Izmjene i dopuna Pravila o organizaciji tržišta plina

NN 154/2022 (28.12.2022.), Izmjene i dopuna Pravila o organizaciji tržišta plina

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE D.O.O.

2432

Na temelju članka 24. Pravila o organizaciji tržišta plina (»Narodne novine« 50/2018) (u daljnjem tekstu: Pravila) od 29. svibnja 2018. i Odluke o davanju suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (klasa: 391-50/22-01/154, urbroj: 371-06-22-25) od 21. prosinca 2022. (u daljnjem tekstu: Agencija), Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. (u daljnjem tekstu: operator tržišta plina) donosi

IZMJENE I DOPUNE PRAVILA

O ORGANIZACIJI TRŽIŠTA PLINA

Članak 1.

U članku 1. stavku 2. dodaje se alineja koja glasi:

» – opći uvjeti ugovora o reguliranju međusobnih odnosa s voditeljem bilančne skupine, opći uvjeti ugovora za obračun negativne energije uravnoteženja i opći uvjeti ugovora za obračun pozitivne energije uravnoteženja.«

U članku 2. stavku 2. alineja 21. mijenja se i glasi:

»21. prosječna mjesečna primjenjiva cijena – cijena koja se računa kao aritmetička sredina svih prosječnih dnevnih primjenjivih cijena za pojedini mjesec;«

U članku 2. stavku 2. dodaje se alineja koja glasi:

»27. dnevna obveza – u smislu ovih Pravila znači iznos obveze voditelja bilančne skupine, odnosno pružatelja negativne energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja, prema operatoru tržišta plina izračunat prema informativnom dnevnom obračunu bilančne skupine koji operator tržišta plina izrađuje na temelju dostavljenog dnevnog izvještaja operatora transportnog sustava i objavljuje na svojem informacijskom sustavu do 14 sati tekućeg dana za prethodni plinski dan.«

Članak 2.

U članku 4. stavak 4. Pravila mijenja se i glasi:

»Bilančna skupina se može sastojati od jednog neposrednog člana, u kojem slučaju je opskrbljivač ili trgovac plinom kao neposredni član ujedno i voditelj bilančne skupine, ili od više neposrednih članova, u kojem slučaju su neposredni članovi bilančne skupine: voditelj bilančne skupine i opskrbljivači ili trgovci plinom, za koje voditelj bilančne skupine podnosi zahtjev operatoru transportnog sustava za rezervaciju kapaciteta transportnog sustava.«

U članku 4. Pravila stavak 6. se mijenja i glasi:

»(6) Bilančnu skupinu organizira i vodi voditelj bilančne skupine, a koji može biti opskrbljivač plinom ili trgovac plinom.«

U članku 4. Pravila stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Obračunsko mjerno mjesto krajnjeg kupca može pripadati samo jednoj bilančnoj skupini, osim ako je posebnim propisom za pojedini slučaj regulirano drugačije.«

U članku 4. Pravila brišu se stavci 9., 15. i 16., a dosadašnji stavci 10. – 14. postaju stavci 9. – 13.

U dosadašnjem stavku 13. članka 4. Pravila, koji postaje stavak 12., riječi: »iz stavka 12.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 11.«.

U dosadašnjem stavku 14. članka 4. Pravila, koji postaje stavak 13., riječi: »iz stavka 13.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 12.«.

U članku 4. Pravila se iza stavka 13. dodaje novi stavak 14. koji glasi:

»(14) Trgovac plinom i/ili opskrbljivač plinom može istovremeno biti voditelj samo jedne bilančne skupine.«

Članak 3.

Iza članka 6. Pravila dodaje se naslov i Članak 6.a koji glasi:

»Brisanje voditelja bilančne skupine iz Registra voditelja bilančnih skupina

Članak 6.a

(1) Ako voditelju bilančne skupine istekne ili mu se oduzme dozvola za obavljanje energetske djelatnosti, ili ako ugovor iz članka 7. stavka 1. ovih Pravila bude raskinut ili prestane iz bilo kojeg razloga, operator tržišta plina će brisati voditelja bilančne skupine iz Registra voditelja bilančnih skupina, čime on gubi status voditelja bilančne skupine, a bilančna skupina prestaje postojati, te mu o tome operator tržišta plina dostavlja pisanu obavijest.

(2) Operator tržišta plina će o nastupu bilo koje od okolnosti iz stavka 1. ovog članka te o danu raskida ugovora s voditeljem bilančne skupine bez odlaganja pisanim putem obavijestiti neposredne članove bilančne skupine voditelja bilančne skupine u odnosu na kojeg je nastupila takva okolnost, operatora transportnog sustava, Ministarstvo te Agenciju radi eventualnog poduzimanja radnji iz nadležnosti Agencije.

(3) Neposredni član bilančne skupine je, u slučaju iz stavka 1. ovoga članka, dužan najkasnije 5 dana prije dana brisanja voditelja njegove bilančne skupine iz Registra voditelja bilančnih skupina postati članom druge aktivne bilančne skupine ili organizirati novu bilančnu skupinu.

(4) Neposredni član bilančne skupine ne može organizirati novu bilančnu skupinu ako ima bilo kakvih nepodmirenih dospjelih dugova prema operatoru tržišta plina ili prema operatoru transportnog sustava, sve dok u cijelosti ne podmiri dugove.

(5) Operator tržišta plina će bez odlaganja obavijestiti pisanim putem o neposrednom članu bilančne skupine koji nije postupio sukladno obvezi iz stavka 3. ovog članka operatora transportnog sustava, Ministarstvo te Agenciju radi eventualnog poduzimanja radnji iz nadležnosti Agencije.

(6) Operator tržišta plina ne odgovara za bilo kakvu štetu krajnjim kupcima, ni drugim sudionicima na tržištu plina, u slučaju da neposredni član bilančne skupine ne postupi sukladno stavku 3. ovog članka.

(7) Stavak 3. ovog članka se ne primjenjuje na voditelja bilančne skupine koji je trgovac plinom i ujedno jedini neposredni član svoje bilančne skupine u slučaju ako je brisan iz Registra voditelja bilančnih skupina temeljem sporazumnog raskida ugovora iz članka 7. stavka 1. ovih Pravila.«

Članak 4.

