Pravilnik o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra

NN 40/2023 (12.4.2023.), Pravilnik o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

720

Na temelju članka 12. stavka 2. točke 2., članka 16. stavka 1. točke 1. i članka 68. stavka 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, broj 76/22, u daljnjem tekstu: Zakon), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti na sjednici održanoj 6. travnja 2023. donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA DODJELE I UPORABE RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj i svrha

Članak 1.

Pravilnikom o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuju se uvjeti dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra, način, uvjeti i postupak izdavanja, izmjene, ograničenja, produljenja i obnove dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra, sadržaj obrazaca dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra, potrebna tehnička dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra, rokovi valjanosti dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra, sadržaj, uvjeti i rokovi provedbe postupka javnog poziva, mjerila odabira, sadržaj, postupak, uvjeti i rokovi provedbe javnog natječaja, opći postupak provedbe javne dražbe, način i uvjeti prijenosa ili davanja u najam radiofrekvencijskog spektra, načini i uvjeti prijave radijskih postaja i dostave tehničkih i drugih podataka o radijskim postajama, način i uvjeti obavljanja tehničkog pregleda, radijskih mjerenja i ispitivanja, način i postupak ograničavanja uvjeta uporabe radiofrekvencijskog spektra, način i uvjeti obvezne identifikacije određenih vrsta radijskih postaja, način i uvjeti uporabe radijskih postaja u slučaju opasnosti i drugim hitnim slučajevima, te posebna ovlaštenja za obavljanje poslova u elektroničkim komunikacijama.

II. UVJETI UPORABE I POSTUPAK IZDAVANJA DOZVOLA ZA UPORABU RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA

Uvjeti dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra

Članak 2.

(1) Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (u daljnjem tekstu: Agencija) dodjeljuje radijske frekvencije u skladu s namjenom i uvjetima dodjele i uporabe frekvencija propisanim u Tablici namjene radiofrekvencijskog spektra (u daljnjem tekstu: Tablica namjene).

(2) Za frekvencijske pojaseve za koje je to propisano Tablicom namjene, Agencija dodjeljuje frekvencije izdavanjem pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, izdane prema postupku iz članka 77., 78., 79. i 80. Zakona.

(3) Za frekvencijske pojaseve za koje je to propisano Tablicom namjene, Agencija izdaje opću dozvolu.

(4) Uvjeti uporabe radiofrekvencijskog spektra koji se određuju u dozvolama izdanim prema postupku iz članka 78., 79. i 80. Zakona obuhvaćaju sljedeće:

1. dodijeljeni radiofrekvencijski spektar

2. iznos naknade

3. rok valjanosti dozvole

4. način i uvjete produljenja dozvole

5. način i uvjete obnove dozvole

6. način i uvjete izmjene i ograničenja dozvole

7. način i uvjete prijenosa i najma radiofrekvencijskog spektra

8. obvezu obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga pokrivanjem određenog zemljopisnog područja i/ili određenog postotka stanovništva na području obuhvaćenom tom dozvolom, unutar određenog razdoblja

9. obvezu prijave postavljene radijske postaje

10. druge obveze ovisno o dodijeljenom radiofrekvencijskom spektru koje se odnose na kvalitetu usluge ili tehničke parametre mreže

11. ograničenja vezana uz uporabu radiofrekvencijskog spektra, kada je to primjenjivo

12. druge potrebne podatke, kada je to primjenjivo.

(5) Uvjeti dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra koji se određuju u dozvolama izdanim prema postupku iz članka 77. Zakona i odobrenjima iz članka 72. Zakona obuhvaćaju sljedeće:

1. dodijeljeni radiofrekvencijski spektar

2. rok valjanosti dozvole

3. vrstu radiokomunikacijske službe

4. druge podatke ovisno o vrsti radiokomunikacijske službe.

Uvjeti izdavanja dozvole za uporabu
radiofrekvencijskog spektra

Članak 3.

(1) Agencija izdaje pojedinačnu dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. ako je zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u skladu s uvjetima dodjele i uporabe koji su za pripadajuću frekvenciju ili kanal utvrđeni Tablicom namjene i planom dodjele radijskih frekvencija

2. ako je radijska frekvencija ili kanal raspoloživ prema bazi podataka radiofrekvencijskog spektra

3. ako je radijska frekvencija ili kanal usklađena s uporabom radijskih frekvencija i kanala u Republici Hrvatskoj te sa susjednim i drugim zemljama

4. ako je odlukom Agencije podnositelj zahtjeva odabran na osnovu prethodno provedenog postupka javnog poziva propisanog člankom 78. Zakona, postupka javnog natječaja propisanog člankom 79. Zakona ili postupka javne dražbe propisanog člankom 80. Zakona za frekvencijske pojaseve u kojima su ovi postupci propisani Tablicom namjene

5. ako je podnositelju zahtjeva za dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra namijenjenog analognoj radiodifuziji dodijeljena koncesija u skladu s posebnim zakonom kojim je uređeno područje elektroničkih medija.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. točke 3. ovog članka, Agencija može izdati dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra i ako nije ispunjen uvjet o usklađenosti, pri čemu se u dozvolu upisuje napomena o potrebnim ograničenjima uporabe s obzirom na frekvencijsko područje, zemljopisno područje, vrijeme odašiljanja radijske postaje i rok valjanosti dozvole.

(3) U slučaju izdavanja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u skladu s odredbama stavka 2. ovog članka, Agencija provodi postupke radi usklađivanja uporabe radijske frekvencije ili kanala na međunarodnoj razini.

(4) Nositelj dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra iz stavka 2. ovog članka obvezan je poduzeti odgovarajuće mjere zaštite u svrhu ograničenja snage elektromagnetskog zračenja, osobito prema susjednim zemljama.

(5) Dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra koja se izdaje na temelju postupaka iz članka 78., 79. i 80. Zakona, Agencija izdaje pravnoj ili fizičkoj osobi koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. tehničke i tehnološke uvjete,

2. financijske uvjete.

Rokovi valjanosti dozvola za uporabu
radiofrekvencijskog spektra

Članak 4.

(1) Rok valjanosti dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra ne može biti dulji od 20 godina, a određuje ga Agencija prigodom izdavanja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, ovisno o vrsti dozvole.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, rok valjanosti dozvole za uporabu harmoniziranog radiofrekvencijskog spektra, koji se upotrebljava za bežične širokopojasne elektroničke komunikacijske usluge, ne može biti kraći od 15 godina, osim u slučajevima iz članka 74. stavka 9. Zakona.

(3) Rok valjanosti dozvola iz stavka 2. ovog članka može se produljiti za pet godina uz ispunjavanje uvjeta iz članka 8. ovog Pravilnika.

(4) Rok iz stavka 1. ovog članka počinje teći od dana upisanog u dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra.

(5) Iznimno od roka iz stavka 1. ovog članka dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu i dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra na zrakoplovu vrijedi do gubitka, otuđenja, oštećenja ili kojeg drugog razloga prestanka uporabe radijske postaje, ili prestanka uporabe plovila ili zrakoplova, o čemu je nositelj dozvole pisanim putem obvezan izvijestiti Agenciju.

(6) Agencija u slučajevima iz stavka 5. ovog članka donosi odluku o oduzimanju dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu, odnosno zrakoplovu.

(7) Agencija može sukladno članku 75. Zakona izdati privremenu dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra na rok koji ne može biti dulji od godinu dana, a koja ne podliježe postupcima izdavanja dozvole iz članka 77., 78., 79. i 80. Zakona, iznimno od namijenjene radiokomunikacijske službe ili tehnologije, ili uvjeta dodjele i uporabe utvrđenih Tablicom namjene radiofrekvencijskog spektra i ovim pravilnikom, na temelju podnesenog zahtjeva, u svrhu tržišnog ili tehničkog ispitivanja, istraživanja ili projektiranja, ili za potrebe sportskih, kulturnih, zabavnih ili drugih priredaba privremenog značaja. Privremena dozvola izdaje se u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva, a iznimno u roku od 120 dana u slučaju da je potrebna dostava tehničke i druge dokumentacije.

(8) Opća dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra iz članka 76. Zakona izdaje se na neodređeno razdoblje.

Prijenos radiofrekvencijskog spektra

Članak 5.

(1) Nositelj dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra i osoba na koju se prenosi radiofrekvencijski pojas dodijeljen tom dozvolom, zajednički podnose Agenciji pisani zahtjev za davanje suglasnosti za prijenos dijela ili cijelog radiofrekvencijskog pojasa dodijeljenog tom dozvolom.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka ne može se podnijeti ako je u tijeku postupak izmjene uvjeta dodjele i uporabe iz dozvole za koju se podnosi zahtjev, o čemu Agencija obavještava nositelja dozvole pisanim putem.

(3) Uz zahtjev potrebno je priložiti dokaze da osoba na koju se prenosi radiofrekvencijski pojas ispunjava uvjete dodjele i uporabe određene dozvolom za koju se podnosi zahtjev.

(4) Agencija može, ukoliko ocijeni potrebnim, zatražiti dopunu zahtjeva iz stavka 1. ovog članka.

(5) U slučaju da u trenutku podnošenja zahtjeva iz stavka 1. ovog članka postoje dospjele, a nepodmirene financijske obveze temeljem dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za koju se podnosi zahtjev, Agencija će pozvati podnositelje zahtjeva iz stavka 1. ovog članka da u roku od 15 dana podmire dugovanja.

(6) Na druga pitanja vezano uz prijenos radiofrekvencijskog pojasa primjenjuju se odredbe članka 81. Zakona.

Najam radiofrekvencijskog spektra

Članak 6.

(1) Nositelj dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra može dati u najam cijeli ili dio radiofrekvencijskog pojasa dodijeljenog tom dozvolom.

(2) U slučaju davanja u najam radiofrekvencijskog pojasa, nositelj dozvole obvezan je prethodno i bez odgode dostaviti Agenciji pisanu obavijest koja mora sadržavati sljedeće:

– broj dozvole

– podatke o najmoprimcu

– podatak o radiofrekvencijskom pojasu koji se daje u najam

– zemljopisno područje koje će koristiti najmoprimac

– trajanje najma

– nakadno, po zahtjevu Agencije, i druge potrebne podatke.

Izmjena uvjeta uporabe radiofrekvencijskog spektra

Članak 7.

(1) Agencija može donijeti odluku o izmjeni uvjeta uporabe određenim u dozvolama za uporabu radiofrekvencijskog spektra izdanim na temelju postupaka propisanih člankom 75., 76., 77., 78., 79. 80. i 81. Zakona, u sljedećim slučajevima:

1. ako je propisani postupak usklađivanja uporabe radiofrekvencijskog spektra na međunarodnoj razini završio s negativnim ishodom ili uz izmjenu uvjeta uporabe radiofrekvencijskog spektra,

2. ako su prije isteka roka valjanosti dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra nužne izmjene Pravilnika o namjeni radiofrekvencijskog spektra, planova dodjele radijskih frekvencija ili baza radiofrekvencijskog spektra, u svrhu usklađivanja uporabe radijskih frekvencija razini Europske unije i međunarodnoj razini,

3. radi usklađivanja s mjerodavnim odlukama i propisima donesenim na razini Europske unije i/ili međunarodnoj razini,

4. radi smanjenja razine smetnji koje ugrožavaju rad radiokomunikacijskih službi ili drugih službi iz članka 11. Pravilnika,

5. radi ostvarivanja djelotvornije i učinkovitije uporabe radiofrekvencijskog spektra,

6. radi zaštite ljudi od elektromagnetskog zračenja.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka Agencija donosi odluku o izdavanju nove dozvole ili dodatka postojećoj dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra.

(3) Odluka iz stavka 2. ovog članka mora sadržavati:

1. izmijenjene uvjete uporabe radiofrekvencijskog spektra,

2. razloge izmjene uvjeta uporabe radiofrekvencijskog spektra,

3. rok u kojem je nositelj dozvole dužan postupiti u skladu s određenim ograničenjima.

