Statut Hrvatske odvjetničke komore

NN 151/2022 (22.12.2022.), Statut Hrvatske odvjetničke komore

Hrvatska odvjetnička komora

2366

Na temelju odredbe članka 41. stavka 1. Zakona o odvjetništvu (»Narodne novine«, broj 9/94., 117/08., 50/09., 75/09., 18/11. i 126/21.) Skupština Hrvatske odvjetničke komore na sjednici održanoj 17. prosinca 2022. godine, donijela je

STATUT

HRVATSKE ODVJETNIČKE KOMORE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Statutom uređuju: organizacija Hrvatske odvjetničke komore (dalje: Komora), stjecanje prava na obavljanje odvjetništva i odvjetničkog vježbeništva, vođenje imenika i upisnika, prava i dužnosti odvjetnika i odvjetničkih vježbenika, nesamostalni rad odvjetnika, uvjeti za postavljanje privremenog zastupnika i preuzimatelja ureda, uvjeti za rad odvjetničkih društava, stranih podružnica, zajedničkih odvjetničkih ureda i povezivanje odvjetničkih ureda, specijalizacija odvjetnika, disciplinska odgovornost odvjetnika i odvjetničkih vježbenika, rad Odvjetničke akademije Hrvatske odvjetničke komore, Centar za mirenje pri Hrvatskoj odvjetničkoj komori, glasilo »Odvjetnik«, internetske stranice Komore, financijsko poslovanje, te druga pitanja važna za odvjetništvo.

(2) Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Komora je samostalna, neovisna i obvezatna, zakonom utemeljena organizacija odvjetnika.

(2) Komora predstavlja odvjetništvo Republike Hrvatske.

(3) Komoru predstavlja i zastupa Predsjednik Komore.

(4) Sjedište Komore je u Zagrebu.

(5) Puni naziv Komore je: HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA.

Skraćeni naziv je: HOK.

(6) Uz naziv na hrvatskom jeziku, Komora se može koristiti i nazivom na engleskom jeziku, a tada je naziv: Croatian Bar Association, ili skraćeno: CBA.

Članak 3.

(1) Komora ima svoj znak, pečate, žigove i zastavu.

(2) Znak Komore utvrđuje Skupština.

(3) Pečati i žigovi Komore okruglog su oblika, promjera 38 mm, s natpisom: HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA – ZAGREB.

(4) Žig izrađen od kovine otiskivat će se u crvenom vosku.

(5) Pečati za tintu mogu se otiskivati u tamnoplavoj ili ljubičastoj boji.

(6) Komora ima i suhi žig.

(7) Zborovi imaju svoje pečate i žigove u skladu s općim aktom koji donosi Upravni odbor Komore.

(8) Komora ima zastavu koja je bijele boje omjera 1 : 2, u čijem se središtu nalazi znak Komore.

Članak 4.

(1) Komora unapređuje, u skladu s Ustavom, Zakonom o odvjetništvu i drugim propisima te ovim Statutom, Kodeksom odvjetničke etike i drugim općim aktima Komore, odvjetništvo kao neovisnu i samostalnu službu, koja osigurava pružanje pravne pomoći fizičkim i pravnim osobama u ostvarivanju njihovih prava i pravnih interesa.

(2) Komora osobito:

1. čuva ugled i samostalnost odvjetništva te osigurava uvjete za pravilno obavljanje odvjetničke službe

2. nadzire odvjetnike, odvjetnike upisane u imenike stranih odvjetnika, zajedničke odvjetničke urede, strane podružnice, odvjetnička društva, razne druge oblike povezivanja odvjetnika te nastavnike pravnih predmeta na sveučilištima u pružanju pravne pomoći radi zaštite prava i interesa stranaka

3. brine se o trajnom stručnom usavršavanju odvjetnika i odvjetničkih vježbenika te s tim u svezi uspostavlja i unapređuje razne oblike stručne i znanstvene suradnje sa sudovima, Hrvatskom javnobilježničkom komorom, upravnim tijelima, fakultetima, udrugama pravnika itd.

4. razvija odvjetničku etiku te se brine o poštivanju Kodeksa odvjetničke etike

5. prati i proučava odnose i pojave važne za uređenje i zaštitu sloboda i prava građana i pravnih osoba te za unapređenje odvjetništva

6. obavještava Hrvatski sabor, nadležna ministarstva te predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o stanju i problemima te o mjerama koje bi trebalo poduzeti radi unapređenja odvjetništva i radi zaštite sloboda i prava građana i pravnih osoba

7. promiče materijalne i druge interese odvjetništva

8. brine se o položaju i pravima umirovljenih odvjetnika i radnika u odvjetničkim uredima

9. uspostavlja i razvija suradnju s drugim odvjetničkim komorama i međunarodnim organizacijama odvjetnika, odvjetničkih komora i pravnika.

II. ORGANIZACIJA HRVATSKE ODVJETNIČKE KOMORE

Članak 5.

(1) Tijela Komore jesu:

1. Skupština

2. Konferencija

3. Upravni odbor

4. Izvršni odbor

5. Predsjednik

6. Nadzorni odbor

7. zborovi

8. Disciplinsko tužiteljstvo

9. Disciplinski sud

10. Viši disciplinski sud

11. disciplinska vijeća.

(2) Mandat izbornih tijela Komore traje tri godine, odnosno do izbora novih tijela.

(3) U tijela Komore mogu biti birani odvjetnici koji najmanje 5 godina kontinuirano obavljaju odvjetničku službu u Republici Hrvatskoj, osim ako to nije drugačije određeno nekom drugom odredbom ovog Statuta.

Skupština

Članak 6.

(1) Skupština je najviše tijelo Komore.

(2) Skupštinu Komore čine:

1. predstavnici svih odvjetničkih zborova Komore izabrani na izbornim skupštinama zborova

2. Predsjednik Komore, predsjednici svih odvjetničkih zborova, predsjednik Disciplinskog suda Komore, predsjednik Višeg disciplinskog suda Komore, disciplinski tužitelj Komore, bivši predsjednici Komore koji obavljaju odvjetničku službu i predsjednik Udruge odvjetničkih vježbenika pri Komori.

(3) Broj predstavnika odvjetničkih zborova iz stavka 2. točke 1. ovog članka određuje se tako da svaki zbor izabire po jednog predstavnika u Skupštinu Komore na svakih započetih pedeset svojih članova.

Članak 7.

(1) Skupština Komore:

1. donosi Statut i Kodeks odvjetničke etike

2. donosi Poslovnik o radu Skupštine Komore

3. donosi Odluku o uvođenju Plakete dr. Ive Politea s poveljom te Pravilnik o provedbi te odluke

4. bira i razrješava Predsjednika Komore

5. bira i razrješava dužnosti predsjednika i najmanje po četiri člana Disciplinskog suda Komore i Višeg disciplinskog suda Komore te disciplinskog tužitelja Komore i najmanje tri njegova zamjenika

6. bira i razrješava tri člana Nadzornog odbora Komore i jednog zamjenika

7. utvrđuje članove Upravnog odbora Komore i njihove zamjenike, koje su izabrali odvjetnički zborovi

8. bira i razrješava najmanje četiri odvjetnika koji će obavljati dužnosti članova Vijeća Vrhovnog suda Republike Hrvatske kad oni odlučuju u povodu priziva protiv odluka tijela Komore

9. odobrava prihode i rashode Komore

10. raspravlja i odlučuje o svim pitanjima koja se tiču obavljanja odvjetničke službe i položaja odvjetništva

11. razmatra i zauzima stajališta o izvještajima Upravnog odbora Komore o radu za proteklo razdoblje

12. razmatra izvještaj Nadzornog odbora Komore

13. odlučuje i o drugim pitanjima koja su stavljena na dnevni red.

(2) Skupština Komore može razmatrati svako pitanje iz djelokruga drugih tijela Komore i odlučivati o njemu, osim o pitanjima iz djelokruga disciplinskih tijela Komore.

Članak 8.

(1) Skupština Komore može biti redovita i izvanredna.

(2) Redovitu Skupštinu Komore saziva Upravni odbor Komore.

(3) Izvanrednu Skupštinu Komore saziva Upravni odbor Komore na prijedlog ovlaštenih predlagatelja.

(4) Ovlašteni predlagatelji koji traže saziv izvanredne sjednice Skupštine Komore dužni su svoj pisani zahtjev dostaviti Upravnom odboru Komore uz naznaku dnevnog reda sjednice.

(5) Upravni odbor Komore dužan je sazvati izvanrednu Skupštinu Komore koja se mora održati najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana primitka zahtjeva za sazivanje.

(6) Ako Upravni odbor Komore ne uputi poziv za sazivanje Skupštine Komore najkasnije u roku od 15 dana nakon primitka zahtjeva, Skupštinu Komore može sazvati svaki od zborova koji su podnijeli zajednički zahtjev, odnosno osoba koju su ovlastili odvjetnici koji su zatražili sazivanje Skupštine Komore.

Članak 9.

(1) Redovita Skupština Komore održava se svake godine, a saziva je Upravni odbor Komore.

(2) Izvanrednu Skupštinu Komore Upravni odbor Komore saziva na svoj poticaj, ili na zahtjev 1/3 članova Skupštine Komore, ili tri zbora Komore čije ukupno članstvo predstavlja najmanje 1/4 ukupnoga članstva Komore.

Članak 10.

(1) Poziv za redovitu ili izvanrednu Skupštinu Komore mora biti poslan elektroničkom poštom (e-mailom), a po potrebi i na drugi prikladan način, svim članovima Skupštine Komore najkasnije 15 dana prije njezina održavanja. Poziv se objavljuje na internetskim stranicama Komore, a može se objaviti i glasilu Komore.

(2) U pozivu za Skupštinu Komore treba biti označeno mjesto i vrijeme održavanja Skupštine Komore i dnevni red.

Članak 11.

(1) Skupština Komore se može održati i donositi pravovaljane odluke ako joj prisustvuje većina svih članova.

(2) Skupština Komore donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

(3) O spajanju, pripajanju ili ukidanju već postojećih zborova Skupština Komore može odlučivati samo ako joj prisustvuje najmanje tri četvrtine ukupnog broja njezinih članova.

(4) Odluke iz stavka 3. ovog članka Skupština Komore donosi većinom ukupnog broja svih članova Skupštine Komore.

(5) Član Skupštine Komore koji temeljem odluke tijela Komore ili drugog nadležnog tijela privremeno ne smije obavljati odvjetničku službu nema pravo sudjelovati u radu Skupštine Komore.

(6) Ako u slučaju iz stavka 5. ovog članka do dana održavanja Skupštine Komore zbor ne izabere drugog predstavnika, i ako o tome na vrijeme ne obavijesti Komoru, odredbe ovog Statuta o broju članova Skupštine Komore i o kvorumu prilagođuju se smanjenom broju članova.

Članak 12.

(1) Skupština Komore ima pravo razriješiti članove tijela Komore koje ona bira i u tom slučaju dužna je izabrati nove.

(2) Razrješenje člana tijela Komore koje bira Skupština Komore može predložiti Upravni odbor Komore, Izvršni odbor Komore, Predsjednik Komore, 1/3 članova Skupštine Komore ili tri zbora Komore čije ukupno članstvo predstavlja najmanje 1/4 ukupnog članstva Komore.

(3) Članu tijela Komore o čijem se razrješenju odlučuje mora biti omogućeno da se prije Skupštine Komore na kojoj će se odlučivati o njegovu razrješenju, pravodobno upozna sa zahtjevom za svojim razrješenjem, činjenicama na kojima se taj zahtjev temelji i dokazima kojima se te činjenice potkrepljuju. Isto tako, mora mu biti omogućeno da se na Skupštini Komore izjasni o zahtjevu za razrješenje.

(4) U slučaju nepopunjenosti mjesta u tijelu Komore čije članove bira Skupština Komore, Skupština Komore je obvezna na prvoj sljedećoj sjednici izabrati novog člana.

Članak 13.

Rad Skupštine Komore odvija se prema Poslovniku o radu Skupštine Komore.

Konferencija

Članak 14.

(1) Radi raspravljanja i zauzimanja stajališta o najvažnijim pitanjima odvjetništva može se sazvati Konferencija Komore.

(2) Konferenciju Komore čine svi odvjetnici upisani u Imenik odvjetnika te odvjetnički vježbenici upisani u Imenik odvjetničkih vježbenika.

(3) Odluka o sazivanju Konferencije Komore donosi se na jedan od sljedećih načina:

1. većinom glasova prisutnih članova Skupštine Komore

2. većinom glasova svih članova Upravnog odbora Komore

3. na zahtjev jedne trećine svih zborova

4. na zahtjev najmanje jedne petine svih članova Komore.

(4) Konferencija Komore se redovito saziva svake treće godine, u pravilu u prvoj godini nakon provedenih izbora.

Članak 15.

(1) Odluku o sazivanju Konferencije Komore provodi i Konferenciju Komore saziva Predsjednik Komore.

(2) Pisani poziv za Konferenciju Komore mora se objaviti na internetskim stranicama Komore i poslati svakom članu Konferencije Komore elektroničkom poštom (e-mailom), a po potrebi i na drugi prikladan način.

(3) Konferenciju Komore otvara i njome, u pravilu, rukovodi Predsjednik Komore.

(4) O radu Konferencije sastavlja se izvješće.

Članak 16.

(1) Konferencija Komore se može održati i donositi pravovaljane zaključke bez obzira na broj prisutnih članova.

(2) Konferencija Komore donosi zaključke većinom glasova prisutnih članova.

(3) Zaključci Konferencije Komore imaju važnost preporuka za druga tijela Komore.

Upravni odbor

Članak 17.

(1) Upravni odbor Komore čine Predsjednik Komore, prethodni predsjednik Komore ako obavlja odvjetničku službu, predsjednici zborova, izabrani predstavnici zborova, nacionalni predstavnik Međunarodnog udruženja odvjetnika (International Association of Lawyers, UIA), izabrani predstavnik Komore pri Međunarodnom udruženju odvjetničkih komora (International Bar Association, IBA) i pri Vijeću odvjetničkih komora Europe (Council of Bars and Law Societies of Europe, CCBE), predsjednik Komisije za međunarodne odnose te predsjednik Udruge odvjetničkih vježbenika pri Komori.

(2) Odvjetnički zborovi koji imaju više od 200 odvjetnika biraju svoje predstavnike u Upravni odbor Komore tako da nakon 200 odvjetnika na svakih daljnjih započetih dvjesto članova izabiru po jednog predstavnika u Upravni odbor Komore.

(3) Članovi odvjetničkog zbora koji su izabrani za predstavnike zbora u Upravni odbor Komore izravno postaju predstavnici zbora u Skupštini Komore s time da se njihov broj uračunava u ukupni broj predstavnika zbora u Skupštini Komore.

(4) Za člana ili zamjenika člana iz pojedinoga odvjetničkog zbora u Upravni odbor Komore može biti biran samo odvjetnik koji najmanje 10 godina kontinuirano obavlja odvjetničku službu.

(5) Odvjetnički zborovi dužni su o izboru predstavnika u Upravni odbor Komore odmah izvijestiti Komoru.

Članak 18.

(1) Upravni odbor Komore:

1. donosi pravilnike i druge opće akte Komore

2. donosi Tarifu o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (dalje: Tarifa)

3. donosi autentično tumačenje Tarife

4. donosi odluku o dodjeli Plakete dr. Ive Politea s poveljom

5. na prijedlog Predsjednika Komore bira deset članova Izvršnog odbora Komore, koji zajedno s Predsjednikom Komore čine Izvršni odbor Komore; na prijedlog Predsjednika Komore između izabranih članova Izvršnog odbora Komore izabire četiri dopredsjednika, glavnog tajnika i blagajnika; na prijedlog Predsjednika Komore, umjesto ranije izabranih dopredsjednika, glavnog tajnika i blagajnika, između izabranih članova Izvršnog odbora Komore, izabire nove članove Izvršnog odbora Komore za obavljanje navedenih funkcija; u slučaju prijevremenog prestanka mandata članu Izvršnog odbora Komore, na prijedlog Predsjednika Komore bira novog člana Izvršnog odbora Komore,

6. bira predsjednika i najmanje dva člana Disciplinskog vijeća Komore

7. imenuje voditelja upisnika odvjetničkih društava i zajedničkih odvjetničkih ureda Komore i njegova zamjenika

8. imenuje uredništvo, te glavnog urednika i urednika glasila »Odvjetnik«

9. imenuje glavnog urednika i urednika internetskih stranica Komore

10. imenuje članove i predsjednike komisija Komore

11. utvrđuje visinu upisnine, članarine, naknade za davanje suglasnosti odvjetničkim društvima, posmrtnine i ostalih davanja odvjetnika i odvjetničkih vježbenika

12. utvrđuje najviši iznos troškova disciplinskog postupka

13. utvrđuje visinu novčanih iznosa kojima mogu raspolagati Izvršni odbor Komore i Predsjednik Komore te osobe koje je za to ovlastio Izvršni odbor Komore

14. utvrđuje program i način provedbe stručnog usavršavanja odvjetnika i odvjetničkih vježbenika kao i program, postupak i način provedbe ispita iz poznavanja pravnog poretka Republike Hrvatske te nadzire provedbu tih programa u suradnji s Odvjetničkom akademijom Hrvatske odvjetničke komore,

15. priprema i utvrđuje preporuke i prijedloge o pitanjima općeg značaja za obavljanje odvjetničke službe

16. sastavlja godišnje proračune i završne račune Komore i podnosi ih na odobrenje Skupštini Komore

17. upravlja financijskim poslovanjem Komore

18. prima i odobrava izvještaje Izvršnog odbora Komore i Predsjednika Komore

19. izvršava odluke i zaključke Skupštine Komore

20. odobrava pravila zborova

21. odlučuje o žalbama protiv upravnih akata koje u prvom stupnju donosi Izvršni odbor Komore

22. odlučuje o žalbama protiv upravnih akata koje u prvom stupnju donosi Predsjednik Komore, a koji se odnose na stjecanje, mirovanje, obustavu ili gubitak prava na obavljanje odvjetništva

23. odlučuje o učlanjenju Komore u međunarodne odvjetničke i druge pravničke organizacije te izabire predstavnike Komore u tim organizacijama

24. brine se o unapređenju suradnje s komorama u drugim zemljama te s odgovarajućim stručnim i profesionalnim organizacijama u inozemstvu

25. prati rad odvjetnika i odvjetničkih vježbenika te odvjetničkih društava, zajedničkih odvjetničkih ureda i stranih podružnica te odvjetnika upisanih u imenike stranih odvjetnika i poduzima mjere za ispravno obavljanje tog rada

26. obavlja poslove općeg značaja za odvjetništvo

27. obavlja ostale poslove određene Zakonom o odvjetništvu, ovim Statutom i drugim općim aktima Komore, kao i sve ostale poslove koji nisu u djelokrugu ostalih tijela Komore ili koje na prijedlog Izvršnog odbora prihvati na rješavanje.

(2) Upravnim odborom Komore predsjedava Predsjednik Komore ili dopredsjednik Komore kojeg on odredi.

(3) O žalbi iz stavka 1. točke 21. ovog članka Upravni odbor Komore odlučuje u sastavu iz kojeg su isključeni svi članovi Izvršnog odbora Komore. Za donošenje pravovaljanih odluka o žalbi iz stavka 1. točke 21. ovog članka potrebna je prisutnost najmanje polovice punog broja članova Upravnog odbora Komore koji se dobije kad se od ukupnog broja članova odbiju članovi Izvršnog odbora Komore.

(4) O žalbi iz stavka 1. točke 22. ovog članka Upravni odbor Komore odlučuje u sastavu iz kojeg je isključen Predsjednik Komore. Za donošenje pravovaljanih odluka o žalbi iz stavka 1. točke 22. ovog članka potrebna je prisutnost najmanje polovice punog broja članova Upravnog odbora Komore koji se dobije kad se od ukupnog broja članova odbije Predsjednik Komore.

