Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove

NN 28/2023 (10.3.2023.), Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

493

Na temelju članka 71. stavka 2. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine« broj 21/2023), ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI POSTUPAKA NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA ZA POSTUPKE OBNOVE OPĆE ODREDBE I ANTIKORUPCIJSKE MJERE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom se, u skladu s mjerama antikorupcijske zaštite, uređuju pravila o postupku nabave robe, usluga i radova čija je procijenjena vrijednost manja od vrijednosti europskih pragova koje Europska komisija objavljuje u Službenom listu Europske unije, ovisno o vrsti naručitelja i vrsti ugovora, radi sklapanja ugovora o nabavi robe, usluga ili radova i pravila žalbenog postupka, uzimajući u obzir načela javne nabave te obvezu primjene elektroničkih sredstava komunikacije i javne objave informacija o postupcima nabave.

(2) Mjere antikorupcijske zaštite iz stavka 1. ovog članka, u skladu s odabranim postupkom nabave, provode se putem objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: EOJN RH) i to:

– postupaka nabave roba, usluga i radova

– zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda s prilozima

– odluke o odabiru ili poništenju

– obavijest o sklopljenim ugovorima odnosno narudžbenicama.

(3) Mjere antikorupcijske zaštite iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju i žalbeni postupak i sudsku zaštitu u skladu s ovim Pravilnikom.

Članak 2.

Na pojmove i pitanja koja nisu uređena ovim Pravilnikom na odgovarajući način se primjenjuju propisi kojima se uređuje područje javne nabave i područje obnove zgrada oštećenih potresom.

Članak 3.

(1) Ovaj Pravilnik se primjenjuje na naručitelje u postupku obnove (u daljnjem tekstu: Naručitelj) u skladu s Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine« broj 21/2023), (u daljnjem tekstu: Zakon o obnovi).

(2) Naručitelji iz stavka 1. ovog članka su naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«« broj 120/16 i 114/22), (u daljnjem tekstu: ZJN).

(3) Naručitelji iz stavka 1. ovoga članka dužni su provoditi nabavu radova, roba i usluga s pažnjom dobrog gospodarstvenika, pri tom vodeći računa o racionalnom i učinkovitom trošenju dodijeljenih sredstava na način da roba, radovi i usluge koje nabavljaju odgovaraju svrsi.

(4) Naručitelj je obvezan poduzeti prikladne mjere da učinkovito spriječi, prepozna i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima.

(5) Gospodarski subjekt u smislu ovog Pravilnika je fizička ili pravna osoba, uključujući podružnicu, ili javno tijelo ili zajednica tih osoba ili tijela, uključujući svako njihovo privremeno udruženje, koja na tržištu nudi izvođenje radova ili posla, isporuku robe ili pružanje usluga.

SUKOB INTERESA

Članak 4.

(1) Sukob interesa između Naručitelja i ponuditelja, člana zajednice ponuditelja i podugovaratelja obuhvaća situacije kada predstavnici Naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime Naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, imaju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka, a osobito:

1. ako predstavnik Naručitelja istodobno obavlja upravljačke poslove kod ponuditelja, člana zajednice ponuditelja i podugovaratelja ili

2. ako je predstavnik Naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu toga ponuditelja, člana zajednice ponuditelja i podugovaratelja s više od 0,5 %.

(2) Predstavnikom Naručitelja smatra se:

1. čelnik te član upravnog, upravljačkog i nadzornog tijela Naručitelja

2. član stručnog povjerenstva za nabave iz članaka 10. i 13. ovog Pravilnika

3. druga osoba koja je uključena u provedbu postupka u smislu članaka 10. i 13. ovog Pravilnika ili koja može utjecati na odlučivanje Naručitelja u postupku nabave i

4. osoba iz točaka 1., 2. i 3. ovoga stavka kod pružatelja usluga nabave koja djeluju u ime Naručitelja.

(3) U odnosu na čelnika te člana upravnog, upravljačkog i nadzornog tijela Naručitelja, odredbe propisa kojim se uređuje pitanje sukoba interesa primjenjuju se na odgovarajući način i na srodnike po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnike po tazbini do drugog stupnja, bračnog ili izvanbračnog druga bez obzira na to je li brak prestao, životnog partnera, te posvojitelje i posvojenike (u daljnjem tekstu: povezane osobe).

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, sukob interesa ne postoji ako je povezana osoba predstavnika Naručitelja poslovne udjele, dionice odnosno druga prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja i podugovaratelja s više od 0,5 % stekla u razdoblju od najmanje dvije godine prije imenovanja odnosno stupanja na dužnost predstavnika Naručitelja s kojim je povezana.

(5) Prijenos udjela u vlasništvu na drugu osobu ili posebno tijelo (povjerenika) u skladu s posebnim propisima o sprječavanju sukoba interesa ne utječe na sukob interesa u smislu stavaka 1. i 2. ovog članka.

(6) Sukob interesa ne postoji ako čelnik te član upravnog, upravljačkog i nadzornog tijela Naručitelja ili s njim povezana osoba obavlja upravljačke poslove kod ponuditelja, člana zajednice ponuditelja i podugovaratelja po položaju, odnosno kao službeni predstavnik nekog naručitelja, a ne kao privatna osoba.

Članak 5.

(1) Predstavnici Naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

(2) Naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika:

1. na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je čelnik te član upravnog, upravljačkog i nadzornog tijela Naručitelja ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ga ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene i

2. u Pozivu na dostavu ponude za pojedini postupak nabave navesti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik Naručitelja iz članka 4. stavka 2. ovog Pravilnika u sukobu interesa ili navesti da takvi subjekti ne postoje.

(3) Predstavnik Naručitelja iz članka 4. stavka 2. točaka 2., 3. i 4. ovog Pravilnika obvezan je odmah po saznanju o postojanju sukoba interesa izuzeti se iz postupka nabave i o tome obavijestiti čelnika Naručitelja.

(4) Ugovor o nabavi i okvirni sporazum sklopljen protivno odredbama ovoga Pravilnika o sukobu interesa je ništetan.

NAČELA NABAVE

Članak 6.

Naručitelji su u primjeni ovoga Pravilnika u odnosu na sve gospodarske subjekte obvezni poštovati načelo slobode kretanja robe, načelo slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluga te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti.

ODREĐIVANJE PREDMETA NABAVE I PODJELA PREDMETA NA GRUPE

Članak 7.

(1) Naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu.

(2) U smislu stavka 1. ovog članka, svaka pojedinačna zgrada javne namjene predstavlja zaseban predmet nabave odnosno pojedinačno odredivu cjelinu, kao i ostale zgrade koje predstavljaju geografsku cjelinu – podcjelinu odnosno blokovska rješenja.

(3) Pri odabiru postupka nabave, Naručitelj ne smije dijeliti predmet nabave s namjerom izbjegavanja odredaba ovoga Pravilnika koje se primjenjuju na postupke nabave u skladu s člancima 10. i 13. ovog Pravilnika, odnosno s namjerom izbjegavanja primjene odredaba ZJN koje se primjenjuju iznad europskih pragova.

(4) Naručitelj može podijeliti predmet nabave na grupe na temelju objektivnih kriterija, primjerice prema vrsti, svojstvima, namjeni, mjestu ili vremenu ispunjenja, u kojem slučaju određuje predmet i veličinu pojedine grupe, uzimajući u obzir mogućnost pristupa malih i srednjih gospodarskih subjekata postupku nabave.

(5) Ako je predmet nabave podijeljen na više grupa, izračunavanje procijenjene vrijednosti nabave temelji se na ukupnoj procijenjenoj vrijednosti svih grupa predmeta nabave.

(6) Na odvojenu nabavu pojedine grupe predmeta nabave primjenjuju se pravila koja vrijede za ukupnu procijenjenu vrijednost predmeta nabave.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, ako je predmet nabave podijeljen na više grupa, na odvojenu nabavu pojedine grupe ili grupa predmeta nabave, ako zbrojena procijenjena vrijednost tih grupa ne prelazi 20 % ukupne procijenjene vrijednosti svih grupa predmeta nabave, mogu se primijeniti pravila koja vrijede za nabavu iz članka 10. ovog Pravilnika, ako je procijenjena vrijednost pojedine grupe ili grupa predmeta nabave manja od pragova iz članka 10. ovog Pravilnika.

PLAN NABAVE I REGISTAR UGOVORA

Članak 8.

(1) Plan nabave za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 2.650 eura bez poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) donosi čelnik Naručitelja za proračunsku ili poslovnu godinu najkasnije u roku od 30 dana od dana g donošenja proračuna ili financijskog plana.

(2) U planu nabave navode se svi predmeti nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 2.650 eura bez PDV-a.

(3) Naručitelj može izmijeniti ili dopuniti plan nabave tijekom proračunske ili poslovne godine.

(4) Plan nabave i sve njegove kasnije promjene Naručitelj je obvezan objaviti u standardiziranom obliku u EOJN RH u roku od osam dana od dana njegova donošenja ili promjene.

(5) Plan nabave sadržava najmanje sljedeće podatke:

1. evidencijski broj nabave

2. predmet nabave

3. brojčanu oznaku predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)

4. procijenjenu vrijednost nabave.

Članak 9.

(1) Ugovori, narudžbenice ili okvirni sporazumi koji su sklopljeni za predmete nabave čija vrijednost je jednaka ili veća od 2.650 eura bez PDV-a, evidentiraju se u registru ugovora i objavljuju u EOJN RH.

(2) Registar ugovora i okvirnih sporazuma iz ovoga Pravilnika sadržava sljedeće podatke:

1. evidencijski broj nabave

2. predmet nabave

3. brojčanu oznaku predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)

4. broj objave iz EOJN RH, ako postoji

5. vrstu postupka

6. naziv i OIB ugovaratelja

7. naziv i OIB podugovaratelja, ako postoje

8. datum sklapanja ugovora u pisanom obliku, oznaka ili broj te datum sklapanja ugovora odnosno okvirnog sporazuma u pisanom obliku uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma

9. rok na koji je ugovor sklopljen ili okvirni sporazum u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma

10. iznos bez PDV-a na koji je ugovor sklopljen ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma

11. iznos PDV-a

12. ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor sklopljen ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma

13. datum kada je ugovor izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen ili datum kada je okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen

14. financira li se Ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU

15. ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma

16. obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor sklopljen, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja ili obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja

17. napomenu, ako je potrebno.

(3) Registar ugovora i okvirnih sporazuma i sve njegove kasnije promjene Naručitelj je obvezan objaviti na internetskim stranicama i u EOJN RH.

(4) Za potrebe izrade statističkog izvješća o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, Naručitelji su obvezni dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za politiku javne nabave do 31. ožujka tekuće godine, podatke iz stavka 2. ovoga članka.

POSTUPAK NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI MANJE OD 26.540,00 EURA BEZ PDV-a ZA NABAVU ROBA I USLUGA, ODNOSNO MANJE OD 66.360,00 EURA BEZ PDV-a ZA NABAVU RADOVA

Članak 10.

(1) Za nabavu roba i usluga čija ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana Planom nabave manja od 26.540,00 eura odnosno za nabavu radova manju od 66.360,00 eura, Naručitelj može uputiti Poziv na dostavu ponude najmanje jednom gospodarskom subjektu po vlastitom izboru putem elektroničke pošte ili putem EOJN RH – JEDNOSTAVNA NABAVA OBNOVA.

(2) Prije početka postupka nabave, za predmete nabave čija je ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana Planom nabave veća od 2.650,00 eura, Naručitelj je obvezan internom odlukom imenovati stručno povjerenstvo za nabavu od najmanje tri člana koji pripremaju i provode postupak nabave te izrađuju zapisnik o pregledu i ocjeni ponude i obavijest o odabiru ili poništenju, te su dužni obavijestiti ponuditelje o pregledu i ocjeni ponuda te odabiru na isti način na koji je i poslan Poziv na dostavu ponude.

(3) Najmanje jedan član stručnog povjerenstva za nabavu mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave.