(4) Iznimno od slučajeva propisanih u stavku 1. ovog članka, Agencija može donijeti odluku o izmjeni uvjeta uporabe radiofrekvencijskog spektra ukoliko razloge nemogućnosti postupanja po uvjetima određenima u dozvoli, iznesene u pisanom i obrazloženom zahtjevu nositelja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, ocijeni osnovanima.

(5) O prijedlogu odluke o izmjeni uvjeta uporabe određenih dozvolama za uporabu radiofrekvencijskog spektra izdanim na temelju postupaka propisanih člancima 78., 79. i 80. Zakona Agencija provodi javno savjetovanje u skladu sa člankom 30. Zakona.

(6) Iznimno, javno savjetovanje se neće provoditi ako su izmjene uvjeta uporabe radiofrekvencijskog spektra manjeg značaja i prethodno dogovorene s nositeljem dozvole.

Produljenje dozvole za uporabu
radiofrekvencijskog spektra

Članak 8.

(1) Agencija pokreće postupak procjene postojanja uvjeta za produljenje prava uporabe radiofrekvencijskog spektra za koji se izdaje dozvola za uporabu harmoniziranog radiofrekvencijskog spektra sukladno članku 78., 79. i 80. Zakona, najkasnije 2 godine prije isteka roka valjanosti dozvole.

(2) Agencija će u postupku procjene postojanja uvjeta za produljenje prava uporabe radiofrekvencijskog spektra iz stavka 1. ovog članka od nositelja dozvole zatražiti pisano očitovanje o postojanju namjere produljenja. Ukoliko se nositelj dozvole očituje da ne postoji namjera produljenja prava uporabe radiofrekvencijskog spektra iz stavka 1. ovog članka, smatrat će se da ne postoje uvjeti za produljenje prava uporabe te će Agencija donijeti odluku o obustavi postupka.

(3) U postupku procjene postojanja uvjeta za produljenje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra iz stavka 1. ovog članka Agencija uzima u obzir sljedeće:

1. djelotvornu i učinkovitu uporabu radiofrekvencijskog spektra što se osobito odnosi na:

a. ispunjavanje uvjeta uporabe određenih dozvolom za uporabu radiofrekvencijskog spektra za koju se razmatra produljenje,

b. potražnju za radofrekvencijskim spektrom koji je dodijeljen dozvolom za koju se razmatra produljenje,

c. mogućnost alternativne uporabe radiofrekvecnijskog spektra dodijeljenog dozvolom za uporabu radiofrekvencijskog spektra za koju se razmatra produljenje,

d. neprekinuto pružanje usluga korisnicima i

e. redovito podmirivanje naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra

2. osiguranje neometanog tržišnog natjecanja,

3. olakšavanje brzog razvoja novih bežičnih komunikacijskih tehnologija i primjena u Europskoj uniji posebice vezano uz uporabu radiofrekvancijskog spektra koji je dodijeljen dovolom za koju se razmatra produljenje,

4. zaštitu ljudskih života, javnog poretka, javne sigurnosti ili obrane,

5. osiguranje pokrivenosti državnog područja i stanovništva bežičnim širokopojasnim pristupom visoke kakvoće i velike brzine, kao i pokrivenosti bitnih nacionalnih i europskih prometnih putova, uključujući transeuropsku prometnu mrežu.

(4) U prijedlogu odluke o produljenju dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra Agencija navodi obrazloženje ispunjenosti uvjeta iz stavka 2. ovog članka. Agencija u odluci može predložiti i izmjenu uvjeta uporabe radiofrekvencijskog spektra sukladno članku 82. Zakona.

(5) O prijedlogu odluke o produljenju dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra Agencija provodi postupak javnog savjetovanja u skladu s člankom 30. Zakona, u trajanju od najmanje 3 mjeseca.

(6) Agencija će u roku od 30 dana od dana okončanja javnog savjetovanja donijeti odluku kojom se produljuje dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra iz stavka 1. ovog članka ukoliko je to opravdano na temelju procjene čimbenika iz stavka 3. ovog članka.

(7) Agencija će odbiti zahtjev za produljenjem ukoliko ono nije opravdano sukladno stavku 3. ovog članka i članku 74. stavku 7. Zakona.

(8) U slučaju donošenja odluke o produljenju prava uporabe radiofrekvencijskog spektra iz stavka 1. ovog članka, Agencija izdaje novu dozvolu ili dodatak postojećoj dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra.

(9) Pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra može se produljiti najdulje do roka određenog člankom 4. stavkom 1. Pravilnika.

Obnova pojedinačne dozvole za uporabu
radiofrekvencijskog spektra

Članak 9.

(1) Agencija pokreće postupak procjene postojanja potrebe za obnovom dozvole za uporabu harmoniziranog radiofrekvencijskog spektra izdane na temelju članka 78., 79. ili 80. Zakona po službenoj dužnosti ili na zahtjev nositelja dozvole uzimajući u obzir odredbe članka 83. Zakona.

(2) Nositelj dozvole za uporabu radiofrekencijskog spektra iz stavka 1. ovog članka može podnijeti zahtjev za obnovom najranije pet, a najkasnije jednu godinu prije isteka predmetne dozvole.

(3) Agencija može po službenoj dužnosti pokrenuti postupak procjene potrebe za obnovom dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra iz stavke 1. ovog članka najkasnije dvije godine prije isteka predmetne dozvole.

(4) U prijedlogu odluke o obnovi dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra iz stavka 1. ovog članka Agencija navodi obrazloženje povezano s provedenom procjenom. Agencija u odluci može predložiti izmjene naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra ili drugih uvjeta uporabe radiofrekvencijskog spektra.

(5) Nositelj pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencoijskog spektra izdane na temelju članka 77. Zakona pokreće postupak obnove dozvole podnošenjem zahtjeva za izdavanje nove dozvole.

(6) O prijedlogu odluke o obnovi dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra iz stavka 4. ovog članka Agencija provodi postupak javnog savjetovanja u skladu s člankom 30. Zakona.

(7) U slučaju da je u postupku javnog savjetovanja iskazan dodatni interes za predmetnim radiofrekvencijskim spektrom, Agencija može odbiti zahtjev za obnovom i pokrenuti postupak izdavanja pojedinačne dozvole sukladno članku 78., 79. ili 80. Zakona.

(8) Agencija će obnoviti dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra iz stavka 5. ovog članka ukoliko je to opravdano na temelju procjene sljedećih čimbenika:

1. ispunjavanje uvjeta uporabe određenih dozvolom za uporabu radiofrekvencijskog spektra za koju se razmatra obnova

2. redovito podmirivanje naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra nositelja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za koju se razmatra obnova

3. tehnički i tehnološki razvoj elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga povezanih s uporabom radiofrekvancijskog spektra koji je dodijeljen dovolom za koju se razmatra obnova.

(9) U slučaju donošenja odluke o obnovi prava uporabe radiofrekvencijskog spektra iz stavka 1. ili stavka 5. ovog članka, Agencija izdaje novu dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra.

(10) Rok valjanosti u novoj dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra određuje se u skladu sa člankom 4. stavkom 1. Pravilnika.

Ograničenja uvjeta uporabe radiofekvencijskog spektra

Članak 10.

(1) Agencija može dodatno ograničiti pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra dodijeljenog dozvolama za uporabu radiofrekvencijskog spektra u sljedećim slučajevima:

– u svrhu osiguranja djelotvorne i učinkovite uporabe radiofrekvencijskog spektra, posebice u doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti države, kao i u slučaju velikih prirodnih nepogoda te potrebe spašavanja ljudskih života i imovine većih razmjera

– u svrhu provedbe tehničkih provedbenih mjera donesenih na temelju Odluke br. 676/2002/EZ

– ako radijska postaja stvara smetnje koje ugrožavaju rad drugih radiokomunikacijskih službi.

(2) Agencija donosi odluku o ograničenju uvjeta uporabe ukoliko utvrdi postojanje bilo kojeg uvjeta iz stavka 1. ovog članka.

(3) Odluka o ograničenju uvjeta uporabe mora sadržavati sljedeće:

– radiofrekvencijski spektar na koji se ograničenje odnosi

– zemljopisno područje na koje se ograničenje odnosi

– vremenski rok na koji se ograničenje odnosi

– obrazloženje traženog ograničenja

– rok u kojem je nositelj dozvole dužan postupiti u skladu s određenim ograničenjima.

(4) O prijedlogu odluke o ograničenju uvjeta iz dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra iz članaka 78., 79. i 80. Zakona, Agencija provodi postupak javnog savjetovanja u skladu sa člankom 30. Zakona.

(5) Iznimno, javno savjetovanje iz stavka 4. ovog članka se neće provoditi ako je nositelj dozvole suglasan s predloženim ograničenjem.

(6) U slučaju donošenja odluke o ograničenju uvjeta uporabe radiofrekvencijskog spektra Agencija izdaje novu dozvolu ili dodatak postojećoj dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra.

Iznimke od primjene ograničenja i izmjene uvjeta uporabe radiofrekvencijskog spektra

Članak 11.

Izmjene uvjeta uporabe iz članka 7. Pravilnika i ograničenja iz članka 10. Pravilnika ne odnose se na:

– radijske frekvencije koje se upotrebljavaju za potrebe službe sigurnosti zračne plovidbe, službe sigurnosti plovidbe na moru i na unutarnjim plovnim putevima, službe sigurnosti željezničkog i cestovnog prometa, hidrografske službe, hidrometeorološke službe, hitne službe te druge spasilačke službe i postrojbe

– radijske frekvencije koje se upotrebljavaju isključivo za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, sigurnosno-obavještajnih agencija Republike Hrvatske i tijela državne uprave nadležnog za zaštitu i spašavanje.

Odobrenja za uporabu radiofrekvencijskog spektra

Članak 12.

(1) Radiofrekvencijski pojas koji je Tablicom namjene određen isključivo za vojnu uporabu, imaju pravo koristiti Oružane snage Republike Hrvatske, bez pribavljanja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra.

(2) O uporabi radiofrekvencijskog pojasa iz stavka 1. ovog članka Oružane snage Republike Hrvatske obvezne su na zahtjev Agencije dostaviti pisano izvješće o uporabi.

(3) Radiofrekvencijski pojas koji je Tablicom namjene određen za civilnu i/ili vojnu uporabu imaju pravo koristiti Oružane snage Republike Hrvatske, policija, sigurnosno-obavještajne agencije, tijelo državne uprave nadležno za civilnu zaštitu te hitne službe, bez pribavljanja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra.

(4) Za uporabu radiofrekvencijskog pojasa iz stavka 3. ovog članka potrebno je pribaviti prethodno odobrenje Agencije.

(5) Zahtjev za izdavanje odobrenja za uporabu radiofrekvencijskog spektra podnosi se Agenciji elektroničkim putem, ovisno o raspoloživim tehničkim mogućnostima, a Agencija može zaprimati zahtjev i u pisanom obliku.

(6) Obrasce zahtjeva iz stavka 5. ovog članka Agencija objavljuje u elektroničkom obliku na svojim internetskim stranicama.

(7) Uz zahtjev iz stavka 5. ovog članka Agenciji se obvezno dostavlja i odgovarajuća dokumentacija propisana u člancima 16. i 17. Pravilnika.

(8) Odobrenjem će biti propisani uvjeti dodjele i uporabe iz članka 2. stavka 5. ovog Pravilnika.

III. OPĆA DOZVOLA

Opća dozvola

Članak 13.

(1) Svaka pravna i fizička osoba ima pravo na uporabu radiofrekvencijskog pojasa koji se prema Tablici namjene može upotrebljavati na temelju opće dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, u skladu s uvjetima dodjele i uporabe utvrđenim u toj Tablici i ovom članku.

(2) Agencija izdaje opću dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra u slučaju zanemarive opasnosti od smetnja ili u usklađenim radiofrekvencijskim pojasevima, a osobito u svrhu provedbe odgovarajućih odluka i preporuka Europske konferencije poštanskih i telekomunikacijskih uprava (CEPT) i njezinih tijela, koje su prihvaćene u Republici Hrvatskoj.

