Program mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka

NN 12/2023 (1.2.2023.), Program mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

233

Na temelju članka 32. stavka 3. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 127/19 i 57/22), ministar gospodarstva i održivog razvoja donosi

PROGRAM

MJERENJA RAZINE ONEČIŠĆENOSTI ZRAKA U DRŽAVNOJ MREŽI ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA

I.

Program mjerenja razine onečišćenosti zraka (kvalitete zraka) u postajama državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka koje su određene člankom 4. Uredbe o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (»Narodne novine«, broj 107/22), (u daljnjem tekstu: Uredba) sadrži:

Program AMJERENJE KVALITETE ZRAKA U POSTAJAMA USPOSTAVLJENIM U AGLOMERACIJAMA
Program BMJERENJE KVALITETE ZRAKA U POSTAJAMA USPOSTAVLJENIM U ZONAMA

II.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom Programu imaju sljedeće značenje:

1. Razina onečišćenosti zraka: koncentracija onečišćujuće tvari u zraku ili njeno taloženje na površine u određenom vremenu

2. Mjerenje: skup postupaka kojima se određuje vrijednost pokazatelja kvalitete zraka i/ili posrednih pokazatelja kvalitete zraka

3. Pokazatelj kvalitete zraka: mjerljiva veličina nekog kemijskog elementa i/ili spoja, odnosno fizikalnog stanja i/ili pojave, što uzrokuje promjenu kvalitete zraka

4. Posredni pokazatelj kvalitete zraka: mjerljiva veličina kojom se opaža promjena na biljkama, građevinama i u biološkim nalazima koja ukazuje na učinak onečišćenja zraka

5. Gustoća mjerenja: broj mjernih/uzorkovanih rezultata pojedinog pokazatelja kvalitete zraka i/ili posrednog pokazatelja kvalitete zraka u jedinici vremena

6. Mjerno razdoblje: vremenski razmak između dva uzastopna mjerenja.

(2) Osim pojmova iz stavka 1. ove točke, pojedini pojmovi koji se koriste u ovom Programu sukladni su pojmovima utvrđenim u Zakonu o zaštiti zraka.

III.

PROGRAM A.
MJERENJE KVALITETE ZRAKA U POSTAJAMA USPOSTAVLJENIM U AGLOMERACIJAMA

HR ZG – POSTAJA ZAGREB-1

Medij – zrakPokazatelj kvalitete zrakaGustoća mjerenjaMjerno
razdoblje
Plinoviti sastojciSumporov dioksid (SO2)1 satkontinuirano
Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2)1 satkontinuirano
Ugljikov monoksid (CO)1 satkontinuirano
Benzen1 satkontinuirano
Lebdeće česticePM10 – analizator1 satkontinuirano
PM2,5 – analizator1 satkontinuirano
PM10 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija24 satadnevno

Određivanje kemijskog sastava uzoraka PM10:

– benzo(a)piren i ostali PAU, uključujući barem benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3 – cd)piren i dibenzo(a,h)antracen

– teški metali (As, Cd, Ni, Pb)

24 satadnevno
Fizikalno stanjeSmjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka1 satkontinuirano

HR ZG – POSTAJA ZAGREB-2

Medij – zrakPokazatelj kvalitete zrakaGustoća
mjerenja
Mjerno
razdoblje
Plinoviti sastojciSumporov dioksid (SO2)1 satkontinuirano
Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2)1 satkontinuirano
Lebdeće česticePM10 – analizator1 satkontinuirano
PM2,5 – analizator1 satkontinuirano
Fizikalno stanjeSmjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka1 satkontinuirano


HR ZG – POSTAJA ZAGREB-3

Medij – zrakPokazatelj kvalitete zrakaGustoća mjerenjaMjerno
razdoblje
Plinoviti sastojciDušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2)1 satkontinuirano
Prizemni ozon (O3)1 satkontinuirano
Lebdeće česticePM10 – analizator1 satkontinuirano
PM2,5 – analizator1 satkontinuirano
PM10 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija24 satadnevno

Određivanje kemijskog sastava uzoraka PM10:

– benzo(a)piren i ostali PAU, uključujući barem benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3 – cd)piren i dibenzo(a,h)antracen

– teški metali (As, Cd, Ni, Pb)