(4) Poziv na dostavu ponuda sadržava najmanje:

1. naziv i adresu, kontakt podatke Naručitelja

2. osnovne informacije o predmetu nabave (opis, tehničke specifikacije, količina (okvirna ili točna, odnosno opseg), troškovnik

3. procijenjenu vrijednost nabave bez PDV-a

4. rok za podnošenje zahtjeva za pojašnjenje ili izmjenu Poziva na dostavu ponude te rok za produljenje roka za dostavu ponuda u slučaju bitne izmjene Poziva na dostavu ponuda

5. navod je li cijena promjenjiva ili nepromjenjiva, ako je cijena ponude promjenjiva, Naručitelj u Pozivu na dostavu ponude određuje način i uvjete izmjene cijene

6. navod o mogućnosti podnošenja ponuda za jednu, više ili sve grupe ako je predmet nabave podijeljen na grupe

7. mjesto i rok izvršenja ili izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga

8. kriterij za odabir ponude koji se primjenjuje u postupku nabave

9. način dostave ponuda, način i rok plaćanja

10. rok za dostavu ponuda koji ne smije biti kraći od tri dana (datum i vrijeme) od dana slanja Poziva na dostavu ponude u koji rok se ne računa dan slanja Poziva na dostavu ponude i dan koji je određen za dostavu ponuda.

(5) Gospodarski subjekt može zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s Pozivom na dostavu ponude najkasnije tijekom drugog dana prije roka određenog za dostavu ponuda.

(6) Naručitelj je dužan staviti na raspolaganje odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije jedan dan prije roka određenog za dostavu ponuda, na isti način kao i Poziv na dostavu ponude bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

(7) U slučaju bitne izmjene Poziva na dostavu ponuda, Naručitelj je dužan razmjerno produljiti rok za dostavu ponuda za minimalno dva dana, računajući od dana slanja ispravka putem EOJN RH – JEDNOSTAVNA NABAVA OBNOVA odnosno dana slanja izmjene putem elektroničke pošte.

Članak 11.

(1) Poziv na dostavu ponuda može sadržavati podatke o traženim jamstvima u skladu s člancima 35. i 36. ovoga Pravilnika, uvjete sposobnosti ponuditelja u skladu s člancima 37. i 38. ovoga Pravilnika te razloge za isključenje gospodarskog subjekta u skladu s člankom 40. ovoga Pravilnika.

(2) Ako je Naručitelj u Pozivu na dostavu ponuda propisao razloge za isključenje gospodarskog subjekta, Naručitelj je dužan isključiti gospodarskog subjekta iz postupka nabave u skladu s člancima 40. do 42. ovoga Pravilnika.

(3) Kriterij za odabir ponude može biti najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda.

(4) U postupku nabave Naručitelj je dužan odbiti ponudu ponuditelja ako utvrdi da je ponuđena cijena veća od iznosa iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(5) Ako je cijena najpovoljnije ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave, ali ne prelazi vrijednost iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika, Naručitelj takvu ponudu može prihvatiti ako ima ili će imati osigurana sredstva.

(6) Sadržaj Zapisnika o pregledu i ocjeni ponude, Obavijesti o odabiru ili poništenju sadržava na odgovarajući način najmanje podatke iz članka 24. stavka 4., članka 27. stavka 1. i 3. ovoga Pravilnika, osim odredbe koja se odnosi na rok za žalbu.

(7) U odnosu na provedeni postupak nabave iz članka 10. ovog Pravilnika, ponuditelji nemaju pravo žalbe.

Članak 12.

(1) U iznimnim slučajevima kada je potreba za žurnim postupanjem nastala zbog okolnosti koje Naručitelj nije mogao predvidjeti, izbjeći niti otkloniti, a nisu posljedica njegova djelovanja i/ili propuštanja te se odnose na potrebu očuvanja ljudskog života i zdravlja, imovine ili sprečavanje daljnje štete na imovini povezanoj s ugovorom, Naručitelj može, neovisno o procijenjenoj vrijednosti predmeta nabave, a do europskog praga, provesti postupak nabave na način opisan u člancima 10. i 11. ovoga Pravilnika, pri čemu Naručitelj mora detaljno obrazložiti razloge i okolnosti te odluku potkrijepiti odgovarajućim dokazom, a za robu i usluge čija je ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana Planom nabave 26.540,00 eura i veća, odnosno za nabavu radova 66.360,00 eura i veća, a do europskog praga, Odluku o odabiru ili poništenju javno objaviti na internet stranici Naručitelja u roku od 8 dana od dana donošenja.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, za robu i usluge čija je ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana Planom nabave 26.540,00 eura i veća, odnosno za nabavu radova 66.360,00 eura i veća, a do europskog praga, žalba se izjavljuje u roku od osam dana od dana objave odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na slučajeve i okolnosti za odabir postupka ili poništenje, sadržaj Poziva na dostavu ponude, postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda.

POSTUPAK NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI OD 26.540,00 EURA BEZ PDV-a ZA NABAVU ROBA I USLUGA, ODNOSNO OD 66.360,00 EURA BEZ PDV-a ZA NABAVU RADOVA DO EUROPSKIH PRAGOVA

Članak 13.

(1) Za nabavu roba i usluga čija ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana Planom nabave iznosi 26.540,00 eura i više, odnosno za nabavu radova od 66.360,00 eura i više, a do europskih pragova koje Europska komisija objavljuje u Službenom listu Europske unije (u daljnjem tekstu: europski prag), Naručitelj može uputiti Poziv na dostavu ponude putem EOJN RH – NABAVA OBNOVA na adrese, po vlastitom izboru, najmanje tri gospodarska subjekta ili Poziv na dostavu ponude objaviti u EOJN RH – NABAVA OBNOVA.

(2) Prije početka postupka nabave Naručitelj je obvezan internom odlukom imenovati stručno povjerenstvo za nabavu od najmanje tri člana koji pripremaju i provode postupak nabave te izrađuju zapisnik o pregledu i ocjeni ponude i odluku o odabiru ili poništenju te su dužni, kroz EOJN RH obavijestiti ponuditelje o pregledu i ocjeni ponuda te odabiru.

(3) Najmanje jedan član stručnog povjerenstva za nabavu mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave.

(4) Poziv na dostavu ponuda sadržava najmanje:

1. naziv i adresu, kontakt podatke Naručitelja

2. osnovne informacije o predmetu nabave (opis, tehničke specifikacije, količina (okvirna ili točna, odnosno opseg), troškovnik, ESPD obrazac, upute za ispunjavanje ESPD obrasca, navod sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum

3. procijenjenu vrijednost nabave bez PDV-a

4. navod je li cijena promjenjiva ili nepromjenjiva, ako je cijena ponude promjenjiva, Naručitelj u Pozivu na dostavu ponude određuje način i uvjete izmjene cijene

5. navod o mogućnosti podnošenja ponuda za jednu, više ili sve grupe ako je predmet nabave podijeljen na grupe

6. mjesto i rok izvršenja ili izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga

7. obvezne razloge za isključenje gospodarskog subjekta (kažnjavanost i postojanje dospjelih, a nepodmirenih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako u skladu s posebnim propisom plaćanje obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja) u skladu s člankom 40. ovoga Pravilnika.

8. kriterij za odabir ponude koji se primjenjuje u postupku nabave

9. način dostave ponuda, način i rok plaćanja

10. rok za dostavu ponuda koji ne smije biti kraći od osam dana (datum i vrijeme) od dana slanja Poziva na dostavu ponude u koji rok se ne računa dan slanja Poziva na dostavu ponude i dan koji je određen za dostavu ponuda, osim u slučaju kada Naručitelj objavljuje obavijest o nadmetanju u Službenom listu Europske unije, kada rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od 13 dana (datum i vrijeme) od dana slanja Poziva na dostavu ponude u koji rok se ne računa dan slanja Poziva na dostavu ponude i dan koji je određen za dostavu ponuda

11. podatke o načinu i rokovima izjavljivanja žalbe.

(5) Naručitelj primjenjuje standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD obrazac).

(6) Poziv na dostavu ponuda može sadržavati podatke o traženim jamstvima u skladu s člancima 35. i 36. ovoga Pravilnika (vrsta, sredstvo, iznos i uvjeti jamstva), u kojem slučaju traženo jamstvo mora biti dostavljeno u roku određenom u Pozivu na dostavu ponuda.

(7) Naručitelj može za pojedinu nabavu u Pozivu na dostavu ponuda odrediti uvjete sposobnosti ponuditelja. Naručitelj može zahtijevati samo minimalne razine sposobnosti koje osiguravaju da će gospodarski subjekt biti sposoban izvršiti ugovor o nabavi.

Članak 14.

(1) Naručitelj može obavijest o nadmetanju objaviti u Službenom listu Europske unije.

(2) Naručitelj može prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od tri dana, dostavi ažurirane popratne dokumente u skladu s člancima 37., 38. i 40. ovoga Pravilnika, osim ako već posjeduje te dokumente.

(3) Naručitelj može pozvati gospodarske subjekte da nadopune ili objasne dokumente zaprimljene u skladu s člancima 37., 38. i 40. ovoga Pravilnika.

(4) Ako ponuditelj koji je podnio najpovoljniju ponudu ne dostavi ažurirane popratne dokumente u ostavljenom roku ili njima ne dokaže da ispunjava uvjete iz Poziva na dostavu ponude, Naručitelj je obvezan odbiti ponudu tog ponuditelja te postupiti u skladu s stavkom 2. ovoga članka u odnosu na ponuditelja koji je podnio sljedeću najpovoljniju ponudu ili poništiti postupak nabave, ako postoje razlozi za poništenje.

(5) Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se kod sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma ako se takvi ugovori sklapaju u skladu s člankom 19. stavkom 4. i stavkom 5. točkom 1. ovoga Pravilnika.

(6) Ako Naručitelj u postupku nabave ne primjenjuje mogućnost iz stavka 3. ovoga članka, obvezan je obrazložiti razloge u zapisniku o pregledu i ocjeni.

Članak 15.

(1) Tehničke specifikacije ne smiju upućivati na određenu marku ili izvor, ili određeni proces s obilježjima proizvoda ili usluga koje pruža određeni gospodarski subjekt, ili na zaštitne znakove, patente, tipove ili određeno podrijetlo ili proizvodnju ako bi to imalo učinak pogodovanja ili isključenja određenih gospodarskih subjekata ili određenih proizvoda, osim ako je to opravdano predmetom nabave.

(2) Upućivanje na određenu marku ili izvor iznimno je dopušteno ako se predmet nabave ne može dovoljno precizno i razumljivo opisati pri čemu takva uputa mora biti popraćena izrazom »ili jednakovrijedno«. U tom slučaju Naručitelj je obvezan u Pozivu na dostavu ponude navesti kriterije mjerodavne za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave.

Članak 16.

Kriterij za odabir ponude (uz uvjet da ponuda ispunjava sve uvjete iz Poziva na dostavu ponuda) može biti:

– najniža cijena ili

– ekonomski najpovoljnija ponuda.

Članak 17.

(1) Gospodarski subjekt može zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s Pozivom na dostavu ponude najkasnije tijekom trećeg dana prije roka određenog za dostavu ponuda.

(2) Naručitelj je dužan staviti na raspolaganje odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije jedan dan prije roka određenog za dostavu ponuda, na isti način kao i Poziv na dostavu ponude bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

(3) U slučaju bitne izmjene Poziva na dostavu ponuda, Naručitelj je dužan razmjerno produljiti rok za dostavu ponuda za minimalno tri dana, računajući od dana slanja izmjene, odnosno za minimalno pet dana ako je Naručitelj objavio obavijest o nadmetanju u Službenom listu Europske unije.

OKVIRNI SPORAZUM

Članak 18.

(1) Naručitelj može sklapati okvirne sporazume ako Poziv na dostavu ponude upućuje ili objavljuje u EOJN RH – NABAVA OBNOVA.