Članak 7. Pravila mijenja se i glasi:

»(1) Operator tržišta plina i voditelj bilančne skupine uređuju međusobna prava i obveze sklapanjem Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa s voditeljem bilančne skupine, a kojim se detaljnije uređuje:

– obračun, plaćanje i osiguranje plaćanja svih naknada sukladno ovim Pravilima;

– trajanje ugovora te uvjeti raskida ugovora,

– podaci o kontaktima za operativnu komunikaciju između ugovornih strana radi provedbe ugovora,

– način rješavanja sporova,

– drugi međusobni odnosi ugovornih strana,

te čiji sastavni dio su Opći uvjeti ugovora o reguliranju međusobnih odnosa s voditeljem bilančne skupine iz Priloga I. ovih Pravila.

(2) Operator tržišta plina i pružatelj negativne energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja uređuju međusobna prava i obveze sklapanjem ugovora za obračun negativne energije uravnoteženja, a kojim se detaljnije uređuje:

– obračun, plaćanje i osiguranje plaćanja aktivirane negativne energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja sukladno ovim Pravilima;

– trajanje ugovora te uvjeti raskida ugovora,

– podaci o kontaktima za operativnu komunikaciju između ugovornih strana radi provedbe ugovora,

– način rješavanja sporova,

– drugi međusobni odnosi ugovornih strana,

te čiji sastavni dio su Opći uvjeti ugovora za obračun negativne energije uravnoteženja iz Priloga II. ovih Pravila.

(3) Operator tržišta plina i pružatelj pozitivne energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja uređuju međusobna prava i obveze sklapanjem ugovora za obračun pozitivne energije uravnoteženja, a kojim se detaljnije uređuje:

– obračun i plaćanje aktivirane pozitivne energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja sukladno ovim Pravilima;

– trajanje ugovora te uvjeti raskida ugovora,

– podaci o kontaktima za operativnu komunikaciju između ugovornih strana radi provedbe ugovora,

– način rješavanja sporova,

– drugi međusobni odnosi ugovornih strana,

te čiji sastavni dio su Opći uvjeti ugovora za obračun pozitivne energije uravnoteženja iz Priloga III. ovih Pravila.

(4) Operator tržišta plina i operator transportnog sustava uređuju međusobna prava i obveze sklapanjem ugovora o reguliranju međusobnih odnosa s operatorom transportnog sustava, a kojim se detaljnije uređuje:

– međusobni odnosi koji nastaju u postupcima i aktivnostima na tržištu plina sukladno ovim Pravilima i Mrežnim pravilima transportnog sustava,

– trajanje ugovora te uvjeti raskida ugovora,

– podaci o kontaktima za operativnu komunikaciju između ugovornih strana radi provedbe ugovora,

– način rješavanja sporova,

– drugi međusobni odnosi ugovornih strana.

(5) Opskrbljivač plinom, trgovac plinom, operator transportnog sustava i operator distribucijskog sustava dužni su s operatorom tržišta plina sklopiti sporazum o pristupu informacijskom sustavu operatora tržišta plina.

(6) Ugovori iz stavka 1., 2., 3. i 5. ovog članka sklapaju se sukladno tipskom obrascu kojeg operator tržišta plina objavljuje na svojoj internetskoj stranici.«

Članak 5.

Članak 8. Pravila mijenja se i glasi:

»(1) Vrsta i iznos sredstva osiguranja plaćanja kojeg je voditelj bilančne skupine dužan dostaviti operatoru tržišta plina temeljem ugovora iz članka 7. stavka 1. ovih Pravila, reguliraju se odredbama Općih uvjeta ugovora o reguliranju međusobnih odnosa s voditeljem bilančne skupine iz Priloga I. ovih Pravila.

(2) Vrsta i iznos sredstva osiguranja plaćanja kojeg je pružatelj negativne energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja dužan dostaviti operatoru tržišta plina temeljem ugovora iz članka 7. stavka 2. ovih Pravila, reguliraju se odredbama Općih uvjeta ugovora za obračun negativne energije uravnoteženja iz Priloga II. ovih Pravila.«

Članak 6.

U članku 12. stavku 2. Pravila se riječ »kWh/dan« zamjenjuje riječju »kWh/d«.

U cijelom tekstu Pravila se riječi »prosječna primjenjiva cijena« u određenom padežu zamjenjuju riječima »prosječna mjesečna primjenjiva cijena« u odgovarajućem padežu.

Članak 7.

U članku 21. Pravila dodaju se stavci 7., 8. i 9. koji glase:

»(7) Izdavanje računa i rok dospijeća međusobnih obveza između operatora tržišta plina i voditelja bilančne skupine temeljem obračuna iz ovog članka regulirani su Prilogom I. ovih Pravila.

(8) Izdavanje računa i rok dospijeća obveze pružatelja negativne energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja na ime aktivirane negativne energije uravnoteženja temeljem obračuna iz ovog članka regulirani su Prilogom II. ovih Pravila.

(9) Izdavanje računa i rok dospijeća obveze operatora tržišta plina na ime aktivirane pozitivne energije uravnoteženja temeljem obračuna iz ovog članka regulirani su Prilogom III. ovih Pravila.«

Članak 8.

Prilozi 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3. i 4. Pravila se brišu.

Pravilima se dodaju kao njihov sastavni dio sljedeći prilozi:

– Prilog I.: Opći uvjeti ugovora o reguliranju međusobnih odnosa s voditeljem bilančne skupine,

– Prilog II.: Opći uvjeti ugovora za obračun negativne energije uravnoteženja,

– Prilog III.: Opći uvjeti ugovora za obračun pozitivne energije uravnoteženja,

sukladno tekstu u prilogu ovih Izmjena i dopuna Pravila o organizaciji tržišta plina (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Pravila).

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

(1) Voditelji bilančnih skupina, pružatelji negativne energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja i pružatelji pozitivne energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja su obvezni u roku od 7 dana od stupanja na snagu ovih Izmjena i dopuna Pravila sklopiti s operatorom tržišta plina novi ugovor iz članka 7. stavka 1., 2. i 3. Pravila, usklađen s ovim Izmjenama i dopunama Pravila.

