Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP)

NN 151/2022 (22.12.2022.), Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP)

HRVATSKI SABOR

2331

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/1238 O PANEUROPSKOM OSOBNOM MIROVINSKOM PROIZVODU (PEPP)

Proglašavam Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP), koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 16. prosinca 2022.

Klasa: 011-02/22-02/163
Urbroj: 71-10-01/1-22-2
Zagreb, 20. prosinca 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/1238 O PANEUROPSKOM OSOBNOM MIROVINSKOM PROIZVODU (PEPP)

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuje nadležno tijelo, područje rada i ovlasti nadležnog tijela, uvjeti povezani s podračunima u Republici Hrvatskoj te prekršajne odredbe za provedbu uredbe Europske unije iz članka 2. točke 1. ovoga Zakona.

Prijenos propisa Europske unije

Članak 2.

Ovim Zakonom osigurava se provedba sljedećih akata Europske unije:

1. Uredbe (EU) 2019/1238 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) (Tekst značajan za EGP) (SL L 198, 25. 7. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2019/1238)

2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/438 оd 17. prosinca 2015. o dopuni Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o obvezama depozitara (Tekst značajan za EGP) (SL L 78, 24. 3. 2016.) (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/438).

Pojmovi i definicije

Članak 3.

(1) U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Agencija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga čije su nadležnosti i područje rada propisani zakonom kojim se uređuje područje rada i nadležnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, ovim Zakonom i drugim zakonima

2. bez odgode ili odmah ili bez odgađanja znači poduzimanje neke radnje ili posla najkasnije sljedeći radni dan

3. dugotrajno nezaposlena osoba u smislu ovoga Zakona je osoba koja je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje dulje od 12 mjeseci u kontinuitetu

4. EIOPA je Europsko nadzorno tijelo – Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje, osnovano Uredbom (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ (SL L 331, 15. 12. 2010.).

(2) Ostali pojmovi u ovome Zakonu imaju istovjetno značenje kao pojmovi upotrijebljeni u Uredbi (EU) 2019/1238.

Korištenje pojmova s rodnim značenjem

Članak 4.

Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. NADLEŽNO TIJELO, NJEGOVA NADLEŽNOST I PODRUČJE RADA

Nadležno tijelo i ovlast za donošenje podzakonskih propisa

Članak 5.

(1) U skladu s člankom 6. stavkom 6. Uredbe (EU) 2019/1238 nadležno tijelo za potrebe provedbe Uredbe (EU) 2019/1238 i ovoga Zakona je Agencija.

(2) Smjernice koje EIOPA donosi u skladu sa svojim ovlastima iz Uredbe (EU) 2019/1238 obvezujuće su za Agenciju i subjekte nadzora iz članka 6. ovoga Zakona čije su obveze definirane odredbama ovoga Zakona i Uredbe (EU) 2019/1238 ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. da se sukladno proceduri propisanoj uredbama kojima se osnivaju europska nadzorna tijela Agencija očitovala da se obvezuje u cijelosti ili djelomično pridržavati odredbi pojedine smjernice ili da se do određenog roka namjerava uskladiti s pojedinom smjernicom

2. da je Agencija na svojim internetskim stranicama objavila obavijest o očitovanju iz točke 1. ovoga stavka, pri čemu su stupanje na snagu i početak primjene određeni pojedinom smjernicom, osim kada se Agencija očitovala o namjeri usklađenja s pojedinim smjernicama do određenog roka, u kojem slučaju su stupanje na snagu i početak primjene određeni očitovanjem iz točke 1. ovoga stavka.

(3) Agencija na svojoj internetskoj stranici objavljuje poveznice na tekstove smjernica kojih će se Agencija i/ili subjekti nadzora u cijelosti ili djelomično pridržavati ili s kojima se do određenog roka namjerava uskladiti, zajedno s obavijesti koja će u odnosu na pojedine smjernice sadržavati sljedeće informacije:

1. na koje se subjekte nadzora smjernica odnosi

2. primjenjuje li se smjernica u cijelosti ili djelomično i

3. datum stupanja na snagu i početka primjene smjernice, s definiranim prijelaznim razdobljima ako su ona predviđena.

(4) Odredbe stavaka 2. i 3. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se i na preporuke EIOPA-e.

(5) Protiv rješenja Agencije žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(6) Kada je ovim Zakonom propisana ovlast Agencije za donošenje pravilnika, taj pravilnik donosi Upravno vijeće Agencije.

Subjekti nadzora

Članak 6.

Subjekti nadzora u smislu ovoga Zakona, a u vezi s ispunjavanjem obveza iz ovoga Zakona i Uredbe (EU) 2019/1238, su:

1. pružatelji PEPP-a iz članka 6. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) 2019/1238 koji imaju odobrenje za rad sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija

2. pružatelji PEPP-a iz članka 6. stavka 1. točaka (b) do (f) Uredbe (EU) 2019/1238 kojima je Agencija izdala odobrenje za rad te distributeri PEPP-a iz članka 10. Uredbe (EU) 2019/1238 koji imaju odobrenje za rad sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija ili kojima je Agencija izdala odobrenje za rad

3. distributeri PEPP-a iz članka 10. Uredbe (EU) 2019/1238 iz druge države članice koji, u skladu s Uredbom (EU) 2019/1238, imaju pravo pružati i/ili distribuirati PEPP u Republici Hrvatskoj putem slobode pružanja usluga ili poslovnog nastana

4. depozitari PEPP-a iz glave IX. ovoga Zakona.

Nadležnosti i područje rada Agencije

Članak 7.

(1) U smislu Uredbe (EU) 2019/1238 i ovoga Zakona Agencija je nadležna za:

1. odlučivanje o registraciji PEPP-a prema zahtjevu pružatelja PEPP-a iz članka 6. točaka 1. i 2. ovoga Zakona

2. provođenje nadzora nad subjektima nadzora iz članka 6. ovoga Zakona u smislu pridržavanja zahtjeva u vezi s pružanjem i distribucijom PEPP-a u skladu s člankom 61. Uredbe (EU) 2019/1238 i ovoga Zakona te nad obavljanjem poslova depozitara iz ovoga Zakona

3. izricanje nadzornih mjera subjektima nadzora iz članka 6. ovoga Zakona

4. podnošenje optužnih prijedloga kod utvrđenih povreda odredbi Uredbe (EU) 2019/1238 i ovoga Zakona od strane subjekata nadzora iz članka 6. ovoga Zakona

5. ako se u Republici Hrvatskoj PEPP distribuira od strane subjekata iz članka 6. Uredbe (EU) 2019/1238 iz drugih država članica ili ako se od strane subjekata iz članka 6. Uredbe (EU) 2019/1238 otvaranjem podračuna za Republiku Hrvatsku krše obveze koje proizlaze iz primjenjivih pravila ovoga Zakona, provođenje nadzora i izricanje nadzornih mjera u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) 2019/1238 te podnošenje optužnih prijedloga kod utvrđenih povreda odredbi Uredbe (EU) 2019/1238 i ovoga Zakona.

(2) Agencija za potrebe provedbe Uredbe (EU) 2019/1238 i ovoga Zakona obavlja sljedeće poslove:

1. nadzire usklađenost subjekata nadzora Agencije iz članka 6. ovoga Zakona s obvezama iz Uredbe (EU) 2019/1238 i ovoga Zakona

2. obavještava EIOPA-u o svim odlukama o registraciji izdanim u skladu s člankom 6. Uredbe (EU) 2019/1238

3. na svojoj internetskoj stranici objavljuje podatke iz članka 12. Uredbe (EU) 2019/1238 i o tome obavještava EIOPA-u

4. u slučaju prekograničnog pružanja PEPP-a od strane pružatelja PEPP-a kojemu je izdala odobrenje u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkama (c) i (f) Uredbe (EU) 2019/1238, Agencija šalje obavijesti drugim nadležnim tijelima država članica u kojima pružatelj PEPP-a namjerava pružati ili pruža usluge u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) 2019/1238

5. ako je Republika Hrvatska država članica domaćin pružatelja PEPP-a u smislu članka 2. točke 21. Uredbe (EU) 2019/1238, izvršavanje ovlasti i mjera iz članka 16. i članka 21. stavka 3. Uredbe (EU) 2019/1238

6. razmjenjuje informacije i surađuje s nadležnim tijelima drugih država članica, EIOPA-om i drugim tijelima u skladu s člankom 40. stavcima 5. i 7., člankom 63. i člankom 66. Uredbe (EU) 2019/1238

7. uspostavlja postupke za zaprimanje pritužbi u vezi s kršenjem Uredbe (EU) 2019/1238 u skladu s člankom 50. stavkom 6. Uredbe (EU) 2019/1238

8. na svojoj internetskoj stranici objavljuje obavijest o odluci izricanja zabrane ili ograničenja u skladu s člankom 63. stavkom 4. Uredbe (EU) 2019/1238, obrazloženje iz članka 64. stavka 3. Uredbe (EU) 2019/1238 te odluke o izricanju sankcija i drugih mjera za kršenje odredbi Uredbe (EU) 2019/1238 u skladu s člankom 69. Uredbe (EU) 2019/1238

9. jedanput godišnje dostavlja EIOPA-i zbirne informacije o izrečenim sankcijama i mjerama u skladu s člankom 70. Uredbe (EU) 2019/1238.

(3) Agencija donosi pravilnik kojim se utvrđuje vrsta, opseg, rokovi i način dostavljanja informacija iz članka 40. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) 2019/1238 od strane subjekata nadzora Agencije iz članka 6. ovoga Zakona.

III. REGISTRACIJA PEPP-a

Postupak registracije PEPP-a koji provodi Agencija

Članak 8.

(1) Na temelju zahtjeva pružatelja PEPP-a iz članka 6. točaka 1. i 2. ovoga Zakona podnesenim u skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EU) 2019/1238, Agencija o registraciji PEPP-a odlučuje rješenjem u roku od tri mjeseca od zaprimanja potpunog zahtjeva u skladu s člankom 6. stavcima 3. i 4. Uredbe (EU) 2019/1238.

(2) Agencija će u roku iz članka 6. stavka 3. Uredbe (EU) 2019/1238 procijeniti je li zahtjev iz stavka 1. ovoga članka potpun (razdoblje procjene) te će o potpunosti zahtjeva obavijestiti podnositelja zahtjeva.

(3) Ako Agencija tijekom razdoblja procjene utvrdi da zahtjev iz stavka 1. ovoga članka nije potpun, zaključkom će pružatelju PEPP-a odrediti rok u kojem je pružatelj PEPP-a dužan dostaviti dodatne podatke, i u tom slučaju se razdoblje procjene prekida od dana kada je Agencija zatražila dodatne podatke do dana zaprimanja odgovora od pružatelja PEPP-a.

