Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika pučkog pravobranitelja

NN 19/2023 (17.2.2023.), Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika pučkog pravobranitelja

Pučki pravobranitelj

337

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o pučkom pravobranitelju (»Narodne novine«, broj 76/12), a u vezi s člankom 41. stavkom 1. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (»Narodne novine«, broj 46/22), pučka pravobraniteljica donosi

POSLOVNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA PUČKOG PRAVOBRANITELJA

Članak 1.

(1) U Poslovniku pučkog pravobranitelja (»Narodne novine«, broj 99/13, 100/20) iznad članka 10.a dodaje se podnaslov koji glasi »Služba za zaštitu prijavitelja nepravilnosti«.

(2) Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Sukladno ovlastima propisanim posebnim zakonom, Služba za zaštitu prijavitelja nepravilnosti:

– vodi evidenciju o svakoj zaprimljenoj prijavi nepravilnosti,

– u razumnom roku i na siguran način prosljeđuje prijave o nepravilnostima tijelima ovlaštenim za postupanje prema sadržaju prijave,

– prosljeđuje informacije iz prijave nepravilnosti nadležnim institucijama, tijelima, uredima ili agencijama Europske unije radi provođenja daljnje istrage, ako je tako predviđeno pravom Europske unije ili nacionalnim pravom,

– daje opće pravne informacije o postupcima prijavljivanja i javnog razotkrivanja nepravilnosti te o zaštiti prava u skladu s posebnim zakonom kojim je uređeno prijavljivanje nepravilnosti i zaštita prava prijavitelja nepravilnosti,

– priprema nacrt općih informacija o primitku prijava i daljnjem postupanju na temelju njih te druge opće informacije relevantne za podnošenje prijava i zaštitu prava prijavitelja nepravilnosti koje se objavljuju na mrežnim stranicama pučkog pravobranitelja, u zasebnom, lako prepoznatljivom i lako dostupnom odjeljku,

– čuva identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno nacionalnom pravu ili prijavitelj pristane na otkrivanje tih podataka,

– prikuplja podatke o prijavama nepravilnosti zaprimljenim od strane povjerljivih osoba,

– izrađuje nacrte optužnih prijedloga i drugih podnesaka te obavlja druge radnje u prekršajnim postupcima koje pokreće pučki pravobranitelj,

– izrađuje nacrte podnesaka te obavlja druge radnje u postupcima u kojima se pučki pravobranitelj može uključiti kao umješač na strani prijavitelja nepravilnosti,

– obavlja i druge poslove po nalogu pučkog pravobranitelja.«

Članak 2.

(1) U podnaslovu iznad članka 19. iza riječi »pritužbe« dodaju se riječi »i prijave nepravilnosti«.

(2) U stavku 3. riječi »štetnih radnji« zamjenjuju se riječima »osvete, pokušaja osvete ili prijetnje osvetom«, a zarez iza riječi »povrjeđuju« i preostali dio rečenice do točke brišu se.

Članak 3.

U podnaslovu iznad članka 21., iza riječi »pritužbe« dodaju se riječi »i prijave nepravilnosti«, a tekst članka mijenja se i glasi:

»(1) Pritužba pučkom pravobranitelju može se podnijeti neposredno u pisanom obliku, poslati poštom, dostaviti u elektroničkom obliku ili usmeno izjaviti na zapisnik.

(2) Prijava nepravilnosti može se podnijeti u pisanom ili usmenom obliku, pri čemu:

– pisani oblik uključuje svaki oblik komunikacije koji osigurava pisani zapis,

– usmeno prijavljivanje je moguće telefonom ili drugim raspoloživim sustavima glasovnih poruka, a na zahtjev prijavitelja nepravilnosti i fizičkim sastankom u razumnom roku.

(3) Prijava nepravilnosti podnesena u usmenom obliku može se evidentirati na jedan od sljedećih načina:

– zvučnim zapisom razgovora u trajnom i dostupnom obliku, ili

– potpunim i točnim prijepisom razgovora koji izrađuju službenici odgovorni za postupanje s prijavom nepravilnosti.

