Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra kulturnih dobara Republike Hrvatske

NN 19/2023 (17.2.2023.), Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra kulturnih dobara Republike Hrvatske

Ministarstvo kulture i medija

328

Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 69/99, 151/03, 157/03, Ispravak, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22) ministrica kulture i medija donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i način vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Registar) te način upisa u Registar, utvrđivanje svojstva kulturnog dobra, proglašenje kulturnog dobra od nacionalnog značenja, preventivna zaštita dobara, evidencija dobara od lokalnog značenja i utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra te propisuje potrebna dokumentacija.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 2.

(1) Registar vodi ministarstvo nadležno za kulturu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) elektronički.

(2) Sastavni dio Registra iz stavka 1. ovog članka prema posebnim zakonima su i:

– evidencije arhivskog gradiva za koje je utvrđeno svojstvo kulturnog dobra Hrvatskog državnog arhiva

– inventarne knjige muzejskih predmeta javnih muzeja

– katalozi kulturnih dobara Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

– katalozi javnih knjižnica i knjižnica u sastavu pravnih osoba kojima su osnivači Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe u njihovu pretežitom vlasništvu za knjižničnu građu za koju je propisan ili utvrđen status kulturnog dobra.

(3) Na podatke koji se unose u Registar primjenjuju se propisi o zaštiti osobnih podataka.

Članak 3.

(1) U Registar se upisuju kulturna dobra po vrstama – nepokretno, pokretno i nematerijalno kulturno dobro – i prema postupku uspostavljanja zaštite – utvrđivanjem svojstva kulturnog dobra, utvrđivanjem svojstva kulturnog dobra od nacionalnog značenja i preventivnom zaštitom dobra.

(2) Registar čine sljedeće liste:

– Lista zaštićenih kulturnih dobara

– Lista kulturnih dobara nacionalnog značenja

– Lista preventivno zaštićenih dobara.

(3) Pored lista navedenih u stavku 2. ovog članka Registar sadrži i Evidenciju dobara od lokalnog značenja.

(4) Za svako upisano kulturno dobro, kulturno dobro od nacionalnog značenja i preventivno zaštićeno dobro vodi se zbirka isprava.

II. VOĐENJE REGISTRA

Članak 4.

(1) Registar mora osigurati autentičnost zapisa.

(2) Upisi, brisanja i upisi promjena u Registru obavljaju se na temelju rješenja Ministarstva, osim u slučajevima kada je drugačije propisano posebnim zakonima i ovim Pravilnikom.

(3) Podatci u Registru čuvaju se trajno, a Ministarstvo je dužno osigurati pohranu i zaštitu podataka sukladno važećim propisima.

(4) Svi elektronički podatci koji se unose u Registar čuvaju se u skladu s pravilima informacijske sigurnosti.

(5) Sve promjene i ispravke kao i poslove objave i upravljanja podatcima u Registru obavljaju osobe koje je ovlastio čelnik uprave nadležne za poslove vođenja Registra.

III. SADRŽAJ REGISTRA

Članak 5.

Registar sadržava opće i posebne podatke o kulturnom dobru, kulturnom dobru od nacionalnog značenja, preventivno zaštićenom dobru, dobru od lokalnog značenja, podatke o upisu u Registar i podatke koji se javno objavljuju na mrežnim stranicama.

Članak 6.

(1) Za svako kulturno dobro ili preventivno zaštićeno dobro u Registar se unosi jedan registarski zapis koji sadržava sljedeće osnovne podatke:

a) naziv

b) mjesto (županija, općina, grad, mjesto, lokalitet, adresa, topografski naziv)

c) vrstu (nepokretno, pokretno, nematerijalno)

d) klasifikaciju u Registru:

– nepokretno: pojedinačno zaštićeno, kulturnopovijesna cjelina, kulturni krajolik, arheološko

nalazište/zona

– pokretno: pojedinačno/zbirno

– nematerijalno

e) vrijeme nastanka (dataciju), autora, opis

f) ime i prezime, odnosno naziv i adresu vlasnika, korisnika, imatelja

g) stanje

h) sustav mjera zaštite

i) karakterističnu fotografiju.

