiguravatelja
0502Ulaganja u kreditne institucije
0503Ulaganja u ostala trgovačka društva
0504Ulaganja u financijske institucije
051Ispravak vrijednosti
06Ostala imovina
060Roba (raspoloživa za prodaju)
061Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja (MSFI 5)
07Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital
 
 
 
 
 
1NOVČANA SREDSTVA I POTRAŽIVANJA
10Novac u banci i blagajni
100Eurski žiro račun
1000Prolazni eurski žiro račun
101Devizni žiro račun
1010Prolazni devizni žiro račun
102Gotovina u blagajni
1020Gotovina u blagajni (u EUR)
1021Prolazni račun gotovine (u EUR)
1022Gotovina u blagajni (u devizama)
1023Prolazni račun gotovine (u devizama)
11Jamstva, predujmovi i instrumenti plaćanja
110Dan jamstveni polog
1100Dan jamstveni polog klirinškoj organizaciji
1101Dan jamstveni polog ostalim društvima
111Akreditivi
112Čekovi
113Mjenice
114Dani predujmovi
115Ostali instrumenti plaćanja
116Ispravak vrijednosti
 
 
 
 
 
12Potraživanja za naknade i provizije s osnove obavljanja investicijskih usluga
120Potraživanja za naknadu i proviziju od zaprimanja i prijenosa naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata
1200Nedospjela potraživanja
12000Nedospjela potraživanja u EUR
12001Nedospjela potraživanja u devizama
12002Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1201Dospjela potraživanja
12010Dospjela potraživanja u EUR
12011Dospjela potraživanja u devizama
12012Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1202Ispravak vrijednosti potraživanja
121Potraživanja za naknadu i proviziju od izvršenja naloga za klijenta
1210Nedospjela potraživanja
12100Nedospjela potraživanja u EUR
12101Nedospjela potraživanja u devizama
12102Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1211Dospjela potraživanja
12110Dospjela potraživanja u EUR
12111Dospjela potraživanja u devizama
12112Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1212Ispravak vrijednosti potraživanja
122Potraživanja za naknade i provizije od upravljanje portfeljem
1220Nedospjela potraživanja
12200Nedospjela potraživanja u EUR
12201Nedospjela potraživanja u devizama
12202Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1221Dospjela potraživanja
12210Dospjela potraživanja u EUR
12211Dospjela potraživanja u devizama
12212Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1222Ispravak vrijednosti potraživanja
123Potraživanje za naknade i provizije od investicijskog savjetovanja
1230Nedospjela potraživanja
12300Nedospjela potraživanja u EUR
12301Nedospjela potraživanja u devizama
12301Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1231Dospjela potraživanja
12310Dospjela potraživanja u EUR
12311Dospjela potraživanja u devizama
12312Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1232Ispravak vrijednosti potraživanja
124Potraživanje za naknadu i proviziju od usluge provedbe ponude odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa
1240Nedospjela potraživanja
12400Nedospjela potraživanja u EUR
12401Nedospjela potraživanja u devizama
12402Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1241Dospjela potraživanja
12410Dospjela potraživanja u EUR
12411Dospjela potraživanja u devizama
12412Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1242Ispravak vrijednosti potraživanja
125Potraživanje za naknadu i proviziju od usluge provedbe ponude odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obvezu otkupa
1250Nedospjela potraživanja
12500Nedospjela potraživanja u EUR
12501Nedospjela potraživanja u devizama
12502Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1251Dospjela potraživanja
12510Dospjela potraživanja u EUR
12511Dospjela potraživanja u devizama
12512Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1252Ispravak vrijednosti potraživanja
126Potraživanja za naknadu i proviziju od upravljanja MTP
1260Nedospjela potraživanja
12600Nedospjela potraživanja u EUR
12601Nedospjela potraživanja u devizama
12602Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1261Dospjela potraživanja
12610Dospjela potraživanja u EUR
12611Dospjela potraživanja u devizama
12612Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1262Ispravak vrijednosti potraživanja
127Ostala potraživanja od klijenata za investicijske usluge
1270Nedospjela potraživanja
12700Nedospjela potraživanja u EUR
12701Nedospjela potraživanja u devizama
12702Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1271Dospjela potraživanja
12710Dospjela potraživanja u EUR
12711Dospjela potraživanja u devizama
12711Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1273Ispravak vrijednosti potraživanja
13Potraživanja s osnove obavljanja pomoćnih usluga
130Potraživanja za naknade i provizije od pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući poslove skrbništva
1300Nedospjela potraživanja
13000Nedospjela potraživanja u EUR
13001Nedospjela potraživanja u devizama
13002Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1301Dospjela potraživanja
13010Dospjela potraživanja u EUR
13011Dospjela potraživanja u devizama
13012Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1302Ispravak vrijednosti potraživanja
131Potraživanja za naknade od odobravanja kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije s jednim ili više financijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje odobrava kredit ili zajam (maržni poziv)
