Zakon o hrani

NN 18/2023 (15.2.2023.), Zakon o hrani

Hrvatski sabor

302

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O HRANI

Proglašavam Zakon o hrani, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. veljače 2023.

Klasa: 011-02/23-02/06
Urbroj: 71-10-01/1-23-2
Zagreb, 10. veljače 2023.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON O HRANI

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela i zadaće nadležnih tijela, obveze subjekata u poslovanju s hranom i hranom za životinje, službene kontrole te se propisuju upravne mjere i prekršajne odredbe.

Veza s propisima Europske unije

Članak 2.

(1) Ovim se Zakonom osigurava provedba sljedećih akata Europske unije:

– Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1. 2. 2002.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2019/1381 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o transparentnosti i održivosti procjene rizika EU-a u prehrambenom lancu i o izmjeni uredbi (EZ) br. 178/2002, (EZ) br. 1829/2003, (EZ) br. 1831/2003, (EZ) br. 2065/2003, (EZ) br. 1935/2004, (EZ) br. 1331/2008, (EZ) br. 1107/2009 i (EU) 2015/2283 te Direktive 2001/18/ EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 231, 6. 9. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 178/2002)

– Uredbe Komisije (EZ) br. 1304/2003 od 23. srpnja 2003. o postupku koji primjenjuje Europska agencija za sigurnost hrane na zahtjeve za znanstvenim mišljenjima koji su joj upućeni (Tekst značajan za EGP) (SL L 185, 24. 7. 2003.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 1304/2003)

– Uredbe Komisije (EZ) br. 2230/2004 od 23. prosinca 2004. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 178/2002 s obzirom na mrežu organizacija koje djeluju na područjima misije Europske agencije za sigurnost hrane (Tekst značajan za EGP) (SL L 379, 24. 12. 2004.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 2230/2004)

– Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2019/1715 оd 30. rujna 2019. o utvrđivanju pravila za funkcioniranje sustava za upravljanje informacijama za službene kontrole i njegovih sistemskih komponenata (»Uredba o IMSOC-u«) (Tekst značajan za EGP) (SL L 261, 14. 10. 2019.), kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/547 оd 29. ožujka 2021. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2019/1715 u pogledu postupaka za uspostavu i uporabu sustavâ ADIS i EUROPHYT, izdavanja elektroničkih certifikata o zdravlju životinja, službenih certifikata, certifikata o zdravlju životinja / službenih certifikata i komercijalnih isprava, upotrebe elektroničkih potpisa i funkcioniranja sustava TRACES te o stavljanju izvan snage Odluke 97/152/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 109, 30. 3. 2021.) (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1715)

– Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 931/2011 od 19. rujna 2011. o zahtjevima sljedivosti utvrđenima Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća za hranu životinjskog podrijetla (Tekst značajan za EGP) (SL L 242, 20. 9. 2011.) (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 931/2011)

– Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 208/2013 od 11. ožujka 2013. o zahtjevima za sljedivošću klica i sjemena namijenjenog proizvodnji klica (Tekst značajan za EGP) (SL L 68, 12. 3. 2013.) (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 208/2013)

– Provedbene odluke Komisije (EU) 2019/300 od 19. veljače 2019. o uspostavi općeg plana upravljanja krizom u području sigurnosti hrane i hrane za životinje (Tekst značajan za EGP) (SL L 50, 21. 2. 2019.) (u daljnjem tekstu: Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/300)

– Uredbe (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (SL L 147, 31. 5. 2001.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2022/1403 оd 16. kolovoza 2022. o ispravku određenih jezičnih verzija Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (Tekst značajan za EGP) (SL L 214, 17. 8. 2022.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 999/2001), u dijelu koji se odnosi na hranidbu životinja

– Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (Tekst značajan za EGP) (SL L 268, 18. 10. 2003.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2019/1381 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o transparentnosti i održivosti procjene rizika EU-a u prehrambenom lancu i o izmjeni uredbi (EZ) br. 178/2002, (EZ) br. 1829/2003, (EZ) br. 1831/2003, (EZ) br. 2065/2003, (EZ) br. 1935/2004, (EZ) br. 1331/2008, (EZ) br. 1107/2009 i (EU) 2015/2283 te Direktive 2001/18/ EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 231, 6. 9. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1831/2003)

– Uredbe (EZ) br. 183/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. siječnja 2005. o utvrđivanju zahtjeva u pogledu higijene hrane za životinje (Tekst značajan za EGP) (SL L 35, 8. 2. 2005.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2019/1243 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o prilagodbi člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom (Tekst značajan za EGP) (SL L 198, 25. 7. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 183/2005)

– Uredbe Komisije (EZ) br. 141/2007 od 14. veljače 2007. o uvjetima za odobrenje u skladu s Uredbom (EZ) br. 183/2005 Europskog parlamenta i Vijeća objekata u poslovanju s hranom za životinje koji proizvode ili stavljaju na tržište dodatke hrani za životinje kategorije »kokcidiostatici i histomonostatici« (Tekst značajan za EGP) (SL L 43, 15. 2. 2007.), kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1157/2014 оd 29. listopada 2014. o ispravku slovenske inačice Uredbe Komisije (EZ) br. 141/2007 o uvjetima za odobrenje u skladu s Uredbom (EZ) br. 183/2005 Europskog parlamenta i Vijeća objekata u poslovanju s hranom za životinje koji proizvode ili stavljaju na tržište dodatke hrani za životinje kategorije »kokcidiostatici i histomonostatici« (Tekst značajan za EGP) (SL L 309, 30. 10. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 141/2007)

– Uredbe Komisije (EZ) br. 152/2009 od 27. siječnja 2009. o utvrđivanju metoda uzorkovanja i analize za službenu kontrolu hrane za životinje (Tekst značajan za EGP) (SL L 54, 26. 2. 2009.), kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2022/893 оd 7. lipnja 2022. o izmjeni Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 152/2009 u pogledu metoda za određivanje sastojaka životinjskog podrijetla za službenu kontrolu hrane za životinje (Tekst značajan za EGP) (SL L 155, 8. 6. 2022.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 152/2009)

– Uredbe (EZ) br. 767/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje, izmjeni Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 79/373/EEZ, Direktive Komisije 80/511/EEZ, direktiva Vijeća 82/471/EEZ, 83/228/EEZ, 93/74/EEZ, 93/113/EZ i 96/25/EZ te Odluke Komisije 2004/217/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 229, 1. 9. 2009.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2018/1903 оd 5. prosinca 2018. o ispravku priloga IV., VI. i VII. Uredbi (EZ) br. 767/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje i o ispravku određenih jezičnih verzija priloga II., IV., V. i VI. toj Uredbi (Tekst značajan za EGP) (SL L 310, 6. 12. 2018.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 767/2009)

– Uredbe Komisije (EU) 2015/786 оd 19. svibnja 2015. o utvrđivanju kriterija prihvatljivosti za postupke detoksifikacije koji se primjenjuju na proizvode namijenjene hrani za životinje kako je predviđeno Direktivom 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 125, 21. 5. 2015.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) 2015/786)

– Uredbe Komisije (EU) br. 68/2013 od 16. siječnja 2013. o Katalogu krmiva (Tekst značajan za EGP) (SL L 29, 30. 1. 2013.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2022/1104 od 1. srpnja 2022. o izmjeni Uredbe (EU) br. 68/2013 o Katalogu krmiva (Tekst značajan za EGP) (SL L 177, 4. 7. 2022.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 68/2013)

– Uredbe (EU) 2019/4 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o proizvodnji, stavljanju na tržište i uporabi ljekovite hrane za životinje, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 183/2005 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/167/EEZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 4, 7. 1. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2019/4).

(2) Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 1999/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. veljače 1999. o usklađivanju zakonodavstava država članica o hrani i sastojcima hrane podvrgnutim ionizirajućem zračenju (SL L 66, 13. 3. 1999.).

Odredbe na nacionalnoj razini

Članak 3.

U svrhu provedbe uredbi i odluka iz članka 2. stavka 1. ovoga Zakona, ovim se Zakonom propisuju odredbe na nacionalnoj razini kojima se uređuju:

– nadležnosti za uspostavu i provedbu politike sigurnosti hrane i hrane za životinje

– nadležnosti u području analize rizika

– opća pravila sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje na nacionalnoj razini

– opća pravila upravljanja krizom u području sigurnosti hrane i hrane za životinje

– opća pravila za suzbijanje prijevara

– uspostava i koordinacija mreže institucija

– davanje znanstvenog i stručnog mišljenja te pružanje znanstvene i tehničke pomoći

– nacionalne mjere potrebne za provedbu politike sigurnosti hrane i hrane za životinje.

Pojmovi

Članak 4.

(1) Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi definirani u uredbama i odlukama iz članka 2. stavka 1. ovoga Zakona i Uredbi 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (Tekst značajan za EGP) (SL L 95, 7. 4. 2017.) (u daljnjem tekstu: Uredba 2017/625) i zakona kojim su uređene službene kontrole.

(2) Izrazi i pojmovi koji se koriste u ovome Zakonu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. NADLEŽNA TIJELA

Nadležna tijela

Članak 5.

(1) Nadležna tijela za provedbu ovoga Zakona, uredbi i odluka iz članka 2. stavka 1. ovoga Zakona te propisa donesenih na temelju ovoga Zakona su ministarstvo nadležno za poljoprivredu, ministarstvo nadležno za zdravstvo i Državni inspektorat.

(2) Za provedbu koordiniranja i posebnih poslova vezanih za prijavu nacionalnih podataka iz posebnih propisa kojima su uređeni načini izvješćivanja o podacima iz područja sigurnosti hrane i hrane za životinje, prema Europskoj agenciji za sigurnost hrane, nadležna je Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, osim u području pesticida, za što je nadležno ministarstvo nadležno za poljoprivredu.

(3) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu, ministarstvo nadležno za zdravstvo i Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu nadležni su za provođenje aktivnosti iz članaka 28. i 39.d Uredbe (EZ) br. 178/2002, svaki u okviru svojeg djelokruga.

Podjela nadležnosti za pojedina područja politike sigurnosti hrane i hrane za životinje

Članak 6.

(1) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu koordinira suradnju i predstavlja jedinstvenu kontaktnu točku za komunikaciju i izvješćivanje s Europskom komisijom i drugim državama članicama Europske unije i nadležno je tijelo za provedbu članka 60. Uredbe (EZ) br. 178/2002.

(2) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu nadležno je za uspostavu politike sigurnosti hrane i hrane za životinje unutar područja:

– općih načela propisa o hrani i hrani za životinje

– općih pravila higijene hrane i hrane za životinje

– posebnih pravila higijene hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje

– općih i posebnih pravila službenih kontrola hrane i hrane za životinje

– mikrobioloških kriterija za hranu i hranu za životinje

– označivanja hrane odnosno informiranja potrošača o hrani

– označivanja, reklamiranja i prezentiranja hrane za životinje

– sljedivosti hrane i hrane za životinje

– sustava za suzbijanje prijevara

– prirodne mineralne i izvorske vode te stolne vode

– ovlašćivanja službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje

– registracije i odobravanja objekata hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje

– ljekovite hrane za životinje

– nepoželjnih tvari u hrani za životinje

– hrane za životinje za posebne hranidbene namjene

– dodataka hrani za životinje

– ostataka veterinarsko-medicinskih proizvoda

– ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje

– zahtjeva kvalitete za hranu i hranu za životinje.

(3) Ministarstvo nadležno za zdravstvo nadležno je za uspostavu politike sigurnosti hrane unutar područja:

– predmeta i materijala koji dolaze u neposredan dodir s hranom

– kontaminanata u hrani

– prehrambenih aditiva, aroma i prehrambenih enzima u hrani

– pomoćnih tvari u procesu proizvodnje, uključujući i otapala

– dodataka prehrani

– prehrambenih i zdravstvenih tvrdnji

– dodavanja vitamina, minerala i drugih tvari hrani

– hrane za specifične skupine

– brzo zamrznute hrane

– hrane podvrgnute ionizirajućem zračenju

– nove hrane

– genetski modificirane (u daljnjem tekstu: GM) hrane i GM hrane za životinje

– ovlašćivanja službenih i referentnih laboratorija za GM hranu i GM hranu za životinje te predmete i materijale koji dolaze u neposredan dodir s hranom.

