Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu dostavljanja propisanih informacija Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i u službeni registar propisanih informacija

NN 12/2023 (1.2.2023.), Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu dostavljanja propisanih informacija Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i u službeni registar propisanih informacija

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

239

Na temelju odredbi članka 497. stavka 4. i članka 498. stavka 6. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 65/18, 17/20, 83/21 i 151/22), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 25. siječnja 2023. donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU DOSTAVLJANJA PROPISANIH INFORMACIJA HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA I U SLUŽBENI REGISTAR PROPISANIH INFORMACIJA

UVODNE ODREDBE

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, oblik i način dostavljanja propisanih informacija Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i u službeni registar propisanih informacija kojeg vodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

Pojmovi

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. Hanfa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

2. Zakon je Zakon o tržištu kapitala (»Narodne novine«, br. 65/18, 17/20, 83/21 i 151/22)

3. Izdavatelj je izdavatelj vrijednosnih papira kako je propisan člankom 455. stavkom 1. točkom 7. Zakona ili osoba koja je tražila uvrštenje vrijednosnih papira izdavatelja na uređeno tržište bez njegove suglasnosti

4. Propisana informacija je informacija kako je propisana člankom 455. stavkom 1. točkom 9. Zakona

5. SRPI je službeni registar propisanih informacija kako je propisan člankom 498. Zakona kojeg vodi Hanfa

6. Elektronička kontaktna točka Hanfe je adresa elektroničke pošte pisarnica@hanfa.hr

7. Kvalificirani elektronički potpis je elektronički potpis u smislu Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (SL L 257/73 28. 8. 2014)

8. Država članica je država članica Europske unije i država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

Obveznici

Članak 3.

(1) Ovaj Pravilnik primjenjuje se na izdavatelje kojima je Republika Hrvatska matična država članica u smislu članka 460. Zakona.

(2) Ovaj Pravilnik primjenjuje se i na izdavatelje kojima je Republika Hrvatska država članica domaćin u smislu članka 461. Zakona, a čiji su vrijednosni papiri uvršteni samo na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj.

Primjena

Članak 4.

(1) Ovaj Pravilnik primjenjuje se u slučajevima dostavljanja propisanih informacija Hanfi i u SRPI.

(2) Ovaj Pravilnik primjenjuje se i u slučajevima kada izdavatelji Hanfi i u SRPI dostavljaju ostale informacije koje nisu propisane informacije, ako je primjenjivo.

DOSTAVLJANJE PROPISANIH INFORMACIJA

Izvršavanje obveze dostavljanja propisanih informacija

Članak 5.

(1) Obvezu istodobnog dostavljanja propisanih informacija Hanfi i u SRPI iz članka 497. stavka 1. Zakona, izdavatelj je obvezan izvršiti dostavom propisanih informacija potpisanih kvalificiranim elektroničkim potpisom u SRPI te, ako je tako određeno drugim propisom Hanfe kojim se uređuje oblik i način dostavljanja pojedinih propisanih informacija Hanfi, i u izvještajni sustav Hanfe korištenjem odgovarajućeg sučelja na internetskoj stranici Hanfe (https://reports.hanfa.hr/).

(2) Dostavom propisanih informacija kako je propisano stavkom 1. ovoga članka, izdavatelj ujedno istodobno izvršava svoju obvezu dostavljanja istih propisanih informacija Hanfi.

Osobe ovlaštene za potpisivanje propisanih informacija

Članak 6.

(1) Propisane informacije koje se Hanfi i u SRPI dostavljaju potpisane kvalificiranim elektroničkim potpisom potpisuju fizičke osobe koje su u sudskom ili drugom odgovarajućem nadležnom registru upisane kao osobe ovlaštene za zastupanje izdavatelja.

(2) Izdavatelj može, osim u slučaju propisanih informacija iz članaka 462. do 469. Zakona, za potpisivanje propisanih informacija kvalificiranim elektroničkim potpisom opunomoćiti fizičke osobe koje u sudskom ili drugom odgovarajućem nadležnom registru nisu upisane kao osobe ovlaštene za zastupanje izdavatelja.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, izdavatelj je obvezan Hanfi elektroničkim putem na adresu Elektroničke kontaktne točke Hanfe dostaviti punomoć koju kvalificiranim elektroničkim potpisom potpisuju fizičke osobe ovlaštene za zastupanje izdavatelja. Punomoć obavezno sadrži ime i prezime opunomoćenika izdavatelja, naznaku da se radi o punomoći za potpisivanje propisanih informacija kvalificiranim elektroničkim potpisom i popis propisanih informacija koje je opunomoćenik opunomoćen potpisivati, ako izdavatelj opunomoćuje više osoba za elektroničko potpisivanje različitih propisanih informacija. Izdavatelj može punomoć Hanfi dostaviti i putem pružatelja poštanskih usluga ili osobnom dostavom u kojem slučaju fizičke osobe ovlaštene za zastupanje izdavatelja punomoć potpisuju vlastoručno.

