Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu

NN 30/2023 (15.3.2023.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu

HRVATSKI SABOR

512

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VJEŽBENICIMA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA I PRAVOSUDNOM ISPITU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. ožujka 2023.

Klasa: 011-02/23-02/20
Urbroj: 71-10-01/1-23-2
Zagreb, 8. ožujka 2023.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VJEŽBENICIMA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA I PRAVOSUDNOM ISPITU

Članak 1.

U Zakonu o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu (»Narodne novine«, br. 14/19.) u članku 20. stavku 6. riječ: »četiri« zamjenjuje se riječju: »dvije«.

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Predsjednik Ispitnog povjerenstva najmanje jednom godišnje, najkasnije do 31. ožujka tekuće godine, ministru nadležnom za poslove pravosuđa podnosi izvješće o radu Ispitnog povjerenstva u prethodnoj godini.«.

Članak 2.

U članku 21. stavku 1. riječi: »izvanbračni drug ili životni partner« zamjenjuju se riječima: »izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner«.

Stavak 5. briše se.

Članak 3.

Iza članka 21. dodaju se članci 21.a i 21.b koji glase:

»Članak 21.a

»(1) Sadržaj pisanih zadaća je tajan.

(2) Tajnost sadržaja pisanih zadaća dužni su čuvati svi članovi i zamjenici članova Ispitnog povjerenstva i službenici ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa koji za njih saznaju u obavljanju svojih dužnosti.

Članak 21.b

(1) Članovi i zamjenici članova Ispitnog povjerenstva razriješit će se:

– na vlastiti zahtjev

– prestankom obnašanja dužnosti odnosno obavljanja službe ili drugog posla na temelju kojih su imenovani

– zbog povrede pravila o izuzeću iz članka 21. ovoga Zakona

– zbog povrede čuvanja tajnosti podataka iz članka 21.a ovoga Zakona.

(2) Dužnost članova i zamjenika članova Ispitnog povjerenstva prestaje i njihovom smrću.«.

Članak 4.

U članku 23. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Uvjete za polaganje pravosudnog ispita vježbenici u pravosudnim tijelima ispunjavaju nakon 18 mjeseci vježbeničke prakse i izvršenog programa stručnih radionica u Pravosudnoj akademiji sukladno člancima 11. i 12. ovoga Zakona.«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Vrijeme provedeno na odvjetničkoj odnosno javnobilježničkoj vježbi te vrijeme provedeno na radu na drugim pravnim poslovima izvan pravosudnih tijela i na poslovima u znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima pravnih znanosti prije vježbeničke prakse u pravosudnim tijelima ne priznaje se i ne uračunava u potrebno vrijeme vježbeničke prakse.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., brojka: »2.« zamjenjuje se brojkom: »3.«.

Članak 5.

U članku 29. iza stavka 5. dodaju se stavci 6., 7. i 8. koji glase:

»(6) Kandidat koji ne ostvari najmanji potreban broj bodova iz stavka 3. ovoga članka ima pravo u roku od tri dana od obavijesti iz stavka 5. ovoga članka pisanim putem izjaviti prigovor.

(7) O prigovoru odlučuje povjerenstvo sastavljeno od tri člana. Članove povjerenstva između članova i zamjenika članova Ispitnog povjerenstva za svaki postupak po izjavljenom prigovoru određuje predsjednik Ispitnog povjerenstva.

(8) Povjerenstvo iz stavka 7. ovoga članka dužno je ponovno pregledati pisanu radnju i odlučiti o izjavljenom prigovoru u roku od tri dana od zaprimanja.«.

Članak 6.

Članak 33. mijenja se i glasi:

»(1) Predsjednik Ispitnog povjerenstva utvrđuje da pravosudni ispit nije položen:

1. ako kandidat odustane od započetog pisanog dijela ispita bez opravdanog razloga

2. ako kandidat bude zatečen u korištenju nedopuštenih pomagala

3. ako se kandidat udalji s mjesta polaganja pisanog dijela ispita bez dozvole osobe zadužene za nadzor

4. ako kandidat iz pisanih radnji iz područja građanskog i kaznenog prava ne ostvari po najmanje šest bodova, a iz radnje iz područja upravnog prava najmanje tri boda

5. ako kandidat ne pristupi polaganju usmenog dijela ispita bez opravdanog razloga

6. ako kandidat napusti polaganje usmenog dijela ispita bez opravdanog razloga

7. ako kandidat na usmenom dijelu ispita odbije odgovarati na pitanja iz pojedinog predmeta

8. ako kandidat ne pristupi polaganju popravnog ispita bez opravdanog razloga.

(2) Kandidat koji iz jednog predmeta na usmenom ispitu ostvari manje od osam bodova upućuje se na popravni ispit iz tog predmeta na kojem može najviše ostvariti pet bodova.

(3) Kandidat koji iz dva predmeta na usmenom ispitu ostvari manje od osam bodova nije položio pravosudni ispit.«.

Članak 7.

U članku 35. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Kandidat iz članka 33. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona ponovnom polaganju pravosudnog ispita može pristupiti nakon isteka roka od godine dana od dana prethodnog polaganja ispita.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

(1) Postupci polaganja pravosudnog ispita započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu (»Narodne novine«, br. 14/19.).

(2) Članovi i zamjenici članova Ispitnog povjerenstva te tajnik i zamjenici tajnika Ispitnog povjerenstva imenovani sukladno članku 20. stavcima 2. i 3. Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu (»Narodne novine«, br. 14/19.) nastavljaju s radom do isteka vremena na koje su imenovani.

(3) Pravilnik o polaganju pravosudnog ispita (»Narodne novine«, br. 81/19. i 141/20.) ministar nadležan za poslove pravosuđa uskladit će s odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/22-01/39

Zagreb, 3. ožujka 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.