Pravilnik o sadržaju, formatu i načinu izrade plana rasvjete i akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete

NN 22/2023 (24.2.2023.), Pravilnik o sadržaju, formatu i načinu izrade plana rasvjete i akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

377

Na temelju članka 12. stavka 9. i članka 13. stavka 5. Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (»Narodne novine«, broj 14/19), ministar gospodarstva i održivog razvoja, uz prethodno mišljenje ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU, FORMATU I NAČINU IZRADE PLANA RASVJETE I AKCIJSKOG PLANA GRADNJE I/ILI REKONSTRUKCIJE VANJSKE RASVJETE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se sadržaj, format i način dostave plana rasvjete (u daljnjem tekstu: Plan) i akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete (u daljnjem tekstu: Akcijski plan), način informiranja javnosti o Planovima i Akcijskim planovima, način dostave podataka za potrebe informacijskog sustava zaštite okoliša i prirode, kao i druga pitanja u vezi s tim.

Članak 2.

Planovi i Akcijski planovi moraju biti izrađeni i usklađeni s propisima kojima se uređuje zaštita od svjetlosnog onečišćenja, prostorno planiranje, zaštita okoliša i prirode te pravilima arhitektonskih, građevinskih, elektrotehničkih i ostalih struka u području rasvjete.

Članak 3.

(1) Planovi predstavljaju podloge za projekte vanjske rasvjete i izradu Akcijskog plana.

(2) Akcijski planovi predstavljaju stručnu podlogu za izradu projekta gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete.

Članak 4.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. ekološka mreža Natura 2000 (u daljnjem tekstu: ekološka mreža) je koherentna europska ekološka mreža sastavljena od područja u kojima se nalaze prirodni stanišni tipovi i staništa divljih vrsta od interesa za Europsku uniju, a omogućuje očuvanje ili, kada je to potrebno, povrat u povoljno stanje očuvanja određenih prirodnih stanišnih tipova i staništa vrsta u njihovu prirodnom području rasprostranjenosti

2. napredni sustav upravljanja gradom (Smart city concept) predstavlja sustav koji integrira informacijsku i komunikacijsku tehnologiju (IKT) te različite fizičke uređaje povezane na mrežu Internet stvari (IoT) kako bi se optimirala učinkovitost gradskog poslovanja i usluga i povezali s građanima. Napredni sustav upravljanja, u smislu ovoga Pravilnika, mora biti zasnovan na otvorenim standardima koji omogućavaju povezivanje i integraciju sustava u veće platforme namijenjene »Smart city« konceptu. Za uključenje u napredni sustav upravljanja, u smislu ovoga Pravilnika, smatra se da svjetiljke trebaju biti opremljene programibilnim upravljačkim programom (driver) koji ima mogućnost kreiranja autonomnih scena raznih razina u više koraka, mogućnost regulacije svjetlosnog toka daljinskom kontrolom razina osvijetljenosti (ili snage) dodavanjem nadglednika (contoller), odnosno biti spremno za sustav Internet stvari (IoT ready) s opcijom samostalnog GPS pozicioniranja

3. park tamnog neba je točno određeno područje koje se odlikuje odličnom ili izvrsnom kvalitetom zvjezdanog noćnog neba i krajobraza, zaštićeno zbog svoje prirodne i/ili kulturne i baštinske vrijednosti i koje se koristi u znanstvene i obrazovne svrhe te posjete javnosti

4. posebno osjetljiva područja su područja koja ispunjavaju kriterij(e) zona E0 i E1 definiranih propisom kojim se uređuju zone rasvijetljenosti, dopuštene vrijednosti rasvjetljavanja i načini upravljanja rasvjetnim sustavima

5. prijelazi za divlje životinje su objekti i/ili tereni ispod i/ili iznad objekata kao što su propusti za vodu, prolazi, prijelazi, mostovi, vijadukti, tuneli odnosno posebno namjenski izgrađeni prijelazi kao što su tunelski prolazi za vodozemce, cijevi i podzemni kanali za male sisavce, zeleni mostovi, vijadukti i tuneli