(2) Okvirni sporazum ne smije se sklopiti na rok dulji od četiri godine, osim u iznimnim, valjano opravdanim slučajevima vezanim uz predmet nabave koje naručitelj mora obrazložiti.

(3) Ugovor o nabavi na temelju okvirnog sporazuma mora se sklopiti prije isteka roka na koji je sklopljen okvirni sporazum, ali trajanje pojedinog ugovora ne smije biti dulje od 12 mjeseci od isteka roka na koji je okvirni sporazum sklopljen.

(4) Okvirni sporazum može se sklopiti s jednim ili više gospodarskih subjekata.

(5) Okvirni sporazum s više gospodarskih subjekata ne obvezuje stranke na sklapanje ugovora na temelju tog okvirnog sporazuma, a okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom obvezuje stranke na izvršenje okvirnog sporazuma ako je tako naručitelj odredio u pozivu na dostavu ponude.

(6) Naručitelj obvezan je u obavijesti o nadmetanju navesti da će sklopiti okvirni sporazum te navesti broj gospodarskih subjekata s kojima namjerava sklopiti okvirni sporazum.

(7) Naručitelj je obvezan u pozivu na dostavu ponude navesti da će sklopiti okvirni sporazum te navesti broj gospodarskih subjekata s kojima namjerava sklopiti okvirni sporazum, obvezuje li okvirni sporazum stranke na izvršenje okvirnog sporazuma i postupak sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma.

Članak 19.

(1) Ugovori na temelju okvirnog sporazuma smiju se sklapati samo između onih naručitelja u čije je ime okvirni sporazum sklopljen i koji su u obavijesti o nabavi ili pozivu na dostavu ponuda bili jasno naznačeni te gospodarskih subjekata koje su stranke sklopljenog okvirnog sporazuma.

(2) Naručitelj koji namjerava sklopiti okvirni sporazum s više gospodarskih subjekata smije sklopiti okvirni sporazum i s manjim brojem gospodarskih subjekata, odnosno s jednim gospodarskim subjektom, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. u postupku nabave nije postignut unaprijed određen broj sposobnih gospodarskih subjekata ili valjanih ponuda

2. u pozivu na dostavu ponuda bila je predviđena takva mogućnost te određen postupak za dodjelu ugovora na temelju okvirnog sporazuma u tom slučaju.

(3) Pri sklapanju ugovora na temelju okvirnog sporazuma iz stavka 2. ovoga članka stranke ne smiju mijenjati bitne uvjete okvirnog sporazuma.

(4) Ako je okvirni sporazum sklopljen s jednim gospodarskim subjektom, ugovori na temelju tog okvirnog sporazuma dodjeljuju se prema uvjetima utvrđenim u okvirnom sporazumu, ali Naručitelj može u pisanom obliku od gospodarskog subjekta koji je stranka okvirnog sporazuma zatražiti da dopuni svoju ponudu, ako je to nužno.

(5) Ako je okvirni sporazum sklopljen s više gospodarskih subjekata, ugovori na temelju tog okvirnog sporazuma dodjeljuju se na jedan od sljedećih načina:

1. bez ponovne provedbe nadmetanja, prema uvjetima utvrđenima u okvirnom sporazumu, ako su u okvirnom sporazumu utvrđeni svi uvjeti za izvođenje radova, pružanje usluga ili isporuku robe te objektivni uvjeti za odabir gospodarskog subjekta iz okvirnog sporazuma koji će izvršavati ugovor, a koji uvjeti su bili navedeni u pozivu na dostavu ponuda za okvirni sporazum

2. djelomično bez ponovne provedbe nadmetanja u skladu s točkom 1. ovoga stavka, a djelomično s ponovnom provedbom nadmetanja u skladu s točkom 3. ovoga stavka, ako su u okvirnom sporazumu utvrđeni svi uvjeti za izvođenje radova, pružanje usluga ili isporuku robe te ako je naručitelj u pozivu na dostavu ponuda za okvirni sporazum predvidio korištenje ovakve mogućnosti, odredio objektivne kriterije za izbor hoće li se provoditi ponovno nadmetanje ili će se ugovor dodijeliti bez ponovne provedbe nadmetanja te naveo koji uvjeti mogu biti predmet ponovne provedbe nadmetanja

3. ponovnom provedbom nadmetanja između gospodarskih subjekata stranaka okvirnog sporazuma, ako u okvirnom sporazumu nisu utvrđeni svi uvjeti za izvođenje radova, pružanje usluga ili isporuku robe.

(6) Odredba stavka 5. točke 2. ovoga članka može se primijeniti na bilo koju grupu okvirnog sporazuma za koju su u okvirnom sporazumu utvrđeni svi uvjeti za izvođenje radova, pružanje usluga ili isporuku robe, neovisno o tome jesu li svi uvjeti za izvođenje radova, pružanje usluga ili isporuku robe utvrđeni za druge grupe.

(7) Naručitelj provodi nadmetanja iz stavka 5. točaka 2. i 3. ovoga članka na temelju istih uvjeta primijenjenih za dodjelu okvirnog sporazuma te ako je nužno na temelju preciznije definiranih uvjeta, kao i na temelju drugih uvjeta iz pozivu na dostavu ponuda za okvirni sporazum ako je prikladno, u skladu sa sljedećim postupkom:

1. naručitelj je obvezan za svaki ugovor koji dodjeljuje pozvati u pisanom obliku sve gospodarske subjekte iz okvirnog sporazuma

2. naručitelj je obvezan za svaki ugovor koji dodjeljuje odrediti dovoljno dugi rok za dostavu ponuda, uzimajući u obzir čimbenike poput složenosti predmeta nabave te vremena potrebnog za pripremu i izradu ponude

3. ponude se dostavljaju u pisanom obliku, a njihov sadržaj mora biti tajan sve dok ne istekne rok za dostavu ponuda

4. naručitelj dodjeljuje pojedinačni ugovor ponuditelju koji je dostavio najpovoljniju ponudu na temelju kriterija za dodjelu koji su bili određeni u pozivu na dostavu ponuda za okvirni sporazum

5. naručitelj je obvezan odluku o odabiru ili poništenju dostaviti svim gospodarskim subjektima koji su stranke okvirnog sporazuma.

ELEKTRONIČKA DRAŽBA

Članak 20.

(1) Naručitelj može odrediti da sklapanju ugovora o nabavi prethodi elektronička dražba, ako je Poziv na dostavu ponude uputio ili objavio u EOJN RH – NABAVA OBNOVA ili EOJN RH – JEDNOSTAVNA NABAVA OBNOVA ili u ponovljenoj provedbi nadmetanja za stranke okvirnog sporazuma iz članka 19. stavka 5. točaka 2. ili 3. ovoga Pravilnika, ako se sadržaj poziva na dostavu ponude, a posebno tehničke specifikacije predmeta nabave mogu precizno utvrditi.

(2) Određeni ugovori o nabavi usluga ili radova predmet kojih je intelektualni rad, poput projektiranja radova, a koji se ne mogu rangirati pomoću automatskih metoda ocjene, ne mogu biti predmetom elektroničke dražbe.

(3) Naručitelj koji namjerava provesti elektroničku dražbu obvezan je to navesti u obavijesti o nadmetanju te u poziva na dostavu ponude.

(4) Naručitelj je obvezan prije započinjanja elektroničke dražbe izvršiti punu početnu ocjenu ponuda u skladu s uvjetima iz poziva na dostavu ponude vezanim uz tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta te kriterije za odabir ponude, o čemu sastavlja zapisnik.

(5) Elektronička dražba provodi se nakon početne potpune ocjene ponuda, kao elektronički proces koji se ponavlja, u kojemu se predstavljaju nove cijene, izmijenjene naniže, ili nove vrijednosti određenih elemenata ponude te omogućava rangiranje ponuda pomoću automatskih metoda ocjene.

(6) Elektronička dražba temelji se na jednom od sljedećih elemenata ponude:

1. isključivo na cijenama ako se ugovor dodjeljuje samo na temelju cijene

2. na cijenama ili na novim vrijednostima značajki ponuda navedenim u pozivu na dostavu ponude ako se ugovor dodjeljuje na temelju najboljeg omjera između cijene i kvalitete ili na temelju najnižeg troška primjenom pristupa isplativosti.

Članak 21.

(1) Naručitelj je obvezan istodobno, elektroničkim sredstvima komunikacije, pozvati sve ponuditelje koji su predali valjane ponude na sudjelovanje u elektroničkoj dražbi koristeći, na određeni datum i u određeno vrijeme, poveznice u skladu s uputama navedenima u pozivu.

(2) Elektronička dražba može se provoditi u više uzastopnih faza.

(3) Elektronička dražba ne smije započeti prije isteka dva radna dana od dana slanja poziva na sudjelovanje u elektroničkoj dražbi.

(4) Naručitelj je obvezan uz poziv na elektroničku dražbu priložiti rezultat pune početne ocjene relevantne ponude pojedinog ponuditelja.

(5) Poziv sadržava matematičku formulu koja se koristi u elektroničkoj dražbi kako bi se odredile automatske promjene u rangiranju na osnovi ponuđenih novih cijena ili novih vrijednosti.

(6) Matematička formula sadržava ponder svih kriterija ekonomski najpovoljnije ponude utvrđenih u obavijesti o nadmetanju ili pozivu na dostavu ponude, osim ako je cijena jedini kriterij, pri čemu se svi rasponi unaprijed svode na određenu vrijednost.

(7) Ako je dopušteno podnošenje varijanti ponude, za svaku se varijantu određuje zasebna matematička formula.

Članak 22.

(1) Naručitelj je obvezan tijekom svake pojedine faze elektroničke dražbe svim ponuditeljima trenutačno slati najmanje onoliko podataka koliko je potrebno da im omogući određivanje njihova relativnog ranga u odnosu na druge ponuditelje u bilo kojem trenutku.

(2) Naručitelj može ponuditeljima slati i druge informacije u vezi s drugim ponuđenim cijenama ili vrijednostima ako je takvu mogućnost odredio u pozivu na dostavu ponude.

(3) Naručitelj može u bilo kojem trenutku objaviti broj ponuditelja u pojedinoj fazi dražbe.

(4) Naručitelj ne smije otkriti identitet ponuditelja do završetka elektroničke dražbe.

(5) Naručitelj je obvezan završiti elektroničku dražbu na jedan od sljedećih načina:

1. u prethodno određenom vremenskom trenutku (datum i vrijeme)

2. kada više nema dostavljenih novih cijena ili novih vrijednosti koje ispunjavaju uvjete koji se odnose na minimalne razlike, pod uvjetom da je proteklo prethodno određeno vrijeme koje mora proteći nakon zaprimanja posljednje ponude prije nego što će se završiti elektronička dražba

3. ako su provedene sve faze elektroničke dražbe.

(6) Ako naručitelj namjerava završiti elektroničku dražbu na način iz stavka 5. točke 3. ovoga članka u kombinaciji s načinom završetka iz stavka 5. točke 2. ovoga članka, obvezan je u obavijesti o nadmetanju odrediti za svaku pojedinu fazu elektroničke dražbe vrijeme koje mora proteći nakon zaprimanja posljednje ponude prije nego što će završiti elektroničku dražbu.

Članak 23.

(1) Nakon završetka elektroničke dražbe naručitelj bez odgode objavljuje naziv i rang svih ponuditelja koji su sudjelovali u dražbi te na temelju kriterija za odabir ponude i rezultata elektroničke dražbe dodjeljuje ugovor o nabavi.

(2) Ako se elektronička dražba iz bilo kojeg razloga prekine prije završetka na jedan od propisanih načina, naručitelj je obvezan bez odgode o tome obavijestiti sve sudionike te može provesti novu elektroničku dražbu ili poništiti postupak nabave, ako postoje razlozi za poništenje.

(3) Ako na temelju pune početne ocjene ponuda naručitelj utvrdi da postoji samo jedna valjana ponuda, elektronička dražba se neće provesti te naručitelj može dodijeliti ugovor tom ponuditelju ili poništiti postupak nabave, ako postoje razlozi za poništenje.

