Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju

NN 27/2023 (8.3.2023.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju

Hrvatska narodna banka

461

Na temelju članka 101. stavka 2. točke 6., članka 146.c i članka 162. stavka 1. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020., 146/2020. i 151/2022.) i članka 43. stavka 2. točke 10. i članka 86. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STATISTIČKOM I NADZORNOM IZVJEŠĆIVANJU

Članak 1.

U Odluci o statističkom i nadzornom izvješćivanju (»Narodne novine«, br. 85/2018., 47/2019., 14/2020., 53/2020., 122/2020., 53/2021., 142/2021. i 108/2022.) članak 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Kreditna institucija dužna je Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti sva izvješća iz članka 4. ove Odluke. Podružnica strane banke i Hrvatska banka za obnovu i razvitak dužne su Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti samo izvješća koja se prikupljaju za statističke svrhe, a koja su određena člankom 4. stavkom 2. ove Odluke, i samo izvješća na nekonsolidiranoj osnovi.«

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. točka 20. briše se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Izvješća iz stavka 1. točaka 1., 2. od 4. do 7. te od 11. do 16. ovog članka dostavljaju se za statističke svrhe. Izvješća iz stavka 1. točaka od 1., od 3. do 6., 10., 12., 13., 14., 16. i 17. dostavljaju se za potrebe supervizije.«

U stavku 3. točki 6. riječi »od 8. do 12. te od 16. do 19.« zamjenjuju se riječima »od 10. do 12., 16. i 17.«.

Na kraju točke 6. dodaje se točka.

Točka 7. briše se.

U stavku 4. riječi »od 8. do 13. te od 16. do 19.« zamjenjuju se riječima »od 10. do 13. te 16. i 17.«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Izvješće iz stavka 1. točke 12. ovog članka obuhvaća podatke koje je potrebno dostaviti u različitim vrstama izvješća te je ta obveza pobliže razrađena u Uputi za statističko i nadzorno izvješćivanje.«

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. briše se točka 6.

Na kraju točke 10. briše se riječ »i«.

Briše se točka 11.

Članak 4.

U Uputi za statističko i nadzorno izvješćivanje, koja je sastavni dio Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju, točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Pojmovi upotrijebljeni u ovoj Uputi imaju sljedeće značenje:

1) popis ESB-a jest popis monetarnih financijskih institucija u EU-u koje održava Europska središnja banka

2) popis valuta jest popis novčanih jedinica i njihovih oznaka, koji se vodi u skladu s podzakonskim propisom Hrvatske narodne banke o transakcijskim računima i objavljuje na internetskim stranicama Hrvatske narodne banke i

3) popis država jest abecedni popis država i zemalja i njihovih oznaka, koji se vodi u skladu s podzakonskim propisom Hrvatske narodne banke o transakcijskim računima i objavljuje na internetskim stranicama Hrvatske narodne banke.«

Članak 5.

Iza točke 67. Upute dodaje se točka 67.a, koja glasi:

»67.a Pri određivanju modaliteta »PA«, »PB«, »PC«, »PD«, »PE« i »PF« članom uže obitelji smatra se i pravna osoba u kojoj taj član uže obitelji ima kvalificirani udio ili u kojoj može imati znatan utjecaj ili u kojoj je na poziciji višeg rukovodstva ili je član upravljačkog tijela (u skladu s člankom 146. stavkom 2. točkom 2. Zakona o kreditnim institucijama).«

Članak 6.

U tablici iza točke 84. Upute mijenjaju se opisi instrumenata »A0201« i »A0202« te glase:

A0201Računi za namiru kod HNB-a
Računi za namiru kod HNB-a jesu računi izvještajne institucije otvoreni unutar sustava TARGET2 kod HNB-a.
A0202Ostali depoziti kod HNB-a
Ostale depozite kod HNB-a čine prekonoćni depoziti i ostali nespomenuti depoziti kod HNB-a.

Članak 7.

U točki 129. Upute iza podtočke 6. dodaje se podtočka 7., koja glasi:

»7) Modalitet »M« – samo za instrumente na strani pasive koji su izdani radi ispunjavanja minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze (članak 12.c ili članak 12.g stavak 2. točka (a) Uredbe (EU) br. 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2014. o utvrđivanju jedinstvenih pravila i jedinstvenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 u vezi s člankom 72.b stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013). Ako instrument uz ovaj modalitet istodobno ispunjava i značajke opisane modalitetima »P« ili »D«, potrebno je upotrijebiti modalitet »P« ili »D«.«

Članak 8.

U točki 195. Upute iza podtočke 13. dodaje se podtočka 14., koja glasi:

»14) Modalitet »SOFRA« – SOFR (engl. Secured Overnight Financing Rate); prekonoćna kamatna stopa za osigurane kredite u američkim dolarima.«

Članak 9.

Točka 254. podtočka 6. mijenja se i glasi:

»6) O efektivnim kamatnim stopama za kredite potrebno je izvijestiti samo za rezidentne fizičke osobe (modaliteti »FZ« i »OB«) i nerezidente fizičke osobe (modalitet »ND« uz sektor nerezidenta »1400«). Za kredite odobrene potrošačima, izračun efektivnih kamatnih stopa definiran je Odlukom o efektivnoj kamatnoj stopi (»Narodne novine«, br. 105/2017. i 91/2022.). Za kredite odobrene ostalim protustrankama za koje se izvješćuje o efektivnim kamatnim stopama, za statističke svrhe potrebno je primijeniti izračun kao i za potrošače ili ih iskazati u skladu s Međunarodnim standardom financijskog izvještavanja 9 – Financijski instrumenti.«

Podtočka 10. mijenja se i glasi:

»10) Instrumenti »A0236 Pokazatelj kreditiranja 1«, »A0237 Pokazatelj kreditiranja 2«, »A0238 Pokazatelj kreditiranja 3« i »A0239 Pokazatelj kreditiranja 4« dostavljaju se isključivo u izvješću »KS«. Iznosi koji se dostavljaju za ove instrumente odnose se na stanje (vrsta iznosa »18«). U skladu s tim za navedene instrumente dostavlja se ponderirana prosječna vrijednost definirana modalitetom »44« obilježja »Vrsta iznosa«. Stanje ovih instrumenata jednako je vrijednosti koja bi odgovarala sumi vrijednosti vrsta iznosa »01« + »02« – »07« + »10« + »12« u izvješću »AA«. U izračun ovih pokazatelja potrebno je uključiti sljedeće instrumente: od »A0207« do »A0230«, »A0232«, »A0233«, »A0305«, »A0306« i »A0701«.«

Podtočka 11.2) mijenja se i glasi:

»11.2) izvještajne institucije dužne su dostaviti fiksne marže za novoodobrene kredite koji su ugovoreni u izvještajnom mjesecu te za stanja kredita na kraju izvještajnog razdoblja. Fiksne marže dostavljaju se za one kamatne stope kod kojih je u obilježju »Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope« popunjen modalitet »F1000«, »F1001«, »F1002«, »F1003«, »F1004«, »F1005« ili »F1006«, a u obilježju »Vrsta referentne kamatne stope« popunjen jedan od sljedećih modaliteta: »EURIB«, »LIBOR«, »NRS01«, »NRS02«, »NRS03«, »ZIBOR«, »TRZMF«, »DEPOZ«, »SARON« ili »SOFRA« i«.

Članak 10.

U Prilogu 6., u tablici iza točke 265. Upute, mijenjaju se redci 106. i 107. te glase:

Dodaju se redci 359. i 360., koji glase:

Članak 11.

U Prilogu 8., u tablici iza točke 268. Upute, mijenjaju se redci od 13888. do 16320. i redak 16340. te glase:

