Pravilnik o sadržaju i obliku odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja

NN 6/2023 (16.1.2023.), Pravilnik o sadržaju i obliku odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

101

Na temelju članka 52. stavka 2. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, br. 143/13, 127/19 i 41/20), ministar nadležan za obrt, donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I OBLIKU ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE DOMAĆE RADINOSTI ILI SPOREDNOG ZANIMANJA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i oblik odobrenja, koje se izdaje za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja.

Članak 2.

Odobrenje izdaje nadležno upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na obrt, na čijem području će se obavljati djelatnost.

II. OBLIK ODOBRENJA

Članak 3.

Odobrenje se izdaje prema obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog br. 1).

Obrazac odobrenja iz stavka 1. ovoga članka formata je A4 i bijele je boje.

Odobrenje je potpisano elektroničkim putem certifikatom ministarstva nadležnog za obrt.

Vjerodostojnost odobrenja kao elektroničke isprave utvrđuje se putem otisnutog kontrolnog broja, odnosno QR koda.

Članak 4.

Obrazac sadrži naziv: Republika Hrvatska, grb Republike Hrvatske, naziv županije, naziv upravnog tijela, mjesto i datum, »ODOBRENJE«, za obavljanje (domaće radinosti ili sporednog zanimanja), redni broj, podatak o djelatnosti za koju se izdaje odobrenje, podatke o fizičkoj osobi – ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB), adresa stanovanja, (mjesto, ulica i kućni broj), datum početka obavljanja te kontrolni broj, odnosno QR kod.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obliku i sadržaju odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja (»Narodne novine«, broj 100/07).

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/13

Urbroj: 517-06-04-22-1

Zagreb, 16. prosinca 2022.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Davor Filipović, v. r.

PRILOG I