(4) Izdavatelj koji ima sjedište izvan Republike Hrvatske, obvezan je istodobno uz punomoć iz stavka 3. ovoga članka Hanfi elektroničkim putem na adresu Elektroničke kontaktne točke Hanfe dostaviti i izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg nadležnog registra iz kojeg je vidljiv popis fizičkih osoba ovlaštenih za zastupanje izdavatelja. Izvadak se Hanfi može dostaviti i putem pružatelja poštanskih usluga ili osobnom dostavom u kojem slučaju se dostavlja u originalu ili javnobilježnički ovjerenoj preslici. Isprave na stranom jeziku moraju biti propisno ovjerene i prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

(5) Izdavatelj iz stavka 2. ovoga članka je obvezan Hanfi bez odgode dostaviti obavijest o promjeni opunomoćenika izdavatelja za potpisivanje propisanih informacija koju obavijest kvalificiranim elektroničkim potpisom potpisuju fizičke osobe ovlaštene za zastupanje izdavatelja. Obavijest se Hanfi dostavlja elektroničkim putem na adresu Elektroničke kontaktne točke Hanfe, a može se dostaviti i putem pružatelja poštanskih usluga ili osobnom dostavom u kojem slučaju fizičke osobe ovlaštene za zastupanje izdavatelja obavijest potpisuju vlastoručno.

(6) Izdavatelj je odgovoran za točnost i istinitost podataka o opunomoćenicima za potpisivanje propisanih informacija.

Osobe ovlaštene za dostavljanje propisanih informacija

Članak 7.

(1) Izdavatelj propisane informacije potpisane kvalificiranim elektroničkim potpisom dostavlja u SRPI i Hanfi putem ovlaštene osobe.

(2) Izdavatelj je obvezan za dostavu propisanih informacija imati najmanje jednu ovlaštenu osobu.

(3) Za dobivanje ovlaštenja za dostavu propisanih informacija u SRPI i Hanfi, izdavatelj je obvezan Hanfi dostaviti pristupnicu s podacima o fizičkoj osobi ovlaštenoj za dostavljanje propisanih informacija u SRPI i Hanfi. Pristupnicu kvalificiranim elektroničkim potpisom potpisuju fizičke osobe ovlaštene za zastupanje izdavatelja. Ispunjena pristupnica, potpisana kvalificiranim elektroničkim potpisom, dostavlja se Hanfi elektroničkim putem na adresu Elektroničke kontaktne točke Hanfe. Pristupnica se može dostaviti i putem pružatelja poštanskih usluga ili osobnom dostavom u kojem slučaju fizičke osobe ovlaštene za zastupanje izdavatelja pristupnicu potpisuju vlastoručno.

(4) Izdavatelj koji ima sjedište izvan Republike Hrvatske, obvezan je istodobno uz pristupnicu iz stavka 3. ovoga članka Hanfi elektroničkim putem na adresu Elektroničke kontaktne točke Hanfe dostaviti i izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg nadležnog registra iz kojeg je vidljiv popis fizičkih osoba ovlaštenih za zastupanje izdavatelja. Izvadak se Hanfi može dostaviti i putem pružatelja poštanskih usluga ili osobnom dostavom u kojem slučaju se dostavlja u originalu ili javnobilježnički ovjerenoj preslici. Isprave na stranom jeziku moraju biti propisno ovjerene i prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

(5) Izdavatelj je obvezan Hanfi bez odgode prijaviti promjenu ovlaštene osobe za dostavljanje propisanih informacija u SRPI i Hanfi. Prijavu promjene ovlaštene osobe izdavatelj dostavlja na pristupnici, uz napomenu da se radi o odjavi ovlaštene osobe, na način propisan stavcima 3. i 4. ovoga članka.

(6) Izdavatelj je odgovoran za točnost i istinitost podataka o ovlaštenim osobama koje pristupaju SRPI-ju i izvještajnom sustavu Hanfe.

(7) Pristupnicu za dostavu podataka o osobi ovlaštenoj za dostavljanje propisanih informacija u SRPI i Hanfi, Hanfa objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

Pristup SRPI-ju i izvještajnom sustavu Hanfe

Članak 8.

Potpisivanje kvalificiranim elektroničkim potpisom te registracija, pristup, prijava i rad sa sučeljem SRPI-ja i izvještajnim sustavom Hanfe propisuju se tehničkom uputom Hanfe za obveznike dostave propisanih informacija u SRPI i Hanfi koju Hanfa objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

Način dostavljanja propisanih informacija

Članak 9.

(1) Kod dostavljanja propisanih informacija u SRPI i izvještajni sustav Hanfe, izdavatelj je obvezan izabrati odgovarajuću kategoriju iz padajućeg imenika koja određuje vrstu propisane informacije koja se dostavlja te napisati naziv datoteke kojim pobliže određuje sadržaj odnosne propisane informacije koja se dostavlja.