(5) Sjednicama užeg sastava Upravnog odbora Komore pri raspravljanju i odlučivanju o žalbama iz stavka 1. točaka 21. i 22. ovog članka rukovodi najstariji prisutni član užeg sastava Upravnog odbora Komore.

Članak 19.

(1) Sjednice Upravnog odbora Komore saziva Predsjednik Komore najmanje šest puta godišnje.

(2) Predsjednik Komore saziva sjednicu Upravnog odbora Komore i onda kada to zatraži trećina članova Upravnog odbora Komore. U svakom slučaju ti su članovi dužni dostaviti Predsjedniku Komore svoj obrazloženi zahtjev uz naznaku dnevnog reda sjednice.

(3) U pozivu za sjednice Upravnog odbora Komore mora biti naznačeno mjesto i vrijeme održavanja te dnevni red sjednice.

(4) Za donošenje pravovaljanih odluka potrebna je nazočnost većine članova Upravnog odbora Komore, ako ovim Statutom nije nešto drugo određeno. Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.

(5) Upravni odbor Komore može odlučiti da se pojedini dijelovi sjednice ili pojedine točke dnevnog reda sjednice oglase zatvorenima.

Članak 20.

Upravni odbor Komore dužan je pratiti rad odvjetnika, odvjetničkih vježbenika, odvjetničkih društava, zajedničkih odvjetničkih ureda i stranih podružnica, obavljanje odvjetničke službe stranih odvjetnika u Republici Hrvatskoj, te je ovlašten:

1. davati potrebne upute i upozorenja te donositi odluke u vezi s tim radom

2. tražiti od odvjetnika i odvjetničkih vježbenika, odvjetničkih društava i zajedničkih odvjetničkih ureda, stranih podružnica i odvjetnika upisanih u imenike stranih odvjetnika, neposredno ili posredovanjem zborova, obavijesti i podatke koji se odnose na obavljanje njihova rada.

Članak 21.

(1) Upravni odbor Komore i Odvjetnička akademija Hrvatske odvjetničke komore brinu se o trajnom stručnom usavršavanju odvjetnika i odvjetničkih vježbenika:

1. organiziranjem savjetovanja, seminara, tečajeva, predavanja, tribina, okruglih stolova i sl.

2. izdavanjem časopisa, knjiga i drugih tiskovina

3. obavještavanjem putem internetskih stranica Komore

4. donošenjem Programa o načinu provedbe stručnog usavršavanja odvjetnika sukladno zakonu.

(2) Oblike trajnog stručnog usavršavanja iz stavka 1. ovog članka Upravni odbor Komore i Odvjetnička akademija Hrvatske odvjetničke komore mogu organizirati i provoditi u suradnji s pojedinim zborovima, sudovima, drugim državnim tijelima, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom javnobilježničkom komorom, fakultetima, Pravosudnom akademijom kao i drugim stručnim i znanstvenim ustanovama, zakladama, stručnim i profesionalnim udrugama, trgovačkim društvima itd.

(3) Razne oblike trajnog stručnog usavršavanja Upravni odbor Komore i Odvjetnička akademija Hrvatske odvjetničke komore mogu organizirati i ostvarivati i u suradnji s inozemnim odvjetničkim komorama i drugim stručnim organizacijama.

Izvršni odbor

Članak 22.

(1) Izvršni odbor Komore čine Predsjednik Komore, četiri dopredsjednika, glavni tajnik, blagajnik te još četiri člana, a biraju se na prijedlog Predsjednika Komore iz redova članova Upravnog odbora Komore.

(2) Predsjednik Komore će između članova Izvršnog odbora Komore imenovati izvjestitelje za upise u imenike i upisnike Komore.

(3) Izvršnim odborom Komore predsjedava Predsjednik Komore, osim u slučaju iz članka 23. stavka 2. ovog Statuta.

Članak 23.

(1) Izvršni odbor Komore:

1. odlučuje o zahtjevima za upis u Imenik odvjetnika i Imenik odvjetničkih vježbenika te o zahtjevima za upise u imenike stranih odvjetnika

2. izdaje prethodne suglasnosti odvjetničkim društvima o sukladnosti ugovora o osnivanju sa zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Komore te potvrdu Komore da su odvjetnici osnivači upisani u Imenik odvjetnika odnosno u imenik stranih odvjetnika, kao i prethodne suglasnosti za upis promjene u sudskom registru trgovačkih društava

3. donosi rješenje o mirovanju obavljanja odvjetničke službe, rješenje o obustavi obavljanja odvjetničke službe te rješenje o brisanju iz Imenika odvjetnika odnosno imenika stranih odvjetnika, kada je to određeno ovim Statutom

4. donosi rješenja o zabrani i obustavi rada odvjetničkog društva i strane podružnice iz članka 32. stavaka 1. i 3. Zakona o odvjetništvu

5. donosi rješenje o zabrani rada odvjetnika, zajedničkog odvjetničkog ureda, odvjetničkog društva, odvjetnika upisanog u imenik stranih odvjetnika i strane podružnice zbog razloga iz članka 44. stavka 12. Zakona o odvjetništvu

6. donosi rješenje kojim odobrava sadržaj internetskih stranica odvjetnika, zajedničkih odvjetničkih ureda i odvjetničkih društava, odnosno pojedinih dijelova tih stranica

7. donosi rješenje o brisanju cijele internetske stranice odvjetnika, zajedničkih odvjetničkih ureda i odvjetničkih društava, odnosno pojedinih dijelova tih stranica

8. odlučuje o obnovi postupka za upis u Imenik odvjetnika i Imenik odvjetničkih vježbenika te imenike stranih odvjetnika

9. odlučuje o žalbama izjavljenim protiv rješenja koja donosi Predsjednik Komore, osim rješenja koja se odnose na stjecanje, mirovanje, obustavu ili gubitak prava na obavljanje odvjetništva

10. postavlja privremene zastupnike i preuzimatelje ureda kad je to ovim Statutom određeno

11. rješava hitna pitanja u svezi s radom Komore koja se ne mogu odgoditi do sljedeće sjednice Upravnog odbora Komore

12. odobrava isplate gotovine iz blagajne Komore do iznosa koji mu je odobrio Upravni odbor Komore i raspolaže njima te određuje članove Izvršnog odbora Komore koji imaju ovlasti raspolagati novčanim sredstvima Komore

13. razmatra ugovore o osnivanju odvjetničkih društava, ugovore o osnivanju zajedničkih odvjetničkih ureda, ugovore o povezivanju odvjetničkih ureda, odluku o osnivanju strane podružnice te ugovore koje odvjetnici sklapaju sa strankama radi pružanja pravne pomoći uz plaćanje naknade u paušalnim iznosima

14. obavlja ostale poslove predviđene ovim Statutom ili drugim općim aktom Komore te poslove koje mu povjeri Upravni odbor Komore.

(2) Kada Izvršni odbor Komore odlučuje o žalbama protiv rješenja koja je Presjednik Komore donio u prvom stupnju, Predsjednik Komore ne može sudjelovati u radu Izvršnog odbora Komore.

Članak 24.

(1) Sjednice Izvršnog odbora Komore saziva Predsjednik Komore.

(2) Za donošenje pravovaljanih zaključaka potrebna je prisutnost većine članova Izvršnog odbora Komore. Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.

(3) O svojim zaključcima i svojem radu Izvršni odbor Komore izvješćuje Upravni odbor Komore, u pravilu, na njegovoj prvoj idućoj sjednici.

(4) Za svoj rad Izvršni odbor Komore odgovara Upravnom odboru Komore.

(5) Izvršni odbor Komore može odlučiti da se pojedini dijelovi sjednice ili pojedine točke dnevnog reda sjednice oglase zatvorenim.

Predsjednik

Članak 25.

(1) Za Predsjednika Komore može biti biran odvjetnik koji najmanje 15 godina kontinuirano obavlja odvjetničku službu.

(2) Predsjednik Komore:

1. saziva sjednice Upravnog odbora Komore i Izvršnog odbora Komore i predsjedava tim tijelima

2. predstavlja i zastupa Komoru

3. donosi rješenje o brisanju iz Imenika odvjetnika na zahtjev odvjetnika i u slučaju smrti odvjetnika

4. donosi rješenja o upisu odvjetničkih vježbenika u Imenik odvjetničkih vježbenika te o njihovu brisanju

5. donosi rješenja o preseljenju sjedišta odvjetničkih ureda

6. donosi rješenja o obustavi obavljanja odvjetničke službe kad je protiv odvjetnika određen pritvor ili istražni zatvor

7. donosi rješenja o imenovanju punomoćnika za pružanje besplatne pravne pomoći

8. prima svečane prisege novoupisanih odvjetnika

9. odobrava isplate iz blagajne Komore do iznosa koji mu je odobrio Upravni odbor Komore i raspolaže njima

10. obavlja druge poslove predviđene ovim Statutom ili drugim općim aktom Komore te poslove koje mu povjere Upravni odbor Komore ili Izvršni odbor Komore.

(3) Važnije predmete iz svojega djelokruga Predsjednik Komore može iznijeti pred Izvršni odbor Komore.

(4) Za svoj rad Predsjednik Komore odgovara Skupštini Komore i Upravnom odboru Komore.

(5) O svojem radu Predsjednik Komore izvješćuje Upravni odbor Komore, u pravilu, na njegovoj prvoj idućoj sjednici.

Članak 26.

(1) Ako je Predsjednik Komore spriječen obnašati svoju dužnost, tada ga zamjenjuje s istim ovlastima jedan od dopredsjednika kojega on odredi.

(2) Obavljanje pojedinih poslova iz svojeg djelokruga Predsjednik Komore može posebnom odlukom povjeriti drugim članovima Izvršnog odbora Komore.

Članak 27.

(1) Mandat Predsjednika Komore prestaje istekom mandata na koji je izabran, ostavkom, razrješenjem, brisanjem iz Imenika odvjetnika ili smrću.

(2) U slučaju prestanka mandata Predsjednika Komore prije isteka mandata na koji je izabran, do izbora novog Predsjednika Komore, vršitelj dužnosti Predsjednika Komore je dopredsjednik Komore iz članka 26. stavka 1. ovog Statuta.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovog članka Upravni odbor Komore će na prvoj idućoj sjednici sazvati izvanrednu Skupštinu Komore radi izbora novog Predsjednika.

(4) Mandat Predsjednika Komore izabranog sukladno stavku 3. ovog članka traje do prve iduće redovite izborne Skupštine Komore.

(5) U slučaju prestanka mandata Predsjednika Komore prije isteka mandata na koji je izabran, a koji prestanak nastupi u zadnjoj godini njegovog mandata, neće se sazivati izvanredna Skupština Komore sukladno stavku 3. ovog članka već će se Predsjednik Komore izabrati na redovitoj izbornoj Skupštini Komore.

Nadzorni odbor

Članak 28.

(1) Nadzorni odbor Komore sastoji se od tri člana, koji između sebe biraju predsjednika.

(2) Nadzorni odbor Komore dužan je najmanje dva puta godišnje pregledati novčano poslovanje Komore i završni račun. O svom radu podnosi izvještaj svake godine Skupštini Komore.

(3) Upravni odbor Komore, Izvršni odbor Komore, Predsjednik Komore i druga tijela Komore, osim Disciplinskog tužiteljstva Komore, Disciplinskog suda Komore, Višeg disciplinskog suda Komore i Disciplinskog vijeća Komore, dužni su Nadzornom odboru Komore dati potrebne podatke u svezi sa svojim radom.

Zborovi

Članak 29.

(1) Odvjetnici koji su upisani u Imenik odvjetnika Komore istodobno su članovi odvjetničkog zbora na čijem je području sjedište njihova ureda.

(2) Zborovi odvjetnika osnivaju se na području svake županije i Grada Zagreba i čine ih odvjetnici čiji se uredi nalaze na području županije odnosno Grada Zagreba. Ako odvjetnički ured ima više pisarnica, odvjetnici koji rade u pojedinim pisarnicama članovi su onih zborova na području kojih se nalaze pisarnice u kojima rade.

(3) Ako na području županije ima manje od dvadeset pet odvjetnika, ne osniva se poseban zbor te županije, već se odvjetnici s područja te županije priključuju zboru susjedne županije koji odredi Upravni odbor Komore.

(4) Odvjetnički zborovi su područna tijela Komore.

(5) Na području pojedinoga odvjetničkog zbora mogu se, u mjestima s najmanje deset odvjetnika, osnovati odvjetnički odbori koji djeluju u sastavu zbora.

(6) Odnos odvjetničkog zbora, pitanja spajanja s drugim odvjetničkim zborovima kao i odnosa s odvjetničkim odborima, uređuju se u skladu s ovim Statutom te pravilima odvjetničkog zbora.

(7) Odvjetnički zbor donosi svoja pravila, koja stupaju na snagu kad ih odobri Upravni odbor Komore.

(8) Odvjetnički zborovi imaju svoje prihode i proračune, koje donosi upravni odbor zbora.

Članak 30.

(1) Osnovna je dužnost odvjetničkog zbora da, u skladu s odredbama zakona, ovog Statuta, Kodeksa odvjetničke etike i ostalih općih akata Komore, svojih akata te odluka i uputa tijela Komore:

1. čuva ugled odvjetništva i unapređuje ga kao samostalnu i neovisnu službu

2. štiti prava i interese odvjetnika, odvjetničkih društava i odvjetničkih vježbenika

3. nadzire odvjetnike, odvjetničke vježbenike, odvjetnička društva i zajedničke odvjetničke urede u obavljanju njihove službe

4. razvija odvjetničku etiku

5. samostalno ili u suradnji s drugim zborovima, Komorom, sudovima i drugim državnim tijelima ili tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udrugama pravnika, područnim tijelima javnih bilježnika, fakultetima itd., organizira i provodi razne oblike trajnog stručnog usavršavanja

6. utvrđuje članarinu koja se plaća zboru.

(2) Ostale dužnosti zbora utvrđuju se njegovim pravilima.

Članak 31.

(1) Tijela zbora jesu:

a) Skupština zbora

b) Upravni odbor zbora

c) Predsjednik zbora

d) Nadzorni odbor zbora.

(2) Za predsjednika zbora može biti biran odvjetnik koji najmanje 10 godina kontinuirano obavlja odvjetničku službu.

(3) Zbor između svojih članova može izabrati disciplinsko vijeće zbora te druga tijela.

(4) Mandat navedenih tijela zbora je tri godine.

(5) Godišnje skupštine zborova održavaju se prije Skupštine Komore.

(6) Izbori u zborovima za predstavnike zborova u tijelima Komore moraju biti usklađeni s izborima odgovarajućih tijela Komore.

Članak 32.

(1) Upravni odbor zbora dužan je redovito obavještavati Upravni odbor Komore o svim važnijim pitanjima koja se pojavljuju u radu odvjetnika na području zbora, o materijalnim uvjetima njihova rada te o pružanju pravne pomoći na području zbora.

(2) Upravni odbor zbora dužan je obavijestiti Komoru o mjestu i vremenu održavanja Skupštine zbora te podnijeti izvješće o održanoj Skupštini zbora.

(3) Disciplinsko vijeće zbora, u skladu s odredbama ovog Statuta, provodi disciplinski postupak i izriče disciplinske mjere za lakše povrede dužnosti i ugleda odvjetništva što ih počine članovi zbora.

Disciplinsko tužiteljstvo

Članak 33.

(1) Disciplinsko tužiteljstvo Komore je neovisno tijelo Komore koje čini Disciplinski tužitelj i njegovi zamjenici.

(2) Disciplinsko tužiteljstvo Komore predstavlja i njime upravlja Disciplinski tužitelj, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenjuje ga zamjenik kojeg on odredi.

(3) Disciplinski tužitelj i njegovi zamjenici su u svojemu radu neovisni te rade u skladu sa zakonom, ovim Statutom i Kodeksom odvjetničke etike, s time što su zamjenici Disciplinskog tužitelja dužni postupati po njegovim uputama.

(4) Disciplinsko tužiteljstvo Komore:

– pokreće disciplinske postupke za teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva

– prikuplja činjenice i dokaze bitne za odlučivanje o osnovanosti disciplinskih prijava i o disciplinskoj odgovornosti disciplinskih okrivljenika

– podiže optužnice za teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva

– zastupa optužbe pred Disciplinskim sudom Komore

– podnosi žalbe protiv presuda Disciplinskog suda Komore

– daje odgovore i očitovanja te sudjeluje u postupcima u povodu izvanrednih pravnih lijekova

– postupke radi lakših povreda dužnosti i ugleda odvjetništva ustupa disciplinskom vijeću, koje je dužno o predmetima meritorno odlučiti

– odbacuje disciplinske prijave prije podizanja optužnica

– predlaže Disciplinskom sudu Komore opozive uvjetnih osuda

– predlaže donošenje i ukidanje odluke o obustavi obavljanja odvjetničke službe

– izvješćuje podnositelje disciplinskih prijava o odbačajima istih

– obavlja ostale poslove predviđene zakonom i ovim Statutom.

Članak 34.

(1) Disciplinskog tužitelja i njegove zamjenike bira i razrješuje Skupština Komore.

(2) Disciplinski tužitelj i njegovi zamjenici biraju se na vrijeme od 3 godine.

(3) Dužnost Disciplinskog tužitelja i njegovih zamjenika prestaje istekom mandata na koji su izabrani, razrješenjem, ostavkom, brisanjem iz Imenika odvjetnika ili smrću.

(4) Na obrazloženi prijedlog Disciplinskog tužitelja, odluku o privremenom udaljenju s dužnosti zamjenika disciplinskog tužitelja donosi Izvršni odbor Komore.

(5) Članu Disciplinskog tužiteljstva Komore o čijem se razrješenju ili privremenom udaljenju s dužnosti odlučuje mora biti omogućeno da se prije Skupštine Komore ili sjednice Izvršnog odbora Komore na kojoj će se odlučivati o njegovu razrješenju odnosno privremenom udaljenju s dužnosti, pravodobno upozna sa zahtjevom za razrješenje odnosno prijedlogom za privremeno udaljenje s dužnosti, činjenicama na kojima se taj zahtjev odnosno prijedlog temelji i dokazima kojima se te činjenice potkrepljuju. Isto tako, mora mu biti omogućeno da se na Skupštini Komore ili sjednici Izvršnog odbora Komore izjasni o zahtjevu za razrješenje odnosno prijedlogu za privremeno udaljenje s dužnosti.

(6) Za Disciplinskog tužitelja i njegovog zamjenika ne može biti izabran odvjetnik koji je pravomoćno osuđen u disciplinskom postupku pred Disciplinskim sudom Komore radi teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva.

Disciplinski sud

Članak 35.

(1) Disciplinski sud Komore je neovisno tijelo Komore koje odlučuje o težim povredama dužnosti i ugleda odvjetništva što ih počine odvjetnici i odvjetnički vježbenici.

(2) Disciplinski sud Komore odlučuje i o žalbama protiv odluka disciplinskog vijeća donesenima u prvom stupnju.

(3) Radom Disciplinskog suda Komore upravlja njegov predsjednik, a u slučaju predsjednikove spriječenosti to čini njegov zamjenik.

(4) Disciplinski sud Komore sudi u vijećima, koja se sastoje od predsjednika vijeća i dva člana.

(5) Ako se postupak vodi protiv odvjetničkog vježbenika, jedan član vijeća mora biti odvjetnički vježbenik, kojega određuje predsjednik Disciplinskog suda Komore između pet odvjetničkih vježbenika, što ih za svaku tekuću godinu mandata Disciplinskog suda Komore izabere Udruga odvjetničkih vježbenika pri Komori u skladu sa svojim pravilima.

Članak 36.

