Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i strukturi izvještaja izdavatelja za razdoblja tijekom godine te obliku i načinu njihovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga

NN 32/2023 (22.3.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i strukturi izvještaja izdavatelja za razdoblja tijekom godine te obliku i načinu njihovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

571

Na temelju članka 470. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, br. 65/18, 17/20, 83/21 i 151/22), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 17. ožujka 2023. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I STRUKTURI IZVJEŠTAJA IZDAVATELJA ZA RAZDOBLJA TIJEKOM GODINE TE OBLIKU I NAČINU NJIHOVOG DOSTAVLJANJA HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju i strukturi izvještaja izdavatelja tijekom godine te obliku i načinu njihovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN br. 114/2018, 27/2021 i 26/2022), u članku 2. točki 2. iza brojčane oznake: »65/18« dodaju se brojčane oznake: »17/20, 83/21 i 151/22«.

Članak 2.

U naslovima obrazaca pod točkom a) naziva »polugodišnji financijski izvještaji »općih« izdavatelja PFI-IZD-POD« (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku – indirektna metoda, izvještaj o novčanom tijeku – direktna metoda, izvještaj o promjenama kapitala), pod točkom b) naziva »polugodišnji financijski izvještaji kreditnih institucija PFI-IZD-KI« (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala), pod točkom c) naziva »polugodišnji financijski izvještaji zatvorenih alternativnih investicijskih fondova PFI-IZD-AIF« (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku – indirektna metoda, izvještaj o novčanom tijeku – direktna metoda, izvještaj o promjenama kapitala), pod točkom e) naziva »polugodišnji financijski izvještaji burze PFI-IZD-ZSE« (izvještaj o novčanom tijeku – indirektna metoda, izvještaj o novčanom tijeku – direktna metoda), pod točkom a) naziva »tromjesečni financijski izvještaji »općih« izdavatelja TFI-IZD-POD« (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku – indirektna metoda, izvještaj o novčanom tijeku – direktna metoda, izvještaj o promjenama kapitala), pod točkom b) naziva »tromjesečni financijski izvještaji kreditnih institucija TFI-IZD-KI« (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala), pod točkom c) naziva »tromjesečni financijski izvještaji zatvorenih alternativnih investicijskih fondova TFI-IZD-AIF« (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku – indirektna metoda, izvještaj o novčanom tijeku – direktna metoda, izvještaj o promjenama kapitala), te pod točkom e) naziva »tromjesečni financijski izvještaji burze TFI-IZD-ZSE« (izvještaj o novčanom tijeku – indirektna metoda, izvještaj o novčanom tijeku – direktna metoda) riječi: »u kunama« zamjenjuju se riječima: »u eurima«.

Članak 3.

Obrasci iz točke d) naziva »polugodišnji financijski izvještaji osiguravajućih društava PFI-IZD-OSIG« zamjenjuju se obrascima iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

Obrasci iz točke d) naziva »tromjesečni financijski izvještaji osiguravajućih društava TFI-IZD-OSIG« zamjenjuju se obrascima iz Priloga II. ovoga Pravilnika.

Obrasci za bilancu, račun dobiti i gubitka i izvještaj o promjenama kapitala iz točke e) naziva »polugodišnji financijski izvještaji burze PFI-IZD-ZSE« zamjenjuju se obrascima iz Priloga III. ovoga Pravilnika.

Obrasci za bilancu, račun dobiti i gubitka i izvještaj o promjenama kapitala iz točke e) naziva »tromjesečni financijski izvještaji burze TFI-IZD-ZSE« zamjenjuju se novim obrascima iz Priloga IV. ovoga Pravilnika.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Prve izvještaje za razdoblja tijekom godine u skladu s odredbama ovoga Pravilnika izdavatelj je obvezan sastaviti i dostaviti za godišnje izvještajno razdoblje koje počinje od 1. siječnja 2023. godine. Izvještaje za razdoblja tijekom poslovne godine koja je završila 31. prosinca 2022. izdavatelj je obvezan sastaviti i dostaviti u skladu s Pravilnikom o sadržaju i strukturi izvještaja izdavatelja za razdoblja tijekom godine te obliku i načinu njihovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, br. 114/18, 27/21 i 26/22).

Klasa: 011-01/23-01/05

Urbroj: 326-01-70-72-23-4

Zagreb, 17. ožujka 2023.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG I.

a) polugodišnji financijski izvještaji osiguravajućih društava PFI-IZD-OSIG

Izvještaj o financijskom položaju (Bilanca)

Stanje na dan: __.__.____

u eurima

Broj pozicijeElementi
zbroja
Oznaka pozicijeOpis pozicijeZadnji dan prethodne
poslovne godine
Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
ŽivotNeživotUkupnoŽivotNeživotUkupno
001002+003INEMATERIJALNA IMOVINA 
 
 
 
 
 
002 
1Goodwill 
 
 
 
 
 
003 
2Ostala nematerijalna imovina 
 
 
 
 
 
004005+006+007IIMATERIJALNA IMOVINA 
 
 
 
 
 
005 
1Zemljišta i građevinski objekti koji služe društvu za provođenje djelatnosti 
 
 
 
 
 
006 
2Oprema 
 
 
 
 
 
007 
3Ostala materijalna imovina i zalihe 
 
 
 
 
 
008009+010+014IIIULAGANJA 
 
 
 
 
 
009 
AUlaganja u zemljišta i građevinske objekte koji ne služe društvu za provođenje djelatnosti 
 
 
 
 
 
010011+012+013BUlaganja u ovisna društva, pridružena društva i zajedničke pothvate 
 
 
 
 
 
011 
1Dionice i udjeli u ovisnim društvima 
 
 
 
 
 
012 
2Dionice i udjeli u pridruženim društvima 
 
 
 
 
 
013 
3Dionice i udjeli u zajedničkim pothvatima 
 
 
 
 
 
014015+020+025CFinancijska imovina 
 
 
 
 
 
015016 + 017 + 018 + 0191Financijska imovina koja se vrednuje po amortiziranom trošku 
 
 
 
 
 
016 
1.1Dužnički financijski instrumenti 
 
 
 
 
 
017 
1.2Depoziti kod kreditnih institucija 
 
 
 
 
 
018 
1.3.Zajmovi 
 
 
 
 
 
019 
1.4.Ostalo 
 
 
 
 
 
020021 + 022 + 023 + 0242Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit 
 
 
 
 
 
021 
2.1Vlasnički financijski instrumenti 
 
 
 
 
 
022 
2.2Dužnički financijski instrumenti 
 
 
 
 
 
023 
2.3.Udjeli u investicijskim fondovima 
 
 
 
 
 
024 
2.4.Ostalo 
 
 
 
 
 
025026 + 027+…. +0303Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka 
 
 
 
 
 
026 
3.1Vlasnički financijski instrumenti 
 
 
 
 
 
027 
3.2Dužnički financijski instrumenti 
 
 
 
 
 
028 
3.3.Udjeli u investicijskim fondovima 
 
 
 
 
 
029 
3.4.Izvedeni financijski instrumenti 
 
 
 
 
 
030 
3.5Ostalo 
 
 
 
 
 
031032 + 036 +040IVIMOVINA IZ UGOVORA O OSIGURANJU 
 
 
 
 
 
032034+035+0361Opći model mjerenja 
 
 
 
 
 
033 
1.1. – Imovina za preostalo pokriće 
 
 
 
 
 
034 
1.2. – Imovina za novčane tokove od pribave osiguranja 
 
 
 
 
 
035 
1.3. – Imovina iz nastalih šteta 
 
 
 
 
 
036037+038+0392Model mjerenja putem varijabilne naknade 
 
 
 
 
 
037 
2.1. – Imovina za preostalo pokriće 
 
 
 
 
 
038 
2.2. – Imovina za novčane tokove od pribave osiguranja 
 
 
 
 
 
039 
2.3. – Imovina iz nastalih šteta 
 
 
 
 
 
040041 +042 +0433Model raspodjele premije 
 
 
 
 
 
041 
3.1. – Imovina za preostalo pokriće 
 
 
 
 
 
042 
3.2. – Imovina za novčane tokove od pribave osiguranja 
 
 
 
 
 
043 
3.3. – Imovina iz nastalih šteta 
 
 
 
 
 
044 
VIMOVINA IZ UGOVORA O REOSIGURANJU 
 
 
 
 
 
045046 +047VIODGOĐENA I TEKUĆA
POREZNA IMOVINA
 
 
 
 
 
 
046 
1Odgođena porezna imovina 
 
 
 
 
 
047 
2Tekuća porezna imovina 
 
 
 
 
 
048 
VIIOSTALA IMOVINA 
 
 
 