(2) Kod dostavljanja ispravaka i/ili dopuna propisanih informacija u SRPI i izvještajni sustav Hanfe, izdavatelj je obvezan iz padajućeg imenika izabrati istu kategoriju koju je izabrao i kod dostave propisane informacije na koju se odnosi ispravak i/ili dopuna te u nazivu datoteke kojim pobliže određuje sadržaj odnosne propisane informacije obavezno navesti da se radi o ispravku i/ili dopuni propisane informacije.

(3) Izdavatelj je obvezan dostavljati propisane informacije u SRPI i Hanfi u PDF formatu, osim godišnjeg izvještaja iz članka 462. Zakona koji se dostavlja u propisanom jedinstvenom elektroničkom formatu za izvještavanje (ESEF) te u dodatnom formatu ako je tako određeno drugim propisom Hanfe kojim se uređuje oblik i način dostavljanja pojedinih propisanih informacija Hanfi.

(4) Propisana informacija dostavljena je u SRPI odnosno izvještajni sustav Hanfe kada je ista prihvaćena na poslužitelju Hanfe za zaprimanje informacija i kada je za istu kreirana pripadajuća potvrda o zaprimanju.

(5) U slučaju nemogućnosti dostave propisanih informacija zbog nedostupnosti tehničkog dijela SRPI-ja ili izvještajnog sustava Hanfe ili zbog tehničke nemogućnosti dostave na strani izdavatelja, izdavatelj je obvezan propisane informacije potpisane kvalificiranim elektroničkim potpisom dostaviti Hanfi elektroničkim putem na adresu Elektroničke kontaktne točke Hanfe i na adresu elektroničke pošte transparentnost@hanfa.hr. Izdavatelj je pri tome obvezan navesti obrazloženje nemogućnosti dostave propisanih informacija u SRPI i/ili izvještajni sustav Hanfe.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka, izdavatelj je dužan dostaviti propisane informacije u SRPI i/ili izvještajni sustav Hanfe na redovan način čim prestanu okolnosti iz stavka 5. ovoga članka.

Sadržaj propisanih informacija

Članak 10.

(1) Propisane informacije koje se dostavljaju sastavljaju se u sadržaju koji je propisan Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona i, ako je primjenjivo, ostalim propisima kojima se uređuju propisane informacije.

(2) Propisane informacije koje se dostavljaju u SRPI u uvodnom dijelu obavezno sadrže sljedeće podatke:

1. vrstu propisane informacije koja se dostavlja i naziv propisane informacije kojim se pobliže određuje sadržaj odnosne propisane informacije koja se dostavlja

2. tvrtku, sjedište i poslovnu adresu izdavatelja

3. jedinstveni identifikator izdavatelja (LEI)

4. matičnu državu članicu izdavatelja

5. međunarodni jedinstveni identifikacijski broj (ISIN) i burzovnu oznaku vrijednosnih papira uvrštenih na uređeno tržište i

6. uređeno tržište i segment uređenog tržišta na koji su uvršteni vrijednosni papiri izdavatelja.

(3) Ispravci i/ili dopune propisanih informacija koji se dostavljaju u SRPI, osim podataka iz stavka 2. ovoga članka, u uvodnom dijelu obavezno sadrže i sljedeće podatke:

1. naznaku da se radi o ispravku i/ili dopuni propisane informacije

2. naznaku propisane informacije na koju se odnosi ispravak i/ili dopuna (vrsta propisane informacije, naziv propisane informacije i datum objave propisane informacije na koju se odnosi ispravak i/ili dopuna) i

3. sažeti opis ispravka i/ili dopune propisane informacije.

Odgovornost za dostavljanje propisanih informacija

Članak 11.

Za ispunjenje obveza propisanih ovim Pravilnikom, izdavatelj, članovi upravnih, upravljačkih i nadzornih organa izdavatelja solidarno odgovaraju ulagatelju za štetu koju ulagatelj pretrpi radi nepravilnog i/ili nezakonitog izvršenja tih obveza, osim u slučaju kada se dokaže da su prilikom izvršenja istih postupali s pažnjom dobrog stručnjaka.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika o potpisivanju kvalificiranim elektroničkim potpisom se počinju primjenjivati od 1. travnja 2023. godine. Zaključno do 31. ožujka 2023. izdavatelj osim potpisivanja kvalificiranim elektroničkim potpisom može koristiti i potpisivanje naprednim elektroničkim potpisom.

(3) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu dostavljanja propisanih informacija Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i u službeni registar propisanih informacija (»Narodne novine« br. 114/18).

Klasa: 011-01/23-01/05

Urbroj: 326-01-70-72-23-3

Zagreb, 25. siječnja 2023.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.