(2) Voditelji bilančnih skupina su obvezni u roku od 15 dana od stupanja na snagu ovih Izmjena i dopuna Pravila dostaviti operatoru tržišta plina dodatno sredstvo osiguranja plaćanja, u skladu sa Prilogom I. Pravila, u odgovarajućem iznosu tako da ukupan iznos sredstva osiguranja plaćanja kojeg su predali operatoru tržišta plina temeljem ugovora iz članka 7. stavka 1. Pravila odgovara dvostrukom iznosu prosječne mjesečne obveze voditelja bilančne skupine na temelju ugovora iz članka 7. stavka 1. Pravila u posljednjih 12 mjeseci (ili kraće, u slučaju da je od sklapanja ugovora proteklo manje od 12 mjeseci), pri čemu se u izračunu prosječne mjesečne obveze ne uzimaju u obzir najveća mjesečna obveza i najmanja mjesečna obveza proizašla iz obračuna bilančne skupine u proteklih 12 mjeseci (ili kraće, u slučaju da je od sklapanja ugovora proteklo manje od 12 mjeseci), zaokruženo na prvi viši broj koji je višekratnik broja 10.000, ali ne manje od minimalnog iznosa propisanog Prilogom I. Pravila.

(3) Za potrebe utvrđivanja visine sredstva osiguranja plaćanja iz stavka 2. ovog članka te iz članka 7. stavaka 1. i 4. Priloga I. Pravila operator tržišta plina neće uzeti u obzir mjesečnu novčanu obvezu proizašlu iz obračuna bilančne skupine za mjesec listopad 2022. godine, već će umjesto toga uzeti u obzir mjesečnu obvezu proizašlu iz obračuna bilančne skupine za mjesec koji prethodi prvom mjesecu temeljem kojeg se računa prosječna mjesečna obveza voditelja bilančne skupine sukladno stavku 2. ovog članka te stavcima 1. i 4. članka 7. Priloga I. Pravila.

(4) Odredba stavka 2. ovog članka se ne primjenjuje na voditelje bilančnih skupina koji su prije stupanja na snagu ovih Izmjena i dopuna Pravila dostavili operatoru tržišta plina sredstvo osiguranja plaćanja u iznosu koji je jednak ili veći od iznosa navedenog u stavku 2. ovog članka.

(5) Ove Izmjene i dopune Pravila o organizaciji tržišta plina objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 310-05/18-01/05
Urbroj: 251-544-05-22-2
Zagreb, 22. prosinca 2022.

Direktor
Boris Abramović, v. r.

PRILOG I.

OPĆI UVJETI UGOVORA O REGULIRANJU MEĐUSOBNIH ODNOSA S VODITELJEM BILANČNE SKUPINE (u daljnjem tekstu: OU VBS)

Članak 1.

(1) Ovim OU VBS uređuju se međusobna prava i obveze operatora tržišta plina i voditelja bilančne skupine koja nisu uređena ugovorom o reguliranju međusobnih odnosa s voditeljem bilančne skupine.

(2) Ovi OU VBS sastavni su dio ugovora o reguliranju međusobnih odnosa s voditeljem bilančne skupine sklopljenog između operatora tržišta plina i voditelja bilančne skupine (u daljnjem tekstu: Ugovor).

(3) Ako nešto drugo nije određeno Ugovorom ili ovim OU VBS, na međusobna prava i obveze operatora tržišta plina i voditelja bilančne skupine primjenjuju se odredbe Pravila o organizaciji tržišta plina (u daljnjem tekstu: Pravila) i drugih propisa kojima se uređuje energija, regulacija energetskih djelatnosti i tržište plina, te propisa koji regulira obvezne odnose.

Članak 2.

Ako nešto drugo nije određeno ovim OU VBS, pojmovi i izrazi koji se koriste u ovim OU VBS imaju značenja utvrđena Pravilima, te propisima kojima se uređuje energija, regulacija energetskih djelatnosti i tržište plina.

Članak 3.

(1) Voditelj bilančne skupine je dužan operatoru tržišta plina plaćati godišnju i mjesečnu naknadu za obavljanje poslova organiziranja tržišta plina kao javne usluge, određenu odlukom nadležnog tijela.

(2) Operator tržišta plina ispostavit će račun za godišnju naknadu u tekućoj godini.

(3) Operator tržišta plina ispostavit će račun za mjesečnu naknadu do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(4) Voditelj bilančne skupine dužan je račune iz stavka 2. i stavka 3. ovog članka platiti u roku od 15 dana od dana ispostavljanja računa.

(5) U slučaju zakašnjenja s plaćanjem računa, obračunat će se zakonska zatezna kamata.

Članak 4.

(1) Operator tržišta plina izdaje račun za obveze voditelja bilančne skupine temeljem obračuna iz članka 21. Pravila istovremeno s izradom obračuna.

(2) Voditelj bilančne skupine je obvezan podmiriti obvezu po računu operatora tržišta plina izdanom temeljem obračuna iz članka 21. Pravila u roku od 10 dana od dana izdavanja računa.

(3) Voditelj bilančne skupine obvezan je na temelju obračuna iz članka 21. Pravila i obavijesti operatora tržišta plina ispostaviti račun operatoru tržišta plina radnim danom najkasnije do 20. dana u mjesecu.

(4) Operator tržišta plina je obvezan podmiriti obvezu po računu izdanom sukladno stavku 3. ovog članka u roku od 20 dana od dana izdavanja računa.

(5) U slučaju zakašnjenja s plaćanjem računa, obračunat će se zakonska zatezna kamata.

Članak 5.

(1) Voditelj bilančne skupine je obvezan u roku od 10 dana od dana sklapanja Ugovora dostaviti operatoru tržišta plina sredstvo osiguranja plaćanja, u iznosu koji se utvrđuje sukladno članku 7. ovih OU VBS, a koje može biti dostavljeno:

a) u obliku bezuvjetne, neopozive, bez prava na prigovor i na prvi poziv naplative bankarske garancije, izdane od banke prihvatljive za operatora tržišta plina, sa sadržajem koji je prihvatljiv operatoru tržišta plina, i/ili

b) polaganjem novčanog pologa na depozitni račun operatora tržišta plina.

(2) Prihvatljiva banka iz stavka 1. ovog članka smatra se banka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja ispunjava sljedeće kapitalne zahtjeve: stopu redovnoga osnovnog kapitala od minimalno 4,5%, stopu osnovnoga kapitala od minimalno 6% i stopu ukupnoga (regulatornog) kapitala od minimalno 8%. Ukoliko banka ima sjedište izvan Republike Hrvatske, banka voditelja bilančne skupine šalje putem SWIFT poruke bankarsku garanciju banci operatora tržišta plina koja u tom slučaju provjerava bonitet banke voditelja bilančne skupine.