1310Nedospjela potraživanja
13100Nedospjela potraživanja u EUR
13101Nedospjela potraživanja u devizama
13102Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1311Dospjela potraživanja
13110Dospjela potraživanja u EUR
13111Dospjela potraživanja u devizama
13112Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1312Ispravak vrijednosti potraživanja
132Potraživanja za naknade i provizije od savjetovanja o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima kao i savjetovanja i usluge vezane uz spajanja udjela u društvima
1320Nedospjela potraživanja
13200Nedospjela potraživanja u EUR
13201Nedospjela potraživanja u devizama
13202Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1321Dospjela potraživanja
13210Dospjela potraživanja u EUR
13211Dospjela potraživanja u devizama
13212Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1322Ispravak vrijednosti potraživanja
133Potraživanja za naknade i provizije od obavljanja usluga deviznog poslovanja vezane uz pružanje investicijskih usluga
1330Nedospjela potraživanja
13300Nedospjela potraživanja u EUR
13301Nedospjela potraživanja u devizama
13302Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1331Dospjela potraživanja
13310Dospjela potraživanja u EUR
13311Dospjela potraživanja u devizama
13312Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1332Ispravak vrijednosti potraživanja
134Potraživanja za naknade i provizije s osnove obavljanja investicijskog istraživanja i financijske analize kao i ostalih oblika općenitih preporuka koje se odnose na transakcije s financijskim instrumentima
1340Nedospjela potraživanja
13400Nedospjela potraživanja u EUR
13401Nedospjela potraživanja u devizama
13402Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1341Dospjela potraživanja
13410Dospjela potraživanja u EUR
13411Dospjela potraživanja u devizama
13412Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1342Ispravak vrijednosti potraživanja
135Potraživanja za naknade i provizije s osnova obavljanja usluga vezanih uz usluge provedbe ponude odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa
1350Nedospjela potraživanja
13500Nedospjela potraživanja u EUR
13501Nedospjela potraživanja u devizama
13501Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1351Dospjela potraživanja
13510Dospjela potraživanja u EUR
13511Dospjela potraživanja u devizama
13512Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1352Ispravak vrijednosti potraživanja
136Potraživanja za naknade i provizije od obavljanja investicijskih usluga i aktivnosti, te pomoćnih usluga na temelju imovine izvedenica kada su te investicijske usluge i aktivnosti nadovezane na investicijske ili pomoćne usluge
1360Nedospjela potraživanja
13600Nedospjela potraživanja u EUR
13601Nedospjela potraživanja u devizama
13602Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1361Dospjela potraživanja
13610Dospjela potraživanja u EUR
13611Dospjela potraživanja u devizama
13612Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1362Ispravak vrijednosti potraživanja
137Ostala potraživanja za naknade i provizije s osnova obavljanja pomoćnih usluga
1370Nedospjela potraživanja
13700Nedospjela potraživanja u EUR
13701Nedospjela potraživanja u devizama
13702Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1371Dospjela potraživanja
13710Dospjela potraživanja u EUR
13711Dospjela potraživanja u devizama
13712Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1372Ispravak vrijednosti potraživanja
14Potraživanja s osnove stečene kamate, dividendi i ostalim vlasničkim ulaganjima
140Potraživanja za kamate na kredite ili zajmove vezane uz transakcije s financijskim instrumentima
1400Nedospjela potraživanja
14000Nedospjela potraživanja u EUR
14001Nedospjela potraživanja u devizama
14002Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1401Dospjela potraživanja
14010Dospjela potraživanja u EUR
14011Dospjela potraživanja u devizama
14012Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1402Ispravak vrijednosti potraživanja
141Potraživanja za kamate na ostale zajmove
1410Nedospjela potraživanja
14100Nedospjela potraživanja u EUR
14101Nedospjela potraživanja u devizama
14102Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1411Dospjela potraživanja
14110Dospjela potraživanja u EUR
14111Dospjela potraživanja u devizama
14112Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1412Ispravak vrijednosti potraživanja
142Potraživanja za kamate od dužničkih vrijednosnih papira
1420Nedospjela potraživanja
14200Nedospjela potraživanja u EUR
14201Nedospjela potraživanja u devizama
14202Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1421Dospjela potraživanja
14210Dospjela potraživanja u EUR
14211Dospjela potraživanja u devizama
14212Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1422Ispravak vrijednosti potraživanja
143Potraživanja za kamate na depozite
1430Nedospjela potraživanja
14300Nedospjela potraživanja u EUR
14301Nedospjela potraživanja u devizama
14302Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1431Dospjela potraživanja
14310Dospjela potraživanja u EUR
14311Dospjela potraživanja u devizama