Redni brojIzvješćeInstrumentPortfeljVrsta iznosaPrimjena od izvještajnog datumaPrimjena do izvještajnog datumaOpis vrste iznosa
13888.OID0101XXX131. 12. 2020.31. 12. 2022.iznos stavke na kraju referentnog razdoblja
13889.OID0101XXX231. 12. 2020.31. 12. 2022.planirani iznos stavke na kraju prve godine nakon referentnog razdoblja
13890.OID0101XXX331. 12. 2020.31. 12. 2022.planirani iznos stavke na kraju druge godine nakon referentnog razdoblja
13891.OID0101XXX431. 12. 2020.31. 12. 2022.planirani iznos stavke na kraju treće godine nakon referentnog razdoblja
13892.OID0102XXX131. 12. 2020.31. 12. 2022.iznos stavke na kraju referentnog razdoblja
13893.OID0102XXX231. 12. 2020.31. 12. 2022.planirani iznos stavke na kraju prve godine nakon referentnog razdoblja
13894.OID0102XXX331. 12. 2020.31. 12. 2022.planirani iznos stavke na kraju druge godine nakon referentnog razdoblja
13895.OID0102XXX431. 12. 2020.31. 12. 2022.planirani iznos stavke na kraju treće godine nakon referentnog razdoblja
13896.OID0103XXX131. 12. 2020.31. 12. 2022.iznos stavke na kraju referentnog razdoblja
13897.OID0103XXX231. 12. 2020.31. 12. 2022.planirani iznos stavke na kraju prve godine nakon referentnog razdoblja
13898.OID0104XXX131. 12. 2020.31. 12. 2022.iznos stavke na kraju referentnog razdoblja
13899.OID0104XXX231. 12. 2020.31. 12. 2022.planirani iznos stavke na kraju prve godine nakon referentnog razdoblja
13900.OID0105XXX131. 12. 2020.31. 12. 2022.iznos stavke na kraju referentnog razdoblja
13901.OID0105XXX231. 12. 2020.31. 12. 2022.planirani iznos stavke na kraju prve godine nakon referentnog razdoblja
13902.OID0105XXX331. 12. 2020.31. 12. 2022.planirani iznos stavke na kraju druge godine nakon referentnog razdoblja
13903.OID0105XXX431. 12. 2020.31. 12. 2022.planirani iznos stavke na kraju treće godine nakon referentnog razdoblja
13904.OID0106XXX131. 12. 2020.31. 12. 2022.iznos stavke na kraju referentnog razdoblja
13905.OID0106XXX231. 12. 2020.31. 12. 2022.planirani iznos stavke na kraju prve godine nakon referentnog razdoblja
13906.OID0106XXX331. 12. 2020.31. 12. 2022.planirani iznos stavke na kraju druge godine nakon referentnog razdoblja
13907.OID0106XXX431. 12. 2020.31. 12. 2022.planirani iznos stavke na kraju treće godine nakon referentnog razdoblja
13908.OID0107XXX131. 12. 2020.31. 12. 2022.iznos stavke na kraju referentnog razdoblja
13909.OID0107XXX231. 12. 2020.31. 12. 2022.planirani iznos stavke na kraju prve godine nakon referentnog razdoblja
13910.OID0107XXX331. 12. 2020.31. 12. 2022.planirani iznos stavke na kraju druge godine nakon referentnog razdoblja
13911.OID0107XXX431. 12. 2020.31. 12. 2022.planirani iznos stavke na kraju treće godine nakon referentnog razdoblja
13912.CVA0202ATR5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
13913.CVA0202ATR5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
13914.CVA0202ATR5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
13915.CVA0202ATR5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
13916.CVA0202ATR5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
13917.CVA0202ATR5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
13918.CVA0202ATR5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
13919.CVA0202ATR5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
13920.CVA0202ATR5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
13921.CVA0202ATR6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
13922.CVA0202ATR6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
13923.CVA0202GOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
13924.CVA0202GOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
13925.CVA0202GOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
13926.CVA0202GOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
13927.CVA0202GOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
13928.CVA0202GOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
13929.CVA0202GOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
13930.CVA0202GOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
13931.CVA0202GOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
13932.CVA0202GOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
13933.CVA0202GOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
13934.CVA0203ATR5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
13935.CVA0203ATR5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
13936.CVA0203ATR5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
13937.CVA0203ATR5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
13938.CVA0203ATR5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
13939.CVA0203ATR5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
13940.CVA0203ATR5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
13941.CVA0203ATR5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
13942.CVA0203ATR5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
13943.CVA0203ATR6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
13944.CVA0203ATR6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
13945.CVA0203GOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
13946.CVA0203GOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
13947.CVA0203GOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
13948.CVA0203GOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
13949.CVA0203GOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
13950.CVA0203GOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
13951.CVA0203GOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
13952.CVA0203GOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
13953.CVA0203GOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
13954.CVA0203GOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
13955.CVA0203GOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
13956.CVA0204ATR5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
13957.CVA0204ATR5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
13958.CVA0204ATR5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
13959.CVA0204ATR5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
13960.CVA0204ATR5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
13961.CVA0204ATR5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
13962.CVA0204ATR5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
13963.CVA0204ATR5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
13964.CVA0204ATR5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
13965.CVA0204ATR6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
13966.CVA0204ATR6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
13967.CVA0204GOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
13968.CVA0204GOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
13969.CVA0204GOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
13970.CVA0204GOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
13971.CVA0204GOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
13972.CVA0204GOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
13973.CVA0204GOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
13974.CVA0204GOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
13975.CVA0204GOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
13976.CVA0204GOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
13977.CVA0204GOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
13978.CVA0205ATR5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
13979.CVA0205ATR5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
13980.CVA0205ATR5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
13981.CVA0205ATR5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
13982.CVA0205ATR5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
13983.CVA0205ATR5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
13984.CVA0205ATR5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
13985.CVA0205ATR5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
13986.CVA0205ATR5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
13987.CVA0205ATR6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
13988.CVA0205ATR6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
13989.CVA0205GOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
13990.CVA0205GOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
13991.CVA0205GOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
13992.CVA0205GOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
13993.CVA0205GOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
13994.CVA0205GOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
13995.CVA0205GOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
13996.CVA0205GOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
13997.CVA0205GOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
13998.CVA0205GOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
13999.CVA0205GOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14000.CVA0206ATR5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14001.CVA0206ATR5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14002.CVA0206ATR5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14003.CVA0206ATR5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14004.CVA0206ATR5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14005.CVA0206ATR5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14006.CVA0206ATR5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14007.CVA0206ATR5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14008.CVA0206ATR5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14009.CVA0206ATR6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14010.CVA0206ATR6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14011.CVA0206FOB5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14012.CVA0206FOB5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14013.CVA0206FOB5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14014.CVA0206FOB5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14015.CVA0206FOB5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14016.CVA0206FOB5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14017.CVA0206FOB5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14018.CVA0206FOB5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14019.CVA0206FOB5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14020.CVA0206FOB6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14021.CVA0206FOB6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14022.CVA0206FOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14023.CVA0206FOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14024.CVA0206FOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14025.CVA0206FOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14026.CVA0206FOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14027.CVA0206FOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14028.CVA0206FOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14029.CVA0206FOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14030.CVA0206FOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14031.CVA0206FOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14032.CVA0206FOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14033.CVA0206FOS5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14034.CVA0206FOS5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14035.CVA0206FOS5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14036.CVA0206FOS5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14037.CVA0206FOS5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14038.CVA0206FOS5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14039.CVA0206FOS5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14040.CVA0206FOS5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14041.CVA0206FOS5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14042.CVA0206FOS6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14043.CVA0206FOS6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14044.CVA0206GOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14045.CVA0206GOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14046.CVA0206GOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14047.CVA0206GOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14048.CVA0206GOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14049.CVA0206GOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14050.CVA0206GOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14051.CVA0206GOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14052.CVA0206GOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14053.CVA0206GOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14054.CVA0206GOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14055.CVA0206TRG5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14056.CVA0206TRG5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14057.CVA0206TRG5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14058.CVA0206TRG5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14059.CVA0206TRG5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14060.CVA0206TRG5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14061.CVA0206TRG5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14062.CVA0206TRG5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14063.CVA0206TRG5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14064.CVA0206TRG6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14065.CVA0206TRG6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14066.CVA0207ATR5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14067.CVA0207ATR5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14068.CVA0207ATR5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14069.CVA0207ATR5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14070.CVA0207ATR5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14071.CVA0207ATR5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14072.CVA0207ATR5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14073.CVA0207ATR5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14074.CVA0207ATR5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14075.CVA0207ATR6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14076.CVA0207ATR6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14077.CVA0208ATR5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14078.CVA0208ATR5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14079.CVA0208ATR5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14080.CVA0208ATR5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14081.CVA0208ATR5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14082.CVA0208ATR5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14083.CVA0208ATR5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14084.CVA0208ATR5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14085.CVA0208ATR5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14086.CVA0208ATR6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14087.CVA0208ATR6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14088.CVA0208FOB5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14089.CVA0208FOB5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14090.CVA0208FOB5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14091.CVA0208FOB5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14092.CVA0208FOB5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14093.CVA0208FOB5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14094.CVA0208FOB5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14095.CVA0208FOB5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14096.CVA0208FOB5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14097.CVA0208FOB6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14098.CVA0208FOB6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14099.CVA0208FOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14100.CVA0208FOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14101.CVA0208FOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14102.CVA0208FOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14103.CVA0208FOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14104.CVA0208FOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14105.CVA0208FOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14106.CVA0208FOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14107.CVA0208FOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14108.CVA0208FOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14109.CVA0208FOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14110.CVA0208FOS5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14111.CVA0208FOS5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14112.CVA0208FOS5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14113.CVA0208FOS5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14114.CVA0208FOS5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14115.CVA0208FOS5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14116.CVA0208FOS5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14117.CVA0208FOS5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14118.CVA0208FOS5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14119.CVA0208FOS6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14120.CVA0208FOS6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14121.CVA0208GOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14122.CVA0208GOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14123.CVA0208GOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14124.CVA0208GOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14125.CVA0208GOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14126.CVA0208GOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14127.CVA0208GOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14128.CVA0208GOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14129.CVA0208GOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14130.CVA0208GOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14131.CVA0208GOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14132.CVA0208TRG5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14133.CVA0208TRG5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14134.CVA0208TRG5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14135.CVA0208TRG5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14136.CVA0208TRG5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14137.CVA0208TRG5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14138.CVA0208TRG5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14139.CVA0208TRG5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14140.CVA0208TRG5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14141.CVA0208TRG6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14142.CVA0208TRG6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14143.CVA0209ATR5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14144.CVA0209ATR5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14145.CVA0209ATR5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14146.CVA0209ATR5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14147.CVA0209ATR5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14148.CVA0209ATR5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14149.CVA0209ATR5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14150.CVA0209ATR5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14151.CVA0209ATR5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14152.CVA0209ATR6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14153.CVA0209ATR6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14154.CVA0209FOB5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14155.CVA0209FOB5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14156.CVA0209FOB5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14157.CVA0209FOB5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14158.CVA0209FOB5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14159.CVA0209FOB5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14160.CVA0209FOB5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14161.CVA0209FOB5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14162.CVA0209FOB5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14163.CVA0209FOB6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14164.CVA0209FOB6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14165.CVA0209FOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14166.CVA0209FOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14167.CVA0209FOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14168.CVA0209FOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14169.CVA0209FOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14170.CVA0209FOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14171.CVA0209FOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14172.CVA0209FOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14173.CVA0209FOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14174.CVA0209FOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14175.CVA0209FOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14176.CVA0209FOS5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14177.CVA0209FOS5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14178.CVA0209FOS5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14179.CVA0209FOS5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14180.CVA0209FOS5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14181.CVA0209FOS5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14182.CVA0209FOS5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14183.CVA0209FOS5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14184.CVA0209FOS5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14185.CVA0209FOS6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14186.CVA0209FOS6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14187.CVA0209GOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14188.CVA0209GOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14189.CVA0209GOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14190.CVA0209GOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14191.CVA0209GOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14192.CVA0209GOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14193.CVA0209GOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14194.CVA0209GOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14195.CVA0209GOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14196.CVA0209GOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14197.CVA0209GOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14198.CVA0209TRG5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14199.CVA0209TRG5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14200.CVA0209TRG5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14201.CVA0209TRG5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14202.CVA0209TRG5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14203.CVA0209TRG5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14204.CVA0209TRG5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14205.CVA0209TRG5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14206.CVA0209TRG5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14207.CVA0209TRG6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14208.CVA0209TRG6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14209.CVA0210ATR5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14210.CVA0210ATR5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14211.CVA0210ATR5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14212.CVA0210ATR5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14213.CVA0210ATR5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14214.CVA0210ATR5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14215.CVA0210ATR5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14216.CVA0210ATR5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14217.CVA0210ATR5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14218.CVA0210ATR6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14219.CVA0210ATR6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14220.CVA0210FOB5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14221.CVA0210FOB5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14222.CVA0210FOB5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14223.CVA0210FOB5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14224.CVA0210FOB5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14225.CVA0210FOB5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14226.CVA0210FOB5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14227.CVA0210FOB5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14228.CVA0210FOB5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14229.CVA0210FOB6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14230.CVA0210FOB6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14231.CVA0210FOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14232.CVA0210FOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14233.CVA0210FOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14234.CVA0210FOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14235.CVA0210FOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14236.CVA0210FOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14237.CVA0210FOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14238.CVA0210FOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14239.CVA0210FOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14240.CVA0210FOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14241.CVA0210FOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14242.CVA0210FOS5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14243.CVA0210FOS5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14244.CVA0210FOS5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14245.CVA0210FOS5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14246.CVA0210FOS5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14247.CVA0210FOS5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14248.CVA0210FOS5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14249.CVA0210FOS5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14250.CVA0210FOS5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14251.CVA0210FOS6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14252.CVA0210FOS6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14253.CVA0210GOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14254.CVA0210GOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14255.CVA0210GOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14256.CVA0210GOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14257.CVA0210GOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14258.CVA0210GOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14259.CVA0210GOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14260.CVA0210GOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14261.CVA0210GOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14262.CVA0210GOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14263.CVA0210GOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14264.CVA0210TRG5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14265.CVA0210TRG5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14266.CVA0210TRG5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14267.CVA0210TRG5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14268.CVA0210TRG5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14269.CVA0210TRG5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14270.CVA0210TRG5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14271.CVA0210TRG5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14272.CVA0210TRG5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14273.CVA0210TRG6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14274.CVA0210TRG6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14275.CVA0212ATR5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14276.CVA0212ATR5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14277.CVA0212ATR5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14278.CVA0212ATR5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14279.CVA0212ATR5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14280.CVA0212ATR5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14281.CVA0212ATR5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14282.CVA0212ATR5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14283.CVA0212ATR5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14284.CVA0212ATR6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14285.CVA0212ATR6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14286.CVA0212FOB5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14287.CVA0212FOB5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14288.CVA0212FOB5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14289.CVA0212FOB5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14290.CVA0212FOB5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14291.CVA0212FOB5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14292.CVA0212FOB5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14293.CVA0212FOB5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14294.CVA0212FOB5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14295.CVA0212FOB6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14296.CVA0212FOB6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14297.CVA0212FOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14298.CVA0212FOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14299.CVA0212FOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14300.CVA0212FOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14301.CVA0212FOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14302.CVA0212FOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14303.CVA0212FOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14304.CVA0212FOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14305.CVA0212FOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14306.CVA0212FOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14307.CVA0212FOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14308.CVA0212FOS5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14309.CVA0212FOS5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14310.CVA0212FOS5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14311.CVA0212FOS5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14312.CVA0212FOS5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14313.CVA0212FOS5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14314.CVA0212FOS5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14315.CVA0212FOS5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14316.CVA0212FOS5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14317.CVA0212FOS6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14318.CVA0212FOS6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14319.CVA0212GOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14320.CVA0212GOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14321.CVA0212GOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14322.CVA0212GOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14323.CVA0212GOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14324.CVA0212GOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14325.CVA0212GOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14326.CVA0212GOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14327.CVA0212GOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14328.CVA0212GOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14329.CVA0212GOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14330.CVA0212TRG5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14331.CVA0212TRG5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14332.CVA0212TRG5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14333.CVA0212TRG5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14334.CVA0212TRG5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14335.CVA0212TRG5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14336.CVA0212TRG5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14337.CVA0212TRG5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14338.CVA0212TRG5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14339.CVA0212TRG6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14340.CVA0212TRG6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14341.CVA0213ATR5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14342.CVA0213ATR5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14343.CVA0213ATR5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14344.CVA0213ATR5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14345.CVA0213ATR5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14346.CVA0213ATR5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14347.CVA0213ATR5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14348.CVA0213ATR5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14349.CVA0213ATR5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14350.CVA0213ATR6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14351.CVA0213ATR6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14352.CVA0213FOB5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14353.CVA0213FOB5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14354.CVA0213FOB5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14355.CVA0213FOB5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14356.CVA0213FOB5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14357.CVA0213FOB5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14358.CVA0213FOB5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14359.CVA0213FOB5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14360.CVA0213FOB5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14361.CVA0213FOB6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14362.CVA0213FOB6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14363