(3) Sve troškove vezane uz izdavanje, održavanje na snazi i obnovu sredstva osiguranja plaćanja te troškove vezane uz korištenje (aktivaciju) sredstva osiguranja plaćanja snosi voditelj bilančne skupine.

(4) Bankarska garancija mora biti izdana u pisanom obliku na hrvatskom ili engleskom jeziku i latiničnom pismu. Ako voditelj bilančne skupine dostavi bankarsku garanciju na stranom jeziku osim engleskog jezika, voditelj bilančne skupine je uz izvornik bankarske garancije obvezan dostaviti ovjereni prijevod na hrvatski jezik.

(5) Smatra se da je voditelj bilančne skupine dostavio sredstvo osiguranja plaćanja kad operator tržišta plina na adresi sjedišta zaprimi izvornik bankarske garancije, odnosno kad su novčana sredstva proknjižena na depozitnom računu te je operatoru tržišta plina omogućeno raspolaganje tim sredstvima.

(6) Bankarska garancija mora imati rok važenja najmanje 12 mjeseci.

(7) Voditelj bilančne skupine je obvezan najkasnije 7 radnih dana prije isteka roka važenja bankarske garancije obnoviti i dostaviti novu bankarsku garanciju ili novčani polog u iznosu sukladno članku 7. ovih OU VBS, pri čemu u tom slučaju svaka nova bankarska garancija mora biti izdana sa rokom važenja u trajanju od minimalno 12 mjeseci.

(8) Postupak iz stavka 7. ovoga članka ponavlja se tijekom cijelog razdoblja trajanja Ugovora, tako da za cijelo vrijeme trajanja Ugovora operator tržišta plina raspolaže valjanim sredstvom osiguranja plaćanja sukladno ovim OU VBS.

(9) U slučaju da nova bankarska garancija nije izdana i dostavljena operatoru tržišta plina u roku iz stavka 7. ovoga članka, a voditelj bilančne skupine u istom roku nije dostavio ni drugo sredstvo osiguranja plaćanja sukladno ovom članku, operator tržišta plina će imati pravo naplatiti bankarsku garanciju i položiti primljena sredstva kao gotovinski polog na račun posebne namjene operatora tržišta plina, te će ista predstavljati sredstvo osiguranja plaćanja sve dok voditelj bilančne skupine ne dostavi operatoru tržišta plina novu bankarsku garanciju sukladno ovom članku.

(10) Operator tržišta plina nije obvezan plaćati bilo kakve kamate voditelju bilančne skupine na iznos pologa koji se daje kao sredstvo osiguranja plaćanja sukladno ovim OU VBS, uključujući ni pologa iz stavka 9. ovoga članka.

Članak 6.

(1) Operator tržišta plina je ovlašten koristiti sredstvo osiguranja plaćanja iz ovih OU VBS radi podmirenja bilo koje tražbine nastale na temelju Ugovora ili u vezi s Ugovorom, uključujući tražbine koje nastanu kao posljedica njegova raskida.

(2) U slučaju da operator tržišta plina koristi sredstvo osiguranja plaćanja za namirenje obveza voditelja bilančne skupine, neovisno o tome je li sredstvo osiguranja plaćanja korišteno u cijelom iznosu ili u dijelu, voditelj bilančne skupine je dužan dostaviti operatoru tržišta plina novo sredstvo osiguranja plaćanja, u skladu sa člankom 5. ovih OU VBS, te u iznosu koji odgovara iznosu koji je naplaćen temeljem korištenog sredstva osiguranja plaćanja, u roku 7 dana od dana kada je operator tržišta plina koristio sredstvo osiguranja plaćanja.

(3) Bez utjecaja na bilo koja druga prava koja operator tržišta plina ima temeljem Ugovora i Pravila, ako voditelj bilančne skupine ne dostavi sredstvo osiguranja plaćanja ili dodatno sredstvo osiguranja plaćanja ili ne obnovi sredstvo osiguranja plaćanja, na način i unutar rokova propisanih ovim OU VBS, operator tržišta plina ima pravo:

a) odmah onemogućiti voditelju bilančne skupine pristup trgovinskoj platformi i trgovanje s operatorom transportnog sustava te s drugim voditeljima bilančnih skupina na trgovinskoj platformi, i/ili

b) raskinuti Ugovor, sukladno članku 9. ovih OU VBS, uz ostavljanje naknadnog roka za ispunjenje od pet dana.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovog članka operator tržišta plina će o ne izvršavanju obveza voditelja bilančne skupine obavijestiti operatora transportnog sustava, nadležno ministarstvo i Agenciju radi eventualnog poduzimanja radnji iz nadležnosti Agencije.

Članak 7.

(1) Iznos sredstva osiguranja plaćanja iz članka 5. ovih OU VBS kojeg je voditelj bilančne skupine obvezan dostaviti operatoru tržišta plina utvrđuje se u visini dvostrukog iznosa prosječne mjesečne obveze voditelja bilančne skupine temeljem Ugovora u posljednjih 12 mjeseci, pri čemu se u izračunu prosječne mjesečne obveze ne uzimaju u obzir najveća mjesečna obveza i najmanja mjesečna obveza proizašla iz obračuna bilančne skupine u proteklih 12 mjeseci, zaokruženog na prvi viši broj koji je višekratnik broja 10.000.

(2) Minimalni iznos sredstva osiguranja plaćanja iznosi 130.000,00 eura.

(3) Iznimno od navedenog u stavku 1. ovog članka, iznos prvog sredstva osiguranja plaćanja kojeg je voditelj bilančne skupine obvezan dostaviti operatoru tržišta plina temeljem Ugovora utvrđuje se u visini 130.000,00 eura, pri čemu je nakon proteka 3 mjeseca od sklapanja Ugovora voditelj bilančne skupine obvezan po pozivu operatora tržišta plina dostaviti dodatno sredstvo osiguranja plaćanja sukladno stavku 4. ovog članka.