14312Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1432Ispravak vrijednosti potraživanja
144Potraživanja za kamate po repo-ugovorima
1440Nedospjela potraživanja
14400Nedospjela potraživanja u EUR
14401Nedospjela potraživanja u devizama
14402Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1441Dospjela potraživanja
14410Dospjela potraživanja u EUR
14411Dospjela potraživanja u devizama
14412Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1442Ispravak vrijednosti potraživanja
145Ostala potraživanja po stečenoj kamati (SWAP, jamstveni polog)
1450Nedospjela potraživanja
14500Nedospjela potraživanja u EUR
14501Nedospjela potraživanja u devizama
14502Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1451Dospjela potraživanja
14510Dospjela potraživanja u EUR
14511Dospjela potraživanja u devizama
14512Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1452Ispravak vrijednosti potraživanja
146Potraživanja za dividende, udjele u dobiti i ostala vlasnička ulaganja
1460Nedospjela potraživanja
14600Nedospjela potraživanja u EUR
14601Nedospjela potraživanja u devizama
14602Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1461Dospjela potraživanja
14610Dospjela potraživanja u EUR
14611Dospjela potraživanja u devizama
14612Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1462Ispravak vrijednosti potraživanja
15Potraživanja temeljem transakcija financiranja vrijednosnih papira
150Potraživanja za dane kredite i zajmove
1500Nedospjela potraživanja
15000Nedospjela potraživanja u EUR
15001Nedospjela potraživanja u devizama
15002Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1501Dospjela potraživanja
15010Dospjela potraživanja u EUR
15011Dospjela potraživanja u devizama
15012Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1502Ispravak vrijednosti
151Depoziti
1510Depoziti u EUR
1511Depoziti u devizama
1512Depoziti s valutnom klauzulom
152Potraživanja s osnova repo ugovora
1520Nedospjela potraživanja
15200Nedospjela potraživanja u EUR
15201Nedospjela potraživanja u devizama
15202Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1521Dospjela potraživanja
15210Dospjela potraživanja u EUR
15211Dospjela potraživanja u devizama
15212Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1522Ispravak vrijednosti
153Ostali zajmovi i potraživanja za financijske instrumente
1530Nedospjela potraživanja
15300Nedospjela potraživanja u EUR
15301Nedospjela potraživanja u devizama
15302Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1531Dospjela potraživanja
15310Dospjela potraživanja u EUR
15311Dospjela potraživanja u devizama
15312Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1532Ispravak vrijednosti
16Potraživanja s osnove kupoprodaje financijskih instrumenata
160Potraživanja od klirinških organizacija za usluge namire
1600Nedospjela potraživanja
16000Nedospjela potraživanja u EUR
16001Nedospjela potraživanja u devizama
16002Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1601Dospjela potraživanja
16010Dospjela potraživanja u EUR
16111Dospjela potraživanja u devizama
16112Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1602Ispravak vrijednosti
161Potraživanja od vezanog zastupnika
1610Nedospjela potraživanja
16100Nedospjela potraživanja u EUR
16101Nedospjela potraživanja u devizama
16102Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1611Dospjela potraživanja
16110Dospjela potraživanja u EUR
16111Dospjela potraživanja u devizama
16112Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1612Ispravak vrijednosti
162Ostala potraživanja s osnove kupoprodaje vrijednosnih instrumenata
1620Nedospjela potraživanja
16200Nedospjela potraživanja u EUR
16201Nedospjela potraživanja u devizama
16202Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1621Dospjela potraživanja
16210Dospjela potraživanja u EUR
16211Dospjela potraživanja u devizama
16211Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom
1622Ispravak vrijednosti
17Odgođena porezna imovina
18Potraživanja za porez na dodanu vrijednost (pretporez)
19Plaćeni troškovi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda
20Ostalo iz sku­pi­ne 1Ostala potraživanja
2OBVEZE
20Obveze za naknade i ostale pristojbe vezano uz trgovanje financijskim instrumentima
200Obveze prema klirinškim organizacijama
2000Nedospjele obveze
20000Nedospjele obveze u EUR
20001Nedospjele obveze u devizama
20002Nedospjele obveze s valutnom klauzulom
2001Dospjele obveze
20010Dospjele obveze u EUR
20011Dospjele obveze u devizama
20012Dospjele obveze s valutnom klauzulom
201Obveza prema operateru uređenog tržišta ili MTP
2010Nedospjele obveze
20100Nedospjele obveze u EUR
20101Nedospjele obveze u devizama
20102Nedospjele obveze s valutnom klauzulom
2011Dospjele obveze
20110Dospjele obveze u EUR
20111Dospjele obveze u devizama
20112Dospjele obveze s valutnom klauzulom
202Obveze prema Fondu za zaštitu investitora
2020Nedospjele obveze
2021Dospjele obveze
203Obveza prema vezanom zastupniku
2030Nedospjele obveze
20300Nedospjele obveze u EUR
20301Nedospjele obveze u devizama
20302Nedospjele obveze s valutnom klauzulom
2031Dospjele obveze
20310Dospjele obveze u EUR
20311Dospjele obveze u devizama
20312Dospjele obveze s valutnom klauzulom
204Ostale obveze vezane uz trgovanje financijskim instrumentima
2040Nedospjele obveze