 
 
049050 +051 +0521Novac u banci i blagajni 
 
 
 
 
 
050 
1.1Sredstva na poslovnom računu 
 
 
 
 
 
051 
1.2Sredstva na računu imovine za pokriće obveza iz ugovora za životna osiguranja 
 
 
 
 
 
052 
1.3Novčana sredstva u blagajni 
 
 
 
 
 
053 
2Dugotrajna imovina namjenjena za prodaju i prestanak poslovanja 
 
 
 
 
 
054 
3Ostalo 
 
 
 
 
 
055001+004+008+031+
044+045+048
VIIIUKUPNA AKTIVA 
 
 
 
 
 
056 
IXIZVANBILANČNI ZAPISI 
 
 
 
 
 
057058+061+062+066+
067+071+074
XKAPITAL I REZERVE 
 
 
 
 
 
058059 +0601Upisani kapital 
 
 
 
 
 
059 
1.1Uplaćeni kapital – redovne dionice 
 
 
 
 
 
060 
1.2Uplaćeni kapital – povlaštene dionice 
 
 
 
 
 
061 
2Premije na emitirane dionice (rezerve kapitala) 
 
 
 
 
 
062063 +064 +0653Revalorizacijske rezerve 
 
 
 
 
 
063 
3.1Zemljišta i građevinskih objekata 
 
 
 
 
 
064 
3.2Financijske imovine 
 
 
 
 
 
065 
3.3Ostale revalorizacijske rezerve 
 
 
 
 
 
066 
4Financijska rezerva iz ugovora o osiguranju 
 
 
 
 
 
067068+069+0705Rezerve 
 
 
 
 
 
068 
5.1.Zakonske rezerve 
 
 
 
 
 
069 
5.2.Statutarna rezerva 
 
 
 
 
 
070 
5.3.Ostale rezerve 
 
 
 
 
 
071072+0736Zadržana dobit ili preneseni gubitak 
 
 
 
 
 
072 
6.1.Zadržana dobit 
 
 
 
 
 
073 
6.2.Preneseni gubitak (-) 
 
 
 
 
 
074075+0767Dobit ili gubitak tekućeg obračunskog razdoblja 
 
 
 
 
 
075 
7.1.Dobit tekućeg obračunskog razdoblja 
 
 
 
 
 
076 
7.2.Gubitak tekućeg obračunskog razdoblja ( – ) 
 
 
 
 
 
077 
XIOBVEZE DRUGOG REDA (PODREĐENE OBVEZE) 
 
 
 
 
 
078 
XIIMANJINSKI INTERES 
 
 
 
 
 
079080+084+088XIIIOBVEZE IZ UGOVORA O OSIGURANJU 
 
 
 
 
 
080081+082+0831Opći model mjerenja 
 
 
 
 
 
081 
1.1. – Obveza za preostalo pokriće 
 
 
 
 
 
082 
1.2. – Imovina za novčane tokove od pribave osiguranja 
 
 
 
 
 
083 
1.3. – Obveza za nastale štete 
 
 
 
 
 
084085+086+0872Model mjerenja putem varijabilne naknade 
 
 
 
 
 
085 
2.1. – Obveza za preostalo pokriće 
 
 
 
 
 
086 
2.2. – Imovina za novčane tokove od pribave osiguranja 
 
 
 
 
 
087 
2.3. – Obveza za nastale štete 
 
 
 
 
 
088089 +090 +0913Model raspodjele premije 
 
 
 
 
 
089 
3.1. – Obveza za preostalo pokriće 
 
 
 
 
 
090 
3.2. – Imovina za novčane tokove od pribave osiguranja 
 
 
 
 
 
091 
3.3. – Obveza za nastale štete 
 
 
 
 
 
092 
XIVOBVEZE IZ UGOVORA O REOSIGURANJU 
 
 
 
 
 
093 
XVOBVEZA ZA UGOVORE O ULAGANJU 
 
 
 
 
 
094095+096XVIOSTALE PRIČUVE 
 
 
 
 
 
095 
1Pričuve za mirovine i slične obveze 
 
 
 
 
 
096 
2Ostale pričuve 
 
 
 
 
 
097098+099XVIIODGOĐENA I TEKUĆA
POREZNA OBVEZA
 
 
 
 
 
 
098 
1Odgođena porezna obveza 
 
 
 
 
 
099 
2Tekuća porezna obveza 
 
 
 
 
 
100101+102+…+105XVIIIFINANCIJSKE OBVEZE 
 
 
 
 
 
101 
1Obveze po zajmovima 
 
 
 
 
 
102 
2Obveze po izdanim financijskim instrumentima 
 
 
 
 
 
103 
3Obveza za izvedene financijske instrumente 
 
 
 
 
 
104 
4Obveza za neisplaćenu dividendu 
 
 
 
 
 
105 
5Ostale financijske obveze 
 
 
 
 
 
106107+108+109XIXOSTALE OBVEZE 
 
 
 
 
 
107 
1Obveze za otuđenje i prekinuto poslovanje 
 
 
 
 
 
108 
2Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja 
 
 
 
 
 
109 
3Ostale obveze 
 
 
 
 
 
110057+077+078+079+092+093+094+097+100+106XXUKUPNA PASIVA 
 
 
 
 
 
111 
XXIIZVANBILANČNI ZAPISI 
 
 
 
 
 
Napomena: poziciju 078 popunjavaju društva koja sastavljaju konsolidirane financijske izvještajeIzvještaj o sveobuhvatnoj dobiti (Račun dobiti i gubitka)

U razdoblju: __.__.____-__.__.____

u eurima

Broj pozicijeElementi
zbroja
Oznaka pozicijeOpis pozicijePrethodno obračunsko razdobljeTekuće obračunsko razdoblje
ŽivotNeživotUkupnoŽivotNeživotUkupno
001002 + 003 + 004IPrihodi od ugovora o osiguranju 
 
 
 
 
 
002 
1Opći model mjerenja 
 
 
 
 
 
003 
2Model mjerenja putem varijabilne naknade 
 
 
 
 
 
004 
3Model raspodjele premije 
 
 
 
 
 
005006+007+….+012IIRashodi od ugovora o osiguranju 
 
 
 
 
 
006 
1Nastale štete 
 
 
 
 
 
007 
2Provizije 
 
 
 
 
 
008 
3Ostali rashodi vezani uz prodaju osiguranja 
 
 
 
 
 
009 
4Ostali rashodi od pružanja usluga osiguranja 
 
 
 
 
 
010 
5Amortizacija troškova pribave osiguranja 
 
 
 
 
 
011 
6Gubici i otpuštanje gubitaka po osnovi neprofitabilnih ugovora 
 
 
 
 
 
012 
7Promjena obveza za nastale štete 
 
 
 
 
 
013014 + 015IIINeto rezultat ugovora o (pasivnom) reosiguranju 
 
 
 
 
 
014 
1Prihodi iz ugovora o (pasivnom) reosiguranju 
 
 
 
 
 
015 
2Rashodi iz ugovora o (pasivnom) reosiguranju 
 
 
 
 
 
016001 + 005 + 013IVRezultat iz ugovora o osiguranju 
 
 
 
 
 
017018 + 023 + 024 + 025 + 026 + 027 + 031 + 032 + 033 +034VNeto rezultat ulaganja 
 
 
 
 
 
018019 + 020 + 021 + 0221Neto rezultat ulaganja u zemljišta i građevinske objekte 
 
 
 
 
 
019 
1.1.Dobici/gubici (neto) od najmova 
 
 
 
 
 
020 
1.2.Realizirani dobitci/gubitci (neto) od nekretnina koje se ne koriste za vlastitu upotrebu 
 
 
 
 
 
021 
1.3.Nerealizirani dobitci/gubitci (neto) od nekretnina koje se ne koriste za vlastitu upotrebu 
 
 
 
 
 
022 
1.4.Amortizacija zemljišta i građevinskih objekata koji ne služe društvu za obavljanje djelatnosti 
 
 
 
 
 
023 
2Kamatni prihod izračunat metodom efektivne kamatne stope 
 
 
 
 
 
024 
3Ostali prihodi od kamata 
 
 
 
 
 
025 
4Prihod od dividendi 
 
 
 
 
 
026 
5Nerealizirani dobitci/gubitci (neto) od financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz RDG 
 
 
 
 
 
027028 + 029 + 0306Realizirani dobitci/gubitci 
 
 
 
 
 
028 
6.1.Realizirani dobitci/gubitci (neto) od financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz RDG 
 
 
 
 
 
029 
6.2.Realizirani dobitci/gubitci (neto) od financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz OSD 
 
 
 
 
 
030 
6.3.Ostali realizirani dobici/gubici (neto) 
 