(3) Na temelju opće dozvole radijska postaja može se upotrebljavati na području Republike Hrvatske, ukoliko u posebnim uvjetima uporabe nije drugačije navedeno.

(4) Agencija može izmijeniti opću dozvolu u slučaju promjene uvjeta dodjele i uporabe.

(5) Popis vrijedećih općih dozvola Agencija objavljuje na svojim internetskim stranicama.

IV. DOZVOLA ZA UPORABU RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA KOJA SE IZDAJE NA ZAHTJEV

Vrste pojedinačnih dozvola za uporabu
radiofrekvencijskog spektra

Članak 14.

Vrste pojedinačnih dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra koje se izdaju na temelju zahtjeva u skladu sa člankom 77. Zakona su:

1. dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi,

2. dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu,

3. dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra na zrakoplovu,

4. dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za nepokretnu radijsku postaju,

5. dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pokretnu radijsku postaju,

6. dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra u mikrovalnoj vezi,

7. dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra u satelitskoj službi

(a) za zemaljsku postaju u satelitskoj službi,

(b) za svemirski objekt kojim se obavljaju svemirske aktivnosti,

8. dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra u radiodifuziji,

9. dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za širokopojasnu mrežu za vlastite potrebe

10. dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za uređaje za ometanje radijskih frekvencija.

Zahtjev za izdavanje pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra

Članak 15.

(1) Zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra iz članka 14. Pravilnika podnosi se Agenciji elektroničkim putem, ovisno o raspoloživim tehničkim mogućnostima, a Agencija može zaprimati zahtjev i u pisanom obliku na propisanom obrascu.

(2) Obrasce zahtjeva iz stavka 1. ovog članka Agencija objavljuje u elektroničkom obliku na svojim internetskim stranicama.

(3) Uz zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra iz članka 14. Pravilnika, Agenciji se obvezno dostavlja i odgovarajuća dokumentacija propisana u člancima 16. i 17. Pravilnika.

(4) Ovaj članak se ne primjenjuje na izdavanje dozvole u pojednostavljenom postupku iz članka 21. Pravilnika.

(5) Zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu može se podnijeti i putem lučke kapetanije, koja obavlja poslove jedinstvenog upravnog mjesta za potrebe vođenja upravnog postupka upisa broda u upisnik brodova i sve vezane upravne postupke koje vode druga nadležna tijela, sukladno Pomorskom zakoniku.

(6) U slučaju podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu putem jedinstvenog upravnog mjesta iz stavka 5. ovog članka, Agenciji moraju biti dostavljeni svi podaci koji su propisani ovim Pravilnikom.

Izgled i sadržaj tehničke dokumentacije

Članak 16.

(1) Tehnička dokumentacija obvezno se izrađuje i prilaže zahtjevu za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra:

– u radiodifuziji

– za pokretnu radijsku postaju

– za nepokretnu radijsku postaju

– u mikrovalnoj vezi, osim pri pojednostavljenom postupku izdavanja dozvole

– u satelitskoj službi

– za širokopojasnu mrežu za vlastite potrebe.

(2) Tehnička dokumentacija dostavlja se u pisanom ili elektroničkom obliku, a ovisno o raspoloživim tehničkim mogućnostima i načinu zaprimanja zahtjeva za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u Agenciji, može biti pohranjena na neizbrisivom prijenosnom mediju priloženom uz zahtjev ili dostavljena na drugi način određen postupkom za elektroničko zaprimanje zahtjeva. Tehnička dokumentacija mora biti uredna, jasna i razumljiva i sastavljena na hrvatskom jeziku te sadržavati podatke o projektantu koji je izradio tehničku dokumentaciju i ispunjava uvjete utvrđene u stavku 3. točki 2. ovog članka.

(3) Tehnička dokumentacija mora sadržavati sljedeće:

1. podatke o nositelju dozvole (puni naziv i sjedište te izvadak iz odgovarajućeg registra pravne osobe, odnosno ime, prezime, adresa i osobnom identifikacijskom broju (dalje u tekstu: OIB) fizičke osobe te izvadak iz odgovarajućeg registra)

2. dokaz o stručnoj osposobljenosti osobe (projektanta) koja je izradila tehničku dokumentaciju, a koja mora biti diplomirani inženjer elektrotehničke struke, s odgovarajućim uvjerenjem o položenom stručnom ispitu, u skladu s posebnim propisima

3. geodetske podloge (naziv lokacija, zemljopisne odrednice lokacija u HTRS sustavu s naznačenom mjernom pogreškom, te nadmorska visina lokacija i zemljopisni položaj lokacija, ucrtan na zemljovidu prikladnog mjerila)

4. opis zahtijevanih tehničkih značajki uređaja i pripadajuće opreme

5. podatak o vlasništvu i adresi objekta (ukoliko postoji) na koji se postavlja antenski sustav

6. druge podatke, ovisno o vrsti dozvole, navedene u stavcima 4. – 9. ovog članka.

(4) Tehnička dokumentacija za radiodifuziju mora sadržavati sljedeće:

1. prikaz tehničkog rješenja sustava (s pripadajućim grafičkim prikazima, kao što su blok-shema sustava, spojna shema i sl.)

2. opis zahtijevanih tehničkih značajki uređaja, sastavnih dijelova antenskih sustava i pripadajuće opreme

3. geodetske podloge i zemljopisni položaj lokacija koji trebaju biti ucrtani na zemljovidu M 1:5000, M 1:25000 ili M 1:50000 ili digitalnoj ortofoto karti

4. prikaz antenskog sustava (sa shemom spajanja), opis antenskog dijagrama zračenja s naznačenim smjerovima najvećeg zračenja i ograničenjima, tablični brojčani prikaz antenskog dijagrama zračenja (dB) u stupnjevima azimuta (najviše po 10°), grafički prikaz horizontalnog i vertikalnog dijagrama antenskog sustava, prostorni raspored antena (tlocrt i bokocrt izvedbe antenskog sustava)

5. tlocrt i bokocrt ili fotografiju objekta na koji se postavlja antenski sustav, zajedno s ucrtanim planiranim smještajem antenskog sustava

6. proračun potrebne izlazne snage odašiljača, na temelju izračene snage koju je utvrdila Agencija

7. izračun potrebne prijamne razine za odgovarajuću kakvoću prijama, izračun prostorne raspodjele elektromagnetskog polja, grafički prikaz područja pokrivanja odašiljača, odnosno elektromagnetskog polja na zemljovidu prikladnog mjerila

8. izračun očekivanih vrijednosti veličina elektromagnetskog polja sukladno pravilniku iz članka 91. stavka 2. Zakona.

(5) Tehnička dokumentacija za mrežu pokretnih i/ili nepokretnih radijskih postaja, koje rade u frekvencijskom području ispod 1 GHz i za nepokretne radijske postaje u frekvencijskom području iznad 1 GHz mora sadržavati sljedeće:

1. opis planiranih potreba komunikacijskog sustava, objašnjenje zahtijevanih prometnih kapaciteta i prikaz tehničkog rješenja sustava (s pripadajućim grafičkim prikazima, kao što je blok-shema sustava, spojna shema i sl.)

2. geodetske podloge i zemljopisni položaj lokacija koji trebaju biti ucrtani na zemljovidu M 1:5000, M 1:25000 ili M 1:50000 ili digitalnoj ortofoto karti

3. za nepokretne radijske postaje u mreži – grafički prikaz profila radijske trase između nepokretne radijske postaje i osnovne (bazne) postaje, repetitora ili druge nepokretne radijske postaje, s ucrtanom radijskom trasom i Fresnelovim elipsoidom za standardnu atmosferu, profil terena na radijskoj trasi (raster profila od najviše 100 m), tablični brojčani ispis trase radijskog koridora, ili izjava projektanta o slobodnoj Fresnelovoj zoni za standardnu atmosferu

4. opis zahtijevanih tehničkih značajki uređaja i pripadajuće opreme, pri čemu se osobito moraju naznačiti tehničke značajke primijenjene u proračunu veze

5. prikaz antenskog sustava (sa shemom spajanja), tablični brojčani prikaz antenskog dijagrama zračenja (dB) u stupnjevima azimuta (najviše po 5°), grafički prikaz horizontalnog i vertikalnog dijagrama antenskog sustava, tlocrt i bokocrt izvedbe antenskog sustava

6. proračun potrebne snage odašiljača i potrebne izračene snage, izračun prostorne raspodjele elektromagnetskog polja, grafički prikaz područja pokrivanja odašiljača, odnosno elektromagnetskog polja na zemljovidu prikladnog mjerila te potrebnu prijamnu razinu

7. zahtijevano frekvencijsko područje, s obrazloženjem potrebne količine radiofrekvencijskog spektra (potreban broj kanala i širina kanala)

8. izračun očekivanih vrijednosti veličina elektromagnetskog polja sukladno pravilniku iz članka 91. stavka 2. Zakona.

(6) Tehnička dokumentacija za mikrovalnu vezu mora sadržavati sljedeće:

1. opis planiranih potreba komunikacijskog sustava, objašnjenje zahtijevanih prometnih kapaciteta i prikaz tehničkog rješenja sustava (s pripadajućim grafičkim prikazima, kao što je blok-shema sustava, spojna shema i sl.). U slučaju mikrovalnih veza koje se ostvaruju bez optičke vidljivosti, potrebno je navesti koji tip prepreke narušava optičku vidljivost,

2. geodetske podloge s naznačenim koordinatnim sustavom zemljopisnih odrednica i zemljopisni položaj lokacija koji trebaju biti ucrtani na zemljovidu mjerila 1:5000 ili 1:25000 ili digitalnoj ortofoto karti,

3. izjava projektanta da se projektiranje temelji na prethodno obavljenom pregledu odašiljačke i prijamne lokacije, te da je realizacija mikrovalne veze moguća,

4. grafički prikaz profila radijske trase s ucrtanom radijskom trasom i Fresnelovim elipsoidom za standardnu i refraktivnu atmosferu, profil terena na radijskoj trasi s uključenim građevinama u naseljenim područjima u zoni mogućeg djelovanja na Fresnelov elipsoid (raster profila od najviše 100 m, pri čemu na udaljenosti do 1 km od krajnjih točaka mora biti manji od 100 m), tablični brojčani ispis trase radijskog koridora ili izjava projektanta o slobodnoj Fresnelovoj zoni za standardnu i refraktivnu atmosferu. Iznimno za mikrovalne veze bez optičke vidljivosti, grafički prikaz profila radijske trase mora imati ucrtane prepreke koje ulaze u Fresnelov elipsoid ili tlocrtni prikaz radijske trase s ucrtanim preprekama na kojima je predviđen ogib ili refleksija radijske zrake,

5. tlocrt i bokocrt ili fotografiju objekta na koji se postavlja antenski sustav, zajedno s ucrtanim planiranim smještajem antenskog sustava,

6. opis zahtijevanih tehničkih značajki uređaja i pripadajuće opreme, pri čemu se osobito moraju naznačiti tehničke značajke primijenjene u proračunu veze, i značajke antena s pripadajućim antenskim dijagramima zračenja,

7. proračun potrebne snage odašiljača i potrebne izračene snage te prikaz proračuna usmjerene radiokomunikacijske veze, uz naznaku prijamne razine, zaštitne rezerve i ostvarene kakvoće, raspoloživosti i pouzdanosti sustava. U slučaju mikrovalnih veza koje se ostvaruju bez optičke vidljivosti, proračun veze treba sadržavati i očekivane vrijednosti dodatnih gušenja koja se javljaju uslijed prepreke na trasi, ogiba ili refleksije,

8. zahtijevano frekvencijsko područje, s obrazloženjem potrebne količine radiofrekvencijskog spektra (potreban broj kanala i širina kanala).

