Tehnički propis o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

NN 12/2023 (1.2.2023.), Tehnički propis o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

237

Na temelju članka 17. stavka 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova donosi

TEHNIČKI PROPIS

O OSIGURANJU PRISTUPAČNOSTI GRAĐEVINA OSOBAMA S INVALIDITETOM I SMANJENE POKRETLJIVOSTI

DIO PRVI
UVODNE ODREDBE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Tehničkim propisom (u daljnjem tekstu: Propis), u svrhu ispunjavanja temeljnog zahtjeva za građevinu sigurnosti i pristupačnosti tijekom uporabe, u dijelu pristupačnosti građevinama i izgrađenog okoliša, propisuju uvjeti i način osiguranja nesmetanog pristupa, kretanja, boravka i rada osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (u daljnjem tekstu: pristupačnost) u građevinama javne i poslovne namjene te osiguranja jednostavne prilagodbe građevina stambene i stambeno-poslovne namjene (u daljnjem tekstu: prilagodba).

Članak 2.

Ovim se Propisom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2019/882 Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga (Tekst značajan za EGP) (SL L 151, 7. 6. 2019.).

Članak 3.

U smislu ovoga Propisa pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Osoba s invaliditetom je osoba koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s ostalima

2. Osoba smanjene pokretljivosti je osoba koja ima privremene ili trajne smetnje pri kretanju uslijed invalidnosti, dobi, trudnoće ili drugih razloga

3. Pomagala osoba s invaliditetom su pomagala za orijentaciju, pokretljivost, komunikaciju i pristup informacijama tih osoba

4. Pomagala za orijentaciju su bijeli štap, crveno-bijeli štap i pas vodič

5. Pomagala za pokretljivost su invalidska kolica, štap, štake, hodalica i druga ortopedska pomagala za kretanje

6. Prepreka je komunikacijska i orijentacijska smetnja koja osobu smanjene pokretljivosti može ometati i/ili sprječavati u nesmetanom pristupu, kretanju, boravku i radu te komunikacijska smetnja koja osobu s oštećenjem sluha može ometati i/ili sprječavati u nesmetanom pristupu informacijama

7. Pristupačnost je rezultat primjene tehničkih rješenja u projektiranju i građenju građevina te uređenju površina/prostora, kojima se osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti osigurava nesmetan fizički pristup te pristup informacijama i komunikaciji, kretanje, boravak i rad u tim građevinama i prostorima na jednakoj razini kao i ostalim osobama

8. Pristupačna građevina ili uređena površina je ona građevina, dio građevine ili uređena površina koja osigurava ispunjavanje obveznih elemenata pristupačnosti propisanih ovim Propisom

9. Obvezni elementi pristupačnosti su elementi za projektiranje i građenje, kojima se određuje veličina, svojstva, instalacije, uređaji i druga oprema građevine odnosno dijela građevine te uređenje površina radi osiguranja fizičkog pristupa, pristupa informacijama i komunikaciji, kretanja, boravka i rada osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti na jednakoj razini kao i ostalim osobama

10. Oznake pristupačnosti su oznake kojima se označavaju primijenjeni obvezni elementi pristupačnosti

11. Jednostavno prilagodljivi stan je stan koji se po potrebi može prilagoditi u pristupačni, bez utjecaja na lokacijske uvjete u skladu s kojima je građevina izgrađena i/ili temeljne zahtjeve za građevinu

12. Vizualno-svjetlosna najava je upozorenje i obavijest gluhoj, nagluhoj, gluhoslijepoj i osobi oštećenog sluha putem svjetlosnih signala

13. Zvučno-vibracijska najava je upozorenje i obavijest slijepoj, slabovidnoj i gluhoslijepoj osobi putem zvuka i vibracije

14. Zvučna signalizacija je signalizacija koja pomaže slijepim, slabovidnim i gluhoslijepoj osobama pri snalaženju u prostoru

15. Govorna najava je upozorenje i obavijest slijepoj, slabovidnoj i gluhoslijepoj osobi putem snimljenog govora

16. Induktivna petlja ili transmisijski obruč je instalacija koja se ugrađuje u građevinu radi otklanjanja šumova iz okoline i poboljšanja kvalitete zvuka

17. Komunikacijsko pomagalo je uređaj koji omogućuje osobama koje koriste slušni aparat primanje zvučnih signala bez smetnji

18. Taktilna obrada je završna reljefna obrada hodne površine

19. Taktilna crta vođenja je taktilna obrada hodne površine namijenjena usmjeravanju kretanja slijepih, slabovidnih i gluhoslijepih osoba, koja se na kraju puta vođenja i na mjestu promjena smjera vođenja označava promjenom u strukturi reljefne obrade

20. Taktilna crta upozorenja je taktilna i protuklizna obrada hodne površine koja se postavlja sa svrhom upozorenja slijepim, slabovidim i gluhoslijepim osobama na opasnost od prometala

21. Taktilno polje upozorenja je taktilna obrada hodne površine koja služi za upozorenje i obavještavanje slijepim, slabovidnim i gluhoslijepim osobama o promjeni razine kretanja

22. Tekstofon je prilagođeni telefon za gluhe, gluhoslijepe i osobe oštećenog sluha, pri čemu oba sugovornika pisano komuniciraju

23. Tipski element je predmet kojemu je namjena razgraničavanje javne pješačke površine od kolnika, biciklističke staze i/ili parkirališta, a može biti različitog oblika i druge primarne namjene – primjerice: rubnjak, žardinjera za cvijeće, zid, klupa i sl.

24. Javna pješačka površina je nogostup, pješačka staza, pješački trg, pješački nathodnik i pothodnik, pješački most, stubište u javnom vanjskom prostoru i sl.

25. Taktilni plan prijelaza je reljefna oznaka koja slijepim, slabovidnim i gluhoslijepim osobama pruža informacije o duljini i vrsti pješačkog prijelaza preko prometnice

26. Univerzalni dizajn je opće rješenje pristupačnosti s ugrađenom prilagodljivošću i kompatibilnošću, koja osigurava jednak način korištenja za sve korisnike, uključujući i osobe s invaliditetom bez potrebe prilagođavanja ili posebnog oblikovanja.

Članak 4.

(1) Slikovni prikaz oznaka pristupačnosti, uvjeta uporabe pomagala i obveznih elemenata pristupačnosti dan je u Prilogu I ovoga Propisa i čini njegov sastavni dio.

(2) Oznake pristupačnosti moraju biti primjerene veličine i postavljene na lako uočljivom mjestu.

Članak 5.

(1) Pristupačnost i prilagodba građevina iz članka 1. ovoga Propisa osigurava se projektiranjem i građenjem, odnosno izvođenjem tih građevina i uređenjem površina na način da sadrže obvezne elemente pristupačnosti i/ili da udovoljavaju uvjetima uporabe pomagala osoba s invaliditetom, u skladu s odredbama ovoga Propisa.

(2) Kada su elementi pristupačnosti ujedno i dio puta za izlaženje u slučaju opasnosti, moraju ispuniti i zahtjeve sukladno propisima kojima se uređuje područje zaštite od požara te područje zaštite na radu.

(3) Vlasnik građevine dužan je održavati elemente pristupačnosti i ne smije ograničavati uvjete uporabe pomagala osoba s invaliditetom.

Članak 6.

(1) Građevine javne i poslovne namjene prilikom rekonstrukcije moraju ispuniti uvjete pristupačnosti propisane ovim Propisom.

(2) Pri rekonstrukciji građevina iz stavka 1. ovoga članka, elementi pristupačnosti i/ili proširenja uslijed osiguranja uvjeta upotrebe pomagala ne smatraju se povećanjem građevinske (bruto) površine zatečenog stanja građevine.

Članak 7.

(1) Obveze iz ovoga Propisa odnose se na građevine javne i poslovne namjene iz stavka 2. ovoga članka te na građevine stambene i stambeno-poslovne namjene iz stavka 3. ovoga članka.

(2) Građevine javne i poslovne namjene su:

1. građevine trgovačke, ugostiteljske i/ili turističke namjene: robna kuća, trgovački i uslužni centar, samoposluživanje uslužne površine od 400 m² i više, tržnica, caffe bar, kavana, restoran i drugi prostori za obavljanje ugostiteljske djelatnosti s 80 i više sjedećih mjesta, disko klub i noćni klub površine od 400 m² i više, turistički informativni centar, ured turističke zajednice površine od 200 m² i više, poslovnica turističke agencije površine od 200 m² i više, zasebno stojeća recepcija, građevina nautičkog turizma, hotel (soba/TWC) s 25 i više soba, hostel s 25 i više soba sa zajedničkim sanitarnim jedinicama, turističko naselje s 25 i više apartmana, kamp za 500 i više gostiju, restoran uz autocestu, državnu i županijsku cestu, hotel s posebnim standardom: motel uz autocestu, državnu i županijsku cestu, trgovačko-ugostiteljski sadržaj uz crpku za gorivo i sl.

2. građevine poštanske i/ili telekomunikacijske namjene: poštanska dvorana za rad sa strankama sa šalterima ili pultovima istog tipa poslovanja, telekomunikacijski centar za pružanje usluga korisnicima sa šalterima ili pultovima istog tipa poslovanja, građevina u kojoj se nude telekomunikacijske usluge telefoniranja, faksiranja i sl. s tri ili više uređaja i sl.

3. građevine za pružanje usluga prometa novcem i druge financijske usluge: poslovnica banke sa šalterima ili pultovima istog tipa poslovanja, poslovnica banke sa šalterima ili pultovima istog tipa poslovanja, poslovnica financijske agencije sa šalterima ili pultovima istog tipa poslovanja i sl.

4. građevine upravne i slične namjene: građevina u kojoj djeluju jedinice i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili tijela državne uprave, Hrvatski sabor, Vlada Republike Hrvatske, sudske vlasti, tijela državne uprave, druga državna tijela, administrativni ured pravne osobe s javnim ovlastima i drugih pravnih osoba i sl.

5. građevine zdravstvene, socijalne i rehabilitacijske namjene: ured službe zdravstvene skrbi, ustanove socijalne skrbi, ljekarna i prodavaonica ortopedskih pomagala, ambulanta, ordinacija, dom zdravlja, druge zdravstvene ustanove, svi odjeli bolnica, lječilište, zatvoreni bazen u lječilištu, otvoreni bazen u lječilištu, lječilišna plaža, zatvoreno lječilišno kupalište/toplice, javno kupalište, pučka kuhinja i sl.

6. građevine u kojoj učestalo borave osobe s invaliditetom ili smanjene pokretljivosti: građevina u kojoj se nalaze poslovne prostorije saveza, društva i/ili udruge osoba s invaliditetom, građevina odnosno prostorije ustanove ili druge (pravne ili fizičke) osobe koje su namijenjene za odgoj i obrazovanje osoba s invaliditetom, građevina odnosno prostorije ustanove ili druge (pravne ili fizičke) osobe koje su namijenjene za rehabilitaciju i/ili smještaj i boravak osoba s invaliditetom ili smanjene pokretljivosti i sl.

7. građevine odgojne i obrazovne namjene: dječji vrtić, osnovna i srednja škola, ustanova za obrazovanje odraslih osoba, visoko učilište, centar za odgoj i obrazovanje, učenički i studentski dom s 25 i više soba sa zajedničkim sanitarnim jedinicama, učenički i studentski dom hotelskog tipa (soba/TWC) s 25 i više soba, studentska apartmanska naselja s 25 i više apartmana i sl.

8. građevine kulturne namjene: sveučilišna knjižnica, knjižnica, kulturni centar, kongresni centar, muzej, galerija, izložbeni prostor površine 300 m² i više, kino, kazalište i koncertna dvorana, sa 100 i više mjesta u gledalištu i sl.

9. građevine prometne namjene: zračna luka, autobusna postaja/kolodvor, autobusno i tramvajsko stajalište, putnička zgrada u trajektnim i brodskim pristaništima, odmorište uz autocestu, državnu i županijsku cestu, javno parkiralište, javna garaža kapaciteta 300 i više vozila, crpka za gorivo i sl.

10. građevine sportsko rekreacijske namjene: sportski teren, sportska dvorana, zatvoreni i otvoreni sportski bazeni, školska sportska dvorana i sl.

11. građevine zabavne namjene: zabavni park, zoološki i botanički vrt i sl.