 
 
 
 
031 
7Neto umanjenje/otpuštanje umanjenja vrijednosti ulaganja 
 
 
 
 
 
032 
8Neto tečajne razlike 
 
 
 
 
 
033 
9Ostali prihodi od ulaganja 
 
 
 
 
 
034 
10Ostali rashodi od ulaganja 
 
 
 
 
 
035036 + 037 + 038VINeto financijski rashod od ugovora o osiguranju i (pasivnog) reosiguranja 
 
 
 
 
 
036 
1Neto financijski prihodi/rashodi od ugovora o osiguranju 
 
 
 
 
 
037 
2Neto financijski prihodi/rashodi od ugovora o (pasivnom) reosiguranju 
 
 
 
 
 
038 
3Promjena obveze za ugovore o ulaganju 
 
 
 
 
 
039 
VIIOstali prihodi 
 
 
 
 
 
040 
VIIIOstali poslovni rashodi 
 
 
 
 
 
041 
IXOstali financijski rashodi 
 
 
 
 
 
042 
XUdio u dobiti društava koja se konsolidiraju metodom udjela, neto od poreza 
 
 
 
 
 
043001+005+013+016+017+035+039+040+041+042XIDobit ili gubitak obračunskog razdoblja prije poreza (+/-) 
 
 
 
 
 
044045 + 046XIIPorez na dobit ili gubitak 
 
 
 
 
 
045 
1Tekući porezni trošak 
 
 
 
 
 
046 
2Odgođeni porezni trošak/prihod 
 
 
 
 
 
047043+ 044XIIIDobit ili gubitak obračunskog razdoblja poslije poreza (+/-) 
 
 
 
 
 
048 
1Pripisano imateljima kapitala matice 
 
 
 
 
 
049 
2Pripisano nekontrolirajućem interesu 
 
 
 
 
 
050051 + 056XIVOstala sveobuhvatna dobit 
 
 
 
 
 
051052 + 053 + 054 + 0551Stavke koje se neće reklasificirati u račun dobiti i gubitka 
 
 
 
 
 
052 
1.1.Neto promjena fer vrijednosti vlasničkih vrijednosnica (OSD) 
 
 
 
 
 
053 
1.2.Aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima s definiranim mirovinama 
 
 
 
 
 
054 
1.3.Ostalo 
 
 
 
 
 
055 
1.4.Porez 
 
 
 
 
 
056057 + 058 + ...+ 0632Stavke koje su, ili bi mogle biti, reklasificirane u račun dobiti i gubitka 
 
 
 
 
 
057 
2.1.Neto promjena fer vrijednosti dužničkih vrijednosnica (OSD) 
 
 
 
 
 
058 
2.2.Tečajne razlike nastale preračunavanjem inozemnog poslovanja 
 
 
 
 
 
059 
2.3.Učinci od instrumenata zaštite 
 
 
 
 
 
060 
2.4.Neto financijski rashodi/prihodi od ugovora o osiguranju 
 
 
 
 
 
061 
2.5.Neto financijski prihodi/rashod od ugovora o (pasivnom) reosiguranju 
 
 
 
 
 
062 
2.6.Ostalo 
 
 
 
 
 
063 
2.7.Porez 
 
 
 
 
 
064047+ 050XVUkupna sveobuhvatna dobit 
 
 
 
 
 
065 
1Pripisano imateljima kapitala matice 
 
 
 
 
 
066 
2Pripisano nekontrolirajućem interesu 
 
 
 
 
 
067 
XVIReklasifikacijske usklade 
 
 
 
 
 
Napomena: Pozicije 042, 065 i 066 popunjavaju društva koja sastavljaju konsolidirane financijske izvještajeIZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA – Indirektna metoda

U razdoblju:__.__.____-__.__.____

u eurima

Broj
pozicije
Elementi zbrojaOznaka pozicijeOpis pozicijeTekuće poslovno razdobljeIsto razdoblje prethodne godine
001002+018+035 + 036 + 037INOVČANI TOK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI 
 
002003+0041Novčani tok prije promjene poslovne imovine i obveza 
 
003 
1.1Dobit/gubitak obračunskog razdoblja 
 
004005+006+…..+0171.2Usklađenja: 
 
005 
1.2.1Amortizacija nekretnina i opreme 
 
006 
1.2.2Amortizacija nematerijalne imovine 
 
007 
1.2.3Gubitak od umanjenja vrijednosti nematerijalne imovine 
 
008 
1.2.4Ostali financijski troškovi 
 
009 
1.2.5Umanjenje vrijednosti i dobici/gubici od svođenja na fer vrijednost 
 
010 
1.2.6Troškovi kamata 
 
011 
1.2.7Prihodi od kamata 
 
012 
1.2.8Dobitak od prodaje podružnice 
 
013 
1.2.9Udjeli u dobiti pridruženih društava 
 
014 
1.2.10Transakcije plaćanja temeljene na dionicama koja se podmiruju glavničkim instrumentima 
 
015 
1.2.11Trošak poreza na dobit 
 
016 
1.2.12Dobici/gubici od prodaje materijalne imovine (uključujući zemljišta i građevinske objekte) 
 
017 
1.2.13Ostala usklađenja 
 
018019+020+…+0342Povećanje/smanjenje poslovne imovine i obveza 
 
019 
2.1Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit 
 
020 
2.2Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka 
 
021 
2.3Povećanje/smanjenje financijske imovine koja se vrednuje po amortiziranom trošku 
 
022 
2.4Povećanje/smanjenje imovine/obveza iz ugovora o osiguranju 
 
023 
2.5Povećanje/smanjenje imovine/obveza iz ugovora o reosiguranju 
 
024 
2.6Povećanje/smanjenje porezne imovine 
 
025 
2.7Povećanje/smanjenje potraživanja 
 
026 
2.8Povećanje/smanjenje ulaganja u nekretnine 
 
027 
2.9Povećanje/smanjenje nekretnina za vlastitu upotrebu 
 
028 
2.10Povećanje/smanjenje ostale imovine 
 
029 
2.11Povećanje/ smanjenje obveza iz ugovora o ulaganju 
 
030 
2.12Povećanje/smanjenje ostalih pričuva 
 
031 
2.13Povećanje/smanjenje poreznih obveza 
 
032 
2.14Povećanje/smanjenje financijskih obveza 
 
033 
2.15Povećanje/smanjenje ostalih obveza 
 
034 
2.16Povećanje/smanjenje odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja 
 
035 
3Plaćeni porez na dobit 
 
036 
4Primici od kamata 
 
037 
5Primici od dividendi 
 
038039+040+…+045IINOVČANI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI 
 
039 
1Primici od prodaje materijalne imovine 
 
040 
2Izdaci za nabavu materijalne imovine 
 
041 
3Primici od prodaje nematerijalne imovine 
 
042 
4Izdaci za nabavu nematerijalne imovine 
 
043 
5Primici od prodaje podružnice, pridruženih drušatva i zajedničkih pothvata 
 
044 
6Izdaci za nabavu podružnice, pridruženih drušatva i zajedničkih pothvata 
 
045 
7Primici/izdaci temeljem ostalih investicijskih aktivnosti 
 
046047+048+...+057IIINOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 
 
047 
1Novčani primici uslijed povećanja temeljnog kapitala 
 
048 
2Novčani primici od izdavanja povlaštenih dionica koje se mogu otkupiti 
 
049 
3Novčani primici od primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova 
 
050 
4Novčani primici od prodaje vlastitih dionica 
 
051 
5Novčani primici od realizacije dioničkih opcija 
 
052 
6Novčani izdacii koji se odnose na povlaštene dionice koje se mogu otkupiti 
 
053 
7Novčani izdaci za otplatu primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova 
 
