Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu

NN 38/2023 (5.4.2023.), Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu

Hrvatska energetska regulatorna agencija

668

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 94. stavka 1. podstavka 5. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 18/18 i 23/20) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 4. travnja 2023. donijela

IZMJENE I DOPUNE METODOLOGIJE

UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM
I ZAJAMČENU OPSKRBU

Članak 1.

U Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine«, broj 108/20 i 20/22) (dalje: Metodologija), u članku 16. riječi: »podstavka 3.« zamjenjuju se riječima: »podstavka 4.«

U podstavku 3. riječi: »30. rujna 2024.« zamjenjuju se riječima: »31. ožujka 2024.«.

Iza podstavka 3. dodaje se novi podstavak 4. koji glasi:

» – regulacijska godina 2024. počinje 1. travnja 2024., a završava 30. rujna 2024.«.

Članak 2.

U članku 17. stavku 1. podstavak 3. mijenja se i glasi:

» – za regulacijsku godinu 2023./2024., za razdoblje koje počinje stupanjem na snagu odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom donesene na temelju ovih Izmjena i dopuna Metodologije pa do 31. prosinca 2023. te za razdoblje od 1. siječnja 2024. do 31. ožujka 2024.«

Iza podstavka 3. dodaje se novi podstavak 4. koji glasi:

» – za regulacijsku godinu 2024., za razdoblje od 1. travnja 2024. do 30. rujna 2024.«.

Članak 3.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»Članak 20.

Iznimno od odredbi članka 10. ove Metodologije, za regulacijsku godinu 2023./2024. trošak nabave plina utvrđuje se prema formuli:

gdje je:

Tnab,23/24
trošak nabave plina za regulacijsku godinu 2023./2024. (EUR/kWh),
TTFQ3,23/W23
aritmetička sredina Bid i Offer cijena terminskih ugovora »TTF Price Assesment – Q3, 23« i »TTF Price Assesment – Winter 23«, objavljenih u publikaciji ICIS HEREN »European Spot Gas Markets« tijekom razdoblja od 15 dana koje započinje danom stupanja na snagu ovih Izmjena i dopuna Metodologije (EUR/MWh),
i
dnevni podaci, i = 1, 2, 3,..., n,
n23/24
broj dana tijekom razdoblja od 15 dana koje započinje danom stupanja na snagu ovih Izmjena i dopuna Metodologije, u kojima su objavljene dnevne cijene terminskih ugovora »TTF Price Assesment – Q3, 23« i »TTF Price Assesment – Winter 23«.«

Članak 4.

Iza članka 20. dodaje se novi članak 20.a koji glasi:

»Članak 20.a

Iznimno od odredbi članka 10. ove Metodologije, za regulacijsku godinu 2024. trošak nabave plina utvrđuje se prema formuli:

gdje je:


Tnab,24
trošak nabave plina za regulacijsku godinu 2024. (EUR/kWh),
TTFS24
aritmetička sredina Bid i Offer cijena terminskih ugovora »TTF Price Assesment – Summer 24«, objavljenih u publikaciji ICIS HEREN »European Spot Gas Markets« tijekom razdoblja od 1. ožujka do 15. ožujka 2024. (EUR/MWh),
i
dnevni podaci, i = 1, 2, 3,..., n,
n24
broj dana tijekom razdoblja od 1. ožujka do 15. ožujka 2024. u kojima su objavljene dnevne cijene terminskih ugovora »TTF Price Assesment – Summer 24«.«

Članak 5.

Iza članka 20.a dodaje se novi članak 20.b koji glasi:

»Članak 20.b

Iznimno od odredbi članka 10., članka 20. i članka 20.a ove Metodologije, trošak nabave plina za razdoblje za koje je Vlada Republike Hrvatske donijela posebne propise s ciljem otklanjanja poremećaja na domaćem tržištu energije, određuje se sukladno odredbama tih propisa.«

Članak 6.

Ove Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 21. travnja 2023.

Klasa: 391-35/23-01/3

Urbroj: 371-04-23-8

Zagreb, 4. travnja 2023.

Zamjenik
predsjednika Upravnog vijeća
mr. sc. Željko Vrban, v. r.