12. građevine vjerske i sakralne namjene: obredna dvorana, vjerski i karitativni centar

13. građevine za izvršavanje kazne zatvorom: kaznionica, zatvor, odgojni zavod i sl.

14. prostori i površine javne namjene: pješački trg, ulica, staza u parku, dječjem igralištu i na šetalištu, pothodnik, nathodnik i pješački most, ulični prijelaz i sl. i

15. građevine ostale namjene: sajamski i izložbeni centar, tehnologijski park, javni WC, građevina u kojoj je obvezno izvođenje četiri ili više WC jedinica za javnu uporabu, mrtvačnica i krematorij, javno sklonište i sl.

(3) Građevine stambene i stambeno-poslovne namjene su:

1. stambena zgrada i/ili stambeno naselje koje je odobreno jednim aktom na temelju kojeg se smije graditi s deset i više stanova, isključivo stambene namjene i

2. stambeno-poslovna zgrada mješovite – stambene i druge namjene, koja ima deset i više stanova.

(4) Kada građevina stambene namjene sadrži prostor javne ili poslovne namjene tada se na tu građevinu, ovisno o vrsti djelatnosti koja se u tom prostoru obavlja, primjenjuju odredbe ovoga Propisa kojima se propisuju uvjeti za odgovarajuću građevinu iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Obveze ispunjavanja uvjeta iz ovoga Propisa, osim građevina iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, moraju ispunjavati i druge građevine određene ovim Propisom.

II. UVJETI UPORABE POMAGALA
I TAKTILNA POVRŠINA

Članak 8.

(1) Pod uvjetima uporabe pomagala osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: uvjeti uporabe pomagala) podrazumijeva se:

1. prostor potreban za kretanje osobe u invalidskim kolicima prikazan primjerom na slici 2. iz Priloga I ovoga Propisa

2. prostor potreban za uporabu štapa, štaka, hodalica prikazan primjerom na slici 3. iz Priloga I ovoga Propisa i

3. prostor potreban za uporabu bijeloga štapa, crveno-bijelog štapa i psa vodiča prikazan primjerom na slici 4. iz Priloga I ovoga Propisa.

(2) Uvjeti uporabe pomagala moraju se osigurati u građevinama iz članka 7. ovoga Propisa.

Taktilna površina

Članak 9.

(1) Taktilna površina za pristup izvodi se reljefnom obradom visine do 5 mm na način da ne otežava kretanje invalidskih kolica, da je prepoznatljiva na dodir stopala ili bijelog ili crveno-bijelog štapa, da ne zadržava vodu, snijeg i prljavštinu, te da se lako održava.

(2) Primjer taktilne površine prikazan je na slici 5. iz Priloga I ovoga Propisa.

(3) Najmanje dimenzije taktilne površine i mjesta na kojima je obvezna njena primjena određena su ovisno o svakom pojedinom elementu pristupačnosti propisanom ovim Propisom.

(4) Taktilna crta vođenja, taktilna crta upozorenja i/ili taktilno polje upozorenja, obvezno moraju imati karakteristike propisane za taktilnu površinu.

DIO DRUGI
OBVEZNI ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI

Članak 10.

(1) Obvezni elementi pristupačnosti su:

1. elementi pristupačnosti za svladavanje visinskih razlika

2. elementi pristupačnosti za neovisno življenje i

3. elementi pristupačnosti u javnom prometu.

(2) Obvezni elementi pristupačnosti primjenjuju se odabirom najpovoljnijeg rješenja u odnosu na namjenu i druge značajke građevine uz primjenu univerzalnog dizajna.

I. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI ZA SVLADAVANJE VISINSKIH RAZLIKA

Članak 11.

Za potrebe svladavanja visinskih razlika prostora kojim se kreću osobe smanjene pokretljivosti mogu se koristiti sljedeći elementi pristupačnosti: rampa, stubište, dizalo, vertikalno podizna platforma i koso podizna sklopiva platforma.

Rampa

Članak 12.

(1) Rampa se koristi kao element pristupačnosti za potrebe svladavanja visinske razlike do uključivo 120 cm, u unutarnjem ili vanjskom prostoru.

(2) Rampa mora ispunjavati sljedeće uvjete, odnosno mora imati:

1. dopušteni nagib do uključivo 1:20 (5 %)

2. svijetlu širinu od najmanje 120 cm u vanjskom prostoru, odnosno najmanje 90 cm u unutarnjem prostoru

3. odmorišni podest najmanje dužine od 150 cm na svakih 6 m dužine rampe

4. čvrstu, protuklizno obrađenu površinu

5. izvedenu ogradu s rukohvatima na nezaštićenim dijelovima

6. rukohvate koji su promjera 4 cm, oblikovani na način da se mogu obuhvatiti dlanom, postavljeni na dvije visine – od 60 i od 90 cm, produženi u odnosu na nastupnu plohu rampe za 30 cm, sa zaobljenim završetkom, prema primjeru na slici 7. iz Priloga I ovoga Propisa

7. na ogradi rampe koja se nalazi u vanjskom prostoru rukohvate izvedene od materijala koji nije osjetljiv na termičke promjene i

8. oznake pristupačnosti prema slici 1., i to slikama 1.5., 1.7. i 1.8. iz Priloga I ovoga Propisa.

(3) Primjer rampe i uvjeti iz stavka 2. ovoga članka prikazani su na slici 6. iz Priloga I ovoga Propisa.

(4) Iznimno od uvjeta iz stavka 2. točke 1. ovoga članka, za visinsku razliku do uključivo 76 cm dopušteni nagib rampe smije biti do uključivo 1:12 (8,3 %).

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u vanjskom prostoru, kada za to postoje uvjeti, za potrebe svladavanja visinske razlike veće od 120 cm, može se koristiti rampa uz primjenu uvjeta iz stavka 2. ovoga članka.

Stubište

Članak 13.

(1) Stubište mora ispunjavati sljedeće uvjete, odnosno mora imati:

1. visinu stube najviše 15 cm

2. širinu nastupne plohe stube najmanje 33 cm

3. svijetlu širinu stubišnog kraka u unutarnjem prostoru najmanje 110 cm

4. svijetlu širinu stubišnog kraka u vanjskom prostoru najmanje 120 cm

5. rub nastupne plohe stube protuklizno i vizualno kontrastno obrađen u širini od najmanje 2 cm

6. rukohvate na zaštitnoj ogradi stubišta izvedene u kontinuitetu cijelom dužinom stubišta, a na početku i na kraju stubišta produžene u odnosu na nastupnu plohu stube za 30 cm, sa zaobljenim završetkom

7. rukohvate na ogradi stubišta izvedene na način da se mogu obuhvatiti dlanom

8. rukohvate na ogradi stubišta u vanjskom prostoru izvedene od materijala koji nije osjetljiv na termičke promjene

9. stubišni krak širine 250 cm i više izveden sa središnjim rukohvatom prema primjeru na slici 9. iz Priloga I ovoga Propisa

10. prostor ispod početnog stubišnog kraka ograđen ogradom visine 70 cm do mjesta gdje je visina podgleda stubišnog kraka 210 cm ili pod ispod stubišnog kraka deniveliran podizanjem za najmanje 3 cm do mjesta gdje je visina podgleda stubišnog kraka 210 cm, prema primjeru na slici 10. iz Priloga I ovoga Propisa

11. ogradu s ispunom od stakla uočljivo obilježenu

12. pred prvom i iza posljednje stube izvedeno taktilno polje upozorenja, u punoj širini stubišnog kraka, širine najmanje 40 cm s užljebljenjima okomito na smjer kretanja u skladu s odredbama članka 10. ovoga Propisa i

13. oznake pristupačnosti prema slici 1., i to slikama 1.2., 1.3., 1.5., 1.6. i 1.9. iz Priloga I ovoga Propisa.

(2) Primjer stubišta i uvjeti iz stavka 1. ovoga članka prikazani su na slici 8. iz Priloga I ovoga Propisa.

Dizalo

Članak 14.

(1) Dizalo se koristi kao element pristupačnosti za potrebe svladavanja visinske razlike, a obvezno se primjenjuje za svladavanje visinske razlike veće od 120 cm u unutarnjem ili vanjskom prostoru.

(2) Dizalo mora ispunjavati sljedeće uvjete, odnosno mora imati:

1. unutarnje dimenzije dizala najmanje 110 × 140 cm

2. vrata širine svijetlog otvora najmanje 90 cm

3. vrata dizala koja se otvaraju posmična ili prema van u odnosu na kabinu dizala

4. pozivnu i upravljačku ploču postavljenu u rasponu visine od 90 do 120 cm

5. pozivnu i upravljačku ploču s tipkovnicom kontrastno izvedene, reljefno prepoznatljive brojeve etaža i druge informacije na Braille pismu

6. rukohvat u dizalu na visini od 90 cm

7. vizualno-svjetlosnu i zvučnu najavu katova

8. govorno najavljivanje katova kada se nalazi u građevini javne i poslovne namjene iz članka 7. stavka 2. točke 5. i 6. ovoga Propisa

9. od ulaznih vrata građevine do dizala postavljenu taktilnu crtu vođenja širine najmanje 40 cm, s užljebljenjima u smjeru vođenja i

10. oznake pristupačnosti prema slici 1., i to slikama 1.2., 1.3., 1.4. i 1.10. iz Priloga I ovoga Propisa.

(3) Primjer dizala i uvjeti iz stavka 2. ovog članka prikazani su na slici 11. iz Priloga I ovoga Propisa.

(4) Kada se svladavanje visinske razlike rješava s više dizala, tada najmanje jedno dizalo mora ispunjavati uvjete iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Iznimno, kod ugradnje dizala u postojećim zgradama, ako projektant u projektu dokaže da ni u unutrašnjem ni na vanjskom dijelu zgrade tehnički nije izvediva ugradnja dizala prema zahtjevima iz stavka 2. točki 1. i 2. ovoga članka, tada se navedeni zahtjevi trebaju ispuniti odgovarajuće, u skladu s tehničkim mogućnostima i u skladu s važećim propisima i pravilima struke.

Vertikalno podizna platforma

Članak 15.

(1) Vertikalno podizna platforma se koristi kao element pristupačnosti za potrebe svladavanja visinske razlike veće od 120 cm do uključivo 320 cm u unutarnjem ili vanjskom prostoru, kada se isto ne rješava pristupačnim dizalom ili drugim elementom pristupačnosti propisanim ovim Propisom.

(2) Vertikalno podizna platforma mora ispunjavati sljedeće uvjete, odnosno mora imati:

1. nastupnu plohu platforme veličine najmanje 110 × 140 cm

2. bočne stranice platforme zatvorene do visine od 120 cm

3. ulazna vrata širine svijetlog otvora najmanje 90 cm koja se otvaraju posmično ili zaokretno prema van

4. vanjsku pozivnu i upravljačku ploču na visini od 90 cm

5. osigurano automatsko rukovanje platformom od strane korisnika s prilazne pozicije (otvaranje, kretanje, zatvaranje) i

6. oznaku pristupačnosti prema slici 1.11. iz Priloga I ovoga Propisa.

(3) Primjer vertikalno podizne platforme i uvjeti iz stavka 2. ovoga članka prikazani su na slici 12. iz Priloga I ovoga Propisa.

Koso podizna sklopiva platforma

Članak 16.

(1) Koso podizna sklopiva platforma koristi se kao element pristupačnosti za potrebe svladavanja visinske razlike veće od 120 cm u unutarnjem ili vanjskom prostoru, kada se isto ne rješava dizalom ili drugim elementom pristupačnosti propisanim ovim Propisom.

(2) Koso podizna sklopiva platforma postavlja se na bočne stubišne zidove ili stubišnu ogradu, koja se vodi dužinom cijelog stubišta i mora ispunjavati sljedeće uvjete, odnosno mora imati:

1. nastupnu plohu platforme veličine najmanje 90 × 100 cm

2. bočnu podnu preklopnu zaštitu visine 20 cm i preklopni zaštitni rukohvat

3. odgovarajuću preklopnu zaštitu koja omogućava ulazak i izlazak s platforme i zaštitu od ispadanja na ulazno-izlaznim i bočnim stranama

4. vanjsku pozivnu i upravljačku ploču na visini od 90 cm

5. osigurano automatsko rukovanje platformom od strane korisnika s prilazne pozicije (otvaranje, kretanje, zatvaranje) i

6. oznaku pristupačnosti prema slici 1.12. iz Priloga I ovoga Propisa.