054 
8Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 
 
055 
9Novčani izdaci za plaćene kamate 
 
056 
10Novčani izdaci za plaćene dividende 
 
057 
11Novčani izdaci za obveze iz najma 
 
058001+038+046IVČISTI NOVČANI TOK 
 
059 
VUČINCI PROMJENE TEČAJEVA STRANIH VALUTA NA NOVAC I NOVČANE EKVIVALENTE 
 
060058+059VINETO POVEĆANJE/SMANJENJE NOVCA I NOVČANIH
EKVIVALENATA
 
 
061 
1Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja 
 
062060+0612Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 
 
Napomena: Pozicije koje umanjuju novčani tok upisuju se s negativnim predznakom


IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

U razdoblju:__.__.____-__.__.____

u eurima

Broj pozicijeOpis pozicijeRaspodjeljivo vlasnicima maticeRaspodjeljivo
nekontrolirajućim interesima*
Ukupno kapital i rezerve
Uplaćeni kapital (redovne i
povlaštene
dionice)
Premije na
emitirane dionice
Revalorizacijske rezerveFinancijska
rezerva iz ugovora o osiguranju
Rezerve kapitala (zakonske,
statutarne, ostale)
Zadržana dobit ili preneseni gubitakDobit/gubitak tekuće godineUkupno kapital i rezerve
I.Stanje na 1. siječnja prethodne godine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Promjena računovodstvenih politika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Ispravak pogreški prethodnih razdoblja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.Stanje na 1. siječnja prethodne godine (prepravljeno) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.Sveobuhvatna dobit ili gubitak prethodne godine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Dobit ili gubitak razdoblja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak prethodne godine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.Nerealizirani dobici ili gubici od materijalne imovine (zemljišta i građevinski objekti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.Realizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.Neto financijski rashodi/prihodi od ugovora o osiguranju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.Neto financijski rashodi/prihodi od ugovora o (pasivnom) reosiguranju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6.Ostale nevlasničke promjene kapitala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.Transakcije s vlasnicima (prethodno razdoblje) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Povećanje/smanjenje upisanog kapitala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Ostale uplate vlasnika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Isplata udjela u dobiti/dividenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Ostale raspodjele vlasnicima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja u prethodnoj godini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI.Stanje na 1. siječnja tekuće godine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Promjena računovodstvenih politika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Ispravak pogreški prethodnih razdoblja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII.Stanje 1. siječnja tekuće godine (prepravljeno) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII.Sveobuhvatna dobit ili gubitak tekuće godine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Dobit ili gubitak razdoblja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak tekuće godine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.Nerealizirani dobici ili gubici od materijalne imovine (zemljišta i građevinski objekti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.Realizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.Neto financijski rashodi/prihodi od ugovora o osiguranju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.Neto financijski rashodi/prihodi od ugovora o (pasivnom) reosiguranju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6.Ostale nevlasničke promjene kapitala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX.Transakcije s vlasnicima (tekuće razdoblje) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Povećanje/smanjenje upisanog kapitala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Ostale uplate vlasnika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Isplata udjela u dobiti/dividenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Ostale transakcije s vlasnicima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X.Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja u tekućoj godini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napomena: * Popunjavaju društva koja sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje


PRILOG II.

d) Tromjesečni financijski izvještaji osiguravajućih društava TFI-IZD-OSIG

Izvještaj o financijskom položaju (Bilanca)

Stanje na dan: __.__.____.

u eurima

Broj pozicijeElementi
zbroja
Oznaka pozicijeOpis pozicijeZadnji dan prethodne
poslovne godine
Na izvještajni datum
tekućeg razdoblja
ŽivotNeživotUkupnoŽivotNeživotUkupno
001002+003INEMATERIJALNA IMOVINA 
 
 
 
 
 
002 
1Goodwill 
 
 
 
 
 
003 
2Ostala nematerijalna imovina 
 
 
 
 
 
004005+006+007IIMATERIJALNA IMOVINA 
 
 
 
 
 
005 
1Zemljišta i građevinski objekti koji služe društvu za provođenje djelatnosti 
 
 
 
 
 
006 
2Oprema 
 
 
 
 
 
007 
3Ostala materijalna imovina i zalihe 
 
 
 
 
 
008009+010+014IIIULAGANJA 
 
 
 
 
 
009 
AUlaganja u zemljišta i građevinske objekte koji ne služe društvu za provođenje djelatnosti 
 
 
 
 
 
010011+012+013BUlaganja u ovisna društva, pridružena društva i zajedničke pothvate 
 
 
 
 
 
011 
1Dionice i udjeli u ovisnim društvima 
 
 
 
 
 
012 
2Dionice i udjeli u pridruženim društvima 
 
 
 
 
 
013 
3Dionice i udjeli u zajedničkim pothvatima 
 
 
 
 
 
014015+020+025CFinancijska imovina 
 
 
 
 
 
015016 + 017 + 018 + 0191Financijska imovina koja se vrednuje po amortiziranom trošku 
 
 
 
 
 
016 
1.1Dužnički financijski instrumenti 
 
 
 
 
 
017 
1.2Depoziti kod kreditnih institucija 
 
 
 
 
 
018 
1.3.Zajmovi 
 
 
 
 
 
019 
1.4.Ostalo 
 
 
 
 
 
020021 + 022 + 023 + 0242Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit 
 
 
 
 
 
021 
2.1Vlasnički financijski instrumenti 
 
 
 
 
 
022 
2.2Dužnički financijski instrumenti 
 
 
 
 
 
023 
2.3.Udjeli u investicijskim fondovima 
 
 
 
 
 
024 
2.4.Ostalo 
 
 
 
 
 
025026 + 027+…. +0303Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka 
 
 
 
 
 
026 
3.1Vlasnički financijski instrumenti 
 
 
 
 
 
027 
3.2Dužnički financijski instrumenti 
 
 
 
 
 
028 
3.3.Udjeli u investicijskim fondovima 
 
 
 
 
 
029 
3.4.Izvedeni financijski instrumenti 
 
 
 
 
 
030 
3.5Ostalo 
 
 
 
 
 
031032 + 036 +040IVIMOVINA IZ UGOVORA O OSIGURANJU 
 
 
 
 
 
032034+035+0361Opći model mjerenja 
 
 
 
 
 
033 
1.1. – Imovina za preostalo pokriće 
 
 
 
 
 
034 
1.2. – Imovina za novčane tokove od pribave osiguranja 
 
 
 
 
 
035 
1.3. – Imovina iz nastalih šteta 
 
 
 
 
 
036037+038+0392Model mjerenja putem varijabilne naknade 
 
 
 
 
 
037 
2.1. – Imovina za preostalo pokriće 
 
 
 
 
 
038 
2.2. – Imovina za novčane tokove od pribave osiguranja 
 
 
 
 
 
039 
2.3. – Imovina iz nastalih šteta 
 
 
 
 
 
040041 +042 +0433Model raspodjele premije 
 
 
 
 
 
041 
3.1. – Imovina za preostalo pokriće 
 
 
 
 
 
042 
3.2. – Imovina za novčane tokove od pribave osiguranja 
 
 
 
 
 
043 
3.3. – Imovina iz nastalih šteta 
 
 
 
 
 
044 
VIMOVINA IZ UGOVORA O
REOSIGURANJU
 
 
 
 
 
 
045046 +047VIODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA
IMOVINA
 
 
 
 
 
 
046 
1Odgođena porezna imovina 
 
 
 
 
 
047 
2Tekuća porezna imovina 
 
 
 
 
 
048 
VIIOSTALA IMOVINA 
 
 
 
 
 
049050 +051 +0521Novac u banci i blagajni 
 
 
 
 
 
050 
1.1Sredstva na poslovnom računu 
 
 
 
 
 
051 
1.2Sredstva na računu imovine za pokriće obveza iz ugovora za životna osiguranja 
 
 
 
 
 
052 
1.3Novčana sredstva u blagajni 
 
 
 
 
 
053 
2Dugotrajna imovina namjenjena za prodaju i prestanak poslovanja 
 
 
 
 
 
054 
3Ostalo 
 
 
 
 
 
055001+004+008+031+
044+045+048
VIIIUKUPNA AKTIVA 
 
 
 
 
 
056 
IXIZVANBILANČNI ZAPISI 
 
 
 
 
 
057058+061+062+066+
067+071+074
XKAPITAL I REZERVE 
 
 
 
 
 
058059 +0601Upisani kapital 
 
 
 
 
 
059 
1.1Uplaćeni kapital – redovne dionice 
 
 
 
 
 
060 
1.2Uplaćeni kapital – povlaštene dionice 
 
 
 
 
 
061 
2Premije na emitirane dionice (rezerve kapitala) 
 
 
 
 
 
062063 +064 +0653Revalorizacijske rezerve 
 
 
 
 
 
063 
3.1Zemljišta i građevinskih objekata 
 
 
 
 
 
064 
3.2Financijske imovine 
 
 
 
 
 
065 
3.3Ostale revalorizacijske rezerve 
 
 
 
 
 
066 
4Financijska rezerva iz ugovora o osiguranju 
 
 
 
 
 
067068+069+0705Rezerve 
 
 
 
 
 
068 
5.1.Zakonske rezerve 
 
 
 
 
 
069 
5.2.Statutarna rezerva 
 
 
 
 
 
070 
5.3.Ostale rezerve 
 
 
 
 
 
071072+0736Zadržana dobit ili preneseni gubitak 
 
 
 
 
 
072 
6.1.Zadržana dobit 
 
 
 
 
 
073 
6.2.Preneseni gubitak (-) 
 
