Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projekata obnove, projekta za uklanjanje zgrade, projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće i projekta za građenje višestambene i stambeno-poslovne zgrade oštećene potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

NN 28/2023 (10.3.2023.), Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projekata obnove, projekta za uklanjanje zgrade, projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće i projekta za građenje višestambene i stambeno-poslovne zgrade oštećene potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE

494

Na temelju članka 4. stavka 4. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, broj 21/23) ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I TEHNIČKIM ELEMENTIMA PROJEKATA OBNOVE, PROJEKTA ZA UKLANJANJE ZGRADE, PROJEKTA ZA GRAĐENJE ZAMJENSKE OBITELJSKE KUĆE I PROJEKTA ZA GRAĐENJE VIŠESTAMBENE I STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE OŠTEĆENE POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se podrobniji sadržaj i tehnički elementi projekata obnove potresom oštećenih zgrada javne namjene, višestambenih, poslovnih i stambeno-poslovnih zgrada te obiteljskih kuća, projekta za uklanjanje zgrade, projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće, projekta za građenje višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada, način opremanja, označavanje, način i značenje ovjere od strane ovlaštenih osoba te pravila za ispis projekata.

Članak 2.

(1) Projekti obnove u smislu ovoga Pravilnika su projekt obnove konstrukcije zgrade i projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade, a sastoje se od jedne ili više mapa.

(2) Na izradu projekata obnove prema potrebi primjenjuju se i odredbe posebnih propisa donesenih u skladu sa zakonom kojim se uređuje gradnja u slučaju kada pojedini zahtjevi u pogledu izrade projekata obnove nisu uređeni ovim Pravilnikom.

Članak 3.

(1) Ovisno o vrsti zgrade, s obzirom na zadaće struka propisane posebnim zakonom, tehnička rješenja mogu biti sadržana u mapama, a mape su: arhitektonski, građevinski, elektrotehnički i strojarski projekt obnove konstrukcije zgrade odnosno projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade (u daljnjem tekstu: odgovarajuće mape pojedinih struka projekta).

(2) Pojedinačna tehnička rješenja odgovarajućih mapa pojedinih struka projekta mogu biti izrađena u jednoj ili više knjiga.

(3) Pojedinačna tehnička rješenja kojima se osigurava usklađenost zgrade s propisima te kojima se osigurava da zgrada ispunjava propisane zahtjeve moraju biti međusobno usklađena i uključena u cjelokupno tehničko rješenje zgrade, a ista se obvezno prikazuju kao sastavni dijelovi odgovarajućih mapa pojedinih struka projekta.

(4) Sve odgovarajuće mape pojedinih struka projekta koje čine projekte obnove moraju biti međusobno usklađene i tako usklađene moraju prikazivati cjelovitu građevinu u tehničko-tehnološkom i funkcionalnom smislu.

Članak 4.

Dio zgrade u smislu ovoga Pravilnika je:

– pojedinačni tehnički i/ili funkcionalni sklop koji je sastavni dio cjelovite zgrade za koju se izrađuju projekti obnove ili

– veći broj pojedinačnih tehničkih i/ili funkcionalnih sklopova povezanih u tehničku i/ili funkcionalnu cjelinu koja je sastavni dio cjelovite zgrade za koju se izrađuju projekti obnove.

II. NAČIN IZRADE PROJEKATA OBNOVE, PROJEKTA ZA UKLANJANJE, PROJEKTA ZA GRAĐENJE ZAMJENSKE OBITELJSKE KUĆE I PROJEKTA ZA GRAĐENJE VIŠESTAMBENIH I STAMBENO-POSLOVNIH ZGRADA TE ODGOVORNOST ZA POTPISIVANJE

Članak 5.

(1) Projekti obnove se izrađuju računalnom i po potrebi digitalnom tehnikom.

(2) Projekti obnove moraju biti izrađeni kao elektronički zapis u PDF formatu i potpisani kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno Uredbi (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta.

Članak 6.

(1) Projekti obnove čine jednoznačno povezan cjelovit skup podataka (opći dio i tehnički dio) koji su oblikovani te koji su nazvani i poredani na način koji odgovara nazivu projekata obnove.

(2) Projekte obnove odnosno pojedinu mapu izrađuje i potpisuje projektant odgovarajuće struke kvalificiranim elektroničkim potpisom poslovne kartice odgovarajuće komore.

(3) Pojedinačna tehnička rješenja projekta pojedine struke (pojedina mapa) pohranjuju se kao jedan elektronički dokument – datoteka (u daljnjem tekstu: datoteka) koji ne smije prelaziti veličinu 100 MB.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka u slučaju da veličina elektroničkog dokumenta prelazi 100 MB, pojedinačna mapa može biti izrađena u više posebnih datoteka, a svaka datoteka mora biti potpisana sukladno pravilniku koji uređuje obvezni sadržaj i opremanje projekata građevina.

Ispis i potpisivanje projekata obnove, projekta za uklanjanje zgrade, projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće i projekta za građenje višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada

Članak 7.

(1) Projekti obnove, projekt za uklanjanje zgrade, projekt za građenje zamjenske obiteljske kuće i projekt za građenje višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada izrađen kao elektronički zapis ispisuje se po potrebi, na način da naslovnica sadrži potpis i otisak pečata svih strukovnih projektanata.

(2) Potpisom i pečatom na naslovnoj stranici projektant ili glavni projektant preuzima odgovornost da je ispis istovjetan elektroničkom zapisu.

Uvezivanje projekata obnove, projekta za uklanjanje zgrade, projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće i projekta za građenje višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada

Članak 8.

Ispis projekata iz članka 7. ovoga Pravilnika mora biti izrađen u skladu sa sljedećim zahtjevima:

– ispis mora odgovarati datotekama pojedine mape

– uvezuje se u mape prikladnih dimenzija, pri čemu zamjena sastavnih dijelova mape mora biti onemogućena na pouzdani način i

– papir odnosno drugi odgovarajući materijal za ispis mora prilikom uvezivanja u mapu biti dimenzija 21,0 x 29,7 cm, odnosno, ako je veći, mora biti složen na tu dimenziju.

