Pravilnik o izmjenama Pravilnika o visini dodatka na plaću sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud

NN 154/2022 (28.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o visini dodatka na plaću sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

2415

Na temelju članka 87. stavka 3. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18 i 21/22) ministar pravosuđa i uprave donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O VISINI DODATKA NA PLAĆU SUDACA PRIVREMENO UPUĆENIH NA RAD U DRUGI SUD

Članak 1.

U Pravilniku o visini dodatka na plaću sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud (»Narodne novine«, broj 38/14 i 35/22) u članku 2. riječi: »1.500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »199,08 eura«.

Članak 2.

U članku 3. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Visina dodatka na plaću suca općinskog, trgovačkog i upravnog suda privremeno upućenog na rad u viši sud utvrđuje se u iznosu od 265,45 eura mjesečno (neto).

(2) Visina dodatka na plaću suca županijskog i visokog suda privremeno upućenog na rad u viši sud utvrđuje se u iznosu od 398,17 eura mjesečno (neto).«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 011-02/22-01/14
Urbroj: 514-03-02/01-22-03
Zagreb, 20. prosinca 2022.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.