24 satadnevno
Fizikalno stanjeSmjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka1 satkontinuirano

HR ZG – POSTAJA ZAGREB-4

Medij – zrakPokazatelj kvalitete zrakaGustoća mjerenjaMjerno
razdoblje
Plinoviti sastojciDušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2)1 satkontinuirano
Prizemni ozon (O3)1 satkontinuirano
Hlapivi organski spojevi1 satkontinuirano
Ukupna plinovita živa1 satkontinuirano
Lebdeće česticePM10 – analizator1 satkontinuirano
PM2,5 – analizator1 satkontinuirano
PM2,5 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija24 satadnevno
Crni ugljik (BC)1 satkontinuirano
Fizikalno stanjeSmjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka1 satkontinuirano

HR ZG – POSTAJA VELIKA GORICA

Medij – zrakPokazatelj kvalitete zrakaGustoća mjerenjaMjerno
razdoblje
Plinoviti sastojciDušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2)1 satkontinuirano
Prizemni ozon (O3)1 satkontinuirano
Lebdeće česticePM2,5 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija24 satadnevno
Fizikalno stanjeSmjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka1 satkontinuirano

HR ZG – POSTAJA ZAGREB KSAVERSKA CESTA PPI za PM2,5

Medij – zrakPokazatelj kvalitete zrakaGustoća
mjerenja
Mjerno
razdoblje
Lebdeće česticePM2,5 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija24 satadnevno
Lebdeće čestice

Određivanje kemijskog sastava uzoraka PM2,5:

– Kationi i anioni (SO42-, Na+, NH4+, Ca2+, NO3-, K+, Cl-, Mg2+)

– Organski (OC) i elementni ugljik (EC)

24 satadnevno

HR ZG – POSTAJA PUNTIJARKA za program EMEP – Razina 1

MedijPokazatelj kvalitete zrakaGustoća mjerenjaMjerno
razdoblje
Plinoviti sastojciDušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2)1 satkontinuirano
Prizemni ozon (O3)1 satkontinuirano
Zrak anorganske komponente (SO2, SO42-, NO3-,HNO3, NH4+, NH3 (sNO3, sNH4+), Cl-, Na+, K+, Ca2+, Mg2+)7 danatjedno
Lebdeće česticePM2,5 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija24 satadnevno
PM10 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija24 satadnevno

Određivanje kemijskog sastava uzoraka PM2,5:

– Organski (OC) i elementni ugljik (EC)

24 sata/

7 dana

dnevno/tjedno
OborinaKoncentracije (SO42-, NO3-, NH4+, H+ (pH), Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl – )24 satadnevno
Koncentracije Cd, Pb, As, Ni7 danatjedno
Fizikalno stanjeSmjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina oborine, tlak zraka1 satkontinuirano

HR RI – POSTAJA RIJEKA-2

Medij – zrakPokazatelj kvalitete zrakaGustoća mjerenjaMjerno
razdoblje
Plinoviti sastojciSumporov dioksid (SO2)1 satkontinuirano
Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2)1 satkontinuirano
Ugljikov monoksid (CO)1 satkontinuirano
Benzen1 satkontinuirano
Prizemni ozon (O3)1 satkontinuirano
Lebdeće česticePM10 – analizator1 satkontinuirano
PM2,5 – analizator1 satkontinuirano

Određivanje kemijskog sastava uzoraka PM10:

– benzo(a)piren i ostali PAU, uključujući barem benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3 – cd)piren i dibenzo(a,h)antracen

24 satadnevno
Crni ugljik (BC)1 satkontinuirano
Fizikalno stanjeSmjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka1 satkontinuirano

HR RI POSTAJA RIJEKA-2 PPI PM2,5

Medij – zrakPokazatelj kvalitete zrakaGustoća mjerenjaMjerno
razdoblje
Lebdeće česticePM2,5 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija24 satadnevno

HR RI – POSTAJA OMIŠALJ (OTOK KRK)

Medij – zrakPokazatelj kvalitete zrakaGustoća mjerenjaMjerno
razdoblje
Plinoviti sastojciDušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2)1 satkontinuirano
Prizemni ozon (O3)1 satkontinuirano
Fizikalno stanjeSmjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka1 satkontinuirano