(4) Naručitelj je obvezan osigurati da je provođenje elektroničke dražbe tijekom svih faza dokumentirano u cijelosti.

POSTUPAK PREGLEDA PONUDA

Članak 24.

(1) Otvaranje ponuda može biti javno.

(2) Nakon otvaranja ponuda Naručitelj pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz Poziva na dostavu ponuda te o tome sastavlja zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.

(3) Postupak pregleda i ocjene ponuda tajni su do donošenja odluke Naručitelja u postupku.

(4) Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda sadržava najmanje:

1. naziv i sjedište Naručitelja

2. predmet nabave ili grupa predmeta nabave

3. procijenjenu vrijednost predmeta nabave ili grupa predmeta nabave

4. evidencijski broj nabave

5. datum slanja obavijesti o nadmetanju na objavu, datum objave ili datum upućivanja poziva na dostavu ponuda gospodarskim subjektima po vlastitom izboru naručitelja

6. datum početka pregleda i ocjene ponuda

7. naziv i sjedište svih ponuditelja, prema redoslijedu zaprimanja ponuda

8. analitički prikaz traženog i dostavljenih jamstava za ozbiljnost ponude, ako je primjenjivo

9. naziv ponuditelja koji nije dostavio, ili nije dostavio valjano jamstvo za ozbiljnost ponude, ako je primjenjivo

10. analitički prikaz traženih kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta i dostavljenih dokumenata ako je primjenjivo

11. naziv ponuditelja koji ne udovoljava kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta s obrazloženjem ako je primjenjivo

12. prikaz valjanosti ponuda prema obliku, sadržaju i cjelovitosti

13. analizu ponuda vezano uz ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabave i tehničkih specifikacija,

14. podatke o pojašnjenju ili upotpunjavanju informacija ili dokumentacije, ako ih je bilo

15. prikaz ispunjenja ostalih uvjeta iz Poziva na dostavu ponude, ako ih je bilo

16. podatke o ispravcima računskih pogrešaka u ponudama, ako ih je bilo

17. razloge za odbijanje ponude za koju je ocijenjeno da je izuzetno niska, ako je primjenjivo

18. naziv ponuditelja čije ponude se odbijaju na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda te obrazloženje razloga za njihovo odbijanje

19. analizu valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude

20. rangiranje valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude

21. naziv ponuditelja s kojim Naručitelj namjerava sklopiti ugovor o nabavi ili okvirni sporazum

22. podatke o dijelu ugovora koji se daje u podugovor i podaci o podugovaratelju, ako je primjenjivo

23. razloge za poništenje postupka, ako je primjenjivo

24. podatke o otkrivenim sukobima interesa i poduzetim mjerama u cilju otklanjanja sukoba interesa, ako je primjenjivo

25. prijedlog odgovornoj osobi Naručitelja za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju, s obrazloženjem

26. datum završetka pregleda i ocjene ponuda

27. ime i prezime te potpis osoba koje su izvršile pregled i ocjenu ponuda

28. popis priloga uz zapisnik.

(5) Naručitelj provodi pregled i ocjenu ponuda te, u pravilu, sljedećim redoslijedom provjerava:

1. je li dostavljeno jamstvo za ozbiljnost ponude, ako je traženo, te je li dostavljeno jamstvo valjano

2. odsutnost osnova za isključenje gospodarskog subjekta

3. ispunjenje traženih kriterija za odabir gospodarskog subjekta

4. ispunjenje zahtjeva i uvjeta vezanih uz predmet nabave i tehničke specifikacije te ispunjenje ostalih zahtjeva, uvjeta i kriterija utvrđenih u Pozivu na dostavu ponuda

5. računsku ispravnost ponude.

(6) Naručitelj može ocijeniti ponude u dijelu koji se odnosi na zahtjeve i uvjete vezane uz predmet nabave i tehničke specifikacije prije provjere odsutnosti osnova za isključenje i ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta.

Članak 25.

(1) Ako su informacije ili dokumentacija koje je trebao dostaviti ponuditelj nepotpuni ili pogrešni ili se takvima čine ili ako nedostaju određeni dokumenti, Naručitelj može, poštujući načela jednakog tretmana i transparentnosti, zahtijevati od ponuditelja da dopune, razjasne, upotpune ili dostave nužne informacije ili dokumentaciju u primjerenom roku.

(2) Ponudbeni list, troškovnik i jamstvo za ozbiljnost ponude ne smatraju se određenim dokumentima koji nedostaju te Naručitelj ne smije zatražiti ponuditelja da iste dostavi tijekom pregleda i ocjene ponuda. Naručitelj može, poštujući načela jednakog tretmana i transparentnosti, zahtijevati od ponuditelja da dopune, razjasne, upotpune ili dostave prethodno navedene dokumente u primjerenom roku ako su isti nepotpuni ili pogrešni ili se takvima čine.

(3) Ako Naručitelj ne primjenjuje mogućnost iz stavka 1. ovoga članka, obvezan je obrazložiti razloge u zapisniku o pregledu i ocjeni.

(4) Navedeno postupanje ne smije dovesti do pregovaranja vezano za kriterij za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave.

(5) Ako ponuda sadržava računsku pogrešku, Naručitelj je obvezan od ponuditelja zatražiti prihvat ispravka računske pogreške, a ponuditelj je dužan odgovoriti u primjerenom roku koji odredi Naručitelj.

(6) Naručitelj može od ponuditelja zahtijevati objašnjenje izuzetno niske ponude ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. zaprimljene su najmanje tri valjane ponude

2. cijena ili trošak ponude su više od 20% niži od cijene ili troška drugorangirane valjane ponude i

3. cijena ili trošak ponude su više od 50% niži od prosječne cijene ili troška preostalih valjanih ponuda.

(7) Naručitelj može od ponuditelja zahtijevati objašnjenje izuzetno niske ponude, ako se čini da je ona izuzetno niska i iz drugih razloga osim onih navedenih u stavku 6. ovoga članka. Zahtjev naručitelja te objašnjenje ponuditelja sastavni su dijelovi zapisnika o pregledu i ocjeni.

Članak 26.

(1) Naručitelj je obvezan na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda odbiti:

1. ponudu koja nije u skladu s odredbama Poziva na dostavu ponuda

2. ponudu u kojoj cijena nije iskazana u apsolutnom iznosu

3. ponudu u kojoj dopunom, upotpunjavanjem ili razjašnjenjem odnosno dostavom nužne informacije ili dokumentacije u skladu s ovim Pravilnikom nije uklonjena pogreška, nedostatak ili nejasnoća

4. ponudu za koju ponuditelj nije pisanim putem prihvatio ispravak računske pogreške

5. ako nisu dostavljena zahtijevana jamstva

6. ponudu ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu ako utvrdi da je cijena te ponude jednaka ili veća od europskih pragova.

7. ponudu ponuditelja za koju utvrdi da je nepravilna, neprikladna ili neprihvatljiva

(2) Naručitelj može odbiti ponudu ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu ako utvrdi da ta ponuda nije u skladu s primjenjivim obvezama u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredbama međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. ZJN, osim u slučaju iz ovoga članka kada je obvezan odbiti ponudu.

(3) Nakon pregleda i ocjene ponuda valjane ponude rangiraju se prema kriteriju za odabir ponude.

(4) Nepravilna ponuda je svaka ponuda koja nije u skladu s Pozivom na dostavu ponude, ili je primljena izvan roka za dostavu ponuda, ili postoje dokazi o tajnom sporazumu ili korupciji, ili nije rezultat tržišnog natjecanja, ili je Naručitelj utvrdio da je izuzetno niska, ili ponuda ponuditelja koji nije prihvatio ispravak računske pogreške.

(5) Neprihvatljiva ponuda je svaka ponuda čija cijena prelazi planirana, odnosno osigurana novčana sredstva Naručitelja za nabavu ili ponuda ponuditelja koji ne ispunjava kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta.

(6) Neprikladna ponuda je svaka ponuda koja nije relevantna za ugovor o nabavi jer bez značajnih izmjena ne može zadovoljiti potrebe i zahtjeve Naručitelja propisane Pozivom na dostavu ponude.

(7) Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

Članak 27.

(1) Odluka o odabiru sadržava podatke o Naručitelju, predmet nabave ili grupu predmeta nabave, procijenjenu vrijednost predmeta nabave ili grupe predmeta nabave, evidencijski broj nabave, broj objave iz EOJN RH ako je primjenjivo, naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi ili okvirnog sporazuma, razloge odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude, razloge za isključenje ponuditelja, razloge za odbijanje ponude, rok mirovanja, uputu o pravnom lijeku ako je primjenjivo, datum donošenja i potpis odgovorne osobe.

(2) Naručitelj je obvezan poništiti postupak nabave ako:

1. postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka nabave, da su bile poznate prije

2. postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drukčije obavijesti o nadmetanju ili Pozivu na dostavu ponude, da su bile poznate prije

3. je to potrebno radi zaštite javnog interesa

4. je cijena svih ponuda u postupku nabave jednaka ili veća od europskih pragova

5. nije pristigla nijedna ponuda

6. nakon isključenja ponuditelja ili odbijanja ponuda ne preostane nijedna valjana ponuda

7. je cijena najpovoljnije ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave, a ispod europskih pragova, osim ako Naručitelj ima ili će imati osigurana sredstva.

(3) Odluka o poništenju sadržava podatke o Naručitelju, predmet nabave ili grupu predmeta nabave, procijenjenu vrijednost predmeta nabave ili grupe predmeta nabave, evidencijski broj nabave, broj objave iz EOJN RH ako je primjenjivo, obrazloženje razloga za poništenje postupka nabave, rok u kojem će se pokrenuti novi postupak za isti ili sličan predmet nabave ako je primjenjivo, uputu o pravnom lijeku ako je primjenjivo, ako je primjenjivo, datum donošenja i potpis odgovorne osobe.

(4) Naručitelj donosi Odluku o odabiru ili poništenju u roku od 15 dana od isteka roka za dostavu ponuda, osim ako je u Pozivu na dostavu ponude odredio duži rok.

(5) Naručitelj objavljuje odluku o odabiru ili poništenju postupka i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda s prilozima u EOJN RH.

(6) Naručitelj je obvezan nakon dostave odluke o odabiru ili poništenju do isteka roka za žalbu, na zahtjev ponuditelja, omogućiti kroz EOJN RH uvid u cjelokupnu dokumentaciju dotičnog postupka, uključujući zapisnike, dostavljene ponude, osim u one dokumente koji su označeni tajnim. Naručitelj nije obvezan omogućiti uvid u one dijelove dokumentacije u koje podnositelj zahtjeva može izvršiti neposredan uvid putem EOJN RH.

Članak 28.

(1) Naručitelj ne smije sklopiti ugovor o nabavi ili okvirni sporazum u roku od osam dana od dana dostave odluke o odabiru (rok mirovanja).

(2) Rok mirovanja ne primjenjuje se ako je u postupku nabave sudjelovao samo jedan ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana.

(3) Odluka o odabiru postaje izvršna:

1. istekom roka mirovanja ako žalba nije izjavljena

2. dostavom odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave strankama kojom se žalba odbacuje, odbija ili se obustavlja žalbeni postupak, ako je na odluku izjavljena žalba

3. dostavom odluke ponuditelju ako se rok mirovanja ne primjenjuje.

(4) Smatra se da je ugovor o nabavi ili okvirni sporazum sklopljen na dan izvršnosti odluke o odabiru, osim u slučaju iz stavaka 5. i 6. ovoga članka.

5) Ako naručitelj za preuzimanje obveza mora imati suglasnost drugog tijela, smatra se da je ugovor o nabavi ili okvirni sporazum sklopljen na dan pribavljanja suglasnosti.

(6) Ako je na dan izvršnosti odluke o odabiru ili pribavljanja suglasnosti istekao rok valjanosti ponude, smatra se da je ugovor o nabavi ili okvirni sporazum sklopljen na dan dostave pisane izjave odabranog ponuditelja o produženju roka valjanosti ponude te jamstva za ozbiljnost ponude u skladu s produženim rokom valjanosti ponude, ako je jamstvo bilo traženo u postupku.