(4) Podnositelj zahtjeva Agenciji nije dužan dostaviti podatke i dokaze iz članka 6. stavka 2. točke (b) Uredbe (EU) 2019/1238 kojima Agencija raspolaže ako su ti podaci ažurni.

(5) Agencija će na temelju zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka donijeti rješenje o registraciji PEPP-a ako je podnositelj zahtjeva subjekt nadzora iz članka 6. točke 1. ili 2. ovoga Zakona te ako su informacije i dokumenti dostavljeni uz zahtjev usklađeni s Uredbom (EU) 2019/1238.

(6) Ako uvjeti iz stavka 5. ovoga članka nisu ispunjeni, Agencija će rješenjem odbiti zahtjev iz stavka 1. ovoga članka.

(7) O izdanom rješenju o registraciji PEPP-a Agencija u skladu s člankom 6. stavcima 5. i 6. Uredbe (EU) 2019/1238, obavještava EIOPA-u i dostavlja joj podatke iz članka 6. stavka 2. točaka (a), (b), (d), (f) i (g) Uredbe (EU) 2019/1238, kao i sve izmjene tih podataka.

(8) O izdanom rješenju o registraciji PEPP-a pružatelju PEPP-a iz članka 6. točke 1. ovoga Zakona Agencija obavještava Hrvatsku narodnu banku.

(9) Protiv rješenja iz stavka 6. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

(10) Agencija će pravilnikom detaljnije propisati sadržaj zahtjeva za registraciju PEPP-a iz stavka 1. ovoga članka.

Ukidanje rješenja o registraciji PEPP-a

Članak 9.

(1) Agencija će u odnosu na subjekte nadzora iz članka 6. točaka 1. i 2. ovoga Zakona donijeti rješenje kojim će se ukinuti zakonito rješenje o registraciji PEPP-a u slučajevima propisanima člankom 8. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/1238.

(2) O ukidanju rješenja o registraciji PEPP-a Agencija će izvijestiti EIOPA-u u skladu s člankom 8. stavkom 2. Uredbe (EU) 2019/1238.

(3) O ukidanju rješenja o registraciji PEPP-a pružatelju PEPP-a iz članka 6. točke 1. ovoga Zakona Agencija obavještava Hrvatsku narodnu banku.

(4) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

IV. JEZIK DOKUMENTA S KLJUČNIM INFORMACIJAMA O PEPP-U I ODGOVORNOST ZA PODATKE IZ TOG DOKUMENTA

Jezik dokumenta s ključnim informacijama o PEPP-u

Članak 10.

(1) Dokument s ključnim informacijama o PEPP-u koji u skladu s člankom 26. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/1238 potencijalnim štedišama PEPP-a u Republici Hrvatskoj stavlja na raspolaganje pružatelj PEPP-a, kojemu je Agencija izdala rješenje o registraciji, mora biti sastavljen na hrvatskom jeziku.

(2) Ako pružatelj PEPP-a koji ima poslovni nastan u drugoj državi članici u Republici Hrvatskoj pruža svoje usluge na temelju članaka 14. i 15. Uredbe (EU) 2019/1238, dokument s ključnim informacijama o PEPP-u mora biti sastavljen na hrvatskom jeziku ili preveden na hrvatski jezik u skladu s člankom 27. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/1238.

(3) Iznimno od ovoga članka, Agencija može dozvoliti uporabu drugog jezika u dokumentu s ključnim informacijama u slučajevima u kojima je razvidno da to ne utječe negativno na interese štediša PEPP-a.

Odgovornost za podatke navedene u dokumentu s ključnim informacijama o PEPP-u

Članak 11.

(1) Štediša PEPP-a ili korisnik PEPP-a koji je sklopio ugovor o PEPP-u na temelju dokumenta s ključnim informacijama o PEPP-u, sastavljenog u skladu s poglavljem IV. odjeljkom II. Uredbe (EU) 2019/1238, može od pružatelja PEPP-a zahtijevati naknadu štete koju je pretrpio zbog toga što su informacije u tom dokumentu ili njegovu prijevodu dvosmislene, netočne ili neusklađene s relevantnim dijelovima pravno obvezujućih predugovornih i ugovornih dokumenata ili sa zahtjevima utvrđenima u članku 28. Uredbe (EU) 2019/1238.

(2) Odgovornost za štetu ne može se unaprijed isključiti ili ograničiti na štetu štediše PEPP-a ili korisnika PEPP-a.

(3) Odredbama ovoga članka ne isključuju se zahtjevi za naknadom štete zbog povrede ugovornog odnosa ili drugih propisa.

Odgovornost za promidžbene materijale

Članak 12.

(1) Pružatelj PEPP-a dužan je osigurati da je promidžbeni sadržaj PEPP-a koji izrađuje ili odobrava za daljnju distribuciju usklađen sa zahtjevima iz članka 29. Uredbe (EU) 2019/1238.

(2) Promidžbeni sadržaj za potrebe oglašavanja PEPP-a u Republici Hrvatskoj mora biti izrađen na hrvatskom jeziku.

(3) Pružatelj PEPP-a odgovoran je za potpunost i točnost informacija koje izrađuje ili odobrava za daljnju distribuciju, a koje su objavljene u svrhu promidžbe PEPP-a.

(4) Promidžbeni sadržaj o PEPP-u koji se izrađuje ili odobrava za daljnju distribuciju moraju odobriti osobe ovlaštene za zastupanje pružatelja PEPP-a.

(5) Pružatelj PEPP-a mora kao dio poslovne dokumentacije sačuvati primjerak svakog objavljenog promidžbenog sadržaja, kao i izvore podataka koji potkrjepljuju navode iz takvih publikacija.

(6) Ako promidžbeni sadržaj PEPP-a ne izrađuje pružatelj PEPP-a, već ga izrađuje distributer, pružatelj PEPP-a dužan ga je odobriti za daljnju distribuciju.

V. POSTUPANJE PO PRITUŽBAMA

Postupanje po pritužbama

Članak 13.

(1) Svaka fizička ili pravna osoba, uključujući udruge za zaštitu potrošača, koja smatra da je pružatelj PEPP-a iz članka 6. točke 1. ili 2. ovoga Zakona prekršio odredbe Uredbe (EU) 2019/1238 ili ovoga Zakona može Agenciji podnijeti pritužbu.

(2) Agencija pravilnikom propisuje postupak podnošenja pritužbi iz stavka 1. ovoga članka i postupanje po njima.

VI. MEHANIZMI KOJI POTIČU PRIJAVE MOGUĆIH ILI STVARNIH KRŠENJA UREDBE (EU) 2019/1238

Prijava kršenja

Članak 14.

Na prijave mogućih ili stvarnih kršenja Uredbe (EU) 2019/1238 na odgovarajući način primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje prijavljivanje nepravilnosti, postupak prijavljivanja nepravilnosti, prava osoba u postupku prijavljivanja, obveze tijela javne vlasti te pravnih i fizičkih osoba u vezi s prijavom nepravilnosti.

VII. PROMJENA PRUŽATELJA PEPP-a

Promjena pružatelja PEPP-a

Članak 15.

(1) Štediša PEPP-a ili korisnik PEPP-a koji želi promijeniti pružatelja PEPP-a u skladu s člankom 53. Uredbe (EU) 2019/1238 mora zahtjev za promjenom pružatelja PEPP-a podnijeti u pisanom obliku.

(2) Pružatelj PEPP-a koji je zaprimio zahtjev iz stavka 1. ovoga članka dužan je štediši PEPP-a odnosno korisniku PEPP-a dostaviti potvrdu o prihvaćanju zahtjeva u pisanom obliku u roku od tri radna dana od dana zaprimanja zahtjeva.

VIII. UVJETI POVEZANI S PODRAČUNIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Faza prikupljanja sredstva

Članak 16.

(1) Štediša PEPP-a može biti svaka fizička osoba koja izravno s pružateljem PEPP-a ili preko distributera sklopi ugovor o PEPP-u.

(2) Za maloljetne ili osobe lišene poslovne sposobnosti ugovor o PEPP-u sklapa zakonski zastupnik ili skrbnik.

(3) Sve uvjete povezane s fazom prikupljanja sredstava za podračun ako je Republika Hrvatska država u kojoj štediša PEPP-a ima boravište, utvrđuje pružatelj PEPP-a ugovorom o PEPP-u, uključujući najkraće trajanje faze prikupljanja sredstava, najveći i najmanji iznos doprinosa i njihov kontinuitet, ako oni kod konkretnog PEPP-a postoje, ili naznaku da najveći i/ili najmanji iznos doprinosa i/ili njihov kontinuitet nisu ugovoreni.

Faza isplate

Pravo štediše PEPP-a na mirovinu u okviru PEPP-a

Članak 17.

(1) Pravo na mirovinu u okviru PEPP-a štediša PEPP-a može ostvariti najranije s navršenih 55 godina života.

(2) Pružatelj PEPP-a utvrđuje minimalno razdoblje štednje prije ostvarivanja prava na mirovinu u okviru PEPP-a u kojem je moguće sklopiti ugovor o PEPP-u.

(3) Sredstva štediše PEPP-a i/ili korisnika PEPP-a na podračunu PEPP-a predmet su nasljeđivanja u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava nasljeđivanja.

(4) Ako je štediša PEPP-a i/ili korisnik PEPP-a ugovorio s pružateljem PEPP-a isplatu mirovine u okviru PEPP-a u obliku rente ili kao privremenu isplatu, nasljednici imaju pravo odabrati jednokratnu isplatu, pod uvjetima utvrđenim ugovorom o PEPP-u.

Prijevremena isplata mirovine u okviru PEPP-a

Članak 18.

(1) Iznimno od članka 17. stavka 1. ovoga Zakona, pod uvjetima utvrđenima u ugovoru o PEPP-u, pravo na mirovinu u okviru PEPP-a može se ostvariti i ranije, i to:

– u slučaju smrti

– u slučaju nastanka djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti ili

– u slučaju dugotrajne nezaposlenosti.

(2) U slučaju nastanka djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti štediše PEPP-a prijevremena isplata mirovine u okviru PEPP-a odobrava se na temelju rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

(3) U slučaju dugotrajne nezaposlenosti štediše PEPP-a, pružatelj PEPP-a će štediši odnosno korisniku PEPP-a koji je ostvario pravo na mirovinu u okviru PEPP-a iz stavka 1. ovoga članka na zahtjev izvršiti jednokratnu isplatu sredstava na njegovu osobnom računu, u visini od najviše 100 % iznosa na podračunu štediše odnosno korisnika PEPP-a.

Oblici isplata mirovine u okviru PEPP-a

Članak 19.

