Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

NN 156/2022 (30.12.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

MINISTARSTVO FINANCIJA

2545

Na temelju članka 37. Zakona o porezu na dobit (»»Narodne novine««, br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20 i 114/22) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DOBIT

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dobit (»»Narodne novine««, br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15, 1/17, 2/18, 1/19, 1/20, 59/20 i 1/21), u članku 11.a stavku 1. točki 1. riječi: »300.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »39.816,84 eura«.

U točki 2. riječi: »od 300.000,01 do 500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »veći od 39.816,84 do 66.361,40 eura«.

U točki 3. riječi: »od 500.000,01 do 1.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 66.361,41 do 132.722,81 eura«.

U točki 4. riječi: »od 1.000.000,01 do 2.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »veći od 132.722,81 do 265.445,62 eura«.

U točki 5. riječi: »od 2.000.000,01 do 3.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »veći od 265.445,62 do 398.168,43 eura«.

U točki 6. riječi: »od 3.000.000,01 do 4.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »veći od 398.168,43 do 530.891,23 eura«.

U točki 7. riječi: »od 4.000.000,01 do 5.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »veći od 530.891,23 do 663.614,04 eura«.

U točki 8. riječi: »od 5.000.000,01 do 7.500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »veći od 663.614,04 do 995,421,06 eura«.

Članak 2.

U članku 22. stavku 3. riječi: »400.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »53.089,12 eura«.

Članak 3.

U članku 25. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Sredstvima za osobni prijevoz iz stavka 1. ovoga članka ne smatraju se vozila koja osim sjedišta vozača imaju najmanje 7 ili najviše 8 sjedišta, koja se koriste isključivo za prijevoz radnika u slučaju rada na terenu, ako poslodavac organizira prijevoz radnika do mjesta rada i povratka s mjesta rada te ako se vozila koriste isključivo za takve svrhe.«.

Članak 4.

U članku 33. stavku 1. riječi: »5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »663,61 eura«.

Članak 5.

U članku 38. stavku 2. briše se točka, stavlja se zarez i dodaju se riječi: »a nadalje prenesene porezne gubitke iz prethodnih razdoblja pravni slijednik prenosi i nadoknađuje umanjivanjem porezne osnovice u razdoblju od pet godina počevši od godine nastanka poreznog gubitka kod pravnog prednika, kao da statusna promjena nije nastala.«.

U stavku 3. iza riječi: »prijenos« dodaje se riječ: »poreznog«.

Članak 6.

U članku 39.c stavak 3. mijenja se i glasi: »Podaci iz stavka 2. ovoga članka iskazuju se u eurima primjenom srednjeg tečaja HNB-­a za euro na zadnji dan poreznog razdoblja.«.

Članak 7.

U članku 43.a stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Porezni obveznik može u skladu s člankom 31. stavkom 1. Zakona o poticanju ulaganja umanjiti obvezu poreza na dobit u visini, na način i pod uvjetima propisanima:

– Zakonom o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, br. 102/15, 25/18, 114/18, 32/20 i 20/21) i

– Zakonom o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (»Narodne novine«, br. 111/12 i 28/13).

(3) Porezni obveznik iz stavka 2. ovoga članka, uz Prijavu poreza na dobit dostavlja presliku potvrde o statusu nositelja poticajnih mjera te godišnje pisano izvješće o izvršenim ulaganjima odnosno izvršenju investicijskog projekta, korištenju poticajnih mjera te očuvanju predmetnog ulaganja odnosno investicije i otvorenih radnih mjesta povezanih s tim ulaganjem odnosno investicijom.«.

Članak 8.

U članku 47. stavku 1. iza riječi: »podnosi se« stavlja se zarez, a iza riječi: »točki 1.« dodaju se riječi: »ovoga Pravilnika,«.

U stavku 3. točka 49. mijenja se i glasi:

»49. Ukupan iznos porezne olakšice prema članku 12., članku 13. i članku 20. Zakona o poticanju ulaganja. Na ovom rednom broju iskazuje se ukupan iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit nositelju poticajnih mjera, utvrđena u skladu sa člankom 12. i 13. te člankom 20. Zakona o poticanju ulaganja odnosno u skladu sa člankom 43.a stavkom 1. ovoga Pravilnika. Dobiveni iznosi na ovom rednom broju i pojedinim rednim podbrojevima ne mogu biti veći od porezne obveze iskazane na rednom broju 44.«.

Podtočka 49.1. mijenja se i glasi:

»49.1. Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit na način da se za ulaganje u visini protuvrijednosti kuna od minimalno 50.000,00 eura, nositeljima poticajnih mjera, mikropoduzetnicima, stopa poreza na dobit umanjuje za 50 % od propisane stope poreza na dobit te porez na dobit plaćaju po stopi od 5 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 10 % ili po stopi od 9 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 18 % u razdoblju do pet godina od godine početka ulaganja uz uvjet otvaranja najmanje tri nova radna mjesta povezana s projektom ulaganja, prema članku 12. Zakona o poticanju ulaganja.

Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit, odnosno poreznu osnovicu primijeni stopa od 5 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 10 % ili se primjeni stopa od 9 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 18 %, a dobiveni iznos upisuje se na ovaj redni broj.«.