(3) Primjer koso podizne sklopive platforme i uvjeti iz stavka 2. ovoga članka prikazani su na slici 13. iz Priloga I ovoga Propisa.

II. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI
ZA NEOVISNO ŽIVLJENJE

Članak 17.

U svrhu omogućavanja neovisnog pristupa, kretanja i korištenja izgrađenog prostora osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti služe sljedeći elementi pristupačnosti: ulazni prostor, komunikacije, WC, kupaonica, kuhinja, soba, učionica, radni prostor, stan, kavana i restoran, kabina za presvlačenje, tuš kabina, ulaz u vodu na plaži i na bazenu, mjesto u gledalištu, telefon, tekstofon, faks, bankomat, ostali samoposlužni terminali kada su ugrađeni u građevinu, električne instalacije (parlafon, prekidač za svjetlo, zvonce, utičnica u kuhinji, ostale utičnice, izvodna ploča za električnu instalaciju), kvake na vratima i prozorima, šalter, pult, induktivna petlja ili transmisijski obruč, oglasni pano, orijentacijski plan za kretanje u građevinama i sl.

Ulazni prostor

Članak 18.

(1) Ulazni prostor u građevinu je ulaz do kojeg se dolazi izravno s javne pješačke površine ili uz pomoć elemenata pristupačnosti za svladavanje visinskih razlika.

(2) Ulazni prostor mora ispunjavati sljedeće uvjete, odnosno mora imati:

1. jednokrilna vrata širine svijetlog otvora od najmanje 110/210 cm ili dvokrilna vrata širine svijetlog otvora od najmanje 2 × 90/210 cm

2. vrata koja se otvaraju prema van ili posmično

3. pristupačnu kvaku prema odredbama članka 32. ovoga Propisa

4. prag vrata koji nije viši od 2 cm, a zaobljen je s obje strane

5. strugač i otirač izveden od materijala koji nije ugibljiv, ugrađene u razinu poda

6. u slučaju kada su glavna ulazna vrata kružna, uz njih i zaokretna ili posmična vrata širine svijetlog otvora najmanje 90 cm

7. u slučaju kada su glavna ulazna vrata klizna svijetli otvor od najmanje 90/210 cm, a ispred vrata, u tom slučaju, osiguran uporabni prostor veličine najmanje 150 × 150 cm

8. oznaku smjera otvaranja vrata

9. uočljivu oznaku u rasponu visine od 90 do 160 cm kada su ulazna vrata i pregradne stijene ulaznog prostora izrađeni od staklenih ploha površine veće od 1,5 m², bez prečki

10. vjetrobran duljine 240 cm ili toplinski zastor

11. osiguran i prolaz sa zaokretnom ogradom svijetle širine najmanje 90 cm kod usmjeravajućeg ulaza

12. osvjetljenje razinom osvjetljenja od 200 luxa

13. odgovarajuće električne instalacije u skladu s člankom 31. ovoga Propisa i

14. oznake pristupačnosti prema slici 1., i to slikama 1.2., 1.3., 1.6. i 1.13. iz Priloga I ovoga Propisa.

(3) Primjer ulaznog prostora i uvjeti iz stavka 2. ovoga članka prikazani su na slici 14. iz Priloga I ovoga Propisa.

Komunikacije

Članak 19.

(1) Komunikacije moraju ispunjavati sljedeće uvjete, odnosno moraju imati:

1. širinu hodnika najmanje 150 cm

2. sve hodne površine, u pravilu, u istoj razini

3. hodne površine koje nisu u istoj razini, međusobno povezane elementima pristupačnosti za svladavanje visinskih razlika sukladno ovom Propisu

4. vrata na komunikacijama izvedena bez praga, širine svijetlog otvora najmanje 90 cm

5. vrata s pristupačnom kvakom u skladu s člankom 32. ovoga Propisa

6. ulazna vrata koja s komunikacija vode u druge prostore i prostorije, stanove i sl. izvedena s pragom koji nije viši od 2 cm

7. uočljivu oznaku u rasponu visine od 90 do 160 cm kada su vrata i pregradne stijene komunikacije izrađene od staklenih ploha površine veće od 1,5 m², bez prečki

8. područje za kretanje osvijetljeno razinom osvjetljenja od 100 luxa

9. razmak između ograda od najmanje 90 cm na mjestima gdje se ogradama usmjerava kretanje

10. svu instalacijsku i drugu opremu širu od 10 cm ugrađenu i/ili postavljenu u niše u zidu (protupožarni aparati, vatrogasna crijeva i sl.)

11. odgovarajuće električne instalacije u skladu s člankom 31. ovoga Propisa

12. oznake pristupačnosti prema slici 1., i to slikama 1.1., 1.2., 1.3., 1.6. i 1.8. iz Priloga I ovoga Propisa i

13. sve ostale oznake na komunikacijama postavljaju se u rasponu visine od 120 do 160 cm.

(2) Primjer komunikacije i uvjeti iz stavka 1. ovoga članka prikazani su na slici 15. iz Priloga I ovoga Propisa.

WC

Članak 20.

(1) WC mora ispunjavati sljedeće uvjete, odnosno mora imati:

1. vrata širine svijetlog otvora najmanje 90 cm, koja se otvaraju prema van

2. pristupačnu kvaku na vratima u skladu s člankom 32. ovoga Propisa

3. ugrađen mehanizam za otvaranje vrata izvana u slučaju poziva u pomoć

4. odgovarajuće električne instalacije u skladu s člankom 31. ovoga Propisa

5. WC školjku zajedno s daskom za sjedenje visine od 45 do 50 cm

6. uz WC školjku dva držača za ruke duljine 90 cm, postavljena na zid u rasponu visine od 80 do 90 cm iznad površine poda

7. najmanje jedan držač za ruke koji mora biti preklopni i to obvezno onaj s pristupačne strane WC školjke, a drugi može biti fiksno pričvršćen na zid

8. udaljenost prednjeg ruba WC školjke od zida od najmanje 65 cm

9. pokretač uređaja za ispuštanje vode u WC školjku postavljen na visini od 70 cm iznad površine poda ili izvedeno senzorsko ispuštanje vode u WC školjku

10. konzolni umivaonik širine najmanje 50 cm na visini od 80 cm, sa sifonom smještenim u ili uz zid

11. slavinu – jednoručnu miješalicu ili ugrađeno senzorsko otvaranje i zatvaranje vode

12. širinu uporabnog prostora ispred WC školjke najmanje 90 cm

13. širinu uporabnog prostora ispred umivaonika najmanje 90 cm

14. slobodni prostor za okretanje invalidskih kolica najmanje površine kruga promjera od 150 cm

15. nagnuto zaokretno ogledalo postavljeno donjim rubom na visinu od 100 cm

16. vješalicu za odjeću na visini od 120 cm

17. alarmni uređaj s prekidačem na pritisak ili vrpcom za povlačenje, na visini od 60 cm

18. svu drugu opremu dostupnu iz invalidskih kolica koja ne smeta kretanju, učvršćenu na zid, izvedenu kontrastno u odnosu na pod i zidove

19. obvezno zaseban ulaz, izdvojen od muških i ženskih sanitarnih grupa kada je WC u javnoj uporabi

20. od ulaznih vrata građevine do vrata javnog WC-a postavljenu taktilnu crtu vođenja u širini od najmanje 40 cm, s užljebljenjima u smjeru vođenja i

21. oznaku pristupačnosti prema slici 1.14. iz Priloga I ovoga Propisa.

(2) Primjeri WC-a i uvjeti iz stavka 1. ovoga članka prikazani su na slici 16. iz Priloga I ovoga Propisa.

(3) WC u sklopu pristupačnog stana i u okviru soba i/ili apartmana u građevinama primjerice: hotel, đački i studentski dom, dom za starije i nemoćne osobe i sl., mora ispunjavati uvjete iz stavka 1. ovoga članka, osim uvjeta propisanih točkama 1., 3., 19., 20. i 21. stavka 1. ovoga članka.

(4) Ulazna vrata WC-a iz stavka 3. ovoga članka širine su svijetlog otvora najmanje 80 cm.

Kupaonica

Članak 21.

(1) Kupaonica mora ispunjavati sljedeće uvjete, odnosno mora imati:

1. kadu visine gornjeg ruba najviše 50 cm i/ili prostor za tuširanje izveden bez pregrade, veličine najmanje 90 × 90 cm

2. dizalo za kadu, osim u slučaju kada se uz kadu postavlja i prostor za tuširanje

3. držač za ruke uz kadu postavljen u rasponu visine od 80 do 90 cm od površine poda, odnosno držač uz prostor za tuširanje postavljen na visinu od 75 cm

4. u prostoru za tuširanje vodootporno preklopno sjedalo postavljeno na visini od 50 cm

5. svu opremu dostupnu iz invalidskih kolica koja ne smeta kretanju, učvršćenu na zid, izvedenu kontrastno u odnosu na pod i zidove

6. opremu propisanu za pristupačni WC u skladu s člankom 20. ovoga Propisa i to: umivaonik, ogledalo, slavinu, vješalicu, alarmni uređaj, WC školjku i uređaj za ispuštanje vode u WC školjku, ako je kupaonica predviđena s WC-om u istom prostoru

7. širinu vrata svijetlog otvora od najmanje 80 cm

8. širinu vrata svijetlog otvora od najmanje 90 cm, ako se u kupaonicu ulazi s javne komunikacije (primjerice u bolnicama, lječilištima i sl.)

9. vrata i prozore s pristupačnim kvakama u skladu s člankom 32. ovoga Propisa

10. odgovarajuće električne instalacije u skladu s člankom 31. ovoga Propisa i

11. oznaku pristupačnosti prema slici 1., i to slikama 1.14 i 1.15. iz Priloga I ovoga Propisa.

(2) Primjeri kupaonice i uvjeti iz stavka 1. ovoga članka prikazani su na slici 17. iz Priloga I ovoga Propisa.

(3) U građevinama zdravstvene, socijalne i rehabilitacijske namjene, te onima koje učestalo koriste osobe s invaliditetom ili smanjene pokretljivosti, kada treba biti dostupna s tri strane.

Kuhinja

Članak 22.

(1) Kuhinja mora ispunjavati sljedeće uvjete, odnosno mora imati:

1. slobodnu radnu plohu dužine najmanje 90 cm

2. radnu, grijaću plohu i sudoper konzolno izvedene s dubinom pristupa od najmanje 50 cm, gornjom plohom na visini od najviše 85 cm, a podgled je na visini od najmanje 70 cm

3. viseće elemente postavljene donjim rubom na visinu od 120 cm od površine poda

4. donje elemente na izvlačenje

5. slobodni uporabni prostor za korištenje kuhinjskih elemenata i okretanje invalidskih kolica najmanje površine kruga promjera od 150 cm

6. prostor za kretanje oko namještaja širine najmanje 120 cm

7. ulazna vrata širine svijetlog otvora najmanje 80 cm

8. širinu vrata svijetlog otvora od najmanje 90 cm, ako se u kuhinju ulazi iz zajedničke komunikacije (primjerice u đačkim i studentskim domovima, bolnicama, domovima za starije i nemoćne osobe i sl.)

9. vrata i prozore s pristupačnim kvakama u skladu s člankom 32. ovoga Propisa

10. odgovarajuće električne instalacije sukladno odredbama u skladu s člankom 31. ovoga Propisa i

11. oznaku pristupačnosti prema slici 1.1. iz Priloga I ovoga Propisa, u slučaju kada se pristupačna kuhinja nalazi izvan stana/apartmana, primjerice u kampu i sl.

(2) Primjeri kuhinje i uvjeti iz stavka 1. ovoga članka prikazani su na slici 18. iz Priloga I ovoga Propisa.

Soba, učionica, radni prostor

Članak 23.