(7) Tehnička dokumentacija za zemaljsku postaju u satelitskoj službi mora sadržavati sljedeće:

1. opis planiranih potreba komunikacijskog sustava i prikaz tehničkog rješenja sustava (s pripadajućim grafičkim prikazima, kao što je blok-shema sustava, spojna shema i sl.),

2. geodetske podloge s naznačenim koordinatnim sustavom zemljopisnih odrednica i zemljopisni položaj lokacija koji trebaju biti ucrtani na zemljovidu mjerila 1: 5000 ili 1:25000 ili digitalnoj ortofoto karti,

3. opis zahtijevanih tehničkih značajki uređaja i pripadajuće opreme, pri čemu se osobito moraju naznačiti tehničke značajke primijenjene u proračunu veze, te opis značajki uporabljenog zakupljenog kapaciteta na satelitu,

4. proračun potrebne snage odašiljača i potrebne izračene snage te prikaz proračuna satelitske uzlazne i silazne radiokomunikacijske veze, uz naznaku prijamne razine, zaštitne rezerve i ostvarene kakvoće veze,

5. zahtijevano frekvencijsko područje s obrazloženjem potrebne količine radiofrekvencijskog spektra (potreban broj kanala i širina kanala).

(8) Tehnička dokumentacija za svemirski objekt kojim se obavljaju svemirske aktivnosti mora sadržavati sljedeće:

1. naziv satelitske mreže prijavljen u Međunarodnoj telekomunikacijskoj uniji (ITU), uz naveden BR IFIC broj i oznaku posebnog odjeljka u kojem su objavljeni podaci o satelitskoj mreži,

2. opis namjene i tehničkog rješenja sustava svemirskog objekta, uključujući pripadajuće grafičke prikaze (npr. blok-shema sustava), karakteristike osnovnih dijelova svemirskog objekta s naznačenim očekivanim životnim vijekom svemirskog objekta, očekivanom trajanju i završetku svemirske aktivnosti te ukupnim brojem svemirskih objekata u sklopu satelitske mreže,

3. geodetske podloge s naznačenim koordinatnim sustavom zemljopisnih odrednica i zemljopisni položaj lokacije zemaljske postaje u satelitskoj službi koja služi za upravljanje svemirskim objektom koji trebaju biti ucrtani na zemljovidu mjerila 1: 5000 ili 1:25000 ili digitalnoj ortofoto karti,

4. proračun potrebne snage odašiljača, značajke antena s pripadajućim antenskim dijagramima zračenja i potrebne izračene snage te prikaz proračuna satelitske uzlazne i silazne radiokomunikacijske veze, uz naznaku prijamne razine, zaštitne rezerve i kakvoće veze,

5. zahtijevano frekvencijsko područje s obrazloženjem potrebne količine radiofrekvencijskog spektra (potreban broj kanala i širina kanala),

6. planirani datum i lokacija lansiranja svemirskog objekta,

7. osnovne karakteristike orbite, uključujući:

a) ophodno vrijeme,

b) nagib orbitalne ravnine u odnosu na ekvatorijalnu ravninu (inklinacija orbite),

c) najveća udaljenost od Zemlje (apogej),

d) najmanja udaljenost od Zemlje (perigej),

8. podatke o proizvođaču svemirskog objekta te informacije o planiranoj uporabi i skupini primatelja podataka dobivenih obavljanjem svemirske aktivnosti,

9. ugovore koje je nositelj dozvole sklopio radi obavljanja svemirske aktivnosti, uključujući ugovor ili pismo namjere o lansiranju,

10. podatke kojima se potvrđuje sukladnost ugrađene radijske opreme,

11. provedbene planove u slučaju kvara na komunikacijskim vezama između zemaljske postaje u satelitskoj službi i svemirskog objekta, gubitka kontrole nad svemirskim objektom, kvara bitnih sustava za napajanje svemirskog objekta električnom energijom, kontrole položaja ili upravljanja putanjom i sličnih izvanrednih događaja koji utječu na upravljanje svemirskim objektom,

12. informaciju o podatcima koji se dobivaju obavljanjem svemirske aktivnosti, uz istaknutu razlučivost snimaka površine Zemlje,

13. izvješće o poduzetim mjerama za sprječavanje nastanka svemirskog otpada, uzimajući u obzir najnovija dostignuća i međunarodno priznate smjernice za sprječavanje nastanka svemirskog otpada, osobito u svrhu:

a) izbjegavanja stvaranja i otpuštanja svemirskog otpada tijekom uobičajenog rada svemirskog objekta,

b) sprječavanja raspadanja svemirskog objekta u orbiti,

c) uklanjanja svemirskog objekta nakon završetka svemirske aktivnosti, bilo putem kontroliranog pada i sagorijevanja u Zemljinoj atmosferi ili pomicanjem u orbitu namijenjenu za odlaganje svemirskog otpada,

d) izbjegavanja sudara s drugim svemirskim objektima u svemiru,

14. planirani datum i usklađeno svjetsko vrijeme (UTC) puštanja u rad svemirskog objekta,

15. planirani datum i usklađeno svjetsko vrijeme (UTC) ponovnog ulaska svemirskog objekta u Zemljinu atmosferu ili pomicanja svemirskog objekta u orbitu namijenjenu za odlaganje svemirskog otpada.

(9) Tehnička dokumentacija za širokopojasne mreže za vlastite potrebe mora sadržavati sljedeće:

1. opis planiranih potreba komunikacijskog sustava, objašnjenje zahtijevanih prometnih kapaciteta i prikaz tehničkog rješenja sustava (s pripadajućim grafičkim prikazima, kao što je blok-shema sustava, spojna shema i sl.),

2. površinu u km² planiranog područja pokrivanja i geodetske podloge i zemljopisni položaj lokacija baznih postaja, koji trebaju biti ucrtani na zemljovidu M 1:5000, M 1:25000 ili M 1:50000 ili digitalnoj ortofoto karti, ili shapefile koji sadrži podatke o planiranom području pokrivanja i lokacijama baznih postaja,

3. opis zahtijevanih tehničkih značajki uređaja i pripadajuće opreme, pri čemu se osobito moraju naznačiti tehničke značajke primijenjene u proračunu veze, značajke antena s pripadajućim antenskim dijagramima zračenja,

4. prikaz antenskog sustava (sa shemom spajanja), tlocrt i bokocrt izvedbe antenskog sustava ili fotografiju s ucrtanim planiranim smještajem pojedine antene,

5. proračun potrebne snage odašiljača i potrebne izračene snage, izračun prostorne raspodjele elektromagnetskog polja, grafički prikaz područja pokrivanja odašiljača, odnosno elektromagnetskog polja na zemljovidu prikladnog mjerila te potrebnu prijamnu razinu,

6. zahtijevano frekvencijsko područje, s obrazloženjem potrebne količine radiofrekvencijskog spektra (potrebna širina pojasa),

7. plan tehničkih mjera za izbjegavanje smetnji između dvije ili više širokopojasnih mreža za vlastite potrebe sukladno odgovarajućem planu dodjele,

8. izračun očekivanih vrijednosti veličina elektromagnetskog polja sukladno pravilniku iz članka 91. stavka 2. Zakona.

Ostala potrebna dokumentacija

Članak 17.

(1) Uz zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu, podnositelj zahtjeva obvezno prilaže i presliku pravovaljanog Upisnog lista ili izvatka iz Upisnika brodova.

(2) Ako podnositelj zahtjeva ne raspolaže dokumentacijom iz stavka 1. ovog članka, uz zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu obvezno prilaže potvrdu o rezervaciji registracijske oznake ili rješenje o nazivu plovila te podatak o Nacionalnom identifikacijskom broju (NIB) koji se dodjeluje brodu, odnosno brodu u gradnji u trenutku upisa u upisnik brodova ili podatak o jedinstvenom identifikacijskom broju plovila (ENI) ukoliko se radi o brodu upisanom u Upisnik brodova unutarnje plovidbe koje je izdala mjerodavna lučka kapetanija, odnosno ministarstvo mjerodavno za poslove pomorstva.

(3) Uz zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na zrakoplovu, podnositelj zahtjeva obvezno prilaže i presliku svjedodžbe o plovidbenosti zrakoplova i presliku potvrde o registraciji zrakoplova ili neki drugi dokument koji sadrži podatke o registracijskoj oznaci zrakoplova, pozivnoj oznaci, tipu zrakoplova, vlasniku zrakoplova i ELT kodu.

(4) U slučaju izmjene tehničkih parametara radijske postaje ili promjene radijske postaje za koju je izdana dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra iz stavaka 1. i 3. ovog članka, nositelj dozvole mora bez odgode podnijeti Agenciji zahtjev za izdavanje nove dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu, ili zrakoplovu, u skladu s odredbama ovog Pravilnika. Izdavanjem nove dozvole prethodna dozvola prestaje vrijediti.

(5) Iznimno, dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi propisana je posebnim pravilnikom kojim se uređuje područje amaterskih radijskih komunikacija.

(6) Podnositelj zahtjeva obvezan je uz zahtjev priložiti ispravu koja sadrži podatak o OIB-u, osim u slučaju da Agencija raspolaže navedenom ispravom iz prethodno provedenog postupka izdavanja dozvola.

(7) Nositelj dozvole obvezan je obavijestiti Agenciju o izmjeni svojih kontaktnih podataka, a ukoliko se izmjena odnosi na naziv ili sjedište nositelja dozvole obvezan je podnijeti i zahtjev za izdavanje nove dozvole u roku od mjesec dana od nastanka promjene.

(8) U slučaju podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu, koji se podnosi putem jedinstvenog upravnog mjesta sukladno članku 12. stavku 5. ovog Pravilnika, nije potrebno dostavljanje dokumentacije iz stavka 1., 2. i 6. ovog članka, pri čemu točnost traženih podataka o plovilu i vlasniku plovila, odnosno podatke o nazivu, adresi, OIB-u vlasniku plovila, NIB-u, ENI broju, nazivu i registracijskoj oznaci plovila, provjerava lučka kapetanija nadležna za potrebe vođenja upravnog postupka upisa broda u upisnik brodova te Agenciji dostavlja skup navedenih podataka, u obliku koji je utvrđen tehničkim rješenjem između Agencije i jedinstvenog upravnog mjesta.

Sadržaj pojedinačne dozvole za uporabu
radiofrekvencijskog spektra

Članak 18.

(1) Pojedinačna dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra mora sadržavati sljedeće:

1. podatke o nositelju dozvole

2. podatke o vrsti radiokomunikacijske službe

3. podatke o dodijeljenim radijskim frekvencijama

4. podatke o načinu i uvjetima uporabe radijskih frekvencija

5. rok valjanosti dozvole

6. druge podatke ovisno o vrsti radiokomunikacijske službe navedene u obrascima dozvola za uporabu RF spektra koje Agencija objavljuje u elektroničkom obliku na svojim internetskim stranicama.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, sadržaj obrasca dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi propisan je posebnim pravilnikom kojim se uređuje područje amaterskih radijskih komunikacija.

(3) Ovisno o vrsti pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra podaci o nositelju dozvole moraju sadržavati sljedeće:

1. u dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu – naziv ili ime i prezime, OIB i adresu nositelja dozvole, naziv plovila ili registracijsku oznaku, pozivnu oznaku ili drugu oznaka prepoznavanja, kategoriju službe i korespondencije, selektivni pozivni broj (SSFC i MMSI/DSC), satelitski identifikacijski broj, te NIB broj koji se dodjeluje brodu, odnosno brodu u gradnji, u trenutku upisa u upisnik brodova

2. u dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra na zrakoplovu – naziv ili ime i prezime, OIB i adresu nositelja dozvole, državnu pripadnost i registracijsku oznaku zrakoplova, pozivnu oznaka ili drugu oznaka prepoznavanja, tip zrakoplova i ELT kôd

3. u dozvolama za uporabu radiofrekvencijskog spektra za nepokretnu radijsku postaju, za pokretnu radijsku postaju, u mikrovalnoj vezi, satelitskoj službi, za širokopojasnu mrežu za vlastite potrebe i za uređaje za ometanje radijskih frekvencija – naziv ili ime i prezime, OIB i adresu nositelja dozvole

4. u dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra u radiodifuziji – naziv ili ime i prezime, OIB i adresu nositelja dozvole i oznaku mreže.