III. OSNOVNI SADRŽAJ I OPREMANJE PROJEKATA OBNOVE

Uporaba drugih jezika i pisma

Članak 9.

(1) Projekti obnove uz sadržaj napisan na hrvatskom jeziku latiničnim pismom, mogu sadržavati i tekst napisan na stranom jeziku.

(2) Ako je to potrebno, dijelovi projekata obnove koji imaju formu obrasca mogu biti u projektu na stranom jeziku, s tim da je u tom slučaju, na početku niza svih istovrsnih obrazaca, potrebno imati jedan prevedeni obrazac s naznakom na koje se obrasce u nizu koji slijedi on odnosi.

(3) U slučaju dvojbe mjerodavan je sadržaj na hrvatskom jeziku.

Izmjena sadržaja projekata obnove

Članak 10.

(1) Dopuštena je izmjena sadržaja projekata obnove, ako stvarno postojeće stanje zgrade, odstupa od ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije.

(2) Izmijenjeni projekt obnove odnosno izmijenjenu pojedinu mapu prilaže se ponovno u elektroničkom obliku u PDF formatu i treba biti nazvana i poredana na način da se izvornom imenu datoteke doda oznaka izmjene (primjerice Mapa_1_građevinski projekt_ izmjena i dopuna _1), a na naslovnoj stranici oznaka ispravka i novi datum.

Članak 11.

Projekti obnove sadrže opći i tehnički dio.

IV. PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE ZGRADE I PROJEKT OBNOVE ZGRADE ZA CJELOVITU OBNOVU ZGRADE

Opći dio projekta obnove konstrukcije zgrada i projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade

Članak 12.

Projekt obnove konstrukcije zgrade i projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade (u daljnjem tekstu: projekt obnove) u općem dijelu obvezno sadrži:

– naslovnu stranicu

– popis svih projektanata i suradnika koji su sudjelovali u izradi projekta obnove

– popis svih mapa, uz navođenje projektanta koji je mapu izradio

– sadržaj mapa

– ime i potpis odgovorne osobe u projektantskom uredu i

– mjesto i datum izrade projekta obnove.

Članak 13.

(1) Naslovna stranica svake mape obvezno sadrži:

– naziv i sjedište odnosno ime i adresu te OIB projektantskog ureda koji je izradio mapu

– naziv i sjedište, odnosno ime i adresu vlasnika odnosno suvlasnika zgrade te podatke o upravitelju zgrade ako je primjenjivo

– naziv zgrade ili njezinog dijela – lokaciju zgrade (adresa i/ili katastarska čestica i katastarska općina)

– zajedničku oznaku svih mapa koje su sastavni dijelovi projekta obnove (ZOP)

– oznaku mape i po potrebi redni broj mape

– naziv projekta obnove (naziva: »PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE ZGRADE« ili »PROJEKT OBNOVE ZGRADE ZA CJELOVITU OBNOVU ZGRADE«)

– strukovnu odrednicu mape (primjerice: Mapa 1 – Građevinski projekt)

– naziv projektiranog dijela zgrade na kojeg se mapa odnosi

– ime, elektronički potpis, ovlaštenog inženjera odnosno arhitekta i broj ovlaštenja odgovarajuće komore inženjera odnosno arhitekata (u daljnjem tekstu: broj ovlaštenja)

– ime i elektronički potpis odgovorne osobe u projektantskom uredu

– mjesto i datum izrade mape i

– stranicu iza naslovne stranice za elektronički potpis ovlaštenog revidenta ako projekt odnosno pojedina mapa podliježe kontroli projekta.

(2) Obvezni sadržaj iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuje na obvezan sadržaj naslovne stranice projekta obnove ako se isti sastoji od samo jedne mape.

(3) Ako u projektiranju sudjeluje više projektanata, naslovna stranica projekta obnove, odnosno naslovna stranica svake mape obvezno sadrži i ime, broj ovlaštenja i elektronički potpis glavnog projektanta projekta obnove.

Članak 14.

Ako se radi o zgradama koje se obnavljaju cjelovitom obnovom zgrade, a kod kojih se utvrđuju posebni uvjeti zaštite od požara naslovna stranica prve mape, uz obvezni sadržaj iz članka 13. ovoga Pravilnika obvezno sadrži i ime i elektronički potpis stručne osobe ovlaštene po posebnom propisu koja je izradila prikaz primijenjenih mjera zaštite od požara.

Članak 15.

Tekstualni, proračunski, tablični i drugi dijelovi/prilozi projekta obnove, osim grafičkih prikaza, moraju sadržavati:

– na svakoj stranici naziv projektantskog ureda koji je izradio mapu, naziv zgrade, mjesto, datum izrade i numeraciju stranica priloga i

– na završnoj stranici dijela/priloga mape ime projektanta koji je izradio prilog.

Opći zahtjevi za projekt obnove konstrukcije zgrade

Članak 16.

(1) Projekt obnove konstrukcije zgrade mora sadržavati mapu – građevinski projekt, a po potrebi i one odgovarajuće mape pojedinih struka koje su, ovisno o vrsti zgrade, potrebne za davanje cjelovitog i usklađenog tehničkog rješenja obnove konstrukcije zgrade i dokazivanja ispunjavanja mehaničke otpornosti i stabilnosti prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (u daljnjem tekstu: Tehnički propis).

(2) Ako projekt obnove konstrukcije zgrade sadrži više mapa na tehnički dio projekta obnove konstrukcije zgrade na odgovarajući način se primjenjuju odredbe kojima se uređuje tehnički dio projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade iz članaka 26. do 36. ovoga Pravilnika.