Pružatelj PEPP-a koji isplaćuje mirovinu u okviru PEPP-a može nuditi jednu ili više sljedećih oblika isplata:

1. rentu

2. jednokratnu isplatu

3. privremenu isplatu

4. kombinaciju oblika iz točki 1. do 3. ovoga članka.

Jednokratne isplate

Članak 20.

(1) Po ostvarivanju uvjeta iz članka 17. stavka 1. ovoga Zakona pružatelj PEPP-a izvršit će isplatu mirovine u okviru PEPP-a u obliku jednokratne isplate u visini od najviše 100 % iznosa na podračunu štediše PEPP-a i/ili korisnika PEPP-a.

(2) Isplatu iz stavka 1. ovoga članka pružatelj PEPP-a vrši na temelju pisanog zahtjeva štediše PEPP-a i/ili korisnika PEPP-a.

Porezni tretman primitaka u okviru PEPP-a

Članak 21.

Na primitke u okviru PEPP-a primjenjuju se odredbe propisa o porezu na dohodak koje se odnose na primitke kojima je osnova ugovor o dobrovoljnom mirovinskom osiguranju.

IX. DEPOZITAR

Imenovanje depozitara

Članak 22.

(1) Pružatelj PEPP-a iz članka 6. stavka 1. točaka c), e) i f) Uredbe (EU) 2019/1238 dužan je imenovati jednog ili više depozitara za pohranu imovine koja se odnosi na poslove pružanja PEPP-a i obavljanje kontrolnih funkcija te s njima sklopiti pisani ugovor o obavljanju poslova depozitara određenih ovim Zakonom.

(2) Pisanim ugovorom iz stavka 1. ovoga članka se među ostalim uređuje dostava informacija depozitaru koje su mu potrebne za obavljanje poslova depozitara određenih ovim Zakonom za PEPP za koji je imenovan depozitarom.

(3) Na sadržaj pisanog ugovora iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/438.

Osobe koje mogu obavljati poslove depozitara

Članak 23.

(1) Depozitar PEPP-a može biti:

1. kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koja ima odobrenje sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija za obavljanje poslova pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao što su upravljanje novčanim sredstvima odnosno instrumentima osiguranja ili

2. podružnica kreditne institucije iz treće države, osnovana u Republici Hrvatskoj u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i rad kreditnih institucija, koja ima odobrenje za obavljanje poslova pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao što su upravljanje novčanim sredstvima odnosno instrumentima osiguranja, sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija.

(2) Depozitar mora trajno ispunjavati sve organizacijske zahtjeve i uvjete potrebne za obavljanje poslova depozitara sukladno odredbama ovoga Zakona.

(3) Upravitelji depozitara PEPP-a moraju imati dobar ugled i odgovarajuće iskustvo u odnosu na PEPP za koji se obavljaju poslovi depozitara. Upraviteljima depozitara smatraju se osobe odgovorne za poslovanje organizacijske jedinice koja obavlja poslove depozitara unutar kreditne institucije odnosno podružnice kreditne institucije ili osobe koje mogu utjecati na poslovnu politiku kreditne institucije odnosno podružnice kreditne institucije, u dijelu obavljanja poslova depozitara.

Poslovi depozitara

Članak 24.

(1) Depozitar za PEPP obavlja sljedeće poslove:

1. kontrolne poslove

2. praćenje tijeka novca PEPP-a i

3. poslove pohrane imovine PEPP-a.

(2) Na obavljanje poslova depozitara iz stavka 1. ovoga članka uz odredbe propisane ovim Zakonom primjenjuje se i Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/438.

Kontrolni poslovi

Članak 25.

(1) Depozitar za PEPP obavlja sljedeće kontrolne poslove:

a) osigurava da se prodaja, izdavanje, povratna kupnja, isplata i eventualno poništavanje PEPP-a obavljaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje pružatelja PEPP-a i propisima donesenim na temelju njega

b) osigurava da je netovrijednost imovine koja čini portfelj PEPP-a te vrijednost PEPP-a izračunata u skladu s usvojenim računovodstvenim politikama odnosno metodologijama vrednovanja, zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje pružatelja PEPP-a i propisima donesenim na temelju njega

c) izvršava naloge pružatelja PEPP-a u vezi s transakcijama financijskim instrumentima i drugom imovinom koja čini portfelj PEPP-a, isključivo pod uvjetom da nisu protivni zakonu kojim se uređuje osnivanje i poslovanje pružatelja PEPP-a i propisima donesenim na temelju njega

d) osigurava da svi prihodi i druga prava koja proizlaze iz transakcija imovinom PEPP-a budu doznačeni na račun PEPP-a u uobičajenim rokovima

e) osigurava da se prihodi PEPP-a koriste u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje pružatelja PEPP-a i propisima donesenim na temelju njega

f) kontrolira da se imovina PEPP-a ulaže u skladu s proklamiranim ciljevima i principima navedenima u pisanoj izjavi pružatelja PEPP-a iz članka 37. stavka 1. točke c) Uredbe (EU) 2019/1238

g) ako depozitar smatra da vrijednost PEPP-a nije izračunata u skladu s usvojenim računovodstvenim politikama odnosno metodologijama vrednovanja, zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje pružatelja PEPP-a i propisima donesenim na temelju njega, o tome obavješćuje pružatelja PEPP-a i Agenciju i osigurava poduzimanje pravodobnih korektivnih mjera koje su u najboljem interesu štediša PEPP-a i korisnika PEPP-a i

h) prijavljuje Agenciji svako ozbiljnije ili teže kršenje ovoga Zakona i ugovora o obavljanju poslova depozitara od strane pružatelja PEPP-a utvrđenih u obavljanju poslova depozitara.

(2) Radi urednog izvršavanja kontrolnih poslova iz stavka 1. ovoga članka depozitar mora imati uvid u stanje udjela štediša PEPP-a i korisnika PEPP-a i provedene transakcije.

Praćenje tijeka novca PEPP-a

Članak 26.

(1) Depozitar je dužan osigurati učinkovito i prikladno praćenje tijeka novca PEPP-a, a posebno da se sve uplate štediša PEPP-a izvršene u svrhu izdavanja udjela PEPP-a i sva ostala novčana sredstva PEPP-a evidentiraju na novčanim računima koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

a) otvoreni su u ime pružatelja PEPP-a ili depozitara, a za račun PEPP-a

b) otvoreni su kod središnje banke, kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili državi članici ili banke sa sjedištem u trećoj državi s odobrenjem za rad koje je izdalo nadležno tijelo, na tržištima gdje su takvi novčani računi potrebni za poslovanje PEPP-a i koji su predmet propisa koji imaju isti učinak kao i hrvatsko pravo i nad kojima se učinkovito provodi nadzor i

c) vode se u skladu s načelima zaštite imovine klijenata propisane zakonom kojim se uređuje tržište kapitala i propisima donesenim na temelju njega u dijelu koji se odnosi na zaštitu imovine klijenata.

(2) Kada su novčani računi otvoreni u ime depozitara, a za račun PEPP-a, na njima se ne smiju držati vlastita novčana sredstva pravnih osoba iz stavka 1. točke b) ovoga članka, kao ni vlastita novčana sredstva depozitara.

(3) Depozitar je o novčanim sredstvima PEPP-a evidentiranim na novčanim računima otvorenima kod pravnih osoba iz stavka 1. točke b) ovoga članka dužan ažurno voditi vlastite evidencije.

Pohrana imovine PEPP-a

Članak 27.

(1) Imovina PEPP-a povjerit će se na pohranu depozitaru na sljedeći način:

1. za financijske instrumente koji se mogu pohraniti na skrbništvo depozitar će:

a) pohraniti na skrbništvo sve financijske instrumente koji mogu biti ubilježeni na računu financijskih instrumenata otvorenom u knjigama depozitara i sve materijalizirane financijske instrumente predane depozitaru i

b) osigurati da se svi financijski instrumenti koji mogu biti ubilježeni na računu financijskih instrumenata otvorenom u knjigama depozitara vode na odvojenim računima na način kako je to propisano zakonom kojim se uređuje tržište kapitala i propisima donesenim na temelju njega u dijelu koji se odnosi na zaštitu imovine klijenata, otvorenima u ime društva za upravljanje, a za račun PEPP-a kojim upravlja, tako da se u svakom trenutku mogu jasno odrediti i razlučiti kao imovina koja pripada PEPP-u

2. za ostalu imovinu PEPP-a depozitar će:

a) provjeriti i potvrditi da je ona vlasništvo pružatelja PEPP-a za račun PEPP-a na temelju informacija ili dokumenata koje je depozitaru dostavio pružatelj PEPP-a ili kada su ti podaci dostupni na temelju podataka iz javno dostupnih registara i evidencija i drugih vanjskih izvora i

b) ažurno voditi evidenciju o onoj imovini za koju je utvrdio da je u vlasništvu pružatelja PEPP-a za račun PEPP-a.

(2) Depozitar je dužan pružatelju PEPP-a, za PEPP za koji obavlja poslove depozitara, redovito dostavljati cjelovit i sveobuhvatan popis imovine PEPP-a ili na odgovarajući način omogućiti pružatelju PEPP-a trajan uvid u pozicije PEPP-a pohranjene kod depozitara.

(3) Depozitar je dužan izvještavati pružatelja PEPP-a o korporativnim akcijama vezanim za imovinu PEPP-a koja mu je povjerena na pohranu i izvršavati njegove naloge koji iz toga proizlaze.

Ponovno korištenje imovine PEPP-a

Članak 28.

(1) Depozitar i treća osoba iz članka 30. ovoga Zakona ne smiju ponovno koristiti imovinu PEPP-a iz članka 27. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona koja je pohranjena na skrbništvo za obavljanje transakcija za vlastiti račun ili za ostvarivanje bilo kakve koristi za sebe, svoje osnivače, radnike ili u bilo koju drugu svrhu, osim u korist PEPP-a, štediša PEPP-a i korisnika PEPP-a. Ponovno korištenje imovine odnosi se na bilo koju transakciju imovinom koja je pohranjena na skrbništvo, uključujući prijenos, zalog, prodaju i zajam imovine.

(2) Imovina PEPP-a koja je pohranjena na skrbništvo kod depozitara ili treće osobe iz članka 30. ovoga Zakona može se ponovno koristiti samo:

a) kada se ponovno korištenje imovine provodi za račun PEPP-a

b) kada depozitar izvršava upute pružatelja PEPP-a za račun PEPP-a

c) kada se ponovno korištenje imovine provodi s namjerom učinkovitog upravljanja imovinom PEPP-a i u interesu njegovih štediša

d) kada je transakcija osigurana visokokvalitetnim i likvidnim kolateralom koji PEPP prima na temelju ugovora o financijskom kolateralu s prijenosom prava vlasništva.