(1) Soba u koju se ulazi iz zajedničke komunikacije, učionica i radni prostor moraju ispunjavati sljedeće uvjete, odnosno moraju imati:

1. slobodni prostor za okretanje invalidskih kolica u prostoriji, najmanje površine kruga promjera od 150 cm

2. prostor za kretanje oko namještaja širine najmanje 90 cm

3. radni stol konzolno izveden tako da je gornja ploha na visini od najviše 85 cm, a podgled na visini od najmanje 70 cm s dubinom pristupa od najmanje 50 cm

4. ulazna vrata širine svijetlog otvora najmanje 90 cm

5. vrata i prozore s pristupačnim kvakama u skladu s člankom 32. ovoga Propisa

6. odgovarajuće električne instalacije u skladu s člankom 31. ovoga Propisa i

7. oznaku pristupačnosti prema slici 1.1. iz Priloga I ovoga Propisa, osim sobe u sklopu stana/apartmana.

(2) Primjeri sobe, učionice, radnog prostora i uvjeti iz stavka 1. ovoga članka prikazani su na slikama 19., 20. i 21. iz Priloga I ovoga Propisa.

Stan

Članak 24.

(1) Stan mora sadržavati elemente za neovisno življenje namijenjenih stanovanju iz članaka 20., 21, 22., 23., 31. i 32. ovoga Propisa te do njega mora biti osiguran pristup s javne pješačke površine, u pravilu, kroz glavni ulaz u zgradu primjenom najprikladnijih rješenja pristupačnosti za svladavanje visinskih razlika iz članaka 12., 13., 14., 15. i 16. ovoga Propisa.

(2) Kada se u zgradi u kojoj se nalazi stan planira garažni prostor, od garažnog prostora do tog stana moraju se osigurati komunikacije u skladu s člankom 19. ovoga Propisa.

(3) Jednostavno prilagodljiv stan se u pravilu gradi u prizemlju zgrade, odnosno na etaži s koje je najlakše osigurati izlaz u siguran prostor u slučaju opasnosti.

(4) Osim uvjeta iz stavka 1. ovoga članka stan mora ispunjavati sljedeće uvjete, odnosno mora imati:

1. ulazna vrata širine svijetlog otvora najmanje 110 cm

2. preostala vrata širine svijetlog otvora najmanje 80 cm

3. vrata i prozore s pristupačnim kvakama u skladu s člankom 32. ovoga Propisa

4. pragove zaobljene i ne više od 2 cm

5. hodnike širine najmanje 120 cm

6. odgovarajuće električne instalacije u skladu s člankom 31. ovoga Propisa

7. oznaku pristupačnosti prema slici 1.1. iz Priloga I ovoga Propisa

8. zvučno i svjetlosno upozorenje sukladno propisima kojima se uređuje područje sustava za dojavu požara i

9. svjetlosnu signalizaciju povezanu sa zvoncem.

(5) Primjeri stana, odnosno apartmana i uvjeti iz stavaka 1. i 4. ovoga članka prikazani su na slikama 22. i 23. iz Priloga I ovoga Propisa.

(6) Pri projektiranju, građenju i rekonstrukciji građevina iz članka 7. stavka 3. ovoga Propisa na svakih deset stanova u zgradi mora se osigurati po jedan jednostavno prilagodljiv stan.

(7) Tehničko rješenje mogućnosti jednostavnog prilagođavanja stana iz stavka 6. ovoga članka mora biti prikazano u glavnom projektu građevine.

Kavana i restoran

Članak 25.

(1) Kavana i restoran moraju sadržavati elemente pristupačnosti:

– u skladu s člankom 18. ovoga Propisa za ulazni prostor

– u skladu s člankom 19. ovoga Propisa za komunikacije i

– u skladu s člankom 20. ovoga Propisa za WC.

(2) Osim uvjeta iz stavka 1. ovoga članka kavana i restoran moraju ispunjavati sljedeće uvjete, odnosno moraju imati:

1. osiguran prolaz između stolova, stolaca i drugih vertikalnih prepreka širine najmanje 100 cm za najmanje 20 % uporabne površine kavane ili restorana namijenjene korisnicima usluga

2. stolove izvedene tako da je gornja ploha na visini od najviše 85 cm, a podgled na visini od najmanje 70 cm s mogućnošću odgovarajućeg pristupa stolu, za najmanje 20 % stolova

3. podnu oblogu od čvrstog materijala koja ne otežava kretanje invalidskih kolica

4. uočljivu oznaku u rasponu visine od 90 do 160 cm kada su vrata i pregradne stijene kavane i/ili restorana izrađeni od staklenih ploha površina većih od 1,5 m², bez prečki

5. vrata s pristupačnom kvakom u skladu s člankom 32. ovoga Propisa i

6. oznaku pristupačnosti prema slici 1., i to slikama 1.13. i 1.16. iz Priloga I ovoga Propisa.

(3) Primjer kavane i restorana te uvjeti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka prikazani su na slici 24. iz Priloga I ovoga Propisa.

Kabina za presvlačenje

Članak 26.

(1) Kabina za presvlačenje mora ispunjavati sljedeće uvjete, odnosno mora imati:

1. tlocrtnu dimenziju najmanje 160 × 210 cm

2. vrata, s pristupačnom kvakom u skladu s člankom 32. ovoga Propisa, širine svijetlog otvora najmanje 90 cm, koja se otvaraju prema van

3. vješalicu za odjeću na visini od 120 cm

4. klupu na preklapanje postavljenu na visinu od 50 cm i

5. oznaku pristupačnosti prema slici 1.1. iz Priloga I ovoga Propisa.

(2) Primjer kabine i uvjeti iz stavka 1. ovoga članka prikazani su na slici 25. iz Priloga I ovoga Propisa.

(3) U građevini koja prema članku 46. ovoga Propisa mora imati kabinu za presvlačenje, obvezno je izvesti najmanje 10 % pristupačnih kabina za presvlačenje, računajući od ukupnog broja kabina za presvlačenje, ali ne manje od jedne.

Tuš kabina

Članak 27.

(1) Tuš kabina mora ispunjavati sljedeće uvjete, odnosno mora imati:

1. tlocrtnu dimenziju najmanje 230 × 230 cm

2. vrata, s pristupačnom kvakom sukladno članku 32. ovoga Propisa, širine svijetlog otvora najmanje 90 cm koja se otvaraju prema van

3. odgovarajuće električne instalacije u skladu s člankom 31. ovoga Propisa

4. površinu prostora ispod tuša najmanje 90 × 90 cm, izvedenu bez pragova s nagibom za odvod vode

5. jednoručnu ili slavinu s ugrađenim senzorom

6. alarmni uređaj s prekidačem na pritisak ili vrpcom za povlačenje na visini od 60 cm

7. vodootporno preklopno sjedalo postavljeno na visinu od 50 cm u prostoru za tuširanje

8. vješalicu za odjeću postavljenu na visini od 120 cm

9. držač za sapun postavljen na visinu od 90 cm i

10. oznaku pristupačnosti prema slici 1.15. iz Priloga I ovoga Propisa.

(2) Primjer tuš kabine i uvjeti iz stavka 1. ovoga članka prikazani su na slici 26. iz Priloga I ovoga Propisa.

(3) U građevini koja prema članku 46. ovoga Propisa mora imati tuš kabinu, obvezno je izvesti najmanje 10 % pristupačnih tuš kabina, računajući od ukupnog broja tuš kabina, ali ne manje od jedne.

Ulaz u vodu na plaži i na bazenu

Članak 28.

(1) Ulaz u vodu na plaži i na bazenu mora imati pristupačnu rampu, koja doseže dno na dubini od 60 do najviše 80 cm u odnosu na srednju razinu površine vode (mora, rijeke, jezera, bazena).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka na lječilišnim plažama i bazenima, kada nije moguće osigurati pristupačnost pristupačnim ulazom sukladno odredbi toga stavka, pristupačni ulaz se mora osigurati pokretnim stolcem, dizalom, i/ili elementima pristupačnosti za svladavanje visinske razlike.

(3) Uz ulaz u vodu iz stavka 1. ovoga članka mora se postaviti sunčalište najmanje dimenzije 90 × 200 cm i visine 50 cm za osobe s tjelesnim oštećenjem.

(4) Obvezni broj sunčališta iz stavka 3. ovoga članka iznosi 1 % od ukupnog broja sunčališta na plaži/bazenu, ali ne manje od jednog.

(5) Pristupačni ulaz u vodu na plaži i bazenu označen je oznakom pristupačnosti prema slici 1.17. iz Priloga I ovoga Propisa.

(6) Primjer ulaza u vodu na plaži i na bazenu i uvjeti iz stavaka 1. i 3. ovoga članka prikazani su na slici 27. iz Priloga I ovoga Propisa.

Mjesto u gledalištu

Članak 29.

(1) Mjesto u gledalištu mora imati tlocrtne dimenzije najmanje 90 × 140 cm i biti označeno oznakama pristupačnosti prema slici 1., i to slikama 1.4. ili 1.21. ili 1.22. i 1.20. iz Priloga I ovoga Propisa.

(2) Primjer mjesta u gledalištu i uvjeti iz stavka 1. ovoga članka prikazani su na slici 28. iz Priloga I ovoga Propisa.

(3) Obvezni broj pristupačnih mjesta u gledalištu određuje se na temelju ukupnog broja sjedećih mjesta u gledalištu, i to:

1. od 100 do 300 ukupno sjedećih mjesta, izvode se najmanje dva pristupačna mjesta u gledalištu

2. od 301 do 1.000 ukupno sjedećih mjesta, izvodi se najmanje 2 % pristupačnih mjesta u gledalištu i

3. od 1.001 i više ukupno sjedećih mjesta, izvodi se najmanje 1 % pristupačnih mjesta u gledalištu.

Telefon, tekstofon, faks, bankomat

Članak 30.

(1) Telefon, tekstofon, faks, bankomat i ostali samoposlužni terminali kada su ugrađeni u građevinu moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

1. telefon je s gornjim rubom tipkovnice postavljen na visini od 120 cm od površine poda, a slušalicom na visini dohvata ruke od 100 cm

2. tekstofon, faks, bankomat i ostali samoposlužni terminali kada su ugrađeni u građevinu postavljeni donjim rubom na visinu od 70 cm od površine poda

3. uređaje postavljene na način da osiguravaju pristup svim funkcijama iz invalidskih kolica

4. oznake pristupačnosti prema slici 1., i to slikama 1.2., 1.3. i 1.4. iz Priloga I ovoga Propisa, za pristupačni telefon i prema slici 1.18. iz Priloga I ovoga Propisa, a za pristupačni tekstofon, faks, bankomat i ostale samoposlužne terminale kada su ugrađeni u građevinu i prema slici 1.19. iz Priloga I ovoga Propisa.

(2) Primjer telefona, tekstofona, faksa, bankomata i uvjeti iz stavka 1. ovoga članka prikazani su na slici 29. iz Priloga I ovoga Propisa.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pristupačnim telefonom, tekstofonom, faksom, bankomatom i ostalim samoposlužnim terminalima kada su ugrađeni u građevinu za slijepe, slabovidne, gluhe, nagluhe, gluhoslijepe i osobe oštećenog sluha podrazumijevaju se navedeni uređaji postavljeni na uobičajenu visinu, a koji imaju govorne upute za korištenje.

(4) Kada se uređaji iz stavka 1. ovoga članka nalaze unutar građevine, smatraju se pristupačnima za slijepe i slabovidne osobe, ako je od ulaznih vrata građevine do uređaja iz stavka 1. ovoga članka postavljena taktilna crta vođenja širine najmanje 40 cm s užljebljenjima u smjeru vođenja.

Električne instalacije

Članak 31.

Električne instalacije moraju ispunjavati sljedeće uvjete, odnosno moraju imati:

1. parlafon postavljen na visinu od 110 do 120 cm, sa svjetlosnom oznakom

2. prekidač za svjetlo i zvonce postavljeni u rasponu visina od 90 do 120 cm

3. utičnicu u pristupačnoj kuhinji neposredno iznad radne plohe

4. ostale utičnice postavljene u rasponu visina od 90 do 120 cm

5. izvodnu ploču za električnu instalaciju postavljenu gornjim rubom u rasponu visina od 90 do 120 cm i

6. svu opremu električnih instalacija izvedenu u kontrastu s podlogom zida s tipkama koje su vidljive u mraku.

Kvake i brave na vratima i prozorima

Članak 32.

(1) Kvake i brave na vratima i prozorima moraju biti primjereno oblikovane, postavljene na visinu od 90 cm za vrata, a za prozor kvaka ili ručica mehanizama za otvaranje postavljeni u rasponu visina od 90 do 120 cm.