(4) Državni inspektorat nadležan je za provedbu inspekcijskog nadzora odnosno službenih kontrola za područja navedena u stavcima 2. i 3. ovoga članka te za uspostavu i provođenje politike sigurnosti hrane i hrane za životinje unutar područja:

– sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (u daljnjem tekstu: RASFF sustav)

– upravljanja krizom u području sigurnosti hrane i hrane za životinje

– registracije objekata hrane neživotinjskog podrijetla i ostalih objekata iz nadležnosti sanitarne inspekcije prema propisu kojim se uređuju službene kontrole.

III. POSEBNE ODREDBE

OPĆA NAČELA PROPISA O HRANI

Analiza rizika

Članak 7.

(1) Odgovornost za provedbu analize rizika iz članka 6. Uredbe (EZ) br. 178/2002 te za funkcionalno razdvajanje procesa upravljanja rizikom od procjene rizika imaju nadležna tijela iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona te tijelo nadležno za procjenu rizika na nacionalnoj razini iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona, svako u okviru svog propisanog djelokruga.

(2) Nadležna tijela iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona i Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu surađuju u promicanju učinkovite povezanosti funkcija upravljanja rizikom, procjene rizika i komunikacije o riziku.

Upravljanje rizikom

Članak 8.

(1) Tijela nadležna za upravljanje rizikom nadležna su tijela iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Pri upravljanju rizikom u obzir se uzimaju rezultati procjene rizika i/ili znanstvena mišljenja Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu i/ili Europske agencije za sigurnost hrane sukladno članku 6. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 178/2002.

(3) Pri upravljanju rizikom iz stavka 2. ovoga članka u obzir se uzimaju i drugi čimbenici od važnosti za određeni predmet, načelo predostrožnosti iz članka 7. Uredbe (EZ) br. 178/2002 i članka 10. ovoga Zakona.

(4) Tijela nadležna za upravljanje rizikom iz stavka 1. ovoga članka u svrhu upravljanja rizikom donose odluku o potrebi za procjenom rizika te u suradnji s tijelom nadležnim za procjenu rizika iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona utvrđuju okvir, cilj i rokove za izradu procjene rizika.

Procjena rizika

Članak 9.

(1) Procjena rizika provodi se prema članku 6. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 178/2002.

(2) Tijelo nadležno za procjenu rizika na nacionalnoj razini je Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu.

(3) Procjena rizika obuhvaća sljedeće:

– izradu procjene rizika na inicijativu Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu

– izradu procjene rizika na zahtjev tijela nadležnih za upravljanje rizikom iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona u svrhu:

a) provedbe službenih kontrola i/ili upravljanja rizikom

b) izrade planova službenih kontrola temeljenih na procjeni rizika, donošenja hitnih odnosno zaštitnih mjera, nacionalnih propisa, naredbi, naputaka te praćenja patogenih mikroorganizama u hrani i hrani životinjskog podrijetla, njihovih metabolita i toksina koji nisu obuhvaćeni Uredbom Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu (Tekst značajan za EGP) (SL L 338, 22. 12. 2005.), a koji mogu predstavljati rizik za zdravlje ljudi prilikom stavljanja na tržište i praćenja rezidua u hrani životinjskog podrijetla

– izradu procjene rizika na zahtjev nacionalne kontaktne točke za RASFF sustav na nacionalnoj razini (u daljnjem tekstu: HR RASFF sustav) iz članka 24. ovoga Zakona.

Načelo predostrožnosti

Članak 10.

U posebnim okolnostima, kada se na temelju procjene dostupnih informacija utvrdi da postoji mogućnost štetnih učinaka na zdravlje, ali postoji znanstvena nesigurnost, čelnici tijela nadležnih za upravljanje rizikom iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona, prema podjeli nadležnosti za provedbu i uspostavu politika sigurnosti hrane iz članka 6. ovoga Zakona, na temelju načela predostrožnosti, naredbom donose privremene mjere upravljanja rizikom u skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 178/2002.

Načela transparentnosti

Članak 11.

(1) Javne konzultacije iz članka 9. Uredbe (EZ) br. 178/2002 provode nadležna tijela iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona, prema podjeli nadležnosti iz članka 6. ovoga Zakona.

(2) U skladu s člankom 10. Uredbe (EZ) br. 178/2002, za obavještavanje javnosti nadležno je ministarstvo nadležno za poljoprivredu, ministarstvo nadležno za zdravstvo i Državni inspektorat, prema podjeli nadležnosti iz članka 6. ovoga Zakona.

OPĆI ZAHTJEVI PROPISA O HRANI

Zahtjevi sigurnosti hrane

Članak 12.

(1) Tijelo nadležno za provedbu službenih kontrola iz članka 35. stavka 1. ovoga Zakona odnosno osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola, prema podjeli nadležnosti za provedbu službenih kontrola iz propisa o službenim kontrolama, ovlaštene su odlučivati smatra li se hrana sigurnom u skladu s člankom 14. Uredbe (EZ) br. 178/2002.

(2) U smislu članka 14. stavka 2. podstavka a) Uredbe (EZ) br. 178/2002, hranom štetnom za zdravlje ljudi smatra se hrana koja je zdravstveno neispravna jer:

– ne udovoljava mikrobiološkim kriterijima sigurnosti hrane prema propisima kojima se uređuju mikrobiološki kriteriji za hranu

– sadrži ostale patogene mikroorganizme, mikroorganizme koji nisu patogeni i parazite za koje je procjenom rizika utvrđen rizik za zdravlje ljudi

– se nalazi na tržištu nakon datuma »upotrijebiti do«

– postoje dokazi da je putem te hrane došlo do trovanja ili štetnog učinka za zdravlje ljudi

– sadrži kontaminante koji prelaze najveće dopuštene količine propisane propisima kojima se uređuje područje kontaminanata

– sadrži ostatke farmakološki aktivnih tvari u hrani životinjskog podrijetla protivno propisu kojim se uređuje područje veterinarsko-medicinskih proizvoda, drugih tvari i rezidua

– sadrži kumulativnu radioaktivnost iznad maksimalnih razina propisanih propisom kojim se uređuje radioaktivnost u hrani

– sadrži prehrambene aditive i arome koji prelaze maksimalno dopuštene količine propisane propisima kojima se uređuje područje aditiva i aroma

– sadrži nedopuštene druge tvari prema propisima o hrani kako su definirani člankom 3. točkom 1. Uredbe (EZ) br. 178/2002

– sadrži ostatke pesticida u količini koja predstavlja rizik za zdravlje ljudi, što je utvrđeno procjenom rizika

– sadrži i/ili se sastoji ili potječe od neodobrenog genetski modificiranog organizma, za koju nije provedena procjena rizika Europske agencije za sigurnost hrane ili procjenom rizika nije potvrđeno da je sigurna

– je procjenom rizika za određenu hranu utvrđeno da ima ili može imati štetan utjecaj na zdravlje ljudi

– je zapakirana u ambalažu za koju je dokazano da otpušta tvari koje su štetne za zdravlje ljudi, a koje su hranu učinile štetnom za zdravlje ljudi

– sadrži dozvoljene ili druge tvari iznad graničnih vrijednosti prema propisima o hrani kako su definirani člankom 3. točkom 1. Uredbe (EZ) br. 178/2002

– sadrži određene vitamine i minerale u količini koja predstavlja rizik za zdravlje ljudi

– je podvrgnuta nedopuštenom ionizirajućem zračenju ili drugom tehnološkom procesu koji može imati štetan utjecaj na zdravlje ljudi

– je označena kao hrana bez glutena ili s vrlo malim sadržajem glutena, a sadrži gluten u količini koja prelazi dopuštenu količinu prema propisu o informiranju potrošača o odsutnosti ili smanjenoj prisutnosti glutena u hrani

– sadrži alergene koji nisu označeni prema propisu kojim se uređuje područje informiranja potrošača o hrani.

(3) U smislu članka 14. stavka 2. podstavka b) Uredbe (EZ) br. 178/2002, hranom neprikladnom za prehranu ljudi smatra se hrana:

– koja zbog svojih izmijenjenih svojstava, a što uključuje okus, miris, truljenje, kvarenje i raspadanje, nije prihvatljiva za prehranu ljudi

– koja sadrži strane tvari za koje se može osnovano sumnjati da su prisutne i u ostatku serije

– koja sadrži nedopuštene kemijske oblike vitamina i minerala prema propisu kojim se uređuje područje vitamina i minerala

– koja nije označena sukladno zakonu kojim se uređuje područje označavanja GM hrane, a sadrži i/ili se sastoji ili potječe od genetski modificiranog organizma

– životinjskog podrijetla za koju se iz označavanja ili iz popratne dokumentacije ne može dokazati da potječe iz odobrenih i/ili registriranih objekata pod nadležnosti veterinarske inspekcije sukladno zahtjevima iz Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30. 4. 2004.)

– za koju se na temelju svih dostupnih informacija putem označavanja hrane ili popratne dokumentacije ne može utvrditi podrijetlo i/ili sljedivost

– koja svojim svojstvima upućuje na to da se radi o novoj hrani, a subjekt u poslovanju s hranom nije u mogućnosti dokazati, u skladu s propisima, da se ne radi o novoj hrani

– gotova hrana koja je zatečena izvan propisanih uvjeta čuvanja

– sadrži ostatke pesticida u količini višoj od dozvoljene prema propisu kojim se uređuju maksimalne razine ostataka pesticida, a koja prema procjeni ne predstavlja rizik za zdravlje ljudi

– sadrži prehrambene aditive i arome koji su nedopušteni u određenoj kategoriji hrane

– koja je označena kao hrana za specifične skupine, a ne zadovoljava posebne prehrambene potrebe osoba kojima je namijenjena prema propisu o hrani za specifične skupine

– sadrži kao sastojak neodobrenu novu hranu

– koja je odobrena nova hrana, a stavlja se na tržište protivno propisanim uvjetima upotrebe nove hrane

– koju je proizvela ili pripremila fizička osoba koja obavlja neregistriranu djelatnost ili potječe iz objekata u kojima se obavlja neregistrirano poslovanje s hranom.

(4) Ako postoji sumnja da hrana nije sigurna, tijelo nadležno za provedbu službenih kontrola odnosno osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola poduzimaju mjere u skladu s člankom 14. stavkom 8. Uredbe (EZ) br. 178/2002 i člankom 36. ovoga Zakona te ostale mjere iz Uredbe 2017/625 i propisa kojima se uređuju službene kontrole.

Zahtjevi sigurnosti hrane za životinje

Članak 13.

(1) Tijelo nadležno za provedbu službenih kontrola iz članka 35. stavka 1. ovoga Zakona odnosno osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola ovlaštene su odlučivati smatra li se hrana za životinje sigurnom u skladu s člankom 15. Uredbe (EZ) br. 178/2002.

(2) U smislu članka 15. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 178/2002, nesigurnom hranom za životinje smatra se hrana za životinje za koju je procjenom rizika utvrđeno da ima ili može imati štetan utjecaj na zdravlje ljudi ili životinja i/ili koja ne udovoljava odredbama propisa o hrani za životinje.