Podtočka 49.2. mijenja se i glasi:

»49.2. Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit na način da se za ulaganje u visini protuvrijednosti kuna od minimalno 150.000,00 eura do 1 milijun eura, odnosno od 50.000,00 eura do 1 milijun eura za ulaganja u centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera te od 500.000,00 eura do 1 milijun eura za ulaganje u modernizaciju poslovnih procesa, nositeljima poticajnih mjera stopa poreza na dobit umanjuje za 50 % od propisane stope poreza na dobit te porez na dobit plaćaju po stopi od 5 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 10 % ili po stopi od 9 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 18 % u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja:

a) uz uvjet otvaranja najmanje pet novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem prema članku 13. stavku 1. Zakona o poticanju ulaganja,

b) uz uvjet otvaranja najmanje deset novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem u centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera prema članku 13. stavku 1. Zakona o poticanju ulaganja,

c) uz uvjet očuvanja početnog stanja zaposlenih utvrđenog prema Zakonu o poticanju ulaganja tijekom cijelog razdoblja korištenja potpora, a ne kraće od minimalnog razdoblja očuvanja predmetnog projekta ulaganja kod ulaganja u modernizaciju poslovnih procesa te uz uvjet uvećanja razine produktivnosti po zaposleniku za minimalno 10 % u godini nakon isteka trogodišnjeg razdoblja realizacije projekta ulaganja u odnosu na razinu produktivnosti po zaposleniku u razdoblju godine dana prije prijave projekta ulaganja za koji se koristi potpora za temeljitu modernizaciju poslovnih procesa. Za velike poduzetnike prihvatljivi troškovi za temeljitu promjenu u proizvodnom procesu za koje se odobrava potpora za modernizaciju poslovnih procesa moraju prelaziti vrijednost amortizacije imovine povezane s djelatnošću koja se modernizira tijekom tri prethodna porezna razdoblja.

Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit, odnosno poreznu osnovicu primijeni stopa od 5 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 10 % ili se primjeni stopa od 9 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 18 %, a dobiveni iznos upisuje se na ovaj redni broj.«.

Podtočka 49.3. mijenja se i glasi:

»49.3. Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit na način da se za ulaganja te za ulaganja u modernizaciju poslovnih procesa u visini protuvrijednosti kuna od 1 do 3 milijuna eura, nositeljima poticajnih mjera stopa poreza na dobit umanjuje za 75 % od propisane stope poreza na dobit te porez na dobit plaćaju po stopi od 2,5 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 10 % ili po stopi od 4,5 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 18 % u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja:

a) uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, prema članku 13. stavku 2. Zakona o poticanju ulaganja,

b) uz uvjet očuvanja početnog stanja zaposlenih utvrđenog prema Zakonu o poticanju ulaganja tijekom cijelog razdoblja korištenja potpora, a ne kraće od minimalnog razdoblja očuvanja predmetnog projekta ulaganja, kod ulaganja u modernizaciju poslovnih procesa te uz uvjet uvećanja razine produktivnosti po zaposleniku za minimalno 10 % u godini nakon isteka trogodišnjeg razdoblja realizacije projekta ulaganja u odnosu na razinu produktivnosti po zaposleniku u razdoblju godine dana prije prijave projekta ulaganja za koji se koristi potpora za temeljitu modernizaciju poslovnih procesa. Za velike poduzetnike prihvatljivi troškovi za temeljitu promjenu u proizvodnom procesu za koje se odobrava potpora za modernizaciju poslovnih procesa moraju prelaziti vrijednost amortizacije imovine povezane s djelatnošću koja se modernizira tijekom tri prethodna porezna razdoblja.

Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit, odnosno poreznu osnovicu primijeni stopa od 7,5 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 10 % ili se primjeni stopa od 13,5 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 18 %, a dobiveni iznos upisuje se na ovaj redni broj.«.

Podtočka 49.4. mijenja se i glasi:

»49.4. Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit na način da se za ulaganja te za ulaganja u modernizaciju poslovnih procesa u visini protuvrijednosti kuna preko 3 milijuna eura, nositeljima poticajnih mjera stopa poreza na dobit umanjuje za 100 % od propisane stope poreza na dobit te porez na dobit plaćaju po stopi od 0 % u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja:

a) uz uvjet otvaranja najmanje 15 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, prema članku 13. stavku 3. Zakona o poticanju ulaganja,

b) uz uvjet očuvanja početnog stanja zaposlenih utvrđenog prema Zakonu o poticanju ulaganja tijekom cijelog razdoblja korištenja potpora, a ne kraće od minimalnog razdoblja očuvanja predmetnog projekta ulaganja, kod ulaganja u modernizaciju poslovnih procesa te uz uvjet uvećanja razine produktivnosti po zaposleniku za minimalno 10 % u godini nakon isteka trogodišnjeg razdoblja realizacije projekta ulaganja u odnosu na razinu produktivnosti po zaposleniku u razdoblju godine dana prije prijave projekta ulaganja za koji se koristi potpora za temeljitu modernizaciju poslovnih procesa. Za velike poduzetnike prihvatljivi troškovi za temeljitu promjenu u proizvodnom procesu za koje se odobrava potpora za modernizaciju poslovnih procesa moraju prelaziti vrijednost amortizacije imovine povezane s djelatnošću koja se modernizira tijekom tri prethodna porezna razdoblja.

Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit, odnosno poreznu osnovicu primijeni stopa od 10 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 10 % ili se primjeni stopa od 18 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 18 %, a dobiveni iznos upisuje se na ovaj redni broj.«.

Točka 50. mijenja se i glasi:

»50. Ukupan iznos porezne olakšice temeljem stečenih prava prema članku 31. stavku 1. Zakona o poticanju ulaganja. Na ovom rednom broju iskazuje se ukupan iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit nositelju poticajnih mjera, utvrđena u skladu sa:

– člankom 8., 9. i 15.a Zakona o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, br. 102/15, 25/18, 114/18, 32/20 i 20/21) i

– člankom 8. i 9. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (»Narodne novine«, br. 111/12 i 28/13),

odnosno sukladno članku 43.a stavku 2. i 3. ovoga Pravilnika. Dobiveni iznosi na ovom rednom broju i pojedinim rednim podbrojevima ne mogu biti veći od porezne obveze iskazane na rednom broju 44.«.

Podtočka 51.1. mijenja se i glasi:

»50.1. Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit na način da se za ulaganja odnosno investicije u visini protuvrijednosti kuna od minimalno 50.000,00 eura, nositeljima poticajnih mjera, mikropoduzetnicima, stopa poreza na dobit umanjuje za 50 % od propisane stope poreza na dobit te porez na dobit plaćaju po stopi od 5 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 10 % ili po stopi od 9 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 18 % u razdoblju do pet godina od godine početka ulaganja odnosno investicije:

a) uz uvjet otvaranja najmanje tri nova radna mjesta povezana s investicijskim projektom, prema članku 8. stavku 1. Zakona o poticanju ulaganja unutar razdoblja od tri godine od početka ulaganja i/ili članku 8. stavku 1. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja i to unutar razdoblja od godine dana nakon početka investicije,

b) bez otvaranja novih radnih mjesta prema članku 8. stavku 2. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja uz uvjet provođenja modernizacije tehnološkog procesa postojeće proizvodne linije ili pogona i očuvanja jednakog broja radnih mjesta utvrđenih u trenutku podnošenja prijave, tijekom cijelog razdoblja korištenja poticajnih mjera, a ne kraće od tri godine od početka korištenja poticajnih mjera.

Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit, odnosno poreznu osnovicu primijeni stopa od 5 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 10 % ili se primjeni stopa od 9 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 18 %, a dobiveni iznos upisuje se na ovaj redni broj.«.

Podtočka 50.2. mijenja se i glasi:

»50.2. Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit na način da se za ulaganja odnosno investicije u visini protuvrijednosti kuna od minimalno 150.000,00 eura do 1 milijun eura, odnosno od 50.000,00 eura do 1 milijun eura za ulaganja u centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera te od 500.000,00 eura do 1 milijun eura za ulaganje u modernizaciju poslovnih procesa, nositeljima poticajnih mjera stopa poreza na dobit umanjuje za 50 % od propisane stope poreza na dobit te porez na dobit plaćaju po stopi od 5 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 10 % ili po stopi od 9 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 18 % u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja odnosno investicije:

a) uz uvjet otvaranja najmanje pet novih radnih mjesta povezanih s investicijom prema članku 9. stavku 1. Zakona o poticanju ulaganja i/ili članku 9. stavku 1. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja,

b) uz uvjet otvaranja najmanje deset novih radnih mjesta povezanih s investicijom (ulaganjem) u centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera prema članku 9. stavku 1. Zakona o poticanju ulaganja,

c) bez otvaranja novih radnih mjesta prema članku 9. stavku 4. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja uz uvjet provođenja modernizacije tehnološkog procesa postojeće proizvodne linije ili pogona i očuvanja jednakog broja radnih mjesta utvrđenih u trenutku podnošenja prijave, tijekom cijelog razdoblja korištenja poticajnih mjera, a ne kraće od tri godine od početka korištenja poticajnih mjera,

d) uz uvjet očuvanja početnog stanja zaposlenih utvrđenog prema Zakonu o poticanju ulaganja tijekom cijelog razdoblja korištenja potpora, a ne kraće od minimalnog razdoblja očuvanja predmetnog projekta ulaganja kod ulaganja u modernizaciju poslovnih procesa te uz uvjet uvećanja razine produktivnosti po zaposleniku za minimalno 10 % u godini nakon isteka trogodišnjeg razdoblja realizacije projekta ulaganja u odnosu na razinu produktivnosti po zaposleniku u razdoblju godine dana prije prijave projekta ulaganja za koji se koristi potpora za temeljitu modernizaciju poslovnih procesa. Za velike poduzetnike prihvatljivi troškovi za temeljitu promjenu u proizvodnom procesu za koje se odobrava potpora za modernizaciju poslovnih procesa moraju prelaziti vrijednost amortizacije imovine povezane s djelatnošću koja se modernizira tijekom tri prethodna porezna razdoblja

Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit, odnosno poreznu osnovicu primijeni stopa od 5 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 10 % ili se primjeni stopa od 9 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 18 %, a dobiveni iznos upisuje se na ovaj redni broj.«.