(3) Projekt obnove konstrukcije zgrade mora biti izrađen tako da zgrada nakon obnove ispunjava temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti najmanje na razini koja je propisana Tehničkim propisom za određenu kategoriju zgrade.

Članak 17.

Ako su tehnička rješenja obnove konstrukcije zgrade takva da utječu na ispunjavanje drugih temeljnih zahtjeva za građevinu, potrebno je kroz tehnička rješenja u projektima pojedinih struka dokazati ispunjavanje istih najmanje na razini koje je zgrada ispunjavala prije potresa.

Tehnički dio projekta obnove konstrukcije zgrade

Članak 18.

(1) Tehnički dio projekta obnove konstrukcije zgrade sadrži tekstualni dio i grafičke prikaze.

(2) Tekstualni dio projekta obnove konstrukcije zgrade sadrži elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije osim za obiteljsku kuću za koje taj elaborat nije obavezan, sve tehničke, tehnološke i druge podatke, proračune i rješenja kojima se dokazuje da će obnovljena zgrada ispunjavati temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti prema Tehničkom propisu.

Sadržaj tekstualnog dijela građevinskog projekta

Članak 19.

(1) U građevinskom projektu sadržani su svi podaci o zgradi odnosno njezinom dijelu, te proračuni i rješenja, i to:

– Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije koji sadrži: opis tehničkog stanja postojeće oštećene zgrade koja se obnavlja (sve snimke postojećeg stanja zgrade obavezno uključujući snimke oštećenja) i elaboriranu ocjenu postojećeg stanja građevinske konstrukcije kojom se ocjenjuje je li oštećena zgrada uopće primjerena za obnovu i je li obnova građevinske konstrukcije dovoljna ili su nužni i zahvati na unaprjeđenju drugih temeljnih zahtjeva za građevinu, sve prema provedenom detaljnom pregledu koji mora obuhvatiti cjelokupnu zonu zahvata koja se obnavlja (obavezno obuhvaća vizualni pregled, uvid u postojeću dokumentaciju i po potrebi provedbu istražnih radova kojima se utvrđuje vrsta i stanje konstrukcije, geometrija, mehanička svojstva i stanje svih konstruktivnih elemenata zgrade, stanje svih drugih elemenata zgrade kao što je npr. stanje instalacija i opreme i sl.)

– podaci o aktu na temelju kojeg je izgrađena odnosno kojim je stekla status postojeće zgrade ako je primjenjivo

– tehnički opis zgrade uz obavezno iskazivanje ukupne ploštine podova zgrade izračunate prema točki 5.1.3. HRN ISO 9836 te građevinske bruto površine

– analizu potresne otpornosti za postojeću konstrukciju kojom se osim proračunskog (numeričkog) dokaza alternativno može nedostatke potresne otpornosti opisati tekstualno uz odgovarajuće grafičke priloge

– opis očekivanih zahvata na građevinskoj konstrukciji zgrade s tehničkim rješenjima za obnovu njezine konstrukcije

– procjena da će postojeći materijali i građevni proizvodi koji su ugrađeni u dijelove zgrade nakon obnove zadovoljiti propisane zahtjeve i uvjete

– dokazi o ispunjavanju temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti, proračunima mehaničke otpornosti i stabilnosti te drugim proračunima i odgovarajućim metodama kojima se dokazuje da je obnova zgrade projektirana tako da ispunjava navedeni temeljni zahtjev

– program kontrole i osiguranja kvalitete s uvjetima ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti tijekom obnavljanja i održavanja zgrade (procedure osiguranja kvalitete, program ispitivanja i dr.)

– posebnim tehničkim uvjetima obnove, posebnim tehničkim uvjetima za gospodarenje građevnim otpadom koji nastaje tijekom obnove uključivo kružno gospodarenje otpadom gdje je izvedivo i pri uklanjanju dijela zgrade, i posebnim tehničkim uvjetima za gospodarenje opasnim otpadom, ako se tijekom obnove pojavljuje opasni otpad

– indeks znatnog oštećenja konstrukcije (IZO) prema Tehničkom propisu i

– troškovnik procijenjenih troškova radova obnove s izdvojenim stavkama procijenjenog opravdanog troška obnove.

(2) U građevinskom projektu za obiteljsku kuću sadržani su svi podaci o obiteljskoj kući odnosno njezinom dijelu, i to:

– podaci o aktu na temelju kojeg je izgrađena odnosno kojim je stekla status postojeće obiteljske kuće ako je primjenjivo

– tehnički opis obiteljske kuće uz obavezno iskazivanje ukupne ploštine podova izračunate prema točki 5.1.3. HRN ISO 9836 te građevinske bruto površine

– ocjena postojećeg stanja građevinske konstrukcije koja sadrži ocjenu oštećenja obiteljske kuće prema EMS-98 i kojom se ocjenjuje je li oštećena obiteljska kuća uopće primjerena za obnovu ili je izgubila svoju mehaničku otpornost i/ili stabilnost u toj mjeri da je urušena te je li obnova građevinske konstrukcije dovoljna ili su nužni i zahvati na unaprjeđenju ispunjavanja drugih temeljnih zahtjeva za građevinu

– opis očekivanih zahvata na građevinskoj konstrukciji obiteljske kuće s tehničkim rješenjima za obnovu njezine konstrukcije

– dokazi o ispunjavanju temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti, proračunima mehaničke otpornosti i stabilnosti te drugim proračunima ili odgovarajućim metodama kojima se dokazuje da je obnova zgrade projektirana tako da ispunjava navedeni temeljni zahtjev

– procjena da će postojeći materijali i građevni proizvodi koji su ugrađeni u dijelove obiteljske kuće nakon obnove zadovoljiti propisane zahtjeve i uvjete

– program kontrole i osiguranja kvalitete s uvjetima ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti tijekom obnavljanja i održavanja zgrade (procedure osiguranja kvalitete, program ispitivanja i dr.)

