Pravilnik o načinu utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za otpis duga

NN 6/2023 (16.1.2023.), Pravilnik o načinu utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za otpis duga

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

102

Na temelju članka 300. stavka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 18/22, 46/22 i 119/22) ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

PRAVILNIK

O NAČINU UTVRĐIVANJA ISPUNJENOSTI UVJETA ZA OTPIS DUGA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za otpis duga, djelomično ili u cijelosti, nastalog po osnovi obveze povrata iznosa isplaćenih na ime prava na zajamčenu minimalnu naknadu, uslugu organiziranog stanovanja i uslugu smještaja, osim usluge smještaja u kriznim situacijama ili po osnovi obveze naknade štete za ostvareno pravo u sustavu socijalne skrbi ili isplaćenu novčanu naknadu, osnivanje te sastav i način odlučivanja Povjerenstva za davanje prethodne suglasnosti radi otpisa duga (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Članak 2.

(1) Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju isto značenje koje je propisano zakonom kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi.

(2) Proračunska osnovica u smislu ovoga Pravilnika je osnovica za obračun naknada i drugih primanja prema posebnim propisima čija se visina utvrđuje zakonom o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za svaku pojedinu godinu.

(3) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na ženski i muški rod.

II. OTPIS DUGA U CIJELOSTI

Članak 3.

Dug se može otpisati u cijelosti podnositelju prijedloga koji ispunjava sljedeće uvjete:

1. ako ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu i ako osim nekretnina koje podnositelj prijedloga i članovi njegovog kućanstva koriste za stanovanje i podmirenje osnovnih životnih potreba te onih koje se ne mogu unovčiti odnosno čije je unovčenje teško provedivo, nemaju u vlasništvu drugih nekretnina, ili

2. ako imovno stanje podnositelja prijedloga i članova njegovog kućanstva odgovara sljedećim uvjetima:

a) ukupni dohodak i ukupni primici podnositelja prijedloga i članova njegovog kućanstva, osim novčanih sredstava koja se ne uračunavaju u prihod prema zakonu kojim je uređena djelatnost socijalne skrbi, ne prelaze iznos od jedne proračunske osnovice po članu kućanstva, a za podnositelja prijedloga koji je samac iznos od jedne i pol proračunske osnovice

b) imovina (imovinska prava, vrijednosni papiri, gotovina u domaćoj i stranoj valuti, štednja, novčani polozi, novčana sredstva na osobnim računima, dionice, poslovni udjeli, životno osiguranje i dr.) u novčanom obliku podnositelja prijedloga i članova njegovog kućanstva, po članu kućanstva ne prelazi iznos od jedne proračunske osnovice

c) podnositelj prijedloga i članovi njegovog kućanstva pored nekretnina koje koriste za stanovanje i podmirenje osnovnih životnih potreba te onih koje se ne mogu unovčiti odnosno čije je unovčenje teško provedivo, nemaju u vlasništvu drugih nekretnina

d) ako podnositelj prijedloga i članovi njegovog kućanstva nemaju u vlasništvu motorno vozilo niti plovilo čija vrijednost prelazi iznos od 80 osnovica za izračun drugih naknada iz zakona kojim se uređuje djelatnosti socijalne skrbi, osim vozila koje služi za prijevoz samca ili člana kućanstva koji je osoba s invaliditetom ili teško pokretna osoba i

e) ako su nezaposleni radno sposobni podnositelj prijedloga i članovi njegovog kućanstva evidentirani kao nezaposlene osobe u evidenciji nezaposlenih osoba, osim osoba za koje je Zakonom propisana iznimka od obveze prijave u evidenciju nezaposlenih osoba.

III. DJELOMIČAN OTPIS DUGA

Članak 4.

(1) Dug se može djelomično otpisati podnositelju prijedloga koji ispunjava uvjete za otpis duga u cijelosti, osim uvjeta iz članka 3. točke 2. podtočke a) ovoga Pravilnika, ako bi ispunjenje duga u cijelosti ugrozilo podmirenje osnovnih stambenih i drugih osnovnih životnih potreba s obzirom na obveze podnositelja prijedloga i članova njegova kućanstva.

(2) Smatra se da je podmirenje osnovnih stambenih i drugih osnovnih životnih potreba podnositelja prijedloga i članova njegova kućanstva ugroženo ako preostali iznos prihoda podnositelja i članova njegovog kućanstva, nakon podmirenja svih obveza iz stavka 1. ovoga članka (obveza zakonskog uzdržavanja, troškova liječenja, troškova obrazovanja, troškova nastalih kao posljedica više sile i sl.), ne prelazi iznos od jedne proračunske osnovice po članu kućanstva, a za podnositelja prijedloga koji je samac iznos od jedne i pol proračunske osnovice.

(3) Dio duga koji se otpisuje može iznositi najviše do 50% ukupnog iznosa duga.

IV. POSTUPANJE PO PRIJEDLOGU ZA OTPIS DUGA

Članak 5.

(1) O otpisu duga odluku donosi Hrvatski zavod za socijalni rad (u daljnjem tekstu: Zavod) na prijedlog obveznika povrata isplaćenog iznosa odnosno obveznika naknade štete.

(2) Prijedlog za otpis duga podnosi se Zavodu na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Kada Zavod utvrdi da je prijedlog za otpis duga u iznosu 1.320,00 eura ili više opravdan, obvezan je prilikom podnošenja prijedloga za davanje prethodne suglasnosti radi otpisa duga ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), uz dokumentaciju koju je priložio podnositelj prijedloga, dostaviti i izračun duga, dokumentaciju o osnovi nastanka duga te socijalnu anamnezu za podnositelja prijedloga i njegovo kućanstvo.