(1) Predsjednika Disciplinskog suda Komore, njegovog zamjenika i suce Disciplinskog suda Komore bira i razrješuje Skupština Komore.

(2) Predsjednik Disciplinskog suda Komore, njegov zamjenik i suci Disciplinskog suda Komore biraju se na vrijeme od 3 godine.

(3) Dužnost Predsjednika Disciplinskog suda Komore, njegovog zamjenika i sudaca Disciplinskog suda Komore prestaje istekom mandata na koji su izabrani, razrješenjem, ostavkom, brisanjem iz Imenika odvjetnika ili smrću.

(4) Na obrazloženi prijedlog Predsjednika Disciplinskog suda, odluku o privremenom udaljenju s dužnosti suca Disciplinskog suda donosi Izvršni odbor Komore.

(5) Članu Disciplinskog suda Komore o čijem se razrješenju ili privremenom udaljenju s dužnosti odlučuje mora biti omogućeno da se prije Skupštine Komore ili sjednice Izvršnog odbora Komore na kojoj će se odlučivati o njegovu razrješenju odnosno privremenom udaljenju s dužnosti, pravodobno upozna sa zahtjevom za razrješenje odnosno prijedlogom za privremeno udaljenje s dužnosti, činjenicama na kojima se taj zahtjev odnosno prijedlog temelji i dokazima kojima se te činjenice potkrepljuju. Isto tako, mora mu biti omogućeno da se na Skupštini Komore ili sjednici Izvršnog odbora Komore izjasni o zahtjevu za razrješenje odnosno prijedlogu za privremeno udaljenje s dužnosti.

(6) Za predsjednika Disciplinskog suda Komore, njegovog zamjenika te suce Disciplinskog suda Komore, ne može biti izabran odvjetnik koji je pravomoćno osuđen u disciplinskom postupku pred Disciplinskim sudom Komore radi teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva.

Članak 37.

Disciplinski suci su u sudovanju neovisni i sude po zakonu, ovom Statutu i Kodeksu odvjetničke etike.

Viši disciplinski sud

Članak 38.

Viši disciplinski sud Komore neovisno je tijelo Komore, koje odlučuje o žalbama protiv odluka Disciplinskog suda Komore donesenih u prvom stupnju, a obavlja i druge poslove određene zakonom i ovim Statutom.

Članak 39.

(1) Predsjednika Višeg disciplinskog suda Komore, njegovog zamjenika i suce Višeg disciplinskog suda Komore bira i razrješava dužnosti Skupština Komore.

(2) Predsjednik Višeg disciplinskog suda Komore, njegov zamjenik i suci Višeg disciplinskog suda Komore biraju se na vrijeme od 3 godine.

(3) Dužnost Predsjednika Višeg disciplinskog suda Komore, njegova zamjenika i sudaca Višeg disciplinskog suda Komore prestaje istekom mandata na koji su izabrani, razrješenjem, ostavkom, brisanjem iz Imenika odvjetnika ili smrću.

(3) Na postupak razrješenja i privremenog udaljenja s dužnosti člana Višega disciplinskog suda Komore na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 36. stavaka 4. i 5. ovog Statuta.

(4) Za predsjednika Višeg disciplinskog suda Komore, njegovog zamjenika te suce Višeg disciplinskog suda Komore, ne može biti izabran odvjetnik koji je pravomoćno osuđen u disciplinskom postupku pred Disciplinskim sudom Komore radi teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva.

Članak 40.

(1) Radom Višega disciplinskog suda Komore upravlja njegov predsjednik, a u slučaju predsjednikove spriječenosti to čini njegov zamjenik.

(2) Viši disciplinski sud Komore sudi u vijećima, koja se sastoje od predsjednika vijeća i dva člana. Sastav vijeća i redoslijed prema kojemu im se dodjeljuju predmeti utvrđuje Viši disciplinski sud Komore na početku svake godine svog mandata.

(3) Ako se postupak vodi protiv odvjetničkog vježbenika, jedan član vijeća mora biti odvjetnički vježbenik, kojega određuje predsjednik Višeg disciplinskog suda Komore između pet odvjetničkih vježbenika, što ih za svaku tekuću godinu mandata Višeg disciplinskog suda Komore izabere Udruga odvjetničkih vježbenika pri Komori u skladu sa svojim pravilima.

Članak 41.

Suci Višeg disciplinskog suda Komore su u sudovanju neovisni i sude po zakonu, ovom Statutu i Kodeksu odvjetničke etike.

Disciplinska vijeća

Članak 42.

(1) Za lakše povrede dužnosti i ugleda odvjetništva odvjetnici i odvjetnički vježbenici odgovaraju pred disciplinskim vijećima koja se sastoje od tri člana. Članove disciplinskih vijeća bira Upravni odbor Komore, odnosno zbor između svojih članova.

(2) Disciplinsko vijeće Komore ovlašteno je pojedine predmete ustupiti na rješavanje disciplinskim vijećima zborova ako su ona osnovana.

(3) O žalbama protiv odluka disciplinskih vijeća odlučuje Disciplinski sud Komore.

III. STJECANJE I PRESTANAK PRAVA NA OBAVLJANJE ODVJETNIŠTVA

Članak 43.

(1) Pravo na obavljanje odvjetništva stječe se nakon dane svečane prisege, upisom u Imenik odvjetnika.

(2) O činjenici upisa u Imenik odvjetnika odvjetniku se izdaje rješenje i odvjetnička iskaznica.

(3) Odluku o sadržaju, veličini i obliku odvjetničke iskaznice donosi Upravni odbor Komore.

(4) U slučaju promjene bilo kojeg podatka u iskaznici, odvjetnik je dužan bez odgode zatražiti izdavanje nove iskaznice.

(5) Troškove izdavanja iskaznice snosi odvjetnik.

Članak 44.

(1) Zahtjev za upis u Imenik odvjetnika podnosi se Komori.

(2) Podnositelj zahtjeva je uz zahtjev dužan priložiti dokaze da ispunjava propisane uvjete za obavljanje odvjetničke službe te naznačiti mjesto u kojem namjerava obavljati odvjetničku službu.

(3) O zahtjevu odlučuje Izvršni odbor Komore. Izvršni odbor Komore odlučivati će o zahtjevima koji su zaprimljeni najkasnije 15 dana prije dana održavanja sjednice Izvršnog odbora Komore. Postupak do donošenja rješenja provodi izvjestitelj za upise u imenike Komore.

(4) Protiv rješenja Izvršnog odbora Komore o zahtjevu za upis u Imenik odvjetnika podnositelj zahtjeva može podnijeti žalbu Upravnom odboru Komore u roku od 8 dana od dostave rješenja.

Članak 45.

Prije odlučivanja o zahtjevu za upis u Imenik odvjetnika Komora može zatražiti od podnositelja zahtjeva da dopuni dokaze o svom pravu na upis u Imenik odvjetnika.

Članak 46.

Postupak u povodu zahtjeva za upis u Imenik odvjetnika može se prekinuti ako je protiv podnositelja zahtjeva pokrenut kazneni postupak zbog kaznenog djela koje se ne progoni po službenoj dužnosti, a koje bi ga činilo nedostojnim za obavljanje odvjetničke službe ili ako je protiv njega zbog istog razloga, ili zbog disciplinskog djela koje bi ga činilo nedostojnim za obavljanje odvjetničke službe, pokrenut disciplinski postupak u tijelu ili pravnoj osobi u kojoj radi ili koje je član.

Članak 47.

Ako Izvršni odbor Komore ne donese rješenje o urednom zahtjevu u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva, a ne postoje razlozi za odgodu upisa, podnositelj zahtjeva može podnijeti žalbu Upravnom odboru Komore kao da je zahtjev odbijen.

Članak 48.

(1) Ako se poslije odobrenog upisa sazna da podnositelj nije ispunjavao uvjete za stjecanje prava na obavljanje odvjetničke službe, upisni će se postupak obnoviti po službenoj dužnosti, na zahtjev Disciplinskog tužitelja, Upravnog odbora Komore ili ministra nadležnog za poslove pravosuđa.

(2) O prijedlogu za obnovu postupka odlučuje Izvršni odbor Komore.

Članak 49.

Podnositelj zahtjeva kojemu je odobren upis u Imenik odvjetnika daje svečanu prisegu pred Predsjednikom Komore ili pred dopredsjednikom kojega odredi Predsjednik Komore.

Članak 50.

(1) Odvjetnik kojemu prestaje obavljanje odvjetničke službe radi stupanja u radni odnos, osim ako se zapošljava kod odvjetnika koji samostalno obavlja odvjetničku službu, u odvjetničkom društvu ili kod odvjetnika koji odvjetničku službu obavlja u zajedničkom odvjetničkom uredu, ili zato što se odriče obavljanja odvjetničke službe iz osobnih razloga ili radi odlaska u mirovinu, mora najkasnije 15 dana prije namjeravanog prestanka obavljanja odvjetničke službe Komori podnijeti zahtjev za brisanje iz Imenika odvjetnika.

(2) U slučaju smrti odvjetnika, nasljednici su dužni u roku od 30 dana, računajući od dana smrti odvjetnika, podnijeti zahtjev za njegovo brisanje iz Imenika odvjetnika.

(3) Zahtjev za brisanje iz Imenika odvjetnika iz stavaka 1. i 2. ovog članka mora sadržavati razlog brisanja, točan datum prestanka obavljanja odvjetničke službe, prijedlog za imenovanje preuzimatelja odvjetničkog ureda te pisanu suglasnost predloženog preuzimatelja, a zahtjev iz stavka 2. ovog članka i dokaz o smrti odvjetnika.

(4) U slučajevima iz stavaka 1. i 2. ovog članka rješenje o brisanju iz Imenika odvjetnika donosi Predsjednik Komore.

(5) Ako podnositelj zahtjeva za brisanje ne predloži preuzimatelja i ne dostavi njegovu pisanu suglasnost, preuzimatelja će imenovati Predsjednik Komore istim rješenjem kojim odlučuje o zahtjevu za brisanje.

(6) Protiv rješenja Predsjednika Komore kojim je odlučeno o zahtjevu za brisanje, podnositelj zahtjeva i odvjetnik koji je imenovan preuzimateljem odvjetničkog ureda mogu podnijeti žalbu Upravnom odboru Komore u roku od 8 dana od dostave rješenja.

Članak 51.

(1) Ako odvjetnik, odnosno osobe ovlaštene na podnošenje zahtjeva za brisanje umrlog odvjetnika, ne podnesu zahtjev za brisanje u propisanom roku, po saznanju za razlog za prestanak obavljanja odvjetničke službe, o brisanju odvjetnika i imenovanju preuzimatelja odvjetničkog ureda odlučit će Izvršni odbor Komore po službenoj dužnosti.

(2) Protiv rješenja Izvršnog odbora Komore o brisanju iz Imenika odvjetnika može se podnijeti žalba Upravnom odboru Komore u roku od 8 dana od dostave rješenja.

Članak 52.

(1) Rješenje o brisanju iz Imenika odvjetnika u slučajevima prestanka prava na obavljanje odvjetničke službe iz razloga navedenih u članku 56. (osim stavka 1. točaka 1., 7. i 8.) Zakona o odvjetništvu, donosi Izvršni odbor Komore te istim rješenjem imenuje preuzimatelja odvjetničkog ureda.

(2) Protiv rješenja Izvršnog odbora Komore iz stavka 1. ovog članka dopuštena je žalba Upravnom odboru Komore u roku od 8 dana od dana dostave rješenja.

Članak 53.

(1) Odvjetnik koji se zapošljava kod odvjetnika koji samostalno obavlja odvjetničku službu, u odvjetničkom društvu ili kod odvjetnika koji odvjetničku službu obavlja u zajedničkom odvjetničkom uredu dužan je o tome odmah izvijestiti Komoru te dostaviti primjerak ugovora o zasnivanju radnog odnosa.

(2) O prestanku radnog odnosa odvjetnika poslodavac i odvjetnik dužni su najkasnije 15 dana prije prestanka radnog odnosa izvijestiti Komoru te dostaviti dokaz o prestanku radnog odnosa.

(3) Izvješće iz stavka 2. ovog članka mora sadržavati podatak o tome nastavlja li odvjetnik samostalno obavljati odvjetničku službu, nastavlja li nesamostalno obavljati odvjetničku službu kod drugog poslodavca ili prestaje s obavljanjem odvjetništva.

(4) Ako odvjetnik nastavlja samostalno obavljati odvjetničku službu, izvješće iz stavka 2. ovog članka mora sadržavati i podatak o sjedištu odvjetničkog ureda u kojem nastavlja obavljati odvjetnišvo, o brojevima telefona te adresi elektroničke pošte (e-maila). Ako odvjetnik nastavlja nesamostalno obavljati odvjetničku službu, izvješće iz stavka 2. ovog članka mora sadržavati i podatke o novom poslodavcu.

(5) Ako odvjetnik prestaje s obavljanjem odvjetničke službe, uz izvješće iz stavka 2. ovog članka mora biti priložen i njegov zahtjev za brisanje iz Imenika odvjetnika.

Članak 54.

Odredbe ove glave, osim dijela kojim je propisana obveza davanja svečane prisege, na odgovarajući način primjenjuju se i na odvjetnike iz članka 36. a i 36. b Zakona o odvjetništvu.

IV. STJECANJE I PRESTANAK PRAVA NA OBAVLJANJE ODVJETNIČKE VJEŽBE

Članak 55.

(1) Zahtjev za upis u Imenik odvjetničkih vježbenika podnosi se Komori.

(2) O zahtjevu odlučuje Izvršni odbor Komore. Izvršni odbor Komore odlučivati će o zahtjevima koji su zaprimljeni najkasnije 15 dana prije dana održavanja sjednice Izvršnog odbora Komore. Postupak do donošenja rješenja provodi izvjestitelj za upise u imenike Komore.

(3) Protiv rješenja Izvršnog odbora Komore o zahtjevu za upis u Imenik odvjetničkih vježbenika, može se podnijeti žalba Upravnom odboru Komore u roku od 8 dana od dostave rješenja.

Članak 56.

(1) Uz zahtjev za upis u Imenik odvjetničkih vježbenika treba priložiti dokaze da su ispunjeni zakonski uvjeti za upis te ugovor o radu zaključen između osobe koja traži upis i odvjetnika koji samostalno obavlja odvjetničku službu, odvjetnika koji odvjetničku službu obavlja u zajedničkom odvjetničkom uredu odnosno odvjetničkog društva.

(2) Odvjetnik koji nesamostalno obavlja odvjetničku službu ne može primati na vježbu odvjetničke vježbenike.

Članak 57.

(1) Vježbeniku kojem je odobren upis izdaje se o tome rješenje i iskaznica odvjetničkog vježbenika.

(2) Odluku o sadržaju, veličini i obliku iskaznice odvjetničkog vježbenika donosi Upravni odbor Komore.

Članak 58.

(1) Na odvjetničke vježbenike se na odgovarajući način primjenjuju odredbe ovog Statuta o stjecanju, mirovanju, obustavi i prestanku prava na obavljanje odvjetničke službe te o obnovi upisnog postupka.

(2) U rješenju donesenom u postupku za obnovu upisnog postupka odlučit će se ostaje li ranija odluka o upisu na snazi ili se ukida i određuje brisanje iz Imenika odvjetničkih vježbenika.

Članak 59.

Odvjetnički vježbenici obvezatno se udružuju u Udrugu odvjetničkih vježbenika pri Komori, bez svojstva pravne osobe. Organizacija i rad Udruge uređuju se, u skladu s ovim Statutom, pravilima Udruge, koja stupaju na snagu kad ih odobri Upravni odbor Komore.

Članak 60.

(1) Odvjetnički vježbenik kojem je prestala vježba dužan je najkasnije u roku od 2 mjeseca računajući od dana prestanka vježbe podnijeti zahtjev za brisanje iz Imenika odvjetničkih vježbenika.

(2) Zahtjev mora sadržavati podatak o datumu prestanka vježbe te dokaz o prestanku radnog odnosa u odvjetničkom uredu.

(3) Rješenje o brisanju iz Imenika odvjetničkih vježbenika donosi Predsjednik Komore.

(4) Odvjetnik koji samostalno obavlja odvjetničku službu, odvjetnik koji odvjetničku službu obavlja u zajedničkom odvjetničkom uredu, odnosno odvjetničko društvo kod kojeg je odvjetnički vježbenik bio na vježbi, dužni su odmah po prestanku vježbe pisanim putem o tome izvijestiti Komoru.

V. PRAVA I DUŽNOSTI ODVJETNIKA I ODVJETNIČKIH VJEŽBENIKA

Članak 61.

(1) Odvjetnik ima pravo birati i biti biran u tijela Komore.

(2) Odvjetnici koji su izabrani u Skupštinu Komore dužni su prisustvovati Skupštini Komore. Odvjetnici koji su izabrani u druga tijela Komore dužni su prisustvovati sjednicama tih tijela.

(3) Odvjetnici su dužni postupati u skladu sa zaključcima tijela Komore.

Članak 62.

Odvjetnik je dužan na zahtjev tijela Komore davati bez odgode podatke i obavijesti, koji se odnose na njegovo držanje i rad u obavljanju odvjetničke službe.

Članak 63.

(1) Ako je odvjetnik zbog bolesti ili opravdane odsutnosti ili iz drugih opravdanih razloga dulje od 45 dana spriječen obavljati odvjetničku službu, dužan je u roku od 15 dana od saznanja o toj činjenici, dogovoriti zamjenu s drugim odvjetnikom za vrijeme spriječenosti za obavljanje odvjetničke službe te u istom roku o tome obavijestiti Komoru i zatražiti mirovanje obavljanja odvjetničke službe.

(2) Rješenjem kojim se odvjetniku odobrava mirovanje obavljanja odvjetničke službe u skladu s odredbama Zakona o odvjetništvu, Izvršni odbor Komore imenovat će mu privremenog zastupnika ponajprije iz redova odvjetnika koji imaju ured u istom mjestu, osim ako je spriječeni odvjetnik dogovorio zamjenu za vrijeme spriječenosti za obavljanje odvjetničke službe i o tome obavijestio Komoru.

(3) U odvjetničkim društvima i zajedničkim odvjetničkim uredima odvjetnika zamjenjuju drugi odvjetnici u društvu ili zajedničkom odvjetničkom uredu.

(4) Odvjetnik koji nesamostalno obavlja odvjetničku službu može dogovoriti zamjenu za vrijeme svoje spriječenosti za obavljanje odvjetničke službe ili preuzeti obvezu privremenog zastupnika samo uz suglasnost poslodavca. Suglasnost poslodavca nije potrebna ukoliko odvjetnik koji je privremeno spriječen obavljati odvjetničku službu i odvjetnik s kojim je dogovorio zamjenu obavljaju odvjetničku službu kod istog poslodavca.

(5) Odredbe o pravima i dužnostima privremenog zastupnika iz članaka 80., 82., 84. i 85. ovog Statuta na odgovarajući način primjenjuju se na privremenog zastupnika imenovanom odvjetniku kojem miruje obavljanje odvjetničke službe kao i na odvjetnika s kojim je odvjetnik dogovorio zamjenu za vrijeme spriječenosti za obavljanje odvjetničke službe.

Članak 64.

(1) U obavljanju odvjetničke službe odvjetnik se može sporazumjeti sa strankom da joj trajnije pruža usluge pravne pomoći, uz odgovarajuću mjesečnu ili drukčije određenu nagradu (ugovor o pružanju pravne pomoći na određeno ili neodređeno vrijeme), u skladu s Tarifom i Kodeksom odvjetničke etike.

(2) Ugovor o pružanju pravne pomoći sklapa se u pisanom obliku.

(3) Ako Ugovor iz stavka 1. ovog članka sadrži odredbe o usmenom ili pismenom pravnom savjetovanju uz mjesečnu nagradu odvjetnik ga je dužan dostaviti Izvršnom odboru Komore na odobrenje i ovjeru.