(4) U slučaju da predano sredstvo osiguranja plaćanja ne pokriva dvostruki iznos prosječne mjesečne obveze voditelja bilančne skupine temeljem Ugovora u posljednjih 12 mjeseci (ili kraće, u slučaju iz stavka 3. ovog članka), pri čemu se u izračunu prosječne mjesečne obveze ne uzimaju u obzir najveća mjesečna obveza i najmanja mjesečna obveza proizašla iz obračuna bilančne skupine u proteklih 12 mjeseci (ili kraće, u slučaju iz stavka 3. ovog članka), voditelj bilančne skupine je obvezan dostaviti dodatno sredstvo osiguranja plaćanja u roku od 7 dana od dana zaprimanja pisanog zahtjeva operatora tržišta plina, u skladu sa člankom 5. ovih OU VBS, te u visini razlike između dostavljenog sredstva osiguranja plaćanja i utvrđenog dvostrukog iznosa prosječne mjesečne obveze voditelja bilančne skupine, zaokruženo na prvi viši broj koji je višekratnik broja 10.000.

(5) U slučaju ako operator tržišta plina praćenjem dnevnih izvještaja operatora transportnog sustava bilo kojeg dana tijekom tekućeg obračunskog razdoblja utvrdi da nepodmirene obveze voditelja bilančne skupine za prethodna obračunska razdoblja zajedno s dnevnim obvezama voditelja bilančne skupine prema operatoru tržišta plina u tekućem obračunskom razdoblju, koje se mogu utvrditi temeljem dnevnih izvještaja operatora transportnog sustava, iznose između 75 % i 100 % visine dostavljenog sredstva osiguranja plaćanja, voditelj bilančne skupine je obvezan na zahtjev operatora tržišta plina dostaviti mu dodatno sredstvo osiguranja plaćanja, u skladu sa člankom 5. ovih OU VBS, u visini 25 % ranije dostavljenog sredstva osiguranja plaćanja, zaokruženo na prvi viši broj koji je višekratnik broja 10.000.

(6) U slučaju ako operator tržišta plina praćenjem dnevnih izvještaja operatora transportnog sustava bilo kojeg dana tijekom tekućeg obračunskog razdoblja utvrdi da nepodmirene obveze voditelja bilančne skupine za prethodna obračunska razdoblja zajedno s dnevnim obvezama voditelja bilančne skupine prema operatoru tržišta plina u tekućem obračunskom razdoblju, koje se mogu utvrditi temeljem dnevnih izvještaja operatora transportnog sustava, iznose više od 100 % dostavljenog sredstva osiguranja plaćanja, voditelj bilančne skupine je obvezan dostaviti na zahtjev operatora tržišta plina dodatno sredstvo osiguranja plaćanja, u skladu sa člankom 5. ovih OU VBS, te u visini razlike između: zbroja ukupno utvrđenih dnevnih obveza tekućeg obračunskog razdoblja i nepodmirenih obveza za prethodna obračunska razdoblja, uvećanog za 50 % i ranije dostavljenog sredstva osiguranja plaćanja, zaokruženo na prvi viši broj koji je višekratnik broja 10.000.

(7) Voditelj bilančne skupine je obvezan dostaviti operatoru tržišta plina dodatno sredstvo osiguranja plaćanja sukladno stavcima 5. i 6. ovog članku idući radni dan nakon zaprimanja zahtjeva operatora tržišta plina.

(8) Ako voditelj bilančne skupine dostavi operatoru tržišta plina sredstvo osiguranja plaćanja u iznosu većem od onog propisanog ovim člankom, operator tržišta plina mu može na njegov zahtjev vratiti razliku:

a) uplatom razlike na poslovni račun voditelja bilančne skupine, ako je sredstvo osiguranja plaćanja dostavljeno u obliku novčanog depozita, ili

b) vraćanjem dostavljene bankarske garancije, pod uvjetom da je voditelj bilančne skupine prethodno dostavio novu bankarsku garanciju ili položio novčana sredstva na depozitni račun, u iznosu sukladno odgovarajućim odredbama ovog članka,

pod uvjetom da voditelj bilančne skupine nema nepodmirenih dugovanja prema operatoru tržišta plina.

Članak 8.

(1) Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme.

(2) Voditelj bilančne skupine je ovlašten otkazati Ugovor, bez navođenja razloga za to, uz otkazni rok od 15 dana.

(3) Operator tržišta plina je ovlašten raskinuti Ugovor u slučaju prestanka važenja dozvole za obavljanje energetskih djelatnosti koja je izdana voditelju bilančne skupine, sa trenutnim učinkom, bez ostavljanja naknadnog roka za ispunjenje.

Članak 9.

(1) Svaka ugovorna strana može raskinuti Ugovor u slučaju da druga ugovorna strana kasni, ne ispuni ili neuredno ispuni svoju obvezu, pisanom obavijesti o raskidu upućenoj drugoj ugovornoj strani, uz naknadni rok za ispunjenje koji iznosi 5 dana od dana primitka obavijesti o raskidu Ugovora, osim ukoliko ovim OU VBS nije za pojedini slučaj određeno drugačije.

(2) Sve obavijesti na temeljeu Ugovora dostavljaju se putem elektroničke pošte, osobnom dostavom, putem pošte ili kurirske službe, na adrese naznačene u Ugovoru.

(3) Smatrat će se da je dostava obavijesti uredno izvršena:

a) ako se dostava obavlja putem elektroničke pošte: na dan kad je na e-adresu pošiljatelja stigla potvrda o uspješnoj isporuci elektroničke pošte. Ako takva potvrda primitka stigne nakon 16:00 sati bilo kojeg dana, obavijest će se smatrati primljenom u 8:00 sati idućeg radnog dana nakon dana primitka potvrde;

b) ako se dostava obavlja na ruke (osobna dostava): na datum naznačen na obavijesti ili drugom priopćenju uz potpis adresata iz Ugovora, kojim on potvrđuje primitak (uručenje) pošiljke;

c) ako se dostava obavlja poštom ili kurirskom službom: protekom dva radna dana od dana predaje pismena pošti ili kurirskoj službi.

(4) Ugovor je raskinut i prestaje proizvoditi pravne učinke 15 dana nakon isteka naknadnog roka za ispunjenje.

Članak 10.

(1) U slučaju raskida ili otkaza Ugovora, ugovorne strane se obvezuju podmiriti sva međusobna dugovanja nastala temeljem Ugovora od dana sklapanja do dana prestanka Ugovora.

(2) Prestankom Ugovora se voditelj bilančne skupine briše iz registra voditelja bilančnih skupina.