6. sustav upravljanja rasvjetom je automatizirani sustav koji omogućuje upravljanje s povezanom rasvjetom, a omogućuje upravljanje intenzitetom, vremenom uključivanja-isključivanja i vremenima promjene intenziteta te definiranje dinamičkih scena rasvjete; u slučaju korištenja RGB ili RGBW svjetiljka omogućuje i vremensko definiranje promjena boja i intenziteta rasvjete

7. svjetlosni sustav je električni sklop sastavljen od jednog ili više izvora svjetlosti i uređaja koji omogućuju da taj izvor emitira svjetlost

8. svjetlostaj (Curfew) predstavlja vremenski period noći za čijeg trajanja se vanjska rasvjeta gasi ili smanjuje na propisanu odgovarajuću razinu. Jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) i Grad Zagreb Planom definiraju početak svjetlostaja koji može odstupati maksimalno do jednog sata u odnosu na sredinu noći, a noć u smislu ovoga Pravilnika predstavlja period od zalaska sunca do zore.

9. zaštićena područja sukladno propisu kojim se uređuje zaštita prirode u Republici Hrvatskoj su: nacionalni parkovi, parkovi prirode, strogi i posebni rezervati, regionalni parkovi, značajni krajobrazi, spomenici prirode, park šume i spomenici parkovne arhitekture

(2) Osim pojmova iz stavka 1. ovoga članka, pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku sukladni su pojmovima definiranima u zakonu kojim se uređuje zaštita od svjetlosnog onečišćenja.

(3) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. PLAN RASVJETE

Sadržaj Plana

Članak 5.

(1) Plan sadrži tekstualni i grafički dio te obvezne priloge, a izrađuje se u elektroničkom obliku, na način da su tekstualni i grafički dio povezani, a može se po potrebi ispisati u analognom obliku.

(2) Tekstualni dio Plana sadrži obrazloženje i odredbe za provedbu Plana.

(3) Grafički dio Plana sadrži kartografske prikaze i grafičke priloge na kojima se prikazuju postojeće stanje i planirani zahvati na koje upućuju odredbe za provedbu Plana.

(4) Obvezni prilozi Plana sadržani su kao posebni dio i odnose se na tekstualni i grafički dio dokumentacije kojom se dokazuje postupak i odnos s javnošću tijekom izrade i donošenja.

Sadržaj tekstualnog dijela Plana

Članak 6.

(1) Tekstualni dio Plana sadrži sljedeća poglavlja:

1. Definiranje zona rasvijetljenosti

2. Terminski plan rada rasvjete

3. Bilanca pokrivenosti

4. Mjere zaštite posebno osjetljivih područja

(2) U poglavlju iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, opisuju se svi kriteriji iz prostornih planova i drugih prostornih web servisa za pregled i preuzimanje podataka različitih tematskih područja vezanih uz prirodu i okoliš, korištenih u izradi Plana na temelju kojih su razgraničene zone rasvijetljenosti, sukladno propisu kojim se uređuju zone rasvijetljenosti, dopuštene vrijednosti rasvjetljavanja i načini upravljanja rasvjetnim sustavima.

(3) Zone rasvijetljenosti određuju se u skladu sa stručnim rješenjima iz važećih prostornih planova.

(4) U poglavlju iz stavka l. točke 2. ovoga članka, definira se početak svjetlostaja i izuzeća ovisno o namjeni prostora određenoj prostornim planom, odnosno vrsti rasvjete sukladno propisima kojima se uređuje zaštita od svjetlosnog onečišćenja.

(5) U poglavlju iz stavka 1. točke 3. ovoga članka, navodi se tablični prikaz zona rasvijetljenosti u kojemu su opisane površine i udjeli u ukupnoj površini obuhvata Plana.

(6) U poglavlju iz stavka 1. točke 4. ovoga članka, određuju se dodatne mjere zaštite, odnosno ublažavanja negativnog utjecaja za posebno osjetljiva područja koja svojim položajem i postojećim stanjem ne mogu sada ni u budućnosti ispuniti zahtjeve rasvijetljenosti zona E0 i E1, a na koja izrazito negativno utječe dopuštena razina rasvijetljenosti za zonu u kojoj se nalazi.

Sadržaj grafičkog dijela Plana

Članak 7.

