Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju cijene putovnice i putnog lista

NN 155/2022 (29.12.2022.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju cijene putovnice i putnog lista

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2447

Na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana (»Narodne novine«, broj 77/99, 133/02, 48/05, 74/09, 154/14, 82/15 i 42/20), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU CIJENE PUTOVNICE I PUTNOG LISTA

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju cijene putovnice i putnog lista (»Narodne novine«, broj 4/10, 20/15, 118/15 i 6/21), u članku 2. podstavku 1. riječi: »320 kuna« zamjenjuju se riječima: »42,47 eura«.

U podstavku 2. riječi: »350 kuna« zamjenjuju se riječima: »46,45 eura«.

U podstavku 3. riječi: »410 kuna« zamjenjuju se riječima: »54,42 eura«.

U podstavku 4. riječi: »465 kuna« zamjenjuju se riječima: »61,72 eura«.

U podstavku 5. riječi: »20 kuna« zamjenjuju se riječima: »2,65 eura«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 011-02/22-01/235

Urbroj: 511-01-152-22-4

Zagreb, 15. prosinca 2022.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.