Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje

NN 20/2023 (20.2.2023.), Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

345

Na temelju odredbe članka 181. stavka 3., članka 191. i članka 192. stavka 8. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15, 112/18, 63/20, 133/20 i 151/22) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 8. veljače 2023. donijela je

PRAVILNIK

O STRUKTURI I SADRŽAJU FINANCIJSKIH I DODATNIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se:

– struktura i sadržaj financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje za potrebe Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) te način i rokovi dostavljanja tih izvještaja Hanfi,

– struktura i sadržaj godišnjeg izvješća i konsolidiranog godišnjeg izvješća te rokovi njihova javnog objavljivanja i dostavljanja Hanfi,

– rokove za dostavu izvješća iz članka 192. stavka 1. Zakona o osiguranju,

– sadržaj registra imovine za pokriće statutarnih tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima te opseg, način i rokovi izvještavanja.

Članak 2.

(1) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dužno je voditi poslovne knjige, sastavljati knjigovodstvene isprave, vrednovati imovinu i obveze te sastavljati godišnje financijske izvještaje i financijske izvještaje za razdoblja tijekom poslovne godine u skladu sa Zakonom o osiguranju, propisima kojima se uređuje računovodstvo i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (dalje u tekstu: MSFI).

(2) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dužno je poslovne događaje evidentirati u svojim poslovnim knjigama koristeći konta najmanje u opsegu koji je jednak propisanom kontnom planu od strane Hanfe iz Priloga 3 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(3) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dužno je voditi registar imovine za pokriće statutarnih tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima u skladu s člankom 180. stavkom 6. i člankom 181. Zakona o osiguranju te ovim Pravilnikom.

II. STRUKTURA I SADRŽAJ FINANCIJSKIH I DODATNIH IZVJEŠTAJA

Financijski izvještaji

Članak 3.

(1) Financijske izvještaje društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje čine:

1. Izvještaj o financijskom položaju (Bilanca),

2. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti (Račun dobiti i gubitka i Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti),

3. Izvještaj o novčanim tokovima,

4. Izvještaj o promjenama kapitala i

5. Bilješke uz financijske izvještaje.

(2) Struktura i sadržaj financijskih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje iz stavka 1. točaka 1. do 4. ovoga članka propisani su obrascima iz Priloga 1 koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Bilješke uz financijske izvještaje iz stavka 1. točke 5. ovoga članka sastavljaju se u skladu s odredbama MSFI-a na način da trebaju:

– pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 1 (MRS 1),

– objaviti informacije prema zahtjevima MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještajima iz stavka 1. točaka 1. do 4. ovoga članka.

– pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještajima iz stavka 1. točaka 1. do 4. ovoga članka, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.

Dodatni izvještaji

Članak 4.

(1) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dužno je osim financijskih izvještaja iz članka 3. ovoga Pravilnika, a u cilju osiguranja dodatnih podataka i informacija o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i poslovnim aktivnostima društva sastavljati i dodatne izvještaje.

(2) Dodatni izvještaji društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje su:

1. Izvještaj o ulaganjima (Obrazac: IUL)

2. Izvještaj o pregledu ulaganja (Obrazac: IPU),

3. Izvještaj o registru imovine za pokriće statutarnih tehničkih pričuva (Obrazac: REG),

4. Izvještaj o segmentaciji portfelja društva za osiguranje (Obrazac: ISP)

5. Izvještaj o diskontnoj stopi na datum izvještavanja (Obrazac: IDS)

6. Izvještaj o zaključanoj (locked-in) diskontnoj stopi na datum početnog mjerenja (Obrazac: IDS-LI)

7. Izvještaj o naplaćenoj premiji osiguranja i fakturiranoj proviziji za distributere u osiguranju po kategorijama distributera (Obrazac: IDIS)

8. Izvještaj o ulaganjima u nekretnine (Obrazac: IUN)

9. Izvještaj o zakupcima nekretnina (Obrazac: IUN-Z)

10. Izvještaj o nekretninama za vlastitu upotrebu (Obrazac: IN-VU)

11. Račun dobiti i gubitka po linijama poslovanja (Obrazac: RDG-LP),

12. Izvještaj o marži za ugovorenu uslugu (CSM) (Obrazac: ICSM)

(3) Struktura i sadržaj dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje iz stavka 2. ovoga članka propisani su obrascima iz Priloga 2 koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Konsolidirani financijski izvještaji

Članak 5.