HR OS – POSTAJA OSIJEK-1

Medij – zrakPokazatelj kvalitete zrakaGustoća mjerenjaMjerno
razdoblje
Plinoviti sastojciDušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2)1 satkontinuirano
Prizemni ozon (O3)1 satkontinuirano
Lebdeće česticePM10 – analizator1 satkontinuirano
Fizikalno stanjeSmjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka1 satkontinuirano

HR OS – POSTAJA OSIJEK-2

Medij – zrakPokazatelj kvalitete zrakaGustoća mjerenjaMjerno
razdoblje
Plinoviti sastojciSumporov dioksid (SO2)1 satkontinuirano
Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2)1 satkontinuirano
Ugljikov monoksid (CO)1 satkontinuirano
Benzen1 satkontinuirano
Prizemni ozon (O3)1 satkontinuirano
Lebdeće česticePM10 – analizator1 satkontinuirano

Određivanje kemijskog sastava uzoraka PM10:

– benzo(a)piren i ostali PAU, uključujući barem benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3 – cd)piren i dibenzo(a,h)antracen

24 satadnevno
PM2,5 – analizator1 satkontinuirano
Crni ugljik (BC)1 satkontinuirano
Fizikalno stanjeSmjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka1 satkontinuirano

HR OS – POSTAJA OSIJEK-2 PPI PM2,5

Medij – zrakPokazatelj kvalitete zrakaGustoća mjerenjaMjerno
razdoblje
Lebdeće česticePM2,5 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija24 satadnevno

HR ST – POSTAJA SPLIT-1

Medij – zrakPokazatelj kvalitete zrakaGustoća mjerenjaMjerno razdoblje
Plinoviti sastojciSumporov dioksid (SO2)1 satkontinuirano
Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2)1 satkontinuirano
Prizemni ozon (O3)1 satkontinuirano
Lebdeće česticePM10 – analizator1 satkontinuirano
PM2,5 – analizator1 satkontinuirano
Fizikalno stanjeSmjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka1 satkontinuirano

HR ST – POSTAJA SPLIT-2

Medij – zrakPokazatelj kvalitete zrakaGustoća mjerenjaMjerno
razdoblje
Plinoviti sastojciSumporov dioksid (SO2)1 satkontinuirano
Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2)1 satkontinuirano
Prizemni ozon (O3)1 satkontinuirano
Ugljikov monoksid (CO)1 satkontinuirano
Lebdeće česticePM10 – analizator1 satkontinuirano
PM2,5 – analizator1 satkontinuirano
Fizikalno stanjeSmjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka1 satkontinuirano

HR ST – POSTAJA SPLIT-3

Medij – zrakPokazatelj kvalitete zrakaGustoća mjerenjaMjerno
razdoblje
Plinoviti sastojciSumporov dioksid (SO2)1 satkontinuirano
Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2)1 satkontinuirano
Prizemni ozon (O3)1 satkontinuirano
Lebdeće česticePM10 – analizator1 satkontinuirano
PM2,5 – analizator1 satkontinuirano
Crni ugljik (BC)1 satkontinuirano

Određivanje kemijskog sastava uzoraka PM10:

– benzo(a)piren i ostali PAU, uključujući barem benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3 – cd)piren i dibenzo(a,h)antracen

24 satadnevno
Fizikalno stanjeSmjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka1 satkontinuirano

HR ST – POSTAJA SPLIT-3 PPI PM2,5

Medij – zrakPokazatelj kvalitete zrakaGustoća mjerenjaMjerno
razdoblje
Lebdeće česticePM2,5 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija24 satadnevno

HR ST – POSTAJA KAŠTEL SUĆURAC

Medij – zrakPokazatelj kvalitete zrakaGustoća mjerenjaMjerno
razdoblje
Plinoviti sastojciSumporov dioksid (SO2)1 satkontinuirano
Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2)1 satkontinuirano
Fizikalno stanjeSmjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka1 satkontinuirano

IV.

