Pravilnik o održavanju ročišta na daljinu

NN 154/2022 (28.12.2022.), Pravilnik o održavanju ročišta na daljinu

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

2411

Na temelju članka 115. stavka 6. Zakona o parničnom postupku (»Narodne novine«, broj 53/91., 91/92., 58/93., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08., 96/08., 123/08., 57/11., 148/11., 25/13., 89/14., 70/19. i 80/22.) ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O ODRŽAVANJU ROČIŠTA NA DALJINU

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način održavanja ročišta na daljinu i izvođenja pojedinih dokaza uz korištenje odgovarajućih audiovizualnih uređaja i tehnoloških platformi za komunikaciju na daljinu.

Rodna ravnopravnost

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Primjena Pravilnika

Članak 3.

(1) Ovaj Pravilnik primjenjuje se na sva ročišta i izvođenje dokaza iz članka 1. ovog Pravilnika.

(2) Administrator sustava osigurava dostupnost tehnološke platforme za sigurnu komunikaciju na daljinu.

Primjena drugih propisa

Članak 4.

U primjeni ovoga Pravilnika na odgovarajući način se primjenjuju odredbe zakona koji uređuje parnični postupak i Sudskog poslovnika, ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno.

Značenje pojedinih pojmova

Članak 5.

Pojedini pojmovi upotrijebljeni u ovome Pravilniku imaju sljedeća značenja:

1. izraz »Ročište na daljinu« označava ročište koje se održava sa sudionicima postupka putem audiovizualnog uređaja i tehnološke platforme za komunikaciju na daljinu

2. izraz »Audiovizualni uređaj« označava računalo s kamerom, mikrofonom i zvučnikom koji su opremljeni za korištenje tehnološkom platformom za komunikaciju na daljinu

3. izraz »Tehnološka platforma za komunikaciju na daljinu« označava odgovarajuću programsku platformu ili videokonferencijski sustav za sigurnu komunikaciju na daljinu (Jitsi, Microsoft Teams i sl.)

4. izraz »Tehničke poteškoće« označava probleme tehničke prirode koji onemogućuju pristup ili sudjelovanje na ročištu na daljinu

5. izraz »Administrator sustava« označava ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa

6. izraz »Sudionici postupka« označava sud, stranke, umješače, punomoćnike, zakonske zastupnike, svjedoke, vještake i druge osobe koje sudjeluju u postupku.

Poziv i priprema za ročište na daljinu

Članak 6.

(1) Sud koji vodi postupak pribavit će očitovanje iz članka 115. stavka 5. Zakona o parničnom postupku telefonom, elektroničkim putem ili na drugi odgovarajući način. Ako o pribavi očitovanja ne postoji pisani dokaz sud će o tome sastaviti službenu bilješku.

(2) U pozivu za ročište na daljinu sud će navesti:

– vrstu tehnološke platforme za komunikaciju na daljinu koja će se koristiti

– poveznicu za uključivanje na tehnološku platformu za komunikaciju na daljinu ili vrijeme i način naknadne dostave poveznice

– ako je potrebno, upozorenja vezana za tehnološku platformu za komunikaciju na daljinu o kojima sudionici postupka trebaju biti posebno obaviješteni

– upozorenje strankama da podneske ili isprave mogu predati na ročištu u PDF formatu

– broj telefona ili adresu elektroničke pošte putem kojih sudionici postupka mogu javiti sudu da imaju tehničke poteškoće zbog kojih su spriječeni sudjelovati na ročištu na daljinu.

(3) U pozivu za ročište sud će upozoriti sudionike postupka da su dužni obavijestiti sud ako zbog zdravstvenih razloga (oštećen sluh, poteškoće s govorom, sljepoća ili slabovidnost) ili drugih razloga ne mogu sudjelovati na ročištima koje se održavaju na daljinu.

Mjesto pristupanja ročištu na daljinu

Članak 7.

(1) Sudionici postupka komuniciraju sa sudom iz prostorije opremljene tehnološkom platformom za komunikaciju na daljinu iz koje mogu nesmetano komunicirati s drugim sudionicima postupka.

(2) Sudionik postupka za kojeg se nakon poziva na ročište utvrdi da ne može prisustvovati ročištu na daljinu može pristupiti na ročište u zgradi suda, a o čemu prije održavanja ročišta mora obavijestiti sud.

(3) Ovaj Pravilnik primjenjuje se na odgovarajući način i kad neki od sudionika postupka prisustvuje ročištu u sudskoj zgradi, dok barem jedan sudionik postupka istovremeno sudjeluje na tom ročištu putem audiovizualnog uređaja.

(4) Ročište iz stavka 3. ovog članka održat će se na način da svi sudionici postupka mogu nesmetano komunicirati bez obzira na koji način sudjeluju na ročištu.

Utvrđivanje identiteta sudionika postupka

Članak 8.

(1) Sud će od svjedoka čije saslušanje je predloženo u dokaznom postupku, prije održavanja ročišta na daljinu, zatražiti da sudu dostavi presliku ili skeniranu osobnu iskaznicu odnosno, drugu ispravu kojom dokazuje identitet osobe koju treba saslušati, odnosno, utvrdit će identitet svjedoka na drugi način kad je to moguće.