(3) Hrana za životinje iz stavka 2. ovoga članka odnosi se na hranu za životinje koja ima barem jednu od sljedećih karakteristika:

– ne udovoljava mikrobiološkim kriterijima sigurnosti hrane za životinje prema propisima o mikrobiološkim kriterijima za hranu za životinje

– sadrži ostale patogene mikroorganizme, mikroorganizme koji nisu patogeni i parazite za koje je procjenom rizika utvrđen rizik za zdravlje ljudi i životinja

– sadrži nepoželjne tvari u količinama koje prelaze najveće dopuštene količine u odnosu na propisane najveće dopuštene količine u propisima o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje

– sadrži dodatak hrani za životinje koji nije odobren za odnosnu vrstu hrane za životinje s obzirom na vrstu i kategoriju životinja kojima je ta hrana namijenjena ili je odobren za odnosnu vrstu i/ili kategoriju životinja, ali je prisutan u količini koja prelazi najveću dopuštenu količinu propisanu u propisima o dodacima hrani za životinje

– sadrži dodatak hrani za životinje koji nema odobrenje za stavljanje na tržište prema propisu o dodacima hrani za životinje

– sadrži veterinarsko-medicinski proizvod koji nije odobren za odnosnu vrstu hrane za životinje s obzirom na vrstu i kategoriju životinja kojima je ta hrana namijenjena ili je odobren za odnosnu vrstu i/ili kategoriju životinja, ali je prisutan u količini koja prelazi najveće dopuštene količine propisane propisima o veterinarsko-medicinskim proizvodima

– sadrži veterinarsko-medicinski proizvod koji nije odobren za stavljanje na tržište Europske unije i/ili Republike Hrvatske u skladu s propisima o veterinarsko-medicinskim proizvodima

– sadrži ili se sastoji od tvari čije je stavljanje na tržište ili korištenje u hranidbi životinja zabranjeno ili ograničeno u skladu s propisom o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje

– ne udovoljava tehničkim odredbama o nečistoćama i drugim kemijskim odrednicama u skladu s propisom o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje

– sadrži ili se sastoji od proteina životinjskog podrijetla čije je korištenje u hranidbi određenih vrsta i kategorija životinja zabranjeno ili ograničeno u skladu s propisom za sprječavanje pojave, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija

– označena je kao hrana za životinje za posebne hranidbene namjene, ali ne udovoljava propisanim zahtjevima utvrđenim u propisu kojim se uređuje korištenje hrane za životinje za posebne hranidbene namjene

– sadrži i/ili se sastoji ili potječe od neodobrenog genetski modificiranog organizma za koju nije provedena procjena rizika Europske agencije za sigurnost hrane ili procjenom rizika nije potvrđeno da je sigurna

– hrana koja je bila namijenjena za prehranu ljudi, a za koju postoje dokazi da ima štetan utjecaj na zdravlje ljudi

– ako nije u skladu s rokom trajanja navedenim na oznaci na način: »upotrijebiti do…«

– ima izmijenjena organoleptička svojstva

– pakirana je u ambalažu za koju je dokazano da otpušta tvari koje su štetne za zdravlje ljudi i životinja

– podvrgnuta je nedopuštenom ionizirajućem zračenju ili drugom tehnološkom procesu koji može imati štetan utjecaj na zdravlje ljudi i životinja.

(4) Ako postoji opravdana sumnja da hrana za životinje nije sigurna, tijelo nadležno za provedbu službenih kontrola odnosno osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola poduzima mjere u skladu s člankom 15. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 178/2002 i ostale mjere iz Uredbe 2017/625 i propisa kojima se uređuju službene kontrole.

ZAHTJEVI PROPISA O HRANI ZA ŽIVOTINJE

Posebna pravila o hrani za životinje

Članak 14.

(1) Hrana za životinje koja je stavljena na tržište Republike Hrvatske mora biti označena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu te reklamirana i prezentirana prema propisima o hrani za životinje.

(2) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu nadležno je tijelo za odobravanje objekata u poslovanju s hranom za životinje u kojima se provodi postupak detoksifikacije u skladu s člankom 6. Uredbe Komisije (EU) 2015/786.

(3) Radi osiguranja zdravlja ljudi i životinja, ministar nadležan za poljoprivredu odlukom donosi godišnji plan monitoringa za hranu za životinje.

(4) Ministar nadležan za poljoprivredu, uz prethodnu suglasnost glavnog državnog inspektora, pravilnikom propisuje dodatne zahtjeve za označivanje, reklamiranje i prezentiranje hrane za životinje, higijenu hrane za životinje, higijenu hrane za životinje kada subjekti u poslovanju s hranom za životinje koriste proizvode životinjskog podrijetla, proizvode koji potječu iz specifičnog izvora ili su namijenjeni za posebne hranidbene potrebe životinja, dodatne zahtjeve za subjekte u poslovanju s hranom za životinje u odnosu na osoblje, evidencije, prostorije i opremu, mikrobiološke i druge kriterije za hranu za životinje prilikom stavljanja na tržište i hranidbu životinja te nacionalne mjere i dozvoljena odstupanja za provedbu propisa Europske unije kojima se uređuje područje hrane za životinje te posebna pravila za poslovanje s hranom za životinje ako nisu propisana propisima Europske unije.

Registracija i odobravanje objekata i subjekata u poslovanju s hranom za životinje

Članak 15.

(1) Subjekt u poslovanju s hranom za životinje obvezan je registrirati svaki objekt odnosno osigurati odobravanje svih objekata za koje se to zahtijeva, a u kojem se obavlja djelatnost u bilo kojoj fazi proizvodnje, skladištenja, prerade, prijevoza i distribucije hrane za životinje, u skladu s člancima 9. i 10. Uredbe (EZ) br. 183/2005 i u skladu s člankom 13. Uredbe (EU) 2019/4.

(2) Subjekt u poslovanju s hranom za životinje obvezan je podnijeti zahtjev za registraciju ili odobravanje ministarstvu nadležnom za poljoprivredu radi upisa u upisnike registriranih i odobrenih objekata i subjekata u poslovanju s hranom za životinje.

(3) Upisnike registriranih i odobrenih objekata i subjekata u poslovanju s hranom za životinje vodi ministarstvo nadležno za poljoprivredu.

(4) Objekti u kojima posluju subjekti u poslovanju s hranom za životinje koji podliježu odobravanju utvrđeni su Uredbom (EZ) br. 183/2005, Uredbom (EZ) br. 141/2007, Uredbom Komisije (EU) 2015/786, Uredbom (EU) 2019/4 i pravilnikom iz stavka 8. ovoga članka.

(5) O zahtjevu subjekta u poslovanju s hranom za životinje za korištenje mogućnosti odstupanja iz Priloga IV. Uredbe (EZ) br. 999/2001 ministarstvo nadležno za poljoprivredu odlučuje rješenjem.

(6) Subjekt u poslovanju s hranom za životinje obvezan je ministarstvo nadležno za poljoprivredu obavijestiti pisanim putem o svakoj promjeni koja se odnosi na objekt, nastaloj nakon registracije, odnosno odobravanja u roku od 30 dana od nastale promjene.

(7) Protiv rješenja iz stavka 5. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(8) Ministar nadležan za poljoprivredu, uz prethodnu suglasnost glavnog državnog inspektora, donosi pravilnik kojim se uređuje sadržaj, oblik i način vođenja upisnika registriranih i odobrenih objekata i subjekata u poslovanju s hranom za životinje te dozvolama za korištenje mogućnosti odstupanja iz Priloga IV. Uredbe (EZ) br. 999/2001.

Postupak registracije

Članak 16.

(1) Prije početka obavljanja djelatnosti subjekt u poslovanju s hranom za životinje podnosi zahtjev za registraciju objekta ili subjekta iz članka 15. stavka 2. ovoga Zakona, ministarstvu nadležnom za poljoprivredu.

(2) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu, na temelju uredno podnesenog zahtjeva, upisuje objekt ili subjekt u odgovarajući upisnik registriranih objekata i/ili subjekata u poslovanju s hranom za životinje te izdaje izvod iz upisnika, koji vrijedi kao potvrda o registraciji objekta.

(3) Ako ministarstvo nadležno za poljoprivredu odbaci ili odbije zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, o tome donosi rješenje.

(4) Objekti i/ili subjekti iz stavka 2. ovoga članka rješenjem se brišu iz upisnika registriranih objekata i subjekata u poslovanju s hranom za životinje u sljedećim slučajevima:

– na temelju podnesenog zahtjeva ovlaštene osobe subjekta u poslovanju s hranom za životinje

– nakon utvrđenih nedostataka po obavljenoj službenoj kontroli od strane veterinarskog inspektora

– u slučaju prestanka obavljanja registrirane djelatnosti poslovanja s hranom za životinje.

(5) Protiv rješenja iz stavaka 3. i 4. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(6) Ministar nadležan za poljoprivredu, uz prethodnu suglasnost glavnog državnog inspektora, donosi pravilnik kojim se uređuje obrazac za podnošenje zahtjeva za registraciju, popis djelatnosti s pripadajućim kodovima za koje se zahtijeva registracija te način provedbe registracije objekta ili subjekta u poslovanju s hranom za životinje.

Postupak odobravanja

Članak 17.

(1) Subjekt u poslovanju s hranom za životinje ne može započeti obavljati djelatnost u objektu koji podliježe odobravanju bez prethodnog utvrđivanja udovoljavanja uvjetima propisanima propisima o hrani i hrani za životinje.

(2) Subjekt u poslovanju s hranom za životinje podnosi zahtjev za odobravanje objekta ili subjekta iz članka 15. stavka 2. ovoga Zakona ministarstvu nadležnom za poljoprivredu, prije početka obavljanja djelatnosti.

(3) Nakon zaprimanja uredno podnesenog zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka ministarstvo nadležno za poljoprivredu donosi rješenje o osnivanju stručnog povjerenstva koje obavlja prvi pregled objekta i na temelju obavljenog pregleda sastavlja zapisnik te ako objekt udovoljava svim zahtjevima u pogledu infrastrukture i opreme te ima pripremljenu dokumentaciju za provedbu sustava samokontrola koji omogućava identifikaciju, procjenu i uspostavu kontrole nad opasnostima koje su važne za sigurnost hrane za životinje (u daljnjem tekstu: HACCP sustav) , daje prijedlog za uvjetno odobrenje objekta koji dostavlja ministarstvu nadležnom za poljoprivredu, a ako objekt ne udovoljava jednom od zahtjeva iz ovoga stavka, povjerenstvo u zapisniku daje prijedlog za odbijanje zahtjeva koji dostavlja ministarstvu nadležnom za poljoprivredu.

(4) Stručno povjerenstvo iz stavka 3. ovoga članka čine najmanje tri člana, i to državni službenici ministarstva nadležnog za poljoprivredu, upravne organizacije nadležne za veterinarstvo i veterinarski inspektori Državnog inspektorata, od kojih najmanje jedan član povjerenstva mora biti mjesno nadležan veterinarski inspektor, s tim da pri obavljanju prvog pregleda objekta moraju biti nazočna najmanje dva člana povjerenstva, i to jedan iz Državnog inspektorata i jedan iz ministarstva nadležnog za poljoprivredu, upravne organizacije nadležne za veterinarstvo.

(5) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu na temelju zapisnika i prijedloga stručnog povjerenstva iz stavka 3. ovoga članka donosi rješenje o uvjetnom odobrenju objekta na rok od tri mjeseca koji se upisuje u Upisnik odobrenih objekata i subjekata u poslovanju s hranom za životinje ili donosi rješenje o obustavljanju postupka odobravanja objekta.

(6) Prije isteka roka na koji je izdano uvjetno odobrenje veterinarski inspektori Državnog inspektorata obavljaju službenu kontrolu uvjetno odobrenog objekta, kao i kontrolu provedbe sustava samokontrola temeljenih na načelima HACCP sustava.

(7) Ako veterinarska inspekcija iz stavka 6. ovoga članka prilikom drugog pregleda utvrdi kako objekt udovoljava svim propisanim zahtjevima, podnijet će prijedlog ministarstvu nadležnom za poljoprivredu za donošenje rješenja o odobrenju objekta.

(8) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu na temelju prijedloga veterinarske inspekcije iz stavka 7. ovoga članka donosi rješenje o odobrenju objekta.

(9) Ako veterinarska inspekcija iz stavka 6. ovoga članka prilikom drugog pregleda utvrdi kako objekt ne udovoljava svim propisanim zahtjevima, podnijet će prijedlog ministarstvu nadležnom za poljoprivredu za donošenje rješenja kojim se objekt briše iz Upisnika odobrenih objekata i subjekata u poslovanju s hranom za životinje.

(10) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu, na temelju prijedloga veterinarske inspekcije iz stavka 9. ovoga članka, donosi rješenje o brisanju objekta.

(11) Iznimno od odredbe stavka 9. ovoga članka, ako veterinarska inspekcija tijekom drugog pregleda objekta utvrdi da objekt udovoljava propisima o hrani i hrani za životinje, ali sustav samokontrola subjekta u poslovanju s hranom za životinje ne udovoljava u potpunosti propisima o hrani za životinje, podnijet će prijedlog ministarstvu nadležnom za poljoprivredu za donošenje rješenja kojim se produžuje uvjetno odobrenje.

(12) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu na temelju prijedloga veterinarske inspekcije iz stavka 11. ovoga članka donosi rješenje o produljenju uvjetnog odobrenja do najviše tri mjeseca tako da ukupno uvjetno odobrenje može trajati najviše šest mjeseci od donošenja rješenja iz stavka 5. ovoga članka.

(13) Subjekt u poslovanju s hranom za životinje smije obavljati djelatnosti sukladno rješenjima iz stavaka 5., 8. i 12. ovoga članka.

(14) Odredbe ovoga članka primjenjuju se i u slučaju dopune ili promjene djelatnosti u odobrenom objektu te rekonstrukcije objekta.