Članak 11.

Operator tržišta plina ima pravo izmijeniti i dopuniti ove OU VBS kao sastavni dio Pravila, u skladu s postupkom propisanim zakonom kojim se uređuje tržište plina.

PRILOG II.

OPĆI UVJETI UGOVORA ZA OBRAČUN NEGATIVNE ENERGIJE URAVNOTEŽENJA
(u daljnjem tekstu: OU NEU)

Članak 1.

(1) Ovim OU NEU uređuju se međusobna prava i obveze operatora tržišta plina i pružatelja negativne energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja (u daljnjem tekstu: pružatelj) koja nisu uređena ugovorom za obračun negativne energije uravnoteženja.

(2) Ovi OU NEU sastavni su dio ugovora za obračun negativne energije uravnoteženja sklopljenog između operatora tržišta plina i pružatelja (u daljnjem tekstu: Ugovor).

(3) Ako nešto drugo nije određeno Ugovorom ili ovim OU NEU, na međusobna prava i obveze operatora tržišta plina i pružatelja primjenjuju se odredbe Pravila o organizaciji tržišta plina (u daljnjem tekstu: Pravila) i drugih propisa kojima se uređuje energija, regulacija energetskih djelatnosti i tržište plina, te propisa koji regulira obvezne odnose.

Članak 2.

Ako nešto drugo nije određeno ovim OU NEU, pojmovi i izrazi koji se koriste u ovim OU NEU imaju značenja utvrđena Pravilima, te propisima kojima se uređuje energija, regulacija energetskih djelatnosti i tržište plina.

Članak 3.

(1) Za utvrđeni iznos aktivirane negativne energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja, operator tržišta plina će ispostaviti račun pružatelju.

(2) Pružatelj je dužan platiti operatoru tržišta plina račun u roku od 10 dana od dana izdavanja računa.

(3) U slučaju zakašnjenja s plaćanjem računa, obračunat će se zakonska zatezna kamata.

Članak 4.

(1) Pružatelj je obvezan u roku od 10 dana od dana sklapanja Ugovora dostaviti operatoru tržišta plina sredstvo osiguranja plaćanja, u iznosu koji se utvrđuje sukladno članku 6. ovih OU NEU, a koje može biti dostavljeno:

a) u obliku bezuvjetne, neopozive, bez prava na prigovor i na prvi poziv naplative bankarske garancije, izdane od banke prihvatljive za operatora tržišta plina, sa sadržajem koji je prihvatljiv operatoru tržišta plina, i/ili

b) polaganjem novčanog pologa na depozitni račun operatora tržišta plina.

(2) Prihvatljiva banka iz stavka 1. ovog članka smatra se banka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja ispunjava sljedeće kapitalne zahtjeve: stopu redovnoga osnovnog kapitala od minimalno 4,5 %, stopu osnovnoga kapitala od minimalno 6% i stopu ukupnoga (regulatornog) kapitala od minimalno 8%. Ukoliko banka ima sjedište izvan Republike Hrvatske, banka pružatelja šalje putem SWIFT poruke bankarsku garanciju banci operatora tržišta plina koja u tom slučaju provjerava bonitet banke pružatelja.

(3) Sve troškove vezane uz izdavanje, održavanje na snazi i obnovu sredstva osiguranja plaćanja te troškove vezane uz korištenje (aktivaciju) sredstva osiguranja plaćanja snosi pružatelj.

(4) Bankarska garancija mora biti izdana u pisanom obliku na hrvatskom ili engleskom jeziku i latiničnom pismu. Ako pružatelj dostavi bankarsku garanciju na stranom jeziku osim engleskog jezika, pružatelj je uz izvornik bankarske garancije obvezan dostaviti ovjereni prijevod na hrvatski jezik.

(5) Smatra se da je pružatelj dostavio sredstvo osiguranja plaćanja kad operator tržišta plina na adresi sjedišta zaprimi izvornik bankarske garancije, odnosno kad su novčana sredstva proknjižena na depozitnom računu te je operatoru tržišta plina omogućeno raspolaganje tim sredstvima.

(6) Bankarska garancija mora imati rok važenja minimalno 2 mjeseca duže od datuma isteka ugovornog razdoblja na kojeg je sklopljen ugovor o prodaji plina (negativna energija uravnoteženja) između operatora transportnog sustava i pružatelja.

(7) Operator tržišta plina nije obvezan plaćati bilo kakve kamate pružatelju na iznos pologa koji se daje kao sredstvo osiguranja plaćanja sukladno ovim OU NEU.

Članak 5.

(1) Operator tržišta plina je ovlašten koristiti sredstvo osiguranja plaćanja iz ovih OU NEU radi podmirenja bilo koje tražbine nastale na temelju Ugovora ili u vezi s Ugovorom, uključujući tražbine koje nastanu kao posljedica njegova raskida.

(2) U slučaju da operator tržišta plina koristi sredstvo osiguranja plaćanja za namirenje obveza pružatelja, neovisno o tome je li sredstvo osiguranja plaćanja korišteno u cijelom iznosu ili u dijelu, pružatelj je dužan dostaviti operatoru tržišta plina novo sredstvo osiguranja plaćanja, u skladu sa člankom 4. ovih OU NEU, te u iznosu koji odgovara iznosu koji je naplaćen temeljem korištenog sredstva osiguranja plaćanja, u roku 7 dana od dana kada je operator tržišta plina koristio sredstvo osiguranja plaćanja.

(3) Bez utjecaja na bilo koja druga prava koja operator tržišta plina ima temeljem Ugovora i Pravila, ako pružatelj ne dostavi sredstvo osiguranja plaćanja ili dodatno sredstvo osiguranja plaćanja ili ne obnovi sredstvo osiguranja plaćanja, na način i unutar rokova propisanih ovim OU NEU, operator tržišta plina ima pravo:

a) odmah onemogućiti pružatelju pristup trgovinskoj platformi i trgovanje s operatorom transportnog sustava te s voditeljima bilančnih skupina na trgovinskoj platformi, i/ili

b) raskinuti Ugovor sukladno članku 8. ovih OU NEU, uz ostavljanje naknadnog roka za ispunjenje od pet dana.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovog članka operator tržišta plina će obavijestiti operatora transportnog sustava o ne izvršavanju obveza pružatelja radi raskida ugovora o prodaji plina (negativna energija uravnoteženja), nadležno ministarstvo i Agenciju radi eventualnog poduzimanja radnji iz nadležnosti Agencije.