(4) Za sve radijske postaje na istom plovilu izdaje se jedna dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu.

(5) Za sve radijske postaje na istom zrakoplovu izdaje se jedna dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra na zrakoplovu.

(6) Agencija na svojim internetskim stranicama objavljuje bazu podataka izdanih dozvola koja sadržava naziv, odnosno ime i prezime nositelja dozvole, vrstu dozvole, period valjanosti dozvole, broj dozvole te druge podatke ovisno o tipu dozvole.

Postupak izdavanja pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra

Članak 19.

(1) Agencija će u roku od 42 dana od dana zaprimanja ispravnog i potpunog zahtjeva usvojiti zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra iz članka 77. Zakona te izdati dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra.

(2) Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, osoba koja planira graditi, postavljati i/ili upotrebljavati radiofrekvencijski spektar s namjenom navedenom u članku 16. stavku 1. točkama 2. – 4., može dostaviti Agenciji u pisanom ili elektroničkom obliku podatke koji sadržavaju opis, namjenu, frekvencijsko područje, zemljopisno područje i osnovne tehničke značajke te radijske mreže.

(3) Agencija će u roku od najviše 30 dana od dana zaprimanja podataka iz stavka 2. ovog članka obavijestiti u pisanom ili elektroničkom obliku osobu iz stavka 2. ovog članka o mogućnostima uporabe zatraženog frekvencijskog područja, rasporedu radiofrekvencijskih kanala i raspoloživosti odgovarajućih radijskih frekvencija.

(4) Agencija će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra ako utvrdi:

1. da dodjela radijske frekvencije za koju je podnesen zahtjev nije u skladu s Tablicom namjene, planovima dodjele radijskih frekvencija i bazom podataka radiofrekvencijskog spektra

2. da bi se dodjelom radijske frekvencije onemogućila djelotvorna uporaba radiofrekvencijskog spektra ili rad komunikacijske opreme u drugim radiokomunikacijskim službama

3. da nisu zadovoljene odredbe koje se odnose na zaštitu zdravlja ljudi od djelovanja elektromagnetskih polja propisane posebnim propisima o ograničenjima elektromagnetskih polja

4. da podnositelj zahtjeva nije sukladno traženju Agencije dostavio ispravan i potpun zahtjev.

Postupak izdavanja pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za svemirski objekt kojim se obavljaju svemirske aktivnosti

Članak 20.

(1) Zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za svemirski objekt kojim se obavljaju svemirske aktivnosti podnosi se nakon prethodno provedenog postupka za puštanje u rad satelitske mreže, u skladu s odredbama Radijskih propisa Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU), a prije puštanja u rad svemirskog objekta.

(2) Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, osoba koja planira graditi, postavljati i/ili upotrebljavati radiofrekvencijski spektar u satelitskoj službi, može dostaviti Agenciji u pisanom ili elektroničkom obliku podatke koji sadržavaju opis, namjenu, frekvencijsko područje, zemljopisno područje i osnovne tehničke značajke te radijske mreže.

(3) Agencija će u roku od najviše 30 dana od dana zaprimanja podataka iz stavka 2. ovog članka obavijestiti u pisanom ili elektroničkom obliku osobu iz stavka 2. ovog članka o mogućnostima uporabe zatraženog frekvencijskog područja, rasporedu radiofrekvencijskih kanala i raspoloživosti odgovarajućih radijskih frekvencija ili pokretanju prijave puštanja u rad satelitske mreže iz stavka 2. ovog članka.

(4) Prije podnošenja zahtjeva iz stavka 1. ovog članka, potrebno je provesti prijavu puštanja u rad satelitske mreže, u skladu s odredbama Radijskih propisa Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU), a koja započinje dostavom Agenciji odgovarajućih podataka iz Dodatka 4 (eng. Appendix 4) Radijskih propisa ITU-a.

(5) Satelitska mreža prijavljena u ITU podrazumijeva jedan ili više svemirskih objekata kojima se obavljaju svemirske aktivnosti, a koji su povezani s jednom ili više odgovarajućih zemaljskih postaja u satelitskoj službi odgovornih za prijenos podataka i upravljanje svemirskim objektom.

(6) Zahtjevu za izdavanje dozvole iz stavka 1. ovog članka može se udovoljiti ako:

1. je uspješno završen postupak usklađivanja uporabe radijskih frekvencija i satelitskih orbita definiran Radijskim propisima Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU), uključujući i možebitni postupak usklađivanja pri Međunarodnoj radioamaterskoj uniji (IARU)

2. svemirska aktivnost ne predstavlja neposrednu prijetnju javnom redu, zdravlju, sigurnosti osoba i imovine te ne ugrožava nacionalnu sigurnost i preuzete međunarodne obveze Republike Hrvatske

3. podnositelj zahtjeva ispunjava sve odredbe Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU), uključujući i plaćanje odgovarajućih naknada definiranih Odlukom 482 Vijeća ITU-a

4. podnositelj zahtjeva predvidi mjere koje je potrebno poduzeti za siguran završetak svemirske aktivnosti.

(7) Agencija će izdati dozvolu u roku od 42 dana od dana zaprimanja ispravnog i potpunog zahtjeva, sukladno članku 19. Pravilnika.

(8) Ukoliko radijska postaja u satelitskoj mreži uzrokuje štetne smetnje, nositelj dozvole ju je na zahtjev Agencije dužan bez odgode ugasiti.

(9) U slučaju da Radiokomunikacijski ured Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU – BR) poništi prijavu satelitske mreže i ukloni je iz Glavnog međunarodnog upisnika radijskih frekvencija (MIFR), Agencija će oduzeti dozvolu.

Postupak izdavanja pojedinačne dozvole za uporabu radiofekvencijskog spektra za širokopojasnu mrežu
za vlastite potrebe

Članak 21.

(1) Zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za širokopojasnu mrežu za vlastite potrebe podnosi se za lokalnu uporabu na ograničenom zemljopisnom području koje uključuje uporabu u industrijskim pogonima, poslovnim zonama, sveučilišnim i istraživačkim kampusima, izložbenim/sajamskim zonama te poljoprivrednim i šumskim područjima.

(2) Prije podnošenja zahtjeva osoba koja planira graditi, postavljati i/ili upotrebljavati radiofrekvencijski spektar za širokopojasnu mrežu za vlastite potrebe mora dostaviti Agenciji u pisanom ili elektroničkom obliku podatke koji sadržavaju opis, namjenu, frekvencijsko područje, potrebnu širinu pojasa, zemljopisno područje s naznačenom površinom u km² i osnovne tehničke značajke planirane radijske mreže.

(3) Agencija će u roku od najviše 30 dana od dana zaprimanja podataka iz stavka 2. ovog članka obavijestiti u pisanom ili elektroničkom obliku osobu iz stavka 2. ovog članka o mogućnostima uporabe zatraženog frekvencijskog područja.

(4) Uz zahtjev iz članka 1. ovog stavka, osim dokumentacije propisane člancima 16. i 17. Pravilnika, dostavljaju se i sljedeći podaci:

1. financijski plan za izgradnju i puštanje u rad planirane mreže i dokaz o bonitetu na obrascu BON-1 izdanim od Financijske agencije za prethodnu poslovnu godinu

2. podaci o vlasniku područja na koje se postavlja mreža i ugovor/suglasnost za postavljanje mreže ukoliko vlasnik područja nije podnositelj zahtjeva

3. podaci o operatoru mreže i ugovor s vlasnikom područja na koje se postavlja mreža ukoliko operator nije podnositelj zahtjeva

4. vremenski plan puštanja mreže u rad i planirano trajanje rada mreže

5. nakadno, po zahtjevu Agencije i drugi potrebni podaci

(5) Agencija će izdati dozvolu u roku od 42 dana od dana zaprimanja ispravnog i potpunog zahtjeva, sukladno članku 19. Pravilnika.

Postupak izdavanja pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za uređaje za ometanje
radijskih frekvencija

Članak 22.

(1) Agencija će kada to zahtijevaju interesi obrane ili nacionalne sigurnosti, ili kada je to nužno radi zaštite života i ljudskog zdravlja ili imovine veće vrijednosti izdati dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra za uređaje za ometanje radijskih frekvencija javnih elektroničkih komunikacijskih mreža na temelju podnesenog zahtjeva nadležne sigurnosno-obavještajne agencije, ministarstva nadležnog za unutarnje poslove ili ministarstva nadležnog za obranu ili drugog podnositelja ovlaštenog od navedenih tijela.

(2) Agencija će kada to zahtijevaju interesi obrane ili nacionalne sigurnosti, ili kada je to nužno radi zaštite života i ljudskog zdravlja ili imovine veće vrijednosti izdati dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra za uređaje za ometanje radijskih frekvencija koje upotrebljavaju bespilotni zrakoplovi na temelju podnesenog zahtjeva nadležne sigurnosno-obavještajne agencije, nadležnog tijela državne uprave, nadležne pravne osobe s javnim ovlastima ili drugog podnositelja ovlaštenog od navedenih tijela.

(3) Uz zahtjev za izdavanje dozvola iz stavka 1. i stavka 2. ovog članka podnositelj je obvezan dostaviti opis tehničkih značajki uređaja i pripadajuće opreme koju planira upotrebljavati, područje na kojem će se uređaj upotrebljavati i rok na koji traži izdavanje dozvole.

(4) Agencija će izdati dozvolu u roku od 42 dana od dana zaprimanja ispravnog i potpunog zahtjeva, sukladno članku 19. Pravilnika.

Pojednostavljeni postupak izdavanja pojedinačne dozvole

Članak 23.

(1) Pojedinačna dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra iz članka 77. Zakona izdaje se prema pojednostavljenom postupku ako je to predviđeno planom dodjele.

(2) Zahtjev za izdavanje dozvole iz stavka 1. ovog članka može podnijeti svaka pravna ili fizička osoba uz prethodno dostavljanje Agenciji punog naziva i sjedišta te izvatka iz odgovarajućeg registra pravne osobe, odnosno imena, prezimena i adrese te izvatka iz odgovarajućeg registra fizičke osobe, kao i podatka o OIB-u.

(3) Agencija na svojim internetskim stranicama vodi bazu podataka o dozvolama iz stavka 1. ovog članka, koja je dostupna u elektroničkom obliku svakoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je prethodno Agenciji dostavila podatke iz stavka 2. ovog članka.

(4) Zahtjev za izdavanje dozvole iz stavka 1. ovog članka dostavlja se elektroničkim putem te upisuje u bazu iz stavka 3. ovog članka redoslijedom zaprimanja. Prilikom podnošenja zahtjeva podnositelj je obvezan uvidom u bazu provjeriti raspoloživost radijskih frekvencija ili kanala kako bi se osigurao neometan rad postojećih veza.

(5) Agencija će izdati dozvolu u roku od 42 dana od dana zaprimanja ispravnog i potpunog zahtjeva, sukladno članku 19. Pravilnika.

(6) U slučaju pojave smetnji koje ugrožavaju rad drugih radiokomunikacijskih službi, Agencija će nositelju dozvole oduzeti dozvolu, vodeći računa o redoslijedu vrijedećih dozvola u bazi dozvola iz stavka 3. ovog članka, dajući prednost dozvoli za koju je ranije podnesen zahtjev.

V. DOZVOLA ZA UPORABU RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA KOJA SE IZDAJE NA TEMELJU
JAVNOG POZIVA

Način izdavanja dozvole na temelju javnog poziva

Članak 24.

(1) Postupak izdavanja dozvole na temelju javnog poziva iz članka 78. Zakona Agencija pokreće po službenoj dužnosti donošenjem odluke o raspisivanju javnog poziva.

(2) O prijedlogu odluke o raspisivanju javnog poziva Agencija provodi postupak javnog savjetovanja iz članka 30. Zakona.

Sadržaj odluke o javnom pozivu

Članak 25.