Članak 65.

(1) Odvjetnik je dužan deset godina nakon završetka zastupanja čuvati isprave stranaka te spise u svezi s predmetima stranaka, izuzev u slučaju da stranka preuzme spis i isprave u kojem slučaju je odvjetnik oslobođen dužnosti čuvanja.

(2) Spise posebnog povijesnog, znanstvenog ili političkog značaja odvjetnik je dužan trajno čuvati, odnosno, uz pristanak stranaka, povjeriti ih na čuvanje kojem javnom arhivu.

(3) Ako se stranke protive povjeravanju spisa javnom arhivu, a ne žele same preuzeti spise, odvjetnik postupa prema općim propisima o čuvanju takvog arhivskog materijala, uz skrb o čuvanju odvjetničke tajne.

Članak 66.

Odvjetnik je dužan plaćati Komori i zboru članarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore odnosno zbora.

Članak 67.

(1) Svaki odvjetnik mora imati pečat ureda u kojemu radi. Pečat mora sadržavati oznaku »odvjetnica« ili »odvjetnik«, podatke o imenu i prezimenu, adresu ureda i pisarnice u kojoj radi ako ona nije u sjedištu ureda, a može se istaknuti i postignuti akademski stupanj i specijalizacija koju su mu priznala tijela Komore. Odvjetnik koji odvjetničku službu obavlja u odvjetničkom društvu, zajedničkom odvjetničkom uredu ili koji ima zasnovan radni odnos s odvjetnikom koji samostalno obavlja odvjetničku službu, uz pečat odvjetničkog društva, zajedničkog odvjetničkog ureda ili odvjetnika koji samostalno obavlja odvjetničku službu i s kojim ima zasnovan radni odnos mora staviti i svoj pečat, osim ako pečat odvjetničkog društva, zajedničkog odvjetničkog ureda ili odvjetnika koji samostalno obavlja odvjetničku službu i s kojim ima zasnovan radni odnos sadrži i njegovo ime.

(2) Ako se sjedište odvjetničkog ureda, zajedničkog odvjetničkog ureda odnosno odvjetničkog društva ili njihova pisarnica nalazi na području na kojem je pored hrvatskog u službenoj uporabi i koji drugi jezik, odvjetnik, zajednički odvjetnički ured odnosno odvjetničko društvo mogu u svom pečatu uz oznaku »odvjetnik«, »zajednički odvjetnički ured« odnosno »odvjetničko društvo« imati i prijevode tih riječi na taj drugi jezik.

Članak 68.

(1) Ploča s nazivom odvjetničkog ureda može biti istaknuta samo pokraj ulaza u zgradu u kojoj je on smješten te pokraj ili na ulazu u stan ili poslovne prostorije u zgradi u kojoj se ured nalazi. Ako ovim Statutom nije drukčije određeno, ploča smije sadržavati oznaku »odvjetnica« ili »odvjetnik« te ime i prezime odvjetnika, odnosno skraćenu tvrtku odvjetničkog društva ili oznaku da je riječ o zajedničkom odvjetničkom uredu, i specijalizaciju koju su mu priznala tijela Komore.

(2) Ako se sjedište odvjetničkog ureda, zajedničkog odvjetničkog ureda odnosno odvjetničkog društva ili njihova pisarnica nalazi na području na kojem je pored hrvatskog u službenoj uporabi i koji drugi jezik, odvjetnik, zajednički odvjetnički ured odnosno odvjetničko društvo mogu na svojoj ploči uz oznaku »odvjetnik«, »zajednički odvjetnički ured« odnosno »odvjetničko društvo« imati i prijevode tih riječi na taj drugi jezik.

(3) Ako odvjetnički ured ima više pisarnica, na svakoj zgradi u kojoj se nalazi pisarnica može biti istaknuto ime odvjetničkog ureda s oznakom njegova sjedišta i sjedišta pisarnice.

(4) Ploča s imenom odvjetničkog ureda po svojem izgledu, veličini ili obliku ne smije biti u suprotnosti s odredbama pravilnika kojim je regulirana materija reklamiranja, oglašavanja i web-stranica odvjetnika.

Članak 69.

(1) O promjeni mjesta sjedišta odvjetničkog ureda ili pisarnice odnosno o otvaranju nove pisarnice odvjetnik, zajednički odvjetnički ured odnosno odvjetničko društvo, dužni su u roku od 15 dana od dana promjene, odnosno dana otvaranja nove pisarnice, dopisom obavijestiti Komoru. Obavijest treba sadržavati podatke o datumu promjene te adresi novog sjedišta odvjetničkog ureda ili pisarnice. Ukoliko u pisarnici stalno radi neki od odvjetnika, obavijest mora sadržavati i podatke o tome.

(2) U istom roku odvjetnik, zajednički odvjetnički ured odnosno odvjetničko društvo, dužni su dopisom obavijestiti Komoru i o svakoj drugoj promjeni u imenu ureda ili pisarnice.

(3) Odvjetnik, zajednički odvjetnički ured odnosno odvjetničko društvo, koji su preselili sjedište ureda ili pisarnice, smiju na mjestu prijašnjeg sjedišta ostaviti obavijest o preseljenju ureda, odnosno pisarnice, ne dulje od godine dana od dana preseljenja.

Članak 70.

(1) Pismena Komore odvjetniku, odvjetnicima u zajedničkom odvjetničkom uredu, odnosno odvjetničkom društvu, dostavljaju se elektroničkim putem ili na adresu sjedišta odvjetničkog ureda koja je prijavljena Komori.

(2) Ako je dostava pismena odvjetniku, odvjetnicima u zajedničkom odvjetničkom uredu, odnosno odvjetničkom društvu, na način iz st. 1. ovog članka nemoguća, dostava će se obaviti javnom objavom.

(3) Dostava javnom objavom obavlja se stavljanjem pismena na oglasnu ploču Komore. Dostava se smatra obavljenom istekom osmog dana od dana objave.

Članak 71.

Prava i dužnosti iz članaka 62. do 69. ovog Statuta na odgovarajući način se primjenjuju i na strane podružnice i strane odvjetnike iz članka 36. a i 36. b Zakona o odvjetništvu osim dijelova tih odredbi kojima se regulira i dopušta upotreba oznake »odvjetnik« (npr. u odredbi o sadržaju pečata, o dvojezičnoj upotrebi riječi »odvjetnik«, o sadržaju ploče s nazivom odvjetničkog ureda) koji se ne primjenjuju na strane podružnice i strane odvjetnike iz članka 36. b Zakona o odvjetništvu.

Članak 72.

Odvjetnik i odvjetničko društvo su dužni omogućiti vježbeniku koji je kod njih na vježbi da se osposobi za obavljanje odvjetničkih poslova pa ga stoga moraju osposobljavati u svim poslovima pravne pomoći.

Članak 73.

Odredbe ovog Statuta i Kodeksa odvjetničke etike koje se odnose na dužnosti odvjetnika, na odgovarajući se način primjenjuju i na odvjetničke vježbenike glede njihovih prava i dužnosti te disciplinske odgovornosti, osim ako zakonom, ovim Statutom ili drugim općim aktom Komore nije drugačije određeno.

Članak 74.

(1) Odvjetnički vježbenik ima pravo u roku od 2 mjeseca, računajući od dana prestanka ranije vježbe, promijeniti odvjetnički ured u kojemu obavlja vježbu.

(2) O promjeni vježbe odvjetnički vježbenik je dužan izvijestiti Komoru u roku od 8 dana računajući od nastale promjene.

(3) Ako promijeni poslodavca, odvjetnički je vježbenik dužan u roku od 8 dana od nastale promjene podnijeti Komori zahtjev za upis promjene vježbe uz koji je potrebno priložiti dokaz da je ranija vježba prestala te ugovor o radu zaključen između vježbenika i odvjetnika koji odvjetničku službu obavlja samostalno ili u zajedničkom odvjetničkom uredu odnosno odvjetničkog društva.

(4) Rješenje o zahtjevu za promjenu vježbe donosi Predsjednik Komore. Protiv rješenja Predsjednika Komore dopuštena je žalba Izvršnom odboru Komore. Žalba se podnosi u roku od 8 dana od dostave rješenja.

Članak 75.

Odvjetnički vježbenik kojemu je prestala vježba iz zakonom određenih razloga, može tražiti ponovni upis u Imenik odvjetničkih vježbenika kad prestanu razlozi zbog kojih je došlo do prekida obavljanja vježbe.

Članak 76.

U povodu zahtjeva za ponovni upis postupa se po člancima 55. i 56. ovog Statuta.

Članak 77.

(1) Ako je odvjetnički vježbenik zbog bolesti ili opravdane odsutnosti, ili iz drugih opravdanih razloga dulje od 30 dana spriječen obavljati vježbu, dužan je odmah po saznanju te činjenice zatražiti mirovanje obavljanja odvjetničke vježbe.

(2) Rješenje o mirovanju obavljanja odvjetničke vježbe donosi Izvršni odbor Komore.

(3) Vrijeme trajanja mirovanja ne uračunava se u vježbu.

Članak 78.

(1) Predsjednik Komore obustavlja obavljanje odvjetničke vježbe vježbeniku dok je u pritvoru ili istražnom zatvoru.

(2) Predsjednik Komore može obustaviti obavljanje vježbe odvjetničkom vježbeniku protiv kojega je pokrenut kazneni ili disciplinski postupak zbog djela koje ga čini nedostojnim za obavljanje odvjetničke vježbe.

(3) Vrijeme trajanja obustave obavljanja vježbe ne uračunava se u vježbu.

VI. IMENICI I UPISNICI

Članak 79.

(1) Komora vodi imenike, upisnike i evidencije, a posebno:

1. Imenik odvjetnika

2. Imenik stranih odvjetnika iz država članica Europske unije koji u Republici Hrvatskoj imaju pravo obavljati odvjetničku službu pod nazivom »odvjetnik”

3. Imenik odvjetnika koji obavljaju odvjetničku službu u podružnicama stranih odvjetničkih društava

4. Imenik stranih odvjetnika s matičnim sjedištem u državama članicama Europske unije, koji u Republici Hrvatskoj imaju pravo obavljati odvjetničku službu pod nazivom zanimanja iz svoje matične države

5. Imenik odvjetničkih vježbenika

6. Imenik nastavnika pravnih predmeta na sveučilištima, kojima je odobreno pružanje pravne pomoći

7. Upisnik odvjetničkih društava

8. Upisnik podružnica stranih odvjetničkih društava

9. Upisnik zajedničkih odvjetničkih ureda

10. Upisnik ugovora o povezivanju odvjetničkih ureda

11. Upisnik odvjetničkih internetskih stranica.

(2) Upravni odbor Komore ovlašten je ustanoviti i druge imenike, upisnike i evidencije sukladno pozitivnim propisima.

(3) Način vođenja imenika, upisnika i evidencija uređuje se posebnim Pravilnikom.

VII. PRIVREMENI ZASTUPNIK I PREUZIMATELJ UREDA

Članak 80.

(1) Ako je odvjetniku obustavljeno pravo na obavljanje odvjetničke službe prema Zakonu o odvjetništvu ili drugom propisu, tijelo koje je donijelo rješenje o obustavi postavit će mu privremenog zastupnika iz redova odvjetnika, ponajprije onih koji imaju ured u istom mjestu.

(2) O postavljanju privremenog zastupnika odlučuje se rješenjem o obustavi obavljanja odvjetništva.

(3) Privremeni zastupnik ima sva prava koja je imao odvjetnik kojega zamjenjuje i bez punomoći stranaka.

(4) Privremeni zastupnik je dužan obavijestiti stranke da je njihovom punomoćniku obustavljeno pravo na obavljanje odvjetništva.

(5) Privremeni zastupnik posluje u svoje ime i za svoj račun.

(6) Privremeni zastupnik je ovlašten i dužan zastupati stranke bez posebne punomoći te savjesno obavljati poslove koji se moraju obaviti, sve dok stranke ne preuzmu od njega vođenje određenog pravnog posla ili dok ne nastupe pravne posljedice otkaza punomoći.

(7) Rješenjem kojim se odvjetniku ponovno odabrava pravo na obavljanje odvjetničke službe razriješit će se dužnosti njegov privremeni zastupnik.

Članak 81.

(1) Ako odvjetniku prestane pravo na obavljanje odvjetničke službe, nadležno tijelo Komore određuje mu preuzimatelja ureda iz redova odvjetnika istim rješenjem kojim utvrđuje da mu je prestalo pravo na obavljanje odvjetničke službe.

(2) Preuzimatelj ureda je dužan odmah, a najkasnije u roku od 30 dana, obavijestiti stranke da je njihovom prijašnjem punomoćniku prestalo pravo na obavljanje odvjetničke službe odlukom ili rješenjem nadležnog tijela.

(3) Preuzimatelj ureda je ovlašten i dužan zastupati stranke bez posebne punomoći te savjesno obavljati poslove koji se moraju obaviti, sve dok stranke ne preuzmu od njega vođenje određenog pravnog posla ili dok ne nastupe pravne posljedice u skladu s važećim zakonskim propisima.

Članak 82.

(1) Odvjetnici su dužni prihvatiti imenovanje za privremenog zastupnika odnosno preuzimatelja ureda, osim ako iz opravdanih razloga to nije moguće.

(2) Izvršni odbor Komore donosi konačnu odluku kojom ocjenjuje opravdanost razloga.

Članak 83.

Preuzimatelj ureda radi u svoje ime i za svoj račun. Sve radnje koje obavi u zastupanju preuzete stranke obračunava neposredno sa strankom u svoju korist.

Članak 84.

(1) Nakon okončanja postupaka po predmetima preuzimatelj ureda dužan je isplatiti odvjetniku kojem je prestalo pravo na obavljanje odvjetničke službe, odnosno nasljednicima preminulog odvjetnika, pripadajući dio naknade, umanjen za porezna davanja.

(2) Preuzimatelj ureda može ugovorom s odvjetnikom kojem je prestalo pravo na obavljanje odvjetničke službe, odnosno njegovim nasljednicima, regulirati uvjete okončanja postupaka po predmetima preuzetim u uredu, u skladu s Kodeksom odvjetničke etike, Zakonom o odvjetništvu i općim aktima Komore.

(3) Preuzimatelj ureda je dužan Komori dostaviti izvješće o preuzimanju odvjetničkog ureda.

Članak 85.

Odredbe o postavljanju privremenog zastupnika i preuzimatelja ureda na odgovarajući način se primjenjuju i na odvjetnike iz članka 36. a i 36. b Zakona o odvjetništvu i strane podružnice.

VIII. ODVJETNIČKA DRUŠTVA, STRANE PODRUŽNICE, ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI UREDI I POVEZIVANJE ODVJETNIČKIH UREDA

Članak 86.

(1) Zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti o sukladnosti osnivačkog akta, odnosno, za upis svih promjena koje se upisuju u sudski registar, sa Zakonom o odvjetništvu, ovim Statutom, Kodeksom odvjetničke etike i drugim općim aktima Komore, obvezno je priložiti primjerak ugovora o osnivanju odvjetničkog društva odnosno dokumentaciju koju propisuju pozitivni propisi za upis određene promjene u sudski registar.

(2) O urednom zahtjevu iz stavka 1. ovog članka Izvršni odbor Komore odlučit će u roku od 30 dana od primitka urednog zahtjeva ili na prvoj sljedećoj sjednici od primitka urednog zahtjeva pod uvjetom da je uredan zahtjev predan Komori najkasnije 15 dana prije dana održavanja sjednice. Postupak do donošenja rješenja provodi izvjestitelj za upise u upisnike Komore.

(3) Troškove postupka za izdavanje suglasnosti snosi podnositelj zahtjeva. Upravni odbor Komore ovlašten je donijeti pravilnik o naknadi troškova.

Članak 87.

(1) Dva ili više odvjetnika upisanih u imenik odvjetnika Komore mogu osnovati odvjetničko društvo.

(2) Član odvjetničkog društva može biti samo odvjetnik koji obavlja odvjetničku službu u tom odvjetničkom društvu.

(3) Odvjetničko društvo može osnovati drugo odvjetničko društvo ukoliko je upisano u Upisnik odvjetničkih društava i ukoliko je registrirano isključivo za obavljanje odvjetničke djelatnosti.

(4) Odvjetnik može biti član samo jednog odvjetničkog društva.

(5) Članovi odvjetničkog društva i odvjetnici koji obavljaju odvjetničku službu u odvjetničkom društvu koje osniva drugo odvjetničko društvo ne mogu obavljati odvjetničku službu u tom drugom odvjetničkom društvu.

(6) Članovi odvjetničkog društva i odvjetnici koji obavljaju odvjetničku službu u odvjetničkom društvu koji osniva drugo odvjetničko društvo ne mogu biti članovi uprave, prokuristi i likvidatori tog drugog odvjetničkog društva.

(7) Član uprave odvjetničkog društva, prokurist odvjetničkog društva i likvidator odvjetničkog društva može biti samo odvjetnik koji je upisan u Imenik odvjetnika i koji odvjetničku službu obavlja u tom odvjetničkom društvu odnosno koji nije član drugog odvjetničkog društva, zajedničkog odvjetničkog ureda ili samostalni odvjetnik.

Članak 88.

(1) Tvrtka odvjetničkog društva mora sadržavati naznaku »odvjetničko društvo«.

(2) Tvrtka odvjetničkog društva mora sadržavati ime najmanje jednog od članova. U slučaju da tvrtka odvjetničkog društva sadrži ime samo jednog od članova pored njegovog imena tvrtka mora sadržavati i riječi »partneri« ili »suradnici« u odgovarajućem padežu.

(3) Ukoliko tvrtka odvjetničkog društva sadrži imena svih članova nije dopušteno da tvrtka sadržava i riječi »partneri« ili »suradnici« u odgovarajućem padežu.

(4) Tvrtka odvjetničkog društva kojemu je osnivač odvjetničko društvo mora sadržavati bitne zajedničke sastojke tvrtke osnivača.

(5) Predmet poslovanja odvjetničkog društva može biti isključivo obavljanje odvjetničke djelatnosti.

Članak 89.

(1) U Upisnik podružnica stranih odvjetničkih društava upisat će se podružnica odvjetničkog društva sa sjedištem na području države koja je članica Europske unije ili Svjetske trgovinske organizacije, koje planira osnovati podružnicu u Republici Hrvatskoj ukoliko je odvjetničko društvo koje planira osnovati podružnicu registrirano isključivo za obavljanje odvjetničke djelatnosti.

(2) Odvjetničko društvo sa sjedištem na području države koja je članica Europske unije ili Svjetske trgovinske organizacije, koje planira osnovati podružnicu u Republici Hrvatskoj, obvezno je prije podnošenja prijave za upis podružnice Komori dostaviti dokaze o ispunjenju uvjeta iz stavka 1. ovog članka, te je obvezno danom podnošenja prijave za upis podružnice u sudski registar dostaviti Komori ovjerenu presliku prijave za upis podružnice u sudski registar radi evidencije u Upisnik podružnica stranih odvjetničkih društava, kao što je obavezno dostaviti radi evidencije svaki zahtjev kojim se zahtijeva upis promjene u registarskom sudu.

(3) Podnositelj zahtjeva dužan je u zahtjevu navesti imena i prezimena, državljanstvo, adresu, kvalifikaciju, kratki životopis i osobni identifikacijski broj za strane odvjetnike koji će pružati pravne usluge na području Republike Hrvatske, u skladu sa zakonskim propisima Republike Hrvatske, kojima je utvrđena ovlast stranih odvjetnika da pružaju pravne usluge na području Republike Hrvatske i koji ispunjavaju uvjete iz stavka 7. ovog članka. Sve isprave moraju biti dostavljene u izvorniku ili ovjerenoj preslici, s prijevodom na hrvatski jezik od ovlaštenog tumača.