.CVA0213FOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14364.CVA0213FOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14365.CVA0213FOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14366.CVA0213FOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14367.CVA0213FOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14368.CVA0213FOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14369.CVA0213FOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14370.CVA0213FOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14371.CVA0213FOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14372.CVA0213FOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14373.CVA0213FOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14374.CVA0213FOS5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14375.CVA0213FOS5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14376.CVA0213FOS5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14377.CVA0213FOS5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14378.CVA0213FOS5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14379.CVA0213FOS5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14380.CVA0213FOS5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14381.CVA0213FOS5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14382.CVA0213FOS5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14383.CVA0213FOS6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14384.CVA0213FOS6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14385.CVA0213GOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14386.CVA0213GOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14387.CVA0213GOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14388.CVA0213GOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14389.CVA0213GOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14390.CVA0213GOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14391.CVA0213GOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14392.CVA0213GOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14393.CVA0213GOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14394.CVA0213GOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14395.CVA0213GOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14396.CVA0213TRG5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14397.CVA0213TRG5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14398.CVA0213TRG5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14399.CVA0213TRG5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14400.CVA0213TRG5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14401.CVA0213TRG5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14402.CVA0213TRG5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14403.CVA0213TRG5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14404.CVA0213TRG5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14405.CVA0213TRG6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14406.CVA0213TRG6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14407.CVA0214ATR5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14408.CVA0214ATR5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14409.CVA0214ATR5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14410.CVA0214ATR5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14411.CVA0214ATR5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14412.CVA0214ATR5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14413.CVA0214ATR5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14414.CVA0214ATR5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14415.CVA0214ATR5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14416.CVA0214ATR6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14417.CVA0214ATR6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14418.CVA0214FOB5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14419.CVA0214FOB5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14420.CVA0214FOB5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14421.CVA0214FOB5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14422.CVA0214FOB5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14423.CVA0214FOB5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14424.CVA0214FOB5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14425.CVA0214FOB5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14426.CVA0214FOB5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14427.CVA0214FOB6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14428.CVA0214FOB6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14429.CVA0214FOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14430.CVA0214FOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14431.CVA0214FOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14432.CVA0214FOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14433.CVA0214FOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14434.CVA0214FOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14435.CVA0214FOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14436.CVA0214FOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14437.CVA0214FOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14438.CVA0214FOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14439.CVA0214FOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14440.CVA0214FOS5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14441.CVA0214FOS5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14442.CVA0214FOS5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14443.CVA0214FOS5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14444.CVA0214FOS5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14445.CVA0214FOS5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14446.CVA0214FOS5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14447.CVA0214FOS5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14448.CVA0214FOS5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14449.CVA0214FOS6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14450.CVA0214FOS6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14451.CVA0214GOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14452.CVA0214GOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14453.CVA0214GOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14454.CVA0214GOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14455.CVA0214GOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14456.CVA0214GOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14457.CVA0214GOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14458.CVA0214GOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14459.CVA0214GOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14460.CVA0214GOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14461.CVA0214GOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14462.CVA0214TRG5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14463.CVA0214TRG5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14464.CVA0214TRG5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14465.CVA0214TRG5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14466.CVA0214TRG5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14467.CVA0214TRG5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14468.CVA0214TRG5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14469.CVA0214TRG5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14470.CVA0214TRG5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14471.CVA0214TRG6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14472.CVA0214TRG6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14473.CVA0215ATR5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14474.CVA0215ATR5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14475.CVA0215ATR5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14476.CVA0215ATR5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14477.CVA0215ATR5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14478.CVA0215ATR5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14479.CVA0215ATR5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14480.CVA0215ATR5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14481.CVA0215ATR5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14482.CVA0215ATR6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14483.CVA0215ATR6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14484.CVA0215FOB5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14485.CVA0215FOB5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14486.CVA0215FOB5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14487.CVA0215FOB5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14488.CVA0215FOB5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14489.CVA0215FOB5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14490.CVA0215FOB5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14491.CVA0215FOB5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14492.CVA0215FOB5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14493.CVA0215FOB6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14494.CVA0215FOB6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14495.CVA0215FOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14496.CVA0215FOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14497.CVA0215FOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14498.CVA0215FOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14499.CVA0215FOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14500.CVA0215FOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14501.CVA0215FOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14502.CVA0215FOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14503.CVA0215FOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14504.CVA0215FOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14505.CVA0215FOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14506.CVA0215FOS5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14507.CVA0215FOS5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14508.CVA0215FOS5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14509.CVA0215FOS5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14510.CVA0215FOS5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14511.CVA0215FOS5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14512.CVA0215FOS5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14513.CVA0215FOS5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14514.CVA0215FOS5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14515.CVA0215FOS6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14516.CVA0215FOS6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14517.CVA0215GOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14518.CVA0215GOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14519.CVA0215GOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14520.CVA0215GOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14521.CVA0215GOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14522.CVA0215GOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14523.CVA0215GOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14524.CVA0215GOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14525.CVA0215GOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14526.CVA0215GOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14527.CVA0215GOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14528.CVA0215TRG5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14529.CVA0215TRG5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14530.CVA0215TRG5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14531.CVA0215TRG5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14532.CVA0215TRG5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14533.CVA0215TRG5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14534.CVA0215TRG5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14535.CVA0215TRG5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14536.CVA0215TRG5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14537.CVA0215TRG6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14538.CVA0215TRG6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14539.CVA0216ATR5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14540.CVA0216ATR5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14541.CVA0216ATR5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14542.CVA0216ATR5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14543.CVA0216ATR5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14544.CVA0216ATR5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14545.CVA0216ATR5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14546.CVA0216ATR5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14547.CVA0216ATR5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14548.CVA0216ATR6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14549.CVA0216ATR6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14550.CVA0216FOB5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14551.CVA0216FOB5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14552.CVA0216FOB5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14553.CVA0216FOB5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14554.CVA0216FOB5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14555.CVA0216FOB5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14556.CVA0216FOB5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14557.CVA0216FOB5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14558.CVA0216FOB5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14559.CVA0216FOB6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14560.CVA0216FOB6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14561.CVA0216FOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14562.CVA0216FOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14563.CVA0216FOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14564.CVA0216FOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14565.CVA0216FOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14566.CVA0216FOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14567.CVA0216FOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14568.CVA0216FOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14569.CVA0216FOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14570.CVA0216FOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14571.CVA0216FOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14572.CVA0216FOS5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14573.CVA0216FOS5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14574.CVA0216FOS5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14575.CVA0216FOS5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14576.CVA0216FOS5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14577.CVA0216FOS5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14578.CVA0216FOS5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14579.CVA0216FOS5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14580.CVA0216FOS5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14581.CVA0216FOS6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14582.CVA0216FOS6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14583.CVA0216GOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14584.CVA0216GOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14585.CVA0216GOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14586.CVA0216GOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14587.CVA0216GOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14588.CVA0216GOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14589.CVA0216GOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14590.CVA0216GOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14591.CVA0216GOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14592.CVA0216GOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14593.CVA0216GOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14594.CVA0216TRG5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14595.CVA0216TRG5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14596.CVA0216TRG5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14597.CVA0216TRG5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14598.CVA0216TRG5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14599.CVA0216TRG5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14600.CVA0216TRG5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14601.CVA0216TRG5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14602.CVA0216TRG5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14603.CVA0216TRG6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14604.CVA0216TRG6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14605.CVA0217ATR5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14606.CVA0217ATR5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14607.CVA0217ATR5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14608.CVA0217ATR5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14609.CVA0217ATR5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14610.CVA0217ATR5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14611.CVA0217ATR5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14612.CVA0217ATR5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14613.CVA0217ATR5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14614.CVA0217ATR6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14615.CVA0217ATR6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14616.CVA0217FOB5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14617.CVA0217FOB5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14618.CVA0217FOB5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14619.CVA0217FOB5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14620.CVA0217FOB5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14621.CVA0217FOB5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14622.CVA0217FOB5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14623.CVA0217FOB5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14624.CVA0217FOB5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14625.CVA0217FOB6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14626.CVA0217FOB6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14627.CVA0217FOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14628.CVA0217FOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14629.CVA0217FOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14630.CVA0217FOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14631.CVA0217FOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14632.CVA0217FOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14633.CVA0217FOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14634.CVA0217FOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14635.CVA0217FOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14636.CVA0217FOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14637.CVA0217FOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14638.CVA0217FOS5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14639.CVA0217FOS5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14640.CVA0217FOS5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14641.CVA0217FOS5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14642.CVA0217FOS5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14643.CVA0217FOS5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14644.CVA0217FOS5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14645.CVA0217FOS5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14646.CVA0217FOS5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14647.CVA0217FOS6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14648.CVA0217FOS6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14649.CVA0217GOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14650.CVA0217GOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14651.CVA0217GOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14652.CVA0217GOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14653.CVA0217GOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14654.CVA0217GOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14655.CVA0217GOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14656.CVA0217GOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14657.CVA0217GOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14658.CVA0217GOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14659.CVA0217GOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14660.CVA0217TRG5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14661.CVA0217TRG5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14662.CVA0217TRG5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14663.CVA0217TRG5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14664.CVA0217TRG5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14665.CVA0217TRG5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14666.CVA0217TRG5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14667.CVA0217TRG5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14668.CVA0217TRG5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14669.CVA0217TRG6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14670.CVA0217TRG6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14671.CVA0218ATR5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14672.CVA0218ATR5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14673.CVA0218ATR5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14674.CVA0218ATR5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14675.CVA0218ATR5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14676.CVA0218ATR5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14677.CVA0218ATR5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14678.CVA0218ATR5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14679.CVA0218ATR5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14680.CVA0218ATR6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14681.CVA0218ATR6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14682.CVA0218FOB5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14683.CVA0218FOB5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14684.CVA0218FOB5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14685.CVA0218FOB5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14686.CVA0218FOB5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14687.CVA0218FOB5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14688.CVA0218FOB5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14689.CVA0218FOB5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14690.CVA0218FOB5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14691.CVA0218FOB6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14692.CVA0218FOB6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14693.CVA0218FOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14694.CVA0218FOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14695.CVA0218FOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14696.CVA0218FOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14697.CVA0218FOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14698.CVA0218FOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14699.CVA0218FOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14700.CVA0218FOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14701.CVA0218FOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14702.CVA0218FOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14703.CVA0218FOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14704.CVA0218FOS5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14705.CVA0218FOS5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14706.CVA0218FOS5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14707.CVA0218FOS5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14708.CVA0218FOS5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14709.CVA0218FOS5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14710.CVA0218FOS5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14711.CVA0218FOS5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14712.CVA0218FOS5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14713.CVA0218FOS6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14714.CVA0218FOS6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14715.CVA0218GOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14716.CVA0218GOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14717.CVA0218GOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14718.CVA0218GOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14719.CVA0218GOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14720.CVA0218GOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14721.CVA0218GOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14722.CVA0218GOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14723.CVA0218GOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14724.CVA0218GOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14725.CVA0218GOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14726.CVA0218TRG5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14727.CVA0218TRG5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14728.CVA0218TRG5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14729.CVA0218TRG5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14730.CVA0218TRG5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14731.CVA0218TRG5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14732.CVA0218TRG5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14733.CVA0218TRG5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14734.CVA0218TRG5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14735.CVA0218TRG6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14736.CVA0218TRG6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14737.CVA0219ATR5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14738.CVA0219ATR5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14739.CVA0219ATR5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14740.CVA0219ATR5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14741.CVA0219ATR5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14742.CVA0219ATR5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14743.CVA0219ATR5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14744.CVA0219ATR5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14745.CVA0219ATR5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14746.CVA0219ATR6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14747.CVA0219ATR6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14748.CVA0219FOB5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14749.CVA0219FOB5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14750.CVA0219FOB5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14751.CVA0219FOB5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14752.CVA0219FOB5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14753.CVA0219FOB5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14754.CVA0219FOB5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14755.CVA0219FOB5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14756.CVA0219FOB5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14757.CVA0219FOB6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14758.CVA0219FOB6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14759.CVA0219FOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14760.CVA0219FOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14761.CVA0219FOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14762.CVA0219FOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14763.CVA0219FOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14764.CVA0219FOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14765.CVA0219FOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14766.CVA0219FOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14767.CVA0219FOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14768.CVA0219FOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14769.CVA0219FOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14770.CVA0219FOS5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14771.CVA0219FOS5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14772.CVA0219FOS5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14773.CVA0219FOS5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14774.CVA0219FOS5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14775.CVA0219FOS5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14776.CVA0219FOS5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14777.CVA0219FOS5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14778.CVA0219FOS5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14779.CVA0219FOS6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14780.CVA0219FOS6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14781.CVA0219GOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14782.CVA0219GOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14783.CVA0219GOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14784.CVA0219GOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14785.CVA0219GOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14786.CVA0219GOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14787.CVA0219GOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14788.CVA0219GOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14789.CVA0219GOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14790.CVA0219GOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14791.CVA0219GOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14792.CVA0219TRG5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14793.CVA0219TRG5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14794.CVA0219TRG5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14795.CVA0219TRG5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14796.CVA0219TRG5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14797.CVA0219TRG5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14798.CVA0219TRG5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14799.CVA0219TRG5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14800.CVA0219TRG5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14801.CVA0219TRG6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14802.CVA0219TRG6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14803.CVA0220ATR5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14804.CVA0220ATR5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14805.CVA0220ATR5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14806.CVA0220ATR5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14807.CVA0220ATR5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14808.CVA0220ATR5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14809.CVA0220ATR5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14810.CVA0220ATR5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14811.CVA0220ATR5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14812.CVA0220ATR6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14813.CVA0220ATR6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14814.CVA0220GOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14815.CVA0220GOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14816.CVA0220GOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14817.CVA0220GOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14818.CVA0220GOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14819.CVA0220GOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14820.CVA0220GOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14821.CVA0220GOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14822.CVA0220GOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14823.CVA0220GOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14824.CVA0220GOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14825.CVA0221ATR5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14826.CVA0221ATR5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14827.CVA0221ATR5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14828.CVA0221ATR5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14829.CVA0221ATR5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14830.CVA0221ATR5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14831.CVA0221ATR5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14832.CVA0221ATR5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14833.CVA0221ATR5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14834.CVA0221ATR6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14835.CVA0221ATR6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14836.CVA0221GOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14837.CVA0221GOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14838.CVA0221GOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14839.CVA0221GOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14840.CVA0221GOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14841.CVA0221GOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14842.CVA0221GOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14843.CVA0221GOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14844.CVA0221GOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14845.CVA0221GOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14846.CVA0221GOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14847.CVA0222ATR5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14848.CVA0222ATR5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14849.CVA0222ATR5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14850.CVA0222ATR5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14851.CVA0222ATR5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14852.CVA0222ATR5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14853.CVA0222ATR5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14854.CVA0222ATR5