(15) Subjekti koji posluju s hranom za životinje čija je djelatnost ograničena isključivo na trgovanje i koji ne drže proizvode u svojim prostorima rješenjem se upisuju u upisnik odobrenih objekata i subjekata u poslovanju s hranom za životinje u skladu s člankom 17. Uredbe (EZ) br. 183/2005.

(16) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu donosi rješenje kojim ukida rješenje iz stavaka 5., 8., 12. i 15. ovoga članka i briše objekt i/ili subjekt iz Upisnika odobrenih objekata i subjekata u poslovanju s hranom za životinje, i to u sljedećim slučajevima:

– na temelju podnesenog zahtjeva ovlaštene osobe subjekta u poslovanju s hranom za životinje

– na prijedlog veterinarske inspekcije kada se pri službenoj kontroli utvrdi da objekt ne udovoljava svim propisanim zahtjevima

– u slučaju isteka roka na koji je izdano uvjetno odobrenje

– u slučaju prestanka obavljanja odobrene djelatnosti poslovanja s hranom za životinje utvrđene prilikom obavljanja službene kontrole.

(17) Protiv rješenja iz stavaka 3., 5., 8., 10., 12., 15. i 16. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(18) Ministar nadležan za poljoprivredu, uz prethodnu suglasnost glavnog državnog inspektora, donosi pravilnik kojim se uređuje obrazac za podnošenje zahtjeva za odobravanje, popis djelatnosti s pripadajućim kodovima za koje se zahtijeva odobravanje te način provedbe odobravanja objekta ili subjekta u poslovanju s hranom za životinje.

Posebna pravila za subjekte koji posluju s ljekovitom hranom za životinje

Članak 18.

(1) Subjekti u poslovanju s hranom za životinje koji obavljaju djelatnost poslovanja s ljekovitom hranom za životinje na temelju članaka 94., 95. i 96. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13., 148/13., 115/18., 52/21., 83/22. i 152/22.) dužni su uskladiti svoje poslovanje sukladno zahtjevima iz članka 13. stavka 3. Uredbe (EU) 2019/4 te u roku iz članka 41. stavka 3. ovoga Zakona dostaviti ministarstvu nadležnom za poljoprivredu Izjavu iz Priloga koji je tiskan uz ovaj Zakon i čini njegov sastavni dio.

(2) Nakon zaprimanja Izjave iz stavka 1. ovoga članka ministarstvo nadležno za poljoprivredu donosi rješenje o udovoljavanju propisanim uvjetima vezano za djelatnost poslovanja s ljekovitom hranom za životinje te upisuje odobrenu djelatnost u Upisnik odobrenih objekata i subjekata u poslovanju s hranom za životinje iz članka 15. stavka 2. ovoga Zakona.

(3) Subjektima u poslovanju s hranom za životinje koji ne usklade svoje poslovanje sukladno stavku 1. ovoga članka te ne dostave Izjavu do roka iz članka 41. stavka 3. ovoga Zakona ministarstvo nadležno za poljoprivredu rješenjem privremeno zabranjuje obavljanje djelatnosti poslovanja s ljekovitom hranom za životinje iz stavka 1. ovoga članka, a u skladu s člankom 15. stavkom 2. Uredbe (EU) 2019/4 te unosi tu informaciju u odgovarajući upisnik odobrenih ili registriranih objekata i subjekata u poslovanju s hranom za životinje.

(4) Privremena zabrana obavljanja djelatnosti s ljekovitom hranom za životinje iz stavka 3. ovoga članka traje sve dok objekt ne ispuni propisane uvjete, a najduže godinu dana.

(5) Ako u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona subjekt u poslovanju s ljekovitom hranom za životinje ispuni zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka, o čemu kao dokaz dostavi ministarstvu nadležnom za poljoprivredu zapisnik veterinarskog inspektora, ministarstvo nadležno za poljoprivredu donosi rješenje o udovoljavanju propisanim uvjetima i ukida privremenu zabranu iz stavka 3. ovoga članka te unosi tu informaciju u Upisnik odobrenih objekata i subjekata u poslovanju s hranom za životinje.

(6) Ako u roku od jedne godine nakon privremene zabrane iz stavka 3. ovoga članka subjekt u poslovanju s ljekovitom hranom za životinje ne ispuni zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka i ne dostavi kao dokaz ministarstvu nadležnom za poljoprivredu zapisnik veterinarskog inspektora, ministarstvo nadležno za poljoprivredu rješenjem ukida odobrenje te briše objekt i/ili subjekt iz odgovarajućeg upisnika objekata i subjekata u poslovanju s hranom za životinje, u skladu s člankom 15. stavkom 2. Uredbe (EU) 2019/4.

(7) Protiv rješenja iz stavaka 2., 3., 5. i 6. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(8) Subjekti u poslovanju s ljekovitom hranom za životinje moraju osigurati:

– da se neiskorišteni međuproizvodi i ljekovita hrana za životinje neživotinjskog podrijetla te međuproizvodi i ljekovita hrana za životinje neživotinjskog podrijetla kojima je istekao rok trajanja sakupljaju i zbrinjavaju u skladu s propisom kojim se uređuje područje zbrinjavanja medicinskog otpada

– da se neiskorišteni međuproizvodi i ljekovita hrana za životinje životinjskog podrijetla te međuproizvodi i ljekovita hrana za životinje životinjskog podrijetla kojima je istekao rok trajanja sakupljaju i zbrinjavaju kao nusproizvodi životinjskog podrijetla u skladu s propisom kojim se uređuje područje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi

– da u slučaju kad posjeduju odobrenje za pokretnu mješaonicu izdano od druge države članice, o namjeri stavljanja na tržište ljekovite hrane za životinje na području Republike Hrvatske obavijeste ministarstvo nadležno za poljoprivredu

– da se međuproizvodi i ljekovita hrana za životinje proizvode isključivo od veterinarsko-medicinskih proizvoda koji su odobreni u skladu s propisom kojim se uređuje područje veterinarsko-medicinskih proizvoda.

(9) Ministar nadležan za poljoprivredu, uz prethodnu suglasnost glavnog državnog inspektora, donosi pravilnik kojim se uređuje sakupljanje i zbrinjavanje neiskorištenih međuproizvoda i ljekovite hrane za životinje neživotinjskog i životinjskog podrijetla te način dostave podataka za pokretne mješaonice odobrene od druge države članice.

ZNANSTVENA MIŠLJENJA

Znanstveno mišljenje Europske agencije za sigurnost hrane

Članak 19.

(1) Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu može u skladu s člankom 29. Uredbe (EZ) br. 178/2002 zatražiti znanstveno mišljenje od Europske agencije za sigurnost hrane na zahtjev nadležnih tijela iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona te po službenoj dužnosti.

(2) U skladu s člankom 9. Uredbe Komisije (EZ) br. 1304/2003, ministarstvo nadležno za poljoprivredu informira Europsku agenciju za sigurnost hrane o tijelu iz stavka 1. ovoga članka.

Znanstveno mišljenje Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu

Članak 20.

(1) Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu u okviru svoje djelatnosti daje znanstveno mišljenje i pruža znanstvenu i tehničku potporu:

– na zahtjev nadležnih tijela iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona

– na vlastitu inicijativu, o pitanjima unutar svoje djelatnosti u okviru ovoga Zakona

– na zahtjev trećih zainteresiranih strana za njihove potrebe.

(2) Općim aktima Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu uređuje se sadržaj, obrazloženje, objava i uvjeti izrade znanstvenog mišljenja te pružanje znanstvene i tehničke potpore iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Financijska sredstva potrebna za izradu znanstvenog mišljenja i pružanje znanstvene i tehničke potpore osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

(4) Za izradu znanstvenog mišljenja te pružanje znanstvene i tehničke potpore iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka treće zainteresirane strane plaćaju naknade koje su prihod državnog proračuna Republike Hrvatske.

(5) Ministar nadležan za poljoprivredu pravilnikom uređuje postupak i rokove izdavanja znanstvenog mišljenja, pružanje znanstvene i tehničke potpore iz stavka 1. ovoga članka te visinu naknade iz stavka 4. ovoga članka.

MREŽA ORGANIZACIJA

Mreža organizacija koje djeluju u okviru djelokruga Europske agencije za sigurnost hrane

Članak 21.

(1) U skladu s člankom 36. Uredbe (EZ) br. 178/2002 i Uredbe Komisije (EZ) br. 2230/2004, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu dostavlja ministarstvu nadležnom za poljoprivredu na suglasnost prijedlog popisa organizacija iz nacionalne mreže institucija iz članka 22. ovoga Zakona, a koje će djelovati u okviru djelokruga Europske agencije za sigurnost hrane.

(2) Prije dostave popisa na suglasnost iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu provjerava udovoljavaju li organizacije kriterijima iz članka 1. stavka 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 2230/2004.

(3) Nakon dobivanja suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu donosi popis organizacija koje će djelovati u okviru djelokruga Europske agencije za sigurnost hrane.

(4) Popis organizacija iz stavka 3. ovoga članka sa svim potrebnim podacima, a prema članku 1. stavku 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 2230/2004, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu dostavlja Europskoj agenciji za sigurnost hrane, a ministarstvo nadležno za poljoprivredu dostavlja Europskoj komisiji.

Nacionalna mreža institucija

Članak 22.

(1) Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu uspostavlja i koordinira nacionalnu mrežu institucija te provjerava udovoljavaju li institucije uvjetima propisanima za nacionalnu mrežu institucija propisom iz stavka 5. ovoga članka.

(2) Institucije iz stavka 1. ovoga članka dužne su uspostaviti znanstvenu i stručnu suradnju koordinacijom aktivnosti, razmjenom informacija, razvojem i provedbom zajedničkih projekata i drugim aktivnostima.

(3) Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu dostavlja ministarstvu nadležnom za poljoprivredu na suglasnost prijedlog institucija za uvrštavanje na popis istih, uključujući nazive i opise institucija, dokaze da predložene institucije udovoljavaju uvjetima propisanima propisom iz stavka 5. ovoga članka te opise njihova specifičnog područja rada.

(4) Nakon dobivanja suglasnosti iz stavka 3. ovoga članka Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu usvaja popis institucija koje čine nacionalnu mrežu institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, navodeći njihovo specifično područje rada.

(5) Ministar nadležan za poljoprivredu pravilnikom uređuje pravila uspostave nacionalne mreže institucija te kriterije za uvrštavanje na popis institucija.

MREŽA ZA UZBUNJIVANJE I SURADNJU

Jedinstvena kontaktna točka

Članak 23.

(1) Jedinstvena kontaktna točka iz članka 13. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1715 je Državni inspektorat.

(2) Jedinstvenu kontaktnu točku iz stavka 1. ovoga članka čine nacionalne kontaktne točke iz članaka 24. do 26. ovoga Zakona.

(3) Državni inspektorat dostavlja Europskoj komisiji podatke o jedinstvenoj kontaktnoj točki i o nacionalnim kontaktnim točkama iz stavka 2. ovoga članka.

RASFF sustav

Članak 24.

(1) U skladu s člankom 50. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 178/2002, Državni inspektorat je kontaktna točka prema Europskoj komisiji za sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje Europske unije (u daljnjem tekstu: EU RASFF) .

(2) U skladu s člankom 13. stavkom 3. i člancima 14. i 15. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1715, ovim se Zakonom uspostavlja HR RASFF sustav kao mreža za informiranje o rizicima za zdravlje ljudi i životinja koji potječu od hrane ili hrane za životinje.

(3) Državni inspektorat je nacionalna kontaktna točka za HR RASFF sustav i odgovoran je za uspostavu i upravljanje HR RASFF sustavom.

(4) HR RASFF sustav čine Državni inspektorat, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu i ministarstvo nadležno za poljoprivredu.

(5) Glavni državni inspektor, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poljoprivredu, pravilnikom uređuje organizaciju, komunikaciju i upravljanje HR RASFF sustavom te komunikaciju s EU RASFF sustavom iz stavaka 1. i 3. ovoga članka.

AAC sustav

Članak 25.

(1) Nacionalna kontaktna točka za administrativnu pomoć i suradnju je Državni inspektorat.

(2) Nacionalna kontaktna točka iz stavka 1. ovoga članka odgovorna je za uspostavu i upravljanje nacionalnim sustavom za administrativnu pomoć i suradnju (u daljnjem tekstu: AAC sustav) te komunikaciju s Europskom komisijom i tijelima za vezu u drugim državama članicama.

(3) Nacionalni AAC sustav čine ministarstvo nadležno za poljoprivredu i Državni inspektorat, u skladu s propisom kojim se uređuje područje službenih kontrola.