– posebne tehničke uvjete obnove, posebne tehničke uvjete za gospodarenje građevnim otpadom koji nastaje tijekom obnove ili pri uklanjanju dijela obiteljske kuće i posebne tehničke uvjete za gospodarenje opasnim otpadom, ako se tijekom obnove obiteljske kuće pojavljuje opasni otpad

– indeks znatnog oštećenja konstrukcije (IZO) prema Tehničkom propisu i

– troškovnik procijenjenih troškova radova obnove s izdvojenim stavkama procijenjenog opravdanog troška obnove.

(3) Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije moguće je izraditi kao samostalnu zasebnu mapu građevinskog projekta projekta obnove konstrukcije zgrade.

Tehnički opis građevinskog projekta

Članak 20.

(1) Tehnički opis građevinskog projekta zgrade, odnosno njezinog dijela, sadrži sve bitne tehničke podatke o konstrukciji zgrade koja se obnavlja odnosno njezinom dijelu, te uvjetima i zahtjevima koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju radova i ugrađenim građevnim proizvodima.

(2) Tehnički opis građevinskog projekta sadrži osobito:

– informaciju o lokaciji zgrade uključujući opis oblika i veličinu građevne čestice

– opis zgrade, zatečenog stanja i namjene zgrade, oblik i veličinu te smještaj jedne ili više zgrada na građevnoj čestici

– uvjete i zahtjeve koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju radova i koje se načine izvođenja radova mora ispuniti za dio zgrade koji se obnavlja (ugradnja i međusobno povezivanje građevnih i drugih proizvoda), a koji su bitni za ispunjavanje tehničkih svojstava projektiranog dijela zgrade, te temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti

– opis utjecaja namjene i načina uporabe projektiranog dijela zgrade te utjecaja okoliša na svojstva ugrađenih građevnih i drugih proizvoda, na tehnička svojstava projektiranog dijela zgrade te na zgradu odnosno obiteljsku kuću u cjelini

– opis ispunjenja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti za projektirani dio zgrade, te po potrebi drugih temeljnih zahtjeva za građevinu

– razinu obnove konstrukcije zgrade i

– projektirani vijek uporabe i uvjete za održavanje projektiranog dijela zgrade.

Dokaz o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva u građevinskom projektu

Članak 21.

(1) Proračunima i/ili drugim prikladnim metodama se, u skladu s posebnim propisima ili, za pitanja koja nisu uređena propisima, prema pravilima struke, dokazuje da će projektirana zgrada s ugrađenim građevnim proizvodima, instalacijama i ugrađenom opremom ispunjavati temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti prema Tehničkom propisu te po potrebi druge temeljne zahtjeve za građevinu.

(2) Dokaz o ispunjavanju temeljnih zahtjeva za građevinu sadrži:

– podatke o tehničkim propisima i drugim propisima (pobliže upućivanje na dijelove koji se odnose na proračune i druge prikladne metode)

– podatke o predviđenim djelovanjima i utjecajima na obnovljenu zgradu koji su relevantni za ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu i

– proračune i druge dokaze o ispunjavanju temeljnih zahtjeva za projektirani dio zgrade.

(3) Podaci i proračuni iz stavka 2. ovoga članka uzimaju se, odnosno provode u skladu s tehničkim propisima, drugim propisima donesenim u skladu s odredbama propisa kojim se uređuje gradnja, normama na čiju primjenu ti propisi upućuju, drugim propisima ili na drugi propisani način.

Program kontrole i osiguranja kvalitete u građevinskom projektu

Članak 22.

(1) Program kontrole i osiguranja kvalitete u građevinskom projektu mora sadržavati pregled i specificirana svojstva svih građevnih proizvoda te predgotovljenih elemenata koji se ugrađuju pri obnovi konstrukcije zgrade, kao i opis potrebnih ispitivanja i/ili postupaka i zahtijevanih rezultata kojima se dokazuje sukladnost s propisima odnosno projektom, ispunjavanje temeljnih zahtjeva i tražena kvaliteta.

(2) Program kontrole i osiguranja kvalitete građevinskog projekta sadrži:

– svojstva i bitne značajke koje moraju imati građevni proizvodi koji se ugrađuju

– potrebna ispitivanja i postupke dokazivanja uporabljivosti građevnih i drugih proizvoda za one proizvode koji su izrađeni na gradilištu pojedinačne zgrade u koju će biti ugrađeni

– potrebna ispitivanja i postupke dokazivanja tehničke i/ili funkcionalne ispravnosti projektirane zgrade

– zahtjeve koji moraju biti ispunjeni tijekom izvođenja radova na obnovi zgrade, a koji imaju utjecaj na postizanje projektiranih odnosno propisanih tehničkih i/ili funkcionalnih svojstava zgrade, te na ispunjavanje temeljnog zahtjeva mehaničke otpornost i stabilnosti

– postupke ispitivanja projektiranih i izvedenih zahvata obnove na konstrukciji zgrade koji se provode tijekom obnove, prije početka njezine uporabe te postupke koji se provode tijekom uporabe kod pune zaposjednutosti

– zahtjeve učestalosti periodičnih pregleda tijekom uporabe, a u svrhu održavanja dijela zgrade, pregled i opis potrebnih kontrolnih postupaka i/ili ispitivanja i zahtijevanih rezultata kojima će se dokazati sukladnost s projektom predviđenim svojstvima zgrade

– druge uvjete značajne za ispunjavanje drugih propisanih zahtjeva i

– popis propisa i norma čiju primjenu program kontrole i osiguranja kvalitete određuje.

(3) Ako u programu kontrole i osiguranja kvalitete nije drukčije navedeno, provedba potrebnih ispitivanja i postupaka dokazivanja smatra se kontrolnim ispitivanjima odnosno kontrolnim postupcima čiju provedbu određuje nadzorni inženjer.

Posebni tehnički uvjeti obnove i gospodarenje otpadom u građevinskom projektu

Članak 23.

