Odluka o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju

NN 31/2023 (17.3.2023.), Odluka o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

537

Na temelju članka 48. stavka 3. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (»Narodne novine«, broj 138/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. ožujka 2023. donijela

ODLUKU

O NAKNADI ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITU KOGENERACIJU

I.

Ovom Odlukom određuje se visina naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju, sukladno strateškim ciljevima Republike Hrvatske koji se odnose na udio obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitu kogeneraciju u ukupnoj potrošnji električne energije, vodeći računa o stanju na energetskom tržištu Republike Hrvatske i troškovima proizvodnje električne energije iz proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i visokoučinkovitih kogeneracijskih postrojenja.

II.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci imaju značenja utvrđena Zakonom o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, Smjernicama o državnim potporama za klimu, zaštitu okoliša i energiju za 2022. (SL C 80, 18. 2. 2022.), Zakonom o energiji (»Narodne novine«, br. 120/12., 14/14., 95/15., 102/15. i 68/18.) i Zakonom o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 111/21.).

III.

Visina naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju iznosi 0,013936 EUR/kWh za sve krajnje kupce električne energije.

Iznimno od stavka 1. ove točke visina naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju za krajnje kupce električne energije koji sukladno uredbi kojom se uređuju kriteriji za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju imaju pravo na umanjenu naknadu, iznosi:

Razred električnog intenzitetaRaspon električnog
intenziteta
Iznos visine naknade
R1od 5% do uključivo 10%0,008362 EUR/kWh
R2veći od 10% do uključivo 20%0,005574 EUR/kWh
R3veći od 20%0,003484 EUR/kWh

Iznimno od stavka 1. ove točke, visina naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju za krajnje kupce električne energije koji sukladno uredbi kojom se uređuju kriteriji za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju imaju pravo na umanjenje visine naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju sukladno prijelaznim pravilima za umanjenje visine naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju, iznosi:

Razred električnog intenzitetaIznos visine naknade po godinama
2023. – 2026.2027.2028.
R10,011149 EUR/kWh0,012542 EUR/kWh0,013936 EUR/kWh
R20,008362 EUR/kWh0,011149 EUR/kWh0,013936 EUR/kWh
R30,005574 EUR/kWh0,009755 EUR/kWh0,013936 EUR/kWh

U naknadu za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju iz stavaka 1., 2. i 3. ove točke nije uključen porez na dodanu vrijednost.

IV.

Naknadu za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju plaća krajnji kupac električne energije.

Naknada za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju predstavlja dodatak na cijenu električne energije za krajnjeg kupca.

V.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju (»Narodne novine«, br. 87/17. i 57/20.).

VI.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/95

Urbroj: 50301-05/31-23-1

Zagreb, 16. ožujka 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.