20400Nedospjele obveze u EUR
20401Nedospjele obveze u devizama
20402Nedospjele obveze s valutnom klauzulom
2041Dospjele obveze
20410Dospjele obveze u EUR
20411Dospjele obveze u devizama
20412Dospjele obveze s valutnom klauzulom
21Obveze za primljene kredite, zajmove, predujmove i jamstva
210Obveza za primljene kredite
2100Nedospjele obveze
21000Nedospjele obveze u EUR
21001Nedospjele obveze u devizama
21002Nedospjele obveze s valutnom klauzulom
2101Dospjele obveze
21010Dospjele obveze u EUR
21011Dospjele obveze u devizama
21012Dospjele obveze s valutnom klauzulom
211Obveza za primljene zajmove
2110Nedospjele obveze
21100Nedospjele obveze u EUR
21101Nedospjele obveze u devizama
21102Nedospjele obveze s valutnom klauzulom
2111Dospjele obveze
21110Dospjele obveze u EUR
21111Dospjele obveze u devizama
21112Dospjele obveze s valutnom klauzulom
212Obveza za primljene predujmove
2120Nedospjele obveze
21200Nedospjele obveze u EUR
21201Nedospjele obveze u devizama
21202Nedospjele obveze s valutnom klauzulom
2121Dospjele obveze
21210Dospjele obveze u EUR
21211Dospjele obveze u devizama
21212Dospjele obveze s valutnom klauzulom
213Obveze po osnovi repo ugovora
2130Nedospjele obveze
21300Nedospjele obveze u EUR
21301Nedospjele obveze u devizama
21302Nedospjele obveze s valutnom klauzulom
2131Dospjele obveze
21310Dospjele obveze u EUR
21311Dospjele obveze u devizama
21312Dospjele obveze s valutnom klauzulom
214Ostale obveze s osnova primljenih sredstava
2140Nedospjele obveze
21400Nedospjele obveze u EUR
21401Nedospjele obveze u devizama
21402Nedospjele obveze s valutnom klauzulom
2141Dospjele obveze
21410Dospjele obveze u EUR
21411Dospjele obveze u devizama
21412Dospjele obveze s valutnom klauzulom
22Obveze po izdanim financijskim instrumentima
220Obveze za izdane obveznice
2200Nedospjele obveze
22000Nedospjele obveze u EUR
22001Nedospjele obveze u devizama
22002Nedospjele obveze s valutnom klauzulom
2201Dospjele obveze
22010Dospjele obveze u EUR
22011Dospjele obveze u devizama
22012Dospjele obveze s valutnom klauzulom
221Obveze za izdane komercijalne zapise
2210Nedospjele obveze
22100Nedospjele obveze u EUR
22101Nedospjele obveze u devizama
22102Nedospjele obveze s valutnom klauzulom
2211Dospjele obveze
22110Dospjele obveze u EUR
22111Dospjele obveze u devizama
22112Dospjele obveze s valutnom klauzulom
222Obveze po izvedenicama
2220Izvedenice čija je odnosna varijabla kamatna stopa
2221Izvedenice čija je odnosna varijabla tečaj
2222Izvedenice čija je odnosna varijabla vlasnički financijski instrument
2223Izvedenice koje se odnosne na ostale varijable
223Obveza po ostalim financijskim instrumentima
2230Nedospjele obveze
22300Nedospjele obveze u EUR
22301Nedospjele obveze u devizama
22302Nedospjele obveze s valutnom klauzulom
2231Dospjele obveze
22310Dospjele obveze u EUR
22311Dospjele obveze u devizama
22312Dospjele obveze s valutnom klauzulom
224Obveza po izdanim instrumentima plaćanja
2240Nedospjele obveze
22400Nedospjele obveze u EUR
22401Nedospjele obveze u devizama
22402Nedospjele obveze s valutnom klauzulom
2241Dospjele obveze
22410Dospjele obveze u EUR
22411Dospjele obveze u devizama
22412Dospjele obveze s valutnom klauzulom
23Obveze za kamate
230Obveze za kamate za primljene kredite
2300Nedospjele obveze
23000Nedospjele obveze u EUR
23001Nedospjele obveze u devizama
23002Nedospjele obveze s valutnom klauzulom
2301Dospjele obveze
23010Dospjele obveze u EUR
23011Dospjele obveze u devizama
23011Dospjele obveze s valutnom klauzulom
231Obveze za kamate za primljene zajmove
2310Nedospjele obveze
23100Nedospjele obveze u EUR
23101Nedospjele obveze u devizama
23102Nedospjele obveze s valutnom klauzulom
2311Dospjele obveze
23110Dospjele obveze u EUR
23111Dospjele obveze u devizama
23112Dospjele obveze s valutnom klauzulom
232Obveze za kamate po osnovi repo ugovora
2320Nedospjele obveze
23200Nedospjele obveze u EUR
23201Nedospjele obveze u devizama
23202Nedospjele obveze s valutnom klauzulom
2321Dospjele obveze
23210Dospjele obveze u EUR
23211Dospjele obveze u devizama
23212Dospjele obveze s valutnom klauzulom
233Obveze za kamate na osnovi ostalih financijskih instrumenata
2330Nedospjele obveze
23300Nedospjele obveze u EUR
23301Nedospjele obveze u devizama
23302Nedospjele obveze s valutnom klauzulom
2331Dospjele obveze
23310Dospjele obveze u EUR
23311Dospjele obveze u devizama
23312Dospjele obveze s valutnom klauzulom
24Obveze prema dobavljačima
240Nedospjele obveze
2400Nedospjele obveze u EUR
2401Nedospjele obveze u devizama
2402Nedospjele obveze s valutnom klauzulom
241Dospjele obveze
2410Dospjele obveze u EUR
2411Dospjele obveze u devizama
2412Dospjele obveze s valutnom klauzulom
25Obveze prema zaposlenicima
250Obveze za neto plaće i naknade plaća
251Obveze za dnevnice, terenski dodatak i prijevoz
252Ostale obveze prema zaposlenicima
26Obveze za poreze i doprinose
260Obveze za bruto plaće i naknade plaća
261Obveze za doprinose na plaće i naknada plaća
262Obveze za porez iz plaća i naknada plaća i porez na porez
263Obveze za porez iz dobiti
264Obveze za porez na dodanu vrijednost-PDV
265Ostale obveze prema državnim institucijama
266Odgođene porezne obveze
27Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućih razdoblja
28Rezerviranja
 