Odluka o raspisivanju javnog poziva mora sadržavati sljedeće:

1. predmet javnog poziva

2. ocjenu tehničkog i gospodarskog stanja na tržištu i stupnja tržišnog natjecanja vezanog uz predmet javnog poziva

3. pravo podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole u postupku javnog poziva

4. uvjete dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra

5. propisane iznose naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra

6. uvjete izdavanja dozvole

7. krajnji rok za podnošenje zahtjeva, koji ne može biti dulji od 30 dana od dana objavljivanja odluke o raspisivanju javnog poziva

8. način podnošenja zahtjeva

9. ostale bitne podatke, ako je primjenjivo.

Sadržaj zahtjeva u postupku javnog poziva

Članak 26.

Zahtjev u postupku javnog poziva mora sadržavati sljedeće:

1. puni naziv i sjedište pravne osobe, odnosno ime i prezime te adresu fizičke osobe koja podnosi zahtjev,

2. odgovornu osobu podnositelja zahtjeva,

3. izvadak iz odgovarajućeg registra pravne ili fizičke osobe,

4. vrstu i opis određene elektroničke komunikacijske mreže i/ili usluge,

5. područje obavljanja određene elektroničke komunikacijske usluge,

6. potreban radiofrekvencijski spektar,

7. dokaze o ispunjavanju uvjeta izdavanja dozvole.

Postupanje sa zaprimljenim zahtjevima za izdavanje dozvole

Članak 27.

(1) Zahtjevi u postupku javnog poziva zaprimaju se u pisanom obliku ili na drugi odgovarajući način i rješavaju prema redoslijedu zaprimanja.

(2) Agencija zaprima i pohranjuje sve zahtjeve te izrađuje dokument potvrde primitka kojim se naznačuje dan i vrijeme njegovog zaprimanja. Agencija će odbaciti zahtjev koji je zaprimljen izvan roka.

(3) Ako je s obzirom na raspoloživost radiofrekvencijskog pojasa moguće udovoljiti svim podnesenim zahtjevima, Agencija će donijeti odluku o izdavanju dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva u roku od 42 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva, a najkasnije u roku od osam mjeseci od dana zaprimanja potpunog zahtjeva.

(4) Ako s obzirom na raspoloživost radiofrekvencijskog pojasa nije moguće udovoljiti svim podnesenim zahtjevima, Agencija će donijeti odluku o raspisivanju javnog natječaja ili odluku o raspisivanju javne dražbe, u roku od 42 dana od dana podnošenja urednih zahtjeva u postupku iz stavka 1. ovog članka.

(5) Agencija će odbiti zahtjeve iz stavka 1. ovog članka koji ne zadovoljavaju uvjete utvrđene odlukom o javnom pozivu.

VI. DOZVOLA ZA UPORABU RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA KOJA SE IZDAJE NA TEMELJU
JAVNOG NATJEČAJA

Način izdavanja dozvole na temelju javnog natječaja

Članak 28.

(1) Postupak izdavanja dozvole na temelju javnog natječaja iz članka 79. Zakona Agencija pokreće po službenoj dužnosti donošenjem odluke o raspisivanju javnog natječaja.

(2) O prijedlogu odluke o raspisivanju javnog natječaja Agencija provodi postupak javnog savjetovanja iz članka 30. Zakona.

Mjerila odabira

Članak 29.

(1) Mjerila odabira jednog ili više podnositelja ponuda u postupku javnog natječaja utvrđuju se natječajnom dokumentacijom.

(2) Mjerila odabira moraju se temeljiti na načelima objektivnosti, transparentnosti, razmjernosti i nediskriminacije, pri čemu osobito treba voditi računa o regulatornim načelima i ciljevima iz članka 7., 8., 33. i 66. Zakona.

(3) Natječajnom dokumentacijom propisuju se način i postupak ocjenjivanja ponuda određivanjem težinskih faktora za svako mjerilo odabira te postupak odabira ponuda određivanjem načina izračuna ukupne ocjene ponude.

Raspisivanje javnog natječaja i sadržaj odluke o raspisivanju javnog natječaja

Članak 30.

Odluka o raspisivanju natječaja sadrži sljedeće:

1. predmet natječaja

2. ocjenu tehničkog i gospodarskog stanja na tržištu i stupnja tržišnog natjecanja vezanog uz predmet javnog natječaja

3. pravo podnošenja ponude na natječaj

4. uvjete dodjele i uporabe

5. uvjete izdavanja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra

6. propisane iznose naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra

7. način i krajnji rok preuzimanja natječajne dokumentacije

8. krajnji rok za podnošenje pisanih zahtjeva za objašnjenjem natječajne dokumentacije

9. krajnji rok za podnošenje ponude

10. podatke o naknadi za sudjelovanje u postupku natječaja, ukoliko se odredi obveza plaćanja iste

11. način podnošenja ponude

12. mogućnosti dostave pojašnjenja i dopune zahtjeva

13. dan, vrijeme i mjesto održavanja javnog otvaranja ponuda podnesenih u natječajnom roku.

Natječajna dokumentacija

Članak 31.

Vijeće Agencije donosi natječajnu dokumentaciju koja mora biti sastavljena na hrvatskom jeziku, jasna i razumljiva.

Sadržaj natječajne dokumentacije

Članak 32.

Natječajna dokumentacija sadrži najmanje sljedeće:

1. odluku o raspisivanju natječaja

2. podatke o kontaktima osoba Agencije ovlaštenima za davanje informacija podnositeljima ponuda

3. upute za izradu i sadržaj ponude

4. mjerila odabira

5. način i uvjete dokazivanja sposobnosti podnositelja ponude

6. način ocjenjivanja i odabira ponuda

7. nacrt dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra.

Natječajni postupak

Članak 33.

(1) Podnositelj ponude može biti pravna ili fizička osoba koja je preuzela natječajnu dokumentaciju.

(2) Podnositelj ponude može preuzeti natječajnu dokumentaciju na način propisan odlukom o raspisivanju natječaja.

(3) Ponuda se podnosi na hrvatskom jeziku, pisanim putem ili na drugi odgovarajući način.

(4) Na pisane zahtjeve za objašnjenjem natječajne dokumentacije podnesene u propisanom roku Agencija će odgovoriti u roku od najviše deset dana.

(5) Agencija će pitanja i odgovore iz stavka 4. ovog članka učiniti dostupnim svim sudionicima u postupku natječaja, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

(6) Agencija može prije isteka natječajnog roka, po službenoj dužnosti ili na temelju pisanog zahtjeva za objašnjenjem iz stavka 4. ovog članka, izmijeniti ili dopuniti natječajnu dokumentaciju u obliku dodatka.

(7) U slučaju izmjene ili dopune natječajne dokumentacije ili odluke o raspisivanju natječaja prije isteka natječajnog roka, izmjena ili dopuna se objavljuje na način na koji je objavljena izvorna natječajna dokumentacija ili odluka o raspisivanju natječaja, najkasnije deset dana prije isteka natječajnog roka.

(8) Natječajni se rok mora produljiti ako izmjene ili dopune natječajne dokumentacije ili odluke o raspisivanju natječaja znatno utječu na izradu ponude ili ako je proteklo više od polovice natječajnog roka.

(9) Nakon isteka natječajnog roka natječajna dokumentacija ne smije se mijenjati niti dopunjavati.

Obvezujući karakter ponude

Članak 34.

Ponuda na natječaj obvezujuća je za podnositelja ponude.

Zaprimanje i javno otvaranje ponuda

Članak 35.

(1) Agencija zaprima i pohranjuje sve ponude podnesene u natječajnom roku te izrađuje dokument potvrde primitka na kojem se naznačuje dan i vrijeme njezina zaprimanja. Agencija će odbaciti ponudu koja je zaprimljena izvan natječajnog roka i istu vratiti podnositelju.

(2) Agencija provodi postupak javnog otvaranja ponuda podnesenih u natječajnom roku koje se mora održati u vrijeme i na mjestu utvrđenom u odluci o raspisivanju javnog natječaja.

(3) Agencija vodi zapisnik o postupku javnog otvaranja ponuda.

Razmatranje ponude

Članak 36.

Agencija će odbiti ponudu ako podnositelj zahtjeva ne zadovoljava uvjete utvrđene odlukom o raspisivanju javnog natječaja i natječajnom dokumentacijom, osim u slučaju iz članka 30. stavka 1. točke 12. Pravilnika gdje se podnositelju zahtjeva određuje primjereni rok.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Članak 37.

(1) Agencija će u roku utvrđenom odlukom o raspisivanju javnog natječaja donijeti odluku o odabiru najpovoljnije ponude.

(2) Odlukom iz stavka 1. ovog članka Agencija izdaje jednu ili više dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra odabranom podnositelju ponude.

(3) Rok za donošenje odluke o izdavanju dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra je 42 dana od dana podnošenja urednih zahtjeva u postupku iz članka 33. Pravilnika, a a najkasnije u roku od osam mjeseci od dana zaprimanja potpunog zahtjeva.

(4) Agencija će donijeti odluku o poništenju natječaja ili dijela natječaja u bilo kojem od sljedećih slučajeva:

1. ako nije podnesena niti jedna prihvatljiva ponuda u smislu odredbe iz članka 30. i 32. Pravilnika

2. ako se prije isteka natječajnog roka utvrdi da se natječajna dokumentacija mora bitno mijenjati

3. ako nije podnesena niti jedna ponuda.

VII. DOZVOLA ZA UPORABU RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA KOJA SE IZDAJE NA TEMELJU JAVNE DRAŽBE

Način izdavanja dozvole na temelju javne dražbe

Članak 38.

(1) Postupak izdavanja dozvole na temelju javne dražbe iz članka 80. Zakona Agencija pokreće po službenoj dužnosti donošenjem odluke o raspisivanju javne dražbe.

(2) O prijedlogu odluke o raspisivanju javne dražbe Agencija provodi postupak javnog savjetovanja iz članka 30. Zakona.

Raspisivanje javne dražbe i sadržaj odluke o raspisivanju javne dražbe

Članak 39.

Odluka o raspisivanju javne dražbe mora sadržavati sljedeće:

1. predmet javne dražbe

2. ocjenu tehničkog i gospodarskog stanja na tržištu i stupnja tržišnog natjecanja vezanog uz predmet javne dražbe

3. pravo podnošenja zahtjeva za sudjelovanjem u postupku javne dražbe

4. uvjete dodjele i uporabe

5. uvjete izdavanja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra

6. propisane iznose naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra

7. iznos početne cijene

8. dražbovnu dokumentaciju.

Dražbovna dokumentacija

Članak 40.

Vijeće Agencije donosi dražbovnu dokumentaciju koja mora biti sastavljena na hrvatskom jeziku.

Sadržaj dražbovne dokumentacije

Članak 41.

Dražbovna dokumentacija sadrži najmanje sljedeće:

1. način provedbe i pravila nadmetanja u postupku javne dražbe

2. datum i vrijeme početka nadmetanja i trajanje nadmetanja

3. sadržaj zahtjeva za sudjelovanjem u postupku javne dražbe

4. uvjete koje mora ispunjavati zahtjev koji se podnosi u postupku javne dražbe

5. krajnji rok za podnošenje zahtjeva Agenciji

6. krajnji rok za objavu rezultata nadmetanja

7. krajnji rok za donošenje odluke

8. uvjete isključivanja iz postupka javne dražbe

9. mogućnosti dostave pojašnjenja i dopune zahtjeva

10. prijedlog dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra.

Postupak javne dražbe

Članak 42.

(1) Postupak javne dražbe obuhvaća:

1. podnošenje zahtjeva za sudjelovanjem u postupku javne dražbe,

2. utvrđivanje ispunjavanja uvjeta iz odluke o raspisivanju javne dražbe,

3. provođenje postupka nadmetanja propisanog odlukom o raspisivanju javne dražbe,

4. donošenje odluke o odabiru jednog ili više ponuđača.

(2) U slučaju da samo jedan zahtjev ispunjava uvjete iz odluke o raspisivanju javne dražbe, Agencija će donijeti odluku o odabiru tog ponuđača.

Razmatranje zahtjeva za sudjelovanjem u postupku
javne dražbe

Članak 43.

(1) Agencija će odbaciti zahtjev za sudjelovanjem u postupku javne dražbe podnesen izvan roka određenog dražbovnom dokumentacijom.