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14855.CVA0222ATR5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14856.CVA0222ATR6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14857.CVA0222ATR6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14858.CVA0222FOB5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14859.CVA0222FOB5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14860.CVA0222FOB5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14861.CVA0222FOB5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14862.CVA0222FOB5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14863.CVA0222FOB5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14864.CVA0222FOB5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14865.CVA0222FOB5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14866.CVA0222FOB5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14867.CVA0222FOB6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14868.CVA0222FOB6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14869.CVA0222FOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14870.CVA0222FOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14871.CVA0222FOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14872.CVA0222FOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14873.CVA0222FOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14874.CVA0222FOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14875.CVA0222FOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14876.CVA0222FOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14877.CVA0222FOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14878.CVA0222FOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14879.CVA0222FOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14880.CVA0222FOS5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14881.CVA0222FOS5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14882.CVA0222FOS5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14883.CVA0222FOS5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14884.CVA0222FOS5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14885.CVA0222FOS5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14886.CVA0222FOS5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14887.CVA0222FOS5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14888.CVA0222FOS5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14889.CVA0222FOS6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14890.CVA0222FOS6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14891.CVA0222GOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14892.CVA0222GOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14893.CVA0222GOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14894.CVA0222GOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14895.CVA0222GOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14896.CVA0222GOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14897.CVA0222GOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14898.CVA0222GOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14899.CVA0222GOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14900.CVA0222GOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14901.CVA0222GOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14902.CVA0222TRG5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14903.CVA0222TRG5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14904.CVA0222TRG5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14905.CVA0222TRG5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14906.CVA0222TRG5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14907.CVA0222TRG5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14908.CVA0222TRG5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14909.CVA0222TRG5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14910.CVA0222TRG5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14911.CVA0222TRG6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14912.CVA0222TRG6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14913.CVA0223ATR5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14914.CVA0223ATR5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14915.CVA0223ATR5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14916.CVA0223ATR5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14917.CVA0223ATR5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14918.CVA0223ATR5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14919.CVA0223ATR5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14920.CVA0223ATR5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14921.CVA0223ATR5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14922.CVA0223ATR6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14923.CVA0223ATR6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14924.CVA0223FOB5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14925.CVA0223FOB5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14926.CVA0223FOB5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14927.CVA0223FOB5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14928.CVA0223FOB5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14929.CVA0223FOB5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14930.CVA0223FOB5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14931.CVA0223FOB5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14932.CVA0223FOB5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14933.CVA0223FOB6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14934.CVA0223FOB6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14935.CVA0223FOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14936.CVA0223FOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14937.CVA0223FOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14938.CVA0223FOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14939.CVA0223FOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14940.CVA0223FOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14941.CVA0223FOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14942.CVA0223FOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14943.CVA0223FOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14944.CVA0223FOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14945.CVA0223FOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14946.CVA0223FOS5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14947.CVA0223FOS5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14948.CVA0223FOS5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14949.CVA0223FOS5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14950.CVA0223FOS5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14951.CVA0223FOS5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14952.CVA0223FOS5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14953.CVA0223FOS5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14954.CVA0223FOS5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14955.CVA0223FOS6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14956.CVA0223FOS6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14957.CVA0223GOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14958.CVA0223GOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14959.CVA0223GOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14960.CVA0223GOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14961.CVA0223GOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14962.CVA0223GOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14963.CVA0223GOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14964.CVA0223GOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14965.CVA0223GOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14966.CVA0223GOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14967.CVA0223GOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14968.CVA0223TRG5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14969.CVA0223TRG5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14970.CVA0223TRG5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14971.CVA0223TRG5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14972.CVA0223TRG5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14973.CVA0223TRG5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14974.CVA0223TRG5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14975.CVA0223TRG5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14976.CVA0223TRG5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14977.CVA0223TRG6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14978.CVA0223TRG6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14979.CVA0224ATR5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14980.CVA0224ATR5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14981.CVA0224ATR5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14982.CVA0224ATR5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14983.CVA0224ATR5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14984.CVA0224ATR5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14985.CVA0224ATR5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14986.CVA0224ATR5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14987.CVA0224ATR5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14988.CVA0224ATR6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
14989.CVA0224ATR6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
14990.CVA0224FOB5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
14991.CVA0224FOB5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
14992.CVA0224FOB5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
14993.CVA0224FOB5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
14994.CVA0224FOB5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
14995.CVA0224FOB5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
14996.CVA0224FOB5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
14997.CVA0224FOB5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
14998.CVA0224FOB5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
14999.CVA0224FOB6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15000.CVA0224FOB6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15001.CVA0224FOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15002.CVA0224FOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15003.CVA0224FOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15004.CVA0224FOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15005.CVA0224FOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15006.CVA0224FOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15007.CVA0224FOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15008.CVA0224FOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15009.CVA0224FOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15010.CVA0224FOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15011.CVA0224FOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15012.CVA0224FOS5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15013.CVA0224FOS5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15014.CVA0224FOS5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15015.CVA0224FOS5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15016.CVA0224FOS5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15017.CVA0224FOS5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15018.CVA0224FOS5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15019.CVA0224FOS5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15020.CVA0224FOS5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15021.CVA0224FOS6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15022.CVA0224FOS6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15023.CVA0224GOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15024.CVA0224GOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15025.CVA0224GOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15026.CVA0224GOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15027.CVA0224GOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15028.CVA0224GOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15029.CVA0224GOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15030.CVA0224GOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15031.CVA0224GOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15032.CVA0224GOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15033.CVA0224GOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15034.CVA0224TRG5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15035.CVA0224TRG5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15036.CVA0224TRG5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15037.CVA0224TRG5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15038.CVA0224TRG5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15039.CVA0224TRG5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15040.CVA0224TRG5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15041.CVA0224TRG5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15042.CVA0224TRG5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15043.CVA0224TRG6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15044.CVA0224TRG6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15045.CVA0225ATR5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15046.CVA0225ATR5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15047.CVA0225ATR5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15048.CVA0225ATR5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15049.CVA0225ATR5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15050.CVA0225ATR5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15051.CVA0225ATR5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15052.CVA0225ATR5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15053.CVA0225ATR5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15054.CVA0225ATR6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15055.CVA0225ATR6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15056.CVA0225FOB5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15057.CVA0225FOB5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15058.CVA0225FOB5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15059.CVA0225FOB5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15060.CVA0225FOB5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15061.CVA0225FOB5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15062.CVA0225FOB5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15063.CVA0225FOB5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15064.CVA0225FOB5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15065.CVA0225FOB6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15066.CVA0225FOB6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15067.CVA0225FOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15068.CVA0225FOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15069.CVA0225FOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15070.CVA0225FOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15071.CVA0225FOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15072.CVA0225FOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15073.CVA0225FOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15074.CVA0225FOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15075.CVA0225FOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15076.CVA0225FOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15077.CVA0225FOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15078.CVA0225FOS5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15079.CVA0225FOS5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15080.CVA0225FOS5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15081.CVA0225FOS5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15082.CVA0225FOS5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15083.CVA0225FOS5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15084.CVA0225FOS5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15085.CVA0225FOS5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15086.CVA0225FOS5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15087.CVA0225FOS6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15088.CVA0225FOS6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15089.CVA0225GOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15090.CVA0225GOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15091.CVA0225GOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15092.CVA0225GOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15093.CVA0225GOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15094.CVA0225GOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15095.CVA0225GOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15096.CVA0225GOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15097.CVA0225GOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15098.CVA0225GOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15099.CVA0225GOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15100.CVA0225TRG5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15101.CVA0225TRG5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15102.CVA0225TRG5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15103.CVA0225TRG5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15104.CVA0225TRG5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15105.CVA0225TRG5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15106.CVA0225TRG5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15107.CVA0225TRG5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15108.CVA0225TRG5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15109.CVA0225TRG6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15110.CVA0225TRG6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15111.CVA0226ATR5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15112.CVA0226ATR5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15113.CVA0226ATR5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15114.CVA0226ATR5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15115.CVA0226ATR5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15116.CVA0226ATR5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15117.CVA0226ATR5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15118.CVA0226ATR5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15119.CVA0226ATR5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15120.CVA0226ATR6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15121.CVA0226ATR6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15122.CVA0226FOB5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15123.CVA0226FOB5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15124.CVA0226FOB5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15125.CVA0226FOB5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15126.CVA0226FOB5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15127.CVA0226FOB5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15128.CVA0226FOB5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15129.CVA0226FOB5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15130.CVA0226FOB5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15131.CVA0226FOB6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15132.CVA0226FOB6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15133.CVA0226FOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15134.CVA0226FOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15135.CVA0226FOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15136.CVA0226FOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15137.CVA0226FOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15138.CVA0226FOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15139.CVA0226FOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15140.CVA0226FOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15141.CVA0226FOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15142.CVA0226FOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15143.CVA0226FOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15144.CVA0226FOS5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15145.CVA0226FOS5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15146.CVA0226FOS5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15147.CVA0226FOS5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15148.CVA0226FOS5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15149.CVA0226FOS5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15150.CVA0226FOS5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15151.CVA0226FOS5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15152.CVA0226FOS5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15153.CVA0226FOS6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15154.CVA0226FOS6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15155.CVA0226GOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15156.CVA0226GOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15157.CVA0226GOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15158.CVA0226GOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15159.CVA0226GOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15160.CVA0226GOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15161.CVA0226GOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15162.CVA0226GOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15163.CVA0226GOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15164.CVA0226GOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15165.CVA0226GOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15166.CVA0226TRG5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15167.CVA0226TRG5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15168.CVA0226TRG5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15169.CVA0226TRG5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15170.CVA0226TRG5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15171.CVA0226TRG5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15172.CVA0226TRG5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15173.CVA0226TRG5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15174.CVA0226TRG5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15175.CVA0226TRG6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15176.CVA0226TRG6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15177.CVA0227ATR5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15178.CVA0227ATR5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15179.CVA0227ATR5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15180.CVA0227ATR5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15181.CVA0227ATR5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15182.CVA0227ATR5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15183.CVA0227ATR5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15184.CVA0227ATR5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15185.CVA0227ATR5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15186.CVA0227ATR6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15187.CVA0227ATR6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15188.CVA0227FOB5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15189.CVA0227FOB5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15190.CVA0227FOB5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15191.CVA0227FOB5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15192.CVA0227FOB5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15193.CVA0227FOB5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15194.CVA0227FOB5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15195.CVA0227FOB5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15196.CVA0227FOB5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15197.CVA0227FOB6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15198.CVA0227FOB6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15199.CVA0227FOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15200.CVA0227FOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15201.CVA0227FOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15202.CVA0227FOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15203.CVA0227FOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15204.CVA0227FOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15205.CVA0227FOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15206.CVA0227FOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15207.CVA0227FOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15208.CVA0227FOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15209.CVA0227FOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15210.CVA0227FOS5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15211.CVA0227FOS5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15212.CVA0227FOS5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15213.CVA0227FOS5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15214.CVA0227FOS5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15215.CVA0227FOS5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15216.CVA0227FOS5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15217.CVA0227FOS5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15218.CVA0227FOS5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15219.CVA0227FOS6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15220.CVA0227FOS6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15221.CVA0227GOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15222.CVA0227GOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15223.CVA0227GOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15224.CVA0227GOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15225.CVA0227GOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15226.CVA0227GOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15227.CVA0227GOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15228.CVA0227GOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15229.CVA0227GOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15230.CVA0227GOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15231.CVA0227GOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15232.CVA0227TRG5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15233.CVA0227TRG5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15234.CVA0227TRG5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15235.CVA0227TRG5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15236.CVA0227TRG5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15237.CVA0227TRG5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15238.CVA0227TRG5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15239.CVA0227TRG5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15240.CVA0227TRG5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15241.CVA0227TRG6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15242.CVA0227TRG6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15243.CVA0228ATR5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15244.CVA0228ATR5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15245.CVA0228ATR5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15246.CVA0228ATR5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15247.CVA0228ATR5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15248.CVA0228ATR5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15249.CVA0228ATR5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15250.CVA0228ATR5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15251.CVA0228ATR5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15252.CVA0228ATR6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15253.CVA0228ATR6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15254.CVA0228FOB5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15255.CVA0228FOB5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15256.CVA0228FOB5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15257.CVA0228FOB5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15258.CVA0228FOB5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15259.CVA0228FOB5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15260.CVA0228FOB5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15261.CVA0228FOB5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15262.CVA0228FOB5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15263.CVA0228FOB6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15264.CVA0228FOB6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15265.CVA0228FOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15266.CVA0228FOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15267.CVA0228FOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15268.CVA0228FOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15269.CVA0228FOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15270.CVA0228FOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15271.CVA0228FOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15272.CVA0228FOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15273.CVA0228FOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15274.CVA0228FOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15275.CVA0228FOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15276.CVA0228FOS5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15277.CVA0228FOS5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15278.CVA0228FOS5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15279.CVA0228FOS5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15280.CVA0228FOS5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15281.CVA0228FOS5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15282.CVA0228FOS5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15283.CVA0228FOS5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15284.CVA0228FOS5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15285.CVA0228FOS6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15286.CVA0228FOS6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15287.CVA0228GOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15288.CVA0228GOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15289.CVA0228GOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15290.CVA0228GOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15291.CVA0228GOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15292.CVA0228GOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15293.CVA0228GOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15294.CVA0228GOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15295.CVA0228GOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15296.CVA0228GOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15297.CVA0228GOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15298.CVA0228TRG5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15299.CVA0228TRG5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15300.CVA0228TRG5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15301.CVA0228TRG5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15302.CVA0228TRG5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15303.CVA0228TRG5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15304.CVA0228TRG5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15305.CVA0228TRG5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15306.CVA0228TRG5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15307.CVA0228TRG6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15308.CVA0228TRG6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15309.CVA0229ATR5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15310.CVA0229ATR5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15311.CVA0229ATR5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15312.CVA0229ATR5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15313.CVA0229ATR5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15314.CVA0229ATR5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15315.CVA0229ATR5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15316.CVA0229ATR5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15317.CVA0229ATR5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15318.CVA0229ATR6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15319.CVA0229ATR6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15320.CVA0229FOB5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15321.CVA0229FOB5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15322.CVA0229FOB5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15323.CVA0229FOB5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15324.CVA0229FOB5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15325.CVA0229FOB5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15326.CVA0229FOB5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15327.CVA0229FOB5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15328.CVA0229FOB5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15329.CVA0229FOB6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15330.CVA0229FOB6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15331.CVA0229FOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15332.CVA0229FOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15333.CVA0229FOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15334.CVA0229FOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15335.CVA0229FOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15336.CVA0229FOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15337.CVA0229FOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15338.CVA0229FOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15339.CVA0229FOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15340.CVA0229FOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15341.CVA0229FOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15342.CVA0229FOS5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15343.CVA0229FOS5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15344.CVA0229FOS5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15345.CVA0229FOS5