(1) Grafički dio Plana sadrži kartografski prikaz zona rasvijetljenosti s tablicom prema Prilogu II. ovoga Pravilnika.

(2) Grafički dijelovi Plana izrađuju se u skladu s važećim prostornim planovima na stručnim podlogama potrebnim za izradu Plana rasvjete.

(3) Kartografski prikazi određeni ovim Pravilnikom za grafički dio Plana se izrađuju na službenim državnim kartama i posebnim geodetskim podlogama.

(4) Kartografski prikazi Plana moraju imati mogućnost učitavanja u nacionalne geografsko-informacijske sustave u HTRS 96/TM referentnom koordinatom sustavu Republike Hrvatske.

Članak 8.

(1) Analogni ispis kartografskog prikaza Plana ispisuje se u mjerilu 1:25000 odnosno detaljnijem mjerilu ako je korišteno.

(2) Svaki kartografski prikaz grafičkog dijela Plana sadrži u donjem desnom kutu ovjeru Plana, iznad koje se nalazi tumač planskog znakovlja i oznaka orijentacije prema stranama svijeta.

(3) Ako se kartografski prikaz mora izraditi na jednom ili više kartografskih listova, njihova međusobna veza se mora posebno označiti na svakom pojedinom listu.

(4) Određeni kartografski prikaz može se izraditi i na više potprikaza, a svaki potprikaz se obilježava rednim brojem osnovnog kartografskog prikaza i abecednom oznakom (npr. 2A, 3A).

(5) Kartografski prikaz se presavija na format A4, tako da ovjera kartografskog prikaza čini naslovnu stranicu.

Članak 9.

(1) Kartografski prikazi grafičkog dijela Plana izrađuju se u boji.

(2) Površine, linije i točke prikazuju se u bojama određenima u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

(3) Kartografski prikazi koji određuju zone rasvijetljenosti izrađuju se obojenim linijski rasteriranim površinama s graničnom crtom u odgovarajućoj punoj ili crtkanoj boji.

(4) U kartografskim prikazima može se razlikovati postojeće stanje od planiranog uređenja rasvjete na način da se isti planski znak koristi s crtkanom graničnom ili osnovnom linijom.

Članak 10.

(1) U izradi obveznih kartografskih prikaza grafičkog dijela Plana obvezno se koriste grafički pokazatelji s odgovarajućim planskim znakovima i na način kako je to određeno u propisima kojima se uređuje prostorno uređenje.

(2) Grafički pokazatelji i planski znakovi su određeni prema Prilogu I. ovoga Pravilnika, odnosno propisima kojima se uređuje prostorno uređenje, za svaku vrstu prostornog plana prema mjerilima planova, tematskim skupinama i podskupinama te oznakama znakova koje proizlaze iz tematskih cjelina određenih ovim Pravilnikom.

Članak 11.

(1) Planovi se izrađuju u elektroničkom obliku.

(2) Digitalni podaci iz Plana, koji se prikazuju na kartografskim prikazima grafičkog dijela Plana, izrađuju se kao vektorski podaci s pripadajućim opisnim podacima.

(3) Digitalni podaci iz prostornih planova se vode kao topološko pravilni poligoni, linije ili točke.

(4) Formati podataka elektroničkog oblika moraju biti uspostavljeni kao skupovi podataka s prostornom komponentom i razmjenjivi u skladu s načinom razmjene podataka određenim propisima iz područja nacionalne infrastrukture prostornih podataka.

(5) Vektorski podaci s pripadajućim opisnim podacima trebaju biti izrađeni u HTRS 96/TM referentnom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske i trebaju biti strojno čitljivi u GIS formatu.

Postupak donošenja Plana

Članak 12.

(1) Stručne poslove u vezi s izradom nacrta prijedloga i nacrta konačnog prijedloga Plana, izrade tih nacrta te administrativne poslove u vezi s izradom i donošenjem Plana, obavlja nositelj izrade Plana.

(2) Nositelj izrade Plana je nadležno upravno tijelo JLS i Grada Zagreba.

(3) Nositelj izrade Plana može određene poslove izrade povjeriti stručnom izrađivaču koji posjeduje znanja iz znanstvenih područja prirodnih, tehničkih i biotehničkih znanosti.