(3) Tržišna vrijednost kolaterala iz stavka 2. točke d) ovoga članka u svakom trenutku mora biti najmanje jednaka tržišnoj vrijednosti imovine PEPP-a koja se ponovno koristi, uvećanoj za premiju.

Vođenje imovine PEPP-a

Članak 29.

(1) Imovinu PEPP-a depozitar čuva i vodi tako da se u svakom trenutku može jasno odrediti i razlučiti imovina koja pripada PEPP-u od imovine depozitara i ostalih klijenata depozitara.

(2) Kada je depozitaru povjerena na pohranu imovina PEPP-a, dužan je primjenjivati odgovarajuće mjere kako bi se zaštitila prava vlasništva i druga prava PEPP-a, osobito u slučaju nesolventnosti pružatelja PEPP-a i depozitara.

(3) U slučaju nesolventnosti depozitara ili treće osobe iz članka 30. ovoga Zakona, na koju je depozitar delegirao skrbništvo, imovina PEPP-a koja je pohranjena na skrbništvo ne ulazi u stečajnu ili likvidacijsku masu depozitara ili treće osobe niti može biti predmetom ovrhe u vezi s potraživanjem prema depozitaru ili trećoj osobi.

DELEGIRANJE POSLOVA DEPOZITARA NA TREĆE OSOBE

Uvjeti za delegiranje

Članak 30.

(1) Depozitar ne smije delegirati trećim osobama poslove iz članaka 25. i 26. ovoga Zakona.

(2) Depozitar trećim osobama može delegirati samo poslove iz članka 27. stavka 1. ovoga Zakona, i to ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

– poslovi se ne delegiraju kako bi se izbjegle obveze i zahtjevi predviđeni ovim Zakonom

– delegiranje se provodi iz objektivnih razloga i isključivo s namjerom povećanja učinkovitosti obavljanja tih poslova i dužnosti

– depozitar može dokazati da je u izboru i imenovanju treće osobe kojoj namjerava delegirati dio svojih poslova primijenio dužnu pažnju i da će u svako doba s dužnom pažnjom i učinkovito nadzirati obavljanje delegiranih poslova i

– depozitar može dokazati da treća osoba ispunjava i da će za cijelo vrijeme trajanja ugovora o delegiranju kontinuirano ispunjavati sljedeće uvjete:

1. ima uređeno unutarnje ustrojstvo te stručna znanja potrebna i primjerena prirodi i složenosti imovine PEPP-a koja mu je povjerena na pohranu

2. u odnosu na delegiranje poslova skrbništva iz članka 27. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona radi se o osobi:

a) koja podliježe bonitetnom nadzoru i nadzoru sukladno odredbama mjerodavnog prava (uključujući zahtjeve o adekvatnosti kapitala) i

b) nad kojom se redovito periodički provodi neovisna vanjska revizija kako bi se osiguralo i potvrdilo da je osoba u posjedu i ima nadzor nad financijskim instrumentima koji su joj povjereni na skrbništvo

3. odvaja imovinu klijenata depozitara od vlastite imovine i od imovine depozitara tako da se u bilo kojem trenutku može jasno i nedvojbeno identificirati i utvrditi koja imovina pripada klijentima toga depozitara

4. poduzima sve potrebne korake kako bi osigurala da u slučaju nesolventnosti treće osobe imovina PEPP-a koju treća osoba drži na skrbništvu ne ulazi u stečajnu i/ili likvidacijsku masu treće osobe i

5. udovoljava obvezama i zabranama iz članka 22. stavka 1., članka 28., članka 29. i članka 35. ovoga Zakona.

(3) Iznimno od stavka 2. podstavka 4. točke 2. podtočke a) ovoga članka, kada propisi trećih država zahtijevaju da se određeni financijski instrumenti pohranjuju na skrbništvo kod lokalnih subjekata, a u toj državi nema lokalnih subjekata koji zadovoljavaju uvjete za delegiranje iz stavka 2. ovoga članka, depozitar može delegirati poslove takvom lokalnom subjektu samo u mjeri do koje to zahtijeva propis treće države i samo dok nema lokalnih subjekata koji zadovoljavaju uvjete za delegiranje iz stavka 2. ovoga članka te samo ako:

1. su štediše PEPP-a prije ulaganja uredno obaviješteni da je takvo delegiranje potrebno radi pravnih ograničenja na snazi u trećoj državi te o okolnostima koje opravdavaju to delegiranje i rizicima povezanima s takvim delegiranjem i

2. je pružatelj PEPP-a uputio depozitara da delegira poslove skrbništva takvih financijskih instrumenata tome lokalnom subjektu.

(4) Treća osoba može dalje delegirati obavljanje delegiranih poslova samo ako su ispunjeni uvjeti iz stavaka 2. i 3. ovoga članka. U tom se slučaju članak 32. stavak 5. ovoga Zakona na relevantne strane primjenjuje na odgovarajući način.

(5) Treće osobe kojima depozitar delegira obavljanje poslova iz članka 27. stavka 1. ovoga Zakona mogu biti samo domaće ili strane kreditne institucije ili strani skrbnici koji imaju odobrenje nadležnog tijela za obavljanje poslova pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao što su upravljanje novčanim sredstvima odnosno instrumentima osiguranja, a koji su propisani zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

(6) U smislu ovoga članka, usluge koje pružaju sustavi za namiru vrijednosnih papira u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje konačnost namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata odnosno zakona države članice kojim se u njezin pravni sustav prenosi Direktiva 98/26/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 1998. o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru vrijednosnih papira (SL L 166, 11. 6. 1998.) odnosno slične odredbe propisa treće države, ne smatraju se delegiranjem poslova skrbništva.

(7) Depozitar odgovara pružatelju PEPP-a, štedišama PEPP-a i korisnicima PEPP-a za izbor treće osobe.

Obveze depozitara vezano za sklopljene ugovore o delegiranju

Članak 31.

(1) Depozitar koji je delegirao poslove iz članka 27. stavka 1. ovoga Zakona na treće osobe Agenciji će dostaviti:

a) obavijest o sklapanju ugovora s trećim osobama, najkasnije u roku od deset dana od sklapanja takvog ugovora i

b) popis svih trećih osoba s kojima je sklopio ugovor o delegiranju, najkasnije do 31. ožujka svake godine.

(2) Popis iz stavka 1. točke b) ovoga članka depozitar dostavlja i pružatelju PEPP-a, a pružatelj PEPP-a objavljuje ga bez odgode na svojim internetskim stranicama.

Odgovornost depozitara

Članak 32.

(1) Depozitar je odgovoran PEPP-u, štedišama PEPP-a i korisnicima PEPP-a za gubitak financijskih instrumenata iz članka 27. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona od strane depozitara ili treće osobe kojoj je depozitar delegirao pohranu financijskih instrumenata PEPP-a na skrbništvo.

(2) U slučaju gubitka financijskih instrumenata koji su pohranjeni na skrbništvo depozitar u imovinu PEPP-a vraća financijski instrument iste vrste ili odgovarajući iznos novčanih sredstava bez nepotrebnog kašnjenja.

(3) Depozitar nije odgovoran za gubitak financijskih instrumenata koji su pohranjeni na skrbništvo ako može dokazati da je gubitak nastao zbog vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti čije bi posljedice bile neizbježne unatoč svim razumnim nastojanjima da se one izbjegnu, spriječe ili otklone.

(4) Depozitar odgovara pružatelju, štedišama PEPP-a i korisnicima PEPP-a i za bilo koju drugu pričinjenu štetu koja je nastala kao posljedica nepažnje ili namjernog propusta depozitara u obavljanju poslova depozitara propisanih ovim Zakonom i Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/438 kojom se uređuje poslovanje depozitara UCITS fondova.

(5) Na odgovornost depozitara iz stavaka 1. do 4. ovoga članka ne utječe činjenica da je obavljanje svojih poslova iz članka 27. stavka 1. ovoga Zakona delegirao trećim osobama.

(6) Depozitar se ne može sporazumom ograničiti ili osloboditi od odgovornosti prema pružatelju, štedišama PEPP-a i korisnicima PEPP-a.

(7) Svaki sporazum koji je protivan stavku 6. ovoga članka smatra se ništetnim.

Ostvarivanje zahtjeva i prava od strane depozitara i prema depozitaru

Članak 33.

(1) Depozitar je ovlašten i dužan u svoje ime ostvarivati zahtjeve i prava štediša PEPP-a i korisnika PEPP-a prema pružatelju PEPP-a zbog kršenja odredaba ovoga Zakona. To ne sprječava štediše PEPP-a odnosno korisnike PEPP-a da pojedinačno i samostalno ostvaruju imovinskopravne zahtjeve prema pružatelju PEPP-a.

(2) Depozitar je dužan vratiti u imovinu PEPP-a sve što je iz nje isplaćeno bez valjane pravne osnove.

(3) Pružatelj PEPP-a ovlašten je i dužan u svoje ime ostvarivati zahtjeve i prava štediša PEPP-a i korisnika PEPP-a prema depozitaru. To ne sprječava štediše PEPP-a odnosno korisnike PEPP-a da pojedinačno i samostalno ostvaruju imovinskopravne zahtjeve prema depozitaru, pod uvjetom da to ne dovodi do dvostruke pravne zaštite ili do neravnopravnog postupanja prema štedišama PEPP-a odnosno korisnicima PEPP-a.

Evidencija o kršenjima i obavijesti depozitara o pitanjima važnima za nadzor

Članak 34.

(1) Na zahtjev Agencije depozitar će Agenciji dostaviti obavijesti i informacije o svim pitanjima važnima za obavljanje nadzora nad obavljanjem poslova depozitara za PEPP.

(2) Kada depozitar pri izvršavanju svojih dužnosti i obveza iz članka 24. ovoga Zakona utvrdi nepravilnosti i/ili nezakonitosti koje su posljedica aktivnosti pružatelja PEPP-a, a predstavljaju kršenje obveza pružatelja PEPP-a određenih ovim Zakonom, Uredbom (EU) 2019/1238 te delegiranim aktima usvojenima na temelju Uredbe (EU) 2019/1238, na njih će bez odgode pisanim putem upozoriti pružatelja PEPP-a i zatražiti pojašnjenje tih okolnosti.

(3) Ako pružatelj PEPP-a nakon upozorenja depozitara iz stavka 2. ovoga članka nastavi s kršenjem svojih obveza, depozitar će o tome bez odgode obavijestiti Agenciju.

(4) Depozitar je dužan Agenciji, revizorima i drugim osobama ovlaštenima za obavljanje uvida omogućiti pristup i dostaviti sve podatke o PEPP-u kojima raspolaže.