(4) U slučaju iz stavka 3. točka 2. službenici odgovorni za postupanje s prijavom nepravilnosti ponudit će prijavitelju mogućnost provjere i ispravka prijepisa razgovora, kao i mogućnost potvrde točnosti potpisom.«

Članak 4.

(1) U članku 22. stavku 1. iza riječi »pritužbe« dodaju se riječi »i prijave nepravilnosti«.

(2) Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Ako prijavu nepravilnosti zaprime službenici ili namještenici Ureda pučkog pravobranitelja koji nisu nadležni za postupanje s prijavama, dužni su bez odgode i bez izmjena prijavu proslijediti službenicima nadležnima za postupanje po prijavama nepravilnosti, uz zaštitu identiteta prijavitelja i prijavljene osobe te podataka iz prijave.«

(3) Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 5.

(1) Podnaslov iznad članka 23. mijenja se i glasi »Postupanje s nerazumljivim i nepotpunim pritužbama te prijavama nepravilnosti«.

(2) U stavku 1. iza riječi »pritužba« dodaju se riječi »ili prijava nepravilnosti«.

(3) Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ako je pritužba ili prijava nepravilnosti nerazumljiva ili nepotpuna, pučki pravobranitelj pozvat će pritužitelja odnosno prijavitelja nepravilnosti da u roku ne dužem od 30 dana pritužbu odnosno prijavu nepravilnosti uredi ili nadopuni.«

(4) U stavku 3. iza riječi »pritužitelj« dodaju se riječi »ili prijavitelj nepravilnosti«, a iza riječi »pritužbe« dodaju se riječi »odnosno prijave nepravilnosti«.

Članak 6.

(1) U podnaslovu iznad članka 24. riječ »pritužba« zamjenjuje se riječju »pritužbom« iza koje se dodaju riječi »ili prijavom nepravilnosti«.

(2) Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Ako prijavitelj nepravilnosti ponovno podnese prijavu koja ne sadrži značajne nove informacije o povredama u odnosu na prethodnu prijavu u vezi s kojom su relevantni postupci okončani, a daljnje postupanje nije opravdano novim pravnim ili činjeničnim okolnostima, pučki pravobranitelj može obustaviti postupak.«

(3) Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. te se mijenja i glasi:

»(3) Pučki pravobranitelj obavijestit će podnositelja pritužbe ili prijavitelja nepravilnosti o razlozima iz stavka 1. i 2. ovoga članka zbog kojih njegovu pritužbu ili prijavu smatra riješenom stvari.«

Članak 7.

(1) U podnaslovu iznad članka 25. iza riječi »pritužbi« dodaju se riječi »ili prijavi nepravilnosti«.

(2) Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Po zaprimanju prijave nepravilnosti pučki pravobranitelj može:

– nakon izvršene procjene, odlučiti da je prijavljena nepravilnost očito neznatna te da ne zahtijeva daljnje postupanje,

– u slučaju velikog priljeva prijava, dati prednost prijavama o teškim nepravilnostima ili o nepravilnostima glede ključnih odredaba obuhvaćenih područjem primjene posebnog zakona.«

Članak 8.

U članku 28. stavku 2. iza riječi »podnositelju pritužbe« dodaje se zarez i riječi »odnosno prijavitelju nepravilnosti«.

Članak 9.

U članku 31. stavku 1. iza riječi »zaprimljenih pritužbi,« dodaju se riječi »prijava nepravilnosti«.

Članak 10.

Ovaj Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika pučkog pravobranitelja, nakon potvrđivanja od strane Hrvatskog sabora, objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

Broj: P.P.U.-31-1-78/22-14

Zagreb, 15. lipnja 2022.

Pučka pravobraniteljica
mr. sc. Tena Šimonović Einwalter, mag. iur., v. r.