Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

NN 156/2022 (30.12.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

MINISTARSTVO FINANCIJA

2546

Na temelju članka 93. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 138/20) i članka 253. Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16 i 106/18) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DOHODAK

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21, 102/22 i 112/22), u članku 6. stavku 1. r.br. 1. – 8. mijenjaju se i glase:

R.br.Primici na koje se do propisanog iznosa ne plaća porez na dohodakKoeficijentIznos u eurima i centima
1234
1.Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja te naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja (članak 9. stavak 1. točka 4. Zakona)0,7

do 232,27

mjesečno

2.Primici po posebnim propisima učenika i studenata na školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga (članak 9. stavak 1. točka 6. Zakona)9,6

do 3.185,38

godišnje

3.Potpora djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja (članak 9. stavak 1. točka 13. Zakona)0,7

do 232,27

mjesečno

4.Stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje u tuzemstvu i inozemstvu na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima (članak 9. stavak 1. točka 14. Zakona)0,7

do 232,27

mjesečno

5.Stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu i inozemstvu koje se dodjeljuju studentima za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama na sveučilištima, a koji su za dodjelu stipendija izabrani na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima (članak 9. stavak 1. točka 14. Zakona)1,6do 530,90
mjesečno
6.Športske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju športašima za njihovo športsko usavršavanje (članak 9. stavak 1. točka 16. Zakona)0,7

do 232,27

mjesečno

7.

Nagrade za športska ostvarenja

(članak 9. stavak 1. točka 17. Zakona)

8,0

do 2.654,48

godišnje

8.Naknade koje se isplaćuju športašima amaterima prema posebnim propisima (članak 9. stavak 1. točka 17. Zakona)0,7do 232,27
mjesečno

U stavku 2. riječi: »do visine 4.000,00 kuna mjesečno« zamjenjuju se riječima: »do visine 530,90 eura mjesečno«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 2. r.br. 1. – 38. mijenjaju se i glase:

R.br.OpisKoeficijentIznos u eurima i centima
1234
1.Potpore zbog invalidnosti radnika1,0do 331,81 godišnje
2.Potpore za slučaj smrti radnika3,0do 995,43, osim jednokratnih potpora iz članka 8. stavka 2. točke 8. Zakona koje poslodavci isplaćuju djeci radnika, a koje se smatraju neoporezivim primicima u ukupnom iznosu
3.Jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika (bračnog druga, roditelja, roditelja bračnog druga, djece, drugih predaka i potomaka u izravnoj liniji, posvojene i udomljene djece i djece na skrbi te punoljetne osobe kojoj je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu)1,2do 398,17
4.Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana. Razdoblje bolovanja duže od 90 dana ne mora se odnositi na jednu kalendarsku godinu1,0do 331,81 godišnje
5.Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)2,0do 663,62 godišnje
6.Nagrade radnicima za navršenih 10 godina radnog staža0,6do 199,09
7.Nagrade radnicima za navršenih 15 godina radnog staža0,8do 265,45
8.Nagrade radnicima za navršenih 20 godina radnog staža1,0do 331,81
9.Nagrade radnicima za navršenih 25 godina radnog staža1,2do 398,17
10.Nagrade radnicima za navršenih 30 godina radnog staža1,4do 464,53
11.Nagrade radnicima za navršenih 35 godina radnog staža1,6do 530,90
12.Nagrade radnicima za navršenih 40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina radnog staža2,0do 663,62
13.Naknade za odvojeni život od obitelji0,7do 232,27 mjesečno
14.Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu4,0do 1.327,24
15.Otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza, prema zakonu kojim se uređuje radni odnos2,6do visine 862,71 za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
16.Otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti3,2do visine 1.061,79 za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
17.Potpora djetetu umrlog ili bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja0,7do 232,27 mjesečno
18.Dar djetetu do 15 godina starosti (koje je do dana 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti)do 132,73 godišnje
19.Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvudo 26,55
20.Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevnodo 13,28
21.Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u inozemstvudo iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna
22.Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevnodo 50% iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna
23.Pomorski dodatakdo 33,19 dnevno
24.Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbedo 53,09 dnevno
25.Potpore za novorođenče4,0do 1.327,24
26.Dnevnice za službena putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz proračuna Europske unije radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavcau ukupnom iznosu
27.Naknade prijevoznih troškova na službenom putovanjuu visini stvarnih izdataka
28.Naknade troškova noćenja na službenom putovanjuu visini stvarnih izdataka
29.Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozomu visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte. Ako na određenom području odnosno udaljenosti nema organiziranog prijevoza, naknada troškova prijevoza na posao i s posla utvrđuje se u visini cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz odnosno do visine cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz.
30.Naknade troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozomu visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte. Ako radnik mora sa stanice međumjesnog javnog prijevoza koristiti i mjesni prijevoz, stvarni izdaci utvrđuju se u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza odnosno do visine stvarnih izdataka utvrđenih u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza.
31.Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhedo 0,40 po prijeđenom kilometru
32.Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)3,0do 995,43 godišnje
33.Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam1,0do 331,81 godišnje
34.Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnikado 796,44 godišnje
35.Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacijedo 1.592,76 godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena.
36.Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacijedo visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga smještaja obavljena.
37.Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobido visine stvarnih izdataka
38.Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacijedo 331,81 godišnje podmirene bezgotovinskim putem


U stavku 3. iza riječi: »25.« stavlja se zarez, a riječi »i r.br. od 32. do 35.« zamjenjuju se riječima: »32. i 33.«.