V. POVJERENSTVO ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI RADI OTPISA DUGA

Članak 7.

(1) O prijedlogu za davanje prethodne suglasnosti radi otpisa duga odlučuje Povjerenstvo.

(2) Povjerenstvo odlukom osniva ministar nadležan za poslove socijalne skrbi.

(3) Povjerenstvo se sastoji od pet članova, a čine ga državni službenici Ministarstva.

(4) Članovi Povjerenstva nemaju pravo na naknadu za rad u Povjerenstvu.

(5) Povjerenstvo radi i odluke donosi običnom većinom glasova na sjednicama koje se održavaju najmanje jednom mjesečno.

(6) Sjednica Povjerenstva može se održati ako su nazočna najmanje 3 člana Povjerenstva.

(7) Povjerenstvo predlaže Ministarstvu davanje ili uskratu prethodne suglasnosti Zavodu za otpis duga djelomično ili u cijelosti.

(8) Povjerenstvo donosi Poslovnik o radu.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-01/10

Urbroj: 524-08-04/4-23-15

Zagreb, 2. siječnja 2023.

Ministar
Marin Piletić, v. r.

PRILOG

Obrazac

PRIJEDLOG ZA OTPIS DUGA

Upute za popunjavanje:

1. Obrazac prijedloga potrebno je ispuniti elektronički ili vlastoručno čitko, velikim tiskanim slovima te vlastoručno potpisati.

2. Prijedlog se predaje Zavodu neposredno ili putem pošte.

Zaokružiti

PRIJEDLOG SE PODNOSI ZA:
a) otpis duga u cijelostib) djelomičan otpis dugaa

a Dio duga koji se predlaže otpisati ne može iznositi više od 50% iznosa cjelokupnog duga.

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću dajem sljedeće podatke:

Tablica 1. Podaci o podnositelju prijedloga

1.Ime i prezime:
2.OIB:
3.Datum rođenja:
4.Adresa prebivališta:
5.Adresa boravišta:
6.Broj telefona:
7.Adresa elektroničke pošte:

Tablica 2. Podaci o članovima kućanstva[1](Kućanstvo je zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove života.)

Ime i prezime:Datum rođenja i OIB:Odnos prema podnositelju prijedloga:
   
   
   
   

Tablica 3. Podaci o dugu

Ukupna visina duga:
Visina duga koji se predlaže otpisati:
Osnova nastanka duga:
Razlog traženja otpisa duga:
Ostale napomene:

Podnositelj prijedloga za otpis duga izričito izjavljuje da je suglasan da Zavod prilikom postupanja po prijedlogu koristi navedenu dokumentaciju i podatke kojima raspolaže, odnosno koje može elektroničkim putem pribaviti sam ili u suradnji s drugim državnim/javnopravnim tijelima, a potrebni su kako bi se utvrdilo zadovoljava li podnositelj prijedloga uvjete za otpis sukladno odredbama članka 3. i 4. Pravilnika.

Zavod će obavijestiti podnositelja prijedloga kojom dokumentacijom/podacima ne raspolaže, odnosno koje ne može pribaviti te će ga pozvati da isto dostavi Zavodu.

Prilozi (zaokružiti priloženo):

1. Potvrda o visini dohotka i primitaka podnositelja prijedloga i punoljetnih članova njegova kućanstva za tekuću i prethodnu godinu od nadležne ispostave područnog ureda Porezne uprave

2. Izjava o imovini u novčanom obliku te dokazi o visini vrijednosti te imovine

3. Uvjerenje o vlasništvu nekretnina prema mjestu prebivališta od nadležnog zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda

4. Izjava o činjenici vlasništva nekretnina na području RH izvan mjesta prebivališta i inozemstvu za podnositelja zahtjeva i punoljetne članove njegova kućanstva

5. Uvjerenje o posjedu nekretnina prema mjestu prebivališta od nadležne ispostave područnog ureda za katastar Državne geodetske uprave odnosno

6. Izjava o činjenici posjeda nekretnina na području Republike Hrvatske izvan mjesta prebivališta i inozemstvu za podnositelja zahtjeva i punoljetne članove njegova kućanstva

7. Uvjerenje o vlasništvu motornog vozila izdano od nadležnoga tijela i dokaz o vrijednosti istoga za podnositelja zahtjeva i punoljetne članove njegova kućanstva

8. Uvjerenje o vlasništvu plovnog objekta i plovila od nadležne ispostave Lučke kapetanije za podnositelja zahtjeva i punoljetne članove njegova kućanstva

9. Potvrda o svim otvorenim računima iz jedinstvenog registra računa te izvodi iz navedenih računa za tri mjeseca koji prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za otpis duga, za podnositelja zahtjeva i punoljetne članove njegova kućanstva

10. Uvjerenje da su nezaposleni radno sposobni podnositelj zahtjeva i punoljetni članovi njegova kućanstva evidentirani kao nezaposlene osobe pri službi nadležnoj za zapošljavanje osim za osobe za koje su Zakonom o socijalnoj skrbi propisane iznimke od obveze prijave u evidenciju

11. Medicinska dokumentacija ukoliko se radi o osobama sa invaliditetom odnosno o osobama koje boluju od teških neizlječivih bolesti

12. Ostali dokazi koji su od utjecaja na utvrđivanje imovinskog stanja podnositelja zahtjeva i članova njegova kućanstva:

____________________________________________________________________________________________________

U ________, dana _______

Potpis podnositelja prijedloga
_______________________