 
 
 
 
3FINANCIJSKA IMOVINA PO FER
VRIJEDNOSTI KROZ RDG
30Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti nefinancijskih trgovačkih društava
300Vlasnički financijski instrumenti
3000Ulaganja u EUR
3001Ulaganja u devizama
3002Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)
301Dužnički financijski instrumenti
3010Ulaganja u EUR
3011Ulaganja u devizama
3012Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)
302Ostali financijski instrumenti
3020Ostali financijski instrumenti EUR
3021Ostali financijski instrumenti u devizama
3023Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)
31Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti financijskih institucija
310Vlasnički financijski instrumenti
3100Ulaganja u EUR
3101Ulaganja u devizama
3102Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)
311Dužnički financijski instrumenti
3110Ulaganja u EUR
3111Ulaganja u devizama
3112Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)
312Ostali financijski instrumenti
3120Ulaganja u EUR
3121Ulaganja u devizama
3122Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)
32Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti državnih jedinica
320Dužnički financijski instrumenti
3200Ulaganja u EUR
3201Ulaganja u devizama
3202Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)
321Ostali financijski instrumenti
3210Ulaganja u EUR
3211Ulaganja u devizama
3212Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)
33Izvedenice
330Izvedenice koje se drže radi trgovanja
3300Izvedenice koje se drže radi trgovanja u EUR
33000Izvedenice čija je odnosna varijabla kamatna stopa
33001Izvedenice čija je odnosna varijabla tečaj
33002Izvedenice čija je odnosna varijabla vlasnički financijski instrument
33003Izvedenice koje se odnosne na ostale varijable
3301Izvedenice koje se drže radi trgovanja u devizama
33010Izvedenice čija je odnosna varijabla kamatna stopa
33011Izvedenice čija je odnosna varijabla tečaj
33012Izvedenice čija je odnosna varijabla vlasnički financijski instrument
33013Izvedenice koje se odnosne na ostale varijable
331Ugrađene izvedenice
3310Ugrađene izvedenice u EUR
33100Izvedenice čija je odnosna varijabla kamatna stopa
33101Izvedenice čija je odnosna varijabla tečaj (osim ugovora s jednosmjernom valutnom klauzulom)
33102Izvedenice čija je odnosna varijabla vlasnički financijski instrument
33103Izvedenice koje se odnosne na ostale varijable
33104Izvedenice čija je odnosna varijabla tečaj – jednosmjerna valutna klauzula
3311Ugrađene izvedenice u devizama
33110Izvedenice čija je odnosna varijabla kamatna stopa
33111Izvedenice čija je odnosna varijabla tečaj
33112Izvedenice čija je odnosna varijabla vlasnički financijski instrument
33113Izvedenice koje se odnosne na ostale varijable
332Izvedenice koje se koriste kao instrument zaštite
3320Izvedenice koje se koriste kao instrument zaštite u EUR
33200Izvedenice čija je odnosna varijabla kamatna stopa
33201Izvedenice čija je odnosna varijabla tečaj
33202Izvedenice čija je odnosna varijabla vlasnički financijski instrument
33203Izvedenice koje se odnosne na ostale varijable
3321Izvedenice koje se koriste kao instrument zaštite u devizama
33210Izvedenice čija je odnosna varijabla kamatna stopa
33211Izvedenice čija je odnosna varijabla tečaj
33212Izvedenice čija je odnosna varijabla vlasnički financijski instrument
33213Izvedenice koje se odnosne na ostale varijable
 