PROGRAM B.
MJERENJE KVALITETE ZRAKA U POSTAJAMA USPOSTAVLJENIM U ZONAMA

HR 01 – POSTAJA DESINIĆ

Medij – zrakPokazatelj kvalitete zrakaGustoća mjerenjaMjerno
razdoblje
Plinoviti sastojciSumporov dioksid (SO2)1 satkontinuirano
Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2)1 satkontinuirano
Benzen1 satkontinuirano
Prizemni ozon (O3)1 satkontinuirano
Ugljikov monoksid (CO)1 satkontinuirano
Zrak anorganske komponente (SO2, SO42-, NO3-, NH4+, NH3 (sNO3, sNH4+), HCl, Na+, K+, Ca2+, Mg2+)7 danatjedno
Policiklički aromatski ugljikovodici7 danatjedno
Lebdeće česticePM10 – analizator1 satkontinuirano
PM2,5 – analizator1 satkontinuirano
OborinaKoncentracije (SO42-, NO3-, NH4+, H+ (pH), Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-)24 satadnevno
Koncentracije teških metala (Cd, Pb, As, Ni)24 satadnevno
Policiklički aromatski ugljikovodici7 danatjedno
Fizikalno stanjeSmjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina oborine, tlak zraka1 satkontinuirano

HR 01 – POSTAJA KOPAČKI RIT

Medij – zrakPokazatelj kvalitete zrakaGustoća mjerenjaMjerno
razdoblje
Plinoviti sastojciBenzen1 satkontinuirano
Prizemni ozon (O3)1 satkontinuirano
Zrak anorganske komponente (SO2, SO42-, NO3-, NH4+, NH3 (sNO3, sNH4+), HCl, Na+, K+, Ca2+, Mg2+)7 danatjedno
Lebdeće česticePM10 – analizator1 satkontinuirano
PM2,5 – analizator1 satkontinuirano
Crni ugljik (BC)1 satkontinuirano
OborinaKoncentracije (SO42-, NO3-, NH4+, H+ (pH), Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-)24 satadnevno
Koncentracije teških metala (Cd, Pb, As, Ni)24 satadnevno
Fizikalno stanjeSmjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina oborine, tlak zraka1 satkontinuirano


HR 01 – POSTAJA VARAŽDIN-1

Medij – zrakPokazatelj kvalitete zrakaGustoća mjerenjaMjerno
razdoblje
Plinoviti sastojciDušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2)1 satkontinuirano
Prizemni ozon (O3)1 satkontinuirano
Fizikalno stanjeSmjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka1 satkontinuirano

HR 01 – KOPRIVNICA-1

Medij – zrakPokazatelj kvalitete zrakaGustoća mjerenjaMjerno
razdoblje
Lebdeće česticePM10 – analizator1 satkontinuirano
PM2,5 – analizator1 satkontinuirano

HR 01 – KOPRIVNICA-2

Medij – zrakPokazatelj kvalitete zrakaGustoća mjerenjaMjerno
razdoblje
Lebdeće česticePM10 – analizator1 satkontinuirano
PM2,5 – analizator1 satkontinuirano

HR 02 – POSTAJA SISAK-1

Medij – zrakPokazatelj kvalitete zrakaGustoća mjerenjaMjerno
razdoblje
Plinoviti sastojciSumporov dioksid (SO2)1 satkontinuirano
Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2)1 satkontinuirano
Sumporovodik (H2S)1 satkontinuirano
Benzen1 satkontinuirano
Lebdeće česticePM10 – analizator1 satkontinuirano
PM2,5 – analizator1 satkontinuirano
PM10 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija24 satadnevno

Određivanje kemijskog sastava uzoraka PM10:

– benzo(a)piren i ostali PAU, uključujući barem benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3 – cd)piren i dibenzo(a,h)antracen

– teški metali (As, Cd, Ni, Pb)

24 satadnevno
Fizikalno stanjeSmjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka1 satkontinuirano

HR 02 – POSTAJA KUTINA-1

Medij – zrakPokazatelj kvalitete zrakaGustoća mjerenjaMjerno
razdoblje
Plinoviti sastojciSumporov dioksid (SO2)1 satkontinuirano
Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2)1 satkontinuirano
Sumporovodik (H2S)1 satkontinuirano
Amonijak (NH3)1 satkontinuirano
Prizemni ozon (O3)1 satkontinuirano
Lebdeće česticePM10 – analizator1 satkontinuirano
PM2,5 – analizator1 satkontinuirano
Fizikalno stanjeSmjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka1 satkontinuirano