(4) Troškove postupka evidentiranja snosi podnositelj zahtjeva. Pravilnik o troškovima u postupku evidentiranja donosi Upravni odbor Komore.

(5) Ako odvjetničko društvo sa sjedištem na području države koja je članica Europske unije ili Svjetske trgovinske organizacije ne postupi u skladu s odredbama stavaka 2. i 3. ovog članka, Izvršni odbor Komore ovlašten je donijeti odluku o zabrani djelovanja podružnice istog odvjetničkog društva na području Republike Hrvatske.

(6) Odvjetničko društvo sa sjedištem na području države koja je članica Europske unije ili Svjetske trgovinske organizacije, koje osniva podružnicu u Republici Hrvatskoj, dužno je dostaviti Komori primjerak rješenja o upisu strane podružnice u sudski registar najkasnije u roku od 3 dana od dana primitka rješenja o upisu podružnice.

(7) Strani odvjetnici koji će obavljati odvjetničku službu u Republici Hrvatskoj u podružnici odvjetničkog društva sa sjedištem na području države koja je članica Europske unije moraju biti upisani u Imenik stranih odvjetnika iz država članica Europske unije koji u Republici Hrvatskoj imaju pravo obavljati odvjetničku službu pod nazivom »odvjetnik« ili u Imenik stranih odvjetnika s matičnim sjedištem u državama članicama Europske unije, koji u Republici Hrvatskoj imaju pravo obavljati odvjetničku službu pod nazivom zanimanja iz svoje matične države te upisani u Imenik odvjetnika koji obavljaju odvjetničku službu u podružnicama stranih odvjetničkih društava.

(8) Strani odvjetnici koji će obavljati odvjetničku službu u Republici Hrvatskoj u podružnici odvjetničkog društva sa sjedištem na području države koja je članica Svjetske trgovinske organizacije moraju biti upisani u Imenik odvjetnika koji obavljaju odvjetničku službu u podružnicama stranih odvjetničkih društava.

(9) Uz zahtjeve za upise u imenike iz stavaka 7. i 8. ovog članka, strani odvjetnik koji namjerava obavljati odvjetničku službu u podružnici stranog odvjetničkog društva dužan je dostaviti ugovor o radu te ispravu koja sukladno propisima države izdavanja potvrđuje da je valjano upisan u imenik odvjetnika države u kojoj ima sjedište odvjetničko društvo koje namjerava osnovati podružnicu ili koje ima osnovanu podružnicu na području Republike Hrvatske. Sve isprave moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj preslici, s prijevodom na hrvatski jezik od ovlaštenog tumača.

(10) Izvršni odbor Komore ovlašten je donijeti odluku o brisanju stranog odvjetnika ili podružnica stranih odvjetničkih društava i o zabrani rada stranih odvjetnika ili podružnica stranih odvjetničkih društava, ako isti postupaju protivno ovom Statutu i drugim aktima Komore.

(11) Protiv rješenja Izvršnog odbora Komore iz stavka 10. ovog članka, dopuštena je žalba Upravnom odboru Komore u roku od 8 dana od primitka rješenja. Protiv odluke Upravnog odbora Komore kojom se potvrđuje rješenje o zabrani djelovanja strane podružnice ili stranog odvjetnika dopušten je priziv Vrhovnom sudu Republike Hrvatske u roku od 8 dana od primitka rješenja.

Članak 90.

(1) Odvjetnički uredi mogu se povezivati s drugim domaćim ili inozemnim uredima radi obavljanja određenih poslova od zajedničkog interesa, pružanja međusobne pomoći u svim ili samo nekim vrstama pravnih stvari, osobito povjeravanja zamjena u zastupanju, radi prikupljanja podataka, izrade pravnih mišljenja, primanja na praksu odvjetnika i odvjetničkih vježbenika itd.

(2) Više odvjetničkih ureda može sklopiti zajednički ugovor o povezivanju, a pojedini odvjetnički uredi mogu sklapati više posebnih ugovora s drugim odvjetničkim uredima.

(3) Ugovori o povezivanju moraju se temeljiti na načelima ravnopravnosti i međusobnog povjerenja i njima se pojedini odvjetnički uredi ne smiju dovoditi u podređeni položaj. Neće se smatrati da je neki odvjetnički ured doveden u podređeni položaj samo zato što je preuzeo jednostranu obvezu pružanja pravnih usluga određene vrste kojem drugom odvjetničkom uredu.

(4) Ugovorom o povezivanju odvjetnički se uredi mogu uzajamno ili jednostrano obvezati da će pružati određene pravne usluge isključivo na određenom području. Takvim se ugovorom ne smije ograničiti pravo na pružanje određenih pravnih usluga drugim odvjetničkim uredima odnosno fizičkim i pravnim osobama, protivno ograničenjima predviđenim Kodeksom odvjetničke etike.

(5) Plaćanje nagrade za rad i naknade troškova za usluge pružene prema ugovoru o zajedničkoj suradnji obavlja se u skladu s Tarifom, ali se povezani odvjetnički uredi mogu sporazumjeti i o paušalnom plaćanju nagrada i naknada troškova za određeno vrijeme ili o razmjernom sudjelovanju u nagradama naplaćenim u određenim pravnim stvarima i sl., rukovodeći se pri tome načelima i elementima Tarife.

(6) U svom imenu, tvrtki, web-stranici, pečatima i pismenima, odvjetnički uredi mogu naznačiti odvjetničke urede s kojima su poslovno povezani. Takve naznake po izgledu, veličini ili obliku ne smiju imati naglašeno reklamno obilježje.

(7) Ugovor o povezivanju mora biti sklopljen radi stvarnog pružanja međusobnih usluga, a ne pretežno radi postizanja drugih, npr. reklamnih ciljeva.

(8) Uz zahtjev za upis ugovora o povezivanju odvjetničkih ureda u Upisnik ugovora o povezivanju odvjetničkih ureda u slučaju povezivanja s inozemnim odvjetničkim uredom potrebno je priložiti izvadak iz odgovarajućeg registra za inozemni odvjetnički ured ne stariji od 3 mjeseca iz kojeg je vidljiv podatak o osobi ovlaštenoj za zastupanje.

(9) Ako Izvršni odbor Komore upozori odvjetnički ured na uočene nedostatke ugovora koje su sklopili ili na njihovu neusklađenost sa zakonom, ovim Statutom ili Kodeksom odvjetničke etike, odvjetnički je ured dužan te nedostatke ili nesukladnosti otkloniti u roku koji mu se određuje u zaključku Izvršnog odbora Komore. Prije donošenja zaključka Izvršni odbor Komore je dužan omogućiti odvjetničkom uredu da se izjasni o primjedbama na ugovor.

(10) Odluku kojom odbija upis ugovora o povezivanju u Upisnik ugovora o povezivanju odvjetničkih ureda, Izvršni odbor Komore donosi u obliku rješenja protiv kojega zainteresirana strana ima pravo žalbe Upravnom odboru Komore u roku od 8 dana od primitka rješenja.

(11) Izvršni odbor Komore će, i bez ispitivanja usklađenosti ugovora o povezivanju između domaćih i stranih odvjetnika, odnosno stranih odvjetničkih ureda sa zakonom, ovim Statutom ili Kodeksom odvjetničke etike, donijeti rješenje o odbijanju upisa ugovora u Upisnik ugovora o povezivanju ako se radi o ugovornoj strani iz inozemstva o kojoj već postoji saznanje da je svojim postupcima iskazivala nepoštivanje pravnog poretka Republike Hrvatske, kao npr. osnivanjem trgovačkog društva, podružnica, predstavništava ili udruga u Republici Hrvatskoj radi pružanja bilo kakvog oblika pravne pomoći, objavljivanjem takvih informacija o osnivanju u raznim publikacijama, uključujući i internetske stranice i sl.

(12) Rješenje Upravnog odbora Komore kojim se potvrđuje rješenje Izvršnog odbora Komore jest konačno.

Članak 91.

(1) Radi ispitivanja ugovora o osnivanju odvjetničkih društava, odluke o osnivanju strane podružnice, ugovora o osnivanju zajedničkoga odvjetničkog ureda i ugovora o povezivanju odvjetničkih ureda, te radi nadzora nad provedbom tih ugovora i odluka, Izvršni odbor Komore je ovlašten imenovati povjerenstva za pojedine slučajeve ili za određeno vrijeme. Izvršni odbor Komore je ovlašten u istu svrhu pribaviti i stručna mišljenja istaknutih stručnjaka izvan Komore.

(2) Odvjetnik u odvjetničkom uredu, zajedničkom odvjetničkom uredu i odvjetničko društvo, te osnivač ili ovlaštena osoba za zastupanje strane podružnice, dužni su na zahtjev povjerenstva dostaviti i/ili omogućiti uvid u zahtijevani relevantan izvor podataka radi ispitivanja ugovora i provedbe nadzora.

(3) Nakon primitka izvještaja povjerenstva o ispitivanju ugovora o povezivanju odvjetničkih ureda i provedenom nadzoru nad provedbom tih ugovora, Izvršni odbor Komore može svojim rješenjem brisati upis ugovora o povezivanju iz odgovarajućeg Upisnika iz istih razloga zbog kojih može i odbiti upis ugovora o povezivanju, naložiti odvjetniku, upisanom u Imenik odvjetnika, da raskine ugovor s drugom ugovornom stranom i da dokaz o tome dostavi Izvršnom odboru Komore.

(4) Na ulaganje pravnih lijekova protiv rješenja iz prethodnog stavka 3. ovog članka primjenjuju se na odgovarajući način odredbe članka 90. stavaka 10. i 12. ovog Statuta.

IX. SPECIJALIZACIJA ODVJETNIKA

Članak 92.

Odvjetnik koji ispunjava uvjete predviđene Zakonom o odvjetništvu i ovim Statutom može podnijeti zahtjev za priznanje specijalnosti u određenom području prava.

Članak 93.

(1) Specijalnost se može priznati iz sljedećih područja prava:

– ustavnog prava

– kaznenog prava

– građanskog prava

– obiteljskog prava

– upravnog prava

– radnog i socijalnog prava

– pomorskog i prometnog prava

– transportnog prava

– prava osiguranja

– financijskog prava

– autorskog prava i prava industrijskog vlasništva

– trgovačkog prava

– međunarodnog privatnog prava.

(2) Specijalnost se može priznati i iz dijela područja prava ako pravna znanost priznaje takav dio područja prava.

(3) Priznavanjem specijalnosti odvjetnicima, oni se ne stavljaju u povoljniji položaj niti se ima smatrati prednošću u postupcima javne nabave, natječajima i slično.

(4) Za provođenje postupka priznavanja specijalnosti naplaćuje se naknada sukladno Pravilniku iz članka 97. ovog Statuta.

(5) Odluku o priznanju specijalnosti donosi Upravni odbor Komore nakon što pribavi mišljenje Povjerenstva za ocjenu postojanja uvjeta za priznanje specijalnosti.

Članak 94.

(1) Povjerenstvo za ocjenu postojanja uvjeta za priznanje specijalnosti imenuje Upravni odbor Komore.

(2) Članovi Povjerenstva mogu biti i ugledni pravnici specijalizirani u području prava za koje se traži priznanje specijalnosti koji nisu članovi Komore.

Članak 95.

(1) Protiv rješenja Upravnog odbora Komore o zahtjevu za priznanje specijalnosti odvjetnik može podnijeti žalbu Skupštini Komore.

(2) Odluka Skupštine Komore je konačna.

Članak 96.

Priznatu specijalnost odvjetnik može istaknuti u nazivu svog odvjetničkog ureda te na svojim internetskim stranicama.

Članak 97.

Pobliže odredbe o postupku i uvjetima za priznavanje specijalnosti odvjetnika, način imenovanja, sastav, prava i obveze te rad Povjerenstva za ocjenu postojanja uvjeta za priznanje specijalnosti, uvjeti za podnošenje ponovnog zahtjeva, naknadi za provođenje postupka, način isticanja i korištenja specijalizacije u imenu i radu odvjetnika, zajedničkog odvjetničkog ureda i odvjetničkog društva, utvrđuje se Pravilnikom o priznanju specijalnosti odvjetnika koji donosi Upravni odbor Komore.

X. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST ODVJETNIKA I ODVJETNIČKIH VJEŽBENIKA

1. Uvjeti odgovornosti i disciplinske mjere

Članak 98.

(1) Za povrede dužnosti i ugleda odvjetništva, odvjetnici i odvjetnički vježbenici disciplinski odgovaraju po odredbama zakona, ovog Statuta i Kodeksa odvjetničke etike.

(2) Za teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva, odvjetnici i odvjetnički vježbenici odgovaraju pred Disciplinskim sudom Komore.

(3) Za lakše povrede dužnosti i ugleda odvjetništva, odvjetnici i odvjetnički vježbenici odgovaraju pred disciplinskim vijećima Upravnog odbora Komore odnosno zborova.

Članak 99.

Teža povreda dužnosti i ugleda odvjetništva postoji:

1. ako odvjetnik unatoč zakonskim smetnjama ishodi upis u Imenik odvjetnika

2. ako počini kazneno djelo koje dovodi u pitanje njegovu dostojnost za daljnje obavljanje odvjetničke službe

3. ako tijekom obustave obavljanja odvjetničke službe obavlja odvjetničke poslove ili ako tu mjeru ne poštuje na bilo koji način

4. ako protivno zakonu i ovlastima koje ima u zastupanju stranke posreduje kod određenih tijela ili pravnih osoba koje obavljaju javnu službu, ili ako istupa nedostojno ili protivno ovlastima

5. ako nesavjesno obavlja odvjetničke poslove ili nestručno zastupa stranku

6. ako nesavjesno obavlja poslove privremenog zastupnika odnosno poslove preuzimanja odvjetničkog ureda

7. ako povrijedi dužnost čuvanja odvjetničke tajne

8. ako protivno propisima traži i prima nagradu od stranke koju je bio dužan zastupati besplatno, ili ako traži nagradu veću nego što je propisano Tarifom

9. ako nesavjesno vodi materijalno poslovanje stranke, a napose ako stranci bez opravdana razloga ne položi obračun ili joj ne isplati novac čim ga za njezin račun primi

10. ako na javnoj dražbi, na kojoj zastupa vjerovnika, kupi sebi ili svojim srodnicima stvari koje se prodaju ili to učini za druge osobe protivno nalozima i interesima zastupane stranke

11. ako traži ili pribavlja stranke na nedostojan način ili ako potpomaže nadripisarstvo tako što potpisuje podneske nadripisara

12. ako postupa suprotno odredbama pravilnika kojim je uređena materija reklamiranja, oglašavanja i web-stranica odvjetnika

13. ako protivno Zakonu o odvjetništvu ili ovom Statutu drži drugu pisarnicu izvan sjedišta svog ureda

14. ako ne obavlja materijalne obveze, koje proistječu iz članstva u Komori, duže od tri mjeseca

15. ako teže povrijedi zakonske obveze prema vježbeniku koji je kod njega na vježbi, ili ako mu omogući fiktivno obavljanje prakse ili ako teže povrijedi zakonske obveze prema odvjetniku zaposlenom kod njega kao poslodavca

16. ako teže povrijedi svoje dužnosti u tijelima Komore ili prema Komori

17. ako u roku od 15 dana od primitka prijave pojedine stranke protiv njega, odnosno od primitka obavijesti disciplinskog tužitelja iz članka 109. stavaka 1. i 3. ovog Statuta, ne podnese nadležnom tijelu Komore očitovanje, odnosno izjavu da se ne želi poslužiti pravom obrane

18. ako preseli odvjetnički ured ili pisarnicu protivno odredbama Zakona o odvjetništvu ili ovog Statuta, ili ako u roku ne obavijesti Komoru o promjeni sjedišta ili imena odvjetničkog ureda ili pisarnice

19. ako teže povrijedi odredbe Zakona, ovog Statuta ili Kodeksa odvjetničke etike o radu zajedničkoga odvjetničkog ureda, odvjetničkog društva ili o povezivanju odvjetničkih ureda.

20. ako u roku od 30 dana po proteku roka iz dopisa kojim ga je sudac izvršenja pozvao na dobrovoljno plaćanje novčane kazne ili troškova disciplinskog postupka odnosno na ispunjenje druge obveze naložene izvršnom odlukom disciplinskih tijela Komore, ne izvrši plaćanje novčane kazne ili troškova disciplinskog postupka naloženih mu izvršnom odlukom disciplinskih tijela Komore ili ako ne ispuni drugu obvezu naloženu mu navedenom izvršnom odlukom disciplinskih tijela Komore

21. ako ne izvršava obvezu trajnog stručnog usavršavanja sukladno pravilniku Komore kojim je regulirana obveza trajnog stručnog usavršavanja odvjetnika

22. ako u roku ne postupi po pozivu Komore za dostavu dokaza o tome da i nadalje ispunjava zakonske uvjete za obavljanje odvjetništva ili ako odbije sudjelovati u postupku provjere ispunjavanja zakonskih uvjeta za obavljanje odvjetništva.

Članak 100.

Težom povredom ugleda odvjetništva smatra se i ponašanje i rad odvjetnika u privatnom životu, ako se tim ponašanjem i radom narušava ugled odvjetništva.

Članak 101.

Osim povreda iz članka 99. ovog Statuta, teža povreda dužnosti i ugleda odvjetništva odvjetničkog vježbenika osobito postoji:

1. ako stvarno ne obavlja vježbu u odvjetničkom uredu

2. ako teže povrijedi svoje zakonske obveze prema odvjetniku kod kojega je na vježbi

3. ako odvjetničke poslove obavlja samostalno i za svoj račun.

Članak 102.

(1) Novčana kazna zbog lakših povreda dužnosti i ugleda odvjetništva odvjetniku se može izreći u novčanoj protuvrijednosti od 50 do 100 bodova Tarife.

(2) Novčana kazna zbog težih povreda dužnosti i ugleda odvjetništva odvjetniku se može izreći u novčanoj protuvrijednosti od 250 do 2500 bodova Tarife.

(3) Ako se izriče jedinstvena kazna za više povreda dužnosti i ugleda odvjetništva, utvrđeni iznos ukupne jedinstvene novčane kazne ne smije premašiti za lakše povrede dužnosti i ugleda odvjetništva iznos u novčanoj protuvrijednosti od 600 bodova Tarife, a za teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva iznos u novčanoj protuvrijednosti od 3000 bodova Tarife.

Članak 103.

(1) Disciplinski sud Komore može presudom odlučiti da se pravomoćna odluka donesena u postupku protiv odvjetnika objavi u glasilu Komore.

(2) Nakon pravomoćnosti oslobađajuće presude, odvjetnik protiv kojega se vodi disciplinski postupak ima pravo tražiti da se u glasilu Komore objavi presuda kojom je oslobođen.

Članak 104.

Pri određivanju disciplinske mjere za težu povredu dužnosti i ugleda odvjetništva, Disciplinski sud Komore uzima u obzir sve okolnosti o kojima ovisi vrsta i visina kazne, a osobito štetne posljedice koje su nastale, iz kojih je pobuda teža povreda izvršena te prijašnju disciplinsku osuđivanost. Pri izricanju novčane kazne uvažavaju se i imovinske prilike disciplinski okrivljenog.

Članak 105.

(1) Ako je za težu povredu dužnosti i ugleda odvjetništva izrečena novčana kazna, u presudi se određuje rok plaćanja, koji ne može biti kraći od 15 dana ni duži od 3 mjeseca.

(2) U opravdanim slučajevima Disciplinski sud Komore može dopustiti da se novčana kazna isplati u obrocima. U tom slučaju Disciplinski sud Komore odobrava način otplaćivanja i rok isplate, koji ne može biti duži od godine dana.