 
 
 
 
4FINANCIJSKA IMOVINA PO FER
VRIJEDNOSTI KROZ OSD
40Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti nefinancijskih trgovačkih društava
400Vlasnički financijski instrumenti
4000Ulaganja u EUR
4001Ulaganja u devizama
4003Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)
401Dužnički financijski instrumenti
4010Nominalni iznos
40100Nominalni iznos u EUR
40101Nominalni iznos u devizama
40102Nominalni iznos s valutnom klauzulom
4011Premija ili diskont
4012Dospjelo
4019Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)
402Ostali financijski instrumenti
4020Nominalni iznos
40201Nominalni iznos u EUR
40202Nominalni iznos u devizama
40203Nominalni iznos s valutnom klauzulom
4021Premija ili diskont
4022Dospjelo
4029Ispravak vrijednosti
41Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti financijskih institucija
410Vlasnički financijski instrumenti
4100Trošak ulaganja
4109Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)
411Dužnički financijski instrumenti
4110Nominalni iznos
41100Nominalni iznos u EUR
41101Nominalni iznos u devizama
41102Nominalni iznos s valutnom klauzulom
4111Premija ili diskont
4112Dospjelo
4119Ispravak vrijednosti
412Ostali financijski instrumenti
4120Nominalni iznos
41201Nominalni iznos u EUR
41202Nominalni iznos u devizama
41203Nominalni iznos s valutnom klauzulom
4121Premija ili diskont
4122Dospjelo
4129Ispravak vrijednosti
42Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti državnih jedinica
420Dužnički financijski instrumenti
4200Nominalni iznos
42001Nominalni iznos u EUR
42002Nominalni iznos u devizama
42003Nominalni iznos s valutnom klauzulom
4201Premija ili diskont
4202Dospjelo
4209Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)
421Ostali financijski instrumenti
4210Nominalni iznos
42100Nominalni iznos u EUR
42101Nominalni iznos u devizama
42102Nominalni iznos s valutnom klauzulom
4211Premija ili diskont
4212Dospjelo
4219Ispravak vrijednosti
 
 
 
 
 