(2) Uz osnovne podatke u registarski zapis s obzirom na vrstu kulturnog dobra unose se i sljedeći posebni podatci:

a) za nepokretna kulturna dobra unose se katastarske općine i katastarske čestice unutar granica kulturnog dobra, iznimno za kulturne krajolike granice se mogu utvrditi opisno, a za podvodna arheološka nalazišta i zone navođenjem georeferenciranih točaka/koordinata koje se ucrtavaju na digitalni katastarski plan, a on je sastavni dio Registra;

b) za pokretna kulturna dobra:

– mjesto smještaja, vrsta pokretnog kulturnog dobra (slika, umjetnički predmet ili drugo), materijal, tehnika i dimenzije

– popis/katalog i broj predmeta u zbirci s osnovnim podatcima za svaki predmet unutar zbirke (naziv, dimenzije, materijal, autor, fotografija);

c) za nematerijalna kulturna dobra:

– područje rasprostranjenosti

– popis nositelja.

(3) Registarski zapis kulturnog dobra uz osnovne i posebne podatke o kulturnom dobru obuhvaća i sljedeće upisne podatke:

a) oznaku liste na koju je dobro upisano (Z – zaštićena kulturna dobra, N – kulturna dobra od nacionalnog značenja, P – preventivno zaštićena dobra)

b) oznaku evidencije (L – evidencija dobara od lokalnog značenja, B – brisano iz Registra)

c) redni broj upisa, datum upisa, datum isteka preventivne zaštite

d) naziv nadležnog tijela

e) broj i datum rješenja na temelju kojeg se obavlja upis, izmjena upisa, odnosno brisanje iz Registra

f) podatke o izvršnosti i pravomoćnosti rješenja na temelju kojih je izvršen upis, izmjena upisa ili brisanje iz Registra

g) datum zabilježbe nepokretnog kulturnoga dobra u zemljišnoknjižnom odjelu nadležnog suda

h) datum upisa na Listu svjetske baštine, Listu ugrožene svjetske baštine, Reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, Listu nematerijalne kulturne baštine kojoj je potrebna hitna zaštita, Registar dobrih praksi očuvanja nematerijalne kulturne baštine svijeta

i) podatke o žalbenom postupku / upravnom sporu

j) poveznice s drugim vrstama zaštićenih kulturnih dobara te eventualne dodatne upise – obrazloženja za upis na drugu listu Registra ili brisanje s liste.

(4) Za svako kulturno dobro uz registarski zapis u Registru vodi se i zbirka isprava koja se trajno čuva, a sadržava:

a) rješenja na temelju kojih odjel nadležan za poslove registra obavlja upise, izmjene upisa, odnosno brisanja iz Registra

b) dokumentaciju podnesenu uz prijedlog za donošenje rješenja.

(5) Odredbe ovog članka odgovarajuće se primjenjuju i na preventivno zaštićeno dobro.

IV. UTVRĐIVANJE SVOJSTVA KULTURNOG DOBRA

Članak 7.

Čelnik uprave nadležne za zaštitu kulturne baštine Ministarstva donosi rješenje o utvrđivanju svojstva nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog dobra na temelju podnesenog prijedloga i priložene dokumentacije nadležnog tijela ili po službenoj dužnosti te stručnog vrednovanja nadležnog stručnog povjerenstva iz članka 8. ovog Pravilnika.

Članak 8.

(1) Stručno vrednovanje prijedloga za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra obavljaju nadležna stručna povjerenstva.

(2) Stručno povjerenstvo nadležno za vrednovanje svojstva pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara ima neparan broj članova koje imenuje čelnik uprave nadležne za zaštitu kulturne baštine iz redova odgovarajućih struka iz područja zaštite kulturne baštine, a administrativne stručne poslove za ovo stručno povjerenstvo obavlja stručna služba nadležna za poslove vođenja Registra.