 
 
 
 
074075+0767Dobit ili gubitak tekućeg obračunskog razdoblja 
 
 
 
 
 
075 
7.1.Dobit tekućeg obračunskog razdoblja 
 
 
 
 
 
076 
7.2.Gubitak tekućeg obračunskog razdoblja ( – ) 
 
 
 
 
 
077 
XIOBVEZE DRUGOG REDA (PODREĐENE OBVEZE) 
 
 
 
 
 
078 
XIIMANJINSKI INTERES 
 
 
 
 
 
079080+084+088XIIIOBVEZE IZ UGOVORA O OSIGURANJU 
 
 
 
 
 
080081+082+0831Opći model mjerenja 
 
 
 
 
 
081 
1.1. – Obveza za preostalo pokriće 
 
 
 
 
 
082 
1.2. – Imovina za novčane tokove od pribave osiguranja 
 
 
 
 
 
083 
1.3. – Obveza za nastale štete 
 
 
 
 
 
084085+086+0872Model mjerenja putem varijabilne naknade 
 
 
 
 
 
085 
2.1. – Obveza za preostalo pokriće 
 
 
 
 
 
086 
2.2. – Imovina za novčane tokove od pribave osiguranja 
 
 
 
 
 
087 
2.3. – Obveza za nastale štete 
 
 
 
 
 
088089 +090 +0913Model raspodjele premije 
 
 
 
 
 
089 
3.1. – Obveza za preostalo pokriće 
 
 
 
 
 
090 
3.2. – Imovina za novčane tokove od pribave osiguranja 
 
 
 
 
 
091 
3.3. – Obveza za nastale štete 
 
 
 
 
 
092 
XIVOBVEZE IZ UGOVORA O REOSIGURANJU 
 
 
 
 
 
093 
XVOBVEZA ZA UGOVORE O ULAGANJU 
 
 
 
 
 
094095+096XVIOSTALE PRIČUVE 
 
 
 
 
 
095 
1Pričuve za mirovine i slične obveze 
 
 
 
 
 
096 
2Ostale pričuve 
 
 
 
 
 
097098+099XVIIODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA OBVEZA 
 
 
 
 
 
098 
1Odgođena porezna obveza 
 
 
 
 
 
099 
2Tekuća porezna obveza 
 
 
 
 
 
100101+102+…+105XVIIIFINANCIJSKE OBVEZE 
 
 
 
 
 
101 
1Obveze po zajmovima 
 
 
 
 
 
102 
2Obveze po izdanim financijskim instrumentima 
 
 
 
 
 
103 
3Obveza za izvedene financijske instrumente 
 
 
 
 
 
104 
4Obveza za neisplaćenu dividendu 
 
 
 
 
 
105 
5Ostale financijske obveze 
 
 
 
 
 
106107+108+109XIXOSTALE OBVEZE 
 
 
 
 
 
107 
1Obveze za otuđenje i prekinuto poslovanje 
 
 
 
 
 
108 
2Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja 
 
 
 
 
 
109 
3Ostale obveze 
 
 
 
 
 
110057+077+078+079+092+093+094+097+100+106XXUKUPNA PASIVA 
 
 
 
 
 
111 
XXIIZVANBILANČNI ZAPISI 
 
 
 
 
 
Napomena: poziciju 078 popunjavaju društva koja sastavljaju konsolidirane financijske izvještajeIzvještaj o sveobuhvatnoj dobiti (Račun dobiti i gubitka)

U razdoblju: __.__.____-__.__.____

u eurima

Broj pozicijeElementi
zbroja
Oznaka pozicijeOpis pozicijeKumulativTromjesečje
Prethodno
obračunsko
razdoblje
Tekuće
obračunsko
razdoblje
Prethodno
obračunsko
razdoblje
Tekuće
obračunsko
razdoblje
ŽivotNeživotUkupnoŽivotNeživotUkupnoŽivotNeživotUkupnoŽivotNeživotUkupno
001002 + 003 + 004IPrihodi od ugovora o osiguranju 
 
 
 
 
 
002 
1Opći model mjerenja 
 
 
 
 
 
003 
2Model mjerenja putem varijabilne naknade 
 
 
 
 
 
004 
3Model raspodjele premije 
 
 
 
 
 
005006+007+….+012IIRashodi od ugovora o osiguranju 
 
 
 
 
 
006 
1Nastale štete 
 
 
 
 
 
007 
2Provizije 
 
 
 
 
 
008 
3Ostali rashodi vezani uz prodaju osiguranja 
 
 
 
 
 
009 
4Ostali rashodi od pružanja usluga osiguranja 
 
 
 
 
 
010 
5Amortizacija troškova pribave osiguranja 
 
 
 
 
 
011 
6Gubici i otpuštanje gubitaka po osnovi neprofitabilnih ugovora 
 
 
 
 
 
012 
7Promjena obveza za nastale štete 
 
 
 
 
 
013014 + 015IIINeto rezultat ugovora o (pasivnom) reosiguranju 
 
 
 
 
 
014 
1Prihodi iz ugovora o (pasivnom) reosiguranju 
 
 
 
 
 
015 
2Rashodi iz ugovora o (pasivnom) reosiguranju 
 
 
 
 
 
016001 + 005 + 013IVRezultat iz ugovora o osiguranju 
 
 
 
 
 
017018 + 023 + 024 + 025 + 026 + 027 + 031 + 032 + 033 +034VNeto rezultat ulaganja 
 
 
 
 
 
018019 + 020 + 021 + 0221Neto rezultat ulaganja u zemljišta i građevinske objekte 
 
 
 
 
 
019 
1.1.Dobici/gubici (neto) od najmova 
 
 
 
 
 
020 
1.2.Realizirani dobitci/gubitci (neto) od nekretnina koje se ne koriste za vlastitu upotrebu 
 
 
 
 
 
021 
1.3.Nerealizirani dobitci/gubitci (neto) od nekretnina koje se ne koriste za vlastitu upotrebu 
 
 
 
 
 
022 
1.4.Amortizacija zemljišta i građevinskih objekata koji ne služe društvu za obavljanje djelatnosti 
 
 
 
 
 
023 
2Kamatni prihod izračunat metodom efektivne kamatne stope 
 
 
 
 
 
024 
3Ostali prihodi od kamata 
 
 
 
 
 
025 
4Prihod od dividendi 
 
 
 
 
 
026 
5Nerealizirani dobitci/gubitci (neto) od financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz RDG 
 
 
 
 
 
027028 + 029 + 0306Realizirani dobitci/gubitci 
 
 
 
 
 
028 
6.1.Realizirani dobitci/gubitci (neto) od financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz RDG 
 
 
 
 
 
029 
6.2.Realizirani dobitci/gubitci (neto) od financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz OSD 
 
 
 
 
 
030 
6.3.Ostali realizirani dobici/gubici (neto) 
 
 
 
 
 
031 
7Neto umanjenje/otpuštanje umanjenja vrijednosti ulaganja 
 
 
 
 
 
032 
8Neto tečajne razlike 
 
 
 
 
 
033 
9Ostali prihodi od ulaganja 
 
 
 
 
 
034 
10Ostali rashodi od ulaganja 
 
 
 
 
 
035036 + 037 + 038VINeto financijski rashod od ugovora o osiguranju i (pasivnog) reosiguranja 
 
 
 
 
 
036 
1Neto financijski prihodi/rashodi od ugovora o osiguranju 
 
 
 
 
 
037 
2Neto financijski prihodi/rashodi od ugovora o (pasivnom) reosiguranju 
 
 
 
 
 
038 
3Promjena obveze za ugovore o ulaganju 
 
 
 
 
 
039 
VIIOstali prihodi 
 
 
 
 
 
040 
VIIIOstali poslovni rashodi 
 
 
 
 
 
041 
IXOstali financijski rashodi 
 
 
 
 
 
042 
XUdio u dobiti društava koja se konsolidiraju metodom udjela, neto od poreza 
 
 
 
 
 
043001+005+013+016+017+035+039+040+041+042XIDobit ili gubitak obračunskog razdoblja prije poreza (+/-) 
 
 
 
 
 
044045 + 046XIIPorez na dobit ili gubitak 
 
 
 
 
 
045 
1Tekući porezni trošak 
 
 
 
 
 
046 
2Odgođeni porezni trošak/prihod 
 
 
 
 
 
047043+ 044XIIIDobit ili gubitak obračunskog razdoblja poslije poreza (+/-) 
 
 
 
 
 
048 
1Pripisano imateljima kapitala matice 
 
 
 
 
 
049 
2Pripisano nekontrolirajućem interesu 
 
 
 
 
 
050051 + 056XIVOstala sveobuhvatna dobit 
 
 
 