(1) Posebni tehnički uvjeti obnove konstrukcije zgrade moraju sadržavati njihov opis kada je to propisano posebnim propisom ili posebnim aktom te uvjete za izvođenje radova obnove s obzirom na zaposjednutost i mogućnosti korištenja dijelova prije završetka obnove.

(2) Posebni tehnički uvjeti gospodarenja građevnim otpadom moraju sadržavati opis postupaka u skladu s posebnim propisima o gospodarenju građevnim otpadom uključujući kružno gospodarenje otpadom gdje je izvedivo.

(3) Posebni tehnički uvjeti gospodarenja opasnim otpadom moraju sadržavati opis postupaka u skladu s posebnim propisima o gospodarenju opasnim otpadom.

Grafički prikazi u građevinskom projektu

Članak 24.

(1) Grafički se prikazuje oblik i veličina zgrade koja se obnavlja te projektirana građevinska konstrukcija.

(2) Grafički prikazi u građevinskom projektu sadrže:

– situaciju kojom se prikazuje položaj projektirane zgrade u prostoru te njezin položaj i povezanost s drugim dijelovima zgrada koje su mjerodavne za tehničko rješenje obnove konstrukcije, prikazanu na kopiji službenog katarskog plana

– nacrte (tlocrte, presjeke, poglede odnosno druge nacrte) cijele zgrade, s ucrtanim dužinskim i visinskim kotama

– prikaze projektirane zgrade te prikaze koji služe za bolje razumijevanje dokaza o ispunjavanju temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti (plan pozicija i sl.) i

– druge grafičke prikaze koji na primjeren način prikazuju nedostatke potresne otpornosti postojeće konstrukcije i tehničko rješenje obnove konstrukcije zgrade.

(3) Grafički prikazi moraju imati sastavnicu projektantskog ureda koji je izradio projekt obnove smještenu uz desni donji rub grafičkog prikaza širine najviše 18 cm, koja minimalno sadržava sljedeće podatke: naziv zgrade, naziv ili ime vlasnika, naziv projektantskog ureda koji je izradio grafički prilog projekta obnove, ime projektanta, strukovnu odrednicu mape, sadržaj grafičkog prikaza, mjerilo, redni broj grafičkog prikaza, broj izmjene te datum izrade.

(4) Na grafičkom prikazu se smije nalaziti samo jedna važeća sastavnica.

Članak 25.

(1) Sadržaj i broj grafičkih prikaza mora biti takav da osigurava da nijedan dio tehničkog rješenja za kojeg je potrebno grafičko prikazivanje ne ostane neprikazan.

(2) Nacrti i drugi grafički prikazi moraju biti izrađeni u primjerenom mjerilu koje osigurava preglednost i detaljnost danih podataka.

(3) Primjereno mjerilo ne može se razlikovati od mjerila previđenih normom HRN EN ISO 5455.

(4) Obveze za grafičke prikaze iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju na izradu grafičkih prikaza, ako se projekt obnove sastoji od samo jedne mape.

Opći dio i zahtjevi za projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade

Članak 26.

(1) Opći dio projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade identičan je općem dijelu projekta obnove konstrukcije zgrade prema člancima 12. do 15. ovoga Pravilnika.

(2) Projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade mora sadržavati one odgovarajuće mape pojedinih struka koje su, ovisno o vrsti zgrade, potrebne za davanje cjelovitog i usklađenog tehničkog rješenja obnove zgrade i dokazivanja ispunjavanja odnosno unaprjeđenja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, kao i drugih zahtjeva i uvjeta iz posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona.

(3) Projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade mora biti izrađen tako da zgrada nakon obnove ispunjava temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti najmanje na razini koja je propisana Tehničkim propisom za određenu kategoriju zgrade i temeljni zahtjev gospodarenja energijom i očuvanje topline, druge temeljne zahtjeve ako je to moguće bez znatnijih zahvata na zgradi i bez znatnijeg povećanja troškova te druge zahtjeve iz posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona.

(4) U projektu obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade arhitektonskim, građevinskim, elektrotehničkim i strojarskim projektima u odgovarajućim mapama pobliže se obrađuju pojedini sklopovi zgrade ili njezini dijelovi odnosno oblikovanje zgrade, te se procjenjuju troškovi za njezinu cjelovitu obnovu.

Tehnički dio projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade

Članak 27.

(1) Tehnički dio projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade sadrži tekstualni dio i grafičke prikaze.

(2) Tekstualni dio projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade sadrži elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije osim za obiteljsku kuću koji za projekt cjelovite obnovu obiteljske kuće nije obavezan, sve tehničke, tehnološke i druge podatke, proračune i rješenja kojima se dokazuje da će obnovljena zgrada ispunjavati odnosno unaprijediti ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te druge zahtjeve i uvjete koje obnovljena zgrada mora ispunjavati.

Sadržaj tekstualnog dijela projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade

Članak 28.

(1) Svi podaci o zgradi odnosno njezinom dijelu, te proračuni i rješenja, ovisno o zadaćama struka, sadržani su u odgovarajućim mapama pojedinih struka, i to:

– podaci o aktu na temelju kojeg je izgrađena odnosno kojim je stekla status postojeće zgrade ako je primjenjivo

– tehnički opis projektnog rješenja struke pojedine mape

– dokazi o ispunjavanju odnosno unaprjeđenju ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu sukladno članku 26. stavku 3. ovoga Pravilnika

– procjena da će postojeći materijali i građevni proizvodi koji su ugrađeni u dijelove zgrade nakon obnove zadovoljiti propisane zahtjeve i uvjete, te da je zgrada odnosno njezin dio prikladan za obnovu kao cjelina

– program kontrole i osiguranja kvalitete s uvjetima ispunjavanja odnosno unaprjeđenja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu tijekom obnavljanja i održavanja zgrade (procedure osiguranja kvalitete, program ispitivanja i dr.)