(3) Stručno povjerenstvo nadležno za vrednovanje svojstva nematerijalnih kulturnih dobara ima neparan broj članova koje imenuje čelnik uprave nadležne za zaštitu kulturne baštine, od kojih se jedan imenuje iz reda stručnih djelatnika Ministarstva, a ostali članovi iz odgovarajućih struka iz područja nematerijalne kulturne baštine, a administrativne stručne poslove za ovo stručno povjerenstvo obavlja stručna služba nadležna za nematerijalnu kulturnu baštinu.

(4) Stručno povjerenstvo nadležno za vrednovanje kulturnih dobara od nacionalnog značenja za Republiku Hrvatsku imenuje ministar nadležan za kulturu (u daljnjem tekstu: ministar) iz redova istaknutih stručnjaka iz područja kulturne baštine, a administrativne stručne poslove za ovo stručno povjerenstvo obavlja stručna služba nadležna za poslove vođenja Registra.

(5) Stručna povjerenstva donose poslovnik o svojem radu.

Članak 9.

(1) Prijedlog rješenja za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra sadržava:

a) naziv, mjesto, adresu, mjesto čuvanja (za pokretna kulturna dobra), područje rasprostranjenosti (za nematerijalna)

b) podatke o vlasniku, korisniku/korisnicima, odnosno imatelju/imateljima te popis nositelja očuvanja s adresnim podatcima (za nematerijalna kulturna dobra)

c) podatke o autoru i dataciji

d) sažeti opis s obrazloženjem svojstava

e) vrednovanje

f) sustav mjera zaštite

g) za nepokretna kulturna dobra dodatno se navode: popis svih katastarskih čestica i katastarskih općina unutar granica kulturnog dobra, osim za kulturne krajolike i podvodna arheološka nalazišta/zone, kod kojih se granice mogu odrediti opisno (vodotoci, ceste, pruge i drugo), navođenjem rubnih katastarskih čestica i katastarskih općina, odnosno georeferenciranim točkama/koordinatama

h) za pokretna kulturna dobra navode se materijal, tehnika i dimenzije predmeta, a kod zbirki/inventara broj predmeta, vrsta predmeta, podrijetlo zbirke i za svaki predmet osnovni podatci i fotografija.

(2) Obvezna dokumentacija uz prijedlog za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra jest i dokaz o vlasništvu/posjedu/imatelju nepokretnog i pokretnog kulturnoga dobra, izvod iz katastarskog plana, osnovna fotodokumentacija te video ili audiodokumentacija s podatcima o autoru za nematerijalna kulturna dobra, gdje je primjenjivo.

(3) Za nepokretna kulturna dobra uz prijedlog se prilaže:

a) elaborat o utvrđivanju svojstva pojedinačnog nepokretnog kulturnog dobra

b) elaborat o utvrđivanju svojstva kulturnopovijesne cjeline

c) elaborat o utvrđivanju svojstva kulturnog krajolika

d) elaborat o utvrđivanju svojstva arheološkog nalazišta/zone.

(4) Za pokretna kulturna dobra uz prijedlog se prilaže elaborat o utvrđivanju svojstva pokretnog kulturnog dobra.

(5) Za nematerijalna kulturna dobra uz prijedlog se prilaže ispunjeni prijavni obrazac preuzet s mrežnih stranica Ministarstva te osnovna fotodokumentacija i ostala video ili audiodokumentacija s podatcima o autoru.

(6) Neće se razmatrati prijedlog za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra koji ne sadržava dokumentaciju propisanu prethodnim stavcima.

(7) Elaborat iz stavka 3. ovog članka, prema obrascu koji se objavljuje na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za poslove kulture, sadržava:

1. administrativne podatke

2. identifikacijske podatke; sažeti opis spomenika/lokaliteta; sažeti opis povijesnog razvoja i evolucije spomenika/lokaliteta od najranijeg razdoblja pa do danas

3. stanje

4. vrednovanje

5. značenje međunarodno, nacionalno, regionalno

6. rizike

7. sustav mjera zaštite; konzervatorski pristup; razinu intervencije; mjere zaštite

8. dokumentaciju: fotodokumentaciju, grafičke prikaze, arhivsku dokumentaciju.