Podtočka 50.3. mijenja se i glasi:

»50.3. Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit na način da se za investicije te za ulaganja u modernizaciju poslovnih procesa u visini protuvrijednosti kuna od 1 do 3 milijuna eura, nositeljima poticajnih mjera stopa poreza na dobit umanjuje za 75 % od propisane stope poreza na dobit te porez na dobit plaćaju po stopi od 2,5 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 10 % ili po stopi od 4,5 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 18 % u razdoblju do 10 godina od godine početka investicije:

a) uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta povezanih s investicijom, prema članku 9. stavku 2. Zakona o poticanju ulaganja i/ili članku 9. stavku 2. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja,

b) bez otvaranja novih radnih mjesta prema članku 9. stavku 4. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja uz uvjet provođenja modernizacije tehnološkog procesa postojeće proizvodne linije ili pogona i očuvanja jednakog broja radnih mjesta utvrđenih u trenutku podnošenja prijave, tijekom cijelog razdoblja korištenja poticajnih mjera, a ne kraće od tri godine od početka korištenja poticajnih mjera.

c) uz uvjet očuvanja početnog stanja zaposlenih utvrđenog prema Zakonu o poticanju ulaganja tijekom cijelog razdoblja korištenja potpora, a ne kraće od minimalnog razdoblja očuvanja predmetnog projekta ulaganja, kod ulaganja u modernizaciju poslovnih procesa te uz uvjet uvećanja razine produktivnosti po zaposleniku za minimalno 10 % u godini nakon isteka trogodišnjeg razdoblja realizacije projekta ulaganja u odnosu na razinu produktivnosti po zaposleniku u razdoblju godine dana prije prijave projekta ulaganja za koji se koristi potpora za temeljitu modernizaciju poslovnih procesa. Za velike poduzetnike prihvatljivi troškovi za temeljitu promjenu u proizvodnom procesu za koje se odobrava potpora za modernizaciju poslovnih procesa moraju prelaziti vrijednost amortizacije imovine povezane s djelatnošću koja se modernizira tijekom tri prethodna porezna razdoblja.

Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit, odnosno poreznu osnovicu primijeni stopa od 7,5 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 10 % ili se primjeni stopa od 13,5 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 18 %, a dobiveni iznos upisuje se na ovaj redni broj.«.

Podtočka 50.4. mijenja se i glasi:

»50.4. Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit na način da se za ulaganja odnosno investicije te za ulaganja u modernizaciju poslovnih procesa u visini protuvrijednosti kuna preko 3 milijuna eura, nositeljima poticajnih mjera stopa poreza na dobit umanjuje za 100 % od propisane stope poreza na dobit te porez na dobit plaćaju po stopi od 0 % u razdoblju do 10 godina od godine početka investicije:

a) uz uvjet otvaranja najmanje 15 novih radnih mjesta povezanih s investicijom, prema članku 9. stavku 3. Zakona o poticanju ulaganja i/ili članku 9. stavku 3. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja,

b) bez otvaranja novih radnih mjesta prema članku 9. stavku 4. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja uz uvjet provođenja modernizacije tehnološkog procesa postojeće proizvodne linije ili pogona i očuvanja jednakog broja radnih mjesta utvrđenih u trenutku podnošenja prijave, tijekom cijelog razdoblja korištenja poticajnih mjera, a ne kraće od tri godine od početka korištenja poticajnih mjera.

c) uz uvjet očuvanja početnog stanja zaposlenih utvrđenog prema Zakonu o poticanju ulaganja tijekom cijelog razdoblja korištenja potpora, a ne kraće od minimalnog razdoblja očuvanja predmetnog projekta ulaganja, kod ulaganja u modernizaciju poslovnih procesa te uz uvjet uvećanja razine produktivnosti po zaposleniku za minimalno 10 % u godini nakon isteka trogodišnjeg razdoblja realizacije projekta ulaganja u odnosu na razinu produktivnosti po zaposleniku u razdoblju godine dana prije prijave projekta ulaganja za koji se koristi potpora za temeljitu modernizaciju poslovnih procesa. Za velike poduzetnike prihvatljivi troškovi za temeljitu promjenu u proizvodnom procesu za koje se odobrava potpora za modernizaciju poslovnih procesa moraju prelaziti vrijednost amortizacije imovine povezane s djelatnošću koja se modernizira tijekom tri prethodna porezna razdoblja.

Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit, odnosno poreznu osnovicu primijeni stopa od 10 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 10 % ili se primjeni stopa od 18 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 18 %, a dobiveni iznos upisuje se na ovaj redni broj.«.

Članak 9.

U članku 47.a stavku 2. točki 1. ispred riječi: »Za svaki brod« dodaje se numeracija podtočke 1.1., a ispred riječi: »Za svaku jahtu« dodaje se numeracija podtočke 1.2.

U novo numeriranoj podtočki 1.1. pod a) riječi: »270,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »35,84 eura«.

Pod b) riječi: »230,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »30,53 eura«.

Pod c) riječi: »150,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »19,91 eura«.

Pod d) riječi: »95,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »12,61 eura«.

Pod e) riječi: »55,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »7,30 eura«.

U novo numeriranoj podtočki 1.2. pod a) riječi: »3.500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »464,53 eura«.

Pod b) riječi: »7.500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »995,42 eura«.

Pod c) riječi: »1.500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »199,08 eura«.

Pod d) riječi: »1.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »132,72 eura«.

Članak 10.

U članku 47.b stavku 4. riječi: »150.000,00 kn« zamjenjuju se riječima: »19.908,42 eura«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Iznosi iz stavka 2. ovoga članka iskazuju se u eurima i centima.«.

Članak 11.