– posebni tehnički uvjeti obnove, posebni tehnički uvjeti za gospodarenje građevnim otpadom uključujući kružno gospodarenje otpadom ako je izvedivo koji nastaje tijekom obnove zgrade ili njezinog dijela i posebni tehnički uvjeti za gospodarenje opasnim otpadom, ako se tijekom obnove zgrade i korištenja pojavljuje opasni otpad

– troškovnik procijenjenih troškova radova obnove s izdvojenim stavkama procijenjenog opravdanog troška obnove i

– prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara.

(2) Sadržaj građevinskog projekta projekta obnove za cjelovitu obnovu zgrade identičan je građevinskom projektu projekta obnove konstrukcije zgrade prema članku 19. stavku 1. ovoga Pravilnika.

(3) Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije moguće je izraditi i kao samostalnu zasebnu mapu građevinskog projekta projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade.

(4) Sadržaj građevinskog projekta projekta obnove za cjelovitu obnovu obiteljske kuće identičan je građevinskom projektu projekta obnove konstrukcije obiteljske kuće prema članku 19. stavku 2. ovoga Pravilnika.

(5) U prvoj mapi projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade mora biti zajednički tehnički opis.

Zajednički tehnički opis

Članak 29.

Zajednički tehnički opis daje opis zgrade koja se obnavlja sa sažetim opisima dijelova od kojih se sastoji zgrada sadrži:

– opis zatečenih stanja konstrukcije i ostalih dijelova zgrade po pojedinim strukama uključujući namjenu zgrade

– informaciju o lokaciji zgrade uključujući opis oblika i veličinu građevne čestice

– opis oblika i veličine te smještaja jedne ili više zgrada na građevnoj čestici

– opis načina priključenja na prometnu površinu

– opis načina priključenja na komunalnu infrastrukturu

– tehnički opis po pojedinim projektnim rješenjima po strukama i

– iskaz ukupne ploštine podova zgrade izračunate prema točki 5.1.3. HRN ISO 9836 te građevinske bruto površine.

Tehnički opis po mapama

Članak 30.

(1) Tehnički opis zgrade, odnosno njezinog dijela, sadrži sve bitne tehničke podatke o zgradi koja se obnavlja odnosno njezinom dijelu, uvjetima i zahtjevima koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju radova obnove, uvjete i zahtjeve koje moraju ispunjavati ugrađeni građevni proizvodi, oprema i instalacije, ovisno o vrsti zgrade.

(2) Tehnički opis mape pojedinih struka sadrži osobito:

– opis dijela zgrade koji se obnavlja

– uvjete i zahtjeve koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju radova i koje se načine izvođenja radova mora ispuniti za dio zgrade koji se obnavlja (ugradnja i međusobno povezivanje građevnih i drugih proizvoda), a koji su bitni za ispunjavanje tehničkih svojstava projektiranog dijela zgrade, te temeljnih zahtjeva za građevinu

– opis utjecaja namjene i načina uporabe projektiranog dijela zgrade te utjecaja okoliša na svojstva ugrađenih građevnih i drugih proizvoda, na tehnička svojstava projektiranog dijela zgrade te na zgradu u cjelini

– opis ispunjenja temeljnih zahtjeva za projektirani dio zgrade i

– projektirani vijek uporabe i uvjete za održavanje projektiranog dijela zgrade.

(3) Građevinski projekt, osim navedenog, sadrži i razinu obnove konstrukcije prema Tehničkom propisu.

Dokazi o ispunjavanju odnosno unaprjeđenju ispunjavanja temeljnih i drugih zahtjeva u projektu obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade

Članak 31.

(1) Proračunima i/ili drugim prikladnim metodama se, u skladu s posebnim propisom ili, za pitanja koja nisu uređena propisom, prema pravilima struke, dokazuje da će projektirana zgrada s ugrađenim građevnim proizvodima, instalacijama i ugrađenom opremom ispunjavati odnosno unaprijediti ispunjavanje temeljne zahtjeve za građevinu, a što ovisi o vrsti zgrade.

(2) Dokazi o ispunjavanju odnosno unaprjeđenju ispunjavanja temeljnih zahtjeva u odgovarajućoj mapi pojedinih struka sadrže:

– podatke o tehničkim propisima i drugim propisima (pobliže upućivanje na dijelove koji se odnose na proračune i druge prikladne metode)

– podatke o predviđenim djelovanjima i utjecajima na obnovljenu zgradu koji su relevantni za ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu i

– proračune i druge dokaze o ispunjavanju odnosno unaprjeđenju ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu.

(3) Podaci i proračuni iz stavka 2. ovoga članka uzimaju se, odnosno provode u skladu s tehničkim propisima, drugim propisima donesenim u skladu s odredbama propisa kojim se uređuje gradnja, normama na čiju primjenu ti propisi upućuju, drugim propisima ili na drugi propisani način.

Prikaz primijenjenih mjera zaštite od požara u projektu obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade

Članak 32.

(1) Za zgrade kod kojih se utvrđuju posebni uvjeti zaštite od požara unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva sigurnosti u slučaju od požara dokazuje se u svim mapama te prikazom svih primijenjenih mjera zaštite od požara kao sastavnog dijela prve mape.

(2) Prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara je skup podataka o sustavnoj zaštiti od požara koji podrazumijeva organizacijske mjere i radnje za otklanjanje opasnosti od nastanka požara u zgradi, rano otkrivanje požara u zgradi, obavješćivanje korisnika zgrade o izbijanju požara, sprječavanje širenja požara i dima u zgradi te učinkovito gašenje požara u zgradi, sigurno spašavanje ljudi i životinja ugroženih požarom zgrade, sprječavanje i smanjenje štetnih posljedica požara u zgradi.

(3) U suradnji s glavnim projektantom projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade, prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara izrađuje stručna osoba ovlaštena po posebnom propisu.

Program kontrole i osiguranja kvalitete u projektu obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade

Članak 33.