U stavku 43. riječi: »do visine 500,00 kuna«, zamjenjuju se riječima: »do visine 66,37 eura«, a riječi »do visine 1.000,00 kuna mjesečno« zamjenjuju se riječima: »do visine 132,73 eura mjesečno«.

Članak 3.

U članku 11. stavku 4. riječi: »preračunavaju se u kunsku vrijednost prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan primitka« zamjenjuju se riječima: »preračunavaju se u euro primjenom srednjeg tečaja kojeg Hrvatska narodna banka objavljuje na dan isplate«, a riječi: »preračunavanje na srednji tečaj Hrvatske narodne banke obavlja se s 31. prosinca godine u kojoj je oporezivi primitak u inozemstvu ostvaren, a u slučaju poreznog razdoblja kraćeg od kalendarske godine, na posljednji dan u mjesecu s kojim završava to kraće porezno razdoblje« zamjenjuju se riječima: »preračunavanje se obavlja primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke objavljenog s 31. prosinca godine u kojoj je oporezivi primitak u inozemstvu ostvaren, a u slučaju poreznog razdoblja kraćeg od kalendarske godine, objavljenog na posljednji dan u mjesecu s kojim završava to kraće porezno razdoblje«.

U stavku 14. riječi: »od 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 663,61 euro«, a riječi: »do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »do 663,61 euro«.

Članak 4.

U članku 22. stavku 3. točki 5. podtočki 5.5.1. riječi: »3,00 kune« zamjenjuju se riječima: »0,40 centi«.

U točki 7. riječi: »preko 1.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »preko 132,72 eura«.

Članak 5.

U članku 34. stavku 2. riječi: »do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »do 2.654,46 eura«.

Članak 6.

U članku 39. stavku 1. riječi: »3.500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »464,53 eura«.

Članak 7.

U članku 55. stavku 3. riječi: »od 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 3.185,38 eura«.

U stavku 7. riječi: »kunsku protuvrijednost primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na dan kad je dohodak ostvaren« zamjenjuju se riječima: »euro primjenom srednjeg tečaja kojeg Hrvatska narodna banka objavljuje na dan isplate«.

Članak 8.

U članku 59. stavku 8. točki 2. podtočki 2.3. riječi: »u kunama i lipama« zamjenjuju se riječima: »u eurima i centima«.

Članak 9.

U članku 62. stavku 3. točki 5. riječi: »u kunama i lipama« zamjenjuju se riječima: »u eurima i centima«.

U stavku 7. riječi: »u kunama i lipama« zamjenjuju se riječima: »u eurima i centima«.

Članak 10.

U članku 76. stavku 3. točki 4. iza riječi: »iznos« dodaju se riječi: »zajedničkih primitaka i izdataka,«.

Članak 11.

U članku 77. iza stavka 16. dodaje se stavak 17. koji glasi:

»(17) Obrazac JOPPD koji ima oznaku izvješća prije dana uvođenja eura podnosi se, ispravlja i nadopunjuje u kunama i lipama, a pri plaćanju obveza utvrđenih u tom obrascu iznosi se preračunavaju u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i evidentiraju u euru i to na način da se obveze za uplatu/preplatu po tom obrascu utvrđuju prema zbroju preračunatih iznosa u euro na razini svake pojedine vrste prihoda i po svakom stjecatelju primitaka odnosno osiguraniku prema podacima sa stranice B Obrasca JOPPD, a za potrebe povezivanja ispravnih podataka i rasporeda po svakom pojedinom stjecatelju primitaka«.

Članak 12.

U članku 84. stavku 9. riječi: »od 100,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 13,27 eura«.

Članak 13.

U članku 91. stavku 4. riječi: »u kunama i lipama« zamjenjuju se riječima: »u eurima i centima«.

Članak 14.

U članku 92. stavku 2. točki 5. riječi: »1.600,00 kuna« zamjenjuju se riječima »212,36 eura«.

U stavku 3. točki 3. riječi: »15.000,00 kuna godišnje« zamjenjuju se riječima: »1.990,85 eura godišnje«.

U stavku 7. riječi: »do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »do 663,62 eura.«.

Članak 15.

U članku 94. stavku 3. točki 6. riječi: »iznad 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »iznad 13.272,28 eura«.

Članak 16.

(1) Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja – Obrazac JOPPD mijenja se i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

(2) Izvješće o inozemnom dohotku rezidenta i tuzemnom neoporezivom dohotku nerezidenta, porezu na dohodak i prirezu – Obrazac INO-DOH mijenja se i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

(3) Obrazac DOH, Obrazac DOH – Z, Obrazac EPOM, Obrazac »Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu«, Obrazac DI, Obrazac KPI, Obrazac KPR, Obrazac P-PPI, Obrazac TO, Obrazac ZPP- DOH, Obrazac »Evidencija o isplaćenim stipendijama za akademsku godinu« – Obrazac ST, mijenjaju se i sastavni su dio ovoga Pravilnika.

Članak 17.

Odredbe Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21, 102/22 i 112/22) i pripadajući mu propisani obrasci primjenjuju se u poreznim postupcima za 2022. godinu.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 011-01/22-02/23
Urbroj: 513-07-21-01-22-1
Zagreb, 29. prosinca 2022.

Ministar financija
dr. sc. Marko Primorac, v. r.