Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o agenciji za mobilnost i programe Europske unije

NN 30/2023 (15.3.2023.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o agenciji za mobilnost i programe Europske unije

HRVATSKI SABOR

513

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. ožujka 2023.

Klasa: 011-02/23-02/21
Urbroj: 71-10-01/1-23-2
Zagreb, 8. ožujka 2023.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE

Članak 1.

U Zakonu o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (»Narodne novine«, br. 121/17.) članak 2. mijenja se i glasi:

»Ovim Zakonom osigurava se provedba:

– Uredbe (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013 (SL L 189, 28. 5. 2021., u daljnjem tekstu: Uredba 2021/817)

– Uredbe (EU) 2021/888 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Europske snage solidarnosti i o stavljanju izvan snage uredaba (EU) 2018/1475 i (EU) br. 375/2014 (SL L 202, 8. 6. 2021., u daljnjem tekstu: Uredba 2021/888)

– Uredbe (EU) 2021/695 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2021. o uspostavi Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor Europa, o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1290/2013 i (EU) br. 1291/2013 (SL L 170, 12. 5. 2021., u daljnjem tekstu: Uredba 2021/695).«.

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija obavlja stručne i savjetodavne poslove u području ranog i predškolskog te općeg odgoja i obrazovanja, umjetničkog obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, obrazovanja odraslih, visokog obrazovanja, znanosti, sporta te u području mladih, volontiranja i solidarnosti, a u okviru provedbe programa, mreža i inicijativa Europske unije, strukturnih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih programa.

(2) Agencija svoju djelatnost provodi upravljanjem programima financiranim iz sredstava Europske unije ili državnog proračuna, pružanjem potpore u provedbi programa i sudjelovanjem u projektima, kako slijedi:

– Erasmus+, u skladu s Uredbom 2021/817

– Europske snage solidarnosti, u skladu s Uredbom 2021/888

– Obzor Europa, u skladu s Uredbom 2021/695

– EURAXESS

– Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije (CEEPUS)

– bilateralni sporazumi za provedbu mobilnosti u visokom obrazovanju

– potporne inicijative za provedbu programa Europske unije u području obrazovanja i mladih

– projekti potpore razvoju obrazovnih politika financirani sredstvima Europske unije

– projekti vezani uz promicanje visokog obrazovanja Republike Hrvatske u inozemstvu

– drugi programi i projekti koji se odnose na znanost, obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport.

(3) U obavljanju djelatnosti Agencija:

– surađuje s ustanovama, organizacijama i tijelima aktivnim u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih, sporta i znanosti, tijelima državne uprave, javnim ustanovama te pravnim i fizičkim osobama, a sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske te poštujući programska pravila koja su regulirana aktima Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije kojima se uređuju programi Europske unije

– obavlja poslove koji se odnose na pripremu i objavljivanje natječaja za pojedine programe Europske unije

– informira i savjetuje o aktivnostima i načinima prijave na natječaje i prikuplja prijave na natječaje

– osigurava širenje informacija, promidžbu i praćenje svih mjera i aktivnosti koje se podržavaju u sklopu programa, kao i širenje rezultata prethodnih programa

– priprema upute i priručnike za potencijalne prijavitelje, odnosno krajnje korisnike

– vodi postupak za izbor projekata, provjeru pravnog statusa i financijskog stanja kandidata, odabire projekte te nadzire provedbu projekata

– osigurava usklađenost projekata s europskim i nacionalnim prioritetima

– prati korištenje financijskih sredstava upućenih krajnjim korisnicima

– koordinira rad s ustanovama u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji.

(4) Agencija se može u sklopu svojih djelatnosti prijavljivati na natječaje drugih tijela za provedbu projekata u sklopu programa koji se odnose na znanost, obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport.

(5) Agencija djeluje i kao provedbeno tijelo koje priprema natječaje, objavljuje natječaje, prikuplja prijave, vodi postupak odabira projekta, nadzire provedbu projekata, osigurava promidžbu i praćenje mjera i aktivnosti koje se podržavaju u okviru programa drugih međunarodnih organizacija, programa predviđenih međunarodnim ugovorima ili dodijeljenih od strane tijela državne uprave nadležnih za znanost, obrazovanje, mlade i sport.

(6) Agencija će svoju temeljnu djelatnost jačati i nadograđivati provođenjem projekata financiranih iz sredstava strukturnih fondova Europske unije u ulozi korisnika.«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. riječi: »Uredbe 1288/2013« zamjenjuju se riječima: »Uredbe 2021/817 i Uredbe 2021/888«.

Članak 4.