(1) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje koje je matično društvo u grupi osiguratelja dužno je sastavljati konsolidirane financijske izvještaje navedene u članku 3. stavku 1. ovoga Pravilnika u skladu s obrascima iz Priloga 1 ovoga Pravilnika.

(2) U slučaju da ne postoji odnos matičnog društva i društva kćeri, društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje koje je povezano na jedan od načina propisanih člankom 297. Zakona o osiguranju s drugom pravnom osobom, Hanfa može rješenjem naložiti sastavljanje i dostavu konsolidiranih financijskih izvještaja u svrhu obavljanja potpunog nadzora nad poslovanjem društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje. Hanfa određuje opseg konsolidacije, pravne osobe koje će biti obuhvaćene konsolidacijom te način i učestalost sastavljanja konsolidiranih financijskih izvještaja.

III. GODIŠNJE IZVJEŠĆE I KONSOLIDIRANO
GODIŠNJE IZVJEŠĆE

Članak 6.

Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dužno je sastavljati godišnje izvješće i konsolidirano godišnje izvješće društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje u skladu s propisima kojima se uređuje računovodstvo.

IV. ROKOVI I NAČIN DOSTAVE IZVJEŠTAJA

Rokovi dostave izvještaja

Članak 7.

(1) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dužno je sastavljati:

– financijske izvještaje iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika za razdoblje poslovne godine,

– financijske izvještaje iz članka 3. stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga Pravilnika za tromjesečna izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine (izvještajni datum 31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12.),

– dodatne izvještaje iz članka 4. stavka 2. točaka 2. do 12. ovoga Pravilnika za razdoblje poslovne godine,

– dodatne izvještaje iz članka 4. stavka 2. točaka 2. do 7. ovoga Pravilnika za tromjesečna izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine (izvještajni datum 31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12.),

– dodatni izvještaj iz članka 4. stavka 2. točke 1. ovoga Pravilnika za mjesečna izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine,

– godišnje izvješće iz članka 6. ovoga Pravilnika za razdoblje poslovne godine.

(2) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje koje je matično društvo u grupi osiguratelja dužno je sastavljati konsolidirane godišnje financijske izvještaje iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika i konsolidirano godišnje izvješće iz članka 6. ovoga Pravilnika za razdoblje poslovne godine.

Članak 8.

(1) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dužno je dostaviti Hanfi mjesečne dodatne izvještaje iz članka 4. stavka 2. točke 1. ovoga Pravilnika najkasnije u roku od dvadeset dana po proteku mjeseca za koji se izvještaj sastavlja.

(2) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dužno je dostaviti Hanfi tromjesečne financijske izvještaje iz članka 3. stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga Pravilnika i tromjesečne dodatne izvještaje iz članka 4. stavka 2. točaka 2. do 7. ovoga Pravilnika najkasnije u roku od mjesec dana po proteku izvještajnog razdoblja.

(3) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dužno je dostaviti Hanfi godišnje financijske izvještaje iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika te godišnje dodatne izvještaje iz članka 4. stavka 2. točaka 2. do 12. ovoga Pravilnika najkasnije u roku od četiri mjeseca nakon isteka poslovne godine za koju se izvještaji sastavljaju.

(4) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dužno je dostaviti Hanfi godišnje izvješće iz članka 6. ovoga Pravilnika najkasnije u roku od četiri mjeseca nakon isteka poslovne godine za koju se izvještaji sastavljaju.

(5) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje koje je matično društvo u grupi osiguratelja dužno je dostaviti Hanfi konsolidirane godišnje financijske izvještaje iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika i konsolidirano godišnje izvješće iz članka 6. ovoga Pravilnika najkasnije u roku od četiri mjeseca nakon isteka poslovne godine za koju se izvještaji sastavljaju.

Način dostave izvještaja

Članak 9.