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15346.CVA0229FOS5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15347.CVA0229FOS5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15348.CVA0229FOS5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15349.CVA0229FOS5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15350.CVA0229FOS5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15351.CVA0229FOS6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15352.CVA0229FOS6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15353.CVA0229GOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15354.CVA0229GOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15355.CVA0229GOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15356.CVA0229GOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15357.CVA0229GOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15358.CVA0229GOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15359.CVA0229GOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15360.CVA0229GOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15361.CVA0229GOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15362.CVA0229GOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15363.CVA0229GOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15364.CVA0229TRG5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15365.CVA0229TRG5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15366.CVA0229TRG5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15367.CVA0229TRG5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15368.CVA0229TRG5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15369.CVA0229TRG5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15370.CVA0229TRG5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15371.CVA0229TRG5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15372.CVA0229TRG5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15373.CVA0229TRG6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15374.CVA0229TRG6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15375.CVA0230ATR5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15376.CVA0230ATR5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15377.CVA0230ATR5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15378.CVA0230ATR5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15379.CVA0230ATR5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15380.CVA0230ATR5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15381.CVA0230ATR5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15382.CVA0230ATR5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15383.CVA0230ATR5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15384.CVA0230ATR6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15385.CVA0230ATR6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15386.CVA0230FOB5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15387.CVA0230FOB5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15388.CVA0230FOB5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15389.CVA0230FOB5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15390.CVA0230FOB5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15391.CVA0230FOB5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15392.CVA0230FOB5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15393.CVA0230FOB5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15394.CVA0230FOB5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15395.CVA0230FOB6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15396.CVA0230FOB6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15397.CVA0230FOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15398.CVA0230FOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15399.CVA0230FOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15400.CVA0230FOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15401.CVA0230FOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15402.CVA0230FOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15403.CVA0230FOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15404.CVA0230FOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15405.CVA0230FOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15406.CVA0230FOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15407.CVA0230FOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15408.CVA0230FOS5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15409.CVA0230FOS5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15410.CVA0230FOS5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15411.CVA0230FOS5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15412.CVA0230FOS5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15413.CVA0230FOS5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15414.CVA0230FOS5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15415.CVA0230FOS5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15416.CVA0230FOS5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15417.CVA0230FOS6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15418.CVA0230FOS6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15419.CVA0230GOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15420.CVA0230GOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15421.CVA0230GOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15422.CVA0230GOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15423.CVA0230GOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15424.CVA0230GOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15425.CVA0230GOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15426.CVA0230GOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15427.CVA0230GOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15428.CVA0230GOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15429.CVA0230GOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15430.CVA0230TRG5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15431.CVA0230TRG5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15432.CVA0230TRG5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15433.CVA0230TRG5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15434.CVA0230TRG5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15435.CVA0230TRG5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15436.CVA0230TRG5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15437.CVA0230TRG5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15438.CVA0230TRG5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15439.CVA0230TRG6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15440.CVA0230TRG6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15441.CVA0231ATR5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15442.CVA0231ATR5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15443.CVA0231ATR5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15444.CVA0231ATR5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15445.CVA0231ATR5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15446.CVA0231ATR5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15447.CVA0231ATR5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15448.CVA0231ATR5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15449.CVA0231ATR5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15450.CVA0231ATR6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15451.CVA0231ATR6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15452.CVA0231FOB5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15453.CVA0231FOB5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15454.CVA0231FOB5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15455.CVA0231FOB5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15456.CVA0231FOB5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15457.CVA0231FOB5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15458.CVA0231FOB5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15459.CVA0231FOB5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15460.CVA0231FOB5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15461.CVA0231FOB6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15462.CVA0231FOB6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15463.CVA0231FOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15464.CVA0231FOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15465.CVA0231FOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15466.CVA0231FOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15467.CVA0231FOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15468.CVA0231FOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15469.CVA0231FOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15470.CVA0231FOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15471.CVA0231FOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15472.CVA0231FOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15473.CVA0231FOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15474.CVA0231FOS5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15475.CVA0231FOS5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15476.CVA0231FOS5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15477.CVA0231FOS5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15478.CVA0231FOS5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15479.CVA0231FOS5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15480.CVA0231FOS5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15481.CVA0231FOS5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15482.CVA0231FOS5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15483.CVA0231FOS6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15484.CVA0231FOS6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15485.CVA0231GOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15486.CVA0231GOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15487.CVA0231GOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15488.CVA0231GOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15489.CVA0231GOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15490.CVA0231GOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15491.CVA0231GOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15492.CVA0231GOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15493.CVA0231GOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15494.CVA0231GOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15495.CVA0231GOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15496.CVA0231TRG5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15497.CVA0231TRG5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15498.CVA0231TRG5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15499.CVA0231TRG5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15500.CVA0231TRG5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15501.CVA0231TRG5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15502.CVA0231TRG5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15503.CVA0231TRG5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15504.CVA0231TRG5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15505.CVA0231TRG6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15506.CVA0231TRG6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15507.CVA0232ATR5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15508.CVA0232ATR5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15509.CVA0232ATR5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15510.CVA0232ATR5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15511.CVA0232ATR5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15512.CVA0232ATR5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15513.CVA0232ATR5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15514.CVA0232ATR5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15515.CVA0232ATR5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15516.CVA0232ATR6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15517.CVA0232ATR6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15518.CVA0232FOB5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15519.CVA0232FOB5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15520.CVA0232FOB5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15521.CVA0232FOB5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15522.CVA0232FOB5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15523.CVA0232FOB5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15524.CVA0232FOB5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15525.CVA0232FOB5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15526.CVA0232FOB5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15527.CVA0232FOB6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15528.CVA0232FOB6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15529.CVA0232FOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15530.CVA0232FOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15531.CVA0232FOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15532.CVA0232FOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15533.CVA0232FOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15534.CVA0232FOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15535.CVA0232FOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15536.CVA0232FOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15537.CVA0232FOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15538.CVA0232FOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15539.CVA0232FOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15540.CVA0232FOS5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15541.CVA0232FOS5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15542.CVA0232FOS5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15543.CVA0232FOS5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15544.CVA0232FOS5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15545.CVA0232FOS5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15546.CVA0232FOS5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15547.CVA0232FOS5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15548.CVA0232FOS5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15549.CVA0232FOS6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15550.CVA0232FOS6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15551.CVA0232GOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15552.CVA0232GOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15553.CVA0232GOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15554.CVA0232GOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15555.CVA0232GOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15556.CVA0232GOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15557.CVA0232GOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15558.CVA0232GOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15559.CVA0232GOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15560.CVA0232GOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15561.CVA0232GOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15562.CVA0232TRG5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15563.CVA0232TRG5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15564.CVA0232TRG5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15565.CVA0232TRG5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15566.CVA0232TRG5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15567.CVA0232TRG5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15568.CVA0232TRG5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15569.CVA0232TRG5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15570.CVA0232TRG5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15571.CVA0232TRG6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15572.CVA0232TRG6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15573.CVA0233ATR5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15574.CVA0233ATR5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15575.CVA0233ATR5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15576.CVA0233ATR5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15577.CVA0233ATR5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15578.CVA0233ATR5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15579.CVA0233ATR5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15580.CVA0233ATR5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15581.CVA0233ATR5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15582.CVA0233ATR6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15583.CVA0233ATR6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15584.CVA0233FOB5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15585.CVA0233FOB5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15586.CVA0233FOB5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15587.CVA0233FOB5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15588.CVA0233FOB5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15589.CVA0233FOB5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15590.CVA0233FOB5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15591.CVA0233FOB5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15592.CVA0233FOB5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15593.CVA0233FOB6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15594.CVA0233FOB6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15595.CVA0233FOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15596.CVA0233FOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15597.CVA0233FOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15598.CVA0233FOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15599.CVA0233FOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15600.CVA0233FOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15601.CVA0233FOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15602.CVA0233FOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15603.CVA0233FOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15604.CVA0233FOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15605.CVA0233FOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15606.CVA0233FOS5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15607.CVA0233FOS5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15608.CVA0233FOS5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15609.CVA0233FOS5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15610.CVA0233FOS5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15611.CVA0233FOS5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15612.CVA0233FOS5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15613.CVA0233FOS5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15614.CVA0233FOS5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15615.CVA0233FOS6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15616.CVA0233FOS6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15617.CVA0233GOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15618.CVA0233GOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15619.CVA0233GOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15620.CVA0233GOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15621.CVA0233GOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15622.CVA0233GOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15623.CVA0233GOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15624.CVA0233GOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15625.CVA0233GOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15626.CVA0233GOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15627.CVA0233GOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15628.CVA0233TRG5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15629.CVA0233TRG5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15630.CVA0233TRG5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15631.CVA0233TRG5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15632.CVA0233TRG5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15633.CVA0233TRG5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15634.CVA0233TRG5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15635.CVA0233TRG5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15636.CVA0233TRG5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15637.CVA0233TRG6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15638.CVA0233TRG6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15639.CVA0301ATR5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15640.CVA0301ATR5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15641.CVA0301ATR5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15642.CVA0301ATR5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15643.CVA0301ATR5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15644.CVA0301ATR5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15645.CVA0301ATR5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15646.CVA0301ATR5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15647.CVA0301ATR5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15648.CVA0301ATR6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15649.CVA0301ATR6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15650.CVA0301FOB5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15651.CVA0301FOB5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15652.CVA0301FOB5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15653.CVA0301FOB5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15654.CVA0301FOB5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15655.CVA0301FOB5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15656.CVA0301FOB5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15657.CVA0301FOB5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15658.CVA0301FOB5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15659.CVA0301FOB6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15660.CVA0301FOB6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15661.CVA0301FOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15662.CVA0301FOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15663.CVA0301FOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15664.CVA0301FOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15665.CVA0301FOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15666.CVA0301FOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15667.CVA0301FOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15668.CVA0301FOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15669.CVA0301FOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15670.CVA0301FOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15671.CVA0301FOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15672.CVA0301FOS5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15673.CVA0301FOS5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15674.CVA0301FOS5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15675.CVA0301FOS5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15676.CVA0301FOS5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15677.CVA0301FOS5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15678.CVA0301FOS5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15679.CVA0301FOS5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15680.CVA0301FOS5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15681.CVA0301FOS6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15682.CVA0301FOS6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15683.CVA0301GOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15684.CVA0301GOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15685.CVA0301GOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15686.CVA0301GOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15687.CVA0301GOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15688.CVA0301GOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15689.CVA0301GOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15690.CVA0301GOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15691.CVA0301GOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15692.CVA0301GOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15693.CVA0301GOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15694.CVA0301TRG5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15695.CVA0301TRG5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15696.CVA0301TRG5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15697.CVA0301TRG5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15698.CVA0301TRG5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15699.CVA0301TRG5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15700.CVA0301TRG5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15701.CVA0301TRG5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15702.CVA0301TRG5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15703.CVA0301TRG6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15704.CVA0301TRG6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15705.CVA0302ATR5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15706.CVA0302ATR5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15707.CVA0302ATR5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15708.CVA0302ATR5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15709.CVA0302ATR5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15710.CVA0302ATR5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15711.CVA0302ATR5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15712.CVA0302ATR5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15713.CVA0302ATR5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15714.CVA0302ATR6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15715.CVA0302ATR6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15716.CVA0302FOB5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15717.CVA0302FOB5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15718.CVA0302FOB5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15719.CVA0302FOB5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15720.CVA0302FOB5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15721.CVA0302FOB5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15722.CVA0302FOB5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15723.CVA0302FOB5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15724.CVA0302FOB5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15725.CVA0302FOB6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15726.CVA0302FOB6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15727.CVA0302FOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15728.CVA0302FOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15729.CVA0302FOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15730.CVA0302FOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15731.CVA0302FOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15732.CVA0302FOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15733.CVA0302FOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15734.CVA0302FOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15735.CVA0302FOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15736.CVA0302FOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15737.CVA0302FOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15738.CVA0302FOS5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15739.CVA0302FOS5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15740.CVA0302FOS5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15741.CVA0302FOS5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15742.CVA0302FOS5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15743.CVA0302FOS5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15744.CVA0302FOS5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15745.CVA0302FOS5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15746.CVA0302FOS5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15747.CVA0302FOS6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15748.CVA0302FOS6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15749.CVA0302GOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15750.CVA0302GOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15751.CVA0302GOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15752.CVA0302GOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15753.CVA0302GOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15754.CVA0302GOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15755.CVA0302GOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15756.CVA0302GOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15757.CVA0302GOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15758.CVA0302GOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15759.CVA0302GOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15760.CVA0302TRG5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15761.CVA0302TRG5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15762.CVA0302TRG5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15763.CVA0302TRG5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15764.CVA0302TRG5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15765.CVA0302TRG5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15766.CVA0302TRG5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15767.CVA0302TRG5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15768.CVA0302TRG5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15769.CVA0302TRG6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15770.CVA0302TRG6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15771.CVA0303ATR5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15772.CVA0303ATR5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15773.CVA0303ATR5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15774.CVA0303ATR5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15775.CVA0303ATR5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15776.CVA0303ATR5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15777.CVA0303ATR5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15778.CVA0303ATR5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15779.CVA0303ATR5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15780.CVA0303ATR6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15781.CVA0303ATR6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15782.CVA0303FOB5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15783.CVA0303FOB5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15784.CVA0303FOB5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15785.CVA0303FOB5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15786.CVA0303FOB5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15787.CVA0303FOB5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15788.CVA0303FOB5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15789.CVA0303FOB5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15790.CVA0303FOB5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15791.CVA0303FOB6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15792.CVA0303FOB6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15793.CVA0303FOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15794.CVA0303FOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15795.CVA0303FOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15796.CVA0303FOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15797.CVA0303FOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15798.CVA0303FOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15799.CVA0303FOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15800.CVA0303FOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15801.CVA0303FOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15802.CVA0303FOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15803.CVA0303FOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15804.CVA0303FOS5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15805.CVA0303FOS5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15806.CVA0303FOS5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15807.CVA0303FOS5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15808.CVA0303FOS5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15809.CVA0303FOS5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15810.CVA0303FOS5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15811.CVA0303FOS5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15812.CVA0303FOS5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15813.CVA0303FOS6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15814.CVA0303FOS6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15815.CVA0303GOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15816.CVA0303GOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15817.CVA0303GOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15818.CVA0303GOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15819.CVA0303GOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15820.CVA0303GOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15821.CVA0303GOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15822.CVA0303GOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15823.CVA0303GOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15824.CVA0303GOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15825.CVA0303GOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15826.CVA0303TRG5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15827.CVA0303TRG5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15828.CVA0303TRG5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15829.CVA0303TRG5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15830.CVA0303TRG5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15831.CVA0303TRG5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15832.CVA0303TRG5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15833.CVA0303TRG5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15834.CVA0303TRG5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15835.CVA0303TRG6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15836.CVA0303TRG6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