(3) Novčana kazna i troškovi disciplinskog postupka naplaćuju se u korist Komore za unapređenje odvjetništva.

Članak 106.

O pravomoćnim presudama Disciplinskog suda Komore, kojima je odvjetniku izrečena disciplinska mjera gubitka prava na obavljanje odvjetništva i odvjetničkom vježbeniku mjera brisanja iz Imenika odvjetničkih vježbenika, Komora će obavijestiti županijski, trgovački i općinski sud na područjima kojih je odvjetnik imao sjedište ureda ili pisarnice u kojoj je radio, odnosno odvjetnički vježbenik obavljao svoju vježbu.

2. Postupak pred Disciplinskim tužiteljstvom

Članak 107.

(1) Disciplinski postupak protiv odvjetnika ili odvjetničkog vježbenika pokreće Disciplinsko tužiteljstvo Komore po službenoj dužnosti ili na temelju disciplinske prijave da su povrijeđeni dužnost i ugled odvjetništva.

(2) Disciplinsko tužiteljstvo Komore pokrenut će disciplinski postupak na zahtjev Upravnog odbora Komore, Izvršnog odbora Komore, Predsjednika Komore, disciplinskog vijeća ili ministra nadležnog za poslove pravosuđa.

Članak 108.

(1) Nakon zaprimanja disciplinske prijave, Disciplinsko tužiteljstvo Komore će istu, i prije dostavljanja prijavljenome na očitovanje, odbaciti ako je:

– nerazumljiva

– nepotpisana

– neobrazložena

– ne proizlazi osnova sumnje o počinjenju lakše ili teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva.

(2) U slučaju iz stavka 1. alineja 2. i 3. ovoga članka, Disciplinsko tužiteljstvo Komore će pokrenuti disciplinski postupak, ako iz disciplinske prijave proizlazi osnova sumnje o počinjenju teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva.

(3) Obavijest o odbačaju disciplinske prijave, koja ne mora biti obrazložena, dostavit će se njezinu podnositelju i prijavljenom odvjetniku, ako je moguće zajedno s disciplinskom prijavom, kao i odvjetničkom zboru kojem pripada prijavljeni odvjetnik.

(4) Protiv obavijesti o odbačaju disciplinske prijave nije dopušten pravni lijek, niti je moguće preuzeti disciplinski progon pred tijelima Komore.

Članak 109.

(1) Ako Disciplinsko tužiteljstvo Komore nakon provedenih izvida na temelju informacija do kojih je došlo po službenoj dužnosti, utvrdi da iz tih informacija proizlaze osnove sumnje da su u postupanju odvjetnika ostvarena obilježja teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva, donijeti će odluku o pokretanju disciplinskog postupka protiv tog odvjetnika te će pokrenuti disciplinski postupak protiv njega, tako što će mu dostaviti navedenu odluku, s pozivom da se na tu odluku pisano očituje u roku od 15 dana, uz upozorenje da u slučaju neočitovanja u rečenom roku čini težu povredu dužnosti i ugleda odvjetništva iz članka 99. stavka 1. točke 17. ovog Statuta.

(2) Ako Disciplinsko tužiteljstvo Komore nakon provedenih izvida u disciplinskom predmetu formiranom po službenoj dužnosti, utvrdi da nema osnova sumnje da su u postupanju odvjetnika ostvarena obilježja teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva ili da postoje okolnosti koje isključuju krivnju ili disciplinski progon, zatvoriti će disciplinski predmet obrazloženom službenom bilješkom koja se ulaže u spis disciplinskog predmeta.

(3) Ako Disciplinsko tužiteljstvo Komore disciplinsku prijavu ne odbaci pozivom na odredbu članka 108. ovog Statuta, pokrenut će disciplinski postupak dostavljanjem disciplinske prijave sa svim prilozima prijavljenome s pozivom da se na prijavu pisano očituje u roku od 15 dana, uz upozorenje da u slučaju neočitovanja u rečenom roku čini težu povredu dužnosti i ugleda odvjetništva iz članka 99. stavka 1. točke 17. ovog Statuta.

(4) Ako se ukaže potreba za dodatnim obrazloženjem prijave ili za očitovanjem prijavitelja, Disciplinsko tužiteljstvo Komore će pozvati prijavitelja da prijavu dodatno obrazloži ili da se očituje u roku ne kraćem od 30 dana, te će ga u tom pozivu upozoriti da će, ukoliko ne udovolji pozivu u naznačenom roku, odbaciti prijavu.

(5) Disciplinsko tužiteljstvo Komore je ovlašteno, ako to ocijeni potrebnim, poduzimati i druge radnje kako bi utvrdilo činjenice od značaja za donošenje odluke, osobito tražiti zamolbeno provođenje prethodnih radnji na području pojedinog odvjetničkog zbora od člana tog zbora kojeg je za svako mandatno razdoblje Disciplinskog tužiteljstva Komore odredio Upravni odbor zbora, zahtijevati dostavljanje dokumentacije od trećih osoba i tijela s javnim ovlastima i dr.

(6) Izvidi pred Disciplinskim tužiteljstvom Komore su tajni dok je disciplinski postupak pred Disciplinskim tužiteljstvom Komore nejavan.

Članak 110.

(1) Nakon što Disciplinsko tužiteljstvo Komore provede radnje opisane u članku 109. ovog Statuta, odbacit će disciplinsku prijavu obrazloženom obaviješću ili će odlukom obustaviti disciplinski postupak koji je pokrenut po službenoj dužnosti, ako:

– utvrdi da nema dokaza o postojanju osnovane sumnje da je disciplinski okrivljenik počinio lakšu ili težu povredu dužnosti ili ugleda odvjetništva,

– postoje druge okolnosti koje isključuju krivnju ili disciplinski progon, a osobito ako je nastupila zastara disciplinskog progona ili je već ranije odlučeno o istoj stvari.

(2) Obavijest o odbačaju disciplinske prijave iz stavka 1. ovoga članka, dostavit će se podnositelju disciplinske prijave i prijavljenom odvjetniku, kao i odvjetničkom zboru kojem pripada prijavljeni odvjetnik.

(3) Protiv obavijesti o odbačaju disciplinske prijave i protiv odluke o obustavi disciplinskog postupka nije dopušten pravni lijek, niti je moguće preuzeti disciplinski progon pred tijelima Komore.

Članak 111.

(1) Ako Disciplinsko tužiteljstvo Komore, nakon što provede potrebne radnje, utvrdi da je riječ o lakšim povredama dužnosti i ugleda odvjetništva, predmet ustupa na rješavanje disciplinskom vijeću, a ako utvrdi da je riječ o težoj povredi dužnosti i ugleda odvjetništva, podiže optužnicu.

(2) Optužnica sadrži:

– ime i prezime disciplinskog okrivljenika, adresu sjedišta ureda, osobni identifikacijski broj, datum upisa u Imenik odvjetnika ili Imenik odvjetničkih vježbenika, podatke o disciplinskoj osuđivanosti unazad 5 godina

– činjenični opis djela iz kojega proizlaze obilježja teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva, vrijeme počinjenja disciplinske povrede te ostale okolnosti koje su potrebne da se povreda što točnije odredi

– pravna oznaka teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva, s navođenjem odredaba Zakona o odvjetništvu, ovog Statuta i Kodeksa odvjetničke etike koji se imaju primijeniti

– prijedlog o dokazima koje treba izvesti na raspravi uz naznaku imena svjedoka i vještaka, spisa koje treba pročitati i predmeta koji služe za utvrđivanje činjenica

– disciplinsku mjeru čije se izricanje predlaže

– obrazloženi prijedlog za izricanje obveze disciplinskom okrivljeniku na otklanjanje negativnih posljedica prouzročenih izvršenjem teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva, primjerice, izricanje obveze vraćanja izvornih spisa predmeta stranci, obveze isplate novca stranci primljenog za njen račun, obveze polaganja obračuna stranci te izricanje drugih obveza potrebnih za otklanjanje navedenih negativnih posljedica

– obrazloženi prijedlog za objavu presude u glasilu »Odvjetnik«

– kratko obrazloženje u kojemu će se navesti i opisati činjenice na kojima se optužba temelji.

3. Postupak pred Disciplinskim sudom

Članak 112.

(1) Predsjednik vijeća Disciplinskog suda Komore, nakon što primi optužnicu, formira disciplinsko vijeće, u sastav kojega uz predsjednika vijeća ulaze i dva suca.

(2) Vijeće Disciplinskog suda Komore može održati nejavnu sjednicu te na istoj donijeti odluku kojom se:

1. obustavlja postupak, ako utvrdi da djelo koje je predmet optužbe nije teža povreda dužnosti, ili ugleda odvjetništva ili da postoje okolnosti koje isključuju disciplinsku odgovornost, ili da nema dovoljno dokaza da je disciplinski okrivljenik osnovano sumnjiv da je počinio povredu koja je predmet optužbe

2. ustupa predmet Disciplinskom vijeću Komore, odnosno odvjetničkog zbora, ako smatra da se radi o lakšoj povredi ugleda i dužnosti odvjetništva

3. vraća optužnicu Disciplinskom tužiteljstvu Komore sa zahtjevom da dopuni optužnicu ako ustanovi da je ta dopuna potrebna

4. može odlučiti da se postupak prekine do pravomoćnog završetka kaznenog postupka ako je protiv disciplinskog okrivljenika pokrenut kazneni postupak za isto djelo

5. odlučuje o ukidanju odluke Izvršnog odbora Komore o obustavi obavljanja odvjetničke službe iz članka 23. stavka 1. točke 3. ovog Statuta; tu odluku može ukinuti prije održavanja disciplinske rasprave, kao i tijekom samog postupka, a najkasnije u odluci o optužbi.

(3) U slučajevima iz stavka 2. točaka 1., 2., 4. i 5. ovog članka, vijeće Disciplinskog suda Komore dostavlja rješenje okrivljeniku i Disciplinskom tužiteljstvu Komore. Protiv rješenja iz stavka 2. točaka 1., 4. i 5. Disciplinsko tužiteljstvo Komore može izjaviti žalbu Višem disciplinskom sudu Komore.

Članak 113.

(1) U pravilu će se provesti jedinstveni disciplinski postupak, i to:

– ako je ista osoba okrivljena za više disciplinskih povreda

– ako je više osoba okrivljeno za jednu disciplinsku povredu.

(2) O spajanju postupaka odlučuje vijeće Disciplinskog suda Komore koje iz važnih razloga ili iz razloga svrhovitosti može do završetka rasprave odlučiti da se postupak za pojedine disciplinske povrede, ili protiv pojedinih disciplinskih okrivljenika, razdvoji i posebno dovrši. Protiv rješenja kojim je odlučeno o spajanju ili razdvajanju postupaka žalba nije dopuštena.

Članak 114.

(1) Protiv odvjetnika kojemu je prestalo pravo na obavljanje odvjetničke službe nastavit će se s vođenjem disciplinskog postupka ako je postupak pokrenut prije nego što je doneseno rješenje o prestanku prava na obavljanje odvjetničke službe te mu se, u slučaju osuđujuće presude, mogu izreći disciplinske mjere i to: ukor, novčana kazna ili trajni gubitak prava na obavljanje odvjetništva.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka, odnosi se i na odvjetničkog vježbenika kojemu je prestala vježba.

Članak 115.

(1) Ako vijeće Disciplinskog suda Komore ne donese niti jedno od rješenja iz članaka 112. stavka 2. alineja 1. – 4., predsjednik vijeća Disciplinskog suda Komore zakazuje disciplinsku raspravu. Rasprava se provodi u sjedištu Komore u Zagrebu. Rasprava nije javna.

(2) Na raspravu se pozivaju disciplinski tužitelj, disciplinski okrivljenik, branitelj, a po potrebi svjedoci i vještaci.

(3) Disciplinski okrivljenik ima pravo izabrati branitelja. Branitelj u disciplinskom postupku može biti samo odvjetnik. Branitelj u disciplinskom postupku ne može biti predsjednik Višeg disciplinskog suda Komore, njegov zamjenik i suci Višeg disciplinskog suda Komore, predsjednik Disciplinskog suda Komore, njegov zamjenik i suci Disciplinskog suda Komore, Disciplinski tužitelj i njegovi zamjenici. Obrana po branitelju u disciplinskom postupku nije obavezna.

(4) Uz poziv na raspravu, disciplinskom okrivljeniku se dostavlja optužnica, te ga se upozorava kako ima pravo izabrati branitelja u disciplinskom postupku koji može biti samo odvjetnik te da u roku od 8 dana od primitka optužnice može Disciplinskom sudu Komore dostaviti odgovor na optužnicu. Disciplinski okrivljenik može se u odgovoru na optužnicu očitovati o optužnici i predložiti da se izvedu dokazi koji mu idu u korist. Poziv disciplinskom okrivljeniku mora se dostaviti tako da između dostave poziva i dana rasprave ostane dovoljno vremena za pripremu obrane i to najmanje 30 dana između dostave prvog poziva za raspravu i dana rasprave, a u ostalim slučajevima najmanje 8 dana.

Članak 116.

Rasprava se može održati u odsutnosti uredno pozvanog disciplinskog okrivljenika koji svoj izostanak nije opravdao, a dana mu je mogućnost da se pisano očituje na navode iz disciplinske prijave te na optužbu koja mu se stavlja na teret ili ako iz njegovog ponašanja proizlazi kako je njegov izostanak usmjeren na odugovlačenje postupka ili očito bezrazložno izbjegava sudjelovati u postupku.

Članak 117.

Rasprava se može održati i u odsutnosti uredno pozvanog disciplinskog tužitelja, te branitelja okrivljenika.

Članak 118.

(1) Rasprava počinje čitanjem optužnice Disciplinskog tužiteljstva Komore, nakon čega će se disciplinskog okrivljenika upitati kakav stav zauzima prema optužnici, te će nakon toga biti pozvan da iznese svoju obranu, pri čemu će biti upozoren da nije dužan iznositi obranu te da se može braniti i šutnjom.

(2) U svrhu dokazivanja, disciplinski tužitelj, disciplinski okrivljenik i branitelj imaju pravo predlagati izvođenje dokaza saslušanjem svjedoka, predlagati provedbu vještačenja po ovlaštenim sudskim vještacima, pribavu isprava, te prema potrebi i svega drugoga što može biti od koristi za dokazivanje važnih činjenica.

(3) O prijedlozima za izvođenje dokaza odlučuje vijeće Disciplinskog suda Komore većinom glasova, a troškove izvođenja dokaza snosi ona stranka koja ih je predložila, s time da troškove dokazivanja po prijedlogu Disciplinskog tužiteljstva Komore, predujmljuje i snosi Komora.

(4) Sud je ovlašten izvoditi i dokaze koji nisu predloženi, ili od kojih je predlagatelj odustao.

Članak 119.

(1) Kao svjedoci mogu se pozvati osobe za koje je vjerojatno da mogu dati obavijesti u svezi s disciplinskom povredom i drugim okolnostima bitnim za vođenje postupka i donošenje presude.

(2) Ne može se ispitati kao svjedok:

1. osoba koja bi svojim iskazom povrijedila zakonom ustanovljenu obvezu čuvanja tajnosti podataka, dok ju nadležno tijelo ne oslobodi te obveze

2. branitelj disciplinskog okrivljenika, osim ako to sam disciplinski okrivljenik ne zahtijeva

3. vjerski ispovjednik o sadržaju ispovijedi

4. dijete i maloljetnik.

(3) Izjava svjedoka dana u pisanom obliku izvan rasprave može se koristiti kao dokaz ukoliko je disciplinskom okrivljeniku i disciplinskom tužitelju dana mogućnost očitovanja na sadržaj navedene izjave.

Članak 120.

(1) Oslobođeni su obveze svjedočenja:

1. osoba s kojom je disciplinski okrivljenik u braku ili izvan­bračnoj zajednici

2. srodnici disciplinskog okrivljenika u ravnoj lozi, rođaci u pobočnoj lozi do trećeg stupnja zaključno, te srodnici po tazbini do drugog stupnja zaključno

3. posvojenik i posvojitelj disciplinskog okrivljenika

4. javni bilježnici, porezni savjetnici, u okviru zakonske obveze čuvanja tajne

5. odvjetnici, liječnici, zubari, psiholozi i socijalni radnici o onome što su u obavljanju svojega zanimanja saznali od okrivljenika

6. novinari i urednici u sredstvima javnog priopćavanja o izvorima obavijesti i podataka za koje su saznali u obavljanju svojega zanimanja i koji su uporabljeni prilikom uređivanja sredstava javnog priopćavanja.

(2) Predsjednik vijeća Disciplinskog suda Komore dužan je osobe navedene u stavku 1. ovoga članka, prije njihova ispitivanja, ili čim sazna za njihov odnos prema disciplinskom okrivljeniku, upozoriti da ne moraju svjedočiti. Ujedno će se te osobe upozoriti da će se njihov iskaz, ako odluče svjedočiti, bez obzira na njihovu kasniju odluku, moći koristiti kao dokaz. Upozorenja i odgovori unose se u zapisnik.

(3) Svjedok nije dužan odgovarati na pojedina pitanja ako je vjerojatno da bi time sebe ili bliskog rođaka izložio kaznenom progonu, teškoj sramoti ili znatnoj materijalnoj šteti. O tome će predsjednik vijeća Disciplinskog suda Komore poučiti svjedoka.

Članak 121.

(1) Svjedoka se poziva dostavom pisanog poziva.

(2) Svjedoci se ispituju svaki posebno i bez nazočnosti ostalih svjedoka.

(3) Svjedok je dužan odgovore davati usmeno.

(4) Svjedoka će se najprije pitati za ime i prezime, prebivalište i OIB te njegov odnos s disciplinskim okrivljenikom i podnositeljem disciplinske prijave.

(5) Nakon toga, svjedoka će se upozoriti da je dužan govoriti istinu, da ne smije ništa prešutjeti i da je davanje lažnog iskaza kazneno djelo.

(6) Svjedoka će se zatim pozvati da iznese sve što mu je poznato o predmetu, zatim će ga se upitati otkud mu je poznato ono o čemu svjedoči, a nakon toga mu se mogu postavljati pitanja radi provjere, dopune ili razjašnjenja iskaza. Svjedoku pitanja prvi postavljaju predsjednik i članovi vijeća Disciplinskog suda Komore. Nakon toga pitanja postavljaju stranke i to tako da prva postavlja pitanja stranka koja je svjedoka predložila.

Članak 122.

(1) Vijeće Disciplinskog suda Komore može na prijedlog stranaka odrediti provođenje vještačenja, kada radi utvrđivanja ili ocjene neke važne činjenice treba pribaviti nalaz i mišljenje od osobe koja raspolaže potrebnim stručnim znanjem ili vještinom.

(2) Vještačenje određuje vijeće Disciplinskog suda Komore pisanim nalogom, u kojemu će navesti o kojim činjenicama će se provesti vještačenje, kome se povjerava i tko će snositi troškove vještačenja.

(3) Za vještaka može biti određena osoba koja je kao vještak određena rješenjem predsjednika bilo kojega županijskog suda u Republici Hrvatskoj, ili stručna ustanova, ili državno tijelo.

(4) Za vještaka se ne može uzeti osoba koja ne može biti ispitana kao svjedok, ili osoba koja je oslobođena dužnosti svjedočenja, a ni osoba prema kojoj je počinjena disciplinska povreda, niti osoba koja je ispitana kao svjedok.

(5) Vještaka će se pozvati da brižljivo prouči predmet vještačenja, da točno navede sve što zapazi i nađe, te da svoje mišljenje iznese nepristrano i u skladu s pravilima znanosti i vještine. Njega će se posebno upozoriti da je davanje lažnog iskaza kazneno djelo.