Izvještaje iz ovoga Pravilnika društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dužno je dostaviti Hanfi u skladu s tehničkom uputom Hanfe.

V. REVIZORSKO IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ
ZAKONSKOJ REVIZIJI GODIŠNJIH
FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 10.

Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dužno je dostaviti izvješća iz članka 192. stavka 1. Zakona o osiguranju, najkasnije u roku od četiri mjeseca nakon isteka poslovne godine za koju se izvještaji sastavljaju u skladu s tehničkom uputom Hanfe.

VI. JAVNO OBJAVLJIVANJE

Članak 11.

Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dužno je na svojim mrežnim stranicama za posljednjih pet poslovnih godina objaviti najmanje:

– godišnje izvješće i konsolidirano godišnje izvješće iz članka 6. ovoga Pravilnika,

– mišljenje revizora o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja,

– mišljenje nezavisnog ovlaštenog aktuara kojeg je za potrebe revizije angažiralo revizorsko društvo.

VII. POSTUPANJE U SLUČAJEVIMA IZVANREDNE SITUACIJE

Članak 12.

U slučaju izvanredne ili druge situacije koja utječe na izvršenje obveza načina i/ili rokova dostave izvješća iz ovog Pravilnika, društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje će postupiti u skladu sa smjernicom ili preporukom EIOPA-e koja je primjenjiva na navedenu situaciju, u skladu s člankom 2.a Zakona o osiguranju, a ako takve smjernice ili preporuke nema, društva će postupiti u skladu s uputom Hanfe, donesenom u skladu s člankom 204. stavkom 10. Zakona o osiguranju koja će biti objavljena na internetskoj stranici Hanfe ili biti dostavljena društvima na drugi primjeren način.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (»Narodne novine«, br. 37/16, 96/18, 50/19, 98/20) prestaje važiti protekom posljednjeg dana roka za dostavu izvještaja sa stanjem na dan 31. 12. 2022. godine.

(3) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dužno je prve izvještaje u skladu s Prilogom 1 i Prilogom 2 ovoga Pravilnika dostaviti za izvještajna razdoblja od 1. siječnja 2023. godine.

(4) Izvještaji za razdoblja do 1. siječnja 2023. godine sastavljaju se u skladu s Prilogom 1. i Prilogom 2. Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (»Narodne novine«, br. 37/16, 96/18, 50/19, 98/20), ali se dostavljaju na način propisan člankom 9. ovoga Pravilnika.

(5) Izvještaji za razdoblja do 1. siječnja 2023. godine iz članaka 5. i 6. Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (»Narodne novine«, br. 37/16, 96/18, 50/19, 98/20) dostavljaju se na način propisan člankom 9. ovoga pravilnika.

(6) Iznimno od rokova propisanih člankom 8. ovoga Pravilnika mjesečni dodatni izvještaj iz članka 4. stavka 2. točke 1. ovoga Pravilnika za izvještajni datum 31. 1. 2023. društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dužno je dostaviti najkasnije do 28. 2. 2023. godine.

(7) Iznimno od rokova propisanih člankom 8. ovoga Pravilnika tromjesečne financijske izvještaje iz članka 3. stavka 1. točaka 1. do 2. ovoga Pravilnika i tromjesečne dodatne izvještaje iz članka 4. stavka 2. točke 2. do 5. ovoga Pravilnika društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dužno je dostaviti:

– za izvještajni datum 31. 3. 2023. najkasnije do 9. 6. 2023.

– za izvještajni datum 30. 6. 2023. najkasnije do 8. 9. 2023.

– za izvještajni datum 30. 9. 2023. najkasnije do 9. 12. 2023.

– za izvještajni datum 31. 12. 2023. najkasnije do 10. 3. 2024.

– za izvještajni datum 31. 3. 2024. najkasnije do 19. 5. 2024.

– za izvještajni datum 30. 6. 2024. najkasnije do 18. 8. 2024.

– za izvještajni datum 30. 9. 2024. najkasnije do 18. 11. 2024.

– za izvještajni datum 31. 12. 2024. najkasnije do 18. 2. 2025.