(4) Glavni državni inspektor, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poljoprivredu, pravilnikom uređuje organizaciju, komunikaciju i upravljanje nacionalnim AAC sustavom iz stavka 2. ovoga članka.

Mreža za suzbijanje prijevara

Članak 26.

(1) U skladu s člankom 12. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1715, Državni inspektorat je nacionalna kontaktna točka za suzbijanje prijevara.

(2) Nacionalni sustav za suzbijanje prijevara čine tijela za vezu određena propisom o službenim kontrolama, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove i Carinska uprava Ministarstva financija.

(3) Tijela iz stavka 2. ovoga članka sudjeluju u provođenju zajedničkih aktivnosti radi suzbijanja prijevara.

(4) Zajedničke aktivnosti iz stavka 3. ovoga članka provode se koordinirano i nenajavljeno, a komunikacija i tijek postupanja ograničeni su samo na sudionike u provođenju.

(5) Ako ministarstvo nadležno za unutarnje poslove, Carinska uprava Ministarstva financija i ministarstvo nadležno za poljoprivredu tijekom provedbe vlastitih aktivnosti i službenih nadzora utvrde moguće nepravilnosti koje se odnose na prijevare, o tome izvješćuju nacionalnu kontaktnu točku iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Glavni državni inspektor, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poljoprivredu, pravilnikom uređuje organizaciju, komunikaciju i upravljanje nacionalnim sustavom iz stavka 2. ovoga članka.

HITNE MJERE

Privremene zaštitne mjere

Članak 27.

Privremene zaštitne mjere za hranu i hranu za životinje koje se utvrđuju u skladu s člankom 54. Uredbe (EZ) br. 178/2002 u djelokrugu su ministarstva nadležnog za poljoprivredu i ministarstva nadležnog za zdravstvo, prema podjeli nadležnosti iz članka 6. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona.

Hitne mjere

Članak 28.

(1) U skladu s člankom 54. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 178/2002, ministar nadležan za poljoprivredu i ministar nadležan za zdravstvo, prema podjeli nadležnosti iz članka 6. ovoga Zakona, dostavljaju obavijesti Europskoj komisiji o potrebi poduzimanja hitnih mjera.

(2) U skladu s člankom 54. stavcima 1. i 3. Uredbe (EZ) br. 178/2002, ako nakon obavijesti iz stavka 1. ovoga članka Europska komisija ne postupi u skladu s člankom 53. Uredbe (EZ) br. 178/2002, ministar nadležan za poljoprivredu i ministar nadležan za zdravstvo, za područja nadležnosti iz članka 6. ovoga Zakona, ovlašteni su donijeti naredbu o privremenim hitnim odnosno zaštitnim mjerama te o tome odmah obavještavaju druge države članice i Europsku komisiju.

Upravljanje krizom

Članak 29.

(1) Za provedbu općeg plana upravljanja krizom u području sigurnosti hrane i hrane za životinje iz članka 55. Uredbe (EZ) br. 178/2002, a u skladu s nacionalnim planom upravljanja krizom iz članka 115. Uredbe 2017/625, odgovoran je Državni inspektorat.

(2) U skladu s člankom 56. Uredbe (EZ) br. 178/2002 i člankom 5. Provedbene odluke Komisije (EU) 2019/300, glavni državni inspektor imenuje jednog koordinatora i njegova zamjenika za kriznu jedinicu pri Europskoj komisiji.

HRANA PODVRGNUTA IONIZIRAJUĆEM ZRAČENJU

Hrana podvrgnuta ionizirajućem zračenju

Članak 30.

(1) Hrana podvrgnuta ionizirajućem zračenju koja se stavlja na tržište mora biti u skladu sa zahtjevima iz pravilnika o hrani podvrgnutoj ionizirajućem zračenju.

(2) Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka, kojim se uređuje način podvrgavanja hrane ionizirajućem zračenju, zahtjevi za hranu podvrgnutu ionizirajućem zračenju te utvrđuje popis hrane koju je dozvoljeno podvrgavati ionizirajućem zračenju, donosi ministar nadležan za zdravstvo, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poljoprivredu.

Objekti u kojima se hrana podvrgava
ionizirajućem zračenju

Članak 31.

(1) Objekt u kojem se hrana podvrgava ionizirajućem zračenju mora imati ovlaštenje ministarstva nadležnog za zdravstvo.

(2) Ministarstvo nadležno za zdravstvo izdat će ovlaštenje iz stavka 1. ovoga članka ako pravna ili fizička osoba ispunjava sljedeće uvjete:

– ima odgovarajuće odobrenje ministarstva nadležnog za unutarnje poslove za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje područje radiološke i nuklearne sigurnosti

– zadovoljava zahtjeve preporučenog Međunarodnog kodeksa prakse za poslovanje objekata za ozračivanje hrane koji je izdala Zajednička komisija FAO/WHO Codex Alimentariusa (referencija: FAO/WHO/CAC, svezak XV. izdanje 1.)

– odredi osobu odgovornu za poštivanje svih uvjeta potrebnih za primjenu postupka.

(3) Zahtjev za izdavanje ovlaštenja iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

– podatke o podnositelju zahtjeva (naziv i adresa, OIB, odgovorna osoba u pravnoj osobi, osoba za kontakt)

– dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 2. podstavaka 2. i 3. ovoga članka.

(4) O zahtjevu iz stavka 3. ovoga članka rješenjem odlučuje ministarstvo nadležno za zdravstvo.

(5) Pravna ili fizička osoba koja je ishodila ovlaštenje za objekt u kojem se hrana podvrgava ionizirajućem zračenju iz stavka 1. ovoga članka mora za svaki izvor ionizirajućeg zračenja koji se koristi voditi evidenciju korištenja sukladno odredbama pravilnika iz članka 30. stavka 2. ovoga Zakona.

(6) Ministarstvo nadležno za zdravstvo ukinut će rješenje o ovlaštenju iz stavka 4. ovoga članka ako pravna ili fizička osoba ovlaštena za podvrgavanje hrane ionizirajućem zračenju:

– više ne ispunjava uvjete iz stavka 2. ovoga članka

– ne vodi evidenciju korištenja sukladno odredbama pravilnika iz članka 30. stavka 2. ovoga Zakona.

(7) Podnositelj zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka obvezan je, u slučaju nastalih promjena koje mogu utjecati na izdano rješenje, obavijestiti ministarstvo nadležno za zdravstvo u roku od 30 dana od nastanka promjene i o tome dostaviti dokaze pismenim putem.

(8) Protiv rješenja iz stavaka 4. i 6. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Pomoćne tvari u procesu proizvodnje

Članak 32.

(1) Pomoćne tvari u procesu proizvodnje koje se koriste ili su namijenjene korištenju u proizvodnji hrane ili sastojaka hrane moraju biti u skladu sa zahtjevima iz pravilnika iz stavka 2. ovoga članka.

(2) Ministar nadležan za zdravstvo, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poljoprivredu, pravilnikom će propisati uvjete za korištenje pomoćne tvari u procesu proizvodnje.

IV. OBVEZE SUBJEKATA U POSLOVANJU S HRANOM I HRANOM ZA ŽIVOTINJE

Obveze subjekata

Članak 33.

(1) Subjekti u poslovanju s hranom i hranom za životinje dužni su uskladiti svoje poslovanje s ovim Zakonom, uredbama i odlukama iz članka 2. stavka 1. ovoga Zakona, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, propisima Europske unije, nacionalnim zakonima i podzakonskim aktima kojima su uređena pojedina područja politike sigurnosti hrane iz članka 6. ovoga Zakona u odnosu na poslovanje s hranom i hranom za životinje koje obavljaju.

(2) Subjekti u poslovanju s hranom obvezni su stavljati na tržište hranu koja je u smislu članka 14. Uredbe (EZ) br. 178/2002 i članka 12. ovoga Zakona sigurna za potrošača.

(3) Subjekti u poslovanju s hranom za životinje obvezni su stavljati na tržište hranu za životinje i njome hraniti životinje za proizvodnju hrane koja je u smislu članka 15. Uredbe (EZ) br. 178/2002 i članka 13. ovoga Zakona sigurna za svoju predviđenu uporabu.

(4) Subjekti u poslovanju s hranom i hranom za životinje obvezni su tijelu nadležnom za provedbu službenih kontrola iz članka 35. stavka 1. ovoga Zakona odnosno osobama ovlaštenim za provedbu službenih kontrola staviti na raspolaganje potrebne količine hrane i hrane za životinje kako bi se provelo uzorkovanje u svrhu provedbe službenih kontrola te omogućiti provođenje nesmetanog nadzora i uvid u svu dokumentaciju, uključujući dokumentaciju u elektroničkom obliku, vezanu za provedbu ovoga Zakona, uredbi i odluka iz članka 2. stavka 1. ovoga Zakona te propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.

(5) Subjekti koji obavljaju djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, ugostiteljstva, pružanja usluga prehrane u objektima zdravstva, odgoja i obrazovanja i socijalne skrbi, a koji koriste hranu životinjskog podrijetla, za istu moraju čuvati u objektu popratnu dokumentaciju iz koje se može dokazati da hrana potječe iz odobrenih i/ili registriranih objekta pod nadležnosti veterinarske inspekcije s podacima o sljedivosti hrane životinjskog podrijetla u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 931/2011.

(6) Subjekti u poslovanju s hranom koji u okviru registrirane djelatnosti obavljaju uslugu pečenja mesa i mesnih proizvoda krajnjem potrošaču moraju osigurati da je hrana životinjskog podrijetla za koju pružaju navedenu uslugu popraćena dokazima o podrijetlu kao što su račun o kupnji robe, otpremnica iz klaonice i sl., a koja mora biti dostupna u objektu dok se usluga pruža.

(7) Subjekti iz stavka 5. ovog članka moraju uspostaviti unutarnju sljedivost na razini svojeg objekta na način da se sva zaprimljena hrana životinjskog podrijetla, a koja se ne skladišti u originalnoj ambalaži, prilikom skladištenja u objektu označi internim oznakama koje ju mogu povezati s popratnom dokumentacijom navedenom u stavku 5. ovoga članka.

(8) Ministar nadležan za poljoprivredu, uz prethodnu suglasnost glavnog državnog inspektora, pravilnikom uređuje sadržaj, oblik i način navođenja oznaka ili znakova koji omogućuju identifikaciju serije ili lota kojemu hrana pripada.

V. UPRAVNI NADZOR I SLUŽBENE KONTROLE

Provedba upravnog nadzora

Članak 34.

Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona, uredbi i odluka iz članka 2. stavka 1. ovoga Zakona te propisa donesenih na temelju ovoga Zakona provode ministarstvo nadležno za poljoprivredu, ministarstvo nadležno za zdravstvo i Državni inspektorat, svaki u granicama svoga djelokruga.

Provedba službenih kontrola

Članak 35.

(1) Tijelo nadležno za organizaciju i provedbu službenih kontrola u provedbi ovoga Zakona, uredbi i odluka iz članka 2. stavka 1. ovoga Zakona te propisa donesenih na temelju ovoga Zakona je Državni inspektorat.

(2) Službene kontrole nad provedbom ovoga Zakona, uredbi i odluka iz članka 2. stavka 1. ovoga Zakona te propisa donesenih na temelju ovoga Zakona provode veterinarski inspektori, sanitarni inspektori i poljoprivredni inspektori Državnog inspektorata (u daljnjem tekstu: osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola) , prema podjeli nadležnosti iz propisa kojim se uređuju službene kontrole u području hrane i hrane za životinje, a u skladu s procedurama za provođenje službenih kontrola hrane i hrane za životinje.

(3) Osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola iz stavka 2. ovoga članka obvezne su u slučaju nesukladnosti postupiti sukladno mjerama iz članka 36. ovoga Zakona, mjerama propisanim Uredbom 2017/625, propisom o službenim kontrolama i propisima o hrani i hrani za životinje.

(4) Osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola iz stavka 2. ovoga članka prilikom izricanja mjera, po potrebi, uzimaju u obzir procjenu rizika koju je izdala Europska agencija za sigurnost hrane i/ili Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu.

(5) Uzorkovanje, postupanje s uzorcima te naplata troškova u svrhu provedbe uredbi iz članka 2. ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja se u skladu s ovim Zakonom i propisom kojim se uređuju službene kontrole.

Ovlasti osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola

Članak 36.