(2) Agencija će odbiti zahtjev za sudjelovanjem u postupku javne dražbe ako podnositelj zahtjeva ne zadovoljava uvjete utvrđene odlukom o raspisivanju javne dražbe, osim u slučaju iz članka 41. stavka 1. točke 9. Pravilnika gdje se podnositelju zahtjeva određuje primjereni rok.

Odluka o odabiru

Članak 44.

(1) Odlukom o odabiru najpovoljnijih ponuđača u postupku javne dražbe Agencija izdaje jednu ili više dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra.

(2) Rok za donošenje odluke o izdavanju dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra je 42 dana od dana dana podnošenja urednih zahtjeva u postupku iz članka 42. Pravilnika, a najkasnije u roku od osam mjeseci od dana zaprimanja potpunog zahtjeva.

VIII. KONTROLA RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA I ZAŠTITA OD SMETNJA

Opseg i način kontrole radiofrekvencijskog spektra

Članak 45.

(1) Agencija obavlja nadzor nad ispunjavanjem svih uvjeta dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra, obavlja mjerenja, ispitivanja i utvrđivanja uzroka stvaranja smetnja u radiofrekvencijskom spektru i poduzima mjere za njihovo uklanjanje, te obavlja druge poslove radi djelotvornog upravljanja radiofrekvencijskim spektrom.

(2) Obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka obuhvaća provjeru ispunjavanja sljedećih uvjeta:

– tehničkih i tehnoloških, financijskih, prostornih i kadrovskih uvjeta

– bitnih zahtjeva sigurnosti i zaštite zdravlja ljudi od djelovanja elektromagnetskih polja

– bitnih zahtjeva koji omogućavaju djelotvornu i učinkovitu uporabu radiofrekvencijskog spektra

– bitnih zahtjeva koji se odnose na nesmetani rad elektroničke komunikacijske mreže i obavljanje elektroničkih komunikacijskih usluga.

(3) Poslove iz stavka 1. ovog članka Agencija provodi prema metodama i postupcima utvrđenim u međunarodnim normama i preporukama te Zakonu i propisima donesenim temeljem Zakona.

(4) Agencija redovito usklađuje i dopunjuje popis normi, preporuka i drugih propisa iz stavka

3. ovog članka te ih objavljuje na svojim internetskim stranicama, ili na drugi prikladan i javno dostupan način.

Dostavljanje podataka o radijskim postajama

Članak 46.

(1) Nositelj dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra mora, ukoliko je to navedeno u dozvoli, prije početka rada radijske postaje prijaviti Agenciji podatke o zemljopisnoj lokaciji i tehničke podatke za postavljenu radijsku postaju ili izmjenu podataka o postojećoj radijskoj postaji.

(2) Operator koji upotrebljava radiofrekvencijski spektar prema općoj dozvoli mora, ukoliko je to navedeno u dozvoli, prije početka rada radijske postaje prijaviti Agenciji podatke o zemljopisnoj lokaciji i tehničke podatke za svaku postavljenu radijsku postaju ili izmjenu parametara postojeće radijske postaje.

(3) Nositelj dozvole može podnijeti prijavu za izmjenu parametara radijske postaje u odnosu na postojeću dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra u radiodifuziji izdanu prema članku 78., 79. ili 80. Zakona.

(4) Ukoliko zahtjev za izmjenu parametara iz stavaka 3. ovog članka ocijeni opravdanim, Agencija će nositelju dozvole izdati odobrenje za izmjenu parametara, nakon čega nositelj dozvole može pustiti u rad radijsku postaju prema izmijenjenim parametrima.

(5) Prijave iz stavaka 1., 2. i 3. ovog članka podnose se putem obrazaca dostupnih na internetskim stranicama Agencije ili alternativno elektroničkim putem za registrirane korisnike, odnosno na drugi prikladan i javno dostupan način.

(6) Prilikom podnošenja prijave iz stavka 1. i 3. ovog članka, za radijske postaje za radiodifuziju izdanu prema članku 78., 79. ili 80. Zakona, nositelj dozvole obvezan je uz prijavu dostaviti i dokumentaciju iz članka 16. Pravilnika.

Vrste tehničkih pregleda

Članak 47.

Agencija obavlja sljedeće vrste tehničkih pregleda:

– tehnički pregled pojedinih vrsta radijskih postaja

– tehnički pregled ispunjavanja uvjeta dodijeljene koncesije nakladniku elektroničkih medija.

Tehnički pregled ispunjavanja uvjeta dodijeljene koncesije nakladniku elektroničkih medija

Članak 48.

(1) Tehnički pregled ispunjavanja uvjeta dodijeljene koncesije nakladniku elektroničkih medija obavlja se prema uvjetima propisanim posebnim zakonom kojim je uređeno područje elektroničkih medija.

(2) Tehnički pregled iz stavka 1. ovog članka obavlja se na zahtjev nakladnika elektroničkih medija sukladno odluci o dodjeli koncesije.

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovog članka podnosi se na propisanom obrascu najkasnije do roka utvrđenog u odluci o dodjeli koncesije. Obrazac je objavljen na internetskim stranicama Agencije ili na drugi prikladan i javno dostupan način.

(4) Troškove obavljanja tehničkog pregleda iz ovog članka snosi nakladnik elektroničkih medija sukladno pravilniku o plaćanju naknada za obavljanje poslova Agencije.

Način obavljanja tehničkog pregleda ispunjavanja uvjeta dodijeljene koncesije nakladniku elektroničkih medija

Članak 49.

(1) O mjestu i vremenu obavljanja tehničkog pregleda Agencija će pisanim putem obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku od najviše petnaest dana od dana zaprimanja zahtjeva. Tehnički pregled obavljaju zaposlenici zaduženi za kontrolu spektra na temelju prethodne odluke ravnatelja Agencije.

(2) O obavljenom tehničkom pregledu sastavlja se zapisnik, koji mora sadržavati nadnevak, vrijeme i mjesto obavljanja tehničkog pregleda, predmet tehničkog pregleda, osnovne podatke o fizičkoj ili pravnoj osobi kod koje se obavlja tehnički pregled, popis osoba nazočnih tehničkom pregledu, opis činjeničnog stanja utvrđenog tehničkim pregledom, zaključne napomene te, prema potrebi, priloženu odgovarajuću dokumentaciju. Zapisnik o obavljenom tehničkom pregledu može sadržavati i druge podatke koji su, prema ocjeni povjerenstva, od značaja za obavljanje tehničkog pregleda.

(3) Zapisnik iz stavka 2. ovog članka potpisuju osobe iz stavka 1. ovog članka te ovlaštena osoba ili osobe u pravnoj osobi ili fizička osoba kod koje se obavlja tehnički pregled.

(4) Zapisnik iz stavka 2. ovog članka sastavlja se u dva primjerka, pri čemu jedan primjerak zadržava fizička ili pravna osoba kod koje se obavlja tehnički pregled.

(5) Ako se tehničkim pregledom iz članka 48. Pravilnika utvrdi da nisu ispunjeni svi uvjeti propisani posebnim propisom kojim je uređeno područje elektroničkih medija, Agencija može odrediti rok za uklanjanje utvrđenih nedostataka, u kojem se mora obaviti ponovljeni tehnički pregled prema odredbama ovog članka, vodeći računa o uvjetima iz dodijeljene koncesije nakladniku elektroničkih medija.

(6) Ako se i nakon ponovljenog tehničkog pregleda iz stavka 5. ovog članka utvrdi da nakladnik koji je podnio zahtjev za obavljanje tehničkog pregleda ne ispunjava sve uvjete propisane posebnim propisom kojim je uređeno područje elektroničkih medija i dodijeljenom koncesijom, Agencija će o tome obavijestiti mjerodavno tijelo za elektroničke medije.

Tehnički pregled radijskih postaja

Članak 50.

(1) Tehnički pregled radijskih postaja obavlja se, ukoliko je to navedeno u dozvoli, u pravilu nakon puštanja u rad radijskih postaja, za koje Agencija izdaje dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra iz članaka 75., 77., 78., 79., 80. i 81. Zakona.

(2) Tehničkim pregledom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se ispunjavanje tehničkih parametara prema izdanoj dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra ili odobrenju Agencije.

(3) Ispitivanje tehničkih parametara iz stavka 2. ovog članka provodi se prema metodama i postupcima utvrđenim u međunarodnim normama i preporukama te Zakonu i propisima donesenim temeljem Zakona, ovisno o vrsti radijske postaje.

(4) O obavljenom tehničkom pregledu sastavlja se izvješće.

(5) Izvješće mora sadržavati nadnevak, vrijeme i mjesto obavljanja tehničkog pregleda, osnovne podatke o nositelju dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra i vlasniku radijske postaje te konačni rezultat provedenih ispitivanja.

(6) U slučaju da se tehničkim pregledom utvrdi da nisu u potpunosti zadovoljeni tehnički parametri iz dozvole ili odobrenja, nositelju dozvole ili odobrenja odredit će se rok za otklanjanje nedostataka.

(7) Ako nositelj dozvole ili odobrenja ne otkloni utvrđene nedostatke u dodijeljenom roku, inspektor elektroničkih komunikacija provest će inspekcijski nadzor sukladno ovlastima iz Zakona.

(8) Troškove obavljanja tehničkih pregleda iz ovog članka snosi Agencija, osim u slučaju kad se tehničkim pregledom utvrdi da pravna ili fizička osoba, kod koje je obavljen tehnički pregled, ne ispunjava sve uvjete prema izdanoj dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra ili odobrenju Agencije, pri čemu ta osoba snosi sve troškove tehničkog pregleda.

(9) Troškovi iz stavka 8. ovog članka utvrđuju se odlukom Agencije.

Mjerenja i ispitivanja u svrhu utvrđivanja uzroka smetnja

Članak 51.

(1) Operatori elektroničkih komunikacijskih mreža moraju obavljati poslove mjerenja, ispitivanja i utvrđivanja uzroka smetnji te poduzimanja mjera za njihovo uklanjanje unutar vlastite elektroničke komunikacijske mreže.

(2) Radijska mjerenja iz stavka 1. ovog članka provode se prema metodama i postupcima utvrđenima u međunarodnim normama i preporukama te Zakonu i propisima donesenim temeljem Zakona.

(3) Mjerenja i ispitivanja u svrhu utvrđivanja uzroka smetnja iz članka 89. Zakona obavlja Agencija na zahtjev nositelja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra.

(4) Zahtjev iz stavka 3. ovog članka podnosi se na propisanom obrascu koji je objavljen na internetskim stranicama Agencije ili na drugi prikladan i javno dostupan način.

(5) Mjerenja i ispitivanja iz stavka 3. ovog članka moraju se obaviti uz prethodni dogovor s podnositeljem zahtjeva o mjestu i vremenu njihova obavljanja.

(6) Mjerenja i ispitivanja iz stavka 3. ovog članka provode se prema metodama i postupcima utvrđenima u međunarodnim normama i preporukama te Zakonu i propisima donesenim temeljem Zakona.

(7) O obavljenim mjerenjima i ispitivanjima iz stavka 3. ovog članka izrađuje se izvješće.

(8) Troškove obavljanja mjerenja i ispitivanja smetnja iz ovog članka, koje stvara druga komunikacijska oprema izvan vlastite mreže nositelja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, snosi Agencija.

(9) Troškove obavljanja mjerenja i ispitivanja smetnja iz ovog članka, koje stvara komunikacijska oprema iz vlastite mreže nositelja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, snosi podnositelj zahtjeva.

(10) Troškovi iz stavka 9. ovog članka utvrđuju se odlukom Agencije.

IX. OBVEZA IDENTIFIKACIJE RADIJSKIH POSTAJA

Opća načela dodjele znakova identifikacije

Članak 52.

(1) Radijska postaja se prigodom odašiljanja mora identificirati pomoću pozivne oznake ili drugog znaka identifikacije sastavljenog od riječi, znakova, slika i signala, a koji omogućuje jasnu i prepoznatljivu identifikaciju te radijske postaje i/ili radiokomunikacijske mreže.