Članak 6.

(1) Iznos sredstva osiguranja plaćanja iz članka 4. ovih OU NEU kojeg je pružatelj obvezan dostaviti operatoru tržišta plina utvrđuje se u visini dvostrukog iznosa prosječne mjesečne obveze pružatelja temeljem Ugovora u posljednjih 12 mjeseci, zaokruženog na prvi viši broj koji je višekratnik broja 10.000.

(2) Minimalni iznos sredstva osiguranja plaćanja iznosi 260.000,00 eura.

(3) Iznimno od navedenog u stavku 1. ovog članka, iznos prvog sredstva osiguranja plaćanja kojeg je pružatelj obvezan dostaviti operatoru tržišta plina temeljem Ugovora utvrđuje se u visini 260.000,00 eura, pri čemu je nakon proteka 3 mjeseca od sklapanja Ugovora pružatelj obvezan po pozivu operatora tržišta plina dostaviti dodatno sredstvo osiguranja plaćanja sukladno stavku 4. ovog članka.

(4) U slučaju da predano sredstvo osiguranja plaćanja ne pokriva dvostruki iznos prosječne mjesečne obveze pružatelja temeljem Ugovora u posljednjih 12 mjeseci (ili kraće, u slučaju iz stavka 3. ovog članka), pružatelj je obvezan dostaviti dodatno sredstvo osiguranja plaćanja u roku od 7 dana od dana zaprimanja pisanog zahtjeva operatora tržišta plina, u skladu sa člankom 4. ovih OU NEU, te u visini razlike između dostavljenog sredstva osiguranja plaćanja i utvrđenog dvostrukog iznosa prosječne mjesečne obveze pružatelja, zaokruženo na prvi viši broj koji je višekratnik broja 10.000.

(5) U slučaju ako operator tržišta plina praćenjem dnevnih izvještaja operatora transportnog sustava bilo kojeg dana tijekom tekućeg obračunskog razdoblja utvrdi da nepodmirene obveze pružatelja za prethodna obračunska razdoblja zajedno s dnevnim obvezama pružatelja prema operatoru tržišta plina u tekućem obračunskom razdoblju, koje se mogu utvrditi temeljem dnevnih izvještaja operatora transportnog sustava, iznose između 75 % i 100 % visine dostavljenog sredstva osiguranja plaćanja, pružatelj je obvezan na zahtjev operatora tržišta plina dostaviti mu dodatno sredstvo osiguranja plaćanja, u skladu s člankom 4. ovih OU NEU, u visini 25 % ranije dostavljenog sredstva osiguranja plaćanja, zaokruženo na prvi viši broj koji je višekratnik broja 10.000.

(6) U slučaju ako operator tržišta plina praćenjem dnevnih izvještaja operatora transportnog sustava bilo kojeg dana tijekom tekućeg obračunskog razdoblja utvrdi da nepodmirene obveze pružatelja za prethodna obračunska razdoblja zajedno s dnevnim obvezama pružatelja prema operatoru tržišta plina u tekućem obračunskom razdoblju, koje se mogu utvrditi temeljem dnevnih izvještaja operatora transportnog sustava, iznose više od 100 % dostavljenog sredstva osiguranja plaćanja, pružatelj je obvezan dostaviti na zahtjev operatora tržišta plina dodatno sredstvo osiguranja plaćanja, u skladu sa člankom 4. ovih OU NEU, te u visini razlike između: zbroja ukupno utvrđenih dnevnih obveza tekućeg obračunskog razdoblja i nepodmirenih obveza za prethodna obračunska razdoblja, uvećanog za 50 % i ranije dostavljenog sredstva osiguranja plaćanja, zaokruženo na prvi viši broj koji je višekratnik broja 10.000.

(7) Pružatelj je obvezan dostaviti operatoru tržišta plina dodatno sredstvo osiguranja plaćanja sukladno stavcima 5. i 6. ovog članku idući radni dan nakon zaprimanja zahtjeva operatora tržišta plina.

(8) Ako pružatelj dostavi operatoru tržišta plina sredstvo osiguranja plaćanja u iznosu većem od onog propisanog ovim člankom, operator tržišta plina mu može na njegov zahtjev vratiti razliku:

a) uplatom razlike na poslovni račun pružatelja, ako je sredstvo osiguranja plaćanja dostavljeno u obliku novčanog depozita, ili

b) vraćanjem dostavljene bankarske garancije, pod uvjetom da je pružatelj prethodno dostavio novu bankarsku garanciju ili položio novčana sredstva na depozitni račun, u iznosu sukladno odgovarajućim odredbama ovog članka,

pod uvjetom da pružatelj nema nepodmirenih dugovanja prema operatoru tržišta plina.

Članak 7.

(1) Ugovor sklapa se na određeno vrijeme naznačeno u Ugovoru.

(2) U slučaju raskida ugovora o prodaji plina (negativna energija uravnoteženja) između operatora transportnog sustava i pružatelja, automatski se raskida i Ugovor, pri čemu nastupaju sljedeće posljedice: operator tržišta plina će izdati račun za preostale obveze pružatelja koje nastanu za razdoblje do raskida Ugovora, pružatelj će biti dužan podmiriti navedene obveze, a nakon što pružatelj podmiri predmetne obveze, operator tržišta plina će vratiti pružatelju primljeno sredstvo osiguranja plaćanja, u mjeri u kojoj nije korišteno za namirenje obveza iz Ugovora.

(3) Operator tržišta plina je ovlašten raskinuti Ugovor u slučaju prestanka važenja dozvole za obavljanje energetskih djelatnosti koja je izdana pružatelju, sa trenutnim učinkom, bez ostavljanja naknadnog roka za ispunjenje, pri čemu nastupaju posljedice iz stavka 2. ovog članka.

Članak 8.

(1) Svaka ugovorna strana može raskinuti Ugovor u slučaju da druga ugovorna strana kasni, ne ispuni ili neuredno ispuni svoju obvezu, pisanom obavijesti o raskidu upućenoj drugoj ugovornoj strani, uz naknadni rok za ispunjenje od 5 dana od dana primitka obavijesti o raskidu Ugovora, osim ukoliko ovim OU NEU nije za pojedini slučaj određeno drugačije.