(7) Nakon isteka roka mirovanja, Naručitelj s odabranim ponuditeljem u roku od 30 dana od izvršnosti Odluke o odabiru sklapa Ugovor o nabavi ili okvirni sporazum.

Članak 29.

(1) Ugovor o nabavi odnosno okvirni sporazum se sklapa na temelju uvjeta iz Poziva na dostavu ponuda i odabrane ponude.

(2) Naručitelj objavljuje obavijest o sklopljenom Ugovoru odnosno okvirnom sporazumu u EOJN RH.

(3) Naručitelj je obvezan nakon donošenja odluke o odabiru ponovno rangirati ponude te izvršiti provjeru, ne uzimajući u obzir ponudu prvotno odabranog ponuditelja, te na temelju kriterija za odabir ponude donijeti novu odluku o odabiru ili, ako postoje razlozi, poništiti postupak nabave, ako prvotno odabrani ponuditelj:

1. nije dostavio izjavu o produženju roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude

2. u roku valjanosti odustane od svoje ponude

3. odbije potpisati ugovor o nabavi odnosno okvirni sporazum

4. nije dostavio jamstvo za uredno ispunjenje ugovora iako je zahtijevano u pozivu na dostavu ponuda, odnosno jamstvo za uredno ispunjenje okvirnog sporazuma ako okvirni sporazum obvezuje na izvršenje i ako je zahtijevano u pozivu na dostavu ponuda.

POSTUPANJE U POSTUPCIMA NABAVE U SLUČAJU NEDOSTUPNOSTI EOJN RH

Članak 30.

Nedostupnost EOJN RH tijekom postupka nabave može se pojaviti:

1. tijekom roka za dostavu ponuda,

2. u trenutku ili tijekom otvaranja ponuda,

3. tijekom roka za žalbu.

NEDOSTUPNOST TIJEKOM ROKA ZA DOSTAVU PONUDA

Članak 31.

(1) Nedostupnost tijekom roka za dostavu ponuda postoji ako zbog tehničkih ili drugih razloga na strani EOJN RH tijekom četiri sata prije isteka roka za dostavu nije moguće:

1. priložiti bilo koji dokument u podržanom formatu, uključujući troškovnik

2. kreirati ili priložiti uvez ponude

3. dostaviti ponudu.

(2) Nedostupnost tijekom roka za dostavu ponuda naručitelj ili gospodarski subjekt dužan je prijaviti Službi za pomoć EOJN RH pri Narodnim novinama d.d. od ponedjeljka do subote u vremenu od 6:00 do 20:00 sati.

(3) Po zaprimanju prijave iz stavka 2. ovoga članka, Narodne novine d.d. će istu provjeriti te u slučaju utvrđene nedostupnosti iz stavka 1. ovoga članka obvezne su o tome bez odgode:

1. obavijestiti putem elektroničke pošte zainteresirane gospodarske subjekte i naručitelja u postupku nabave, ako je moguće

2. obavijestiti putem elektroničke pošte tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave, i

3. objaviti obavijest o nedostupnosti EOJN RH na internetskim stranicama.

(4) Iznimno, ako se nedostupnost otkloni u roku kraćem od 30 minuta od zaprimanja prijave te ako je od otklanjanja preostalo najmanje četiri sata do isteka roka za dostavu, smatra se da nedostupnost nije nastupila.

(5) Ako se utvrdi nedostupnost EOJN RH, rok za dostavu ponuda ne teče dok se ista ne otkloni.

(6) Nakon otklanjanja nedostupnosti EOJN RH, Narodne novine d.d. obvezne su bez odgode postupiti u skladu sa stavkom 3. točkama 1., 2. i 3. ovoga članka.

(7) Nakon zaprimanja obavijesti iz stavka 6. ovoga članka naručitelj je obvezan produžiti rok za dostavu ponuda za najmanje četiri dana od dana slanja ispravka Obavijesti o nabavi ili ispravka poziva na dostavu ponuda.

NEDOSTUPNOST U TRENUTKU ILI TIJEKOM OTVARANJA PONUDA

Članak 32.

(1) Nedostupnost u trenutku ili tijekom otvaranja ponuda postoji ako u sustavu u trenutku ili tijekom otvaranja ponuda nije moguće:

1. priložiti privatne ključeve

2. izvršiti uvid u upisnik elektronički dostavljenih ponuda

3. izvršiti uvid u uvez ponude, odnosno ponudbeni list.

(2) Nedostupnost u trenutku ili tijekom otvaranja ponuda obvezno se prijavljuje Službi za pomoć EOJN RH pri Narodnim novinama d.d. od ponedjeljka do subote u vremenu od 6:00 do 20:00 sati.

(3) Po zaprimanju prijave iz stavka 2. ovoga članka, Narodne novine d.d. će istu provjeriti te u slučaju utvrđene nedostupnosti iz stavka 1. ovoga članka obvezne su o tome bez odgode:

1. obavijestiti putem elektroničke pošte ponuditelje i članove stručnog povjerenstva za nabavu u postupku nabave, ako je moguće

2. obavijestiti putem elektroničke pošte tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave, i

3. objaviti obavijest o nedostupnosti EOJN RH na internetskim stranicama.

(4) Iznimno, ako se nedostupnost otkloni u roku kraćem od 30 minuta od zaprimanja prijave, smatra se da nedostupnost nije nastupila.

(5) Ako se utvrdi nedostupnost EOJN RH u trenutku ili tijekom otvaranja ponuda, postupak otvaranja započinje istekom roka za dostavu ponuda te se zaustavlja dok se nedostupnost ne otkloni.

(6) Nakon otklanjanja nedostupnosti EOJN RH, Narodne novine d.d. obvezne su bez odgode postupiti u skladu sa stavkom 3. točkama 1., 2. i 3. ovoga članka.

Članak 33.

(1) Nakon zaprimanja obavijesti iz članka 32. stavka 6. ovoga Pravilnika, naručitelj je obvezan nastaviti s otvaranjem ponuda najkasnije u roku od 48 sati od zaprimanja obavijesti, a ako taj rok ističe na dan na koji naručitelj ne radi, otvaranje će se nastaviti prvi sljedeći radni dan.

(2) Naručitelj je obvezan bez odgode obavijestiti ponuditelje o mjestu i vremenu nastavka otvaranja ponuda ako je otvaranje ponuda javno.

(3) Od otklanjanja nedostupnosti do nastavka otvaranja ponuda, ponude se ne smiju mijenjati.

NEDOSTUPNOST TIJEKOM ROKA ZA ŽALBU

Članak 34.

(1) Nedostupnost tijekom roka za žalbu postoji ako zbog tehničkih ili drugih razloga na strani EOJN RH prije isteka roka za žalbu nije moguće priložiti žalbu i priloge.

(2) Nedostupnost tijekom roka za žalbu obvezno se prijavljuje Službi za pomoć EOJN RH pri Narodnim novinama d.d.

(3) Po zaprimanju prijave iz stavka 2. ovoga članka, Narodne novine d.d. će istu provjeriti u radnom vremenu Službe za korisnike te u slučaju utvrđene nedostupnosti iz stavka 1. ovoga članka Pravilnika obvezne su o tome bez odgode:

1. obavijestiti putem elektroničke pošte žalitelja i članove stručnog povjerenstva za nabavu u postupku nabave, ako je moguće

2. obavijestiti putem elektroničke pošte tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i Državnu komisiju za kontrolu postupaka javne nabave i

3. objaviti obavijest o nedostupnosti EOJN RH na internetskim stranicama.

(4) Iznimno, ako se nedostupnost otkloni u roku kraćem od 30 minuta od zaprimanja prijave te ako je od otklanjanja preostalo najmanje četiri sata do isteka roka za žalbu, smatra se da nedostup­nost nije nastupila.

(5) Ako se utvrdi nedostupnost EOJN RH, rok za žalbu ne teče dok se ista ne otkloni.

(6) Nakon otklanjanja nedostupnosti EOJN RH, Narodne novine d.d. obvezne su bez odgode postupiti u skladu sa stavkom 3. točkama 1., 2. i 3. ovoga članka.

(7) Nakon zaprimanja obavijesti iz stavka 6. ovoga članka, žalitelj može podnijeti žalbu najkasnije u roku od 24 sata od zaprimanja obavijesti, a ako taj rok ističe na dan na koji naručitelj ne radi, rok je prvi sljedeći radni dan do 23:59:59 sati.

JAMSTVA

Članak 35.

(1) Naručitelj može zahtijevati dostavu sljedećih jamstava:

1. jamstvo za ozbiljnost ponude, za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, neprihvaćanja ispravka računske greške, odbijanja potpisivanja ugovora o nabavi ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o nabavi odnosno odbijanja potpisivanja okvirnog sporazuma ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje okvirnog sporazuma ako okvirni sporazum obvezuje na sklapanje i izvršenje

2. jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o nabavi ili okvirnog sporazuma ako okvirni sporazum obvezuje na izvršenje za slučaj povrede ugovornih obveza

3. jamstvo za uredno ispunjenje ugovora na temelju okvirnog sporazuma ako okvirni sporazum ne obvezuje, za slučaj povrede ugovornih obveza

4. jamstvo za povrat avansa

5. jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, za slučaj da ponuditelj u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete

6. jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja može nastati u vezi s obavljanjem određene djelatnosti.

(2) Osim jamstava iz stavka 1. ovoga članka, Naručitelj može u Pozivu na dostavu ponude odrediti i drugo jamstvo u skladu s posebnim zakonom.

(3) Ako Naručitelj koristi mogućnost iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, obvezan je u Pozivu na dostavu ponude odrediti vrstu, sredstvo i uvjete jamstava, s time da ne može odrediti isključivo novčani polog kao jamstvo.

(4) Neovisno o sredstvu jamstva koje je Naručitelj odredio, gospodarski subjekt može dati novčani polog u traženom iznosu.

(5) Proračunski korisnici državnog proračuna koji posluju preko jedinstvenog računa državnog proračuna nisu obvezni dostaviti jamstvo traženo prema odredbama ovoga članka.

(6) Slučajevi za koje se jamstvo zahtijeva moraju biti povezani s predmetom nabave, a visina jamstva razmjerna predmetu nabave.

Članak 36.

(1) Naručitelj određuje trajanje jamstva za ozbiljnost ponude u skladu s rokom valjanosti ponude, a gospodarski subjekt može dostaviti jamstvo koje je duže od roka valjanosti ponude.

(2) Ako tijekom postupka nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, Naručitelj je obvezan prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu u primjerenom roku.

(3) Naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od deset dana od dana potpisivanja ugovora o nabavi ili okvirnog sporazuma, odnosno dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o nabavi, a presliku jamstva obvezan je pohraniti.

UVJETI SPOSOBNOSTI

Članak 37.

(1) Uvjeti sposobnosti u postupku nabave odnose se na:

1. sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

2. ekonomsku i financijsku sposobnost

3. tehničku i stručnu sposobnost.

(2) Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti dokazuje se upisom u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana, odnosno izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

(3) Ako gospodarski subjekt mora posjedovati određeno ovlaštenje ili biti član određene organizacije kako bi mogao pružati usluge u državi njegova poslovnog nastana, Naručitelj u postupcima nabave usluga može od njega zahtijevati da dokaže posjedovanje takvog ovlaštenja ili članstva potvrdom o ovlaštenju ili članstvu u određenoj organizaciji u državi njegova sjedišta.

(4) Ekonomska i financijske sposobnosti dokazuje se na način da Naručitelj može zahtijevati od ponuditelja da:

1. ima određeni minimalni godišnji promet, uključujući određeni minimalni promet u području koje je obuhvaćeno predmetom nabave

2. dostavi informacije o svojim godišnjim financijskim izvješćima koje pokazuju omjer npr. između imovine i obveza

3. posjeduje odgovarajuću razinu osiguranja od rizika odgovornosti iz djelatnosti.