HR 02 – POSTAJA KUTINA-2

Medij – zrakPokazatelj kvalitete zrakaGustoća mjerenjaMjerno
razdoblje
Lebdeće česticePM10 – analizator1 satkontinuirano
PM2,5 – analizator1 satkontinuirano

HR 02 – POSTAJA SLAVONSKI BROD-1

Medij – zrakPokazatelj kvalitete zrakaGustoća
mjerenja
Mjerno razdoblje
Plinoviti sastojciSumporov dioksid (SO2)1 satkontinuirano
Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2)1 satkontinuirano
Sumporovodik (H2S)1 satkontinuirano
Benzen1 satkontinuirano
Prizemni ozon (O3)1 satkontinuirano
Lebdeće česticePM10 – analizator1 satkontinuirano
PM2,5 – analizator1 satkontinuirano
PM10 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija24 satadnevno

Određivanje kemijskog sastava uzoraka PM10:

– benzo(a)piren i ostali PAU, uključujući barem benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3 – cd)piren i dibenzo(a,h)antracen

– teški metali (As, Cd, Ni, Pb)

PM2,5 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija24 satadnevno
Crni ugljik (BC)1 satkontinuirano
Fizikalno stanjeSmjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka1 satkontinuirano

HR 02 – POSTAJA SLAVONSKI BROD-2

Medij – zrakPokazatelj kvalitete zrakaGustoća
mjerenja
Mjerno
razdoblje
Plinoviti sastojciSumporov dioksid (SO2)1 satkontinuirano
Sumporovodik (H2S)1 satkontinuirano
Ugljikov monoksid (CO)1 satkontinuirano
Benzen1 satkontinuirano
Lebdeće česticePM10 – analizator1 satkontinuirano
PM2,5 – analizator1 satkontinuirano
PM10 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija24 satadnevno
PM2,5 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija24 satadnevno
Fizikalno stanjeSmjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka1 satkontinuirano

HR 03 – POSTAJA PLITVIČKA JEZERA

Medij – zrakPokazatelj kvalitete zrakaGustoća mjerenjaMjerno
razdoblje
Plinoviti sastojciSumporov dioksid (SO2)1 satkontinuirano
Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2)1 satkontinuirano
Prizemni ozon (O3)1 satkontinuirano
Hlapivi organski spojevi1 satkontinuirano
CO/CO2/CH41 satkontinuirano
Zrak anorganske komponente (SO2, SO42-, NO3-, NH4+, NH3 (sNO3, sNH4+), HCl, Na+, K+, Ca2+, Mg2+)7 danatjedno
Lebdeće česticePM10 – analizator1 satkontinuirano
PM2,5 – analizator1 satkontinuirano
PM2,5 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija24 satadnevno

Određivanje kemijskog sastava uzoraka PM10:

– benzo(a)piren i ostali PAU, uključujući barem benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3 – cd)piren i dibenzo(a,h)antracen

24 satadnevno

Određivanje kemijskog sastava uzoraka PM2,5:

– Kationi i anioni (SO42-, Na+, NH4+, Ca2+, NO3-, K+, Cl-, Mg2+)

– Organski (OC) i elementni ugljik (EC)

24 satadnevno
OborinaKoncentracije (SO42-, NO3-, NH4+, H+ (pH), Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl – )1 dandnevno
Koncentracije teških metala (Cd, Pb, As, Ni)1 dandnevno
Fizikalno stanjeSmjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina oborine, tlak zraka1 satkontinuirano

HR 03 – POSTAJA PARG

Medij – zrakPokazatelj kvalitete zrakaGustoća mjerenjaMjerno
razdoblje
Plinoviti sastojciPrizemni ozon (O3)1 satkontinuirano
Lebdeće česticePM10 – analizator1 satkontinuirano
PM2,5 – analizator1 satkontinuirano
Fizikalno stanjeSmjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina oborine1 satkontinuirano

HR 03 – POSTAJA KARLOVAC

Medij – zrakPokazatelj kvalitete zrakaGustoća mjerenjaMjerno
razdoblje
Plinoviti sastojciDušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2)1 satkontinuirano
Prizemni ozon (O3)1 satkontinuirano
Fizikalno stanjeSmjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka1 satkontinuirano