(1) Osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola iz članka 35. stavka 2. ovoga Zakona u obavljanju službenih kontrola ima pravo i dužnost:

– narediti mjere propisane člankom 138. stavkom 2. Uredbe 2017/625, mjere propisane propisom o službenim kontrolama i posebnim propisima o hrani i hrani za životinje

– poduzeti privremene mjere na temelju načela predostrožnosti iz članka 7. Uredbe (EZ) br. 178/2002 i članka 10. ovoga Zakona

– narediti uspostavu sljedivosti u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane sukladno članku 18. Uredbe (EZ) br. 178/2002

– narediti uspostavu sljedivosti sukladno odredbama Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 208/2013

– narediti uspostavu sljedivosti sukladno odredbama Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 931/2011

– narediti povlačenje i/ili opoziv s tržišta zdravstveno neispravne hrane ili hrane neprikladne za prehranu ljudi

– narediti učinkovito i točno obavještavanje potrošača o razlozima povlačenja odnosno opoziva

– narediti povlačenje hrane za životinje s tržišta ako subjekt u poslovanju s hranom za životinje ne postupi sukladno članku 20. Uredbe (EZ) br. 178/2002

– narediti učinkovito i točno obavještavanje odnosno opoziv od svih korisnika hrane za životinje ako subjekt u poslovanju s hranom za životinje ne postupi sukladno članku 20. Uredbe (EZ) br. 178/2002

– poduzeti propisane hitne mjere donesene za određenu hranu sukladno članku 53. Uredbe (EZ) br. 178/2002

– poduzeti hitne odnosno zaštitne mjere sukladno članku 54. Uredbe (EZ) br. 178/2002

– narediti provedbu daljnjih uzorkovanja hrane odnosno hrane za životinje od strane subjekta u poslovanju s hranom odnosno hranom za životinje s povećanom učestalošću

– narediti uklanjanje nesukladnosti utvrđenih službenom kontrolom i odrediti rok za uklanjanje nesukladnosti

– privremeno zabraniti proizvodnju i stavljanje na tržište hrane i hrane za životinje za koju postoji sumnja u njezinu sigurnost do dobivanja rezultata analize i/ili procjene rizika sukladno članku 9. ovoga Zakona

– zabraniti proizvodnju i stavljanje na tržište hrane koja je štetna za zdravlje ljudi ili neprikladna za prehranu ljudi

– privremeno zabraniti korištenje i/ili stavljanje na tržište hrane životinjskog podrijetla za koju u objektu iz članka 33. stavka 5. ovoga Zakona nije osigurana dokumentacija koja dokazuje da hrana potječe iz odobrenih i/ili registriranih objekta pod nadležnosti veterinarske inspekcije s podacima o sljedivosti hrane, sve dok se ta dokumentacija ne osigura

– zabraniti korištenje i/ili stavljanje na tržište hrane životinjskog podrijetla i narediti njezino uništenje odnosno neškodljivo zbrinjavanje jer nije označena internim oznakama unutarnje sljedivosti iz članka 33. stavka 7. ovoga Zakona i/ili nije moguće dokazati da potječe iz odobrenih i/ili registriranih objekata pod nadležnosti veterinarske inspekcije

– narediti uništenje odnosno neškodljivo zbrinjavanje zdravstveno neispravne hrane i hrane za životinje

– narediti uništenje odnosno neškodljivo zbrinjavanje hrane neprikladne za prehranu ljudi ili njezinu preradu u druge svrhe

– narediti podvrgavanje zdravstveno neispravne ili neprikladne hrane i hrane za životinje dozvoljenim tehnološkim postupcima kojima se postiže sukladnost

– narediti mjere zabrane, povlačenja i/ili opoziva te uništenja hrane i hrane za životinje prema obavijestima iz sustava brzog uzbunjivanja bez provođenja ponovnih ispitnih postupaka

– narediti i ostale odgovarajuće mjere koje tijelo smatra primjerenima kako bi se spriječilo daljnje pojavljivanje nesukladnosti

– zabraniti stavljanje na tržište hrane za životinje koja ne udovoljava propisanim parametrima kvalitete

– poduzimati i druge radnje za koje je ovlaštena posebnim propisima i prema ukazanim potrebama.

(2) Mjere iz stavka 1. ovoga članka naređuju se pisanim rješenjem donesenim u upravnom postupku.

(3) Žalba izjavljena protiv rješenja osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola ne odgađa izvršenje rješenja.

(4) Žalbe protiv rješenja osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola rješava nadležna unutarnja ustrojstvena jedinica za drugostupanjski upravni postupak u središnjem uredu Državnog inspektorata.

(5) Osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola u obavljanju službene kontrole ima pravo i dužnost donijeti usmeno rješenje za izvršenje određenih mjera osiguranja:

– kada rizik za zdravlje ljudi i zdravlje životinja zahtijeva da se određena mjera poduzme odmah, bez odgađanja

– kada postoji opasnost od prikrivanja, zamjene ili uništenja hrane ili hrane za životinje ili dokaza ako se mjera ne poduzme odmah.

(6) Osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola u obavljanju službene kontrole ima pravo i dužnost narediti izvršenje usmenog rješenja odmah.

(7) Usmeno rješenje iz stavka 6. ovoga članka unosi se u zapisnik o izvršenom pregledu.

(8) Sukladno članku 138. stavku 4. Uredbe 2017/625 subjekt u poslovanju s hranom i hranom za životinje snosi sve troškove koji nastaju tijekom provedbe mjera iz ovoga članka.

(9) Osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola iz članka 35. stavka 2. ovoga Zakona neće pokrenuti prekršajni postupak ako je po zaprimljenoj RASFF obavijesti na tržište stavljen nesukladan proizvod koji je predmet zabrane, ali je postupak uzorkovanja i/ili dokazivanja nesukladnosti proveden u drugoj državi članici.

(10) Odredbe stavka 9. ovoga članka ne primjenjuju se na nesukladne proizvode proizvedene u Republici Hrvatskoj.

VI. PREKRŠAJNE ODREDBE

Prekršajne odredbe u slučaju nepoštivanja/kršenja odredbi u području hrane i hrane za životinje

Članak 37.

(1) Novčanom kaznom od 6630,00 do 13.270,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. uvozi hranu za stavljanje na tržište protivno članku 11. Uredbe (EZ) br. 178/2002

2. uvozi hranu za životinje za stavljanje na tržište protivno članku 11. Uredbe (EZ) br. 178/2002

3. izvozi ili ponovno izvozi hranu za stavljanje na tržište trećih zemalja protivno članku 12. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 178/2002

4. izvozi ili ponovno izvozi hranu za životinje za stavljanje na tržište trećih zemalja protivno članku 12. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 178/2002

5. stavlja na tržište hranu koja je zdravstveno neispravna odnosno štetna za zdravlje ljudi, što je protivno članku 14. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 178/2002 i članku 12. stavku 2. podstavcima 1. do 18. ovoga Zakona

6. stavlja na tržište hranu koja je neprikladna za prehranu ljudi, iz kategorije hrane za specifične skupine i nove hrane, a što je protivno članku 14. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 178/2002 i članku 12. stavku 3. podstavcima 11. do 13. ovoga Zakona

7. stavlja na tržište ili koristi za hranidbu životinja hranu za životinje koja nije sigurna, što je protivno članku 15. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 178/2002, članku 7. Uredbe (EZ) br. 999/2001 te članku 13. stavku 3. podstavcima 1. do 17. ovoga Zakona

8. u traženom roku ne dostavi informacije ili dostavi netočne informacije subjektima u poslovanju s hranom kojima se sjeme ili klice isporučuju sukladno članku 3. stavcima 1., 2. i 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 208/2013

9. u traženom roku ne dostavi informacije ili dostavi netočne informacije ili ne omogući uvid u informacije koje je zatražila osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola odnosno tijelo nadležno za provedbu službenih kontrola sukladno članku 3. stavku 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 208/2013

10. u traženom roku ne pokrene postupak povlačenja hrane s tržišta ili ne obavijesti potrošače o razlozima povlačenja hrane s tržišta ili ne opozove od potrošača proizvode koji su im već isporučeni za koje smatra ili ima razloga vjerovati ili ima saznanja da su nesigurni odnosno da ne udovoljavaju zahtjevima sigurnosti hrane, što je protivno članku 19. stavcima 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 178/2002

11. ne obavijesti tijela nadležna za provedbu službenih kontrola o postupcima povlačenja hrane s tržišta ili opoziva proizvoda od potrošača ili nadležnom tijelu iz članka 35. stavka 1. ovoga Zakona ne dostavlja informacije o sljedivosti ili ne surađuje u poduzimanju aktivnosti, što je protivno članku 19. stavcima 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 178/2002

12. ne obavijesti bez odgode tijela nadležna za provedbu službenih kontrola ako smatra ili ima razloga vjerovati da hrana može biti štetna za zdravlje ljudi ili ako ne obavještava nadležna tijela o aktivnostima koje poduzima za sprječavanje rizika, što je protivno članku 19. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 178/2002

13. ne surađuje s tijelima nadležnim za provedbu službenih kontrola u poduzimanju aktivnosti za izbjegavanje ili smanjenje rizika, što je protivno članku 19. stavku 4. Uredbe (EZ) br. 178/2002

14. ne pokrene postupak povlačenja hrane za životinje s tržišta ili ne obavijesti korisnike hrane za životinje o razlozima povlačenja hrane za životinje s tržišta ili ne opozove od korisnika proizvode koji su im već isporučeni za koje smatra ili ima razloga vjerovati ili ima saznanja da su nesigurni odnosno da ne udovoljavaju zahtjevima sigurnosti hrane za životinje, što je protivno članku 20. stavcima 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 178/2002

15. ne obavijesti Državni inspektorat o postupcima povlačenja hrane za životinje s tržišta ili opoziva proizvoda od korisnika ili Državnom inspektoratu ne dostavlja informacije o sljedivosti ili ne surađuje u poduzimanju aktivnosti, što je protivno članku 20. stavcima 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 178/2002

16. ne obavijesti bez odgode Državni inspektorat ako smatra ili ima razloga vjerovati da hrana za životinje ne udovoljava zahtjevima sigurnosti hrane za životinje ili ako ne obavještava Državni inspektorat o aktivnostima koje poduzima za sprječavanje rizika, što je protivno članku 20. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 178/2002

17. ne surađuje s Državnim inspektoratom u poduzimanju aktivnosti za izbjegavanje rizika, što je protivno članku 20. stavku 4. Uredbe (EZ) br. 178/2002

18. ne provede sve propisane mjere i radnje kojima se osigurava provedba hitnih mjera donesenih u skladu s člankom 53. Uredbe (EZ) br. 178/2002

19. ne provede sve propisane mjere i radnje kojima se osigurava provedba hitnih odnosno zaštitnih mjera donesenih u skladu s člankom 54. stavcima 1. i 3. Uredbe (EZ) br. 178/2002 i člankom 28. stavkom 2. ovoga Zakona

20. stavlja na tržište hranu podvrgnutu ionizirajućem zračenju koje je protivno članku 30. stavku 1. ovoga Zakona

21. ne prijavi nadležnom tijelu sve objekte u poslovanju s hranom za životinje pod njegovim nadzorom, a koji podliježu odobravanju u skladu s člankom 10. i člankom 11. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 183/2005

22. posluje u objektu koji nije odobren sukladno članku 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 141/2007

23. posluje s hranom za životinje u objektima koji nisu registrirani i/ili odobreni od strane nadležnog tijela i upisani u odgovarajuće upisnike sukladno članku 15. stavku 1. ovoga Zakona

24. uvozi hranu za životinje iz trećih zemalja protivno odredbama članka 23. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 183/2005

25. izvozi hranu za životinje u treće zemlje protivno odredbama članka 25. Uredbe (EZ) br. 183/2005

26. posluje u objektu koji nije odobren sukladno članku 6. Uredbe Komisije (EU) 2015/786

27. proizvodi, stavlja na tržište, prerađuje, miješa i/ili koristi u hranidbi životinja dodatke hrani za životinje i/ili premikse koji sadrže dodatke hrani za životinje protivno članku 3. stavku 1. točkama (a) , (b) i (c) Uredbe (EZ) br. 1831/2003

28. koristi u znanstvenoistraživačkim projektima dodatke hrani za životinje ili premikse koji sadrže dodatke hrani za životinje protivno članku 3. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1831/2003

29. postupa protivno članku 3. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 i stavlja na tržište dodatke hrani za životinje koji sadrže genetski modificirane organizme ili su proizvedeni od njih

30. koristi znanstvene i druge podatke iz dokumentacije priložene prilikom podnošenja zahtjeva za odobravanje dodataka hrani za životinje protivno članku 20. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1831/2003

31. proizvodi, stavlja na tržište, prerađuje, miješa i/ili koristi u hranidbi životinja premikse i dopunske krmne smjese protivno Prilogu IV. Uredbe (EZ) br. 1831/2003

32. postupa protivno članku 4. Uredbe (EZ) br. 767/2009 i stavlja na tržište hranu za životinje koja nije sigurna ili takvom hranom hrani životinje koje služe za proizvodnju hrane

33. primijeti ili na bilo koji drugi način bude upoznat sa zdravstvenom neispravnošću hrane za životinje kojom rukuje, a ne postupi sukladno članku 12. stavcima 4. i 5. Uredbe (EZ) br. 767/2009.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 660,00 do 1320,00 eura.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba obrtnik ili fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom od 2650,00 do 3980,00 eura.

