Zakon o izmjenama Zakona o doprinosima

NN 33/2023 (24.3.2023.), Zakon o izmjenama Zakona o doprinosima

HRVATSKI SABOR

579

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o doprinosima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 17. ožujka 2023.

Klasa: 011-02/23-02/27

Urbroj: 71-10-01/1-23-2

Zagreb, 22. ožujka 2023.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA

Članak 1.

U Zakonu o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14., 143/14., 115/16. i 106/18.) u članku 9. stavku 1. točka 25. briše se.

Članak 2.

U članku 14. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje za osiguranika po osnovi nezaposlene osobe i za osiguranika po osnovi osobe kojoj je oduzeta sloboda – koji se obračunava po stopi od 5%«.

Članak 3.

U članku 78. riječi: »koeficijenta 0,8« zamjenjuju se riječima: »koeficijenta 1,2«.

Članak 4.

Naslov iznad članka 134.a i članci od 134.a do 134.d brišu se.

Članak 5.

Ministar financija uskladit će Pravilnik o doprinosima (»Narodne novine«, br. 2/09., 9/09. – ispravak, 97/09., 25/11., 61/12., 86/13., 157/14., 128/17. i 1/19.) i Pravilnik o načinu izvješćivanja, obliku i sadržaju te roku podnošenja izvješća o obračunanom dodatnom doprinosu za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, br. 28/09. i 160/13.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 6.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2023.

Klasa: 022-02/23-01/15

Zagreb, 17. ožujka 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.