(2) Rukovanje kvakom i bravom za pokretanje mehanizma za otvaranje i zatvaranje vrata/prozora iz stavka 1. ovoga članka mora biti lagano.

(3) Primjer oblikovanja kvaka i uvjeti iz stavka 1. ovoga članka prikazani su na slici 30. iz Priloga I ovoga Propisa.

Šalter

Članak 33.

(1) Šalter za osobe u invalidskim kolicima mora ispunjavati sljedeće uvjete, odnosno mora imati:

1. gornju plohu izvedenu na visini od najviše 85 cm, a podgled na visini od najmanje 70 cm, konzolno oblikovan, dubine pristupa od najmanje 50 cm i

2. oznaku pristupačnosti prema slici 1.23. iz Priloga I ovoga Propisa.

(2) Pristupačnim šalterom za gluhe, nagluhe, gluhoslijepe, osobe oštećenog sluha, slijepe i slabovidne osobe podrazumijeva se šalter uobičajene visine, koji ispunjava sljedeće uvjete, odnosno ima:

1. komunikacijsko pomagalo i induktivnu petlju ili transmisijski obruč

2. postavljenu taktilnu crtu vođenja širine najmanje 40 cm s užljebljenjima u smjeru vođenja od ulaznih vrata građevine do šaltera i

3. oznaku pristupačnosti prema slici 1., i to slikama: 1.2., 1.3., 1.4., 1.6 i 1.21. ili 1.22. iz Priloga I ovoga Propisa.

(3) Primjer šaltera i uvjeti iz stavka 1. i 2. ovoga članka prikazani su na slici 31. iz Priloga I ovoga Propisa.

(4) Kada se u dvorani nalaze tri ili više šaltera istog tipa poslovanja jedan od tri šaltera mora ispunjavati uvjete pristupačnosti za osobu u invalidskim kolicima, a jedan za gluhe osobe, gluhoslijepe osobe, osobe oštećenog sluha, slijepe i slabovidne osobe.

(5) Kada su propisima koji uređuju zaštitu u poslovanju gotovim novcem i vrijednostima određeni uvjeti za šaltere, pristupačni šalteri moraju ispunjavati i uvjete propisane tim propisima.

Pult

Članak 34.

(1) Pult za osobe u invalidskim kolicima mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. mora biti izveden najbliže ulazu u prostor i/ili prostoriju u kojoj se usluga pruža

2. mora biti postavljen gornjim rubom na visinu od 80 cm, podgledom na visinu od najmanje 70 cm

3. mora biti konzolno oblikovan s dubinom pristupa od najmanje 50 cm

4. mora imati osiguran pristup od najmanje 120 cm i

5. mora biti označen oznakom pristupačnosti prema slici 1.23. iz Priloga I ovoga Propisa.

(2) Pristupačnim pultom za gluhe, gluhoslijepe, osobe oštećenog sluha, slijepe i slabovidne osobe, podrazumijeva se pult uobičajene visine, koji ispunjava sljedeće uvjete, odnosno ima:

1. komunikacijsko pomagalo i induktivnu petlju ili transmisijski obruč

2. postavljenu taktilnu crtu vođenja širine najmanje 40 cm s užljebljenjima u smjeru vođenja od ulaznih vrata građevine do pulta i

3. oznaku pristupačnosti prema slici 1., i to slikama: 1.2., 1.3., 1.4., 1.6 i 1.21. ili 1.22. iz Priloga I ovoga Propisa.

(3) Kada se u dvorani nalaze tri ili više pulta istog tipa poslovanja jedan od tri pulta mora ispunjavati uvjete pristupačnosti za osobu u invalidskim kolicima, a jedan za gluhe, gluhoslijepe i osobe oštećenog sluha, slijepe i slabovidne osobe.

Induktivna petlja ili transmisijski obruč

Članak 35.

(1) Induktivna petlja ili transmisijski obruč ugrađuje se u prostoriji površine veće od 500 m², odnosno u prostoriji koju istovremeno može koristiti više od 100 osoba, i u kojoj se govor reproducira putem zvučnika.

(2) Prostorija u kojoj je postavljena induktivna petlja ili transmisijski obruč označava se oznakom pristupačnosti prema slici 1., i to slikama 1.4. ili 1.22. iz Priloga I ovoga Propisa.

Oglasni pano

Članak 36.

(1) Oglasni pano mora biti postavljen svojim donjim rubom na visinu u rasponu od 120 do 160 cm.

(2) Oglasni pano označava se oznakom pristupačnosti prema slici 1.24. iz Priloga I ovoga Propisa.

Orijentacijski plan za kretanje u građevini

Članak 37.

Orijentacijski plan za kretanje u građevini mora biti reljefno izrađen te mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. mora biti postavljen je horizontalno ili približno horizontalno na visinu od najviše 90 cm odnosno vertikalno ili približno vertikalno na visinu gornjeg ruba do najviše 180 cm

2. mora biti postavljen uz ulaz u građevinu

3. sadrži informacije na Braille pismu

4. od ulaznih vrata građevine do plana postavljena je taktilna crta vođenja širine najmanje 40 cm, s užljebljenjima u smjeru vođenja i

5. označen oznakom pristupačnosti prema slici 1., i to slikama 1.2 i 1.3. iz Priloga I ovoga Propisa.

III. ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI
U JAVNOM PROMETU

Članak 38.

Za osiguranje uvjeta neovisnog kretanja osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti u javnom prometu služe sljedeći elementi pristupačnosti: stajalište i peron, parkirališno mjesto, javna pješačka površina, semafor, pješački prijelaz, pješački otok i raskrižje.

Stajalište i peron

Članak 39.

(1) Stajalište i peron moraju ispunjavati sljedeće uvjete, odnosno moraju imati:

1. dužinu stajališta, odnosno perona najmanje jednaku dužini prometnog sredstva (autobus i tramvaj) koje se zaustavlja na tom stajalištu, odnosno peronu, a širinu sukladno propisu kojim se uređuju autobusna stajališta

2. visinu nogostupa u razini ulazne stube niskopodnog prometnog sredstva, a iznimno kada su u uporabi prometna sredstva s visokom prvom stubom, nogostup može biti i niži od prve stube, ali ne niži od 18 cm ispod razine nastupne stube prometnog sredstva

3. izvedenu taktilnu crtu vođenja širine najmanje 40 cm i dužine 150 cm s užljebljenjima okomitim na kolnik/prugu, udaljenu 80 cm od vertikalne oznake stajališta i 15 cm od ruba nogostupa na stajalištu (autobusa i/ili tramvaja) u naselju gdje se izvodi nogostup, na mjesto prvog ulaza u prometno sredstvo

4. taktilnu crtu vođenja postavljenu cijelom širinom nogostupa na stajalištima koja se nalaze u neposrednoj blizini građevine u kojoj učestalo borave osobe s invaliditetom

5. nadstrešnica, ako se izvodi, mora biti izvedena na način da svojom konstrukcijom ne ometa prolazak osoba u invalidskim kolicima u dva smjera, širine najmanje 150 cm.

(2) Primjer stajališta i perona i uvjeti iz stavka 1. ovoga članka prikazani su na slici 32. iz Priloga I ovoga Propisa.

Parkirališno mjesto

Članak 40.

Parkirališno mjesto mora biti smješteno najbliže pristupačnom ulazu u građevinu te mora ispunjavati sljedeće uvjete, odnosno mora imati:

1. parkirališno mjesto za jedan automobil kad se nalazi u nizu parkirališnih mjesta, okomitom u odnosu na nogostup, veličine 400 × 500 cm, a prikazano je primjerom na slici 33. iz Priloga I ovoga Propisa

2. parkirališno mjesto za jedan automobil koji se nalazi u uzdužnom nizu parkirališnih mjesta, u odnosu na nogostup koji je u razini kolnika veličine 250 × 900 cm, a prikazano je primjerom na slici 33.a) iz Priloga I ovoga Propisa

3. parkirališno mjesto za dva automobila koje se nalazi u nizu parkirališnih mjesta okomitom na nogostup veličine 650 × 500 cm s međuprostorom širine 150 cm, a prikazano je primjerom na slici 34. iz Priloga I ovoga Propisa

4. izlaz s parkirališnog mjesta na nogostup osiguran ukošenim rubnjakom nagiba najviše 10 %, širine najmanje 120 cm. Ako nije moguće osigurati nagib manji od 10 %, obvezno se spušta razina pločnika na razinu parkirališta uz primjenu dopuštenih nagiba za rampu iz članka 12. ovoga Propisa, prema primjeru na slici 33.b) iz Priloga I ovoga Propisa.

5. osiguranu horizontalnu površinu nogostupa iza izlaza od najmanje 75 cm

6. površinu parkirališnog mjesta izrađenu od materijala koji ne otežava kretanje invalidskih kolica (šljunak, pijesak, zatravljena površina i sl.) i

7. oznaku pristupačnosti prema slici 1.25. iz Priloga I ovoga Propisa ili odgovarajućim znakom, odnosno oznakom sukladno posebnom propisu.

Javna pješačka površina

Članak 41.

(1) Javna pješačka površina mora biti:

1. uzdignuta u odnosu na kolnik rubnjakom visine najmanje 3 cm, ili razdvojena tipskim elementom, a kada je u razini kolnika razdvojena ogradom

2. površine izrađene od materijala koji ne otežava kretanje u invalidskim kolicima i drugim pomagalima za kretanje, a na pješačkim površinama od šljunka, pijeska, zatravljenih površina i sl. mora biti osiguran takav dio površine za kretanje osoba u invalidskim kolicima i to za svaki pravac kretanja

3. s pokrivenim kanalima za odvodnju oborinske vode

4. uzdužnog nagiba do uključivo 1:20 (5 %) tamo gdje to omogućava konfiguracija terena

5. široka najmanje 150 cm

6. s ostalim pješačkim površinama povezana bez prepreka i

7. od prometnice zaštićena ogradom visine 90 cm kada se nalazi u području pojačanog pješačkog prometa (navala ljudi).

(2) Različite razine javne pješačke površine međusobno se povezuju odgovarajućim elementima pristupačnosti za svladavanje visinske razlike sukladno odredbama ovoga Propisa.

(3) Kada su različite razine javne pješačke površine iz stavka 2. ovoga članka povezane pristupačnim dizalom ili pristupačnom vertikalno podiznom platformom, obvezno se dodatno povezuju pristupačnim stubištem.

(4) Sva komunalna oprema (klupe, stolovi, znakovi, rasvjetni stupovi, koševi, držači za bicikl, reklamne ploče i sl.) se postavlja uz rub javne pješačke površine, tako da ne predstavlja prepreku za slijepe, gluhoslijepe i slabovidne osobe.

(5) Sve istake komunalne opreme na zidu građevine uz javnu pješačku površinu te sve druge istake na tim zidovima koje se nalaze u visini od 70 cm do 220 cm i istaknute su više od 10 cm, moraju biti izvedene u svojoj punoj dužini i širini sve do javne pješačke površine ili označene na način da se pješačka površina ispod njih povisi najmanje 3 cm u odnosu na okolnu razinu.

(6) Kada se uz javnu pješačku površinu predviđa biciklistička staza ili parkiralište, potrebno je izvesti razgraničenje od javne pješačke površine denivelacijom od najmanje 3 cm, zelenom površinom, tipskim elementom ili sl.

(7) Uzdužni nagib iz stavka 1. točke 4. ovoga članka primjenjuje se samo na novo projektirane javne pješačke površine.

(8) Primjer javne pješačke površine i uvjeti iz stavaka 1., 4. i 5. ovoga članka prikazani su na slici 35. iz Priloga I ovoga Propisa.

Semafor

Članak 42.

Semafor mora ispunjavati sljedeće uvjete, odnosno mora imati:

1. semafor koji se nalazi na prijelazu prometnice s više od dva prometna traka u istom smjeru ima taktilni plan prijelaza postavljen na visinu od 90 do 120 cm

2. semafor koji se nalazi u području gdje se nalazi građevina u kojoj učestalo borave slijepe, slabovidne i gluhoslijepe osobe, ima zvučnu signalizaciju i vibracijsku najavu, postavljenu na visinu od 90 do 120 cm

3. kod semafora na raskrižju, zvučnu signalizaciju postavljenu na semafore jednog prometnog pravca koja se ne preklapa sa zvučnom signalizacijom postavljenom na semafore drugog prometnog pravca

4. zvučnu signalizaciju i vibracijsku najavu postavljene na semaforu koje upozoravaju samo na promjenu svjetla na semaforu, a ne na intenzitet prometa na prometnici

5. točkastu disperziju zvuka zvučne signalizacije postavljene na semaforu, usmjerenu tako da doziva slijepu, slabovidnu ili gluhoslijepu osobu koja prelazi prometnicu.