 
 
051052 + 053 + 054 + 0551Stavke koje se neće reklasificirati u račun dobiti i gubitka 
 
 
 
 
 
052 
1.1.Neto promjena fer vrijednosti vlasničkih vrijednosnica (OSD) 
 
 
 
 
 
053 
1.2.Aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima s definiranim mirovinama 
 
 
 
 
 
054 
1.3.Ostalo 
 
 
 
 
 
055 
1.4.Porez 
 
 
 
 
 
056057 + 058 + ...+ 0632Stavke koje su, ili bi mogle biti, reklasificirane u račun dobiti i gubitka 
 
 
 
 
 
057 
2.1.Neto promjena fer vrijednosti dužničkih vrijednosnica (OSD) 
 
 
 
 
 
058 
2.2.Tečajne razlike nastale preračunavanjem inozemnog poslovanja 
 
 
 
 
 
059 
2.3.Učinci od instrumenata zaštite 
 
 
 
 
 
060 
2.4.Neto financijski rashodi/prihodi od ugovora o osiguranju 
 
 
 
 
 
061 
2.5.Neto financijski prihodi/rashod od ugovora o (pasivnom) reosiguranju 
 
 
 
 
 
062 
2.6.Ostalo 
 
 
 
 
 
063 
2.7.Porez 
 
 
 
 
 
064047+ 050XVUkupna sveobuhvatna dobit 
 
 
 
 
 
065 
1Pripisano imateljima kapitala matice 
 
 
 
 
 
066 
2Pripisano nekontrolirajućem interesu 
 
 
 
 
 
067 
XVIReklasifikacijske usklade 
 
 
 
 
 
Napomena: Pozicije 042, 065 i 066 popunjavaju društva koja sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

U razdoblju:__.__.____-__.__.____

u eurima

Broj pozicijeOpis pozicijeRaspodjeljivo vlasnicima maticeRaspodjeljivo nekontrolirajućim interesima*Ukupno kapital i rezerve
Uplaćeni kapital (redovne i povlaštene dionice)Premije na emitirane dioniceRevalorizacijske rezerveFinancijska rezerva iz ugovora o osiguranjuRezerve kapitala (zakonske, statutarne, ostale)Zadržana dobit ili preneseni gubitakDobit/gubitak tekuće godineUkupno kapital i rezerve
I.Stanje na 1. siječnja prethodne godine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Promjena računovodstvenih politika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Ispravak pogreški prethodnih razdoblja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.Stanje na 1. siječnja prethodne godine (prepravljeno) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.Sveobuhvatna dobit ili gubitak prethodne godine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Dobit ili gubitak razdoblja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak prethodne godine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.Nerealizirani dobici ili gubici od materijalne imovine (zemljišta i građevinski objekti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.Realizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.Neto financijski rashodi/prihodi od ugovora o osiguranju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.Neto financijski rashodi/prihodi od ugovora o (pasivnom) reosiguranju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6.Ostale nevlasničke promjene kapitala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.Transakcije s vlasnicima (prethodno razdoblje) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Povećanje/smanjenje upisanog kapitala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Ostale uplate vlasnika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Isplata udjela u dobiti/dividenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Ostale raspodjele vlasnicima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja u prethodnoj godini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI.Stanje na 1. siječnja tekuće godine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Promjena računovodstvenih politika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Ispravak pogreški prethodnih razdoblja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII.Stanje 1. siječnja tekuće godine (prepravljeno) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII.Sveobuhvatna dobit ili gubitak tekuće godine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Dobit ili gubitak razdoblja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak tekuće godine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.Nerealizirani dobici ili gubici od materijalne imovine (zemljišta i građevinski objekti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.Realizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.Neto financijski rashodi/prihodi od ugovora o osiguranju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.Neto financijski rashodi/prihodi od ugovora o (pasivnom) reosiguranju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6.Ostale nevlasničke promjene kapitala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX.Transakcije s vlasnicima (tekuće razdoblje) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Povećanje/smanjenje upisanog kapitala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Ostale uplate vlasnika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Isplata udjela u dobiti/dividenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Ostale transakcije s vlasnicima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X.Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja u tekućoj godini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napomena: * Popunjavaju društva koja sastavljaju konsolidirane financijske izvještajeIZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (INDIREKTNA METODA)

U razdoblju:__.__.____-__.__.____

u eurima

Broj pozicijeElementi zbrojaOznaka pozicijeOpis pozicijeTekuće poslovno
razdoblje
Isto razdoblje
prethodne godine
001002+018+035 + 036 + 037INOVČANI TOK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI 
 
002003+0041Novčani tok prije promjene poslovne imovine i obveza 
 
003 
1.1Dobit/gubitak obračunskog razdoblja 
 
004005+006+
…..+017
1.2Usklađenja: 
 
005 
1.2.1Amortizacija nekretnina i opreme 
 
006 
1.2.2Amortizacija nematerijalne imovine 
 
007 
1.2.3Gubitak od umanjenja vrijednosti nematerijalne imovine 
 
008 
1.2.4Ostali financijski troškovi 
 
009 
1.2.5Umanjenje vrijednosti i dobici/gubici od svođenja na fer vrijednost 
 
010 
1.2.6Troškovi kamata 
 
011 
1.2.7Prihodi od kamata 
 
012 
1.2.8Dobitak od prodaje podružnice 
 
013 
1.2.9Udjeli u dobiti pridruženih društava 
 
014 
1.2.10Transakcije plaćanja temeljene na dionicama koja se podmiruju glavničkim instrumentima 
 
015 
1.2.11Trošak poreza na dobit 
 
016 
1.2.12Dobici/gubici od prodaje materijalne imovine (uključujući zemljišta i građevinske objekte) 
 
017 
1.2.13Ostala usklađenja 
 
018019+020+
…+034
2Povećanje/smanjenje poslovne imovine i obveza 
 
019 
2.1Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit 
 
020 
2.2Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka 
 
021 
2.3Povećanje/smanjenje financijske imovine koja se vrednuje po amortiziranom trošku 
 
022 
2.4Povećanje/smanjenje imovine/obveza iz ugovora o osiguranju 
 
023 
2.5Povećanje/smanjenje imovine/obveza iz ugovora o reosiguranju 
 
024 
2.6Povećanje/smanjenje porezne imovine 
 
025 
2.7Povećanje/smanjenje potraživanja 
 
026 
2.8Povećanje/smanjenje ulaganja u nekretnine 
 
027 
2.9Povećanje/smanjenje nekretnina za vlastitu upotrebu 
 
028 
2.10Povećanje/smanjenje ostale imovine 
 
029 
2.11Povećanje/ smanjenje obveza iz ugovora o ulaganju 
 
030 
2.12Povećanje/smanjenje ostalih pričuva 
 
031 
2.13Povećanje/smanjenje poreznih obveza 
 
032 
2.14Povećanje/smanjenje financijskih obveza 
 
033 
2.15Povećanje/smanjenje ostalih obveza 
 
034 
2.16Povećanje/smanjenje odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja 
 
035 
3Plaćeni porez na dobit 
 
036 
4Primici od kamata 
 
037 
5Primici od dividendi 
 
038039+040+
…+045
IINOVČANI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI 
 
039 
1Primici od prodaje materijalne imovine 
 
040 
2Izdaci za nabavu materijalne imovine 
 
041 
3Primici od prodaje nematerijalne imovine 
 
042 
4Izdaci za nabavu nematerijalne imovine 
 
043 
5Primici od prodaje podružnice, pridruženih drušatva i zajedničkih pothvata 
 
044 
6Izdaci za nabavu podružnice, pridruženih drušatva i zajedničkih pothvata 
 
045 
7Primici/izdaci temeljem ostalih investicijskih aktivnosti 
 
046047+048+...+057IIINOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 
 
047 
1Novčani primici uslijed povećanja temeljnog kapitala 
 
048 
2Novčani primici od izdavanja povlaštenih dionica koje se mogu otkupiti 
 
049 
3Novčani primici od primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova 
 
050 
4Novčani primici od prodaje vlastitih dionica 
 
051 
5Novčani primici od realizacije dioničkih opcija 
 
052 
6Novčani izdacii koji se odnose na povlaštene dionice koje se mogu otkupiti 
 
053 
7Novčani izdaci za otplatu primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova 
 
054 
8Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 
 
055 
9Novčani izdaci za plaćene kamate 
 
056 
10Novčani izdaci za plaćene dividende 
 
057 
11Novčani izdaci za obveze iz najma 
 
058001+038+046IVČISTI NOVČANI TOK 
 
059 
VUČINCI PROMJENE TEČAJEVA STRANIH VALUTA NA NOVAC I NOVČANE EKVIVALENTE 
 
060058+059VINETO POVEĆANJE/SMANJENJE NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA 
 