(2) Obveza identifikacije iz stavka 1. ovog članka ne odnosi se na radijske postaje u radijskim službama Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, sigurnosno-obavještajnih agencija, tijela državne uprave nadležnog za zaštitu i spašavanje te hitnih službi.

(3) Agencija prigodom izdavanja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra određuje znakove identifikacije radijskih postaja ovisno o vrsti radiokomunikacijske službe, vrsti emisije i lokaciji radijske postaje.

(4) Znakovi identifikacije se ne određuju za radijsku postaju u mikrovalnoj vezi, zemaljsku, satelitsku radijsku postaju, radijsku postaju koja automatski odašilje određeni signal opasnosti, radiofar i slično.

(5) Pozivna oznaka identifikacije radijske postaje se sastoji iz stalnog dijela i promjenjivog dijela, pri čemu je stalni dio zajednički za sve radijske postaje u Republici Hrvatskoj, a određen je u skladu s međunarodnim propisima i normama i sadrži oznaku 9A.

(6) Promjenjivi dio pozivne oznake radijske postaje sastoji se od kombinacije slova: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z i od znamenaka 2 do 9.

(7) Kao pozivne oznake ne smiju se upotrebljavati sljedeće kombinacije signalnih znakova ili riječi:

1. koje čine isti znak identifikacije dviju ili više radijskih postaja

2. koje čine znak za opasnost, žurnost, sigurnost i alarm ili koje predstavljaju znak sličan takvom znaku

3. kratice koje se upotrebljavaju u radiokomunikacijskim službama.

Pozivne oznake radijskih postaja u pojedinim radiokomunikacijskim službama

Članak 53.

(1) Pozivna oznaka nepokretne radijske postaje koja radi u međunarodnom prometu, sastoji se od oznake 9A i kombinacije jednog slova abecede i najviše tri znamenke.

(2) Pozivna oznaka obalne radijske postaje ili radijske postaje u zračnoj luci sastoji se od oznake 9A i jednog slova abecede (broj kombinacija: 26) ili jednog slova i jedne znamenke (broj kombinacija: 208).

(3) Pozivna oznaka radijske postaje na plovilu sastoji se od oznake 9A i kombinacije dva slova abecede kada se radi radiotelegrafijom ili kombinacije četiri znamenke kada se radi radiotelefonijom.

(4) Pozivna oznaka radijske postaje na objektu za spašavanje, koji se nalazi na plovilu sastoji se od pozivnog znaka matičnog plovila i kombinacije dvije znamenke.

(5) Pozivna oznaka radijske postaje na zrakoplovu sastoji se od oznake 9A i kombinacije tri slova abecede.

(6) Pozivna oznaka radijske postaje na objektu za spašavanje, koji se nalazi na zrakoplovu sastoji se od pozivnog znaka matičnog zrakoplova i jedne znamenke (osim 0 ili 1).

(7) Pozivna oznaka radijske postaje na objektu za spašavanje, koji se nalazi u zračnoj luci sastoji se od pozivnog znaka matične zračne luke i jedne znamenke.

(8) Pozivna oznaka kopnene pokretne radijske postaje sastoji se od oznake 9A i kombinacije jednog slova abecede, jedne znamenke i još tri znamenke, koje mogu sadržavati i 0 i 1.

(9) Kao znak identifikacije prenosive radijske postaje služi ime osobe koja obavlja komunikaciju.

(10) Pozivna oznaka amaterske radijske postaje sastoji se od oznake 9A i kombinacije jedne znamenke, koja može sadržavati i 0 i 1 i najviše do tri slova abecede.

(11) Pozivna oznaka eksperimentalne radijske postaje sastoji se od oznake 9A i kombinacije jedne znamenke i najviše do tri slova abecede.

Drugi znakovi identifikacije radijskih postaja

Članak 54.

(1) Drugi znak identifikacije obalne radijske postaje sastoji se od zemljopisnog naziva označenog u Nomenklaturi obalnih radijskih postaja i riječi »Radio« ili neke druge oznake.

(2) Drugi znak identifikacije radijske postaje u zračnoj luci sastoji se od naziva zračne luke ili zemljopisnog mjesta zračne luke i riječi, koja označava funkciju radijske postaje.

(3) Drugi znak identifikacije radijske postaje na plovilu sastoji se od naziva plovila.

(4) Drugi znak identifikacije radijske postaje na zrakoplovu sastoji se od riječi koje označavaju tip i broj zrakoplova i naziv vlasnika zrakoplova.

(5) Drugi znak identifikacije kopnene pokretne radijske postaje sastoji se od registarske oznake vozila ili neke druge pogodne oznake.

(6) Drugi znak identifikacije nepokretne radijske postaje koja radi u međunarodnom prometu, sastoji se od riječi, znakova i/ili signala.

Identifikacija radijskih postaja za odašiljanje radijskih i televizijskih programa

Članak 55.

(1) Radijska postaja za odašiljanje radijskih i televizijskih programa identificira se samo drugim znakom identifikacije.

(2) Drugi znak identifikacije radijske postaje za odašiljanje analognih radijskih i televizijskih programa sadrži naziv nakladnika i/ili programa koji se odašilje (označen brojem ili na drugi način) ili neku drugu oznaku, kojom se dotična radijska postaja može identificirati.

(3) Radijska postaja za odašiljanje analognog radijskog i televizijskog programa može se identificirati i nekim karakterističnim signalom.

(4) Radijska postaja ili radiodifuzijska mreža za odašiljanje digitalnih radijskih i/ili televizijskih programa identificira se drugim znakom identifikacije koji se sastoji od kombinacije brojeva i/ili slova.

Identifikacija programa i usluga

Članak 56.

(1) Radijska postaja koja odašilje analogne radijske programe, a koja koristi RDS sustav programske identifikacije mora koristiti jednoznačno određenu strukturu programskog identifikacijskog koda (dalje u tekstu: PI kod) za svaki pojedinačni program nakladnika.

(2) Radijska postaja ili radiodifuzijska mreža za odašiljanje digitalnih radijskih i/ili televizijskih programa mora koristiti jednoznačno određenu strukturu programske, odnosno servisne identifikacijske oznake za svaki pojedinačni program, odnosno uslugu.

(3) Strukturu PI koda, programske i servisne identifikacije odreduje Agencija u skladu s odgovarajućim međunarodnim normama i standardima.

X. UPORABA RADIJSKIH POSTAJA U HITNIM SLUČAJEVIMA

Uporaba radijskih postaja u hitnim slučajevima

Članak 57.

(1) Znakovi opasnosti, pozivi, poruke i priopćenja koja se odašilju u slučaju opasnosti za plovilo ili za zrakoplov, ili u slučaju prirodnih nepogoda, ili prigodom spašavanja ljudskih života, imaju prednost u prijenosu putem svih radijskih postaja.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovog članka dopušteno je, osim dodijeljenih radijskih frekvencija i utvrđenih uvjeta za radijske postaje, upotrebljavati i druge frekvencije i raditi na najprikladniji način.

(3) Nositelj dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, koji primi znakove opasnosti iz stavka 1. ovog članka, mora odmah prekinuti rad, odazvati se pozivu i staviti svoju radijsku postaju na raspolaganje.

XI. POSEBNA OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA
U ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA

Poslovi u elektroničkim komunikacijama za koje se izdaje posebno ovlaštenje i vrijeme trajanja posebnog ovlaštenja

Članak 58.

(1) Agencija može pravnim osobama izdati posebno ovlaštenje za obavljanje sljedećih poslova:

– radijska mjerenja u elektroničkoj komunikacijskoj mreži na razdoblje od 5 godina

– tehnički pregled radijskih postaja na razdoblje od 5 godina

– mjerenje i ispitivanje u svrhu utvrđivanja uzroka smetnji u radiofrekvencijskom spektru na razdoblje od 5 godina

– izračun i mjerenja vrijednosti elektromagnetskog polja na razdoblje od 5 godina

– sravnjivanje računa za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga u pomorskom prometu na razdoblje od 10 godina.

(2) Naknada za izdavanje posebnog ovlaštenja i godišnja naknada za obavljanje djelatnosti u elektroničkim komunikacijama temeljem posebnog ovlaštenja plaća se sukladno pravilniku kojim je regulirano plaćanje za obavljanje poslova Agencije.

(3) Iznimno, za sravnjivanje računa za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga u pomorskom prometu za pravne osobe koje su ovlaštenje ishodile u svojim matičnim državama, a koje je Agencija priznala pri Međunarodnoj telekomunikacijskoj uniji (ITU) sukladno ITU-T Preporuci D.90, ne izdaje se posebno ovlaštenje.

Način izdavanja posebnog ovlaštenja

Članak 59.

(1) Agencija donosi rješenje o izdavanju posebnog ovlaštenja temeljem zahtjeva pravne osobe.

(2) Pravna osoba obvezna je uz zahtjev za izdavanje posebnog ovlaštenja dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 60. Pravilnika te plan i rokove daljnjeg osposobljavanja za obavljanje poslova za koju se zahtijeva posebno ovlaštenje.

Uvjeti koje mora ispunjavati pravna osoba za obavljanje poslova u elektroničkim komunikacijama temeljem
posebnog ovlaštenja

Članak 60.

Pravna osoba kojoj se izdaje posebno ovlaštenje, mora dostaviti dokaze o ispunjavanju sljedećih uvjeta:

– dokaz o raspolaganju kvalificiranim osobljem, sredstvima i opremom

– dokaz da djelatnici kao pravne osobe imaju odgovarajući stupanj stručne i tehničke osposobljenosti te da nisu izloženi mogućnosti utjecaja, na bilo koji način, na njihovo stručno mišljenje ili rezultate ispitivanja, niti da će iskoristiti ispitivanja radi ostvarivanja osobnog probitka ili probitka povezane osobe, neke povlastice ili prava i sklapanja pravnog posla, odnosno kako bi na bilo koji drugi način interesno pogodovali sebi ili drugoj povezanoj osobi

– izjavu da će djelatnici kao pravne osobe postupati sa svim informacijama prikupljenim prigodom provodenja predmetnog ispitivanja kao s poslovnom tajnom sukladno posebnim propisima

– dokaz posjedovanja posebnog osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Nadzor nad ovlaštenim osobama

Članak 61.

(1) Nadzor nad obavljanjem poslova iz posebnog ovlaštenja obavlja Agencija.

(2) O obavljenom nadzoru povjerenstvo sastavlja zapisnik u dva primjerka, od kojih jedan zadržava ovlaštena pravna osoba.

Oduzimanje posebnih ovlaštenja

Članak 62.

Agencija može rješenjem oduzeti posebno ovlaštenje u sljedećim slučajevima:

1. ako se nadzorom iz članka 61. Pravilnika utvrdi da ovlaštena pravna osoba ne obavlja poslove iz dobivenog posebnog ovlaštenja u skladu s uvjetima utvrđenim Zakonom i propisima donesenim temeljem Zakona

2. ako ovlaštena pravna osoba nije u propisanom roku platila godišnju naknadu za obavljanje poslova iz posebnog ovlaštenja.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 63.

(1) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra (»Narodne novine« br. 45/12, 50/12 – ispravak, 97/14, 116/17, 129/19, 139/21).

(2) Postupci započeti prema odredbama Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra (»Narodne novine« br. 45/12, 50/12 – ispravak, 97/14, 116/17, 129/19, 139/21) do dana stupanja na snagu Pravilnika, dovršit će se prema odredbama tog Pravilnika.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka na dozvole koje su izdane prije stupanja na snagu ovog Pravilnika neće se primjenjivati članak 42. Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra (»Narodne novine« br. 45/12, 50/12 – ispravak, 97/14, 116/17, 129/19, 139/21) te Agencija neće obavljati tehnički pregled ispunjavanja uvjeta iz dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra izdane prema članku 78., 79. i 80.

Članak 64.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-02/11

Urbroj: 376-06-1-23-01

Zagreb, 6. travnja 2023.


Zamjenik
predsjednika Vijeća
Darko Josipović, v. r.