(8) Iznimno od sadržaja obrazaca financijskih izvještaja iz članka 3. stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga Pravilnika, za tromjesečna izvještajna razdoblja 1. 1. – 31. 3. 2023., 1. 1. – 30. 6. 2023. i 1. 1. – 30. 9. 2023. popunjavaju se samo podaci za obračunsko razdoblje tekuće godine, odnosno za izvještajni datum tekuće godine, a ne i za obračunsko razdoblje prethodne godine odnosno izvještajni datum prethodne godine.

Klasa: 011-01/23-04/01

Urbroj: 326-01-70-72-23-3

Zagreb, 8. veljače 2023.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG 1.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

PRILOG 2.

DODATNI IZVJEŠTAJI

nastavak

PRILOG 3.

KONTNI PLAN ZA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE I REOSIGURANJE

1. UVODNE ODREDBE

(1) Društvo za osiguranje i reosiguranje je dužno primijeniti Kontni plan kod vođenja glavne knjige za poslove koje društvo za osiguranje obavlja u svoje ime i za svoj račun, kako bi osiguralo evidentiranje svih računovodstvenih podataka potrebnih za sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja.

(2) Društvo za osiguranje i reosiguranje može za svoje potrebe dodatno propisivati račune u okviru pojedinih računa Kontnog plana. Isto tako društvo za osiguranje i reosiguranje može i u okviru skupina računa (koji su u Kontnom planu označeni dvoznamenkastim brojevima) na slobodna mjesta dodavati troznamenkaste i višeznamenkaste račune, pod uvjetom da stanja ovih računa uključi u odgovarajuće stavke financijskih izvještaja.

(3) Imovina i obveze iz ugovora o osiguranju i reosiguranju izvještavaju se sukladno točki 98. i 99. MSFI 17 u neto iznosu (neto imovina ili neto obveza) na razini portfelja ugovora. Knjigovodstvena evidencija se može, međutim, voditi odvojeno za elemente imovine i obveza, pa tako u pojedinom portfelju ugovora može biti iskazana imovina za pojedinu stavku vrednovanja portfelja (npr. imovina iz nastalih šteta) dok je za druge stavke vrednovanja istog portfelja iskazana obveza (npr. obveza za preostalo pokriće). S obzirom na navedeno, društvo za osiguranje i reosiguranje može za portfelje koji su neto imovina odnosno neto obveza pojedine elemente vrednovanja iskazivati na skupinama računa obveza odnosno na skupinama računa imovine bez obzira na knjigovodstveni način prikaza pojedinog elementa vrednovanja.

(4) MSFI 17 razlikuje troškove poslovanja koji su vezani za izvršenje ugovora o osiguranju i ostale troškove koji nisu vezani za izvršenje ugovora o osiguranju. Društvo za osiguranje i reosiguranje evidentira poslovne troškove na račune primarno po prirodnim vrstama, dok alokaciju troškova na troškove izvršenja ugovora o osiguranju i reosiguranju i ostale troškove vrši posebnim alokacijskim mehanizmom, u skladu s vlastitom propisanom računovodstvenom politikom.

(5) U pomoćnim poslovnim knjigama društvo treba osigurati evidentiranje podataka koji proizlaze iz zahtjeva za objavu odgovarajućih Međunarodnih standarda za financijsko izvještavanje ili su potrebni za sastavljanje drugih izvještaja propisanih od strane Hanfe.

(6) Društvo za osiguranje i reosiguranje vodi odvojenu glavnu knjigu za poslove životnih i neživotnih osiguranja.

(7) Sadržaj računa (konta) i upute za korištenje računa iz Kontnog plana propisuju se Uputom za primjenu kontnog plana.