(5) Minimalni godišnji promet iz stavka 4. točke 1. ovoga članka ne smije prelaziti dvostruku vrijednost procijenjene vrijednosti nabave, osim u opravdanim slučajevima poput onih vezanih uz posebne rizike koji su povezani s prirodom radova, usluga ili robe, koje Naručitelj mora obrazložiti u Pozivu na dostavu ponude.

(6) Ako je predmet nabave podijeljen na grupe, uvjeti iz stavka 4. ovoga članaka određuju se razmjerno u odnosu na svaku pojedinu grupu. Iznimno, Naručitelj može zahtijevati minimalni godišnji promet u odnosu na procijenjenu vrijednost skupine grupa u slučaju da pojedini ponuditelj bude odabran u nekoliko grupa koje se izvršavaju u isto vrijeme.

(7) Ekonomska i financijska sposobnost gospodarskog subjekta u pravilu se dokazuje:

1. odgovarajućim bankovnim izvacima ili, ako je potrebno, dokazom o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti

2. predočenjem financijskih izvješća ili izvadaka iz tih izvješća, ako je objavljivanje financijskih izvješća obvezno u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta

3. izjavom o ukupnom prometu gospodarskog subjekta i, ako je potrebno, o prometu u području koje je obuhvaćeno predmetom nabave u tri posljednje dostupne financijske godine, ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti gospodarskog subjekta, ako je informacija o tim prometima dostupna te druge dokaze koje odredi Naručitelj

4. bilo kojim drugim dokumentom koji naručitelj smatra prikladnim ako iz opravdanog razloga nije u mogućnosti predočiti dokaze iz točaka 1., 2. i 3. ovoga stavka 7. koje naručitelj zahtijeva.

Članak 38.

(1) Tehnička i stručna sposobnost dokazuje se na način da Naručitelj može odrediti uvjete kojima se osigurava da ponuditelj ima potrebne ljudske i tehničke resurse te iskustvo potrebno za izvršenje ugovora o nabavi na odgovarajućoj razini kvalitete, a osobito zahtijevati da ponuditelj ima dovoljnu razinu iskustva.

(2) Tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta, u skladu s prirodom, količinom ili važnosti, i namjenom radova, robe ili usluga, može se dokazati s jednim ili više sljedećih dokaza:

1. popisom radova izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini, a kojem se prilaže potvrda druge ugovorne strane o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih radova

2. popisom glavnih isporuka robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini

3. popisom glavnih usluga pruženih u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini

4. podacima o angažiranim tehničkim stručnjacima ili tehničkim tijelima, neovisno o tome pripadaju li izravno gospodarskom subjektu, a posebno onima odgovornima za kontrolu kvalitete te u slučaju ugovora o radovima onima koje izvođač može pozvati da izvedu radove

5. opisom tehničkih mogućnosti i mjera za osiguranje kvalitete koje koristi gospodarski subjekt te njegovih mogućnosti za analizu i istraživanje

6. podacima o sustavima upravljanja opskrbnim lancem i sustavima za praćenje koje će gospodarski subjekt moći primijeniti tijekom izvršavanja ugovora

7. izjavom o prihvaćanju kontrole koju provodi naručitelj ili u njegovo ime nadležno tijelo države poslovnog nastana isporučitelja robe ili pružatelja usluge, ako se radi o složenijim proizvodima ili uslugama ili, iznimno, ako su traženi za posebne svrhe, podložno sporazumu tog tijela, a koja se odnosi na proizvodne kapacitete isporučitelja robe ili tehničke kapacitete pružatelja usluge te, ako je potrebno, načina za analizu i istraživanje koji su mu na raspolaganju te mjera za kontrolu kvalitete koje će koristiti

8. obrazovnim i stručnim kvalifikacijama pružatelja usluge ili izvođača radova ili njihova rukovodećeg osoblja, pod uvjetom da se oni ne ocjenjuju u okviru kriterija za odabir ponude

9. podacima o mjerama za upravljanje okolišem koje će gospodarski subjekt biti u mogućnosti primijeniti tijekom izvršavanja ugovora

10. izjavom o prosječnom godišnjem broju radnika pružatelja usluga ili izvođača radova i broju rukovodećeg osoblja u posljednje tri godine

11. izjavom o alatima, postrojenjima ili tehničkoj opremi koja je na raspolaganju pružatelju usluga ili izvođaču radova u svrhu izvršenja ugovora

12. podacima o dijelu ugovora koji gospodarski subjekt možda namjerava dati u podugovor

13. s obzirom na proizvode koji se moraju isporučiti:

a) uzorcima, opisima ili fotografijama čija autentičnost mora biti potvrđena na zahtjev naručitelja

b) potvrdama koje izdaju nadležni instituti za kontrolu kvalitete ili agencije priznate stručnosti kojima se potvrđuje sukladnost proizvoda s točno određenim tehničkim specifikacijama ili normama na koje se upućuje.

(3) Naručitelj može odrediti duži rok iz stavka 2. točaka 1., 2. i 3. u kojem su radovi, roba ili usluge izvršeni ako je to potrebno kako bi se osigurala odgovarajuća razina tržišnog natjecanja.

(4) Smatra se da je uvjet tehničke i stručne sposobnosti gospodarskog subjekta iz stavka 2. točaka 1., 2. ili 3. ovoga članka razmjeran predmetu nabave odnosno grupi predmeta nabave ako se traži dokaz o izvođenju radova, isporuci robe ili pružanju usluga čija pojedinačna vrijednost nije viša od procijenjene vrijednosti nabave, odnosno grupe predmeta nabave ako je predmet podijeljen na grupe, s time da Naručitelj može odrediti i blaže uvjete.

(5) Smatra se da je uvjet tehničke i stručne sposobnosti gospodarskog subjekta iz stavka 2. točaka 1., 2. ili 3. ovoga članka vezan uz predmet nabave ako su radovi, roba ili usluge isti ili slični predmetu nabave, odnosno grupi predmeta nabave ako je predmet podijeljen na grupe.

(6) Starost traženih dokumenata u skladu s ovim Pravilnikom određuje Naručitelj.

Članak 39.

(1) Gospodarski subjekt može se u postupku nabave osloniti na sposobnost drugih subjekata u odnosu na ekonomsku i financijsku sposobnost te tehničku i stručnu sposobnost, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa.

(2) Gospodarski subjekt može se u postupku nabave osloniti na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija koji su vezani uz obrazovne i stručne kvalifikacije ili uz relevantno stručno iskustvo, samo ako će ti subjekti izvoditi radove ili pružati usluge za koje se ta sposobnost traži.

(4) Naručitelj je obvezan provjeriti ispunjavaju li drugi subjekti na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja relevantne kriterije za odabir gospodarskog subjekta te postoje li osnove za njihovo isključenje.

(5) Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir ako, na temelju provjere iz stavka 4. ovoga članka, utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje ili da ne udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta.

ISKLJUČENJE PONUDITELJA IZ POSTUPKA NABAVE

Članak 40.

(1) Naručitelj je dužan isključiti gospodarskog subjekta iz postupka nabave:

– ako je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđen za:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19 i 84/21)

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19 i 84/21)

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19 i 84/21) članka 224. (prijevara),, članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) i članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19 i 84/21) članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19 i 84/21)

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

g) članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19 i 84/21)

h) članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

2. ako je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđen za kaznena djela iz podstavka 1.. točaka od 1. do 6. ovoga stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

3. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj. Iznimno, Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka nabave ako mu u skladu s posebnim propisom plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

(2) Naručitelj ima pravo isključiti gospodarskog subjekta iz postupka nabave:

1. ako može na odgovarajući način dokazati kršenje primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredbama međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. ZJN

2. ako je nad gospodarskim subjektom otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima

3. ako može dokazati odgovarajućim sredstvima da je gospodarski subjekt kriv za teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet

4. ako ima dovoljno vjerojatnih pokazatelja da zaključi da je gospodarski subjekt sklopio sporazum s drugim gospodarskim subjektima kojem je cilj narušavanje tržišnog natjecanja

5. ako se sukob interesa u smislu članka 1. ovoga Pravilnika ne može učinkovito ukloniti drugim, manje drastičnim mjerama

6. ako se narušavanje tržišnog natjecanja, zbog prethodnog sudjelovanja gospodarskog subjekta u pripremi postupka nabave, ne može ukloniti drugim, manje drastičnim mjerama

7. ako gospodarski subjekt pokaže značajne ili opetovane nedostatke tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o nabavi ili prethodnog ugovora o koncesiji čija je posljedica bila prijevremeni raskid tog ugovora, naknada štete ili druga slična sankcija

8. ako je gospodarski subjekt kriv za ozbiljno pogrešno prikazivanje činjenica pri dostavljanju podataka potrebnih za provjeru odsutnosti osnova za isključenje ili za ispunjenje kriterija za odabir gospodarskog subjekta, ako je prikrio takve informacije

9. ako je gospodarski subjekt pokušao na nepropisan način utjecati na postupak odlučivanja Naručitelja, doći do povjerljivih podataka koji bi mu mogli omogućiti nepoštenu prednost u postupku nabave ili je iz nemara dostavio pogrešnu informaciju koja može imati materijalni utjecaj na odluke koje se tiču isključenja, odabira gospodarskog subjekta ili dodjele ugovora.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, Naručitelj može odustati od isključenja gospodarskog subjekta u slučaju stavka 2. točke 2. ovoga članka ako utvrdi da će taj gospodarski subjekt biti sposoban izvršiti ugovor o nabavi, uzimajući u obzir primjenjiva nacionalna pravila i mjere za nastavak poslovanja.

(4) Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka primjenjuju se na jednaki način na gospodarske subjekte na koje se oslanja.

(5) Naručitelj je obvezan kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje prihvatiti:

1. izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz stavka 1. podstavaka 1. i 2. ovoga članka

2. potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka

3. izvadak iz sudskog registra ili potvrdu trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz stavka 2. točke 2. ovoga članka.

(6) Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz stavka 5. ovoga članka ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz stavka 1. i stavka 2. točke 2. ovoga članka, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

(7) Starost dokumenta iz stavaka. 5. i 6. ovoga članka, određuje Naručitelj.

Članak 41.

(1) Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz članka 40. stavka 1. točke 1. i 2. ovoga Pravilnika iz postupka nabave je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije.

(2) Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz članka 40. stavka 2. ovoga Pravilnika iz postupka nabave je dvije godine od dana dotičnog događaja.

(3) Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz članka 40. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika može naručitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje.

(4) Poduzimanje mjera iz stavka 3. ovoga članka gospodarski subjekt dokazuje:

1. plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera u cilju plaćanja naknade štete prouzročene kaznenim djelom ili propustom

2. aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica i okolnosti u vezi s kaznenim djelom ili propustom

3. odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja daljnjih kaznenih djela ili propusta.

(5) Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt ocjenjuju se uzimajući u obzir težinu i posebne okolnosti kaznenog djela ili propusta te je obvezan obrazložiti razloge prihvaćanja ili neprihvaćanja mjera.

(6) Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka nabave ako je ocijenjeno da su poduzete mjere primjerene.

Članak 42.

(1) Naručitelj koristi sustav e-Certis radi dobivanja podataka o vrstama i oblicima dokaza iz članaka 37., 38. i 40. ovoga Pravilnika te o nadležnim tijelima koja ih izdaju u državama članicama.

(2) Naručitelj je obvezan zahtijevati prvenstveno one vrste i oblike dokaza iz stavka 1. ovoga članka koji su obuhvaćeni sustavom e-Certis, ako su podaci u sustavu e-Certis ažurirani.

(3) Republika Hrvatska je dužna osigurati da se podaci vezani uz potvrde i druge oblike dokazne dokumentacije stalno ažuriraju.

PODUGOVARANJE

Članak 43.

(1) Naručitelj ne smije zahtijevati od gospodarskih subjekata da dio ugovora o nabavi daju u podugovor ili da angažiraju određene podugovaratelje niti ih u tome ograničavati, osim ako posebnim propisom ili međunarodnim sporazumom nije drukčije određeno.