U članku 8. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Predsjednika i tri člana Upravnog vijeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za obrazovanje i znanost, na razdoblje od četiri godine, i to:

– predsjednika i jednog člana iz ministarstva nadležnog za obrazovanje i znanost

– jednog člana iz tijela državne uprave nadležnog za mlade

– jednog člana iz ministarstva nadležnog za financije.«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Jednog člana Upravnog vijeća imenuje i razrješava radničko vijeće Agencije na razdoblje od četiri godine, u skladu s općim propisom kojim su uređeni radni odnosi.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5. i mijenja se i glasi:

»(5) Članovi Upravnog vijeća moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij

– četiri godine radnog iskustva u razini obrazovanja iz podstavka 1. ovoga stavka

– protiv osobe koja se imenuje ne vodi se kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti.«.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 6., iza riječi: »stavka 3.« dodaju se riječi: »i stavka 4.«.

Dosadašnji stavak 6. briše se.

Članak 5.

U članku 9. stavku 1. podstavku 1. riječi: »ministarstva nadležnog za mlade« zamjenjuju se riječima: »tijela državne uprave nadležnog za mlade«.

Članak 6.

U članku 10. stavku 2. podstavak 1. mijenja se i glasi:

» – završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij«.

Podstavak 4. mijenja se i glasi:

» – protiv osobe koja se imenuje ne vodi se kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti«.

Članak 7.

U članku 11. podstavku 10. riječi: »ministarstvu nadležnom za mlade« zamjenjuju se riječima: »tijelu državne uprave nadležnom za mlade«.

Članak 8.

U članku 14. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Ministarstvo nadležno za obrazovanje i znanost te tijelo državne uprave nadležno za mlade imenuju po jednog predstavnika koji su pravno ovlašteni nastupati kao nacionalno tijelo, u skladu s člankom 26. stavkom 1. Uredbe 2021/817 i člankom 23. Uredbe 2021/888.

(3) Ministarstvo nadležno za obrazovanje i znanost osigurava obavljanje nadzora nad provedbom programa Erasmus+ i programa, projekata, mreža i inicijativa koje Agencija provodi u sklopu svoga djelokruga, koji se odnose na područja obrazovanja, osposobljavanja i sporta, a tijelo državne uprave nadležno za mlade osigurava obavljanje nadzora nad provedbom programa Erasmus+ i programa, projekata, mreža i inicijativa koje Agencija provodi u sklopu svoga djelokruga koji se odnose na područje mladih, u skladu s člankom 26. stavkom 7. Uredbe 2021/817.«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Tijelo državne uprave nadležno za mlade osigurava obavljanje nadzora nad provedbom programa Europske snage solidarnosti, u skladu s člankom 23. Uredbe 2021/888.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 9.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»(1) Svrha nadzora iz članka 14. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona je osigurati usklađenost nacionalnih aktivnosti u sklopu provedbe programa Erasmus+ s nacionalnom politikom u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta te namjensko korištenje sredstava Europske unije za Erasmus+, koje Europska komisija doznačuje Agenciji, te osigurati usklađenost nacionalnih aktivnosti u sklopu provedbe programa Europske snage solidarnosti s nacionalnom politikom u području volontiranja te namjensko korištenje sredstava Europske unije za Europske snage solidarnosti, koje Europska komisija doznačuje Agenciji.

(2) Nadzor uključuje:

a) nadzor nad provedbom godišnjeg radnog programa Agencije za program Erasmus+ i program Europske snage solidarnosti

b) praćenje provedbe preporuka koje Agenciji za Erasmus+ i Europske snage solidarnosti daju Europska komisija, ministarstvo nadležno za obrazovanje i znanost ili tijelo državne uprave nadležno za mlade.

(3) Ministarstvo nadležno za obrazovanje i znanost i tijelo državne uprave nadležno za mlade imenovat će neovisno revizorsko tijelo u skladu s propisima Republike Hrvatske te člankom 26. stavkom 4. Uredbe 2021/817 i člankom 23. Uredbe 2021/888.

(4) Neovisno revizorsko tijelo iz stavka 3. ovoga članka izdaje mišljenje o godišnjoj izjavi Agencije o upravljanju programom Erasmus+ i programom Europske snage solidarnosti.«.

Članak 10.

Upravno vijeće Agencije dužno je uskladiti Statut Agencije s odredbama ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Upravno vijeće i ravnatelj imenovani sukladno odredbama Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (»Narodne novine«, br. 121/17.) nastavljaju s radom najdulje do isteka mandata na koji su imenovani.

Članak 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/22-01/65

Zagreb, 3. ožujka 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.