(2) Sve obavijesti temeljem Ugovora dostavljaju se putem elektroničke pošte, osobnom dostavom, putem pošte ili kurirske službe, na adrese naznačene u Ugovoru.

(3) Smatrat će se da je dostava obavijesti uredno izvršena:

a) ako se dostava obavlja putem elektroničke pošte: na dan kad je na e-adresu pošiljatelja stigla potvrda o uspješnoj isporuci elektroničke pošte. Ako takva potvrda primitka stigne nakon 16:00 sati bilo kojeg dana, obavijest će se smatrati primljenom u 8:00 sati idućeg radnog dana nakon dana primitka potvrde;

b) ako se dostava obavlja na ruke (osobna dostava): na datum naznačen na obavijesti ili drugom priopćenju uz potpis adresata iz Ugovora, kojim on potvrđuje primitak (uručenje) pošiljke;

c) ako se dostava obavlja poštom ili kurirskom službom: protekom dva radna dana od dana predaje pismena pošti ili kurirskoj službi.

(4) Ugovor prestaje važiti istekom naknadnog roka za ispunjenje.

Članak 9.

U slučaju raskida Ugovora, Ugovorne strane se obvezuju podmiriti sva međusobna dugovanja nastala temeljem Ugovora od dana sklapanja do dana prestanka Ugovora.

Članak 10.

Operator tržišta plina ima pravo izmijeniti i dopuniti ove OU NEU kao sastavni dio Pravila, u skladu s postupkom propisanim zakonom kojim se uređuje tržište plina.

PRILOG III.

OPĆI UVJETI UGOVORA ZA OBRAČUN POZITIVNE ENERGIJE URAVNOTEŽENJA (u daljnjem tekstu: OU PEU)

Članak 1.

(1) Ovim OU PEU uređuju se međusobna prava i obveze operatora tržišta plina i pružatelja pozitivne energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja (u daljnjem tekstu: pružatelj) koja nisu uređena ugovorom za obračun pozitivne energije uravnoteženja.

(2) Ovi OU PEU sastavni su dio ugovora za obračun pozitivne energije uravnoteženja sklopljenog između operatora tržišta plina i pružatelja (u daljnjem tekstu: Ugovor).

(3) Ako nešto drugo nije određeno Ugovorom ili ovim OU PEU, na međusobna prava i obveze operatora tržišta plina i pružatelja primjenjuju se odredbe Pravila o organizaciji tržišta plina (u daljnjem tekstu: Pravila) i drugih propisa kojima se uređuje energija, regulacija energetskih djelatnosti i tržište plina, te propisa koji regulira obvezne odnose.

Članak 2.

Ako nešto drugo nije određeno ovim OU PEU, pojmovi i izrazi koji se koriste u ovim OU PEU imaju značenja utvrđena Pravilima, te propisima kojima se uređuje energija, regulacija energetskih djelatnosti i tržište plina.

Članak 3.

(1) Za utvrđeni iznos aktivirane pozitivne energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja pružatelj je dužan ispostaviti račun operatoru tržišta plina radnim danom najkasnije do 20. dana u mjesecu.

(2) Operator tržišta plina obvezan je platiti pružatelju račun iz stavka 1. ovoga članka najkasnije u roku 20 dana od dana ispostavljanja računa.

(3) U slučaju zakašnjenja s plaćanjem računa, obračunat će se zakonska zatezna kamata.

Članak 4.

(1) Ugovor se sklapa na određeno vrijeme koje je naznačeno u Ugovoru.

(2) U slučaju raskida ugovora o prodaji plina (pozitivna energija uravnoteženja) između operatora transportnog sustava i pružatelja, automatski se raskida i Ugovor, pri čemu nastupaju sljedeće posljedice: pružatelj će izdati račun za preostale obveze operatora tržišta plina na ime aktivirane pozitivne energije uravnoteženja koje nastanu za razdoblje do raskida Ugovora, a operator tržišta plina će biti dužan podmiriti navedene obveze.

(3) Operator tržišta plina je ovlašten raskinuti Ugovor u slučaju prestanka važenja dozvole za obavljanje energetskih djelatnosti koja je izdana pružatelju, sa trenutnim učinkom, bez ostavljanja naknadnog roka za ispunjenje, pri čemu nastupaju posljedice iz stavka 2. ovog članka.

Članak 5.

(1) Svaka ugovorna strana može raskinuti Ugovor u slučaju da druga ugovorna strana kasni, ne ispuni ili neuredno ispuni svoju obvezu, pisanom obavijesti o raskidu upućenoj drugoj ugovornoj strani, uz naknadni rok za ispunjenje od 5 dana od dana primitka obavijesti o raskidu Ugovora, osim ukoliko ovim OU PEU nije za pojedini slučaj određeno drugačije.

(2) Sve obavijesti temeljem Ugovora dostavljaju se putem elektroničke pošte, osobnom dostavom, putem pošte ili kurirske službe, na adrese naznačene u Ugovoru.

(3) Smatrat će se da je dostava obavijesti uredno izvršena:

a) ako se dostava obavlja putem elektroničke pošte: na dan kad je na e-adresu pošiljatelja stigla potvrda o uspješnoj isporuci elektroničke pošte. Ako takva potvrda primitka stigne nakon 16:00 sati bilo kojeg dana, obavijest će se smatrati primljenom u 8:00 sati idućeg radnog dana nakon dana primitka potvrde;

b) ako se dostava obavlja na ruke (osobna dostava): na datum naznačen na obavijesti ili drugom priopćenju uz potpis adresata iz Ugovora, kojim on potvrđuje primitak (uručenje) pošiljke;

c) ako se dostava obavlja poštom ili kurirskom službom: protekom dva radna dana od dana predaje pismena pošti ili kurirskoj službi.

(4) Ugovor prestaje važiti istekom naknadnog roka za ispunjenje.

Članak 6.

U slučaju raskida Ugovora, Ugovorne strane se obvezuju podmiriti sva međusobna dugovanja nastala na temeljeu Ugovora od dana sklapanja do dana prestanka Ugovora.

Članak 7.

Operator tržišta plina ima pravo izmijeniti i dopuniti ove OU PEU kao sastavni dio Pravila, u skladu s postupkom propisanim zakonom kojim se uređuje tržište plina.