Pravilnik o izmjeni Pravilnika o reviziji u mirovinskom osiguravajućem društvu

NN 155/2022 (29.12.2022.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o reviziji u mirovinskom osiguravajućem društvu

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2487

Na temelju odredbi članka 100. stavka 4. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine«, broj 22/14, 29/18 i 115/18), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća, održanoj 21. prosinca 2022. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O REVIZIJI U MIROVINSKOM OSIGURAVAJUĆEM DRUŠTVU

Članak 1.

U Pravilniku o reviziji u mirovinskom osiguravajućem društvu (»Narodne novine« broj 116/19) članak 12. mijenja se i glasi:

»Revizorsko izvješće za potrebe Hanfe revizorsko društvo dužno je dostaviti Hanfi u pisanom obliku, neposredno ili poštom ili u elektroničkom obliku u skladu s tehničkom uputom Hanfe.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-11/01

Urbroj: 326-01-70-72-22-5

Zagreb, 21. prosinca 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.