5FINANCIJSKA IMOVINA PO AMORTIZIRANOM TROŠKU
50Dužnički financijski instrumenti nefinancijskih trgovačkih društava
500Nominalni iznos
5001Nominalni iznos u EUR
5002Nominalni iznos u devizama
5003Nominalni iznos s valutnom klauzulom
5004Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)
501Premija ili diskont
502Dospjeli dužnički financijski instrumenti
51Dužnički financijski instrumenti financijskih institucija
510Nominalni iznos
5101Nominalni iznos u EUR
5102Nominalni iznos u devizama
5103Nominalni iznos s valutnom klauzulom
5104Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)
511Premija ili diskont
512Dospjeli dužnički financijski instrumenti
52Dužnički financijski instrumenti državnih institucija
520Nominalni iznos
5201Nominalni iznos u EUR
5202Nominalni iznos u devizama
5203Nominalni iznos s valutnom klauzulom
5204Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)
521Premija ili diskont
522Dospjeli dužnički financijski instrumenti
53Ostala ulaganja koja se drže do dospijeća
530Nominalni iznos
5301Nominalni iznos u EUR
5302Nominalni iznos u devizama
5203Nominalni iznos s valutnom klauzulom
5204
531Premija ili diskont
532Dospjela ulaganja
 
 
 
 
 
6RASHODI
60Opći administrativni troškovi
600Troškovi zaposlenika
6000Troškovi neto plaća i naknada plaća zaposlenika
6001Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz i na plaće i naknade plaća
6002Troškovi osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz
6003Ostali troškovi zaposlenika
601Troškovi materijala
602Troškovi reprezentacije i propagande
603Troškovi službenog putovanja
604Ostali troškovi usluga
605Porezi, doprinosi, članarine i ostala davanja (osim plaća)
606Ostali administrativni troškovi
61Troškovi amortizacije i vrijednosno usklađenje materijalne i nematerijalne imovine i ulaganja
610Amortizacija
612Vrijednosno usklađenje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
613Vrijednosno usklađenje ulaganja u zajedničke pothvate, pridružena društva i ovisna društva
6131Vrijednosno usklađivanje ulaganja u zajedničke pothvate
6132Vrijednosno usklađivanje ulaganja u pridružena društva
6133Vrijednosno usklađivanje ulaganja u ovisna društva
62Nerealizirani gubici i vrijednosna usklađenja
620Nerealizirani gubici financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz RDG
621Vrijednosno usklađenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz OSD
622Očekivani kreditni dobici od financijske imovine po amortiziranom trošku
623Očekivani kreditni gubici od financijske imovine po amortiziranom trošku
624Neto očekivani kreditni dobici/gubici od financijske imovine po amortiziranom trošku
63Realizirani gubici
630Realizirani gubici financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz RDG
631Realizirani gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz OSD
632Realizirani gubici financijske imovine po amortiziranom trošku
633Realizirani gubici od prodaje ostalih financijskih instrumenata
634Vrijednosno usklađivanje po ostalim osnovama
64Negativne tečajne razlike
640Negativne tečajne razlike zbog svođenja pozicija bilance s valutnom klauzulom na ugovoreni tečaj
641Ostale negativne tečajne razlike
65Rashodi po osnovi kamata
66Troškovi vezani za obavljanje investicijskih usluga
661Troškovi platnog prometa
662Troškovi naknada i provizija za bankovne usluge
663Troškovi usluga uređenog tržišta
664Troškovi usluga MTP
665Troškovi usluga klirinške organizacije
666Ostali troškovi
67Izvanredni rashodi, rezerviranja za nepredviđene obveze
670Izvanredni rashodi
671Troškovi rezerviranja za mirovine i druge obveze prema zaposlenicima
672Troškovi rezerviranja za sudske sporove
68Ostali troškovi
 
 
 
 
 
