Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu

NN 36/2023 (29.3.2023.), Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu

Vlada Republike Hrvatske

604

Na temelju članka 6. stavka 3. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18. – ispravak), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. ožujka 2023. donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZAŠTITU NA RADU

I.

U Odluci o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu (»Narodne novine«, broj 27/19.), točka IV. mijenja se i glasi:

»U Nacionalno vijeće imenuju se:

predstavnici Vlade Republike Hrvatske:

– Dražen Opalić, ravnatelj Uprave za rad i zaštitu na radu u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

– Marina Borić, načelnica Sektora za zaštitu na radu u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

– dr. sc. Marija Bubaš, dr. med., državna tajnica u Ministarstvu zdravstva

predstavnici poslodavaca:

– Nenad Seifert, Hrvatska udruga poslodavaca, direktor Regionalnog ureda Rijeka

– Boris Antunović, Tehnoekspert d.o.o., član Uprave

predstavnici radnika:

– Ljubomir Pintarić, Colas Hrvatska d.d., član Nadzornog odbora

– Cvetan Kovač, HP – Hrvatska pošta d.d., stručni suradnik za korporativnu sigurnost.«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/103

Urbroj: 50301-15/28-23-02

Zagreb, 22. ožujka 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.