Članak 38.

(1) Novčanom kaznom od 3980,00 do 9290,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. stavlja na tržište hranu koja je neprikladna za prehranu ljudi, osim hrane za specifične skupine i nove hrane, a što je protivno članku 14. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 178/2002 i članku 12. stavku 3. podstavcima 1. do 10. ovoga Zakona

2. ne osigura sljedivost hrane, hrane za životinje, životinja za proizvodnju hrane ili svake druge tvari koja je namijenjena ugradnji ili se može očekivati da će se ugraditi u hranu ili hranu za životinje u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije prema članku 18. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 178/2002

3. nije uspostavila sustave i postupke sljedivosti hrane ili hrane za životinje na način da je u mogućnosti identificirati svaku pravnu ili fizičku osobu koja ga opskrbljuje ili ga je opskrbljivala hranom, hranom za životinje, životinjama za proizvodnju hrane ili svakom drugom tvari koja je namijenjena ugradnji ili se može očekivati da će se ugraditi u hranu ili hranu za životinje, što je protivno članku 18. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 178/2002

4. nije uspostavila sustave i postupke sljedivosti hrane ili hrane za životinje na način da je u mogućnosti identificirati druge subjekte kojima je isporučena hrana ili hrana za životinje, što je protivno članku 18. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 178/2002

5. ne dostavi informacije ili dostavi netočne informacije ili ne omogući uvid u informacije vezano za sustave i postupke sljedivosti koje je zatražila osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola odnosno tijelo nadležno za provedbu službenih kontrola sukladno članku 18. stavcima 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 178/2002

6. ne označi ili na drugi način ne identificira hranu ili hranu za životinje kako bi se omogućila sljedivost sukladno članku 18. stavku 4. Provedbene uredbe Komisije (EZ) br. 178/2002

7. ne osigura sljedivost ili ne osigura informacije ili ne vodi evidencije o serijama sjemena namijenjenog za proizvodnju klica ili serijama klica u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije sukladno članku 3. stavku 1. Uredbe (EU) br. 208/2013

8. ne osigura sljedivost ili ne osigura informacije o hrani životinjskog podrijetla prema članku 3. stavku 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 931/2011

9. ne dostavi informacije ili dostavi netočne informacije subjektima u poslovanju s hranom kojima se hrana isporučuje sukladno članku 3. stavcima 1., 2. i 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 931/2011

10. ne dostavi informacije ili dostavi netočne informacije ili ne omogući uvid u informacije koje je zatražila osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola odnosno tijelo nadležno za provedbu službenih kontrola sukladno članku 3. stavku 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 931/2011

11. hranu podvrgava ionizirajućem zračenju u neodobrenom objektu protivno članku 31. stavku 1. ovoga Zakona

12. koristi pomoćnu tvar u procesu proizvodnje protivno članku 32. stavku 1. ovoga Zakona

13. stavlja na tržište pomoćnu tvar u procesu proizvodnje namijenjenu korištenju u proizvodnji hrane ili sastojaka hrane protivno članku 32. stavku 1. ovoga Zakona

14. označava, reklamira i prezentira hranu za životinje protivno članku 16. Uredbe (EZ) br. 178/2002 i članku 14. stavku 1. ovoga Zakona

15. ne prijavi nadležnom tijelu sve objekte u poslovanju s hranom za životinje pod njegovim nadzorom, a koji podliježu registraciji i ne dostavlja ažurne podatke, u skladu s člankom 9. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 183/2005

16. obavlja registriranu ili odobrenu djelatnost protivno članku 11. Uredbe (EZ) br. 183/2005

17. ne osigura primjenu općih higijenskih zahtjeva iz članka 4. Uredbe (EZ) br. 183/2005 koji se odnose na sve faze proizvodnje, prerade i distribucije hrane za životinje te na hranidbu životinja

18. ne postupa u skladu s člankom 5. stavcima 1., 2. i 5. Uredbe (EZ) br. 183/2005 o primjeni odredbi iz Priloga I., Priloga II. i Priloga III. Uredbe (EZ) br. 183/2005

19. ne postupa u skladu s člankom 5. stavkom 6. Uredbe (EZ) br. 183/2005 o nabavi i upotrebi hrane za životinje

20. ne uspostavi pisani postupak ili postupke koji se temelje na načelima sustava analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka sukladno članku 6. stavcima 1. i 3. Uredbe (EZ) br. 183/2005

21. ne postupi sukladno članku 12. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 i ne dostavi Europskoj komisiji svaki novi dostupni podatak koji bi mogao utjecati na procjenu sigurnosti prilikom korištenja dodataka hrani za životinje

22. stavlja na tržište dodatke hrani za životinje i/ili premikse koji sadrže dodatke hrani za životinje koji su označeni protivno članku 16. i članku 29. Uredbe (EZ) br. 767/2009

23. uzorkuje hranu za životinje za potrebe službenih kontrola protivno članku 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 152/2009

24. priprema uzorke i izražava rezultate provedenih analiza protivno članku 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 152/2009

25. analizira hranu za životinje protivno članku 3. Uredbe Komisije (EZ) br. 152/2009

26. za analizu nedopuštenih dodataka hrani za životinje koristi potvrdne metode protivne članku 5. Uredbe Komisije (EZ) br. 152/2009

27. postupi protivno članku 5. stavcima 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 767/2009 i ne osigura sve potrebne radnje radi povlačenja s tržišta zdravstveno neispravne hrane za životinje te ne omogući nadležnom tijelu uvid u sastav ili navedena svojstva hrane za životinje koju je ta osoba stavila na tržište

28. stavlja na tržište ili u proizvodnji hrane za životinje koristi tvari protivno članku 6. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 767/2009

29. proizvodi i/ili stavlja na tržište hranu za životinje protivno članku 8. stavcima 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 767/2009

30. stavlja na tržište hranu za životinje za posebne hranidbene namjene protivno članku 9. Uredbe (EZ) br. 767/2009

31. označava i/ili stavlja na tržište hranu za životinje označenu protivno članku 11. Uredbe (EZ) br. 767/2009

32. osobama ovlaštenim za provedbu službenih kontrola ne stavi na raspolaganje potrebne količine hrane i hrane za životinje kako bi se provelo uzorkovanje, a u svrhu provedbe službenih kontrola, te ne omogući provođenje nesmetanog nadzora i uvid u svu dokumentaciju, uključujući dokumentaciju u elektroničkom obliku (članak 33. stavak 4. ovoga Zakona)

33. ako ne uspostavi unutarnju sljedivost na razini svojeg objekta na način propisan člankom 33. stavkom 7. ovoga Zakona

34. ako obavlja uslugu pečenja mesa i mesnih proizvoda krajnjem potrošaču, a za to nema dokaze o podrijetlu robe uz poštivanje uvjeta kako je propisano člankom 33. stavkom 6. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 390,00 do 2650,00 eura.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba obrtnik ili fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom od 1320,00 do 2650,00 eura.

Članak 39.

(1) Novčanom kaznom od 660,00 do 1990,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. u maloprodajnom objektu stavi na tržište hranu namijenjenu pripremi za usluživanje ili je ponudi krajnjim potrošačima nakon datuma »upotrijebiti do« (članak 12. stavak 2. podstavak 3. ovoga Zakona)

2. u maloprodajnom objektu stavi na tržište hranu neprikladnu za prehranu ljudi zbog izmijenjenih senzorskih obilježja (članak 12. stavak 3. podstavak 1. ovoga Zakona)

3. u maloprodajnom objektu stavi na tržište hranu koja je neprikladna za prehranu ljudi jer se na temelju označavanja i/ili popratne dokumentacije ne može utvrditi da potječe iz odobrenih i/ili registriranih veterinarskih objekata (članak 12. stavak 3. podstavak 5. ovoga Zakona)

4. u maloprodajnom objektu stavi na tržište hranu koja je neprikladna za prehranu ljudi jer se na temelju označavanja i/ili popratne dokumentacije ne može utvrditi podrijetlo i/ili sljedivost (članak 12. stavak 3. podstavak 6. ovoga Zakona)

5. u maloprodajnom objektu stavlja na tržište hranu koja je neprikladna za prehranu ljudi zbog čuvanja izvan propisanih uvjeta (članak 12. stavak 3. podstavak 8. ovoga Zakona)

6. ne dostavi, na zahtjev nadležnog tijela, podatke o tvrdnjama u skladu s člankom 13. stavkom 1. (b) Uredbe (EZ) br. 767/2009

7. označava i/ili stavlja na tržište hranu za životinje označenu protivno člancima 13. do 21. Uredbe (EZ) br. 767/2009

8. stavlja na tržište hranu za životinje protivno članku 23. Uredbe (EZ) br. 767/2009

9. prilikom označavanja krmiva koristi podatke iz Uredbe Komisije (EU) br. 68/2013 protivno članku 24. stavku 5. Uredbe (EZ) br. 767/2009

10. postupi protivno članku 24. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 767/2009 i ne obavijesti predstavnike europskih sektora za krmivo o pojedinačnom krmivu koje prvi put stavlja na tržište, a koje nije navedeno u Uredbi Komisije (EU) br. 68/2013

11. za označavanje koristi vodiče i označi hranu za životinje protivno članku 25. stavku 4. Uredbe (EZ) br. 767/2009

12. ne osigura nadležnom tijelu uvid u primjenu načela sustava analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka sukladno članku 7. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 183/2005

13. ne dostavi, na zahtjev nadležnog tijela, jamstva u skladu s člankom 8. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 183/2005

14. ne dostavi obavijest o promjeni u roku od 30 dana od nastale promjene sukladno članku 15. stavku 6. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 130,00 do 260,00 eura.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba obrtnik ili fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom od 390,00 do 660,00 eura.

(4) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka pravna osoba može se kazniti na mjestu počinjenja prekršaja novčanom kaznom u iznosu od 330,00 eura.

(5) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka odgovorna osoba u pravnoj osobi može se kazniti na mjestu počinjenja prekršaja novčanom kaznom u iznosu od 60,00 eura.

(6) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba obrtnik ili fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost može se kazniti na mjestu počinjenja prekršaja novčanom kaznom u iznosu od 190,00 eura.

Prekršajne odredbe u slučaju nepoštivanja/kršenja odredbi u području ljekovite hrane za životinje

Članak 40.