7PRIHODI
70Prihodi od naknada i provizija od investicijskih usluga i aktivnosti
700Prihodi od naknada i provizija od zaprimanja i prijenosa naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata za izvršenja naloga za klijenta
701Prihodi od naknada i provizija od izvršenja naloga za klijenta
702Prihodi od naknada i provizija od upravljanja portfeljem
703Prihodi od naknada i provizija investicijskog savjetovanja
704Prihodi od naknada i provizija od usluga ili aktivnosti provedbom ponude odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa
705Prihodi od naknada i provizija od usluga ili aktivnosti provedbom ponude odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obvezu otkupa
706Prihodi od naknada i provizija od upravljanja MTP
707Ostali prihodi od klijenata za investicijske usluge
71Prihodi od naknada i provizija od pomoćnih usluga
710Prihodi od naknada i provizija od pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenata
711Prihodi od provizija i naknada za naknade od odobravanja kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije
712Prihodi za provizije i naknade od savjetovanja o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima
713Prihodi od naknada i provizija za obavljanje usluga deviznog poslovanja vezane uz pružanje investicijskih usluga
714Prihodi od naknada i provizija s osnove obavljanja investicijskog istraživanja i financijske analize kao i ostalih oblika općenitih preporuka koje se odnose na transakcije s financijskim instrumentima
715Prihodi od naknada i provizija s osnova obavljanja usluga vezane uz usluge provedbe ponude odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa
716Prihodi od naknada i provizija od obavljanja investicijskih usluga i aktivnosti, te pomoćnih usluga na temelju imovine izvedenica kada su te investicijske usluge i aktivnosti nadovezane na investicijske ili pomoćne usluge
717Ostali prihodi od naknada i provizija s osnova obavljanja pomoćnih usluga
72Prihodi od kamata
720Prihodi od kamata s osnove financijskih instrumenata
721Ostali prihodi od kamata
73Prihodi od dividendi i udjela u dobiti
74Amortizacija premije(diskonta) financijskih instrumenata s fiksnim dospijećem
75Pozitivne tečajne razlike
750Pozitivne tečajne razlike zbog svođenja pozicija bilance s valutnom klauzulom na ugovoreni tečaj
751Ostale pozitivne tečajne razlike
76Nerealizirani dobici
760Nerealizirani dobici financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak
761Nerealizirani dobici od izvedenica
77Realizirani dobici
770Realizirani dobici financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz RDG
771Realizirani dobici financijske imovine po fer vrijednosti kroz OSD
772Realizirani dobici financijske imovine po amortiziranom trošku
773Realizirani dobici od prodaje ostalih financijskih instrumenata
78Ostali prihodi
79Razlika prihoda i rashoda
 
 
 
 
 
8FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA
80Dobit ili gubitak prije oporezivanja
81Porez na dobit
82Dobit ili gubitak
 
 
 
 
 
9KAPITAL, REZERVE I IZVANBILANČNE EVIDENCIJE
90Temeljni (upisani) kapital
900Redovne dionice
901Povlaštene dionice
9010Kumulativne povlaštene dionice
9011Nekumulativne povlaštene dionice
91Vlastite dionice
910Redovne dionice
911Povlaštene dionice
9110Kumulativne povlaštene dionice
9111Nekumulativne povlaštene dionice
92Rezerve iz dobiti
920Zakonske rezerve
921Statutarne rezerve
922Ostale rezerve
923Rezerve za vlastite dionice
93Kapitalne rezerve
930Kapitalne rezerve ostvarene prodajom vlastitih dionica
931Kapitalni dobitak/gubitak ostvaren otkupom i prodajom vlastitih dionica
932Kapitalne rezerve ostvarene prodajom poslovnih udjela
94Zadržana dobit, preneseni gubitak
940Zadržana dobit iz prethodnih razdoblja
941Preneseni gubitak iz prethodnih razdoblja
95Dobit ili gubitak tekuće godine
950Dobit tekuće godine
951Gubitak tekuće godine
96Revalorizacijske rezerve
961Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine
962Revalorizacija nematerijalne imovine
963Revalorizacija ostale imovine i ulaganja
97Rezerve fer vrijednosti
971Rezerve financijske imovine po fer vrijednosti kroz OSD
972Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova
973Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo
974Manjinski (nekontrolirajući) interes
975Hibridni i podređeni instrumenti
98Aktivni izvanbilančni zapisi
980Novčana sredstva nalogodavaca
981Novčana sredstva temeljem upravljanja portfeljem i skrbništva
982Financijski instrumenti temeljem upravljanja portfeljem i skrbništva
983Repo kolateral (aktivni konto)
984Ugovorena vrijednost izvedenica (aktivni konto)
985Ostali aktivni izvanbilančni zapisi
99Pasivni izvanbilančni zapisi
990Obveza prema nalogodavcima za primljena novčana sredstva
991Obveza prema klijentima upravljanja portfeljem i skrbništva za primljena novčana sredstva
992Obveza prema klijentima temeljem usluga upravljanja portfeljem i skrbništva za financijske instrumente
993Ugovorena vrijednost izvedenica (pasivni konto)
994Repo poslovi – pasivna konta
995Ostali pasivni izvanbilančni zapisi