(2) Naručitelj je obvezan je osnovu za isključenje iz članka 40. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika primijeniti na podugovaratelje.

(3) Naručitelj može ostale osnove za isključenje gospodarskog subjekta primijeniti na podugovaratelje, ako je tako odredio u Pozivu na dostavu ponude.

(4) Naručitelj može proširiti primjenu odredbi stavaka 2. i 3. ovoga članka i na podugovaratelje podugovaratelja ili na subjekte koji se nalaze niže u podugovarateljskom lancu, ako je tako odredio u Pozivu na dostavu ponude, te se u tom slučaju na odgovarajući način primjenjuju odredbe ovoga članka.

(5) Ako naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, obvezan je od gospodarskog subjekta zatražiti zamjenu tog podugovaratelja u primjerenom roku, ne kraćem od tri dana.

(6) Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o nabavi u podugovor obvezan je u ponudi:

1. navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio)

2. navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja)

3. dostaviti europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi za podugovaratelja.

(7) Ako je gospodarski subjekt dio ugovora o nabavi dao u podugovor, podaci iz stavka 6. točaka 1. i 2. ovoga članka moraju biti navedeni u ugovoru o nabavi.

Članak 44.

(1) Naručitelj je obvezan neposredno plaćati podugovaratelju za dio ugovora koji je isti izvršio, osim ako to zbog opravdanih razloga, vezanih uz prirodu ugovora ili specifične uvjete njegova izvršenja nije primjenjivo, pod uvjetom da su ti razlozi bili navedeni i obrazloženi u Pozivu na dostavu ponude ili ugovaratelj dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene.

(2) Ugovaratelj mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

(3) Ugovaratelj može tijekom izvršenja ugovora o nabavi od naručitelja zahtijevati:

1. promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o nabavi koji je prethodno dao u podugovor

2. uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30 % vrijednosti ugovora o nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o nabavi u podugovor ili nije

3. preuzimanje izvršenja dijela ugovora o nabavi koji je prethodno dao u podugovor.

(4) Uz zahtjev iz stavka 3. točaka 1. i 2. ovoga članka, ugovaratelj naručitelju dostavlja podatke i dokumente u skladu s člankom 43. stavkom 6. ovoga Pravilnika za novog podugovaratelja.

(5) Naručitelj ne smije odobriti zahtjev ugovaratelja:

1. u slučaju iz stavka 3. ovoga članka točaka 1. i 2., ako se ugovaratelj u postupku nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja kojeg sada mijenja, a novi podugovaratelj ne ispunjava iste uvjete, ili postoje osnove za isključenje

2. u slučaju iz stavka 3. ovoga članka točke 3., ako se ugovaratelj u postupku nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja za izvršenje tog dijela, a ugovaratelj samostalno ne posjeduje takvu sposobnost, ili ako je taj dio ugovora već izvršen.

(6) Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ugovaratelja za izvršenje ugovora o nabavi.

IZMJENA UGOVORA O NABAVI I OKVIRNOG SPORAZUMA TIJEKOM NJEGOVA TRAJANJA

Članak 45.

(1) Naručitelj smije izmijeniti ugovor o nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka nabave ako su izmjene, neovisno o njihovoj novčanoj vrijednosti, bile na jasan, precizan i nedvosmislen način predviđene u Pozivu na dostavu ponude u obliku odredaba o izmjenama ugovora, a koje mogu uključivati odredbe o promjeni cijene ili opcija.

(2) Odredbe o izmjenama sadržavaju opseg i prirodu mogućih izmjena ili opcija te uvjete pod kojima se mogu primijeniti u skladu s stavkom 1. ovoga članka ali ne smiju imati za posljedicu izmjenu cjelokupne prirode ugovora.

(3) Naručitelj može bez provođenja novog postupka nabave ugovoriti dodatne radove, robu ili usluge u odnosu na one iz ugovora o nabavi ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. ako promjena ugovaratelja nije moguća zbog ekonomskih ili tehničkih razloga

2. ako bi promjena ugovaratelja prouzročila značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za Naručitelje

3. svako povećanje cijene nije veće od 30% vrijednosti prvotnog ugovora o nabavi.

(4) Naručitelj može bez provođenja novog postupka nabave ugovoriti dodatne radove, robu ili usluge u odnosu na one iz ugovora o nabavi ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. do potrebe za izmjenom došlo je zbog okolnosti koje pažljiv Naručitelj nije mogao predvidjeti

2. izmjenom se ne mijenja cjelokupna priroda ugovora

3. svako povećanje cijene nije veće od 50% vrijednosti prvotnog ugovora.

(5) Naručitelj smije izmijeniti ugovor o nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka nabave, bez provjeravanja jesu li ispunjeni uvjeti o bitnoj izmjeni ugovora u skladu s člankom 46. stavcima 1. i 2. ovoga Pravilnika, ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. vrijednost izmjene manja je od europskih pragova

2. vrijednost izmjene manja je od 10 % prvotne vrijednosti ugovora o nabavi robe ili usluga, odnosno manja je od 15 % prvotne vrijednosti ugovora o nabavi radova

3. izmjena ne mijenja cjelokupnu prirodu ugovora.

Članak 46.

(1) Izmjena ugovora o nabavi tijekom njegova trajanja smatra se značajnom ako njome ugovor postaje značajno različit po svojoj naravi od prvotno zaključenog.

(2) Izmjena se u svakom slučaju smatra značajnom ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uvjeta:

1. izmjenom se unose uvjeti koji bi, da su bili dio prvotnog postupka nabave, dopustili prihvaćanje drugih natjecatelja od onih koji su prvotno odabrani ili prihvaćanje ponude različite od ponude koja je izvorno prihvaćena ili privlačenje dodatnih sudionika u postupak nabave

2. izmjenom se mijenja ekonomska ravnoteža ugovora u korist ugovaratelja na način koji nije predviđen prvotnim ugovorom

3. izmjenom se značajno povećava opseg ugovora

4. ako novi ugovaratelj zamijeni onoga kojemu je prvotno naručitelj dodijelio ugovor, osim u slučajevima iz članka 47. stavka 1. ovog Pravilnika.

Članak 47.

(1) Naručitelj smije izmijeniti ugovor o nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka nabave s ciljem zamjene prvotnog ugovaratelja s novim ugovarateljem koje je posljedica:

1. primjene članka 45. stavka 1. i 2. ovog Pravilnika

2. općeg ili djelomičnog pravnog sljedništva prvotnog ugovaratelja, nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, stjecanje ili insolventnost, od strane drugog gospodarskog subjekta koji ispunjava prvotno utvrđene kriterije za odabir gospodarskog subjekta, pod uvjetom da to ne predstavlja drugu značajnu izmjenu ugovora te da nema za cilj izbjegavanje primjene ovoga Pravilnika

3. obveze neposrednog plaćanja podugovarateljima.

(2) Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena po članku 45. stavcima 3., 4. ili 5. ovoga Pravilnika, ograničenja iz navedenih stavaka procjenjuju se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena po pojedinom stavku.

(3) Ugovor tijekom izvršenja može se mijenjati u kumulativu temeljem odredbi članka 45. stavaka 3. do 5. ovoga Pravilnika, ali pod uvjetima navedenima u tim stavcima.

(4) Naručitelj je obvezan za svaku izmjenu ugovora iz članka 45. stavaka 3. i 4. ovoga Pravilnika sklopiti dodatak ugovoru i poslati obavijest o izmjeni na objavu u EOJN RH u roku od 30 dana od dana izmjene ugovora.

(5) Na Naručitelju je teret dokazivanja nastalih okolnosti iz članka 45. stavaka 3. i 4. ovoga Pravilnika te je potrebno osigurati odgovarajući revizijski trag te detaljno obrazložiti razloge, okolnosti i odluku potkrijepiti odgovarajućim dokazom.

(6) Odredbe ovoga članka o izmjenama ugovora o nabavi na odgovarajući način se primjenjuju i na izmjene okvirnog sporazuma tijekom njegova trajanja.

(7) Ako je do povećanja ugovora došlo radi promjene ugovorene cijene u slučaju promjenjive cijene ili prema članku 627. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine«, broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22 i 156/22), osnova za izračun maksimalnog povećanja cijene iz članka 45. stavaka 3. i 4. ovoga Pravilnika je ažurirana ukupna vrijednost ugovora.

Članak 48.

Odredbe o izmjeni ugovora o nabavi i okvirnog sporazuma tijekom njegova trajanja odnose se na postupke nabave provedene u skladu s člankom 13. ovoga Pravilnika.

NADLEŽNOST ZA RJEŠAVANJE ŽALBI

Članak 49.

(1) U odnosu na provedeni postupak nabave sukladno članku 12. stavku 2. i članku 13. ovoga Pravilnika, žalba se izjavljuje u roku od osam dana od dana objave odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na Poziv na dostavu ponude, postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

(2) Za rješavanje o žalbama izjavljenim u skladu s odredbama Zakona o obnovi nadležna je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (u daljnjem tekstu: Državna komisija).

(3) Na sva pitanja vezana za rad Državne komisije na odgovarajući način primjenjuju se odredbe posebnog propisa kojim se uređuje nadležnost i druga pitanja vezano za rad Državne komisije.

PRAVNA PRIRODA I NAČELA ŽALBENOG POSTUPKA

Članak 50.

(1) Žalbeni postupak vodi se prema odredbama ovoga Pravilnika i zakona kojim se uređuje upravni postupak.

(2) Žalbeni postupak temelji se na načelima javne nabave i upravnog postupka.

(3) U žalbenom postupku odlučuje se o zakonitosti postupaka, radnji, propuštanja radnji i odluka donesenih u postupcima nabave.

PRAVO NA ŽALBU, STRANKE ŽALBENOG POSTUPKA I POSTUPANJE DRŽAVNE KOMISIJE

Članak 51.

(1) Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o nabavi odnosno okvirnog sporazuma i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

(2) Stranke žalbenog postupka su žalitelj, Naručitelj i odabrani ponuditelj.

(3) Stranke žalbenog postupka imaju pravo očitovati se o zahtjevima i navodima druge strane i predložiti dokaze.

(4) Državna komisija svakoj će stranci dostaviti podneske kojima se raspravlja o glavnoj stvari ili predlažu nove činjenice i dokazi.

(5) U žalbenom postupku Državna komisija postupa u granicama žalbenih navoda.

(6) Državna komisija nije ovlaštena kontrolirati činjenično i pravno stanje koje je bilo predmetom prethodne žalbe u istom postupku nabave.

PRAVILA DOKAZIVANJA

Članak 52.

(1) U žalbenom postupku svaka stranka dužna je iznijeti sve činjenice na kojima temelji svoje zahtjeve te predložiti dokaze kojima se te činjenice utvrđuju.

(2) Žalitelj je obvezan dokazati postojanje postupovnih pretpostavki za izjavljivanje žalbe, kao i povredu postupka ili materijalnog prava koji su istaknuti u žalbi.

(3) Naručitelj je obvezan dokazati postojanje činjenica i okolnosti na temelju kojih je donio odluke o pravima, poduzeo radnje ili propustio radnje te proveo postupke koji su predmet žalbenog postupka.

IZJAVLJIVANJE ŽALBE

Članak 53.

(1) Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku.

(2) Žalba se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH (u daljnjem tekstu: sustav e-Žalba).

(3) EOJN RH se smatra poslužiteljem za potrebe sustava e-Žalba.

(4) Smatra se da je dostava Državnoj komisiji, odnosno stranci žalbenog postupka obavljena na dan kada je žalba zaprimljena na poslužitelju EOJN RH.

(5) Sustav e-Žalba bez odgode šalje obavijest o zaprimljenoj žalbi strankama žalbenog postupka u njihov siguran elektronički pretinac na poslužitelju EOJN RH te na njihovu adresu elektroničke pošte.

(6) Smatra se da je žalba koja je predana putem sustava e-Žalba potpisana.

(7) Odredbe ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se i na druge podneske stranaka tijekom žalbenog postupka te zaključke Državne komisije.