15837.CVA0304ATR5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15838.CVA0304ATR5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15839.CVA0304ATR5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15840.CVA0304ATR5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15841.CVA0304ATR5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15842.CVA0304ATR5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15843.CVA0304ATR5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15844.CVA0304ATR5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15845.CVA0304ATR5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15846.CVA0304ATR6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15847.CVA0304ATR6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15848.CVA0304FOB5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15849.CVA0304FOB5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15850.CVA0304FOB5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15851.CVA0304FOB5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15852.CVA0304FOB5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15853.CVA0304FOB5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15854.CVA0304FOB5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15855.CVA0304FOB5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15856.CVA0304FOB5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15857.CVA0304FOB6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15858.CVA0304FOB6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15859.CVA0304FOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15860.CVA0304FOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15861.CVA0304FOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15862.CVA0304FOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15863.CVA0304FOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15864.CVA0304FOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15865.CVA0304FOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15866.CVA0304FOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15867.CVA0304FOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15868.CVA0304FOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15869.CVA0304FOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15870.CVA0304FOS5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15871.CVA0304FOS5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15872.CVA0304FOS5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15873.CVA0304FOS5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15874.CVA0304FOS5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15875.CVA0304FOS5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15876.CVA0304FOS5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15877.CVA0304FOS5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15878.CVA0304FOS5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15879.CVA0304FOS6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15880.CVA0304FOS6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15881.CVA0304GOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15882.CVA0304GOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15883.CVA0304GOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15884.CVA0304GOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15885.CVA0304GOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15886.CVA0304GOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15887.CVA0304GOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15888.CVA0304GOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15889.CVA0304GOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15890.CVA0304GOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15891.CVA0304GOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15892.CVA0304TRG5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15893.CVA0304TRG5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15894.CVA0304TRG5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15895.CVA0304TRG5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15896.CVA0304TRG5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15897.CVA0304TRG5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15898.CVA0304TRG5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15899.CVA0304TRG5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15900.CVA0304TRG5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15901.CVA0304TRG6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15902.CVA0304TRG6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15903.CVA0305ATR5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15904.CVA0305ATR5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15905.CVA0305ATR5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15906.CVA0305ATR5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15907.CVA0305ATR5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15908.CVA0305ATR5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15909.CVA0305ATR5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15910.CVA0305ATR5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15911.CVA0305ATR5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15912.CVA0305ATR6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15913.CVA0305ATR6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15914.CVA0305FOB5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15915.CVA0305FOB5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15916.CVA0305FOB5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15917.CVA0305FOB5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15918.CVA0305FOB5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15919.CVA0305FOB5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15920.CVA0305FOB5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15921.CVA0305FOB5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15922.CVA0305FOB5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15923.CVA0305FOB6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15924.CVA0305FOB6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15925.CVA0305FOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15926.CVA0305FOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15927.CVA0305FOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15928.CVA0305FOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15929.CVA0305FOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15930.CVA0305FOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15931.CVA0305FOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15932.CVA0305FOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15933.CVA0305FOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15934.CVA0305FOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15935.CVA0305FOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15936.CVA0305FOS5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15937.CVA0305FOS5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15938.CVA0305FOS5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15939.CVA0305FOS5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15940.CVA0305FOS5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15941.CVA0305FOS5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15942.CVA0305FOS5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15943.CVA0305FOS5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15944.CVA0305FOS5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15945.CVA0305FOS6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15946.CVA0305FOS6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15947.CVA0305GOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15948.CVA0305GOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15949.CVA0305GOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15950.CVA0305GOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15951.CVA0305GOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15952.CVA0305GOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15953.CVA0305GOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15954.CVA0305GOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15955.CVA0305GOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15956.CVA0305GOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15957.CVA0305GOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15958.CVA0305TRG5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15959.CVA0305TRG5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15960.CVA0305TRG5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15961.CVA0305TRG5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15962.CVA0305TRG5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15963.CVA0305TRG5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15964.CVA0305TRG5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15965.CVA0305TRG5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15966.CVA0305TRG5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15967.CVA0305TRG6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15968.CVA0305TRG6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15969.CVA0306ATR5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15970.CVA0306ATR5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15971.CVA0306ATR5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15972.CVA0306ATR5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15973.CVA0306ATR5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15974.CVA0306ATR5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15975.CVA0306ATR5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15976.CVA0306ATR5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15977.CVA0306ATR5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15978.CVA0306ATR6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15979.CVA0306ATR6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15980.CVA0306FOB5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15981.CVA0306FOB5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15982.CVA0306FOB5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15983.CVA0306FOB5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15984.CVA0306FOB5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15985.CVA0306FOB5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15986.CVA0306FOB5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15987.CVA0306FOB5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15988.CVA0306FOB5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
15989.CVA0306FOB6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
15990.CVA0306FOB6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
15991.CVA0306FOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
15992.CVA0306FOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
15993.CVA0306FOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
15994.CVA0306FOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
15995.CVA0306FOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
15996.CVA0306FOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
15997.CVA0306FOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
15998.CVA0306FOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
15999.CVA0306FOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
16000.CVA0306FOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
16001.CVA0306FOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
16002.CVA0306FOS5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
16003.CVA0306FOS5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
16004.CVA0306FOS5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
16005.CVA0306FOS5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
16006.CVA0306FOS5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
16007.CVA0306FOS5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
16008.CVA0306FOS5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
16009.CVA0306FOS5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
16010.CVA0306FOS5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
16011.CVA0306FOS6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
16012.CVA0306FOS6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
16013.CVA0306GOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
16014.CVA0306GOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
16015.CVA0306GOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
16016.CVA0306GOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
16017.CVA0306GOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
16018.CVA0306GOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
16019.CVA0306GOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
16020.CVA0306GOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
16021.CVA0306GOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
16022.CVA0306GOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
16023.CVA0306GOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
16024.CVA0306TRG5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
16025.CVA0306TRG5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
16026.CVA0306TRG5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
16027.CVA0306TRG5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
16028.CVA0306TRG5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
16029.CVA0306TRG5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
16030.CVA0306TRG5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
16031.CVA0306TRG5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
16032.CVA0306TRG5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
16033.CVA0306TRG6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
16034.CVA0306TRG6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
16035.CVA0307ATR5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
16036.CVA0307ATR5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
16037.CVA0307ATR5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
16038.CVA0307ATR5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
16039.CVA0307ATR5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
16040.CVA0307ATR5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
16041.CVA0307ATR5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
16042.CVA0307ATR5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
16043.CVA0307ATR5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
16044.CVA0307ATR6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
16045.CVA0307ATR6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
16046.CVA0307FOB5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
16047.CVA0307FOB5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
16048.CVA0307FOB5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
16049.CVA0307FOB5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
16050.CVA0307FOB5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
16051.CVA0307FOB5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
16052.CVA0307FOB5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
16053.CVA0307FOB5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
16054.CVA0307FOB5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
16055.CVA0307FOB6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
16056.CVA0307FOB6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
16057.CVA0307FOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
16058.CVA0307FOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
16059.CVA0307FOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
16060.CVA0307FOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
16061.CVA0307FOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
16062.CVA0307FOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
16063.CVA0307FOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
16064.CVA0307FOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
16065.CVA0307FOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
16066.CVA0307FOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
16067.CVA0307FOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
16068.CVA0307FOS5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
16069.CVA0307FOS5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
16070.CVA0307FOS5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
16071.CVA0307FOS5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
16072.CVA0307FOS5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
16073.CVA0307FOS5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
16074.CVA0307FOS5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
16075.CVA0307FOS5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
16076.CVA0307FOS5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
16077.CVA0307FOS6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
16078.CVA0307FOS6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
16079.CVA0307GOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
16080.CVA0307GOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
16081.CVA0307GOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
16082.CVA0307GOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
16083.CVA0307GOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
16084.CVA0307GOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
16085.CVA0307GOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
16086.CVA0307GOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
16087.CVA0307GOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
16088.CVA0307GOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
16089.CVA0307GOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
16090.CVA0307TRG5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
16091.CVA0307TRG5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
16092.CVA0307TRG5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
16093.CVA0307TRG5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
16094.CVA0307TRG5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
16095.CVA0307TRG5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
16096.CVA0307TRG5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
16097.CVA0307TRG5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
16098.CVA0307TRG5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
16099.CVA0307TRG6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
16100.CVA0307TRG6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
16101.CVA0603ATR5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
16102.CVA0603ATR5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
16103.CVA0603ATR5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
16104.CVA0603ATR5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
16105.CVA0603ATR5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
16106.CVA0603ATR5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
16107.CVA0603ATR5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
16108.CVA0603ATR5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
16109.CVA0603ATR5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
16110.CVA0603ATR6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
16111.CVA0603ATR6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
16112.CVA0603GOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
16113.CVA0603GOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
16114.CVA0603GOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
16115.CVA0603GOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
16116.CVA0603GOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
16117.CVA0603GOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
16118.CVA0603GOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
16119.CVA0603GOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
16120.CVA0603GOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
16121.CVA0603GOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
16122.CVA0603GOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
16123.CVA0701ATR5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
16124.CVA0701ATR5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
16125.CVA0701ATR5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
16126.CVA0701ATR5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
16127.CVA0701ATR5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
16128.CVA0701ATR5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
16129.CVA0701ATR5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
16130.CVA0701ATR5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
16131.CVA0701ATR5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
16132.CVA0701ATR6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
16133.CVA0701ATR6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
16134.CVA0701GOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
16135.CVA0701GOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
16136.CVA0701GOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
16137.CVA0701GOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
16138.CVA0701GOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
16139.CVA0701GOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
16140.CVA0701GOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
16141.CVA0701GOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
16142.CVA0701GOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
16143.CVA0701GOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
16144.CVA0701GOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
16145.CVA9998ATR5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
16146.CVA9998ATR5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
16147.CVA9998ATR5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
16148.CVA9998ATR5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
16149.CVA9998ATR5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
16150.CVA9998ATR5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
16151.CVA9998ATR5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
16152.CVA9998ATR5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
16153.CVA9998ATR5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
16154.CVA9998ATR6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
16155.CVA9998ATR6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
16156.CVA9998GOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
16157.CVA9998GOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
16158.CVA9998GOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
16159.CVA9998GOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
16160.CVA9998GOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
16161.CVA9998GOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
16162.CVA9998GOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
16163.CVA9998GOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
16164.CVA9998GOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
16165.CVA9998GOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
16166.CVA9998GOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
16167.CVA9999ATR5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
16168.CVA9999ATR5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
16169.CVA9999ATR5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
16170.CVA9999ATR5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
16171.CVA9999ATR5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
16172.CVA9999ATR5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
16173.CVA9999ATR5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
16174.CVA9999ATR5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
16175.CVA9999ATR5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
16176.CVA9999ATR6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
16177.CVA9999ATR6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
16178.CVA9999FOB5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
16179.CVA9999FOB5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
16180.CVA9999FOB5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
16181.CVA9999FOB5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
16182.CVA9999FOB5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
16183.CVA9999FOB5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
16184.CVA9999FOB5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
16185.CVA9999FOB5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
16186.CVA9999FOB5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
16187.CVA9999FOB6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
16188.CVA9999FOB6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
16189.CVA9999FOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
16190.CVA9999FOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
16191.CVA9999FOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
16192.CVA9999FOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
16193.CVA9999FOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
16194.CVA9999FOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
16195.CVA9999FOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
16196.CVA9999FOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
16197.CVA9999FOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
16198.CVA9999FOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
16199.CVA9999FOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
16200.CVA9999FOS5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
16201.CVA9999FOS5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
16202.CVA9999FOS5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
16203.CVA9999FOS5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
16204.CVA9999FOS5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
16205.CVA9999FOS5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
16206.CVA9999FOS5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
16207.CVA9999FOS5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
16208.CVA9999FOS5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
16209.CVA9999FOS6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
16210.CVA9999FOS6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
16211.CVA9999GOP5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
16212.CVA9999GOP5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
16213.CVA9999GOP5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
16214.CVA9999GOP5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
16215.CVA9999GOP5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
16216.CVA9999GOP5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
16217.CVA9999GOP5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
16218.CVA9999GOP5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
16219.CVA9999GOP5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
16220.CVA9999GOP6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
16221.CVA9999GOP6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
16222.CVA9999XXX5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
16223.CVA9999XXX5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
16224.CVA9999XXX5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
16225.CVA9999XXX5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
16226.CVA9999XXX5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
16227.CVA9999XXX5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
16228.CVA9999XXX5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
16229.CVA9999XXX5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
16230.CVA9999XXX5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
16231.CVA9999XXX6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
16232.CVA9999XXX6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
16233.CVI0101XXX5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
16234.CVI0101XXX5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
16235.CVI0101XXX5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
16236.CVI0101XXX5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
16237.CVI0101XXX5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
16238.CVI0101XXX5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
16239.CVI0101XXX5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
16240.CVI0101XXX5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
16241.CVI0101XXX5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
16242.CVI0101XXX6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
16243.CVI0101XXX6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
16244.CVI0102XXX5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
16245.CVI0102XXX5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
16246.CVI0102XXX5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
16247.CVI0102XXX5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
16248.CVI0102XXX5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
16249.CVI0102XXX5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
16250.CVI0102XXX5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
16251.CVI0102XXX5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
16252.CVI0102XXX5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
16253.CVI0102XXX6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
16254.CVI0102XXX6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
16255.CVI0103XXX5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
16256.CVI0103XXX5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
16257.CVI0103XXX5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
16258.CVI0103XXX5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
16259.CVI0103XXX5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
16260.CVI0103XXX5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
16261.CVI0103XXX5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
16262.CVI0103XXX5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
16263.CVI0103XXX5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
16264.CVI0103XXX6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
16265.CVI0103XXX6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
16266.CVI0104XXX5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
16267.CVI0104XXX5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
16268.CVI0104XXX5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
16269.CVI0104XXX5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
16270.CVI0104XXX5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
16271.CVI0104XXX5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
16272.CVI0104XXX5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
16273.CVI0104XXX5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
16274.CVI0104XXX5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
16275.CVI0104XXX6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
16276.CVI0104XXX6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
16277.CVI0105XXX5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
16278.CVI0105XXX5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
16279.CVI0105XXX5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
16280.CVI0105XXX5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
16281.CVI0105XXX5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
16282.CVI0105XXX5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
16283.CVI0105XXX5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
16284.CVI0105XXX5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
16285.CVI0105XXX5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
16286.CVI0105XXX6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
16287.CVI0105XXX6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
16288.CVI0106XXX5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
16289.CVI0106XXX5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
16290.CVI0106XXX5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
16291.CVI0106XXX5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
16292.CVI0106XXX5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
16293.CVI0106XXX5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
16294.CVI0106XXX5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
16295.CVI0106XXX5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
16296.CVI0106XXX5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
16297.CVI0106XXX6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
16298.CVI0106XXX6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
16299.CVI0107XXX5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
16300.CVI0107XXX5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
16301.CVI0107XXX5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
16302.CVI0107XXX5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
16303.CVI0107XXX5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
16304.CVI0107XXX5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
16305.CVI0107XXX5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
16306.CVI0107XXX5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
16307.CVI0107XXX5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
16308.CVI0107XXX6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
16309.CVI0107XXX6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
16310.CVI0108XXX5030. 6. 2021.31. 12. 2022.odgođeni iznos
16311.CVI0108XXX5130. 6. 2021.31. 12. 2022.traženi iznos kredita
16312.CVI0108XXX5230. 6. 2021.31. 12. 2022.odobreni iznos
16313.CVI0108XXX5330. 6. 2021.31. 12. 2022.pokriće garancijama iz mjera
16314.CVI0108XXX5430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s aktivnom mjerom
16315.CVI0108XXX5530. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija
16316.CVI0108XXX5630. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika
16317.CVI0108XXX5830. 6. 2021.31. 12. 2022.iznos odbijene mjere
16318.CVI0108XXX5930. 6. 2021.31. 12. 2022.broj partija – odbijene
16319.CVI0108XXX6330. 6. 2021.31. 12. 2022.broj dužnika – odbijene
16320.CVI0108XXX6430. 6. 2021.31. 12. 2022.izloženost s isteklom mjerom
16340.AEA0503TRG330. 9. 2022.30. 9. 2022.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama


Dodaju se redci od 16355. do 16449., koji glase:

Redni brojIzvješćeInstrumentPortfeljVrsta iznosaPrimjena od izvještajnog datumaPrimjena do izvještajnog datumaOpis vrste iznosa
16355.AMA1005DIP1031. 3. 2023. 
fer vrijednost
16356.AMA1005GOP1031. 3. 2023. 
fer vrijednost
16357.AMA1005XXX131. 3. 2023. 
trošak ulaganja radi poboljšanja materijalne imovine u najmu
16358.AMA1005XXX531. 3. 2023. 
stanje ispravka vrijednosti i amortizacije
16359.AAA9996ATR131. 3. 2023. 
ostala nedospjela potraživanja
16360.AAA9996ATR231. 3. 2023. 
ostala dospjela potraživanja
16361.AAA9996ATR531. 3. 2023. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
16362.AAA9996FOS231. 3. 2023. 
dospjelo potraživanje po ostaloj imovini
16363.AAA9996FOS531. 3. 2023. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
16364.AAA9996FOS1031. 3. 2023. 
fer vrijednost
16365.ABA9996ATR1331. 3. 2023. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
16366.ABA9996FOS1331. 3. 2023. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
16367.ABA9996FOS1531. 3. 2023. 
povećanje (smanjenje) cijene
16368.ADA9996ATR531. 3. 2023. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
16369.ADA9996ATR1831. 3. 2023. 
bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
16370.ADA9996FOS531. 3. 2023. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
16371.ADA9996FOS1831. 3. 2023. 
bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
16372.AEA9996ATR231. 3. 2023. 
ostala dospjela potraživanja
16373.AEA9996ATR1831. 3. 2023. 
bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
16374.AEA9996FOS231. 3. 2023. 
dospjelo potraživanje po ostaloj imovini
16375.AEA9996FOS1831. 3. 2023. 
bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
16376.AFA9996ATR131. 3. 2023. 
ostala nedospjela potraživanja
16377.AFA9996ATR231. 3. 2023. 
ostala dospjela potraživanja
16378.AFA9996ATR531. 3. 2023. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
16379.AFA9996FOS231. 3. 2023. 
dospjelo potraživanje po ostaloj imovini
16380.AFA9996FOS531. 3. 2023. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
16381.AFA9996FOS1031. 3. 2023. 
fer vrijednost
16382.AHA9996ATR531. 3. 2023. 
ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan
16383.AHA9996ATR1831. 3. 2023. 
bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan
16384.AHA9996ATR6431. 3. 2023. 
bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji
16385.AHA9996ATR6631. 3. 2023. 
cijena koja je plaćena za prodani plasman
16386.AHA9996FOS531. 3. 2023. 
ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan
16387.AHA9996FOS1831. 3. 2023. 
bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan
16388.AHA9996FOS6431. 3. 2023. 
bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji
16389.AHA9996FOS6631. 3. 2023. 
cijena koja je plaćena za prodani plasman
16390.AKA9996ATR531. 3. 2023. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
16391.AKA9996ATR1831. 3. 2023. 
bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
16392.AKA9996FOS531. 3. 2023. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
16393.AKA9996FOS1831. 3. 2023. 
bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
16394.ANA9996ATR131. 3. 2023. 
ostala nedospjela potraživanja
16395.ANA9996ATR231. 3. 2023. 
ostala dospjela potraživanja
16396.ANA9996ATR531. 3. 2023. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
16397.ANA9996FOS231. 3. 2023. 
dospjelo potraživanje po ostaloj imovini
16398.ANA9996FOS531. 3. 2023. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
16399.ANA9996FOS1031. 3. 2023. 
fer vrijednost
16400.RAA9996ATR5531. 3. 2023. 
dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta
16401.RAA9996ATR5831. 3. 2023. 
trošak ispravaka vrijednosti plasmana
16402.RAA9996FOS5531. 3. 2023. 
dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta
16403.RAA9996FOS5831. 3. 2023. 
trošak umanjenja vrijednosti
16404.AAA9997ATR131. 3. 2023. 
ostala nedospjela potraživanja
16405.AAA9997ATR231. 3. 2023. 
ostala dospjela potraživanja
16406.AAA9997ATR531. 3. 2023. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
16407.AAA9997FOS231. 3. 2023. 
dospjelo potraživanje po ostaloj imovini
16408.AAA9997FOS531. 3. 2023. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
16409.AAA9997FOS1031. 3. 2023. 
fer vrijednost
16410.ABA9997ATR1331. 3. 2023. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
16411.ABA9997FOS1331. 3. 2023. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
16412.ABA9997FOS1531. 3. 2023. 
povećanje (smanjenje) cijene
16413.ADA9997ATR531. 3. 2023. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
16414.ADA9997ATR1831. 3. 2023. 
bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
16415.ADA9997FOS531. 3. 2023. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
16416.ADA9997FOS1831. 3. 2023. 
bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
16417.AEA9997ATR231. 3. 2023. 
ostala dospjela potraživanja
16418.AEA9997ATR1831. 3. 2023. 
bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
16419.AEA9997FOS231. 3. 2023. 
dospjelo potraživanje po ostaloj imovini
16420.AEA9997FOS1831. 3. 2023. 
bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
16421.AFA9997ATR131. 3. 2023. 
ostala nedospjela potraživanja
16422.AFA9997ATR231. 3. 2023. 
ostala dospjela potraživanja
16423.AFA9997ATR531. 3. 2023. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
16424.AFA9997FOS231. 3. 2023. 
dospjelo potraživanje po ostaloj imovini
16425.AFA9997FOS531. 3. 2023. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
16426.AFA9997FOS1031. 3. 2023. 
fer vrijednost
16427.AHA9997ATR531. 3. 2023. 
ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan
16428.AHA9997ATR1831. 3. 2023. 
bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan
16429.AHA9997ATR6431. 3. 2023. 
bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji
16430.AHA9997ATR6631. 3. 2023. 
cijena koja je plaćena za prodani plasman
16431.AHA9997FOS531. 3. 2023. 
ispravak vrijednosti glavnice plasmana koji je prodan
16432.AHA9997FOS1831. 3. 2023. 
bruto ukupno potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan
16433.AHA9997FOS6431. 3. 2023. 
bruto potraživanje s osnove glavnice plasmana koji je prodan, a koje se vodilo u izvanbilančnoj evidenciji
16434.AHA9997FOS6631. 3. 2023. 
cijena koja je plaćena za prodani plasman
16435.AKA9997ATR531. 3. 2023. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
16436.AKA9997ATR1831. 3. 2023. 
bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
16437.AKA9997FOS531. 3. 2023. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
16438.AKA9997FOS1831. 3. 2023. 
bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
16439.ANA9997ATR131. 3. 2023. 
ostala nedospjela potraživanja
16440.ANA9997ATR231. 3. 2023. 
ostala dospjela potraživanja
16441.ANA9997ATR531. 3. 2023. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
16442.ANA9997FOS231. 3. 2023. 
dospjelo potraživanje po ostaloj imovini
16443.ANA9997FOS531. 3. 2023. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
16444.ANA9997FOS1031. 3. 2023. 
fer vrijednost
16445.RAA9997ATR5531. 3. 2023. 
dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta
16446.RAA9997ATR5831. 3. 2023. 
trošak ispravaka vrijednosti plasmana
16447.RAA9997FOS5531. 3. 2023. 
dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta
16448.RAA9997FOS5831. 3. 2023. 
trošak umanjenja vrijednosti
16449.AEA0503TRG1931. 3. 2023. 
bruto ukupna potraživanja s osnove kamata


