Naredba o izmjeni Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu

NN 27/2023 (8.3.2023.), Naredba o izmjeni Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu

MINISTARSTVO FINANCIJA

449

Na temelju članka 254. Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14., 143/14., 115/16. i 106/18.) ministar financija donosi

NAREDBU

O IZMJENI NAREDBE O IZNOSIMA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA ZA 2023. GODINU

Članak 1.

U Naredbi o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu (»Narodne novine«, broj 1/23.) u članku 14. točki 5. riječi: »39.816,85 eura« zamjenjuju se riječima: »39.816,84 eura«.

Članak 2.

Ova Naredba objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu dan nakon objave.

Klasa: 410-01/22-01/1926
Urbroj: 513-07-21-01-22-6
Zagreb, 14. veljače 2023.

Ministar financija
dr. sc. Marko Primorac, v. r.