Pješački prijelaz

Članak 43.

(1) Pješački prijelaz mora ispunjavati sljedeće uvjete, odnosno mora imati:

1. prijelaz s nogostupa na razinu kolnika osiguran ukošenjem rubnjaka uz najveći dopušteni nagib od 10 %, širine najmanje 120 cm

2. osiguranu horizontalnu površinu iza ukošenja od najmanje 75 cm

3. na ukošenom rubnjaku izvedeno taktilno polje upozorenja čepaste strukture koje završava na crti usporednoj s rubom kolnika koja je od njega udaljena za širinu rubnog kamena, ali ne manje od 15 cm, prema primjeru na slici 36. iz Priloga I ovoga Propisa

4. u slučaju minimalne visine nogostupa od 3 cm, izvedeno taktilno polje upozorenja čepaste strukture širine najmanje 40 cm, prema primjeru na slici 37. iz Priloga I ovoga Propisa

5. taktilnu crtu vođenja širine najmanje 40 cm s užljebljenjima okomito na prometnicu, izvedenu do ukošenja rubnjaka na prijelazu, a u dužini od najmanje 110 cm prema primjeru na slici 38. iz Priloga I ovoga Propisa, kada je u funkciji prijelaza prometnice izvan raskrižja.

(2) Elementi pristupačnosti iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se na odgovarajući način na pješačkim prijelazima cestovnog i tramvajskog prometa, te biciklističkih staza.

(3) Ako nije moguće osigurati nagib manji od 10 %, obvezno se spušta razina pločnika na razinu kolnika uz primjenu dopuštenih nagiba za rampu iz članka 12. ovoga Propisa, prema primjeru na slici 38. iz Priloga I ovoga Propisa.

(4) Ako se gradi novi pješački prijelaz te ako za to postoje prostorni uvjeti, ukošenje rubnjaka na prijelazu s nogostupa na razinu kolnika, kojim se osigurava prijelaz s nogostupa na razinu kolnika, mora imati najveći dopušteni nagib od 6 % i biti širine najmanje 120 cm.

Pješački otok

Članak 44.

Pješački otok mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. mora biti izveden u skladu s člankom 43. stavkom 1. točkama 1., 2., 3. i 4. ovoga Propisa

2. kada se pješački otok nalazi u razini kolnika ili se njegova razina na mjestu prijelaza spušta na razinu kolnika, označava se taktilnim crtama upozorenja s užljebljenjima okomitim na smjer kretanja, širine najmanje 40 cm, međusobno povezanim taktilnom crtom vođenja s užljebljenjima u smjeru kretanja širine najmanje 40 cm, 15 cm od početka i 15 cm od kraja otoka prema primjeru prikazanom na slici 39. iz Priloga I ovoga Propisa

3. kada je pješački otok povišen u odnosu na razinu kolnika, prijelaz s kolnika na pješački otok izvodi se ukošenjem, prema primjeru prikazanom na slici 40. iz Priloga I ovoga Propisa

4. kada je otok na mjestu prijelaza spušten na razinu kolnika, a na povišenom djelu sadrži stajalište autobusa ili tramvaja, obvezno se izvodi ukošenje za pristup stajalištu u skladu s člankom 43. stavkom 1. točkama 1. i 3. ovoga Propisa.

Raskrižje

Članak 45.

(1) Raskrižje obvezno sadrži elemente pristupačnog pješačkog prijelaza iz članka 43. ovoga Propisa i pristupačnog otoka iz članka 44. ovoga Propisa.

(2) Na raskrižju koje se nalazi u području naselja gdje je smještena građevina u kojoj učestalo borave slijepe, slabovidne ili gluhoslijepe osobe i na raskrižjima s pješačkim otokom, pješački prijelaz mora imati pristupačni semafor sa zvučnom signalizacijom i taktilne crte vođenja širine najmanje 40 cm, s užljebljenjima okomitim na prometnicu.

(3) Taktilna crta upozorenja se izvodi do ukošenja rubnjaka na prijelazu, u dužini od najmanje 110 cm, prema primjeru na slici 41. iz Priloga I ovoga Propisa.

(4) Kada raskrižje nije moguće svladati u istoj razini, izvode se pothodnici ili nathodnici primjenom odgovarajućih elemenata pristupačnosti za svladavanje visinskih razlika prema odredbama ovoga Propisa.

IV. OBVEZNA PRIMJENA ELEMENATA PRISTUPAČNOSTI

Članak 46.

(1) Građevine javne i poslovne namjene moraju se projektirati i biti izvedene tako da, ovisno o svojoj namjeni, sadrže sljedeće elemente pristupačnosti:

1. građevine trgovačke, ugostiteljske i/ili turističke namjene:

a) robna kuća mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 34., 36. i 37. ovoga Propisa

b) trgovački i uslužni centar moraju sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 34., 36. i 37. ovoga Propisa

c) samoposluživanje uslužne površine od 400 m² i više mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20. i 34. ovoga Propisa

d) tržnica mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18. i 19. ovoga Propisa

e) caffe bar, kavana, restoran i drugi prostori za obavljanje ugostiteljske djelatnosti s 80 i više mjesta moraju sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20. i 25. ovoga Propisa

f) disko klub i noćni klub, površine od 400 m² i više moraju sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19. i 20. ovoga Propisa

g) turistički informativni centar mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19. i 34. ovoga Propisa

h) ured turističke zajednice površine od 200 m² i više mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19. i 34. ovoga Propisa

i) poslovnica turističke agencije površine od 200 m² i više mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19. i 34. ovoga Propisa

j) zasebno stojeća recepcija mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18. i 36. ovoga Propisa

k) građevina nautičkog turizma mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 21. ili 27., 33. ili 34. te 36. ovoga Propisa

l) hotel s 25 i više soba (soba/TWC) mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 21. ili 27. i 20. te 23., 33. ili 34. i 36. ovoga Propisa

m) hostel s 25 i više soba sa zajedničkim sanitarnim jedinicama mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 21. ili 27., 23., 33. ili 34. i 36. ovoga Propisa

n) turističko naselje s 25 i više apartmana mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 24. i 36. ovoga Propisa

o) kamp za 500 više gostiju mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 21. ili 27., 22. i 36. ovoga Propisa

p) restoran uz autocestu, državnu i županijsku cestu mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19. i 20. ovoga Propisa

r) hotel s posebnim standardom: motel uz autocestu, državnu i županijsku cestu mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19. i 20. ovoga Propisa

s) trgovačko-ugostiteljski sadržaj uz crpku za gorivo mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19. i 20. ovoga Propisa.

2. građevine poštanske i/ili telekomunikacijske namjene:

a) poštanska dvorana za rad sa strankama s manje od tri šaltera ili pulta istog tipa poslovanja mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19. i 33. ili 34. ovoga Propisa

b) poštanska dvorana za rad sa strankama s tri i više šaltera ili pulta istog tipa poslovanja mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19. i 33. ili 34. ovoga Propisa

c) telekomunikacijski centar za pružanje usluga korisnicima s manje od tri šaltera ili pulta istog tipa poslovanja mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19. i 33. ili 34. ovoga Propisa

d) telekomunikacijski centar za pružanje usluga korisnicima s tri i više šaltera ili pulta istog tipa poslovanja mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19. i 33. ili 34. ovoga Propisa

e) građevina u kojoj se nude telekomunikacijske usluge telefoniranja, faksiranja i sl. s tri ili više uređaja mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19. i 30. ovoga Propisa.

3. građevina za pružanje usluga prometa novcem i druge financijske usluge:

a) poslovnica banke s manje od tri šaltera ili pulta istog tipa poslovanja mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 30. i 33. ili 34. ovoga Propisa

b) poslovnica banke s tri i više šaltera ili pulta istog tipa poslovanja mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 33. ili 34. ovoga Propisa

c) poslovnica financijskih agencija s manje od tri šaltera ili pulta istog tipa poslovanja mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 30. i 33. ili 34. ovoga Propisa

d) poslovnica financijskih agencija s tri i više šaltera ili pulta istog tipa poslovanja mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19. i 33. ili 34. ovoga Propisa.

4. građevine upravne i slične namjene: građevina u kojoj djeluju jedinice i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili tijela državne uprave, Hrvatski sabor, Vlada Republike Hrvatske, sudske vlasti, tijela državne uprave, druga državna tijela, administrativni ured pravne osobe s javnim ovlastima i drugih pravnih osoba moraju sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 36. i 37. ovoga Propisa.

5. građevine zdravstvene, socijalne i rehabilitacijske namjene:

a) ured službe zdravstvene skrbi, Zavod za socijalni rad, Obiteljski centar i dom socijalne skrbi koji pruža socijalne usluge za osobe s invaliditetom moraju sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 33., 35., 36. i 37. ovoga Propisa

b) ljekarna i prodavaonica ortopedskih pomagala moraju sadržavati elemente pristupačnosti iz članka 18. ovoga Propisa

c) ljekarna i prodavaonica ortopedskih pomagala s tri i više šaltera ili pulta istog tipa poslovanja moraju sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19. i 33. ili 34. ovoga Propisa

d) ambulanta mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20. i 35. ili 36. ovoga Propisa

e) ordinacija mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 36. i 37. ovoga Propisa

f) dom zdravlja i druge zdravstvene ustanove moraju sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 33., 35., 36. i 37. ovoga Propisa

g) svi odjeli bolnica moraju sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 21., 23., 26., 27., 33., 36. i 37. ovoga Propisa

h) lječilište mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 21., 23., 26., 27., 33., 36. i 37. ovoga Propisa

i) zatvoreni bazen u lječilištu mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 26., 27., 28., 33. i 36. ovoga Propisa

j) otvoreni bazen u lječilištu mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 26., 27., 28. i 36. ovoga Propisa

k) lječilišna plaža mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 26., 27., 28. i 36. ovoga Propisa

l) zatvoreno lječilišno kupalište/toplice mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 26., 27., 28., 33., 36. i 37. ovoga Propisa

m) javno kupalište mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 26. i 27. ovoga Propisa

n) dom za starije i nemoćne osobe s 20 i više soba sa zajedničkim sanitarnim jedinicama mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 21. ili 27., 23., 33. ili 34., 35., 36. i 37. ovoga Propisa

o) dom za starije i nemoćne osobe hotelskog tipa (soba/TWC) s 20 i više soba mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 21. ili 20. i 27., 22., 23., 33. ili 34., 35., 36. i 37. ovoga Propisa

p) dom za starije osobe apartmanskog tipa s 20 i više apartmana mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 24., 33. ili 34., 35. i 36. ovoga Propisa

r) pučka kuhinja mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20. i 36. ovoga Propisa.

6. građevine koju učestalo koriste osobe s invaliditetom:

a) građevina u kojoj se nalaze poslovne prostorije saveza, društva i/ili udruge osoba s invaliditetom mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 22., 23., 30., 31., 32., 35., 36. i 37. ovoga Propisa

b) građevina odnosno prostorije ustanove ili druge (pravne ili fizičke) osobe koje su namijenjene za odgoj i obrazovanje osoba s invaliditetom mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 23., 26., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36. i 37. ovoga Propisa

c) građevina odnosno prostorije ustanove ili druge (pravne ili fizičke) osobe koje su namijenjene za rehabilitaciju i/ili smještaj i boravak osoba s invaliditetom mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 21., 22., 23., 26., 27., 30., 31., 32., 33., 34., 36. i 37. ovoga Propisa.