Procedura postupanja kada depozitar utvrdi nepravilnosti i/ili nezakonitosti u poslovanju pružatelja PEPP-a

Članak 35.

(1) Depozitar je dužan propisati i primjenjivati proceduru o postupanju kada u obavljanju poslova iz članka 25. ovoga Zakona utvrdi nepravilnosti i/ili nezakonitosti u poslovanju pružatelja PEPP-a.

(2) Procedurom iz stavka 1. ovoga članka depozitar će predvidjeti pohranu dokumentacije i vođenje evidencije o utvrđenim nepravilnostima i/ili nezakonitostima u poslovanju pružatelja PEPP-a, koja sadržava podatke iz stavka 5. ovoga članka, te informaciju o načinu i vremenu kada je utvrđena nepravilnost i/ili nezakonitost uklonjena.

(3) Upozorenje pružatelju PEPP-a o utvrđenim nepravilnostima i/ili nezakonitostima iz članka 34. stavka 2. ovoga Zakona mora sadržavati rok istekom kojega će o utvrđenim nepravilnostima i/ili nezakonitostima obavijestiti Agenciju.

(4) Ako pružatelj PEPP-a u danom roku ne ukloni utvrđenu nepravilnost i/ili nezakonitost, depozitar će o tome bez odgode obavijestiti Agenciju.

(5) Obavijest iz stavka 4. ovoga članka šalje se Agenciji pisanim ili elektroničkim putem, a sadrži sljedeće podatke:

1. PEPP na koji se odnose utvrđene nepravilnosti i/ili nezakonitosti

2. opis utvrđenih nepravilnosti i/ili nezakonitosti, uz navođenje odredbe ovoga Zakona, Uredbe (EU) 2019/1238 te delegiranih akata usvojenima na temelju Uredbe (EU) 2019/1238 protivno kojoj je pružatelj PEPP-a postupio

3. datum nastanka utvrđene nepravilnosti i/ili nezakonitosti

4. datum utvrđenja nepravilnosti i/ili nezakonitosti

5. ako je utvrđena nezakonitost i/ili nepravilnost mogla prouzrokovati štetu štedišama PEPP-a i korisnicima PEPP-a, procjenu eventualne štete odnosno posljedice koje bi mogle nastupiti za štediše PEPP-a i korisnike PEPP-a

6. dokumentaciju na temelju koje je utvrđena navedena nepravilnost i/ili nezakonitost odnosno iz koje proizlazi da je do navedene nepravilnosti i/ili nezakonitosti došlo.

(6) Upravno vijeće Agencije odlukom će propisati način dostave dokumentacije iz stavka 5. ovoga članka.

Odvojenost poslovanja depozitara i pružatelja PEPP-a

Članak 36.

(1) Niti jedan subjekt ne smije djelovati istodobno kao pružatelj PEPP-a i kao depozitar tog PEPP-a.

(2) U izvršavanju svojih poslova i dužnosti, predviđenih ovim Zakonom i Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/438, depozitar i pružatelj PEPP-a postupat će pažnjom dobrog stručnjaka, u skladu s načelom savjesnosti i poštenja, neovisno i isključivo u interesu PEPP-a i štediša PEPP-a i/ili korisnika PEPP-a.

(3) Depozitar ne smije u odnosu na PEPP obavljati druge poslove koji mogu dovesti do sukoba interesa između PEPP-a, štediša PEPP-a i/ili korisnika PEPP-a ili pružatelja PEPP-a i depozitara, ako nije funkcionalno i hijerarhijski razdvojio obavljanje poslova depozitara od ostalih poslova čije bi obavljanje moglo dovesti do sukoba interesa i ako potencijalne sukobe interesa primjereno ne prepoznaje, njima upravlja, prati i objavljuje štedišama PEPP-a i/ili korisnicima PEPP-a.

(4) Na pružatelja PEPP-a i depozitara primjenjuju se odredbe o odvojenosti poslovanja depozitara i pružatelja PEPP-a iz članka 21. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/438.

Prestanak obavljanja poslova depozitara

Članak 37.

(1) Depozitar koji namjerava prestati obavljati poslove depozitara PEPP-a dužan je najmanje dva mjeseca prije prestanka obavljanja tih poslova uputiti pisanu obavijest o svojoj namjeri Agenciji i pružatelju PEPP-a za koji obavlja poslove depozitara.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka pružatelj PEPP-a dužan je zaključiti ugovor o obavljanju poslova depozitara s drugim depozitarom najkasnije 30 dana prije nego trenutačni depozitar prestane s obavljanjem poslova depozitara.

(3) Ako pružatelj PEPP-a ne zaključi ugovor s novim depozitarom u skladu sa stavkom 2. ovoga članka prije nego trenutačni depozitar prestane s obavljanjem poslova depozitara, trenutačni depozitar je dužan, ako je u mogućnosti, nastaviti s pružanjem usluga depozitara u daljnjem roku od 90 dana računajući od predviđenog dana prestanka obavljanja poslova depozitara.

(4) Ako ni u dodatnom roku od 90 dana iz stavka 3. ovoga članka ne bude zaključen ugovor o obavljanju poslova depozitara s novim depozitarom, PEPP za koji je depozitar obavljao poslove depozitara mora:

– biti likvidiran u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje pružatelja PEPP-a i propisima donesenim na temelju njega ili

– biti prenesen drugom pružatelju PEPP-a sukladno članku 52. Uredbe (EU) 2019/1238, na zahtjev štediše PEPP-a odnosno korisnika PEPP-a, pri čemu se ne primjenjuje ograničenje iz članka 52. stavaka 2. i 3. Uredbe (EU) 2019/1238.

Promjena depozitara

Članak 38.

(1) Pružatelj PEPP-a može promijeniti depozitara.

(2) Dotadašnji depozitar mora u roku od tri dana od primitka obavijesti pružatelja PEPP-a o raskidu odnosno otkazu ugovora o obavljanju poslova depozitara obavijestiti Agenciju postoje li prema svim njegovim saznanjima nerazriješene povrede ovoga Zakona ili drugih propisa.

Prijenos imovine i dokumentacije novom depozitaru

Članak 39.

Na dan kada je ugovorom o obavljanju poslova depozitara zaključenim s novim depozitarom predviđeno da će novi depozitar početi s obavljanjem poslova depozitara, dotadašnji depozitar dužan je svu imovinu PEPP-a prenijeti na pohranu i administriranje novom depozitaru s kojim pružatelj PEPP-a zaključi ugovor o obavljanju poslova depozitara, pri čemu mora predati i knjige računa, evidencije i sve druge dokumente i materijale bitne za poslovanje PEPP-a za koji je do tada obavljao poslove depozitara, i to bilo u pisanom bilo u elektroničkom obliku, ovisno o načinu vođenja naznačenih podataka.

Dostava podataka Agenciji i odredbe o poslovnoj tajni

Članak 40.

(1) Depozitar mora Agenciji na zahtjev dostaviti sve podatke i dati sve informacije koje je dobio, prikupio i saznao obavljajući poslove određene ovim Zakonom, a koje su Agenciji potrebne za obavljanje njezinih djelatnosti.

(2) Osim u slučajevima iz ovoga članka, podatke o štedišama PEPP-a odnosno korisnicima PEPP-a, stanju na njihovim računima PEPP-a te uplatama i isplatama, koji su mu učinjeni dostupnima u skladu s odredbama ovoga Zakona, depozitar je dužan čuvati kao poslovnu tajnu.

X. NADZOR

Postupak nadzora koji provodi Agencija

Članak 41.

(1) Agencija obavlja nadzor nad pridržavanjem zahtjeva iz Uredbe (EU) 2019/1238 i ovoga Zakona od strane pružatelja PEPP-a kojemu je registrirala PEPP u skladu s odredbama ovoga Zakona i od strane distributera PEPP-a na području Republike Hrvatske u smislu članka 10. Uredbe (EU) 2019/1238.

(2) Agencija obavlja nadzor nad pridržavanjem odredbi ovoga Zakona i Uredbe (EU) 2019/1238 od strane pružatelja PEPP-a i distributera PEPP-a iz druge države članice ako oni pružaju i/ili distribuiraju PEPP u skladu s odredbama poglavlja III. odjeljka I. Uredbe (EU) 2019/1238 kada je Republika Hrvatska država članica domaćin.

(3) Ovlasti iz stavka 2. ovoga članka Agencija obavlja u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) 2019/1238.

(4) Agencija obavlja nadzor nad pridržavanjem odredbi ovoga Zakona od strane depozitara koji je imenovan u skladu s glavom IX. ovoga Zakona.

(5) Ako ovim Zakonom nije drugačije propisano, postupak nadzora nad subjektima nadzora iz članka 6. ovoga Zakona Agencija provodi u skladu s postupkom nadzora sukladno odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje pojedinog pružatelja PEPP-a odnosno distributera PEPP-a.

Nadzorne mjere Agencije

Članak 42.

(1) Kada Agencija utvrdi povrede odredbi Uredbe (EU) 2019/1238 ili glave VII. ovoga Zakona ili ako utvrdi da su nastupile neke od okolnosti navedene u članku 67. stavku 2. Uredbe (EU) 2019/1238 ili ako postoje opravdani razlozi za sumnju da je došlo do povrede navedenih odredbi ili nastupanja navedenih okolnosti, Agencija uz nadzorne mjere propisane zakonima kojima se uređuje osnivanje i poslovanje pružatelja PEPP-a iz članka 6. ovoga Zakona može subjektu nadzora iz članka 6. ovoga Zakona, distributeru PEPP-a ili drugoj osobi koja krši odredbe ovoga Zakona ili Uredbe (EU) 2019/1238 rješenjem izreći jednu ili više nadzornih mjera iz članka 67. stavka 3. točaka (a), (b) i (c) Uredbe (EU) 2019/1238 koje, s obzirom na okolnosti i u skladu s člankom 67. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/1238, moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće, kao i naložiti postupanja potrebna za usklađenje s odredbama Uredbe (EU) 2019/1238 ili ovoga Zakona.

(2) Kada Agencija utvrdi povrede odredbi o obavljanju poslova depozitara propisane ovim Zakonom ili Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/438, Agencija može depozitaru izreći nadzorne mjere propisane zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

(3) Agencija može rješenjem zabraniti ili ograničiti stavljanje na tržište ili distribuciju PEPP-a u Republici Hrvatskoj ili iz Republike Hrvatske ako su ispunjeni svi uvjeti propisani člankom 63. Uredbe (EU) 2019/1238.