2. KONTNI PLAN

Kontni plan za društva za osiguranje i reosiguranje glasi:

RAZRED 0 – NEMATERIJALNA IMOVINA, MATERIJALNA IMOVINA I

FINANCIJSKA ULAGANJA

00 – Nematerijalna imovina

01 – Materijalna imovina za neposredno obavljanje osigurateljne djelatnosti

02 – Materijalna imovina koja ne služi za neposredno obavljanje osigurateljne djelatnosti

03 – Ulaganja u ovisna i povezana društva

04 – Financijska imovina koja se vrednuje po amortiziranom trošku

05 – Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

06 – Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

07 – Depoziti, zajmovi i potraživanja

RAZRED 1 – NOVAC, NOVČANI EKVIVALENTI, IMOVINA IZ UGOVORA O OSIGURANJU, POTRAŽIVANJA I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

10 – Novac na transakcijskim računima i gotovina

11 – Novčani ekvivalenti

12 – Potraživanja iz ugovora o osiguranju

13 – Potraživanja po osnovi udjela u naknadi šteta

14 – Ostala potraživanja

16 – Interni financijski odnosi

17 – Imovina iz ugovora o osiguranju

18 – Potraživanja od države i drugih institucija, potraživanja od radnika i ostala potraživanja

19 – Aktivna vremenska razgraničenja

RAZRED 2 – DUGOROČNE I KRATKOROČNE OBVEZE, REZERVIRANJA

ZA TROŠKOVE I RIZIKE TE ODGOĐENA PLAĆANJA I

PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA

20 – Obveze prema povezanim društvima i s osnove udjela u rezultatu

21 – Financijske obveze, obveze po vrijednosnim papirima

22 – Obveze prema dobavljačima, obveze za predujmove i jamstva

23 – Obveze iz neposrednih poslova osiguranja i reosiguranja

24 – Obveze za poreze, članarine, doprinose i druge pristojbe

25 – Obveze prema zaposlenima

26 – Interni financijski odnosi

27 – Obveze za provizije i ostale obveze

28 – Rezerviranja

29 – Pasivna vremenska razgraničenja

RAZRED 3 – ZALIHE MATERIJALA I SITNOG INVENTARA

31 – Zalihe materijala

32 – Zalihe sitnog inventara materijala

33 – Sitan inventar u upotrebi

RAZRED 4 – TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA

40 – Nastale štete

41 – Gubici i otpuštanje gubitaka po osnovi neprofitabilnih ugovora

42 – Promjena obveza za nastale štete

43 – Troškovi pribave

44 – Troškovi materijala i usluga

45 – Ostali troškovi poslovanja

46 – Troškovi financijskih ulaganja

47 – Troškovi osoblja

48 – Ostali rashodi od pružanja usluga

RAZRED 5 – OBVEZE IZ UGOVORA O (RE)OSIGURANJU, UGOVORA O ULAGANJU I OBVEZE IZ UGOVORA O PASIVNOM REOSIGURANJU

50 – Obveza za preostalo pokriće – model raspodjele premije

51 – Obveza za preostalo pokriće – opći model

52 – Obveza za preostalo pokriće – mjerenje putem varijabilne naknade

53 – Obveza za nastale štete

54 – Obveza za ugovore o ulaganju

55 – Obveza iz ugovora o pasivnom reosiguranju

56 – Imovina iz ugovora o pasivnom reosiguranju

RAZRED 6 – FINANCIJSKI PRIHODI I RASHODI OD UGOVORA O OSIGURANJU

60 – Otpuštanje inicijalno formiranog diskonta

61 – Promjena diskontne stope

62 – Promjena kreditnog rizika ugovora o pasivnom reosiguranju

63 – Tečajne razlike u vrednovanju ugovora o (re)osiguranju

RAZRED 7 – PRIHODI

70 – Prihodi od ugovora o (re)osiguranju – model raspodjele premije

71 – Prihodi od ugovora o (re)osiguranju – opći model

72 – Prihodi od ugovora o (re)osiguranju – mjerenje putem varijabilne naknade

74 – Ostali prihodi

77 – Prihodi od ulaganja

79 – Raspored prihoda i rashoda

RAZRED 8 – REZULTAT POSLOVANJA

80 – Dobit prije oporezivanja

81 – Gubitak prije oporezivanja

RAZRED 9 – KAPITAL I VANBILANCA

90 – Dionička glavnica (temeljni kapital)

91 – Rezerve kapitala

92 – Revalorizacijska rezerva

93 – Zadržana dobit ili preneseni gubitak

94 – Dobit ili gubitak tekuće godine

98 – Financijska rezerva iz ugovora o osiguranju

99 – Izvanbilančni zapisi