7. građevine odgojne i obrazovne namjene:

a) dječji vrtić mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18. i 19. ovoga Propisa

b) osnovna i srednja škola, ustanova za obrazovanje odraslih osoba, visoko učilište, centar za odgoj i obrazovanje moraju sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 23. i 36. ovoga Propisa

c) učenički i studentski dom s 25 i više soba sa zajedničkim sanitarnim jedinicama moraju sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 21. ili 27., 22., 23., 33. ili 34. i 36. ovoga Propisa

d) učenički i studentski dom hotelskog tipa (soba/TWC) s 25 i više soba moraju sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 21. ili 27. i 20., 23., 33. ili 34. i 36. ovoga Propisa

e) studentska apartmanska naselja s 25 i više apartmana mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 24. i 36. ovoga Propisa.

8. građevine kulturne namjene:

a) sveučilišna knjižnica mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 34., 36. i 37. ovoga Propisa

b) knjižnica mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18. i 33. ili 34. ovoga Propisa

c) kulturni centar mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 33. ili 34., 36. i 37. ovoga Propisa

d) kongresni centar mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 29., 33. ili 34., 35., 36. i 37. ovoga Propisa

e) muzej, galerija, izložbeni prostor površine 300 m² i više moraju sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 33. ili 34. i 36. ovoga Propisa

f) kino, kazalište i koncertna dvorana, sa 100 i više mjesta u gledalištu moraju sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 29., 35. i 36. ovoga Propisa.

9. građevine prometne namjene:

a) zračna luka mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 33. ili. 34., 35. i 36. ovoga Propisa

b) autobusna postaja/kolodvor moraju sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 33. ili 34., 35., 36., 39. i 41. ovoga Propisa

c) autobusno i tramvajsko stajalište moraju sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 36., 39. i 41. ovoga Propisa

d) putnička zgrada u trajektnim i brodskim pristaništima mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 33. ili 34., te 37. ovoga Propisa

e) odmorište uz autocestu, državnu i županijsku cestu mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 20., 30., 40. i 41. ovoga Propisa

f) javno parkiralište mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članka 40. ovoga Propisa

g) javna garaža kapaciteta 300 i više vozila mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20. i 40. ovoga Propisa

h) crpka za gorivo mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članka 18. ovoga Propisa.

10. građevine sportsko rekreacijske namjene:

a) vanjski sportski teren mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 12., 18., 19., 20., 26., 27., 28 i 29. ovoga Propisa

b) sportska dvorana, školska sportska dvorana i unutarnji sportski teren mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 12., 18., 19., 20., 26., 27., 28., 29. i 36. ovoga Propisa

c) zatvoreni sportski bazen mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 26., 27., 28., 33. ili 34. i 36. ovoga Propisa

d) otvoreni sportski bazen mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 26., 27., 28. i 36. ovoga Propisa.

11. građevine zabavne namjene:

a) zabavni park mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 36. i 41. ovoga Propisa

b) zoološki i botanički vrt moraju sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 33. ili 34., 36. i 41. ovoga Propisa

12. građevine vjerske i sakralne namjene:

a) obredna dvorana mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 29., 35. i 36. ovoga Propisa

b) vjerski i karitativni centar mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 23. i 36. ovoga Propisa.

13. građevine za izvršavanje kazne zatvorom:

a) kaznionica mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 21., 23. i 33. ovoga Propisa

b) zatvor mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 21., 23. i 33. ovoga Propisa

c) odgojni zavod mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 21., 22., 23. i 33. ovoga Propisa.

14. prostori i površine javne namjene:

a) pješački trg, ulica, staza u parku, dječjem igralištu i na šetalištu moraju sadržavati elemente pristupačnosti iz članka 41. ovoga Propisa

b) pothodnik, nathodnik i pješački most moraju sadržavati elemente pristupačnosti iz članka 41. ovoga Propisa

c) ulični prijelaz mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 42., 43., 44. i 45. ovoga Propisa.

15. građevine druge namjene:

a) sajamski i izložbeni centar moraju sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20. 33. ili 34. i 36. ovoga Propisa

b) tehnologijski park mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19., 20., 33. ili 34. i 36. ovoga Propisa

c) javni WC mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19. i 20. ovoga Propisa

d) građevina u kojoj je obvezno izvođenje 4 ili više WC jedinica za javnu uporabu mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19. i 20. ovoga Propisa

e) mrtvačnica i krematorij moraju sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19. i 36. ovoga Propisa

f) javno sklonište mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19. i 20. ovoga Propisa.

(2) Građevine stambene i stambeno-poslovne namjene moraju se projektirati i biti izvedene tako da, ovisno o svojoj namjeni, sadrže sljedeće elemente pristupačnosti:

1. stambena zgrada mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19. i 24. ovoga Propisa

2. stambeno-poslovna zgrada mora sadržavati elemente pristupačnosti iz članaka 18., 19. i 24. ovoga Propisa, a u dijelu građevine poslovne namjene mora sadržavati i elemente pristupačnosti ovisno o namjeni toga poslovnog dijela iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 47.

U sklopu ulazne porte obavezno se izvodi pristupačni šalter kod sljedećih građevina: dom zdravlja, bolnica, lječilišta, zatvorenog bazena u lječilištu, zatvoreno javno-lječilišno kupalište/toplice, dom socijalne skrbi za starije osobe, ured službe socijalno-zdravstvene skrbi za rad sa strankama, ustanova za odgoj i obrazovanje osoba s invaliditetom i dom socijalne skrbi za osobe s invaliditetom.

Članak 48.

(1) Sve sobe u bolnici, lječilišnom odjelu namijenjenom rehabilitaciji osoba s invaliditetom te domu socijalne skrbi za osobe s invaliditetom moraju se izvesti kao pristupačne.

(2) Obvezni broj pristupačnih soba i/ili apartmana, odnosno smještajnih jedinica (u daljnjem tekstu: soba) u lječilištu, domu za starije i nemoćne osobe hotelskog tipa (soba/TWC) i u domu za starije i nemoćne osobe u kojem se nalaze zajedničke sanitarne jedinice, određuje se tako da se na prvih dvadeset soba izvodi obvezno jedna pristupačna soba, te po jedna više za svakih idućih deset soba.

(3) Ukupni broj pristupačnih soba određuje se zaokruživanjem broja soba na prvu višu deseticu.

(4) Obvezni broj pristupačnih soba i/ili apartmana, odnosno smještajnih jedinica (u daljnjem tekstu: soba) u hotelu (soba/TWC) s 25 i više soba, turističkom naselju s 25 i više apartmana, hostelu s 25 i više soba sa zajedničkim sanitarnim jedinicama, u učeničkom i studentskom domu hotelskog tipa (soba/TWC) s 25 i više soba, te učeničkom i studentskom domu s 25 i više soba u kojima se nalaze zajedničke sanitarne jedinice kao i studentskom apartmanskom naselju s 25 i više apartmana, iznosi najmanje 2 % od ukupnog broja soba, pri čemu se potreban broj tih soba utvrđuje zaokruživanjem decimalnog broja na veći cijeli broj.

(5) Obvezni broj pristupačnih smještajnih jedinica za osobe u građevinama za izvršenje kazne zatvorom je 5 %, ali ne manje od jedne.

Članak 49.

(1) Obvezni broj pristupačnih WC-a i kupaonica u domu za starije i nemoćne osobe sa zajedničkim sanitarnim jedinicama, određuje se tako da se na svakih deset soba obvezno izvodi jedan pristupačan WC i jedna pristupačna kupaonica.

(2) U hostelu, učeničkom i studentskom domu, u kojima se nalaze zajedničke sanitarne jedinice obvezno se na svakih 50 soba izvodi jedan pristupačan WC i jedna pristupačna kupaonica.

Članak 50.

Kada je u građevini predviđeno zapošljavanje osoba s invaliditetom, mora se osigurati pristupačna radna prostorija i pristupačan WC.

Članak 51.

(1) Caffe-bar, kavana, restoran i drugi prostori za obavljanje ugostiteljske djelatnosti s manje od 80 sjedećih mjesta, disko klub i noćni klub površine manje od 400 m², muzej, galerija, izložbeni prostor površine manje od 300 m² te kino, kazalište i koncertna dvorana s manje od 100 mjesta u gledalištu, moraju osigurati pristupačnost elementima za svladavanje visinske razlike prema odredbama ovoga Propisa i moraju imati pristupačan WC.

(2) Kada je propisima kojima su propisani uvjeti za obavljanje djelatnosti u građevinama iz stavka 1. ovoga članka, dopušteno odstupanje od tih uvjeta, u smislu da nije potrebno izvođenje WC-a, tada ne postoji obveza izvođenja pristupačnog WC-a.

(3) Ako je sukladno propisima iz stavka 2. ovoga članka obvezna izvedba samo jednog WC-a za žene i muškarce, tada se on izvodi kao pristupačan WC.

(4) U slučaju rekonstrukcije građevine iz stavka 1. ovoga članka, građevinskom dozvolom može se utvrditi odstupanje od elemenata pristupačnosti iz toga stavka zbog zatečenih uvjeta u građevini ili uvjeta nepristupačnosti javne površine s koje se pristupa u građevinu.

Članak 52.

(1) Na javnom parkiralištu i u javnoj garaži izvodi se 5 % pristupačnih parkirališnih mjesta u odnosu na ukupni broj parkirališnih mjesta, ali ne manje od jednoga.

(2) Uz građevinu, odnosno u građevini iz članka 7. ovoga Propisa izvodi se 5 % pristupačnih parkirališnih mjesta u odnosu na ukupni broj parkirališnih mjesta, ali ne manje od jednoga.

Unapređenje pristupačnosti građevina

Članak 53.

(1) Dijelovi građevina javne i poslovne namjene iz članka 46. stavka 1. ovoga Propisa koji se rekonstruiraju ili nastaju rekonstrukcijom moraju se projektirati i izvesti tako, da ovisno o svojoj namjeni, sadrže elemente pristupačnosti propisane tim člankom.

(2) Ulazni prostor i komunikacije do dijelova građevina iz stavka 1. ovoga članka moraju se prilikom rekonstrukcije projektirati i izvesti tako da sadrže elemente pristupačnosti iz članaka 18. i 19. ovoga Propisa.

(3) Uvjeti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka odnose se i na građevine koje će nakon namjeravane rekonstrukcije postati građevine iz članka 46. stavka 1. ovoga Propisa, te na poslovne dijelove stambeno-poslovnih zgrada koji imaju veličinu odnosno kapacitet zgrade poslovne namjene iz članka 46. stavka 1. ovoga Propisa ili će tu veličinu, odnosno kapacitet imati nakon namjeravane rekonstrukcije.

(4) Članci 47., 48., 49., 50., 51. i 52. ovoga Propisa primjenjuju se i na rekonstrukciju građevina iz tih članaka.

(5) Odredbe ovoga članka primjenjuju se i kod izmjene i/ili dopune građevinske dozvole za navedene građevine.

Iznimno odstupanje od propisanih elemenata pristupačnosti

Članak 54.

(1) Ako se pri rekonstrukciji građevine iz članka 7. ovoga Propisa, koja je pojedinačno zaštićeno kulturno dobro ili se nalazi unutar kulturno-povijesne cjeline upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske ne mogu osigurati propisani elementi pristupačnosti, a da se ne naruši spomeničko svojstvo kulturnog dobra, dopušteno je iznimno odstupiti od propisanih elemenata pristupačnosti, uz uvjet da se za odstupanje pribavi suglasnost ministarstva nadležnog za poslove graditeljstva.

(2) Vrsta arhitektonskog ili strojarskog rješenja elemenata pristupačnosti te položaj unutar i izvan zgrade određuje se prema arhitektonskim i graditeljskim obilježjima zgrade i neposrednog okruženja na način da ne utječe na svojstvo kulturnog dobra, poštujući u najvećoj mogućoj mjeri načelo reverzibilnosti.

(3) Uz prijedlog za davanje suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka prilaže se mišljenje ministarstva nadležnog za kulturnu baštinu u pogledu očuvanja spomeničkog svojstva građevine, odnosno mogućem narušavanju tog svojstva izvođenjem propisanih elemenata pristupačnosti.

(4) Suglasnost iz stavka 1. ovoga članka nije upravni akt.

Članak 55.

(1) U dijelovima naselja i pojedinim građevinama za koje je utvrđena zaštita sukladno propisima iz područja zaštite prirode neće se primijeniti odredbe ovoga Propisa, ako bi se njihovom primjenom ugrozili ciljevi propisane zaštite.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka kao zamjena za elemente pristupačnosti za svladavanje visinske razlike, obvezno se koriste montažno – demontažni i drugi uređaji koji ne ugrožavaju ciljeve propisane zaštite.