061 
1Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja 
 
062060+0612Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 
 
Napomena: Pozicije koje umanjuju novčani tok upisuju se s negativnim predznakomPRILOG III.

a) polugodišnji financijski izvještaji burze PFI-IZD-ZSE

BILANCA

stanje na dan __.__.____

u eurima

Obveznik:_____________________________________________________________
Naziv pozicijeAOP
oznaka
Zadnji dan prethodne poslovne godineNa izvještajni datum tekućeg razdoblja
1234
AKTIVA
A DUGOTRAJNA IMOVINA 002+003+009+013100
I NEMATERIJALNA IMOVINA2 
 
II MATERIJALNA IMOVINA 004+…+008300
1 Zemljišta i zgrade4 
 
2 Računalna oprema5 
 
3 Ostala materijalna imovina6 
 
4 Ulaganja u tuđu imovinu7 
 
5 Imovina u pripremi8 
 
III DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA 010+011+012900
1 Ulaganja u pridružena društva, ovisna društva i zajedničke pothvate10 
 
2 Financijska imovina koja se vodi po amortiziranom trošku11 
 
3 Financijska imovina koja se vodi po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit12
IV ODGOĐENA POREZNA IMOVINA13 
 
B KRATKOTRAJNA IMOVINA 015+021+0251400
I POTRAŽIVANJA 016+...+0201500
1 Potraživanja od kupaca16 
 
2 Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika17 
 
3 Potraživanja od države i drugih institucija18 
 
4 Potraživanja od povezanih poduzetnika19 
 
5 Ostala potraživanja20 
 
II KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA 022+…+0242100
1 Financijska imovina koja se vodi po amortiziranom trošku22 
 
2 Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit23 
 
3 Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka24 
 
III NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI25 
 
C PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI26 
 
D UKUPNO AKTIVA 001+014+0262700
E IZVANBILANČNI ZAPISI28 
 
PASIVA
A KAPITAL I REZERVE 030+031+032+037+…+0412900
I TEMELJNI KAPITAL30 
 
II KAPITALNE REZERVE31 
 
III REZERVE IZ DOBITI 033+...+0363200
1 Zakonske rezerve33 
 
2 Rezerve za vlastite dionice34 
 
3 Rezerve fer vrijednosti35 
 
4 Ostale rezerve36 
 
IV REVALORIZACIJSKE REZERVE37
V REZERVE OD TEČAJNIH RAZLIKA IZ PRERAČUNA INOZEMNOG POSLOVANJA38
VI ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK39 
 
VII DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE40 
 
VIII MANJINSKI INTERES41 
 
B REZERVIRANJA42 
 
C KRATKOROČNE OBVEZE 044+…+0494300
1 Obveze za predujmove44 
 
2 Obveze prema dobavljačima45 
 
3 Obveze prema zaposlenima46 
 
4 Obveze za poreze, doprinose i slična davanja47 
 
5 Obveze prema povezanim poduzetnicima48 
 
6 Ostale kratkoročne obveze49 
 
D DUGOROČNE OBVEZE50 
 
E ODGOĐENA POREZNA OBVEZA51 
 
F ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA52 
 
G UKUPNO PASIVA 029+042+043+050+051+0525300
H IZVANBILANČNI ZAPISI54 
 
Dodatak bilanci (pozicija za konsolidirane financijske izvještaje)
I Kapital i rezerve 056+0575500
1 Pripisano imateljima kapitala matice56 
 
2 Pripisano nekontrolirajućem interesu57 
 


RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju __.__.____ do __.__.____

u eurima

Obveznik: __________________________________________________________________________
Naziv pozicijeAOP
oznaka
Isto razdoblje prethodne godineTekuće
razdoblje
1234
A POSLOVNI PRIHODI 002+008100
I Prihodi od prodaje 003+...+007200
1 Provizije i članarine3 
 
2 Prihodi od održavanja uvrštenja4 
 
3 Prihodi od naknada za uvrštenje5 
 
4 Prihodi od dražbi6 
 
5 Prihodi od prodaje članskih mjesta7 
 
II Ostali poslovni prihodi 009+...+011800
1 Naknade za korištenje sučelja za izravan pristup trgovinskom sustavu (API)9 
 
2 Prihodi od prodaje informacija10 
 
3 Ostali prihodi11 
 
B POSLOVNI RASHODI 013+016+020+021+022+025+0261200
I Materijalni troškovi 014+0151300
1 Troškovi sirovina i materijala14 
 
2 Ostali vanjski troškovi15 
 
II Troškovi osoblja 017+...+0191600
1 Neto plaće i nadnice17 
 
2 Troškovi poreza i doprinosa iz plaća18 
 
3 Doprinosi na plaće19 
 
III Amortizacija20 
 
IV Ostali troškovi21 
 
V Vrijednosno usklađivanje 023+0242200
1 dugotrajne imovine (osim financijske imovine)23 
 
2 kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)24 
 
VI Rezerviranja25 
 
VII Ostali poslovni rashodi26 
 
C FINANCIJSKI PRIHODI 028+...+0332700
1 Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima28 
 
2 Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama29 
 
3 Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa30 
 
4 Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine31 
 
5 Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke32 
 
6 Ostali financijski prihodi33 
 
D FINANCIJSKI RASHODI 035+...+0393400
1 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima35 
 
2 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama36 
 
3 Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine37 
 
4 Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke38 
 
5 Ostali financijski rashodi39 
 
E UKUPNI PRIHODI 001+0274000
F UKUPNI RASHODI 012+0344100
G Udio u dobiti/gubitku pridruženog i ovisnog društva42 
 
H DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 040-041+0424300
I POREZ NA DOBIT44 
 
J DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 043-0444500
1 Promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)46 
 
2 Aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja47 
 
3 Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit48 
 
4 Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka49 
 
5 Dobici/gubici proizašli iz preračunavanja financijskih izvještaja inozemnog poslovanja50 
 
6 Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit51 
 
K OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT 046+…+0515200
L UKUPNA SVEOBUHVATNA DOBIT 045+0525300
M REKLASIFIKACIJSKE USKLADE54 
 
Dodatak **
Pripisano imateljima matice55 
 
Pripisano manjinskom interesu56 
 


IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od ________do ___________

u eurima

Opis pozicijeAOPRaspodjeljivo vlasnicima maticeRaspodjeljivo nekontrolirajućim interesimaUkupno kapital i rezerve
Upisani kapitalKapitalne rezerveZakonske rezerve i rezerve za vlastite dionice

Rezerve fer

vrijednosti

Ostale rezerveRevalorizacijske rezerveRezerve od tečajnih razlika iz preračuna inozemnog poslovanjaZadrža na dobit ili preneseni gubitakDobit ili gubitak poslovne godine
12345678910111213
Stanje 1. siječnja prethodne godine1 
 
 
 
 
 
 
 
0
Promjena računovodstvenih politika2 
 
 
 
 
 
 
 
0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja3 
 
 
 
 
 
 
 
0
Stanje 1. siječnja prethodne god. (prepravljeno4000000000
Dobit ili gubitak razdoblja5 
 
 
 
 
 
 
 
0
Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit6 
 
 
 
 
 
 
 
0
Ostale nevlasničke promjene kapitala7 
 
 
 
 
 
 
 
0
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)8000000000
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala9 
 
 
 
 
 
 
 
0
Ostale uplate vlasnika10 
 
 
 
 
 
 
 
0
Isplata udjela u dobiti/dividenda11 
 
 
 
 
 
 
 
0
Ostale raspodjele vlasnicima12 
 
 
 
 
 
 
 
0
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja13000000000
Stanje 1. siječnja tekuće poslovne godine14 
 
 
 
 
 
 
 
0
Promjena računovodstvenih politika15 
 
 
 
 
 
 
 
0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja16 
 
 
 
 
 
 
 
0
Stanje 1. siječnja tekuće poslovne god. (prepravljeno)17000000000
Dobit ili gubitak razdoblja18 
 
 
 
 
 
 
 
0
Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit19 
 
 
 
 
 
 
 
0
Ostale nevlasničke promjene kapitala20 
 
 
 
 
 
 
 
0
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)21000000000
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala22 
 
 
 
 
 
 
 
0
Ostale uplate vlasnika23 
 
 
 
 
 
 
 
0
Isplata udjela u dobiti/dividenda24 
 
 
 
 
 
 
 
0
Ostale raspodjele vlasnicima25 
 
 
 
 
 
 
 
0
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja26000000000


PRILOG IV.