(2) Od ostalih sudionika postupka sud će na ročištu na daljinu zatražiti da navedu svoje podatke potrebne za identifikaciju, a po potrebi će njihov identitet utvrditi u skladu sa stavkom ovoga članka.

(3) Sud će odrediti kojim komunikacijskim sredstvom će osobe podatke iz ovoga članka dostaviti sudu.

Način održavanja ročišta na daljinu

Članak 9.

(1) Ročište na daljinu i izvođenje dokaza na daljinu u smislu ovoga Pravilnika mora se održati na način da svi sudionici postupka mogu komunicirati u stvarnom vremenu te da budu vidljivi sucu.

(2) Prije početka ročišta sud će provjeriti je li veza uspostavljena sa svim sudionicima postupka sukladno stavku 1. ovog članka te ima li sud mogućnost sudionika postupka čija prisutnost nije nužna cijelo vrijeme (npr. svjedoka) po potrebi uključiti i isključiti zvukom i slikom. Sud će upozoriti sudionike postupka da imaju isključen mikrofon dok ne govore.

(3) Sud će upozoriti sudionike postupka da imaju isključene sve druge uređaje koji nisu nužni za održavanje ročišta, a posebno one koji stvaraju buku. Sud može upozoriti sudionike postupka da, ako je moguće, koriste slušalice radi bolje kvalitete zvuka.

(4) Na početku ročišta, sud će obavijestiti sudionike postupka o načinu održavanja ročišta, a posebno o načinu javljanja sudionika postupka u slučaju postavljanja pitanja ili davanja određene izjave ili iskaza.

(5) Prilikom saslušavanja stranke, svjedoka ili drugog sudionika postupka sud će upozoriti sudionika postupka da se ne udaljava od audiovizualnog uređaja bez dopuštenja suda.

(6) Sud će zatražiti od sudionika postupka da se izjasni nalazi li se sam u prostoriji te će naložiti da osobe koje nisu sudionici postupka napuste tu prostoriju. Sud može zatražiti da sudionik postupka okrene kameru kako bi se moglo provjeriti je li sam u prostoriji te naložiti da kamera tijekom ročišta bude usmjerena prema vratima prostorije radi boljeg pregleda stanja u prostoriji. Sud će upozoriti sudionika postupka da kamera ne smije biti okrenuta prema izvoru svjetla te može sudioniku postupka naložiti da bude odmaknut od audiovizualnog uređaja na određenoj razdaljini radi sprječavanja korištenja nedopuštenih pomagala tijekom ročišta.

(7) Ako sudionik postupka ne obavijesti sud o tehničkim poteškoćama zbog kojih ne može pristupiti ročištu smatrat će se da je neopravdano izostao s ročišta.

(8) Sud tijekom održavanja ročišta na daljinu može donositi sve odluke te provoditi sve mjere radi održavanja reda propisane zakonom koji uređuje parnični postupak.

Svjedoci

Članak 10.

(1) Tijekom trajanja ročišta na daljinu svjedoci su dužni biti prisutni uz audiovizualni uređaj dok ih sud ne obavijesti da njihova prisutnost više nije potrebna.

(2) Sud će odlučiti u kojem trenutku će svjedoka ili drugog sudionika postupka koji nije stranka uključiti u ročište i koliko dugo će biti uključen.

Nedostupnost sustava

Članak 11.

(1) Sud će prije zakazivanja ročišta na daljinu ispitati postoje li tehničke i druge pretpostavke za njegovo održavanje.

(2) Ako se nakon zakazivanja, a prije održavanja ročišta na daljinu, utvrdi da se ročište ne može održati u zakazano vrijeme, sud će ročište odgoditi te zakazati novo ročište na daljinu ili u sudskoj zgradi, ovisno o razlozima neodržavanja ranijeg ročišta.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovog članka ročište može umjesto na daljinu biti održano u zakazano vrijeme u sudskoj zgradi ako okolnosti slučaja to dopuštaju.

(4) Ako tijekom održavanja ročišta na daljinu nastanu tehničke poteškoće sud će ih pokušati otkloniti i nastaviti s ročištem. Ako ročište nije moguće nastaviti sa svim sudionicima postupka, a može se nastaviti s nekima od njih bez da bi stranci bilo onemogućeno raspravljanje, sud će nastaviti s ročištem. U suprotnom, postupit će u skladu sa stavkom 2. ovoga članka.

Izvođenje dokaza

Članak 12.

Osim ispitivanja svjedoka i vještaka sud može izvoditi i druge dokaze na ročištu na daljinu ako priroda dokaza to omogućuje, o čemu će prije održavanja ročišta ili na ročištu omogućiti strankama da se očituju.

Potpisivanje zapisnika

Članak 13.

Nakon završetka ročišta sud će dostaviti strankama zapisnik u PDF formatu potpisan kvalificiranim elektroničkim potpisom suca, odnosno predsjednika vijeća.

Javnost

Članak 14.

Javnost rasprave se ostvaruje time što zainteresirane osobe mogu pristupiti neposredno u sudnicu u kojoj sudac vodi ročište na daljinu ili u drugu prostoriju suda koju odredi sudac, što će se konstatirati na zapisnik.

Stupanje na snagu

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/50

Urbroj: 514-04-01/02-22-14

Zagreb, 19. prosinca 2022.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.