DIO TREĆI
OBVEZAN SADRŽAJ PROJEKATA

Članak 56.

Glavni projekt građevine iz članka 7. ovoga Propisa, mora sadržavati prikaz tehničkih rješenja kojima se elementi pristupačnosti primjenjuju za osiguranje pristupačnosti građevina te prikaz tehničkih rješenja za jednostavnu prilagodbu stanova (u daljnjem tekstu: tehnička rješenja).

Sadržaj glavnog projekta

Članak 57.

(1) U glavnom projektu građevine tehnička rješenja prikazuju se u projektima pojedinih struka:

1. arhitektonskom projektu

2. građevinskom projektu i

3. elektrotehničkom i strojarskom projektu, ako tehničko rješenje pristupačnosti uključuje ugradnju posebnih uređaja namijenjenih osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

(2) Podaci o građevini odnosno njezinom dijelu, tehnička rješenja kojima se osigurava ispunjavanje propisanih zahtjeva, ovisno o vrsti projekta, sadržani su u tehničkom opisu, odgovarajućim proračunima, te po potrebi u programu kontrole i osiguranja kvalitete, posebnim tehničkim uvjetima i dr.

(3) Tehnički opis, ovisno o vrsti građevine, sadrži podatke o tehničkim rješenjima, radovima, ugrađenim građevnim i drugim proizvodima, građevinskoj konstrukciji, instalacijama i opremi kojima se osigurava ispunjavanje propisanih uvjeta pristupačnosti, podatke iz elaborata, studija i podloga koji su od utjecaja na ispunjavanje zahtjeva pristupačnosti.

(4) Tehnički opis za građevinu stambene i stambeno-poslovne namjene, osobito sadrži:

1. u arhitektonskom projektu:

a) opis prostornog i oblikovnog rješenja te radova kojima se osigurava pristupačnost stanovima za koje je predviđeno prilagođavanje

b) opis građevnih dijelova uključenih u tehničko rješenje pristupačnosti obzirom na građevne i druge proizvode (opis završne obrade površina, protukliznost i sl.) i

c) opis završnih radova i način ugradnje građevnih i drugih proizvoda u vezi s pristupačnošću.

2. u građevinskom projektu:

a) opis dijelova građevinske konstrukcije uključenih u tehničko rješenje pristupačnosti obzirom na građevne i druge proizvode i

b) opis zahvata i radova koje je potrebno provesti pri prilagodbi stanova.

3. u elektrotehničkom i strojarskom projektu:

a) opis zahvata i radova koje je potrebno provesti pri prilagodbi stanova i

b) opis opreme, instalacija i njihove funkcije, te opis načina priključenja (dizala, platforme i dr.).

(5) Tehnički opis za građevinu javne i poslovne namjene, osobito sadrži:

1. u arhitektonskom projektu:

a) opis prostornog i oblikovnog rješenja kojim se osigurava pristupačnost osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti u prostore građevine namijenjene njihovom kretanju, boravku ili radu

b) opis građevnih dijelova uključenih u tehničko rješenje pristupačnosti obzirom na građevne i druge proizvode (opis završne obrade površina, protukliznost i sl.)

c) opis završnih radova i način ugradnje građevnih i drugih proizvoda u vezi s pristupačnošću i

d) opis funkcionalnog i oblikovnog rješenja svih elemenata uređenja vanjskih prostora za omogućavanje pristupačnosti.

2. u građevinskom projektu:

a) opis prostornog i oblikovnog rješenja kojim se osigurava pristupačnost osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti na površine namijenjene njihovom kretanju, boravku ili radu i

b) opis dijelova konstrukcije uključenih u tehničko rješenje pristupačnosti obzirom na građevne i druge proizvode.

3. u elektrotehničkom i strojarskom projektu opis opreme instalacija i njihove funkcije, opis načina priključenja (dizala, vertikalno podizne platforme, koso podizne sklopive platforme i dr.).

(6) Proračuni, ovisno o vrsti građevine, obvezno sadrže dokaze o ispunjavanju propisanih zahtjeva.

(7) Proračun za građevinu stambene i stambeno-poslovne namjene sadrži:

1. u arhitektonskom projektu duljine pristupnih rampi s iskazanim uzdužnim i poprečnim nagibom

2. u građevinskom projektu:

a) proračun dijelova nosive konstrukcije uključenih u rješenja pristupačnosti i

b) proračun nosive konstrukcije za stanje prije i nakon prilagodbe stanova, ako prilagodba podrazumijeva promjenu konstrukcije.

3. u elektrotehničkom i strojarskom projektu proračun instalacija za opremu, proračun strojarskih dijelova opreme namijenjene osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

(8) Proračun za građevinu javne i poslovne namjene sadrži:

1. u arhitektonskom projektu:

a) duljine pristupnih rampi s iskazanim uzdužnim nagibom

b) proračun elemenata pristupačnosti (broj korisničkih mjesta za osobe smanjene pokretljivosti i sl.) vezanih za namjenu građevine i

c) proračun uzdužnih i poprečnih nagiba pješačkih staza i putova te duljine pristupnih rampi s iskazanim uzdužnim i poprečnim nagibom.

2. u građevinskom projektu:

a) proračun dijelova nosive konstrukcije uključenih u rješenja pristupačnosti

b) proračun duljine pristupnih rampi s iskazanim uzdužnim i poprečnim nagibom i

c) proračun elemenata pristupačnosti ako se proračunavaju.

3. u elektrotehničkom i strojarskom projektu proračun instalacije za opremu, proračun strojarskih dijelova opreme namijenjene osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

(9) Nacrti, ovisno o vrsti građevine, u prikladnom mjerilu obvezno prikazuju tehnička rješenja pristupačnosti na situaciji, tlocrtima i presjecima te visinskim položajima propisanih elemenata pristupačnosti iz ovoga Propisa sa shemama instalacija i ugradnje opreme.

(10) Nacrti za građevinu stambene i stambeno-poslovne namjene sadrže:

1. situaciju u odgovarajućem mjerilu s tlocrtom propisanog broja pristupačnih parkirališnih mjesta, te s tlocrtom pristupačne komunikacije od javne pješačke površine do pristupačnog ulaza u građevinu

2. tlocrte, presjeke i pročelja karakterističnih etaža, s oznakom jednog prilagodljivog stana na svakih deset stanova i ucrtanim ili označenim pristupačnim komunikacijama kojima se osigurava pristup osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti do tih stanova sukladno odredbama članka 46. stavka 2. ovoga Propisa i

3. shemu instalacija i ugradnje opreme vezane za pristupačnost.

(11) Nacrti za građevinu javne namjene i poslovne namjene sadrže:

1. situaciju u odgovarajućem mjerilu s tlocrtom propisanog broja pristupačnih parkirališnih mjesta te s tlocrtom komunikacija od javne pješačke površine do pristupačnog ulaza u građevinu

2. tlocrte, presjeke i visinske položaje svih propisanih elemenata pristupačnosti za svaku vrstu građevine sukladno odredbama članka 46. stavka 1. ovoga Propisa i

3. shemu instalacija i ugradnje opreme vezane za pristupačnost.

DIO ČETVRTI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 58.

(1) Kod rekonstrukcija postojećih građevina stambene i stambeno-poslovne namjene u okviru koje se ne grade novi stanovi, ne primjenjuje se obveza jednostavno prilagodljivog stana.

(2) Ako se radi o dogradnji ili nadogradnji kojom se grade novi stanovi, obveza jednostavno prilagodljivog stana utvrđuje se u odnosu na broj novih stanova koje se namjerava graditi.

(3) Kod rekonstrukcija postojećih građevina, obveze osiguranja pristupačnosti i prilagodbi se odgovarajuće, u skladu s tehničkim mogućnostima, primjenjuju na dio građevine koji se rekonstruira, odnosno u okviru dijela građevine koji je u opsegu zahvata te rekonstrukcije.

Članak 59.

Danom stupanja na snagu ovoga Propisa prestaje važiti Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine«, broj 78/13).

Članak 60.

Ovaj Propis objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 28. lipnja 2025. godine.

Klasa: 360-01/21-04/3

Urbroj: 531-01-23-68

Zagreb, 23. siječnja 2023.

Potpredsjednik Vlade i ministar
Branko Bačić, v. r.

PRILOG I

SLIKOVNI PRIKAZ OZNAKA PRISTUPAČNOSTI, UVJETA UPORABE POMAGALA I ELEMENATA PRISTUPAČNOSTI

Slika 1.

Prikaz oznaka pristupačnosti iz članka 4. stavka 1. Propisa

Dimenzije i boja svake oznake pristupačnosti te vrsta materijala iz kojeg je izrađena određuju se u odnosu na:

– podlogu na koju se oznaka postavlja,

– oblikovanost unutarnjeg i/ili vanjskog prostora i

– udaljenost s koje osoba smanjene pokretljivosti mora moći oznaku uočiti.

Pri smanjenju i/ili povećanju pojedine oznake pristupačnosti ne mijenja se omjer (proporcija) grafičkih elemenata oznake, već se oznaka izvodi sukladno primjerima iz ove slike.

Sve dimenzije na slikama u ovom Prilogu Propisa izražene su u centimetrima.

Slika 2. Uvjeti uporabe pomagala – prostor potreban za kretanje osoba u invalidskim kolicima (članak 8. stavak 1. točka 1.)

Slika 3. Uvjeti uporabe pomagala – prostor potreban za uporabu štapa, štaka i hodalice (članak 8. stavak 1. točka 2.)

Slika 4. Uvjeti uporabe pomagala – prostor potreban za uporabu bijelog štapa i psa vodiča (članak 8. stavak 1. točka 3.)

Slika 5. Taktilna površina (članak 9.)

Slika 6. Rampa (članak 12.)

Slika 7. Rukohvati (članak 12. stavak 2. točka 6.)

Slika 8. Stubište (članak 13.)

Slika 9. Stubište stubišnog kraka od 250 cm i više (članak 13. stavak 1. točka 9.)

Slika 10. Prostor ispod početnog stubišnog kraka (članak 13. stavak 1. točka 10.)

Slika 11. Dizalo (članak 14.)

Slika 12. Vertikalno podizna platforma (članak 15.)

Slika 13. Koso podizna sklopiva platforma (članak 16.)

Slika 14. Ulazni prostor (članak 18.)

Slika 15. Komunikacije (članak 19.)

Slika 16. WC (članak 20.)

Slika 17. Kupaonica (članak 21.)

Slika 18. Kuhinja (članak 22.)

Slika 19. Soba (članak 23.)

Slika 20. Učionica (članak 23.)

Slika 21. Radni prostor (članak 23.)

Slika 22. Stan (članak 24.)

Slika 23. Stan/apartman (članak 24.)

Slika 24. Kavana i restoran (članak 25.)

Slika 25. Kabina za presvlačenje (članak 26.)

Slika 26. Tuš kabina (članak 27.)

Slika 27. Ulaz u vodu (članak 28.)

Slika 28. Mjesto u gledalištu (članak 29.)

Slika 29. Telefon, tekstofon, faks, bankomat (članak 30.)

Slika 30. Kvake na vratima i prozorima (članak 32.)

Slika 31. Šalter (članak 33.)

Slika 32. Stajalište (članak 39.)

Slika 33. Parkirališno mjesto u nizu (članak 40. stavak 1. točka 1.)

Slika 33.a) Parkirališno mjesto u uzdužnom nizu (članak 40. stavak 1. točka 2.)

Slika 33.b) Izlaz s parkirališnog mjesta na nogostup (članak 40. stavak 1. točka 4.)

Slika 34. Parkirališno mjesto s međuprostorom (članak 40. stavak 1. točka 3.)

Slika 35. Javna pješačka površina (članak 41.)

Slika 36. Pješački prijelaz (članak 43. stavak 1. točka 3.)

Slika 37. Pješački prijelaz na mjestu najmanje visine nogostupa (članak 43. stavak 1. točka 4.)

Slika 38. Pješački prijelaz izvan križanja (članak 43. stavak 1. točka 5.)

Slika 39. Pješački otok u razini kolnika (članak 44. stavak 1. točka 2.)

Slika 40. Pješački otok (članak 44. stavak 1. točka 3.)

Slika 41. Raskrižje (članak 45.)