(1) Novčanom kaznom od 6630,00 do 13.270,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. ne osigura posebne zahtjeve vezano za objekte i opremu u skladu s odjeljkom 1. Priloga I. Uredbe (EU) 2019/4

2. ne osigura posebne zahtjeve vezano za osoblje u skladu s odjeljkom 2. Priloga I. Uredbe (EU) 2019/4

3. ne ispuni posebne zahtjeve proizvodnje u skladu s odjeljkom 3. Priloga I. Uredbe (EU) 2019/4

4. ne osigura posebne zahtjeve kontrole kvalitete u skladu s odjeljkom 4. Priloga I. Uredbe (EU) 2019/4

5. ne osigura posebne zahtjeve skladištenja i prijevoza u skladu s odjeljkom 5. Priloga I. Uredbe (EU) 2019/4

6. ne osigura posebne zahtjeve za vođenje evidencije u skladu s odjeljkom 6. Priloga I. Uredbe (EU) 2019/4

7. ne uspostavi posebne zahtjeve vezano za sustave za pritužbe i opoziv proizvoda u skladu s odjeljkom 7. Priloga I. Uredbe (EU) 2019/4

8. ne osigura posebne zahtjeve vezano uz dodatne zahtjeve za pokretne mješaonice u skladu s odjeljkom 8. Priloga I. Uredbe (EU) 2019/4

9. isporučuje ljekovitu hranu za životinje i međuproizvode osobama koje nemaju dozvolu za obavljanje djelatnosti prometa na malo, ne isporučuje ih u skladu s važećim propisima, suprotno članku 4. stavku 3. Uredbe (EU) 2019/4

10. ne osigura da se ljekovita hrana za životinje i međuproizvodi proizvode u skladu s relevantnim uvjetima navedenima u članku 5. stavcima 1., 2. i 3. Uredbe (EU) 2019/4

11. prilikom proizvodnje ne osigura homogenu raspršenost veterinarsko-medicinskog proizvoda u ljekovitoj hrani za životinje ili u međuproizvodu u skladu s člankom 6. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/4

12. prilikom proizvodnje, skladištenja, prijevoza ili stavljanja na tržište ljekovite hrane za životinje ili međuproizvoda ne provede mjere za sprječavanje križne kontaminacije i ne poštuje najveće granice križne kontaminacije u skladu s člankom 7. stavcima 1., 3., 4. i 5. Uredbe (EU) 2019/4

13. proizvodi ili stavlja u promet ljekovitu hranu za životinje i međuproizvode za držatelje životinja prije izdavanja veterinarskog recepta u skladu s člankom 8. Uredbe (EU) 2019/4

14. nepravilno označi ljekovitu hranu za životinje i međuproizvode u skladu s člankom 9. stavcima 1., 2. i 3. Uredbe (EU) 2019/4

15. ne stavlja na tržište ljekovitu hranu za životinje i međuproizvode u zapečaćenim spremnicima ili zapakiranu u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/4

16. oglašava ljekovitu hranu za životinje i međuproizvode u suprotnosti s člankom 11. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) 2019/4

17. distribuira u promotivne svrhe ljekovitu hranu za životinje suprotno članku 11. stavcima 3., 4. i 5. Uredbe (EU) 2019/4

18. u trgovini i uvozu unutar Unije ne osigura da su veterinarsko-medicinski proizvodi koji se koriste za proizvodnju ljekovite hrane za životinje ili međuproizvoda, odobreni za uporabu u državi članici uporabe, u skladu s Uredbom (EU) 2019/6 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o veterinarsko-medicinskim proizvodima i stavljanju izvan snage Direktive 2001/82/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 4, 7. 1. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2019/6) odnosno člankom 12. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) 2019/4

19. proizvodi, skladišti, prevozi ili stavlja na tržište ljekovitu hranu za životinje i međuproizvode bez odobrenja objekata u skladu s člankom 13. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/4

20. pokretna mješaonica ne obavijesti nadležno tijelo države članice u kojoj namjerava proizvoditi i stavljati na tržište ljekovitu hranu za životinje, a koja nije država članica u kojoj je odobrena, u skladu s člankom 13. stavkom 4. Uredbe (EU) 2019/4

21. opskrbljuje ljekovitom hranom za životinje držatelje životinja bez veterinarskog recepta za ljekovitu hranu za životinje, suprotno članku 16. stavku 1. Uredbe (EU) 2019/4

22. izdaje veterinarski recept za ljekovitu hranu za životinje suprotno članku 16. stavcima 2., 6., 7., 8., 9. i 10. Uredbe (EU) 2019/4

23. ne koristi ljekovitu hranu za životinje samo za životinje za koje je izdan veterinarski recept za ljekovitu hranu za životinje, sukladno članku 17. stavku 1. Uredbe (EU) 2019/4

24. ne koristi ljekovitu hranu za životinje u skladu s veterinarskim receptom za ljekovitu hranu za životinje, ne poduzima mjere za sprječavanje križne kontaminacije i ne osigura ljekovitu hranu za životinje samo za one životinje koje su navedene na veterinarskom receptu za ljekovitu hranu za životinje, koristi ljekovitu hranu za životinje kojoj je istekao rok valjanosti, suprotno članku 17. stavku 2. Uredbe (EU) 2019/4

25. ne koristi ljekovitu hranu za životinje koja sadrži antimikrobne veterinarsko-medicinske proizvode u skladu s člankom 107. Uredbe (EU) 2019/6 i člankom 17. stavkom 3. Uredbe (EU) 2019/4

26. koristi ljekovitu hranu za životinje koja sadrži imunološke veterinarsko-medicinske proizvode suprotno članku 110. Uredbe (EU) 2019/6 i ne koristi je na temelju recepta izdanog u skladu s člankom 16. stavkom 3. Uredbe (EU) 2019/4, suprotno članku 17. stavku 4. Uredbe (EU) 2019/4

27. ne koristi ljekovitu hranu za životinje koja sadrži antiparazitike, na temelju recepta izdanog u skladu s člankom 16. stavkom 4. Uredbe (EU) 2019/4, sukladno članku 17. stavku 5. Uredbe (EU) 2019/4

28. prilikom primjene ljekovite hrane za životinje ne osigura poštivanje karencije navedene u veterinarskom receptu za ljekovitu hranu za životinje u skladu s člankom 17. stavkom 6. Uredbe (EU) 2019/4

29. ne vodi evidenciju u skladu s člankom 108. Uredbe (EU) 2019/6 i ne čuva evidenciju najmanje pet godina od datuma primjene ljekovite hrane za životinje u skladu s člankom 17. stavkom 7. Uredbe (EU) 2019/4

30. ne osigura prikupljanje ili uklanjanje neiskorištenih proizvoda ili proizvoda kojima je istekao rok valjanosti sukladno članku 18. stavku 8. podstavcima 1. i 2. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 2650,00 do 3980,00 eura.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba obrtnik ili fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom od 1320,00 do 2650,00 eura.

(4) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka odgovorna osoba u pravnoj osobi može se kazniti na mjestu počinjenja prekršaja novčanom kaznom u iznosu od 130,00 eura.

(5) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba obrtnik ili fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost može se kazniti na mjestu počinjenja prekršaja novčanom kaznom u iznosu od 130,00 eura.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Započeti postupci

Članak 41.

(1) Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o hrani (»Narodne novine«, br. 81/13., 14/14., 30/15. i 115/18.) .

(2) Postupci registracije i odobravanja subjekata u poslovanju s hranom za životinje i postupci službenih kontrola u području hrane i hrane za životinje koji su započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13., 148/13., 115/18., 52/21., 83/22. i 152/22.) .

(3) Rok za dostavu popunjene Izjave iz Priloga ovoga Zakona je 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Donošenje provedbenih propisa

Članak 42.

(1) Ministar nadležan za poljoprivredu donijet će u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona pravilnike iz članka 15. stavka 8., članka 16. stavka 6., članka 17. stavka 18., članka 20. stavka 5., članka 22. stavka 5. i članka 33. stavka 8. ovoga Zakona.

(2) Ministar nadležan za poljoprivredu donijet će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona pravilnike iz članka 14. stavka 4. i članka 18. stavka 9. ovoga Zakona.

(3) Ministar nadležan za zdravstvo donijet će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona pravilnik iz članka 30. stavka 2. ovoga Zakona.

(4) Ministar nadležan za zdravstvo donijet će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona pravilnik iz članka 32. stavka 2. ovoga Zakona.

(5) Glavni državni inspektor donijet će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona pravilnike iz članka 24. stavka 5., članka 25. stavka 4. i članka 26. stavka 6. ovoga Zakona.

Propisi koji ostaju na snazi

Članak 43.

Do stupanja na snagu propisa iz članka 42. ovoga Zakona ostaju na snazi:

– Pravilnik o hrani podvrgnutoj ionizirajućem zračenju (»Narodne novine«, br. 38/08.)

– Pravilnik o registraciji i odobravanju objekata u kojima posluju subjekti u poslovanju s hranom za životinje (»Narodne novine«, br. 72/08.)

– Pravilnik o izdavanju znanstvenog mišljenja i pružanju znanstvene i tehničke pomoći (»Narodne novine«, br. 130/09.)

– Pravilnik o pravilima uspostave nacionalne mreže institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje (»Narodne novine«, br. 43/10.)

– Pravilnik o ljekovitoj hrani za životinje (»Narodne novine«, br. 120/11.)

– Pravilnik o oznakama ili znakovima koji određuju seriju ili lot kojem hrana pripada (»Narodne novine«, br. 26/13.)

– Pravilnik o kategorijama krmiva koje se koriste za označavanje hrane za kućne ljubimce (»Narodne novine«, br. 36/13.)

– Pravilnik o sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (»Narodne novine«, br. 155/13.)

– Pravilnik o registraciji poljoprivrednika koji posluju s hranom za životinje (»Narodne novine«, br. 24/16. i 16/17.)

– Pravilnik o sigurnosti hrane za životinje (»Narodne novine«, br. 102/16. i 60/20.)

– Pravilnik o pomoćnim tvarima u procesu proizvodnje (»Narodne novine«, br. 98/18.)

– Popis institucija uključenih u nacionalnu mrežu institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje (»Narodne novine«, br. 138/12.) .

Prestanak važenja propisa

Članak 44.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

– Zakon o hrani (»Narodne novine«, br. 81/13., 14/14., 30/15. i 115/18.)

– u članku 2. stavku 1. točke 4., 7., 14., 18., 22., 24. i 29. te naslovi iznad članaka i članci 94., 95., 96., 97., 171., 172. i 173. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13., 148/13., 115/18. 52/21., 83/22. i 152/22.)

– Članak 10. Pravilnika o hrani podvrgnutoj ionizirajućem zračenju (»Narodne novine«, br. 38/08.)

– Pravilnik o dozvoljenom udjelu eruka kiseline u uljima i mastima (»Narodne novine«, br. 70/08. i 86/08. – ispravak)

– Pravilnik o kontroli kakvoće soje, suncokreta i uljane repice u otkupu (»Narodne novine«, br. 88/10., 93/10. i 78/11.)

– Naredba o privremenim mjerama u odnosu na sadržaj aflatoksina M1 u mliječnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 39/13.)

Stupanje na snagu

Članak 45.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/22-01/157
Zagreb, 8. veljače 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

PRILOG

IZJAVA SUBJEKTA U POSLOVANJU S LJEKOVITOM HRANOM ZA ŽIVOTINJE

1. PODACI O SUBJEKTU I OBJEKTU

(sve podatke upisati velikim tiskanim slovima)

NAZIV SUBJEKTA U POSLOVANJU S HRANOM ZA ŽIVOTINJE

(naziv tvrtke, obrta ili poljoprivrednog gospodarstva (PG)):

__________________________________________________

OIB _______________________________________________

MIBPG za PG: _______________________________________

Županija ___________________________________________

Adresa: ____________________________________________

Mjesto i poštanski broj: ________________________________

Telefon/e-pošta: ______________________________________

NAZIV OBJEKTA: ____________________________________

Odobreni broj:_______________________________________

Adresa: ____________________________________________

Županija: ___________________________________________

Mjesto i poštanski broj: ________________________________

2. DJELATNOSTI koje se obavljaju u objektu u smislu članka 13. Uredbe (EU) 2019/4

(označiti znakom X djelatnost koja se obavlja u objektu kojem je izdano rješenje za ljekovitu hranu za životinje)

VRSTA DJELATNOSTI
SKLADIŠTENJE LJEKOVITE HRANE ZA ŽIVOTINJE
PRIJEVOZ LJEKOVITE HRANE ZA ŽIVOTINJE
STAVLJANJE NA TRŽIŠTE LJEKOVITE HRANE ZA ŽIVOTINJE
PROIZVODNJA LJEKOVITE HRANE ZA ŽIVOTINJE RADI STAVLJANJA NA TRŽIŠTE
PROIZVODNJA LJEKOVITE HRANE ZA ŽIVOTINJE ZA POTREBE VLASTITOG PG-a

3. IZJAVA subjekta u poslovanju s ljekovitom hranom za životinje:

Izjavljujem da objekt naveden u točki 1. ove Izjave udovoljava uvjetima propisanim poglavljem II. Uredbe 2019/4 EU.

ODGOVORNA OSOBA subjekta u poslovanju s hranom za životinje ili nositelj PG-a

Ime i prezime, prebivalište i adresa stanovanja odgovorne osobe:

__________________________________________________

__________________________________________________

OIB, broj osobne iskaznice: _____________________________

Mjesto i datum: ______________________________________

Vlastoručni potpis odgovorne osobe: ______________________