(8) Ako žalbu izjavi zajednica gospodarskih subjekata, odustanak od žalbe proizvodi učinak ako svi članovi zajednice odustanu od žalbe.

POSTUPANJE NARUČITELJA U VEZI SA ŽALBOM

Članak 54.

(1) Naručitelj je obvezan odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana od dana zaprimanja žalbe dostaviti Državnoj komisiji:

1. odgovor na žalbu s očitovanjem o žalbenom navodu i o žalbenom zahtjevu

2. dokumentaciju koja se odnosi na postupak nabave s popisom priloga

3. druge dokaze na okolnosti postojanja pretpostavki za donošenje zakonite odluke, radnji, propuštanja ili postupaka.

(2) Ako je neograničen, neposredan i besplatan pristup dokumentaciji iz stavka 1. točke 3. ovoga članka omogućen elektroničkim sredstvima komunikacije, Naručitelj je obvezan Državnoj komisiji dostaviti samo internetsku adresu na kojoj je dostupna ta dokumentacija.

(3) Ako Naručitelj ne postupi u skladu s stavkom 1. ovoga članka, Državna komisija će bez odgađanja pozvati Naručitelja na dostavu dokumentacije uz upozorenje na pravne posljedice ako to ne učini u roku koji ne smije biti dulji od tri dana.

(4) Ako Naručitelj ne postupi u skladu s pozivom iz stavka 3. ovoga članka, Državna komisija donijet će odluku bez dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka.

SADRŽAJ ŽALBE

Članak 55.

(1) Žalba sadržava:

1. podatke o žalitelju (naziv ili osobno ime, OIB ili odgovarajući identifikacijski broj, ako je predviđen u nacionalnom zakonodavstvu, adresa sjedišta ili prebivališta)

2. podatke o zastupniku ili opunomoćeniku, s priloženom valjanom punomoći

3. podatke o opunomoćeniku za primanje pismena s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, ako žalitelj ima sjedište ili prebivalište u inozemstvu

4. naziv i sjedište Naručitelja

5. predmet žalbe

6. broj objave, ako je poznat

7. žalbeni navod (opis nepravilnosti i obrazloženje)

8. dokaze

9. žalbeni zahtjev

10. dokaz o izvršenoj uplati naknade za pokretanje žalbenog postupka u propisanom iznosu.

(2) Dokaz iz stavka 1. točke 10. ovoga članka je dokaz na temelju kojeg se može utvrditi da je transakcija izvršena u roku za žalbu, pri čemu se dokazom smatraju i neovjerene preslike ili ispisi provedenih naloga za plaćanje, uključujući i onih izdanih u elektroničkom obliku.

POSTUPANJE S NEUREDNOM ŽALBOM

Članak 56.

(1) Ako žalba ne sadržava podatke iz članka 55. stavka 1. točke 7. i 8. ovoga Pravilnika ili dokaz iz članka 55. stavka 1. točke 10. ovoga Pravilnika ili ako naknada za pokretanje žalbenog postupka nije plaćena u propisanom iznosu, Državna komisija odbacit će žalbu kao neurednu bez pozivanja žalitelja na dopunu ili ispravak.

(2) Ako je žalba nerazumljiva ili ne sadržava sve podatke iz članka 55. stavka 1. točaka 1. – 6. i 9. ovoga Pravilnika, a zbog tih nedostataka se po žalbi ne može postupati, Državna komisija će odmah po primitku žalbe na to upozoriti žalitelja i odrediti rok koji ne smije biti duži od tri dana, u kojem je žalitelj dužan otkloniti nedostatke, uz upozorenje na pravne posljedice ako to u određenom roku ne učini.

(3) Ako se nedostaci žalbe iz stavka 2. ovoga članka ne otklone u utvrđenom roku, a po žalbi se ne može postupati, žalba će se odbaciti kao neuredna.

SPRJEČAVANJE NASTANKA UGOVORA O NABAVI

Članak 57.

(1) Izjavljena žalba sprječava nastanak ugovora o nabavi odnosno okvirnog sporazuma.

(2) Ako je predmet nabave podijeljen na grupe za koje je omogućeno podnošenje ponuda, žalba izjavljena protiv odluke o odabiru sprječava nastanak ugovora o nabavi odnosno okvirnog sporazuma za onu grupu predmeta nabave protiv koje je žalba izjavljena.

ODLUKE U ŽALBENOM POSTUPKU

Članak 58.

(1) Državna komisija u žalbenom postupku može:

1. obustaviti žalbeni postupak

2. odbaciti žalbu zbog nenadležnosti, nedopuštenosti, neurednosti, nepravodobnosti, nedostatka pravnog interesa i zbog toga što je izjavljena od neovlaštene osobe

3. odbiti žalbu

4. usvojiti žalbu te u tom slučaju poništiti odluku, postupak ili radnju u dijelu u kojem su zahvaćeni nezakonitošću

5. odlučiti o zahtjevu za naknadu troškova žalbenog postupka

6. oglasiti odluku ništavom

7. naložiti stranci određeno postupanje.

(2) Državna komisija odlučuje o upravnoj stvari rješenjem, a o postupovnim pitanjima zaključkom.

(3) Rješenje mora sadržavati obrazloženje odluke Državne komisije.

(4) Odluka Državne komisije postaje izvršna dostavom stranki uz odgovarajuću primjenu odredbi kojima se uređuje žalbeni postupak u postupcima nabave.

(5) Svatko je dužan poštovati izvršnu odluku Državne komisije.

(6) Naručitelj je obvezan postupiti u skladu s izrekom odluke Državne komisije, najkasnije u roku od 8 dana od dostave izvršne odluke, pri čemu je vezan pravnim shvaćanjem i primjedbama Državne komisije.

NAKNADA ZA POKRETANJE ŽALBENOG POSTUPKA

Članak 59.

(1) Žalitelj je obvezan platiti naknadu za pokretanje žalbenog postupka u iznosu od:

1. 1.320,00 eura za procijenjenu vrijednost nabave do 265.440,00 eura

2. 0,5 % procijenjene vrijednosti nabave, za procijenjenu vrijednost nabave od 265.440,01 eura do europskog praga

(2) Ako procijenjena vrijednost nabave nije poznata u trenutku izjavljivanja žalbe Državnoj komisiji, naknada za pokretanje žalbenog postupka plaća se u iznosu od 1.320,00 eura.

(3) Ako se žalba izjavljuje na odluku o odabiru ili poništenju za jednu ili više grupa predmeta nabave, naknada iznosi jednu petinu iznosa iz stavka 1. ovoga članka za svaku grupu predmeta nabave, ali ukupno ne više od iznosa navedenih u stavku 1. ovoga članka.

(4) Ako se žalba izjavljuje na odluku o odabiru ili poništenju za sve grupe predmeta nabave, naknada se plaća prema ukupnoj procijenjenoj vrijednosti svih grupa predmeta nabave.

(5) Državna komisija provjerava izvršenje uplate naknade za pokretanje žalbenog postupka na računu državnog proračuna Republike Hrvatske.

(6) Naknada za pokretanje žalbenog postupka uplaćuje se u korist državnog proračuna Republike Hrvatske.

(7) Žalitelj je oslobođen plaćanja upravne pristojbe.

(8) Ako je žalitelj uplatio naknadu za pokretanje žalbenog postupka u iznosu višem od propisanog ovim člankom, ima pravo na povrat preplaćenog iznosa iz državnog proračuna Republike Hrvatske putem ministarstva nadležnog za financije.

TROŠKOVI ŽALBENOG POSTUPKA

Članak 60.

(1) U žalbenom postupku svaka stranka prethodno snosi troškove uzrokovane svojim radnjama.

(2) Državna komisija odlučuje o troškovima žalbenog postupka, određuje tko snosi troškove žalbenog postupka i njihov iznos te kome se i u kojem roku moraju platiti.

(3) Stranka na čiju je štetu žalbeni postupak okončan dužna je protivnoj stranki nadoknaditi opravdane troškove koji su joj nastali sudjelovanjem u žalbenom postupku.

(4) U slučaju odustajanja od žalbe, odbijanja ili odbacivanja žalbe, žalitelj nema pravo na naknadu troškova žalbenog postupka.

(5) U slučaju djelomičnog usvajanja žalbe, Državna komisija može odlučiti da svaka stranka snosi svoje troškove, da se troškovi žalbenog postupka podijele na jednake dijelove ili da se podijele razmjerno usvajanju žalbe.

(6) U slučaju usvajanja žalbe, Državna komisija će svojom odlukom naložiti Naručitelju plaćanje troškova žalbenog postupka žalitelju u roku od osam dana od dana primitka odluke Državne komisije.

(7) Žalba može sadržavati zahtjev za naknadu troškova žalbenog postupka koji mora biti određen i dostavljen Državnoj komisiji prije donošenja odluke.

ODLUČIVANJE I DOSTAVA ODLUKA

Članak 61.

(1) U žalbenim postupcima Državna komisija odlučuje u roku od 30 dana od dana predaje uredne žalbe na sjednicama vijeća koje nisu javne.

(2) Pisani otpravak odluke izradit će se i dostaviti u roku od pet dana od dana donošenja odluke na sjednici vijeća.

(3) Državna komisija odluke dostavlja javnom objavom na internetskim stranicama Državne komisije, a dostava se smatra obavljenom istekom dana objave.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ako postoji opravdan razlog, Državna komisija neće odluku dostaviti javnom objavom, već u skladu s pravilima o osobnoj dostavi.

SUDSKA ZAŠTITA

Članak 62.

(1) Protiv odluke Državne komisije nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

(2) U slučaju iz članka 61. stavka 3. ovoga Pravilnika, rok za podnošenje tužbe počinje teći istekom roka od osam dana od dana javne objave.

(3) Ako Visoki upravni sud Republike Hrvatske poništi odluku Državne komisije, svojom će presudom odlučiti i o žalbi u postupku nabave.

(4) Odluku u upravnom sporu Državna komisija će objaviti na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

IZUZEĆE

Članak 63.

(1) Predsjednik Državne komisije izuzet će od rada u konkretnom predmetu zamjenika predsjednika ili člana Državne komisije:

1. ako je sam stranka, zakonski zastupnik, opunomoćenik stranke ili je sa strankom u poslovnom odnosu

2. ako mu je stranka ili njezin zastupnik srodnik po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnik po tazbini do drugog stupnja, bračni ili izvanbračni drug ili životni partner, bez obzira na to je li brak ili životno partnerstvo prestalo, ili posvojitelj ili posvojenik

3. ako postoje druge okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristranost.

(2) Stranke mogu zahtijevati izuzeće predsjednika, zamjenika i članova Državne komisije.

(3) Čim se sazna za postojanje kojeg od razloga izuzeća, član ili zamjenik predsjednika Državne komisije o tome će obavijestiti predsjednika Državne komisije.

(4) Čim se sazna za postojanje kojeg od razloga izuzeća, predsjednik Državne komisije izuzet će se od rada i o tome obavijestiti predsjednika Visokog upravnog suda.

(5) O zahtjevu za izuzeće članova ili zamjenika predsjednika Državne komisije odlučuje predsjednik Državne komisije.

(6) O zahtjevu za izuzeće predsjednika Državne komisije odlučuje predsjednik Visokog upravnog suda.

(7) Ako su u istom predmetu od rada izuzeti predsjednik, zamjenici predsjednika i svi ostali članovi Državne komisije, predsjednik Državne komisije dužan je o tome obavijestiti predsjednika Visokog upravnog suda koji odlučuje o svim zahtjevima za izuzeće.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 64.

Postupci nabave roba, usluga i radova za postupke obnove pokrenuti do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, dovršit će se prema odredbama Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (»Narodne novine«, broj 126/21, 19/22 i 132/22).

Članak 65.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (»Narodne novine«, broj 126/21, 19/22 i 132/22).

Članak 66.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 406-07/23-01/60
Urbroj: 531-03-4/1-23-1
Zagreb, 6. ožujka 2023.

Potpredsjednik Vlade
i ministar
Branko Bačić, v. r.