U članku 47.c stavku 1. iza riječi: »podnose« stavlja se zarez, a iza riječi: »točki 2.« dodaju se riječi: »ovoga Pravilnika,«.

U stavku 3. točka 65. mijenja se i glasi:

»65. Ukupan iznos porezne olakšice prema članku 12., članku 13. i članku 20. Zakona o poticanju ulaganja. Na ovom rednom broju iskazuje se ukupan iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit nositelju poticajnih mjera, utvrđena u skladu sa člankom 12. i 13. te člankom 20. Zakona o poticanju ulaganja odnosno u skladu sa člankom 43.a stavkom 1. ovoga Pravilnika. Dobiveni iznosi na ovom rednom broju i pojedinim rednim podbrojevima ne mogu biti veći od porezne obveze iskazane na rednom broju 44.«.

Podtočka 65.1. mijenja se i glasi:

»65.1. Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit na način da se za ulaganje u visini protuvrijednosti kuna od minimalno 50.000,00 eura, nositeljima poticajnih mjera, mikropoduzetnicima, stopa poreza na dobit umanjuje za 50 % od propisane stope poreza na dobit te porez na dobit plaćaju po stopi od 5 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 10 % ili po stopi od 9 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 18 % u razdoblju do pet godina od godine početka ulaganja uz uvjet otvaranja najmanje tri nova radna mjesta povezana s projektom ulaganja, prema članku 12. Zakona o poticanju ulaganja.

Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit, odnosno poreznu osnovicu primijeni stopa od 5 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 10 % ili se primjeni stopa od 9 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 18 %, a dobiveni iznos upisuje se na ovaj redni broj.«.

Podtočka 65.2. mijenja se i glasi:

»65.2. Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit na način da se za ulaganje u visini protuvrijednosti kuna od minimalno 150.000,00 eura do 1 milijun eura, odnosno od 50.000,00 eura do 1 milijun eura za ulaganja u centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera te od 500.000,00 eura do 1 milijun eura za ulaganje u modernizaciju poslovnih procesa, nositeljima poticajnih mjera stopa poreza na dobit umanjuje za 50 % od propisane stope poreza na dobit te porez na dobit plaćaju po stopi od 5 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 10 % ili po stopi od 9 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 18 % u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja:

a) uz uvjet otvaranja najmanje pet novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem prema članku 13. stavku 1. Zakona o poticanju ulaganja,

b) uz uvjet otvaranja najmanje deset novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem u centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera prema članku 13. stavku 1. Zakona o poticanju ulaganja,

c) uz uvjet očuvanja početnog stanja zaposlenih utvrđenog prema Zakonu o poticanju ulaganja tijekom cijelog razdoblja korištenja potpora, a ne kraće od minimalnog razdoblja očuvanja predmetnog projekta ulaganja kod ulaganja u modernizaciju poslovnih procesa te uz uvjet uvećanja razine produktivnosti po zaposleniku za minimalno 10 % u godini nakon isteka trogodišnjeg razdoblja realizacije projekta ulaganja u odnosu na razinu produktivnosti po zaposleniku u razdoblju godine dana prije prijave projekta ulaganja za koji se koristi potpora za temeljitu modernizaciju poslovnih procesa. Za velike poduzetnike prihvatljivi troškovi za temeljitu promjenu u proizvodnom procesu za koje se odobrava potpora za modernizaciju poslovnih procesa moraju prelaziti vrijednost amortizacije imovine povezane s djelatnošću koja se modernizira tijekom tri prethodna porezna razdoblja.

Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit, odnosno poreznu osnovicu primijeni stopa od 5 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 10 % ili se primjeni stopa od 9 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 18 %, a dobiveni iznos upisuje se na ovaj redni broj.«.

Podtočka 65.3. mijenja se i glasi:

»65.3. Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit na način da se za ulaganja te za ulaganja u modernizaciju poslovnih procesa u visini protuvrijednosti kuna od 1 do 3 milijuna eura, nositeljima poticajnih mjera stopa poreza na dobit umanjuje za 75 % od propisane stope poreza na dobit te porez na dobit plaćaju po stopi od 2,5 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 10 % ili po stopi od 4,5 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 18 % u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja:

a) uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, prema članku 13. stavku 2. Zakona o poticanju ulaganja,

b) uz uvjet očuvanja početnog stanja zaposlenih utvrđenog prema Zakonu o poticanju ulaganja tijekom cijelog razdoblja korištenja potpora, a ne kraće od minimalnog razdoblja očuvanja predmetnog projekta ulaganja, kod ulaganja u modernizaciju poslovnih procesa te uz uvjet uvećanja razine produktivnosti po zaposleniku za minimalno 10 % u godini nakon isteka trogodišnjeg razdoblja realizacije projekta ulaganja u odnosu na razinu produktivnosti po zaposleniku u razdoblju godine dana prije prijave projekta ulaganja za koji se koristi potpora za temeljitu modernizaciju poslovnih procesa. Za velike poduzetnike prihvatljivi troškovi za temeljitu promjenu u proizvodnom procesu za koje se odobrava potpora za modernizaciju poslovnih procesa moraju prelaziti vrijednost amortizacije imovine povezane s djelatnošću koja se modernizira tijekom tri prethodna porezna razdoblja.

Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit, odnosno poreznu osnovicu primijeni stopa od 7,5 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 10 % ili se primjeni stopa od 13,5 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 18 %, a dobiveni iznos upisuje se na ovaj redni broj.«.

Podtočka 65.4. mijenja se i glasi:

»65.4. Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit na način da se za ulaganja te za ulaganja u modernizaciju poslovnih procesa u visini protuvrijednosti kuna preko 3 milijuna eura, nositeljima poticajnih mjera stopa poreza na dobit umanjuje za 100 % od propisane stope poreza na dobit te porez na dobit plaćaju po stopi od 0 % u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja:

a) uz uvjet otvaranja najmanje 15 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, prema članku 13. stavku 3. Zakona o poticanju ulaganja,

b) uz uvjet očuvanja početnog stanja zaposlenih utvrđenog prema Zakonu o poticanju ulaganja tijekom cijelog razdoblja korištenja potpora, a ne kraće od minimalnog razdoblja očuvanja predmetnog projekta ulaganja, kod ulaganja u modernizaciju poslovnih procesa te uz uvjet uvećanja razine produktivnosti po zaposleniku za minimalno 10 % u godini nakon isteka trogodišnjeg razdoblja realizacije projekta ulaganja u odnosu na razinu produktivnosti po zaposleniku u razdoblju godine dana prije prijave projekta ulaganja za koji se koristi potpora za temeljitu modernizaciju poslovnih procesa. Za velike poduzetnike prihvatljivi troškovi za temeljitu promjenu u proizvodnom procesu za koje se odobrava potpora za modernizaciju poslovnih procesa moraju prelaziti vrijednost amortizacije imovine povezane s djelatnošću koja se modernizira tijekom tri prethodna porezna razdoblja.

Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit, odnosno poreznu osnovicu primijeni stopa od 10 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 10 % ili se primjeni stopa od 18 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 18 %, a dobiveni iznos upisuje se na ovaj redni broj.«.

Točka 66. mijenja se i glasi:

»66. Ukupan iznos porezne olakšice temeljem stečenih prava prema članku 31. stavku 1. Zakona o poticanju ulaganja. Na ovom rednom broju iskazuje se ukupan iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit nositelju poticajnih mjera, utvrđena u skladu sa:

– člankom 8., 9. i 15.a Zakona o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, br. 102/15, 25/18, 114/18, 32/20 i 20/21) i

– člankom 8. i 9. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (»Narodne novine«, br. 111/12 i 28/13),

odnosno sukladno članku 43.a stavku 2. i 3. ovoga Pravilnika. Dobiveni iznosi na ovom rednom broju i pojedinim rednim podbrojevima ne mogu biti veći od porezne obveze iskazane na rednom broju 44.«.

Podtočka 66.1. mijenja se i glasi:

»66.1. Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit na način da se za ulaganja odnosno investicije u visini protuvrijednosti kuna od minimalno 50.000,00 eura, nositeljima poticajnih mjera, mikropoduzetnicima, stopa poreza na dobit umanjuje za 50 % od propisane stope poreza na dobit te porez na dobit plaćaju po stopi od 5 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 10 % ili po stopi od 9 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 18 % u razdoblju do pet godina od godine početka ulaganja odnosno investicije:

a) uz uvjet otvaranja najmanje tri nova radna mjesta povezana s investicijskim projektom, prema članku 8. stavku 1. Zakona o poticanju ulaganja unutar razdoblja od tri godine od početka ulaganja i/ili članku 8. stavku 1. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja i to unutar razdoblja od godine dana nakon početka investicije,

b) bez otvaranja novih radnih mjesta prema članku 8. stavku 2. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja uz uvjet provođenja modernizacije tehnološkog procesa postojeće proizvodne linije ili pogona i očuvanja jednakog broja radnih mjesta utvrđenih u trenutku podnošenja prijave, tijekom cijelog razdoblja korištenja poticajnih mjera, a ne kraće od tri godine od početka korištenja poticajnih mjera.

Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit, odnosno poreznu osnovicu primijeni stopa od 5 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 10 % ili se primjeni stopa od 9 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 18 %, a dobiveni iznos upisuje se na ovaj redni broj.«.

Podtočka 66.2. mijenja se i glasi:

»66.2. Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit na način da se za ulaganja odnosno investicije u visini protuvrijednosti kuna od minimalno 150.000,00 eura do 1 milijun eura, odnosno od 50.000,00 eura do 1 milijun eura za ulaganja u centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera te od 500.000,00 eura do 1 milijun eura za ulaganje u modernizaciju poslovnih procesa, nositeljima poticajnih mjera stopa poreza na dobit umanjuje za 50 % od propisane stope poreza na dobit te porez na dobit plaćaju po stopi od 5 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 10 % ili po stopi od 9 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 18 % u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja odnosno investicije:

a) uz uvjet otvaranja najmanje pet novih radnih mjesta povezanih s investicijom prema članku 9. stavku 1. Zakona o poticanju ulaganja i/ili članku 9. stavku 1. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja,

b) uz uvjet otvaranja najmanje deset novih radnih mjesta povezanih s investicijom (ulaganjem) u centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera prema članku 9. stavku 1. Zakona o poticanju ulaganja,

