Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju obrazaca i načinu vođenja zbirke podataka o prebivalištu i boravištu

NN 38/2023 (5.4.2023.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju obrazaca i načinu vođenja zbirke podataka o prebivalištu i boravištu

Ministarstvo unutarnjih poslova

653

Na temelju članka 8. stavka 2. i članka 14. stavka 4. Zakona o prebivalištu (»Narodne novine«, broj: 144/12, 158/13 i 114/22), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU OBRAZACA I NAČINU VOĐENJA ZBIRKE PODATAKA O PREBIVALIŠTU I BORAVIŠTU

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju obrazaca i načinu vođenja zbirke podataka o prebivalištu i boravištu (»Narodne novine«, broj: 27/13), u članku 7. stavku 1. riječi: »i/ili matični broj građana« i riječi: »i/ili matični broj« brišu se.

U stavku 4. riječi: »i/ili matični broj građana« i riječi: »i/ili matični broj« brišu se.

Članak 2.

U članku 8. stavku 3. riječi: »i/ili matični broj« brišu se.

U stavku 4. riječi: »i/ili matični broj« brišu se.

Članak 3.

Obrazac 1 tiskan uz Pravilnik o sadržaju obrazaca i načinu vođenja zbirke podataka o prebivalištu i boravištu (»Narodne novine«, broj: 27/13), zamjenjuje se Obrascem 1 tiskanim uz ovaj Pravilnik koji čini njegov sastavni dio.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-01/297
Urbroj: 511-01-152-23-8
Zagreb, 30. ožujka 2023.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

OBRAZAC 1

Zaokružite razlog popunjavanja

OBRAZAC

(poleđina)