HR 03 – POSTAJA ZAVIŽAN za program EMEP – Razina 1

MedijPokazatelj kvalitete zrakaGustoća mjerenjaMjerno
razdoblje
OborinaKoncentracije (SO42-, NO3-, NH4+, H+ (pH), Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl – )24 satadnevno
Koncentracije teških metala (Cd, Pb, As, Ni)24 satadnevno

HR 04 – POSTAJA VIŠNJAN

Medij – zrakPokazatelj kvalitete zrakaGustoća mjerenjaMjerno
razdoblje
Plinoviti sastojciPrizemni ozon (O3)1 satkontinuirano
Hlapivi organski spojevi1 satkontinuirano
Policiklički aromatski ugljikovodici7 danatjedno
Zrak anorganske komponente (SO2, SO42-, NO3-, NH4+, NH3 (sNO3, sNH4+), HCl, Na+, K+, Ca2+, Mg2+)7 danatjedno
Lebdeće česticePM10 – analizator1 satkontinuirano
PM2,5 – analizator1 satkontinuirano
Crni ugljik (BC)1 satkontinuirano
OborinaKoncentracije (SO42-, NO3-, NH4+, H+ (pH), Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-)24 satadnevno
Koncentracije teških metala (Cd, Pb, As, Ni)24 satadnevno
Policiklički aromatski ugljikovodici7 danatjedno
Fizikalno stanjeSmjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina oborine, tlak zraka1 satkontinuirano

HR 04 – POSTAJA PULA FIŽELA

Medij – zrakPokazatelj kvalitete zrakaGustoća mjerenjaMjerno
razdoblje
Plinoviti sastojciDušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2)1 satkontinuirano
Prizemni ozon (O3)1 satkontinuirano
Fizikalno stanjeSmjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka1 satkontinuirano

HR 05 – POSTAJA POLAČA (RAVNI KOTARI) I POSTAJA POLAČA (RAVNI KOTARI) za program EMEP – Razina 2

Medij – zrakPokazatelj kvalitete zrakaGustoća mjerenjaMjerno
razdoblje
Plinoviti sastojciSumporov dioksid (SO2)1 satkontinuirano
Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2)1 satkontinuirano
Prizemni ozon (O3)1 satkontinuirano
Hlapivi organski spojevi1 satkontinuirano
Policiklički aromatski ugljikovodici7 danatjedno
Zrak anorganske komponente (SO2, SO42-, NO3-, NH4+, NH3 (sNO3, sNH4+), HCl, Na+, K+, Ca2+, Mg2+)7 danatjedno
Lebdeće česticePM10 – analizator1 satkontinuirano
PM2,5 – analizator1 satkontinuirano
PM10 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija24 satadnevno

Određivanje kemijskog sastava uzoraka PM10:

– teški metali (As, Cd, Ni, Pb, Cr, Cu, Zn)

24 satadnevno
PM10 (Si, Al, Fe)24 satadnevno
PM2,5 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija24 satadnevno

Određivanje kemijskog sastava uzoraka PM2,5:

– Kationi i anioni (SO42-, Na+, NH4+, Ca2+, NO3-, K+, Cl-, Mg2+)

– Organski (OC) i elementni ugljik (EC)

24 satadnevno
Crni ugljik (BC)1 satkontinuirano
OborinaKoncentracije (SO42-, NO3-, NH4+, H+ (pH), Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-)24 satadnevno
Koncentracije teških metala (Cd, Pb, As, Ni)24 satadnevno
Policiklički aromatski ugljikovodici7 danatjedno
Fizikalno stanjeSmjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina oborine, tlak zraka1 satkontinuirano


HR 05 – POSTAJA HUM (OTOK VIS)

Medij – zrakPokazatelj kvalitete zrakaGustoća mjerenjaMjerno
razdoblje
Plinoviti sastojciSumporov dioksid (SO2)1 satkontinuirano
Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2)1 satkontinuirano
Prizemni ozon (O3)1 satkontinuirano
CO/CO2/CH41 satkontinuirano
Lebdeće česticePM10 – analizator1 satkontinuirano
PM2,5 – analizator1 satkontinuirano
Fizikalno stanjeSmjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina oborine, tlak zraka1 satkontinuirano