c) bez otvaranja novih radnih mjesta prema članku 9. stavku 4. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja uz uvjet provođenja modernizacije tehnološkog procesa postojeće proizvodne linije ili pogona i očuvanja jednakog broja radnih mjesta utvrđenih u trenutku podnošenja prijave, tijekom cijelog razdoblja korištenja poticajnih mjera, a ne kraće od tri godine od početka korištenja poticajnih mjera,

d) uz uvjet očuvanja početnog stanja zaposlenih utvrđenog prema Zakonu o poticanju ulaganja tijekom cijelog razdoblja korištenja potpora, a ne kraće od minimalnog razdoblja očuvanja predmetnog projekta ulaganja kod ulaganja u modernizaciju poslovnih procesa te uz uvjet uvećanja razine produktivnosti po zaposleniku za minimalno 10 % u godini nakon isteka trogodišnjeg razdoblja realizacije projekta ulaganja u odnosu na razinu produktivnosti po zaposleniku u razdoblju godine dana prije prijave projekta ulaganja za koji se koristi potpora za temeljitu modernizaciju poslovnih procesa. Za velike poduzetnike prihvatljivi troškovi za temeljitu promjenu u proizvodnom procesu za koje se odobrava potpora za modernizaciju poslovnih procesa moraju prelaziti vrijednost amortizacije imovine povezane s djelatnošću koja se modernizira tijekom tri prethodna porezna razdoblja

Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit, odnosno poreznu osnovicu primijeni stopa od 5 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 10 % ili se primjeni stopa od 9 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 18 %, a dobiveni iznos upisuje se na ovaj redni broj.«.

Podtočka 66.3. mijenja se i glasi:

»66.3. Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit na način da se za investicije te za ulaganja u modernizaciju poslovnih procesa u visini protuvrijednosti kuna od 1 do 3 milijuna eura, nositeljima poticajnih mjera stopa poreza na dobit umanjuje za 75 % od propisane stope poreza na dobit te porez na dobit plaćaju po stopi od 2,5 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 10 % ili po stopi od 4,5 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 18 % u razdoblju do 10 godina od godine početka investicije:

a) uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta povezanih s investicijom, prema članku 9. stavku 2. Zakona o poticanju ulaganja i/ili članku 9. stavku 2. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja,

b) bez otvaranja novih radnih mjesta prema članku 9. stavku 4. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja uz uvjet provođenja modernizacije tehnološkog procesa postojeće proizvodne linije ili pogona i očuvanja jednakog broja radnih mjesta utvrđenih u trenutku podnošenja prijave, tijekom cijelog razdoblja korištenja poticajnih mjera, a ne kraće od tri godine od početka korištenja poticajnih mjera.

c) uz uvjet očuvanja početnog stanja zaposlenih utvrđenog prema Zakonu o poticanju ulaganja tijekom cijelog razdoblja korištenja potpora, a ne kraće od minimalnog razdoblja očuvanja predmetnog projekta ulaganja, kod ulaganja u modernizaciju poslovnih procesa te uz uvjet uvećanja razine produktivnosti po zaposleniku za minimalno 10 % u godini nakon isteka trogodišnjeg razdoblja realizacije projekta ulaganja u odnosu na razinu produktivnosti po zaposleniku u razdoblju godine dana prije prijave projekta ulaganja za koji se koristi potpora za temeljitu modernizaciju poslovnih procesa. Za velike poduzetnike prihvatljivi troškovi za temeljitu promjenu u proizvodnom procesu za koje se odobrava potpora za modernizaciju poslovnih procesa moraju prelaziti vrijednost amortizacije imovine povezane s djelatnošću koja se modernizira tijekom tri prethodna porezna razdoblja.

Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit, odnosno poreznu osnovicu primijeni stopa od 7,5 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 10 % ili se primjeni stopa od 13,5 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 18 %, a dobiveni iznos upisuje se na ovaj redni broj.«.

Podtočka 66.4. mijenja se i glasi:

»66.4. Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit na način da se za ulaganja odnosno investicije te za ulaganja u modernizaciju poslovnih procesa u visini protuvrijednosti kuna preko 3 milijuna eura, nositeljima poticajnih mjera stopa poreza na dobit umanjuje za 100 % od propisane stope poreza na dobit te porez na dobit plaćaju po stopi od 0 % u razdoblju do 10 godina od godine početka investicije:

a) uz uvjet otvaranja najmanje 15 novih radnih mjesta povezanih s investicijom, prema članku 9. stavku 3. Zakona o poticanju ulaganja i/ili članku 9. stavku 3. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja,

b) bez otvaranja novih radnih mjesta prema članku 9. stavku 4. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja uz uvjet provođenja modernizacije tehnološkog procesa postojeće proizvodne linije ili pogona i očuvanja jednakog broja radnih mjesta utvrđenih u trenutku podnošenja prijave, tijekom cijelog razdoblja korištenja poticajnih mjera, a ne kraće od tri godine od početka korištenja poticajnih mjera.

c) uz uvjet očuvanja početnog stanja zaposlenih utvrđenog prema Zakonu o poticanju ulaganja tijekom cijelog razdoblja korištenja potpora, a ne kraće od minimalnog razdoblja očuvanja predmetnog projekta ulaganja, kod ulaganja u modernizaciju poslovnih procesa te uz uvjet uvećanja razine produktivnosti po zaposleniku za minimalno 10 % u godini nakon isteka trogodišnjeg razdoblja realizacije projekta ulaganja u odnosu na razinu produktivnosti po zaposleniku u razdoblju godine dana prije prijave projekta ulaganja za koji se koristi potpora za temeljitu modernizaciju poslovnih procesa. Za velike poduzetnike prihvatljivi troškovi za temeljitu promjenu u proizvodnom procesu za koje se odobrava potpora za modernizaciju poslovnih procesa moraju prelaziti vrijednost amortizacije imovine povezane s djelatnošću koja se modernizira tijekom tri prethodna porezna razdoblja.

Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit, odnosno poreznu osnovicu primijeni stopa od 10 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 10 % ili se primjeni stopa od 18 % ukoliko je na rednom broju 43. iskazana stopa od 18 %, a dobiveni iznos upisuje se na ovaj redni broj.«.

Članak 12.

U članku 47.d stavku 4. riječi: »kunama i lipama« zamjenjuju se riječima: »eurima i centima«.

Članak 13.

U članku 48. stavku 6. riječi: »članaka 42. – 43.a« zamjenjuju se riječima: »članka 42. i članka 43.a«.

Članak 14.

U članku 50. stavku 10. iza riječi: »objavljuje« dodaju se riječi: »u Službenom listu Europske unije i«.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 15.

(1) Mijenja se i sastavni je dio ovoga Pravilnika Prijava poreza na dobit – Obrazac PD, a primjenjuje se u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2023. godinu i nadalje, odnosno za razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2023. i nadalje.

(2) Mijenja se i sastavni je dio ovoga Pravilnika Prijava poreza na dobit prema novčanom načelu – Obrazac PD-NN, a primjenjuje se u postupku podnošenja prijave poreza na dobit prema novčanom načelu za 2023. godinu i nadalje, odnosno za razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2023. i nadalje.

(3) Mijenja se i sastavni je dio ovoga Pravilnika Prijava poreza po tonaži broda – Obrazac PT, a primjenjuje se u postupku podnošenja prijave poreza po tonaži broda za 2023. godinu i nadalje, odnosno za razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2023. godine i nadalje.

(4) Mijenja se i sastavni je dio ovoga Pravilnika Izvješće o obračunu poreza na dobit u paušalnom iznosu – Obrazac PD-PO, koji se primjenjuje u postupku utvrđivanja paušalne obveze poreza na dobit za 2023. godinu i nadalje, odnosno za razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2023. godine i nadalje, a sadrži i dodatak obračuna spomeničke rente i turističke članarine čiji sadržaj je propisan posebnim propisima.

(5) Ako zbog primjene Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkih društava (»»Narodne novine««, broj 114/22) dođe do obveznog smanjenja temeljnog kapitala to smanjenje neće imati utjecaj na utvrđivanje obveze poreza na dobit.

(6) Odredbe članka 37. stavka 1. i 2. Pravilnika o porezu na dobit (»»Narodne novine««, br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15, 1/17, 2/18, 1/19, 1/20, 59/20 i 1/21) primjenjuju se do 31. prosinca 2022. godine i sukladno tome ministar financija objavljuje Odluku iz članka 37. stavka 3. toga Pravilnika koja se primjenjuje za 2023. godinu.

(7) Na postupke podnošenja i obrade prijava propisanih Pravilnikom o porezu na dobit (»»Narodne novine««, br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15, 1/17, 2/18, 1/19, 1/20, 59/20 i 1/21), za 2022. godinu primjenjuju se odredbe Zakona o porezu na dobit (»»Narodne novine««, br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 138/20) i toga Pravilnika.

Članak 16.

(1) Ovaj Pravilnik primjenjuje se u postupku podnošenja Prijave poreza na dobit, Prijave poreza na dobit prema novčanom načelu, Izvješća o obračunu poreza na dobit u paušalnom iznosu i Prijave poreza po tonaži broda za 2023. godinu i nadalje odnosno za porezna razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2023., osim članka 7., članka 8. i članka 11. u dijelu kojim se u Pravilniku o porezu na dobit (»»Narodne novine««, br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15, 1/17, 2/18, 1/19, 1/20, 59/20 i 1/21) provedbeno propisuje mogućnost korištenja porezne olakšice za poticanje ulaganja prema Zakonu o poticanju ulaganja (»»Narodne novine««, br. 63/22) koji se primjenjuju od dana stupanja na snagu toga Zakona.

(2) Porezni obveznici iz članka 7., 8. ili 11. ovoga Pravilnika Prijavu poreza na dobit ili Prijavu poreza na dobit prema novčanom načelu podnose u skladu s člankom 16. stavkom 7. ovoga Pravilnika.

(3) Na porezne obveznike koji ostvare pravo na korištenje porezne olakšice za 2022. godinu prema članku 12., članku 13. ili članku 20. Zakona o poticanju ulaganja (»»Narodne novine««, br. 63/22) primjenjuje se stavak 2. ovoga članka, a u Prijavi poreza na dobit ili Prijavi poreza na dobit prema novčanom načelu poreznu olakšicu iskazuju prilagođeno na odgovarajućim rednim brojevima (rednom broju 49. i odgovarajućem podbroju Obrasca PD ili rednom broju 65. i odgovarajućem podbroju Obrasca PD-NN).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 011-01/22-02/25

Urbroj: 513-07-21-01-22-1

Zagreb, 29. prosinca 2022.

Ministar financija
dr. sc. Marko Primorac, v. r.