Pravilnik o izmjenama Pravilnika o cijeni osobnih iskaznica

NN 155/2022 (29.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o cijeni osobnih iskaznica

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2453

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o osobnoj iskaznici (»Narodne novine«, broj 62/15, 42/20, 144/20 i 114/22) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O CIJENI OSOBNIH ISKAZNICA

Članak 1.

U Pravilniku o cijeni osobnih iskaznica (»Narodne novine«, broj 86/21), u članku 2. riječi: »100,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »13,27 eura«.

Članak 2.

U članku 3. riječi: »70,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »9,29 eura«.

Članak 3.

U članku 4. riječi: »195,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »25,88 eura«.

Članak 4.

U članku 5. riječi: »500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »66,36 eura«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 011-02/22-01/233

Urbroj: 511-01-152-22-4

Zagreb, 15. prosinca 2022.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.