(4) Agencija informacije o svim izrečenim nadzornim mjerama dostavlja EIOPA-i u skladu s člankom 70. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/1238 te ih objavljuje na svojim internetskim stranicama u skladu s člankom 69. Uredbe (EU) 2019/1238.

Suradnja

Članak 43.

(1) U svrhu provedbe Uredbe (EU) 2019/1238 i ovoga Zakona Agencija surađuje s drugim ovlaštenim tijelima te s njima razmjenjuju podatke u skladu s člankom 66. Uredbe (EU) 2019/1238, odredbama ovoga Zakona i sporazumima o suradnji sklopljenima s tim tijelima.

(2) Suradnja iz stavka 1. ovoga članka uključuje pružanje svih informacija koje su relevantne za obavljanje nadzornih zadaća Agencije u skladu s odredbama ovoga Zakona ili drugih zakona iz nadležnosti ovlaštenih tijela i Agencije, a što uključuje dostavu svih relevantnih informacija na zahtjev Agencije ili na vlastitu inicijativu.

XI. NAKNADE ZA NADZOR

Naknade

Članak 44.

Za obavljanje nadzora na temelju odredaba ovoga Zakona i Uredbe (EU) 2019/1238 pružatelji PEPP-a i distributeri PEPP-a iz članka 6. ovoga Zakona Agenciji plaćaju naknadu za nadzor, čiju visinu, način izračuna i način plaćanja Agencija propisuje pravilnikom.

XII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Opće odredbe

Članak 45.

(1) Ako je počinitelj prekršaja matično društvo grupe poduzetnika ili ovisno društvo matičnog društva koje ima obvezu izrade konsolidiranih financijskih izvještaja, ukupni netoprihod u smislu članaka 47. i 48. ovoga Zakona određuje se na temelju konsolidiranih financijskih izvještaja koje je odobrilo upravljačko tijelo krajnjeg matičnog društva.

(2) Ako godišnji financijski izvještaji koje je odobrilo upravljačko tijelo pravnog subjekta za poslovnu godinu u kojoj je počinjen prekršaj nisu dostupni u trenutku izricanja novčane kazne, za osnovicu izračuna visine kazne za prekršaje iz članaka 47. i 48. ovoga Zakona primijenit će se posljednji dostupni godišnji financijski izvještaji koje je odobrilo upravljačko tijelo pravnog subjekta.

(3) Kod odlučivanja o podnošenju optužnih prijedloga za prekršaje iz članaka 47. i 48. ovoga Zakona Agencija kao ovlašteni tužitelj obvezna je uzeti u obzir sve relevantne okolnosti iz članka 67. Uredbe (EU) 2019/1238.

Objava izrečenih prekršajnih sankcija

Članak 46.

(1) Agencija odluke o izrečenim prekršajnim sankcijama objavljuje na svojim internetskim stranicama u skladu s člankom 69. Uredbe (EU) 2019/1238.

(2) Podatke iz stavka 1. ovoga članka Agencija će držati objavljene na svojim internetskim stranicama najmanje pet godina od trenutka njihove objave.

(3) Agencija će u skladu s odredbama o rehabilitaciji prema zakonu kojim se uređuje prekršajni postupak istekom roka od tri godine od dana pravomoćnosti odluke o prekršaju sa svojih internetskih stranica ukloniti osobne podatke sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, a iz kojih bi bilo moguće utvrditi identitet počinitelja prekršaja.

Prekršaji pravne osobe

Članak 47.

(1) Novčanom kaznom u iznosu do 5.000.000,00 eura, a koja ne može biti manja od 1 % niti veća od 10 % ukupnog netoprihoda ostvarenog i utvrđenog u godišnjim financijskim izvještajima za tu poslovnu godinu, kaznit će se pravna osoba ako:

1. na području Republike Hrvatske pruža odnosno distribuira proizvode pod nazivom »paneuropski osobni mirovinski proizvod« odnosno PEPP bez potrebne registracije u središnjem javnom registru EIOPA-e protivno članku 5. stavku 1. Uredbe (EU) 2019/1238

2. kao pružatelj PEPP-a ili distributer PEPP-a iz druge države članice pruža svoje usluge na teritoriju Republike Hrvatske protivno članku 14. stavku 1. Uredbe (EU) 2019/1238

3. kao pružatelj PEPP-a štediši PEPP-a koji kod njega ima otvoren račun PEPP-a i koji je to zatražio nije u skladu s člankom 18. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/1238 ponudio uslugu prenosivosti iz članka 17. Uredbe (EU) 2019/1238

4. kao pružatelj PEPP-a, u roku iz članka 18. stavka 3. Uredbe (EU) 2019/1238 na zahtjev upućen pružatelju PEPP-a, ne ponudi potencijalnom štediši PEPP-a nacionalne podračune za najmanje dvije države članice

5. kao pružatelj PEPP-a koji pruža uslugu prenosivosti štedišama PEPP-a u skladu s člankom 18. Uredbe (EU) 2019/1238 kod otvaranja novog podračuna unutar računa PEPP-a nije u skladu s člankom 19. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/1238 osigurao da on odgovara pravnim zahtjevima i uvjetima iz članaka 15. do 19. ovoga Zakona u Republici Hrvatskoj kao novoj državi članici boravišta štediše PEPP-a

6. kao pružatelj PEPP-a nije sve transakcije na računu PEPP-a unio na odgovarajući podračun u skladu s člankom 19. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/1238

7. je kao pružatelj PEPP-a uspostavio partnerstvo s drugim registriranim pružateljem PEPP-a protivno članku 19. stavku 2. Uredbe (EU) 2019/1238

8. kao pružatelj PEPP-a štediši PEPP-a koji je promijenio boravište u drugu državu članicu nije bez odgode pružio informacije o mogućnosti otvaranja novog podračuna u okviru računa PEPP-a štediše PEPP-a i o roku u kojem bi se taj podračun mogao otvoriti u skladu s člankom 20. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/1238

9. kao pružatelj PEPP-a, u slučaju da novi podračun nije dostupan, nije obavijestio štedišu PEPP-a o pravu da bez odgode i besplatno promijeni pružatelja PEPP-a te o mogućnosti nastavka štednje na posljednjem otvorenom podračunu u skladu s člankom 20. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/1238

10. kao pružatelj PEPP-a nije štediši PEPP-a pružio personaliziranu preporuku u kojoj objašnjava bi li otvaranje novog podračuna u okviru računa PEPP-a štediše PEPP-a i uplaćivanje doprinosa na novi podračun bilo povoljnije od nastavka uplaćivanja doprinosa na posljednji otvoreni podračun u skladu s člankom 20. stavkom 4. Uredbe (EU) 2019/1238

11. kao pružatelj PEPP-a koji nije u mogućnosti osigurati otvaranje novog podračuna koji odgovara novoj državi članici boravišta štediše PEPP-a nije u skladu s člankom 20. stavkom 5. Uredbe (EU) 2019/1238 omogućio štediši PEPP-a da prema vlastitom izboru bez odgode i besplatno promijeni pružatelja PEPP-a ili nastavi uplaćivati doprinose na posljednji otvoreni podračun

12. kao pružatelj PEPP-a ili distributer PEPP-a ne postupa pošteno, pravedno, profesionalno i u najboljem interesu klijenata PEPP-a u skladu s člankom 22. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/1238

13. kao pružatelj PEPP-a ne održava, primjenjuje ili provjerava postupak odobrenja svakog PEPP-a odnosno bitnih izmjena postojećeg PEPP-a prije nego što ga distribuira klijentima PEPP-a u skladu s člankom 25. stavkom 1. podstavkom 1. Uredbe (EU) 2019/1238

14. kao pružatelj PEPP-a u postupku odobrenja PEPP proizvoda nije definirao ciljano tržište za svaki PEPP u skladu s člankom 25. stavkom 1. podstavkom 3. Uredbe (EU) 2019/1238

15. kao pružatelj PEPP-a u postupku odobrenja PEPP proizvoda nije osigurao da je predviđena strategija distribucije usklađena s utvrđenim ciljanim tržištem za svaki PEPP u skladu s člankom 25. stavkom 1. podstavkom 3. Uredbe (EU) 2019/1238

16. kao pružatelj PEPP-a u postupku odobrenja PEPP proizvoda nije osigurao da je predviđena strategija distribucije usklađena s utvrđenim ciljanim tržištem za bitnu izmjenu postojećeg PEPP-a u skladu s člankom 25. stavkom 1. podstavkom 3. Uredbe (EU) 2019/1238

17. kao pružatelj PEPP-a nije stavio na raspolaganje distributerima PEPP-a sve prikladne informacije o PEPP-u i postupku odobrenja proizvoda, uključujući utvrđeno ciljano tržište za PEPP u skladu s člankom 25. stavkom 1. podstavkom 5. Uredbe (EU) 2019/1238

18. kao distributer PEPP-a ne raspolaže prikladnim aranžmanima za zaprimanje informacija iz članka 25. stavka 1. podstavka 5. Uredbe (EU) 2019/1238 za razumijevanje karakteristika svakog PEPP-a i njegova utvrđenog ciljanog tržišta u skladu s člankom 25. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/1238

19. kao pružatelj PEPP-a ponudi PEPP prije nego što sastavi dokument s ključnim informacijama o PEPP-u za taj proizvod i objavi dokument s ključnim informacijama o PEPP-u na svojim internetskim stranicama protivno članku 26. stavku 1. Uredbe (EU) 2019/1238

20. kao pružatelj PEPP-a nije osigurao da je dokument s ključnim informacijama o PEPP-u usklađen sa svim zahtjevima iz članka 26. stavka 2. Uredbe (EU) 2019/1238

21. kao pružatelj PEPP-a nije osigurao da je dokument s ključnim informacijama o PEPP-u usklađen sa svim zahtjevima iz članka 26. stavka 3. Uredbe (EU) 2019/1238

22. kao pružatelj PEPP-a nije osigurao da dokument s ključnim informacijama o PEPP-u sadrži sve informacije iz članka 28. stavka 3. Uredbe (EU) 2019/1238

23. kao pružatelj odnosno distributer PEPP-a ponudi osnovni PEPP bez jamstva za uloženi kapital, a nije jasno u pisanom obliku objasnio sve okolnosti iz članka 34. stavka 3. Uredbe (EU) 2019/1238

24. kao pružatelj PEPP-a ili distributer PEPP-a iz članka 23. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) 2019/1238 nije prije pružanja savjeta od potencijalnog štediše PEPP-a tražio sve podatke propisane člankom 34. stavkom 4. Uredbe (EU) 2019/1238

25. kao pružatelj PEPP-a ili distributer PEPP-a nije osigurao da fizičke osobe koje pružaju savjete o PEPP-ovima raspolažu potrebnim znanjem i sposobnostima za ispunjavanje svojih obveza iz Uredbe (EU) 2019/1238 u skladu s člankom 34. stavkom 6. Uredbe (EU) 2019/1238