Članak 10.

Prijedlog za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra od nacionalnog značenja za Republiku Hrvatsku pripremaju nadležne uprave Ministarstva na temelju prethodno utvrđenog svojstva kulturnog dobra te vrednovanja stručnog povjerenstva nadležnog za vrednovanje kulturnih dobara od nacionalnog značenja.

V. UTVRĐIVANJE PREVENTIVNE ZAŠTITE DOBRA

Članak 11.

(1) Preventivna zaštita dobra utvrđuje se za nepokretna, pokretna i nematerijalna dobra, uključujući ona u sustavu arhivske, knjižnične i muzejske djelatnosti, rješenjem koje priprema i donosi nadležno tijelo iz članka 6. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara na temelju prijave podnesene u skladu s člankom 4. stavkom 3. toga Zakona ili po službenoj dužnosti.

(2) U rješenju iz stavka 1. ovog članka, pored dijelova propisanih posebnim propisom, obvezno se navode i prilažu:

a) osnovni identifikacijski podatci o dobru (mjesto, adresa, naziv, katastarske čestice i općine, vlasništvo, korisnik, odnosno imatelj, materijal, dimenzije, tehnika, autor, datacija)

b) sažeti opis dobra

c) sažeto obrazloženje pretpostavljenih svojstava dobra

d) sustav mjera zaštite

e) rok na koji se određuje preventivna zaštita

f) izvod iz katastarskog plana s ucrtanim granicama zaštite za nepokretna dobra

g) popis/katalog predmeta za pokretna dobra

h) popis nositelja za nematerijalna dobra.

(3) Prije donošenja rješenja iz stavka 1. ovog članka nadležno tijelo dužno je dostaviti čelniku uprave za zaštitu kulturne baštine prijedlog rješenja radi stručne provjere uvjeta propisanih odredbom stavka 2. ovog članka.

VI. UTVRĐIVANJE PRESTANKA SVOJSTVA KULTURNOG DOBRA

Članak 12.

(1) Ako kulturno dobro izgubi svojstva radi kojih je zaštićeno, Ministarstvo donosi rješenje o prestanku svojstva kulturnog dobra, na temelju kojega se kulturno dobro briše iz Registra.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovog članka donosi čelnik uprave nadležne za zaštitu kulturne baštine po prijedlogu nadležnog stručnog povjerenstva iz članka 8. ovog Pravilnika i pribavljenom mišljenju Hrvatskog vijeća za kulturna dobra.

(3) Rješenje iz stavka 2. ovoga članka za knjižničnu građu i arhivsko gradivo donosi se na prijedlog Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu odnosno Hrvatskog državnog arhiva i pribavljenog mišljenja Hrvatskog vijeća za kulturna dobra.

Članak 13.

Nadležno tijelo u postupku utvrđivanja prestanka svojstva kulturnog dobra prilaže:

a) analizu stanja s detaljnim obrazloženjem o razlozima brisanja iz Registra

b) fotodokumentaciju

c) kartografski prikaz granica nepokretnog kulturnog dobra.

VII. OBJAVA UPISA U REGISTAR

Članak 14.

(1) Podatci o kulturnim dobrima, kulturnim dobrima nacionalnog značenja i preventivno zaštićenim dobrima objavljuju se na mrežnim stranicama Ministarstva u pregledniku Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske.

(2) Prostorni podatci o nepokretnim kulturnim dobrima objavljuju se i u sustavu Geoportal kulturnih dobara Republike Hrvatske na mrežnim stranicama Ministarstva te su dostupni korisnicima putem mrežnih usluga pregleda i preuzimanja.