(1) Program kontrole i osiguranja kvalitete mora sadržavati pregled i specificirana svojstva svih građevnih i drugih proizvoda te predgotovljenih elemenata koji se ugrađuju pri obnovi zgrade, kao i opis potrebnih ispitivanja i/ili postupaka i zahtijevanih rezultata kojima se dokazuje sukladnost s propisima odnosno projektom, ispunjavanje odnosno unaprjeđenje ispunjavanja temeljnih zahtjeva i tražena kvaliteta.

(2) Program kontrole i osiguranja kvalitete u odgovarajućoj mapi pojedine struke sadrži:

– svojstva i bitne značajke koje moraju imati građevni proizvodi te tehničke zahtjeve koje moraju ispuniti drugi proizvodi koji se ugrađuju

– potrebna ispitivanja i postupke dokazivanja uporabljivosti građevnih i drugih proizvoda za one proizvode koji su izrađeni na gradilištu pojedinačne zgrade u koju će biti ugrađeni

– potrebna ispitivanja i postupke dokazivanja tehničke i/ili funkcionalne ispravnosti projektiranog dijela zgrade

– zahtjeve koji moraju biti ispunjeni tijekom izvođenja projektiranog dijela zgrade, a koji imaju utjecaj na postizanje projektiranih odnosno propisanih tehničkih i/ili funkcionalnih svojstava tog dijela zgrade, te na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu

– postupke ispitivanja projektiranih i izvedenih dijelova zgrade koji se provode tijekom obnove zgrade, prije početka njezine uporabe te postupke koji se provode tijekom uporabe zgrade kod pune zaposjednutosti

– zahtjeve učestalosti periodičnih pregleda tijekom uporabe, a u svrhu održavanja dijela zgrade, pregled i opis potrebnih kontrolnih postupaka i/ili ispitivanja i zahtijevanih rezultata kojima će se dokazati sukladnost s projektom predviđenim svojstvima tog dijela zgrade

– druge uvjete značajne za ispunjavanje drugih propisanih zahtjeva i

– popis propisa i norma čiju primjenu program kontrole i osiguranja kvalitete određuje.

(3) Ako u programu kontrole i osiguranja kvalitete nije drukčije navedeno, provedba potrebnih ispitivanja i postupaka dokazivanja smatra se kontrolnim ispitivanjima odnosno kontrolnim postupcima čiju provedbu određuje nadzorni inženjer.

Posebni tehnički uvjeti obnove i gospodarenje otpadom u projektu obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade

Članak 34.

(1) Posebni tehnički uvjeti obnove zgrada moraju sadržavati njihov opis, kada je to propisano posebnim propisom ili posebnim aktom te uvjete za izvođenje radova obnove s obzirom na zaposjednutost zgrade i mogućnosti korištenja njezinih dijelova prije završetka obnove zgrade.

(2) Posebni tehnički uvjeti gospodarenja građevnim otpadom moraju sadržavati opis postupaka u skladu s posebnim propisima o gospodarenju građevnim otpadom koji uključuje i kružno gospodarenje otpadom ako je izvedivo.

(3) Posebni tehnički uvjeti gospodarenja opasnim otpadom moraju sadržavati opis postupaka u skladu s posebnim propisima o gospodarenju opasnim otpadom.

Grafički prikazi u projektu obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade

Članak 35.

(1) Grafički se prikazuje oblik i veličina zgrade koja se obnavlja ili njezin dio, te instalacije i oprema kada je projektirana, kao i njihov međusobni položaj te položaj u prostoru.

(2) Grafički prikazi za projektirani dio zgrade sadrže:

– situaciju kojom se prikazuje položaj projektiranog dijela zgrade u prostoru te njegov položaj i povezanost s drugim dijelovima zgrade i drugim zgradama mjerodavnim za njegovo tehničko rješenje, prikazanu na kopiji službenog katarskog plana

– nacrte (tlocrte, presjeke, poglede odnosno druge nacrte prikladne vrsti zgrade) projektiranog dijela zgrade, s ucrtanim dužinskim i visinskim kotama

– sheme, izometrije ili druge prikladne prikaze projektiranog dijela zgrade, dijelova zgrade i tehničkih i/ili funkcionalnih sklopova koji čine zgradu i njezine dijelove, te prikaze koji služe za bolje razumijevanje dokaza o ispunjavanju odnosno unaprjeđenju ispunjavanja temeljnih zahtjeva (plan pozicija, shema ispitnog modela i sl.) i

– druge grafičke prikaze koji na primjeren način prikazuju nedostatke potresne otpornosti postojeće konstrukcije i tehničko rješenje obnove zgrade.

(3) Sadržaj i broj grafičkih prikaza mora biti takav da osigurava da nijedan dio tehničkog rješenja za kojeg je potrebno grafičko prikazivanje ne ostane neprikazan.

Oprema grafičkih prikaza u projektu obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade

Članak 36.

(1) U svim nacrtima u kojima se upisuju relativne visinske kote zgrade, obvezno se upisuje i podatak koja apsolutna visinska kota odgovara relativnoj nultoj koti zgrade.

(2) U svim nacrtima koji su prikazi zgrade u horizontalnim projekcijama (tlocrti svih razina ili druge vrste horizontalnih presjeka ili projekcija), obvezno se ucrtava grafička oznaka orijentacije prema sjeveru neposredno uz pojedini prikaz zgrade ili sastavnicu.

(3) Nacrti horizontalnih projekcija u pravilu moraju biti postavljeni s orijentacijom grafičkog prikaza tako da je sjeverna orijentacija prema gore ili približno prema gore na listu s grafičkim prikazom. Iznimno, kod neracionalnosti pozicioniranja grafičkih prikaza zgrade sa sjeverom prema gore radi formata zgrade u odnosu na format lista s grafičkim prikazom za primjereno mjerilo, dopuštaju se i drugačije orijentacije prikaza na listu.