26. kao pružatelj PEPP-a ulaže imovinu koja se odnosi na PEPP protivno pravilima propisanima člankom 41. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/1238

27. kao pružatelj PEPP-a nudi ulagačke opcije štedišama PEPP-a protivno članku 42. stavku 3. Uredbe (EU) 2019/1238

28. kao pružatelj PEPP-a iz članka 6. stavka 1. točaka (c), (d), (e) i (f) Uredbe (EU) 2019/1238 nudi PEPP s jamstvom protivno članku 42. stavku 5. Uredbe (EU) 2019/1238

29. kao pružatelj PEPP-a koji pruža alternativne ulagačke opcije nije štediši PEPP-a, tijekom prikupljanja sredstava u PEPP-u omogućio izmjenu odabrane ulagačke opcije u skladu s člankom 44. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/1238

30. kao pružatelj PEPP-a nije osigurao da je promjena ulagačke opcije za štedišu PEPP-a besplatna u skladu s člankom 44. stavkom 2. Uredbe (EU) 2019/1238

31. kao pružatelj PEPP-a nije štedišama PEPP-a osigurao osnovni PEPP kao standardnu ulagačku opciju u skladu s uvjetima iz članka 45. stavka 1. Uredbe (EU) 2019/1238

32. kao pružatelj PEPP-a nije osigurao tehniku smanjenja rizika u skladu s člankom 46. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/1238

33. kao pružatelj PEPP-a iz članka 6. stavka 1. točaka (c), (e) i (f) Uredbe (EU) 2019/1238 ne imenuje depozitara za pohranu imovine u vezi s poslovima pružanja PEPP-a i nadzorne dužnosti u skladu s člankom 48. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/1238

34. kao pružatelj PEPP-a ne omogući uslugu promjene pružatelja PEPP-a u skladu s uvjetima iz članka 52. stavka 1. podstavka 1. Uredbe (EU) 2019/1238

35. kao pružatelj PEPP-a prenositelj pružatelju PEPP-a primatelju nije prenio sve informacije u skladu s člankom 52. stavkom 1. podstavkom 2. Uredbe (EU) 2019/1238

36. kao pružatelj PEPP-a primatelj nije u skladu s člankom 52. stavkom 1. podstavkom 2. Uredbe (EU) 2019/1238 registrirao informacije koje je zaprimio od pružatelja PEPP-a prenositelja u odgovarajućim podračunima

37. kao pružatelj PEPP-a prenositelj ili pružatelj PEPP-a primatelj nije osigurao štediši PEPP-a besplatan pristup njegovim osobnim informacijama u skladu s člankom 54. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/1238

38. je kao pružatelj PEPP-a prenositelj za dostavljanje informacija koje je zatražio pružatelj PEPP-a primatelj u skladu s člankom 53. stavkom 4. točkom (a) Uredbe (EU) 2019/1238 naplatio troškove štediši PEPP-a ili pružatelju PEPP-a protivno članku 54. stavku 2. Uredbe (EU) 2019/1238

39. je kao pružatelj PEPP-a prenositelj naplatio štediši PEPP-a naknadu ili pristojbu za zatvaranje računa u višem iznosu od maksimalno dozvoljenih člankom 54. stavkom 3. Uredbe (EU) 2019/1238

40. je kao pružatelj PEPP-a primatelj naplatio troškove koji nisu stvarni administrativni i transakcijski troškovi usluge promjene pružatelja protivno članku 54. stavku 4. Uredbe (EU) 2019/1238

41. kao pružatelj PEPP-a koji je uključen u postupak promjene pružatelja nije bez odgode u skladu s člankom 55. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/1238 nadoknadio sve financijske gubitke koje je pretrpio štediša PEPP-a, a koji su izravna posljedica nepoštivanja obveza iz članka 53. Uredbe (EU) 2019/1238 od strane tog pružatelja PEPP-a

42. kao pružatelj PEPP-a koji isplaćuje mirovinu u okviru PEPP-a nudi oblik isplate koji nije predviđen člankom 19. ovoga Zakona

43. kao pružatelj PEPP-a prilikom isplate mirovine u okviru PEPP-a ne postupa u skladu s člankom 20. stavkom 1. ovoga Zakona.

44. kao pružatelj PEPP-a po ostvarivanju uvjeta iz članka 17. stavka 1. ovoga Zakona ne izvrši isplatu dijela mirovine u okviru PEPP-a u skladu s člankom 20. stavkom 1. ovoga Zakona.

45. kao pružatelj PEPP-a odnosno distributer PEPP-a ne postupi u skladu s mjerom koju mu Agencija izrekne u skladu s člankom 42. ovoga Zakona.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako je prekršajem iz stavka 1. ovoga članka ostvarena korist, a iznos tako ostvarene koristi moguće je utvrditi, pravna osoba kaznit će se novčanom kaznom u iznosu dvostruko utvrđenog iznosa tako ostvarene koristi ako je taj iznos veći od propisanog najvećeg iznosa novčane kazne iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba pravne osobe novčanom kaznom u iznosu od 3310,00 eura do 700.000,00 eura.

(4) Novčanom kaznom u iznosu koji je višekratnik broja 1000, a koja ne može biti manja od 2650,00 eura ni veća od 66.360,00 eura, kaznit će se pravna osoba ako:

1. kao pružatelj PEPP-a ili distributer PEPP-a potencijalnom štediši PEPP-a nije pružio informacije o usluzi prenosivosti i/ili o tome koji su mu podračuni odmah dostupni u skladu s člankom 18. stavkom 2. Uredbe (EU) 2019/1238

2. kao pružatelj PEPP-a nije štediši PEPP-a koji je promijenio boravište u drugu državu članicu pružio dokument s ključnim informacijama o PEPP-u propisan člankom 28. stavkom 3. točkom (g) Uredbe (EU) 2019/1238, u pogledu podračuna koji odgovara novoj državi članici boravišta štediše PEPP-a u skladu s člankom 20. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/1238

3. kao pružatelj PEPP-a sa sjedištem u Republici Hrvatskoj protivno članku 21. stavku 1. Uredbe (EU) 2019/1238 otvori novi podračun za drugu državu članicu bez da je o tome obavijestio Agenciju

4. kao pružatelj PEPP-a iz članka 6. stavka 1. točke (d) Uredbe (EU) 2019/1238 odnosno investicijsko društvo iz članka 10. stavka 2. Uredbe (EU) 2019/1238 na području Republike Hrvatske ne poštuje odredbe zakona kojim je uređeno tržište kapitala koje propisuju pravila o distribuciji financijskih instrumenata u skladu s člankom 23. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) 2019/1238

5. kao pružatelj PEPP-a iz članka 6. stavka 1. točaka (a), (c), (e) i (f) Uredbe (EU) 2019/1238 odnosno distributer PEPP-a ne poštuje odredbe zakona kojim je uređeno tržište kapitala koje propisuju pravila o distribuciji financijskih instrumenata u skladu s člankom 23. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EU) 2019/1238

6. kao pružatelj PEPP-a odnosno distributer PEPP-a nije pružio dokumente i/ili informacije iz poglavlja IV. Uredbe (EU) 2019/1238 i/ili omogućio klijentu PEPP-a pohranu tih informacija i/ili reprodukciju pohranjenih informacija i/ili nije obavijestio klijenta o njegovima pravima u skladu s člankom 24. Uredbe (EU) 2019/1238

7. kao pružatelj odnosno distributer PEPP-a nije obavijestio klijenta PEPP-a da ima pravo zatražiti primjerak dokumenata i informacija iz poglavlja IV. Uredbe (EU) 2019/1238 na drugom trajnom mediju, uključujući na papiru, besplatno u skladu s člankom 24. Uredbe (EU) 2019/1238

8. kao pružatelj PEPP-a koji nudi štediši PEPP-a alternativne ulagačke opcije s ključnim informacijama o PEPP-u ne postupi u skladu s člankom 26. stavkom 4. Uredbe (EU) 2019/1238

9. kao pružatelj PEPP-a nije sastavio dokument s ključnim informacijama o PEPP-u u skladu s člankom 26. stavkom 5. Uredbe (EU) 2019/1238

10. kao pružatelj PEPP-a nije sastavio dokument s ključnim informacijama o PEPP-u na hrvatskom jeziku u skladu s člankom 10. stavkom 1. ovoga Zakona

11. kao pružatelj PEPP-a koji ima poslovni nastan u drugoj državi članici, a u Republici Hrvatskoj pruža svoje usluge na temelju članaka 14. i 15. Uredbe (EU) 2019/1238, nije sastavio dokument s ključnim informacijama o PEPP-u na hrvatskom jeziku u skladu s člankom 10. stavkom 2. ovoga Zakona

12. kao pružatelj PEPP-a nije štediši PEPP-a s oštećenjem vida stavio na raspolaganje dokument s ključnim informacijama o ­PEPP-u u skladu s člankom 27. stavkom 3. Uredbe (EU) 2019/1238

13. je kao pružatelj PEPP-a izradio promidžbene materijale protivno članku 29. Uredbe (EU) 2019/1238

14. kao pružatelj PEPP-a nije revidirao dokument s ključnim informacijama o PEPP-u i/ili ga stavio na raspolaganje u skladu s člankom 30. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/1238

15. kao pružatelj PEPP-a ili distributer PEPP-a, prilikom savjetovanja o PEPP-u i/ili nuđenja na prodaju PEPP-a, nije pravodobno potencijalnom štediši PEPP-a pružio sve dokumente s ključnim informacijama o PEPP-u u skladu s člankom 33. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/1238

16. kao pružatelj PEPP-a odnosno distributer PEPP-a prije sklapanja ugovora o PEPP-u nije utvrdio zahtjeve i/ili potrebe potencijalnog štediše PEPP-a i/ili nije pružio objektivne informacije o PEPP-u u skladu s člankom 34. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/1238

17. kao pružatelj PEPP-a odnosno distributer PEPP-a prije sklapanja ugovora o PEPP-u nije potencijalnom štediši PEPP-a pružio personaliziranu preporuku i/ili određenu ulagačku opciju u skladu s člankom 34. stavkom 2. Uredbe (EU) 2019/1238

18. kao pružatelj PEPP-a nije sastavio izvještaj o primanjima u okviru PEPP-a u skladu s člankom 35. stavcima 1. do 3. Uredbe (EU) 2019/1238

19. kao pružatelj PEPP-a nije štediši PEPP-a stavio na raspolaganje izvještaj o primanjima u okviru PEPP-a u skladu s člankom 35. stavkom 4. Uredbe (EU) 2019/1238