(3) Podatci o pokretnim kulturnim dobrima u privatnom vlasništvu ne objavljuju se na mrežnim stranicama Ministarstva.

(4) Evidencija dobara od lokalnog značenja javno se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva.

(5) Skup podataka iz stavka 1. ovog članka obuhvaća:

– naziv kulturnog dobra

– listu i registarski broj

– status zaštite

– vrstu kulturnog dobra

– klasifikaciju

– dataciju

– autora

– lokacijske podatke (adresu, naselje, grad/općinu, županiju)

– nadležni KO odjel

– opis kulturnog dobra

– karakterističnu fotografiju.

(6) Skup podataka iz stavka 4. ovog članka sadržava:

– broj upisa na L-listu

– naziv dobra od lokalnog značenja

– lokacijske podatke (adresu, naselje, grad/općinu, županiju)

– vrstu dobra

– opis.

VIII. UPIS ARHIVSKOG GRADIVA U REGISTAR

Članak 15.

(1) Postupak utvrđivanja svojstva kulturnog dobra za arhivsko gradivo provodi Hrvatski državni arhiv, koji donosi rješenje o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra za arhivsko gradivo.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovog članka donosi se po službenoj dužnosti ili na prijedlog područnog državnog arhiva, uz prethodno pozitivno mišljenje stručnog povjerenstva, sukladno propisima kojima se uređuje arhivsko gradivo i arhivi te zaštita i očuvanje kulturnih dobara.

(3) Hrvatski državni arhiv općim aktima detaljnije uređuje proces vrednovanja arhivskog gradiva te rad i sastav stručnog povjerenstva iz stavka 2. ovog članka.

(4) Hrvatski državni arhiv vodi Evidenciju arhivskog gradiva za koje je utvrđeno svojstvo kulturnog dobra.

(5) Rješenje o prestanku svojstva kulturnog dobra za arhivsko gradivo donosi se sukladno članku 12. ovog Pravilnika.

IX. UPIS KNJIŽNIČNE GRAĐE U REGISTAR

Članak 16.

(1) Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu rješenjem utvrđuje svojstvo kulturnog dobra za knjižničnu građu uz prethodno pozitivno mišljenje stručnog povjerenstva sukladno propisima koji uređuju knjižničnu djelatnost i zaštita i očuvanje kulturnih dobara.

(2) Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu općim aktima detaljnije uređuje način vrednovanja knjižnične građe, rad i sastav stručnog povjerenstva te upis u katalog kulturnih dobara Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

(3) Upute i obrasci za podnošenje prijedloga za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra za knjižničnu građu dostupni su na mrežnim stranicama Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

(4) Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu vodi katalog kulturnih dobara za knjižničnu građu za koju je utvrđeno svojstvo kulturnog dobra, a koji je sastavni dio Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske.

(5) Katalozi javnih knjižnica i knjižnica u sastavu pravnih osoba kojima su osnivači Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe u njihovu pretežitom vlasništvu u koje je upisana knjižnična građa nastala do 1850. godine te katalog Croatice nacionalne zbirke knjižnične građe sastavni su dio Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske.

(6) Rješenje o prestanku svojstva kulturnog dobra za knjižničnu građu donosi se sukladno članku 12. ovog Pravilnika.

X. UPIS U INVENTARNE KNJIGE MUZEJSKIH PREDMETA I MUZEJA

Članak 17.

(1) Muzejski predmet i muzejska zbirka upisom u inventarnu knjigu muzejskih predmeta javnog muzeja stječu status kulturnog dobra, a inventarna knjiga muzejskih predmeta javnog muzeja sastavni je dio Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske.

(2) O statusu kulturnog dobra za predmete upisane u inventarnu knjigu muzejskih predmeta ravnatelj ili voditelj muzeja izdaje pisanu potvrdu uz navođenje inventarne oznake muzejskog predmeta.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 89/11 i 130/13).

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-08/23-01/0296

Urbroj: 532-02-03-01/1-23-1

Zagreb, 9. veljače 2023.

Ministrica
dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r.