Članak 13.

(1) Plan mora biti dostupan na uvid javnosti tijekom izrade, donošenja i važenja.

(2) JLS i Grad Zagreb dužni su provesti savjetovanje s javnošću, podatke iz Plana predstaviti javnosti te Plan javno objaviti.

(3) Javna dostupnost Plana u elektroničkom obliku tijekom izrade, donošenja i važenja osigurava se putem internetskih stranica JLS i Grada Zagreba.

Članak 14.

(1) Plan rasvjete Grada Zagreba donosi Gradska skupština Grada Zagreba, Plan rasvjete grada, odnosno općine donosi gradsko vijeće, odnosno općinsko vijeće.

(2) Odluka o donošenju Plana koji donosi Gradska skupština Grada Zagreba objavljuje se u službenom glasilu Grada Zagreba i na internetskim stranicama Grada Zagreba.

(3) Odluka o donošenju Plana koji donosi gradsko, odnosno općinsko vijeće objavljuje se u službenom glasilu JLS koja je odluku donijela, a ako tog glasila nema, tada u službenom glasilu Jedinice područne (regionalne) samouprave i na internetskim stranicama grada i općine.

Članak 15.

(1) JLS i Grad Zagreb, dužni su Ministarstvu dostaviti Plan s odlukom o donošenju najkasnije 15 dana od dana donošenja.

(2) U smislu stavka 1. ovoga članka dostavlja se analogni oblik Plana te njegov elektronički oblik s vektorskim podacima s pripadajućim opisnim podacima.

(3) Plan iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio informacijskog sustava zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske.

Članak 16.

Odredbe ovoga Pravilnika kojima je uređena izrada i donošenje Planova na odgovarajući se način primjenjuju na izradu i donošenje izmjena i dopuna Planova te njihovo zasebno stavljanje izvan snage.

III. AKCIJSKI PLAN GRADNJE I/ILI REKONSTRUKCIJE VANJSKE RASVJETE

Članak 17.

(1) Akcijski plan izrađuje se na temelju Plana.

(2) Akcijski plan iz stavka 1. ovoga članka izrađuje se na rok od pet godina.

(3) Izradu Akcijskog plana iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju i provode nadležna upravna tijela JLS i Grada Zagreba, odnosno vlasnici vanjske rasvjete.

Članak 18.

Akcijski plan obavezno sadrži:

– naziv s definiranim sadržajem

– opis područja koje je uzeto u obzir prilikom razmatranja sa kartografskim prikazom

– podatke o naručitelju izrade Akcijskoga plana i izrađivaču Akcijskoga plana

– pravnu osnovu za provedbu Akcijskoga plana

– važeće dopuštene vrijednosti rasvjetljavanja definirane u propisu kojim se uređuju zone rasvijetljenosti, dopuštene vrijednosti rasvjetljavanja i načini upravljanja rasvjetnim sustavima

– analizu usklađenosti postojećeg stanja s propisima kojima se uređuje zaštita od svjetlosnog onečišćenja i ocjenu stanja

– određivanje područja prema kriteriju nužnosti rekonstrukcije i/ili gradnje sustava javne rasvjete s ciljem usklađivanja s odredbama zakona kojim se uređuje zaštita od svjetlosnog onečišćenja, s kartografskim prikazom, tablicom i terminskim planom realizacije prema Prilogu III. ovoga Pravilnika

– plan i aktivnosti za rekonstrukciju i/ili gradnju sustava javne rasvjete za razdoblje od pet godina

– mjere za očuvanje tih područja

– tehničku analizu rekonstrukcije po određenim područjima s obzirom na ekonomsku i ekološku opravdanost provođenja rekonstrukcije

– terminski plan rekonstrukcije i/ili gradnje sustava javne rasvjete s obzirom na područja obuhvata

– financijski plan za rekonstrukciju i/ili izgradnju sustava javne rasvjete, procjenu isplativosti, procjenu troškova i koristi

– elemente vrednovanja provedbe Akcijskoga plana

– plan održavanja sustava javne rasvjete i

– sažetak rezultata savjetovanja s javnošću.

Članak 19.