Članak 12.

U Prilogu 9., u tablici iza točke 269. Upute, mijenjaju se redci 12., 13., 40., 59. i 60. te glase:

Redni brojOznaka instrumentaInstrumentPrimjena od izvještajnog datumaPrimjena do izvještajnog datuma
12.A9996Prolazne stavke30. 9. 2018.20. 3. 2023.
13.A9997Ograničene stavke30. 9. 2018.20. 3. 2023.
40.P1003Obveze prema zaposlenicima30. 9. 2018.20. 3. 2023.
59.P9996Prolazne stavke30. 9. 2018.20. 3. 2023.
60.P9997Ograničene stavke30. 9. 2018.20. 3. 2023.

Članak 13.

U Prilogu 11., u tablici iza točke 272. Upute, mijenjaju se redci 133., 138., 142., 164., 165., 169, 170., 184., 185., 234. i 235. te glase:

Red. br.KontrolaŠifra pogreškePrimjena od izvještajnog datumaPrimjena do izvještajnog datuma
133.Za instrumente od A0209 do A0217, od A0222 do A0230, A0232, A0233, A0305 i A0306 vrijedi pravilo: za svaku Vrstu iznosa = 41 mora postojati Vrsta iznosa = 43 i obratno, za svaku Vrstu iznosa = 43 mora postojati Vrsta iznosa = 41.53830. 9. 2018.31. 3. 2023.
138.Ako je Oznaka retka = »KS« i (Vrsta iznosa = »41«, »42«, »43« ili »67« i (VRK = »MB« ili Sektor nerezidenta = 1100)), tada je Razred iznosa kredita = »1«, »2«, ili »3”; inače je Razred iznosa kredita = »X«.60530. 9. 2018.31. 3. 2023.
142.Ako je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope <> »F1000«, tada je Vrsta iznosa <> 67 ili 68.61230. 9. 2018.31. 3. 2023.
164.

Za sve instrumente koji se dostavljaju u izvješću KS, osim instrumenata A0235, A0236, A0237, A0238, A0239, A0240, A0241, A0242 i A0243, vrijedi pravilo:

a) ako je Vrsta referentne kamatne stope = »OSTAL«, »FIKSN«, »ADMIN« ili »XXXXX«, uz prijavljenu Vrstu iznosa = 41 mora biti prijavljena i Vrsta iznosa = 42 i obratno

b) ako je Vrsta referentne kamatne stope <> »OSTAL«, »FIKSN«, »ADMIN« ili »XXXXX« i Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope <> »F1000«, uz prijavljenu Vrstu iznosa = 41 mora biti prijavljena i Vrsta iznosa = 42 i obratno

c) ako je Vrsta referentne kamatne stope <> »OSTAL«, »FIKSN«, »ADMIN« ili »XXXXX« i Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = »F1000«, uz prijavljenu neku od Vrsta iznosa = 41, 42 ili 67 moraju biti prijavljene i preostale dvije Vrste iznosa (41, 42, 67).

534 (W)30. 9. 2018.31. 3. 2023.
165.

Za instrumente A0236, A0237, A0238 i A0239 vrijedi pravilo: uz prijavljenu neku od Vrsta iznosa = 18, 44 i/ili 45 moraju biti prijavljene i ostale dvije Vrste iznosa = 18, 44 i/ili 45.

Za instrument A0235 vrijedi pravilo:

a) ako je Vrsta referentne kamatne stope = »OSTAL«, »FIKSN«, »ADMIN« ili »XXXXX«, uz prijavljenu neku od Vrsta iznosa = 18, 44 ili 45 moraju biti prijavljene i preostale dvije Vrste iznosa (18, 44, 45)

b) ako je Vrsta referentne kamatne stope <> »OSTAL«, »FIKSN«, »ADMIN« ili »XXXXX« i Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope <> »F1000«, uz prijavljenu neku od Vrsta iznosa = 18, 44 ili 45 moraju biti prijavljene i preostale dvije Vrste iznosa (18, 44, 45)

c) ako je Vrsta referentne kamatne stope <> »OSTAL«, »FIKSN«, »ADMIN« ili »XXXXX« i Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = »F1000«, uz prijavljenu neku od Vrsta iznosa = 18, 44, 45 ili 68 moraju biti prijavljene i preostale tri Vrste iznosa (18, 44, 45, 68).

536 (W)30. 9. 2018.31. 3. 2023.
169.

Za sve instrumente koji se dostavljaju u izvješću KS, osim instrumenata A0235, A0236, A0237, A0238, A0239, A0240, A0241, A0242 i A0243, vrijedi pravilo:

a) ako je Vrsta referentne kamatne stope = »OSTAL«, »FIKSN«, »ADMIN« ili »XXXXX«, uz prijavljenu Vrstu iznosa = 18 mora biti prijavljena i Vrsta iznosa = 44 i obratno

b) ako je Vrsta referentne kamatne stope <> »OSTAL«, »FIKSN«, »ADMIN« ili »XXXXX« i Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope <> »F1000«, uz prijavljenu Vrstu iznosa = 18 mora biti prijavljena i Vrsta iznosa = 44 i obratno

c) ako je Vrste referentne kamatne stope <> »OSTAL«, »FIKSN«, »ADMIN« ili »XXXXX« i Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = »F1000«, uz prijavljenu neku od Vrsta iznosa = 18, 44 ili 68 moraju biti prijavljene i preostale dvije Vrste iznosa (18, 44, 68).

550 (W)30. 9. 2018.31. 3. 2023.
170.Za instrumente A0207, od A0218 do A0221 i A0701 vrijedi pravilo: uz prijavljenu Vrstu iznosa = 18 mora biti prijavljena i Vrsta iznosa = 45 i obratno.552 (W)30. 9. 2018.31. 3. 2023.
184.Ako je Značajka kapitala = »P«, »H«, »D« ili »E«, tada je Instrument P*.42331. 3.2020.20. 3. 2023.
185.

Ako je Značajka kapitala = »H«, »P« ili »D«, tada je Portfelj = »ATR«.

Ako je Značajka kapitala = »E«, tada je Portfelj = »XXX«.

42431. 3.2020.20. 3. 2023.
234.Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »EURIB«, »LIBOR«, »NRS01«, »NRS02«,