(6) Provedbi vještačenja mogu biti prisutni disciplinski tužitelj, disciplinski okrivljenik i branitelj. Nakon provedenog vještačenja, vještak će izraditi pisani nalaz i mišljenje, a može biti i pozvan na raspravu radi davanja pojedinih razjašnjenja u svezi s danim nalazom i mišljenjem.

(7) Ako je nalaz vještaka nejasan, nepotpun ili u proturječnosti sam sa sobom ili s izviđenim okolnostima, a ti se nedostaci ne mogu otkloniti ponovnim ispitivanjem vještaka, obnovit će se vještačenje s istim ili drugim vještakom.

(8) Ako u mišljenju vještaka ima proturječnosti ili nedostataka, ili se pojavi sumnja u točnost danog mišljenja, a ti se nedostaci ili sumnja ne mogu otkloniti ponovnim ispitivanjem vještaka, zatražit će se mišljenje drugog vještaka.

Članak 123.

(1) Nakon završetka dokaznog postupka, završne govore iznijet će disciplinski tužitelj, branitelj, ako ga disciplinski okrivljenik ima, te sam disciplinski okrivljenik, nakon čega će predsjednik vijeća Disciplinskog suda Komore zaključiti raspravu te nakon tajnog vijećanja i glasovanja, većinom glasova članova Vijeća izreći presudu.

(2) Presuda se može odnositi samo na osobu koja je optužena i samo na disciplinsku povredu koja je predmet optužbe sadržane u podnesenoj, odnosno na raspravi izmijenjenoj ili proširenoj optužnici.

(3) Disciplinski sud Komore nije vezan za prijedloge Disciplinskog tužiteljstva Komore o pravnoj oznaci teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva.

(4) Disciplinski sud Komore temelji presudu samo na činjenicama i dokazima koji su izvedeni na raspravi.

Članak 124.

(1) Tijekom rasprave, vijeće Disciplinskog suda Komore može donijeti bilo koje rješenje od navedenih u članku 112. stavku 2. ovog Statuta.

(2) Nakon zaključenja rasprave i provedenog vijećanja, vijeće Disciplinskog suda Komore donosi i objavljuje presudu kojom se:

1. disciplinski okrivljenik proglašava krivim

2. disciplinski okrivljenik oslobađa od optužbe ako se utvrdi da djelo koje je predmet optužbe nije teža povreda dužnosti i ugleda odvjetništva, ili ako postoje okolnosti koje isključuju disciplinsku odgovornost, ili ako nema dokaza da je izvršio povredu, ili se utvrdi da nije izvršio povredu

3. optužba odbija ako disciplinski tužitelj odustane od optužnice, ili ako se utvrdi da je nastupila zastara disciplinskog progona, ili je o istoj stvari već pravomoćno odlučeno.

Članak 125.

(1) Presuda kojom se disciplinski okrivljenik proglašava krivim sadrži:

– činjenični i pravni opis djela za koje se proglašava krivim, uz naznaku činjenica i okolnosti koje čine težu povredu dužnosti i ugleda odvjetništva

– disciplinsku mjeru sukladno članku 72. Zakona o odvjetništvu.

(2) U presudi iz stavka 1. ovoga članka, vijeće Disciplinskog suda Komore može donijeti odluku o:

– obustavi prava na obavljanje odvjetničke službe i o uračunavanju od Izvršnog odbora Komore izrečene mjere obustave prava na obavljanje odvjetničke službe

– ukidanju prije donesene odluke o obustavi prava na obavljanje odvjetničke službe ili njezinu produljenju do pravomoćnosti presude

– o izricanju obveze disciplinskog okrivljenika na otklanjanje negativnih posljedica prouzročenih izvršenjem teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva, primjerice, o izricanju obveze vraćanja izvornih spisa predmeta stranci, obveze isplate novca stranci primljenog za njen račun, obveze polaganja obračuna stranci ili o izricanju drugih obveza potrebnih za otklanjanje navedenih negativnih posljedica

– plaćanju troškova postupka

– objavi pravomoćne presude u glasilu Komore.

(3) Disciplinski sud Komore troškove postupka određuje u paušalnom iznosu u novčanoj protuvrijednosti od najviše 500 bodova Tarife, uzimajući u obzir trajanje i složenost postupka. Uz troškove u paušalnom iznosu dodatno se određuju i stvarni troškovi izvođenja dokaza.

(4) U slučajevima iz članka 124. stavka 2. alineja 2. i 3., disciplinski okrivljenik i njegov branitelj nemaju pravo na naknadu nagrade za zastupanje i nužnih izdataka.

Članak 126.

U disciplinskom postupku ne može se odlučivati o zahtjevu za naknadu štete nastale izvršenjem disciplinske povrede, izuzev ako se radi o povredi iz članka 99. stavka 1. točke 14. ovoga Statuta ili ako je kod optužbe za učin teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva iz članka 99. stavka 1. točke 9. ovoga Statuta stavljen prijedlog za izricanje uvjetne osude uz dodatni uvjet obveze isplate novca stranci koji je disciplinski okrivljenik neosnovano kod sebe zadržao.

Članak 127.

(1) Pisani otpravak presude dostavlja se okrivljeniku, branitelju i disciplinskom tužitelju.

(2) Pravomoćna presuda se dostavlja, izuzev osobama iz stavka 1. ovoga članka, još i Izvršnom odboru Komore, odvjetničkom zboru kojemu disciplinski okrivljenik pripada te podnositelju disciplinske prijave.

Članak 128.

(1) Odluke, pozivi, podnesci, dopisi i druga pismena, disciplinskom tužitelju, odnosno njegovim zamjenicima, disciplinskom okrivljeniku i branitelju dostavljaju se u pravilu putem pošte, na adresu sjedišta odvjetničkog ureda, odnosno pisarnice upisane u Imeniku odvjetnika, a svjedoku ili vještaku na adresu prijavljenog prebivališta ili boravišta, dok poziv za raspravu ili druge pozive, Disciplinski sud Komore može dati i usmeno osobi koja se nalazi pred sudom, što će se zabilježiti u zapisniku o glavnoj raspravi, čime se dostava smatra urednom.

(2) Ako se disciplinskom okrivljeniku ili branitelju ne može dostaviti odluka na koju postoji pravo žalbe na dosadašnju adresu jer nije prijavljena promjena adrese ili ih na adresi koju su prije toga dali sudu nije moguće pronaći ili je očito da izbjegavaju primitak ignorirajući obavijest o primitku pošiljke ili na drugi način, dostava će se obaviti na adresu sjedišta odvjetničkog ureda, odnosno pisarnice upisane u Imeniku odvjetnika.

(3) Ako dostava ne uspije niti na toj adresi, dostava će se obaviti isticanjem odluke na oglasnoj ploči Disciplinskog suda Komore u sjedištu Komore. Protekom roka od 8 dana od isticanja na oglasnoj ploči, dostava će se smatrati urednom.

(4) Odluke, pozivi, podnesci, dopisi i druga pismena mogu se dostavljati i elektroničkim putem u skladu sa ovim Statutom.

(5) Disciplinskom okrivljeniku kojemu miruje obavljanje odvjetničke službe ili mu je odlukom nadležnog tijela privremeno obustavljeno ili zabranjeno obavljanje odvjetničke službe ili je brisan iz Imenika odvjetnika nakon pokretanja disciplinskog postupka, dostava pismena iz stavaka 1. i 2. ovog članka obavit će se na adresu prijavljenog prebivališta odnosno boravišta te ako ni drugi put ne uspije dostava na toj adresi, dostava će se obaviti isticanjem pismena na oglasnoj ploči Disciplinskog suda Komore u sjedištu Komore. Protekom roka od 8 dana od isticanja na oglasnoj ploči, dostava se smatra urednom.

(6) Podnositelju prijave pismena se dostavljaju na adresu naznačenu u disciplinskoj prijavi odnosno na adresu koju je u postupku prijavio kao adresu za dostavu pismena. Ako dostava niti iz drugog pokušaja ne uspije na navedenoj adresi, dostava će se obaviti isticanjem pismena na oglasnoj ploči Disciplinskog suda Komore u sjedištu Komore. Protekom roka od 8 dana od isticanja na oglasnoj ploči, dostava će se smatrati urednom.

(7) Odredbe o dostavi propisane ovim člankom na odgovarajući način se primjenjuju i na postupak pred Disciplinskim tužiteljstvom Komore.

Članak 129.

(1) Protiv presude Disciplinskog suda Komore, okrivljenik, branitelj i disciplinski tužitelj imaju pravo podnijeti žalbu u roku od 15 dana od primitka presude. Žalba se podnosi Disciplinskom sudu Komore u dovoljnom broju primjeraka za sud te za protivnu stranku i branitelja, radi davanja odgovora.

(2) Ako disciplinski okrivljenik ima branitelja, a presuda im je dostavljena u različite dane, rok za žalbu se računa od kasnijeg dana.

(3) Primjerak žalbe se dostavlja protivnoj strani koja može dati odgovor u roku od 8 dana.

(4) Pravodobno podnesena žalba odgađa izvršenje presude.

(5) Disciplinski tužitelj, disciplinski okrivljenik i branitelj mogu se odreći od prava na žalbu i to od trenutka objave presude pa do proteka roka za podnošenje žalbe, a mogu do donošenja odluke Višeg disciplinskog suda odustati od već podnesene žalbe. Odricanje i odustajanje od žalbe ne mogu se opozvati.

(6) Nepravodobnu i nedopuštenu žalbu odbacit će rješenjem predsjednik vijeća Disciplinskog suda Komore.

Članak 130.

Žalba treba sadržavati:

– oznaku presude protiv koje se podnosi

– osnove za pobijanje presude

– obrazloženje žalbe

– prijedlog da se pobijana presuda potpuno ili djelomično ukine ili preinači

– potpis osobe koja podnosi žalbu.

Članak 131.

Presuda se može pobijati zbog:

– bitne povrede odredaba disciplinskog postupka

– povrede odredaba Kaznenog zakona, Zakona o odvjetništvu, ovog Statuta ili Kodeksa odvjetničke etike

– pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja

– odluke o disciplinskoj mjeri, troškovima disciplinskog postupka, naknadi štete iz članka 126. ovog Statuta, posebnoj obvezi iz članka 125. stavka 2. alineje 3. ovog Statuta te radi odluke o objavi presude u glasilu Komore.

Članak 132.

(1) Apsolutno bitna povreda odredaba disciplinskog postupka postoji:

– ako je Disciplinski sud Komore bio nepropisno sastavljen, ili ako je u izricanju presude sudjelovao sudac koji nije sudjelovao na raspravi

– ako je na raspravi sudjelovao sudac koji se morao izuzeti

– ako je optužba prekoračena

– ako je u povodu pravnog lijeka koji je izjavljen samo u korist disciplinskog okrivljenika, presuda izmijenjena na njegovu štetu

– ako je izreka presude nerazumljiva, proturječna sama sebi ili razlozima presude, ili ako presuda uopće nema razloge, ili u njoj nisu navedeni razlozi o odlučnim činjenicama, ili su ti razlozi potpuno nejasni ili u znatnoj mjeri proturječni, ili ako o odlučnim činjenicama postoji znatna proturječnost između onoga što se navodi u razlozima presude o sadržaju isprava ili zapisnika o iskazima danim tijekom postupka i samih tih isprava ili zapisnika.

(2) Relativno bitna povreda odredaba disciplinskog postupka postoji ako Disciplinski sud Komore pri pripremanju rasprave, ili u tijeku rasprave, ili pri donošenju presude, nije primijenio ili je nepravilno primijenio neku odredbu ovoga Statuta, a to je utjecalo na pravilnost presude.

Članak 133.

Povrede Kaznenog zakona, Zakona o odvjetništvu, ovog Statuta ili Kodeksa odvjetničke etike postoje ako su isti povrijeđeni u pitanju:

– je li povreda za koju se disciplinski okrivljenik progoni teža povreda dužnosti i ugleda odvjetništva

– ima li okolnosti koje isključuju krivnju

– ima li okolnosti koje isključuju disciplinski progon, a osobito je li nastupila zastara disciplinskog progona ili je o istoj stvari već pravomoćno odlučeno

– je li glede disciplinske povrede primijenjen propis koji se ne može primijeniti

– uračunavanja od Izvršnog odbora Komore izrečene mjere obustave prava na obavljanje odvjetničke službe.

Članak 134.

(1) Presuda se može pobijati radi pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja.

(2) Pogrešno utvrđeno činjenično stanje postoji ako je Disciplinski sud Komore kakvu odlučnu činjenicu pogrešno utvrdio, odnosno kad sadržaj isprava, zapisnika o izvedenim dokazima ili tehničkih snimki ozbiljno dovodi u sumnju pravilnost ili pouzdanost utvrđenja odlučne činjenice.

(3) Nepotpuno utvrđeno činjenično stanje postoji ako sud kakvu odlučnu činjenicu nije utvrdio.

(4) Žalbu zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja ne može podnijeti okrivljenik u odnosu na točku optužbe za koju se izjasnio da se smatra krivim, osim ako je za dokaze o isključenju protupravnosti ili krivnje saznao nakon donošenja presude, ili se radi o činjenicama odlučnim za izbor vrste i trajanja disciplinske mjere.

Članak 135.

(1) Presuda se može pobijati radi odluke o disciplinskoj mjeri kada Disciplinski sud Komore nije pravilno odmjerio disciplinsku mjeru s obzirom na okolnosti koje utječu na to da ista bude veća ili manja, odnosno druge vrste.

(2) Odluka o troškovima disciplinskog postupka, naknadi štete iz članka 126. ovog Statuta, posebnoj obvezi iz članka 125. stavka 2. alineje 3. ovog Statuta te radi odluke o objavi presude u glasilu Komore, može se pobijati kad je Disciplinski sud Komore o tim pitanjima donio odluku suprotnu odredbama ovoga Statuta.

Članak 136.

Po proteku roka za odgovor, Disciplinski sud Komore će žalbu sa spisom dostaviti Višem disciplinskom sudu Komore.

Članak 137.

(1) Viši disciplinski sud Komore odluku donosi na sjednici Vijeća.

(2) Viši disciplinski sud Komore može po potrebi tražiti od Disciplinskog suda Komore izvješće o povredama odredaba disciplinskog postupka istaknutim u žalbi.

Članak 138.

(1) Viši disciplinski sud Komore ispituje presudu u onom dijelu u kojem se pobija žalbom i iz osnova iz kojih se pobija. Po službenoj dužnosti Viši disciplinski sud Komore mora uvijek ispitati:

– postoji li povreda odredaba disciplinskog postupka iz članka 132. stavka 1. ovog Statuta, i je li rasprava protivno odredbama ovog Statuta održana u odsutnosti disciplinskog okrivljenika i njegova branitelja

– je li na štetu disciplinskog okrivljenika povrijeđen Kazneni zakon, Zakon o odvjetništvu, ovaj Statut ili Kodeks odvjetničke etike.

(2) Ako žalba podnesena u korist disciplinskog okrivljenika ne sadrži obrazloženje, Viši disciplinski sud Komore ograničit će se na ispitivanje povreda iz stavka 1. ovog članka te na ispitivanje odluke o disciplinskoj mjeri.

(3) U povodu žalbe tužitelja, presuda Disciplinskog suda Komore može se ukinuti ili preinačiti i u korist disciplinskog okrivljenika.

Članak 139.

Žalba zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja ili zbog povrede Kaznenog zakona, Zakona o odvjetništvu, ovog Statuta ili Kodeksa odvjetničke etike, podnesena u korist disciplinskog okrivljenika, sadrži u sebi i žalbu zbog odluke o disciplinskoj mjeri, troškovima disciplinskog postupka, posebnoj obvezi iz članka 125. stavka 2. alineje 3. ovog Statuta, naknadi štete iz članka 126. ovog Statuta, te odluke o objavi presude u glasilu Komore.

Članak 140.

Ako Viši disciplinski sud Komore u povodu bilo čije žalbe utvrdi da su razlozi zbog kojih je donio odluku u korist pojedinog disciplinskog okrivljenika od koristi i za kojeg od disciplinskih suokrivljenika koji nije podnio žalbu, ili je nije podnio u tom smislu, postupit će po službenoj dužnosti kao da takva žalba postoji.

Članak 141.

(1) Viši disciplinski sud Komore može odbaciti žalbu kao nepravovremenu ili nedopuštenu, ili odbiti žalbu kao neosnovanu, i potvrditi presudu Disciplinskog suda Komore, ili ukinuti tu presudu i uputiti predmet Disciplinskom sudu Komore na ponovno suđenje i odluku, ili preinačiti presudu Disciplinskog suda Komore.

(2) O svim žalbama protiv iste presude Viši disciplinski sud Komore odlučuje jednom odlukom.

Članak 142.

(1) Žalba se odbacuje rješenjem kao nepravovremena ako se utvrdi da je podnesena nakon roka za podnošenje žalbe.

(2) Žalba se odbacuje rješenjem kao nedopuštena ako se utvrdi da je žalbu podnijela osoba koja nije ovlaštena za podnošenje žalbe, ili osoba koja se odrekla žalbe ili odustala od žalbe, ili ako žalba nije dopuštena (članak 129. i članak 134. stavak 4. ovog Statuta).

Članak 143.

(1) Viši disciplinski sud Komore će presudom odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi presudu Disciplinskog suda kad utvrdi da ne postoje razlozi zbog kojih se presuda pobija niti povrede iz članka 138. ovog Statuta.

(2) Protiv presude Višeg disciplinskog suda Komore kojom je odbijena žalba i potvrđena presuda Disciplinskog suda Komore kojom je disciplinski okrivljenik proglašen krivim kao i protiv presude Višeg disciplinskog suda Komore kojom je preinačena presuda Disciplinskog suda Komore na način da je disciplinski okrivljenik proglašen krivim, dopušten je priziv Vrhovnom sudu Republike Hrvatske u roku od 15 dana od dana dostave presude Višeg disciplinskog suda Komore.

Članak 144.

Viši disciplinski sud Komore će, prihvaćajući žalbu ili po službenoj dužnosti, rješenjem ukinuti presudu Disciplinskog suda Komore i uputiti predmet Disciplinskom sudu Komore na ponovno suđenje i odluku, ako utvrdi da postoji bitna povreda odredaba disciplinskog postupka, osim slučajeva iz članka 146. ovog Statuta, ili ako smatra da zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja treba naložiti novu raspravu pred Disciplinskim sudom Komore.

Članak 145.

Viši disciplinski sud Komore može naložiti da se nova rasprava pred Disciplinskim sudom Komore održi pred potpuno izmijenjenim vijećem.

Članak 146.

Viši disciplinski sud Komore će, prihvaćajući žalbu ili po službenoj dužnosti, presudom preinačiti presudu Disciplinskog suda Komore, ako utvrdi da su odlučne činjenice u presudi Disciplinskog suda Komore pravilno utvrđene i da se s obzirom na utvrđeno činjenično stanje po pravilnoj primjeni Kaznenog zakona, Zakona o odvjetništvu, ovog Statuta ili Kodeksa odvjetničke etike ima donijeti drugačija presuda, a prema stanju stvari i u slučaju povreda iz članka 133. alineja 2. i 3. ovog Statuta.

Članak 147.

(1) U obrazloženju presude, odnosno rješenja, Viši disciplinski sud Komore treba ocijeniti žalbene razloge i iznijeti povrede Kaznenog zakona, Zakona o odvjetništvu, ovog Statuta ili Kodeksa odvjetničke etike koje je uzeo u obzir po službenoj dužnosti.

(2) Kada se presuda Disciplinskog suda Komore ukida zbog bitnih povreda odredaba disciplinskog postupka, u obrazloženju treba navesti koje su odredbe povrijeđene i u čemu se povrede sastoje.