(4) Nacrti i drugi grafički prikazi moraju biti izrađeni u primjerenom mjerilu koje osigurava preglednost i detaljnost danih podataka.

(5) U prvoj mapi mora biti situacija kojom se prikazuje položaj cjelokupne zgrade u prostoru te njezin položaj i povezanost s drugim zgradama mjerodavnim za njezino tehničko rješenje.

(6) Primjereno mjerilo ne može se razlikovati od mjerila previđenih normom HRN EN ISO 5455.

(7) Grafički prikazi moraju imati sastavnicu projektantskog ureda koji je izradio projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade smještenu uz desni donji rub grafičkog prikaza širine najviše 18 cm, koja minimalno sadržava sljedeće podatke: naziv zgrade, naziv projektantskog ureda koji je izradio grafički prilog projekta, ime projektanta, strukovnu odrednicu mape i naziv projektiranog dijela zgrade na kojeg se mapa projekta obnove odnosi, sadržaj grafičkog prikaza, mjerilo, redni broj grafičkog prikaza, broj izmjene te datum izrade.

(8) Na grafičkom prikazu se smije nalaziti samo jedna važeća sastavnica.

(9) Obveze za grafičke prikaze iz stavaka 1. do 8. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju na izradu grafičkih prikaza, ako se projekt obnove zgrada sastoji od samo jedne mape.

V. PROJEKT ZA UKLANJANJE ZGRADA, PROJEKT ZA GRAĐENJE ZAMJENSKE OBITELJSKE KUĆE, PROJEKT ZA GRAĐENJE VIŠESTAMBENE I
STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE I TIPSKI PROJEKT

Članak 37.

(1) Projekti za uklanjanje zgrada, projekti za građenje zamjenske obiteljske kuće, projekti za građenje višestambene i stambeno-poslovne zgrade i tipski projekti izrađuju se na odgovarajući način prema Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (»Narodne novine« broj 118/19 i 65/20) u dijelu u kojem se propisuje obvezni podrobniji sadržaj i elementi projekata, način opremanja, uvjeti promjene sadržaja, označavanje projekata, način i značenje ovjere projekata od strane odgovornih i službenih osoba te pravila za ispis projekata i ovjeru ispisa projekata.

(2) Projekti za građenje zamjenske obiteljske kuće, projekti za građenje višestambene i stambeno-poslovne zgrade te tipski projekti, uz uvjet iz stavka 1. ovoga članka, dodatno moraju sadržavati u tekstualnom dijelu troškovnik procijenjenih troškova radova građenja s izdvojenim stavkama procijenjenog opravdanog troška građenja.

(3) Projekt za građenje višestambene i stambeno-poslovne zgrade, kada se uklanja uništena višestambena odnosno stambeno-poslovna zgrada na području na kojem je proglašena katastrofa, mora biti izrađen tako da zgrada ispunjava temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti kako je propisano Tehničkim propisom i temeljni zahtjev gospodarenja energijom i očuvanje topline, a druge temeljne zahtjeve ako je to moguće i ako je u okviru prihvatljivih troškova.

(4) Projekt za uklanjanje zgrade te tipski projekt mora zadovoljiti osnovne odrednice propisane Zakonom o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).

Članak 38.

(1) U projektu za građenje zamjenske obiteljske kuće i projektu za građenje višestambene i stambeno-poslovne zgrade, a s obzirom na zadaće struka propisane posebnim zakonom, tehnička rješenja mogu biti sadržana u arhitektonskom, građevinskom, elektrotehničkom i strojarskom projektu (u daljnjem tekstu: odgovarajući projekti pojedinih struka).

(2) Pojedinačna tehnička rješenja odgovarajućih projekata pojedinih struka mogu biti izrađena u jednoj i/ili više mapa.

(3) Pojedinačna tehnička rješenja kojima se osigurava usklađenost obiteljske kuće, višestambene i stambeno-poslovne zgrade s propisima, uvjetima gradnje na određenoj lokaciji te kojima se osigurava da građevina ispunjava propisane zahtjeve moraju biti međusobno usklađena i uključena u cjelokupno tehničko rješenje građevine, a ista se obvezno prikazuju kao sastavni dijelovi odgovarajućih projekata pojedinih struka.

(4) Svi odgovarajući projekti pojedinih struka koji čine projekt obiteljske kuće i projekt višestambene i stambeno-poslovne zgrade moraju biti međusobno usklađeni i tako usklađeni moraju prikazivati cjelovitu građevinu u tehničko-tehnološkom i funkcionalnom smislu.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

(1) Projekti obnove konstrukcije zgrade, projekti obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade, projekti za uklanjanje zgrade i projekti za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom izrađeni prema Pravilniku o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (»Narodne novine«, broj 127/20) do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika smatraju se stručnim dokumentima kojima se daje tehničko rješenje i osigurava izvedba obnove, uklanjanja odnosno građenja zgrada oštećenih potresom.

(2) Elaborati ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije za potresom oštećenih zgrada javne namjene, višestambene, poslovne i stambeno-poslovne zgrade izrađeni prema Pravilniku o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (»Narodne novine«, broj 127/20) do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika smatraju se odgovarajućim dijelom projekta obnove koji se izrađuje prema ovome Pravilniku.

Članak 40.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (»Narodne novine«, broj 127/20).

Članak 41.

Popis normi u skladu s kojima se izrađuje projekt dan je u prilogu i sastavni je dio ovoga Pravilnika (Prilog I.).

Članak 42.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 361-07/23-04/43
Urbroj: 531-01-23-3
Zagreb, 6. ožujka 2023.

Potpredsjednik Vlade
i ministar
Branko Bačić, v. r.

PRILOG I.

POPIS NORMA

1. HRN EN ISO 5455 Tehnički crteži – Mjerila (ISO 5455; EN ISO 5455)

2. HRN EN ISO 9836 Standardi za svojstva zgrada – Definicija i proračun pokazatelja ploštine i prostora (ISO 9836:2011)