20. kao pružatelj PEPP-a nije štedišu PEPP-a obavijestio o svim promjenama u skladu s člankom 35. stavkom 6. Uredbe (EU) 2019/1238

21. kao pružatelj PEPP-a nije sastavio izvještaj o primanjima u okviru PEPP-a na način da on sadrži sve informacije iz članka 36. Uredbe (EU) 2019/1238

22. kao pružatelj PEPP-a odnosno distributer PEPP-a Agenciji ne dostavi podatke u skladu s odredbama članka 40. Uredbe (EU) 2019/1238 i/ili pravilnika iz članka 7. stavka 3. ovoga Zakona

23. kao pružatelj PEPP-a nije sastavio izvještaj o primanjima u okviru PEPP-a u pogledu dodatnih informacija u skladu s člankom 37. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/1238

24. kao pružatelj PEPP-a nije pružio štediši PEPP-a i/ili korisniku PEPP-a informacije u skladu s člankom 38. Uredbe (EU) 2019/1238

25. kao pružatelj PEPP-a nije pružio štediši PEPP-a i/ili korisniku PEPP-a dodatne informacije u skladu s člankom 39. Uredbe (EU) 2019/1238

26. kao pružatelj PEPP-a koji pruža alternativne ulagačke opcije nije štediši PEPP-a omogućio izmjenu odabrane ulagačke opcije u skladu s člankom 44. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/1238

27. kao pružatelj PEPP-a koji pruža alternativne ulagačke opcije ne omogući štediši PEPP-a besplatnu promjenu ulagačke opcije u skladu s člankom 44. stavkom 2. Uredbe (EU) 2019/1238

28. kao pružatelj PEPP-a nije uspostavio postupak rješavanja pritužbi u skladu s člankom 50. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/1238

29. kao pružatelj PEPP-a nije odgovorio na pritužbu klijenta PEPP-a u skladu s člankom 50. stavkom 3. Uredbe (EU) 2019/1238

30. kao pružatelj PEPP-a nije štedišama PEPP-a pružio sve informacije o usluzi promjene pružatelja u skladu s člankom 56. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/1238

31. kao pružatelj PEPP-a nije učinio dostupnima informacije iz članka 56. stavka 1. Uredbe (EU) 2019/1238 i/ili ih dostavio štedišama PEPP-a u skladu s člankom 56. stavkom 2. Uredbe (EU) 2019/1238.

(5) Za prekršaje iz stavka 4. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba pravne osobe novčanom kaznom u iznosu od 2650,00 eura do 13.270,00 eura.

Prekršaji depozitara

Članak 48.

(1) Novčanom kaznom u iznosu do 5.000.000,00 eura, a koja ne može biti manja od 1 % niti veća od 10 % ukupnog netoprihoda ostvarenog i utvrđenog u godišnjim financijskim izvještajima za tu poslovnu godinu, kaznit će se depozitar ako:

1. ne obavlja kontrolne poslove u skladu s člankom 25. stavkom 1. ovoga Zakona

2. ne prati tijek novca PEPP-a u skladu s člankom 26. ovoga Zakona

3. ne pohranjuje imovinu PEPP-a u skladu s člankom 27. stavkom 1. ovoga Zakona

4. ne ispunjava svoje obveze iz članka 27. stavka 2. ovoga Zakona

5. ponovno koristi imovinu PEPP-a protivno članku 28. ovoga Zakona

6. imovinu PEPP-a ne čuva i ne vodi tako da se u svakom trenutku može jasno odrediti i razlučiti imovina koja pripada PEPP-u u skladu s člankom 29. stavkom 1. ovoga Zakona

7. delegira poslove i dužnosti na treće osobe protivno članku 30. ovoga Zakona

8. u slučaju gubitka financijskih instrumenata koji su pohranjeni na skrbništvo ne vrati u imovinu PEPP-a financijski instrument iste vrste ili odgovarajući iznos novčanih sredstava bez nepotrebnog kašnjenja u skladu s člankom 32. stavkom 2. ovoga Zakona

9. utvrdi nepravilnosti i/ili nezakonitosti koje su posljedica aktivnosti pružatelja PEPP-a, a koja predstavljaju kršenje obveza pružatelja PEPP-a određenih ovim Zakonom, Uredbom (EU) 2019/1238 te delegiranim aktima usvojenima na temelju Uredbe (EU) 2019/1238 ne postupi u skladu s člankom 34. stavkom 2. ovoga Zakona

10. postupi protivno odredbi članka 35. stavka 4. ovoga Zakona.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako je prekršajem iz stavka 1. ovoga članka ostvarena korist, a iznos tako ostvarene koristi moguće je utvrditi, kaznit će se depozitar novčanom kaznom u iznosu dvostruko utvrđenog iznosa tako ostvarene koristi ako je taj iznos veći od propisanog najvećeg iznosa novčane kazne iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba depozitara novčanom kaznom u iznosu od 3310,00 eura do 700.000,00 eura.

(4) Novčanom kaznom u iznosu koji je višekratnik broja 1000, a koja ne može biti manja od 2650,00 eura ni veća od 66.360,00 eura, kaznit će se depozitar ako:

1. ne postupi u skladu s člankom 31. stavkom 1. ovoga Zakona i

2. ne obavijesti Agenciju i društvo za upravljanje u skladu s člankom 37. stavkom 1. ovoga Zakona.

(5) Za prekršaje iz stavka 4. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba depozitara novčanom kaznom u iznosu od 2650,00 eura do 13.270,00 eura.

Prekršaji fizičke osobe

Članak 49.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2650,00 eura do 700.000,00 eura kaznit će se fizička osoba ako:

1. na području Republike Hrvatske distribuira proizvode pod nazivom »paneuropski osobni mirovinski proizvod« odnosno PEPP bez potrebne registracije u središnjem javnom registru EIOPA-e protivno članku 5. stavku 1. Uredbe (EU) 2019/1238

2. kao distributer PEPP-a iz druge države članice pruža svoje usluge na teritoriju Republike Hrvatske protivno članku 14. stavku 1. Uredbe (EU) 2019/1238

3. kao distributer PEPP-a ne postupa pošteno, pravedno, profesionalno i u najboljem interesu klijenata PEPP-a u skladu s člankom 22. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/1238

4. kao distributer PEPP-a ne raspolaže prikladnim aranžmanima za zaprimanje informacija iz članka 25. stavka 1. podstavka 5. Uredbe (EU) 2019/1238 i za razumijevanje karakteristika svakog PEPP-a i njegova utvrđenog ciljanog tržišta u skladu s člankom 25. stavkom 1. podstavkom 6. Uredbe (EU) 2019/1238

5. je kao distributer PEPP-a ponudio osnovni PEPP bez jamstva za uloženi kapital, a nije jasno u pisanom obliku objasnio sve okolnosti iz članka 34. stavka 3. Uredbe (EU) 2019/1238

6. kao distributer PEPP-a iz članka 23. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) 2019/1238 nije prije pružanja savjeta od potencijalnog štediše PEPP-a tražio sve podatke u skladu s člankom 34. stavkom 4. Uredbe (EU) 2019/1238

7. kao distributer PEPP-a ne raspolaže potrebnim znanjima i sposobnostima za ispunjavanje svojih obveza iz Uredbe (EU) 2019/1238 u skladu s člankom 34. stavkom 6. Uredbe (EU) 2019/1238

8. ne postupi u skladu s nadzornom mjerom koju Agencija toj fizičkoj osobi izrekne u skladu s člankom 42. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 eura do 2650,00 eura kaznit će se fizička osoba ako:

1. kao distributer PEPP-a potencijalnom štediši PEPP-a nije pružio informacije o usluzi prenosivosti i o tome koji su mu podračuni odmah dostupni u skladu s člankom 18. stavkom 2. Uredbe (EU) 2019/1238

2. kao distributer PEPP-a nije pružio dokumente i informacije iz poglavlja IV. Uredbe (EU) 2019/1238 besplatno u elektroničkom obliku, a da pritom nije osigurao da klijent PEPP-a te informacije može pohraniti tako da mu budu dostupne za buduću uporabu u razdoblju koje odgovara namjeni tih informacija te da alat omogućuje reprodukciju pohranjenih informacija u neizmijenjenom obliku u skladu s člankom 24. Uredbe (EU) 2019/1238

3. kao distributer PEPP-a na zahtjev klijenta PEPP-a nije besplatno pružio dokumente i informacije iz poglavlja IV. Uredbe (EU) 2019/1238 na drugom trajnom mediju, uključujući na papiru u skladu s člankom 24. Uredbe (EU) 2019/1238

4. kao distributer PEPP-a nije obavijestio klijenta PEPP-a da ima pravo zatražiti besplatno primjerak dokumenata i informacija iz poglavlja IV. Uredbe (EU) 2019/1238 na drugom trajnom mediju, uključujući na papiru u skladu s člankom 24. Uredbe (EU) 2019/1238

5. kao distributer PEPP-a, prilikom savjetovanja o PEPP-u odnosno prilikom nuđenja na prodaju PEPP-a, nije pravodobno potencijalnom štediši PEPP-a pružio dokument s ključnim informacijama o PEPP-u u skladu s člankom 33. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/1238

6. kao distributer PEPP-a prije sklapanja ugovora o PEPP-u nije utvrdio zahtjeve i potrebe potencijalnog štediše PEPP-a u skladu s člankom 34. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/1238

7. kao distributer PEPP-a prije sklapanja ugovora o PEPP-u nije potencijalnom štediši PEPP-a pružio objektivne informacije o PEPP-u na razumljiv način u skladu s člankom 34. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/1238

8. kao distributer PEPP-a prije sklapanja ugovora o PEPP-u nije potencijalnom štediši PEPP-a pružio personaliziranu preporuku u kojoj objašnjava zašto bi određeni PEPP, uključujući određenu ulagačku opciju ako je ona predviđena PEPP-om, najbolje odgovarao zahtjevima i potrebama štediše PEPP-a u skladu s člankom 34. stavkom 2. Uredbe (EU) 2019/1238

9. kao distributer PEPP-a Agenciji ne dostavi podatke koje Agencija prikuplja u postupku nadzora u skladu s člankom 40. Uredbe (EU) 2019/1238 i pravilnikom iz članka 7. stavka 3. ovoga Zakona.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Rokovi za donošenje podzakonskih propisa

Članak 50.

Upravno vijeće Agencije donijet će pravilnike iz članka 7. stavka 3., članka 8. stavka 10., članka 13. stavka 2. i članka 44. ovoga Zakona te odluku iz članka 35. stavka 6. ovoga Zakona u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Stupanje na snagu

Članak 51.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 022-02/22-01/63
Zagreb, 16. prosinca 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.