(3) Kada se presuda Disciplinskog suda Komore ukida zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenoga činjeničnog stanja, Viši disciplinski sud Komore dužan je navesti u čemu su nedostaci u utvrđivanju činjeničnog stanja, posebno u odlučivanju o prijedlozima stranaka da se pribave i izvedu pojedini dokazi, odnosno zašto su novi dokazi i činjenice važni za donošenje pravilne odluke.

Članak 148.

Viši disciplinski sud Komore vratit će sve spise Disciplinskom sudu Komore s dovoljnim brojem ovjerenih prijepisa svoje odluke radi predaje strankama i drugim zainteresiranim osobama.

Članak 149.

(1) Disciplinski sud Komore kojem je predmet vraćen na suđenje, uzet će za osnovu prijašnju optužnicu. Ako je presuda djelomično ukinuta, taj će sud za osnovu uzeti samo onaj dio optužbe koji se odnosi na ukinuti dio presude.

(2) Na novoj raspravi stranke mogu isticati nove činjenice i iznositi nove dokaze.

(3) Disciplinski sud Komore dužan je izvesti sve postupovne radnje i raspraviti sva sporna pitanja na koja je upozorio Viši disciplinski sud Komore u svojoj odluci.

(4) Pri izricanju nove presude Disciplinski sud Komore vezan je zabranom iz članka 132. stavka 1. alineje 4. ovog Statuta.

4. Postupak pred Disciplinskim vijećem Komore i pred Disciplinskim vijećem odvjetničkog zbora

Članak 150.

(1) Izvide u postupku za izricanje mjera zbog lakših povreda vodi član Disciplinskog vijeća Komore, odnosno član Disciplinskog vijeća odvjetničkog zbora kojega odredi predsjednik Vijeća.

(2) Okrivljeniku se prije donošenja odluke omogućuje da iznese svoju obranu.

(3) Protiv rješenja disciplinskih vijeća može se izjaviti žalba ako je okrivljeniku izrečena kazna. Žalbu može izjaviti samo okrivljenik, i to u roku od 15 dana.

(4) O žalbi odlučuje Disciplinski sud Komore u vijeću od tri člana, u nejavnoj sjednici. Odluka vijeća je konačna.

(5) U postupku protiv odvjetničkog vježbenika jedan član vijeća Disciplinskog suda Komore jest odvjetnički vježbenik kojega je odredila Udruga odvjetničkih vježbenika pri Komori.

(6) U postupku pred Disciplinskim vijećem Komore, odnosno odvjetničkog zbora, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovog Statuta o disciplinskom postupku zbog teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva, ako odredbama ovog članka nije nešto drugo predviđeno.

5. Odgovarajuća primjena zakona

Članak 151.

(1) Postupak pred Disciplinskim tužiteljstvom Komore, Disciplinskim sudom Komore, Višim disciplinskim sudom Komore i disciplinskim vijećima provodi se prema odredbama koje propisuje ovaj Statut.

(2) U postupku pred tijelima iz stavka 1. ovoga članka glede onoga što nije uređeno ovim Statutom, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Kaznenog zakona i Zakona o kaznenom postupku, osim odredbi koje se odnose na postupak pred optužnim vijećem i potvrđivanje optužnice, na pisanu pouku o pravima, donošenje presude na temelju sporazuma stranaka i na tonsko snimanje rasprave.

6. Izvršenje disciplinskih mjera

Članak 152.

(1) Pravomoćne i izvršne odluke donesene u disciplinskom postupku izvršava sudac izvršenja.

(2) Sudac izvršenja je sudac Disciplinskog suda Komore kojega na dužnost suca izvršenja između svih sudaca toga suda imenuje predsjednik Disciplinskog suda Komore na vrijeme od tri godine. Predsjednik Disciplinskog suda Komore može imenovati jednog ili više sudaca izvršenja. Sudac izvršenja ne može biti osoba koja je u disciplinskom postupku, u kojem je donesena odluka koja se treba izvršiti, sudjelovala kao predsjednik ili član sudskog vijeća Disciplinskog suda Komore, Višeg disciplinskog suda Komore, predsjednik ili član disciplinskog vijeća, Disciplinski tužitelj ili zamjenik Disciplinskog tužitelja.

Članak 153.

(1) Disciplinski sud Komore, odnosno disciplinsko vijeće, dužno je izvršne odluke donesene u disciplinskom postupku bez odgode, s klauzulama izvršnosti, dostaviti sucu izvršenja na izvršenje.

(2) Nakon što zaprimi izvršne odluke donesene u disciplinskom postupku s klauzulama izvršnosti, sudac izvršenja bez odgode rješenjem protiv kojega nije dopuštena žalba nalaže upis izrečenih disciplinskih mjera u odgovarajuće evidencije Komore, na način da se u evidencije upisuje vrsta disciplinske mjere kao i datum od kada se izvršava disciplinska mjera gubitka prava na obavljanje odvjetništva, a koji datum je vezan uz izvršnost odluke kojom je disciplinska mjera gubitka prava na obavljanje odvjetništva izrečena.

(3) Izvršne odluke donesene u disciplinskom postupku s klauzulama izvršnosti u kojima je izrečena novčana kazna, i/ili u kojima je naloženo disciplinskom okrivljeniku naknaditi troškove postupka, sudac izvršenja Disciplinskog suda Komore, ako disciplinski okrivljenik nije sam dobrovoljno postupio po izvršnoj odluci, izvršava na način da bez odgode pokreće postupak naplate novčane kazne i/ili troškova postupka pred nadležnim sudom odnosno tijelom ili bez odgode ovlašćuje po svom izboru jednoga od odvjetnika upisanog u Imenik odvjetnika radi pokretanja postupka naplate novčane kazne i/ili troškova postupka pred nadležnim sudom odnosno tijelom. Sudac izvršenja pri tome se brine da pribavi odgovarajuću punomoć zakonskog zastupnika Komore te ju, u slučaju kada on osobno ne zastupa Komoru u postupku naplate novčane kazne i/ili troškova postupka pred nadležnim sudom, dostavlja opunomoćenom odvjetniku zajedno sa svime što je potrebno za pokretanje i uspješno vođenje postupka. Dostava izvršne odluke sucu izvršenja Disciplinskog suda Komore, radi naplate novčane kazne i/ili troškova postupka, prekida tijek zastare izvršenja navedene disciplinske mjere.

(4) Ako disciplinski okrivljenik nije u roku od 30 dana po proteku roka iz dopisa kojim ga je sudac izvršenja pozvao na dobrovoljno plaćanje novčane kazne i/ili troškova disciplinskog postupka, a koji rok ne može biti kraći od 15 dana niti dulji od 30 dana, izvršio plaćanje novčane kazne i/ili troškova disciplinskog postupka koje je bio dužan platiti temeljem izvršne odluke disciplinskih tijela Komore, ili ako nije ispunio drugu obvezu naloženu mu izvršnom odlukom disciplinskih tijela Komore, sudac izvršenja će podnijeti disciplinsku prijavu Disciplinskom tužiteljstvu Komore protiv disciplinskog okrivljenika zbog osnovane sumnje u počinjenje teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva iz članka 99. stavka 1. točke 20. ovog Statuta.

(5) O izvršenju izvršne odluke donesene u disciplinskom postupku sudac izvršenja obavještava Izvršni odbor Komore.

7. Zastara

Članak 154.

Zastara disciplinskog progona te zastara izvršenja disciplinske mjere i troškova disciplinskog postupka regulirane su odredbama Zakona o odvjetništvu te se sukladno odredbama Zakona o odvjetništvu na pitanja o zastari disciplinskog progona te zastari izvršenja disciplinske mjere i troškova disciplinskog postupka koja nisu regulirana Zakonom o odvjetništvu primjenjuju odredbe kaznenog zakonodavstva.

Pravo na rehabilitaciju

Članak 155.

Počinitelj teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva koji je pravomoćno osuđen ima pravo nakon proteka ovim Statutom određenog vremena i pod uvjetima koji su određeni ovim Statutom, smatrati se osobom koja nije počinila težu povredu dužnosti i ugleda odvjetništva, a njezina prava ne mogu se razlikovati od prava odvjetnika koji nisu počinili težu povredu dužnosti i ugleda odvjetništva.

Nastupanje rehabilitacije

Članak 156.

(1) Nakon isteka ovim Statutom određenih rokova od izdržane ili zastarjele disciplinske mjere gubitka prava na obavljanje odvjetništva u trajanju od šest mjeseci do pet godina ili gubitka prava na obavljanje odvjetništva u trajanju od pet do deset godina odnosno plaćene novčane kazne te pravomoćnosti izrečene disciplinske mjere ukora, osuđeni odvjetnici imaju sva prava odvjetnika utvrđena Ustavom, zakonom ili drugim propisima te mogu stjecati sva prava osim onih koja su im ograničena nastupanjem pravne posljedice osude.

(2) Pod uvjetom da počinitelj teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva nije ponovno osuđen zbog nove teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva, rehabilitacija nastupa po sili ovog Statuta kad proteknu ovi rokovi:

– petnaest godina od dana izdržane ili zastarjele disciplinske mjere kod osude na disciplinsku mjeru gubitka prava na obavljanje odvjetništva u trajanju od pet do deset godina,

– deset godina od dana izdržane ili zastarjele disciplinske mjere gubitka prava na obavljanje odvjetništva u trajanju od šest mjeseci do pet godina,

– pet godina od dana plaćanja novčane kazne, od dana isteka roka provjeravanja kod uvjetne osude,

– jedna godina od pravomoćnosti izrečene disciplinske mjere ukora.

(3) Protekom rokova određenih u stavku 2. ovoga članka počinitelj teže povrede dužnosti ugleda odvjetništva smatra se neosuđivanim i svaka uporaba podataka o osobi kao počinitelju teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva zabranjena je, osim ako se ti podaci koriste radi utvrđivanja dostojnosti odvjetnika za obavljanje odvjetništva u smislu odredbe članka 49. Zakona o odvjetništvu.

(4) Rehabilitirani odvjetnik ima pravo nijekati prijašnju osuđivanost osim ako se podaci o njegovoj ranijoj disciplinskoj osuđivanosti koriste radi utvrđivanja dostojnosti odvjetnika za obavljanje odvjetništva u smislu odredbe članka 49. Zakona o odvjetništvu. U svim drugim slučajevima rehabilitirana osoba ne smije zbog nijekanja prijašnje disciplinske osuđivanosti imati bilo kakve pravne posljedice.

(5) Rehabilitacija za počinitelje težih povreda dužnosti i ugleda odvjetništva iz članka 99. točaka 2., 3., 7. i 9. ovog Statuta, nastupa po sili zakona protekom dvostrukih rokova iz stavka 2. ovog članka.

(6) Podaci o disciplinskoj osuđivanosti brišu se potpuno i trajno iz baze podataka po proteku rokova propisanih stavcima 2. i 5. ovog članka.

XI. ODVJETNIČKA AKADEMIJA HRVATSKE ODVJETNIČKE KOMORE

Članak 157.

Odvjetnička akademija Hrvatske odvjetničke komore djeluje pri Komori i njezino djelovanje se uređuje posebnim pravilnikom koji donosi Upravni odbor Komore.

XII. CENTAR ZA MIRENJE HRVATSKE ODVJETNIČKE KOMORE

Članak 158.

Centar za mirenje Hrvatske odvjetničke komore djeluje pri Komori i njegovo djelovanje se uređuje posebnim pravilnikom koji donosi Upravni odbor Komore.

XIII. ARBITRAŽNI SUD HRVATSKE ODVJETNIČKE KOMORE

Članak 159.

Arbitražni sud Hrvatske odvjetničke komore djeluje pri Komori i njegovo djelovanje se uređuje posebnim pravilnikom koji donosi Upravni odbor Komore.

XIV. GLASILO »ODVJETNIK«

Članak 160.

(1) Glasilo Komore jest časopis »Odvjetnik«.

(2) Glasilo izlazi dvomjesečno ili tromjesečno, a primaju ga svi članovi Komore.

(3) Članove uredništva, glavnog urednika i urednika »Odvjetnika« imenuje Upravni odbor Komore.

(4) Članovi uredništva, glavni urednik i urednik za svoj rad odgovaraju Upravnom odboru Komore.

XV. INTERNETSKE STRANICE KOMORE

Članak 161.

(1) Komora ima vlastite internetske stranice.

(2) Pristup internetskim stranicama bit će dopušten odvjetnicima i općoj javnosti bez ograničenja, osim ako za pojedine njezine dijelove Upravni odbor Komore ne odluči drugačije.

Članak 162.

(1) Glavnog urednika i urednika internetskih stranica imenuje Upravni odbor Komore.

(2) Upravni odbor Komore može odlučiti da se osnuje i uredništvo internetskih stranica. U tom slučaju Upravni odbor Komore imenuje članove uredništva.

Članak 163.

Glavni urednik i urednik te članovi uredništva internetskih stranica odgovorni su za svoj rad Upravnom odboru Komore.

XVI. REKLAMIRANJE, OGLAŠAVANJE I WEB-STRANICA ODVJETNIKA

Članak 164.

(1) Odvjetnik, zajednički odvjetnički ured i odvjetničko društvo imaju pravo biti predstavljeni javnosti sukladno pravilniku kojim je regulirana materija reklamiranja, oglašavanja i web-stranica odvjetnika.

(2) Komora pravilnikom iz stavka 1. ovog članka određuje uvjete osnivanja, mjesto postavljanja, dozvoljeni sadržaj, privremeno uklanjanje prijepornog naslova, cijelog sadržaja ili dijela sadržaja web-stranica odvjetnika upisanih u Imenik odvjetnika ili imenike stranih odvjetnika, i to: Imenik stranih odvjetnika iz država članica Europske unije koji u Republici Hrvatskoj imaju pravo obavljati odvjetničku službu pod nazivom »odvjetnik«, Imenik odvjetnika koji obavljaju odvjetničku službu u podružnicama stranih odvjetničkih društava te Imenik stranih odvjetnika s matičnim sjedištem u državama članicama Europske unije, koji u Republici Hrvatskoj imaju pravo obavljati odvjetničku službu pod nazivom zanimanja iz svoje matične države, kao i web-stranice svih Zakonom o odvjetništvu dozvoljenih organizacijskih oblika obavljanja odvjetničke službe.

XVII. FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 165.

(1) Komora određuje financijska sredstva potrebna za rad godišnjim Planom prihoda i rashoda, na osnovi predviđenih troškova za izvršenje dužnosti iz javnih ovlasti Komore, Programa rada Komore, troškova potrebnih za rad tijela, radnih tijela i zaposlenika Komore, te drugih predvidivih troškova.

(2) Prihode i rashode Komora planira za svaku godinu u Planu prihoda i rashoda, koji donosi Skupština Komore, a na temelju ostvarenih prihoda i rashoda iz prethodne godine.

Članak 166.

(1) Proračunski prihodi Komore jesu:

1. upisnina odvjetnika i odvjetničkih vježbenika

2. članarina odvjetnika i odvjetničkih vježbenika

3. ostali prihodi i davanja.

(2) Uz proračunske prihode, prihodi Komore su i:

1. novčane kazne izrečene u disciplinskim postupcima

2. naknade troškova disciplinskih postupaka

3. naknade troškova u postupcima za priznanje specijalnosti

4. naknade troškova predviđenih Pravilnikom o troškovima u postupku evidentiranja podružnica stranih odvjetničkih društava

5. naknade troškova predviđenih Pravilnikom o troškovima u postupku izdavanja suglasnosti u vezi osnivanja i promjena u odvjetničkim društvima

6. naknade troškova predviđenih Pravilima o utvrđivanju programa, postupka i načina provedbe ispita iz poznavanja pravnog poretka Republike Hrvatske

7. različiti izvanredni prihodi.

Članak 167.

(1) Komora se koristi svojim sredstvima za izvršavanje dužnosti utvrđenih Zakonom o odvjetništvu i ovim Statutom.

(2) Sredstvima Komore financira se:

1. promicanje, usklađivanje i zastupanje zajedničkih interesa članova Komore

2. promicanje i sudjelovanje u razvijanju sustava trajnog stručnog usavršavanja

3. obavljanje poslova i zadataka Komore, te izvršavanje javnih ovlasti

4. ostale potrebe u skladu sa Zakonom, općim aktima i odlukama tijela Komore.

(3) Upravni odbor Komore može odobriti i isplate sredstava za druge svrhe ili potrebe, koje smatra opravdanima.

Članak 168.

(1) Upravni odbor Komore donosi pravilnik kojim se uređuje financijsko i materijalno poslovanje Komore.

(2) Odluku o osobama ovlaštenim za raspolaganje novčanim sredstvima donosi Upravni odbor Komore.

XVIII. POHRANA SPISA

Članak 169.

Upravni odbor Komore će posebnim pravilnikom utvrditi način i uvjete pohrane spisa i obvezu čuvanja istih, vodeći računa o specifičnostima arhivskog gradiva Komore, a u skladu s odredbama zakonskih i podzakonskih propisa koji reguliraju materiju o arhivskom gradivu i arhivima te upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva.

XIX. OSTALE ODREDBE

Članak 170.

U postupcima za upis u imenike odvjetnika i odvjetničkih vježbenika, za obnovu postupka upisa te u drugim slučajevima u kojima odlučuju o pravima i obvezama odvjetnika, odvjetničkih vježbenika, odvjetničkih društava i stranih podružnica, osim ako zakonom, ovim Statutom ili drugim općim aktom Komore nije drugačije određeno, ovlaštena tijela Komore odlučuju primjenjujući na odgovarajući način pravila Zakona o općem upravnom postupku.

Članak 171.

Svi odvjetnici su dužni imati adresu elektroničke pošte i istu prijaviti Komori. Sva pismena Komora i zborovi dostavljaju odvjetnicima elektroničkim putem na Komori prijavljenu adresu. Ako odvjetnik promijeni adresu elektroničke pošte, dužan je o novoj adresi obavijestiti Komoru bez odgode, ali je do zaprimanja obavijesti za dostavu nadležna adresa elektroničke pošte koja je prijavljena Komori.

Članak 172.

(1) Svi zahtjevi i isprave dostavljaju se Komori u izvorniku ili ovjerenoj preslici na hrvatskom jeziku.

(2) Zahtjevi i isprave na stranom jeziku dostavljaju se prevedene od ovlaštenog sudskog tumača na hrvatski jezik.

(3) Ako zahtjev i isprave nisu dostavljeni sukladno odredbama stavka 1. i 2. ovog članka, Komora nije dužna u povodu istih postupati.

XX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 173.

(1) Postupci koji su započeli prije stupanja na snagu ovog Statuta nastavit će se po odredbama ovog Statuta.

(2) U disciplinskim postupcima koji su pokrenuti prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu (»Narodne novine«, broj 126/21.) i koji nisu pravomoćno okončani, a u kojima nije nastupila zastara disciplinskog progona prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu (»Narodne novine«, broj 126/21.), sukladno odredbi članka 25. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu (»Narodne novine«, broj 126/21) u svezi s odredbom članka 76. Zakona o odvjetništvu (»Narodne novine«, broj 9/94., 117/08., 50/09., 75/09. i 18/11.) i odredbom članka 86. Kaznenog zakona (»Narodne novine«, broj: 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18., 126/19. i 84/21.) primjenjuju se odredbe o zastari disciplinskog progona te izvršenja disciplinske mjere i troškova disciplinskog postupka iz članka 22. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu (»Narodne novine«, broj 126/21.).

(3) Zborovi su dužni uskladiti svoja pravila s ovim Statutom najkasnije do 30. svibnja 2023.

Članak 174.

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Hrvatske odvjetničke komore (»Narodne novine« broj: 115/2013., 64/2018., 67/2019., 81/2022. i 137/22. – odluka Visokog upravnog suda Republike Hrvatske).

Članak 175.

Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 15681-2022-6

Zagreb, 17. prosinca 2022.

HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA

Predsjednik
Robert Travaš, v. r.