e) Tromjesečni financijski izvještaji burze TFI-IZD-ZSE

BILANCA

stanje na dan __.__.____

u eurima

Obveznik:_____________________________________________________________
Naziv pozicijeAOP
oznaka
Zadnji dan prethodne poslovne godineNa izvještajni datum tekućeg razdoblja
1234
AKTIVA
A DUGOTRAJNA IMOVINA 002+003+009+013100
I NEMATERIJALNA IMOVINA2 
 
II MATERIJALNA IMOVINA 004+…+008300
1 Zemljišta i zgrade4 
 
2 Računalna oprema5 
 
3 Ostala materijalna imovina6 
 
4 Ulaganja u tuđu imovinu7 
 
5 Imovina u pripremi8 
 
III DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA 010+011+012900
1 Ulaganja u pridružena društva, ovisna društva i zajedničke pothvate10 
 
2 Financijska imovina koja se vodi po amortiziranom trošku11 
 
3 Financijska imovina koja se vodi po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit12
ODGOĐENA POREZNA IMOVINA13 
 
B KRATKOTRAJNA IMOVINA 015+021+0251400
I POTRAŽIVANJA 016+...+0201500
1 Potraživanja od kupaca16 
 
2 Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika17 
 
3 Potraživanja od države i drugih institucija18 
 
4 Potraživanja od povezanih poduzetnika19 
 
5 Ostala potraživanja20 
 
II KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA 022+…+0242100
1 Financijska imovina koja se vodi po amortiziranom trošku22 
 
2 Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit23 
 
3 Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka24 
 
III NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI25 
 
C PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI26 
 
D UKUPNO AKTIVA 001+014+0262700
E IZVANBILANČNI ZAPISI28 
 
PASIVA
A KAPITAL I REZERVE 030+031+032+037+…+0412900
I TEMELJNI KAPITAL30 
 
II KAPITALNE REZERVE31 
 
III REZERVE IZ DOBITI 033+...+0363200
1 Zakonske rezerve33 
 
2 Rezerve za vlastite dionice34 
 
3 Rezerve fer vrijednosti35 
 
4 Ostale rezerve36 
 
IV REVALORIZACIJSKE REZERVE37 
 
V REZERVE OD TEČAJNIH RAZLIKA IZ PRERAČUNA INOZEMNOG POSLOVANJA38
VI ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK39
VII DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE40 
 
VIII MANJINSKI INTERES41 
 
B REZERVIRANJA42 
 
C KRATKOROČNE OBVEZE 044+...0494300
1 Obveze za predujmove44 
 
2 Obveze prema dobavljačima45 
 
3 Obveze prema zaposlenima46 
 
4 Obveze za poreze, doprinose i slična davanja47 
 
5 Obveze prema povezanim poduzetnicima48 
 
6 Ostale kratkoročne obveze49 
 
D DUGOROČNE OBVEZE50 
 
E ODGOĐENA POREZNA OBVEZA51 
 
F ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA52 
 
G UKUPNO PASIVA 029+042+043+050+051+0525300
H IZVANBILANČNI ZAPISI54 
 
Dodatak bilanci (pozicija za konsolidirane financijske izvještaje)
I Kapital i rezerve 056+0575500
1 Pripisano imateljima kapitala matice56 
 
2 Pripisano nekontrolirajućem interesu57 
 


RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju ___.___.____ do ___.___.____

u eurima

Obveznik: _________________________________________________________________________
Naziv pozicijeAOP
oznaka
Isto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje
KumulativTromjesečjeKumulativTromjesečje
123456
A POSLOVNI PRIHODI 002+00810000
I Prihodi od prodaje 003+...+00720000
1 Provizije i članarine3 
 
 
 
2 Prihodi od održavanja uvrštenja4 
 
 
 
3 Prihodi od naknada za uvrštenje5 
 
 
 
4 Prihodi od dražbi6 
 
 
 
5 Prihodi od prodaje članskih mjesta7 
 
 
 
II Ostali poslovni prihodi 009+...+01180000
1 Naknade za korištenje sučelja za izravan pristup trgovinskom sustavu (API)9 
 
 
 
2 Prihodi od prodaje informacija10 
 
 
 
3 Ostali prihodi11 
 
 
 
B POSLOVNI RASHODI 013+016+020+021+022+025+026120000
I Materijalni troškovi 014+015130000
1 Troškovi sirovina i materijala14 
 
 
 
2 Ostali vanjski troškovi15 
 
 
 
II Troškovi osoblja 017+...+019160000
1 Neto plaće i nadnice17 
 
 
 
2 Troškovi poreza i doprinosa iz plaća18 
 
 
 
3 Doprinosi na plaće19 
 
 
 
III Amortizacija20 
 
 
 
IV Ostali troškovi21 
 
 
 
V Vrijednosno usklađivanje 023+024220000
1 dugotrajne imovine (osim financijske imovine)23 
 
 
 
2 kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)24 
 
 
 
VI Rezerviranja25 
 
 
 
VII Ostali poslovni rashodi26 
 
 
 
C FINANCIJSKI PRIHODI 028+...+033270000
1 Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima28 
 
 
 
2 Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama29 
 
 
 
3 Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa30 
 
 
 
4 Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine31 
 
 
 
5 Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke32 
 
 
 
6 Ostali financijski prihodi33 
 
 
 
D FINANCIJSKI RASHODI 035+...+039340000
1 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima35 
 
 
 
2 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama36 
 
 
 
3 Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine37 
 
 
 
4 Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke38 
 
 
 
5 Ostali financijski rashodi39 
 
 
 
E UKUPNI PRIHODI 001+027400000
F UKUPNI RASHODI 012+034410000
G Udio u dobiti/gubitku pridruženog i ovisnog društva42 
 
 
 
H DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 040-041+042430000
I POREZ NA DOBIT44 
 
 
 
J DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 043-044450000
1 Promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)46 
 
 
 
2 Aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja47 
 
 
 
3 Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit48 
 
 
 
4 Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka49 
 
 
 
5 Dobici/gubici proizašli iz preračunavanja financijskih izvještaja inozemnog poslovanja50 
 
 
 
6 Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit51 
 
 
 
K OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT 046+…+051520000
L UKUPNA SVEOBUHVATNA DOBIT 045+052530000
M REKLASIFIKACIJSKE USKLADE54 
 
 
 
Dodatak ** 
 
Pripisano imateljima matice55 
 
 
 
Pripisano manjinskom interesu56 
 
 
 


IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od ______ do______

u eurima

Opis pozicijeRaspodjeljivo vlasnicima maticeRaspodjeljivo nekontrolirajućim interesimaUkupno kapital i rezerve
AOPUpisani kapitalKapitalne rezerveZakonske rezerve i rezerve za vlastite dioniceRezerve fer
vrijednosti
Ostale rezerveRevalorizacijske rezerveRezerve od tečajnih razlika iz preračuna inozemnog poslovanjaZadržana dobit ili preneseni gubitakDobit ili gubitak poslovne godine
12345678910111213
Stanje 1. siječnja prethodne godine1 
 
 
 
 
 
 
 
0
Promjena računovodstvenih politika2 
 
 
 
 
 
 
 
0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja3 
 
 
 
 
 
 
 
0

Stanje 1. siječnja

prethodne god.

(prepravljeno)

4000000000
Dobit ili gubitak razdoblja5 
 
 
 
 
 
 
 
0
Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit6 
 
 
 
 
 
 
 
0
Ostale nevlasničke promjene kapitala7 
 
 
 
 
 
 
 
0
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)8000000000
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala9 
 
 
 
 
 
 
 
0
Ostale uplate vlasnika10 
 
 
 
 
 
 
 
0
Isplata udjela u dobiti/dividenda11 
 
 
 
 
 
 
 
0
Ostale raspodjele vlasnicima12 
 
 
 
 
 
 
 
0
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja13000000000

Stanje 1. siječnja

tekuće poslovne

godine

14 
 
 
 
 
 
 
 
0
Promjena računovodstvenih politika15 
 
 
 
 
 
 
 
0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja16 
 
 
 
 
 
 
 
0

Stanje 1. siječnja

tekuće poslovne

god. (prepravljeno)

17000000000
Dobit ili gubitak razdoblja18 
 
 
 
 
 
 
 
0
Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit19 
 
 
 
 
 
 
 
0
Ostale nevlasničke promjene kapitala20 
 
 
 
 
 
 
 
0
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)21000000000
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala22 
 
 
 
 
 
 
 
0
Ostale uplate vlasnika23 
 
 
 
 
 
 
 
0
Isplata udjela u dobiti/dividenda24 
 
 
 
 
 
 
 
0
Ostale raspodjele vlasnicima25 
 
 
 
 
 
 
 
0
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja26000000000