(1) Obveznici izrade Akcijskoga plana obvezni su provesti savjetovanje s javnošću i podatke iz Akcijskoga plana predstaviti javnosti raspoloživim metodama informiranja na jasan i razumljiv način.

(2) Prijedlog Akcijskoga plana predstavlja se javnosti na način da obveznik izrade osigura javni uvid kao i davanja prijedloga i primjedbi na prijedlog scenarija Akcijskoga plana.

(3) O završnoj verziji Akcijskoga plana se obavještava javnost objavom istog na internetskim stranicama JLS i Grada Zagreba, odnosno vlasnika vanjske rasvjete.

(4) Akcijski plan dostavlja se Ministarstvu u roku od 30 dana od njegovog donošenja.

Članak 20.

Prilozi I., II. i III. s odgovarajućim sadržajima tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/20-04/20

Urbroj: 517-04-2-2-22-76

Zagreb, 12. prosinca 2022.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Davor Filipović, v. r.

PRILOG I.

Tumač znakovlja

PRILOG II.

Plan rasvjete: Tip geometrije-poligon, atributna tablica (naziv datoteke: plan_rasvj_maticnibrojjls _godina (upisati matični broj JLS-a i godinu donošenja plana)

Naziv atributnog poljaAlias
atributnog polja
Tip atributnog poljaVrijednosti
naziv_jlsNaziv JLSNiz znakovaSlobodan unos
mb_jlsMatični broj JLSNiz znakovaSlobodan unos
godinaGodina donošenja Plana rasvjeteBrojBrojčana vrijednost
zona_rasZona rasvijetljenostiNiz znakovaE0 / E1 / E2 / E3 / E4 (upisati samo jedno od ponuđenog)
opis_podOpis područjaNiz znakova

– Objekti od posebnog kulturnog ili povijesnog značaja

– Stambena cjelina

– Dio JLS

– Naselje

– Kvart

– Ulica

– Zaštićeno područje – ime područja

– Park – ime parka

– Slobodan unos (do 500 znakova s razmacima)

svj_odSvjetlostaj odDatum vrijeme
svj_doSvjetlostaj doDatum vrijeme
svj_tipTip svjetlostajaNiz znakovaSezonski/mjesečni (upisati samo jedno od ponuđenog)
povrsinaPovršina u m²BrojBrojčana vrijednost
zastitaMjere zaštiteNiz znakova

Da/Ne

(upisati samo jedno od ponuđenog)PRILOG III.

Akcijski plan: Tip geometrije-poligon, atributna tablica (naziv datoteke: akc_plan_maticnibrojjls_godina (upisati matični broj JLS i godinu donošenja plana)

Naziv atributnog poljaAlias atributnog poljaTip atributnog poljaVrijednosti
naziv_jlsNaziv JLSNiz znakovaSlobodan unos
mb_jlsMatični broj JLSNiz znakovaSlobodan unos
godinaGodina donošenja plana rasvjeteBrojBrojčana vrijednost
akc_planNaziv Akcijskog planaNiz znakovaSlobodan unos
izradivIzrađivačNiz znakovaSlobodan unos
zona_rasZona rasvijetljenostiNiz znakovaE0 / E1 / E2 / E3 / E4 (upisati samo jedno od ponuđenog)
opis_podOpis područjaNiz znakova

– Objekti od posebnog kulturnog ili povijesnog značaja

– Stambena cjelina

– Dio JLS

– Naselje

– Kvart

– Ulica

– Zaštićeno područje – ime područja

– Park – ime parka

– Slobodan unos (do 500 znakova s razmacima)

kriterijTip realizacije aktivnosti prema kriteriju nužnostiNiz znakovaRekonstrukcija/gradnja/rekonstrukcija i gradnja (upisati samo jedno od ponuđenog)
razlogRazlog realizacije aktivnostiNiz znakovausklađivanje s zakonom… i sl./opis postojećeg stanja
pocetakPočetak realizacije aktivnostiDatum vrijeme
krajKraj realizacije aktivnostiDatum vrijeme
mjereMjere za očuvanjeNiz znakovaopisati skraćeno mjere kroz slobodan unos (do 500 znakova s razmacima)