HR 05 – POSTAJA ŽARKOVICA (DUBROVNIK)

Medij – zrakPokazatelj kvalitete zrakaGustoća mjerenjaMjerno
razdoblje
Plinoviti sastojciDušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2)1 satkontinuirano
Prizemni ozon (O3)1 satkontinuirano
Lebdeće česticePM10 – analizator1 satkontinuirano
PM2,5 – analizator1 satkontinuirano
Fizikalno stanjeSmjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina oborine, tlak zraka1 satkontinuirano

HR 05 – POSTAJA VELA STRAŽA (DUGI OTOK)

Medij – zrakPokazatelj kvalitete zrakaGustoća mjerenjaMjerno
razdoblje
Lebdeće česticePM10 – analizator1 satkontinuirano
PM2,5 – analizator1 satkontinuirano
Fizikalno stanjeSmjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina oborine, tlak zraka1 satkontinuirano

HR 05 – POSTAJA OPUZEN (DELTA NERETVE)

Medij – zrakPokazatelj kvalitete zrakaGustoća mjerenjaMjerno
razdoblje
Plinoviti sastojciPrizemni ozon (O3)1 satkontinuirano
Policiklički aromatski ugljikovodici7 danatjedno
Zrak anorganske komponente (SO2, SO42-, NO3-, NH4+, NH3 (sNO3, sNH4+), HCl, Na+, K+, Ca2+, Mg2+)7 danatjedno
OborinaKoncentracije (SO42-, NO3-, NH4+, H+ (pH), Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-)24 satadnevno
Koncentracije teških metala (Cd, Pb, As, Ni)24 satadnevno
Policiklički aromatski ugljikovodici7 danatjedno
Fizikalno stanjeSmjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina oborine, tlak zraka1 satkontinuirano

V.

Mjerna mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku HR ST – Postaja Split-1 i HR ST – Postaja Kaštel Sućurac iz ovog Programa sastavni su dio informacijskog sustava zaštite zraka i koriste se za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka između tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša i Europske komisije u skladu sa rokovima koji su propisani Uredbom.

VI.

Na postajama za mjerenje kvalitete zraka iz Programa A. i B. ovoga Programa, u ovisnosti o osobitostima postojećeg i/ili mogućeg onečišćenja zraka, mogu se mjeriti i posredni pokazatelji kvalitete zraka.

VII.

(1) Na postajama za mjerenje kvalitete zraka iz Programa A. i B. ovoga Programa, može se provoditi i određivanje elementnog sastava i molekulskih markera ugljika (levoglukozan) kao prošireni program mjerenja u određenom razdoblju.

(2) Na postajama za mjerenje kvalitete zraka iz Programa A. i B. ovoga Programa može se provoditi gravimetrijsko određivanje masene koncentracije lebdećih čestica PM2,5, te mjerenja kationa i aniona (SO42-, Na+, NH4+, Ca2+, NO3-, K+, Cl-, Mg2+) te organskog (OC) i elementnog ugljika (EC) kao prošireni program mjerenja u određenom razdoblju.

(3) Lokacije mjernih postaja i razdoblje provedbe mjerenja iz stavaka 1. i 2. ove točke, određuju se godišnjim planom provedbe ovoga Programa sukladno Zakonu o zaštiti zraka.

VIII.

Mjerenja kvalitete zraka na postajama za mjerenje kvalitete zraka HR ZG – lokacija Zagreb-4, HR OS – lokacija Osijek-2 i Osijek-2 PPI za PM2,5, HR RI – lokacija Omišalj (otok Krk), HR ST – lokacije Split-2, Split-3 i Split-3 PPI za PM2,5, HR ZG – lokacija Puntijarka za program EMEP – Razina 1, HR 03 – lokacija Zavižan za program EMEP – Razina 1 i HR 05 – lokacija Polača (Ravni kotari) za program EMEP – Razina 2 iz Programa A. i B. ovoga Programa započinju najkasnije do 31. prosinca 2022. godine.

IX.

Stupanjem na snagu ovoga Programa prestaje važiti Program mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (»Narodne novine«, br. 73/16).

X.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/20-09/128
Urbroj: 517-04-2-1-22-22
Zagreb, 17. studenoga 2022.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Davor Filipović, v. r.